SlideShare une entreprise Scribd logo
Modul 1:
Introduktion till samarbetsmiljöer i
elektroniska klassrum
Mål och
Målsättningar
 Ge en översikt över de viktigaste begreppen och egenskaperna hos en
samarbetsinriktad och inkluderande miljö i ett e-klassrum.
 Introducera den teoretiska och pedagogiska bakgrunden till
samarbetsbaserat lärande i det vanliga klassrummet jämfört med
online-miljön.
 Skapa förståelse för värdet av att använda samarbetsbaserat lärande
online (OCL).
 Förklara de utmaningar som pedagoger möter när de tillämpar
metoder för nätbaserat lärande i sina lektioner.
 Öka medvetenheten om vikten av närvaro i undervisningen och
undervisningsmetoder i OCL.
Lärandemål
I slutet av denna modul kommer eleven att kunna:
 Förstå de begrepp och centrala teorier som ligger bakom samarbetsinriktat lärande.
 Förklara skillnaderna mellan traditionella och samarbetsinriktade inlärningsmiljöer på nätet.
 Identifiera utmaningar och fördelar med samarbetsinriktade inlärningsmiljöer på nätet och tillämpa
kunskapen på den egna undervisningen.
 Förstå lärarens roll i OCLE och kunna reflektera över sin egen roll som lärare i e-lärandemiljöer.
Nyckelord
• Samarbetsmiljö för lärande på nätet, e-lärande
• Närvaro i undervisningen
• Konstruktivism
• Instruktör, facilitator
• Samarbete, lagarbete
Innehållsförteckning
UNIT1 Vad är samarbetsinlärning?
1.1 Socialkonstruktivistisk teori
1.2 Exempel på samarbetsbaserat lärande
1.3 Hur samarbete gynnar eleven
1.4 Egenskaperna hos samarbetsinlärning
UNIT2 Samarbetsinriktat lärande på
nätet
2.1 Vanliga termer
2.2 Den tekniska dimensionen av
nätbaserat lärande
2.3 Wirde utbud av digitala verktyg
2.4 Den sociala dimensionen
2.5 Synkron och asynkron kommunikation
2.6 Säkerställa att eleverna är nöjda
UNIT3 Utmaningar och fördelar
3.1 Utmaningar i OCL
3.2 Hinder för e-lärande
1. Tekniska faktorer
2. Individuella faktorer
3. Pedagogiska faktorer
4. Villkor för att möjliggöra detta
UNIT4 Instruktörens roll
4.1 Dimensioner av utbildningserfarenhet
4.2 Etablering av närvaro i undervisningen
4.3 Strategier för engagemang
4.4 Reflekterande instruktörer
4.5 Inspirerande instruktörer
UNIT 1:
Vad är samarbetsinlärning?
Lärande i samarbete
• Samarbetsbaserat lärande är en mycket social och interaktiv process.
• Gruppmedlemmarna måste dela och ta ansvar för hela gruppens
handlingar för att nå det gemensamma målet.
• Den uppmuntrar eleverna att bli medvetna om gruppmedlemmarnas
individuella förmågor och att respektera skillnader i personlighet och
bidrag.
Samarbete kontra samarbete
Socialkonstruktivism
• Kunskap konstrueras och förhandlas genom social interaktion.
Lärande enligt socialkonstruktivismen sker genom
 En ständig aktivitet;
 Ett sökande efter mening;
 Att förstå helheten och delarna;
 Förstå mentala modeller hos studenter och andra kunskapsskapare (förslag till skräddarsydda
läroplaner);
 Bedömning som en del av inlärningsprocessen;
 Lärandet sker i samarbete och genom samtal.
(Myburgh & Tammaro, 2013)
Exempel på lärande i samarbete
• Projektbaserat lärande och entreprenörskapslärande
• Gruppdiskussioner
• Lärande mellan kollegor
• Aktiviteter i form av rollspel
• Konkurrenskraftiga spel
• Informationsutbyte
För mer förklaring och inspiration, se videon: "Exempel på samarbetsinriktat lärande"
https://www.youtube.com/watch?v=fgx_R847UAs
Fördelar med samarbete
• Stärker elevernas förmåga att hantera människor
och potentiella konfliktsituationer.
• Underlättar elevernas förståelse för olika åsikter.
• Respekterar och lyfter fram individens förmågor
och bidrag.
• Tränar eleverna i att dela på befogenheter och ta
ansvar för gruppens åtgärder.
• Underlättar problemlösningsförmågan
• Hjälper eleverna att växa från sociala och
känslomässiga utmaningar
• Gör det möjligt för eleverna att tillämpa sina egna
erfarenheter och internalisera kunskap på en
djupare nivå.
• Gör det möjligt för eleverna att utföra uppgifter
som skulle vara för utmanande eller komplicerade
för individen.
• Ger ett rikare tillvägagångssätt än
konkurrensinriktad eller individualistisk inlärning.
• Gör det möjligt för eleverna att uppnå högre
prestationer och större produktivitet.
• Främjar mer omsorgsfulla, stödjande och
engagerade relationer
• Fördelar den psykologiska hälsan
• Stärker den sociala kompetensen
• Främjar leaners självkänsla
• Kan leda till en mer positiv attityd till lärare
eftersom elevernas självkänsla stärks och deras
personliga färdigheter värderas.
Funktioner för samarbetsinlärning
1. Uppgiftsbeskrivningens art och kvalitet.
2. den sociala miljön för samarbetsaktiviteten och elevernas beteende under utförandet av uppgiften.
3. lärarens beteende under utförandet av uppgiften.
4. Lärarens roll i gruppsammansättning och gruppledning.
5. arten och kvaliteten på de rapporter som varje grupp har utarbetat.
6. Lärarens prestationer i egenskap av syntes och representant för den akademiska lärandegemenskapen.
7. Relationen mellan samarbetsaktiviteten och kursens utformning.
8. Lärarens kunskap om och engagemang för principen om samarbetsinriktat lärande.
(Wiener, 1986)
7 nycklar till kreativt samarbete
John Spencer
Tid för självreflektion
• Hur skulle du utvärdera samarbetet mellan eleverna i dina egna
klasser?
• Vilka funktioner i det gemensamma lärandet fungerar redan bra?
• Var ser du fortfarande utmaningar?
UNIT 2:
Online Collaborative Learning (OCL) VS det vanliga klassrummet
Samarbetsinriktat lärande på nätet
• De pedagogiska principerna förblir desamma när man överför offline-lärande till
e-klassrum.
• Användningen av teknik bör stödja de socialkonstruktivistiska aspekterna av
lärandet och göra det möjligt för eleverna att aktivt delta, kommunicera och
samarbeta.
• Typiska villkor
• Samarbetsinlärning online (OCL) = datorstödd samarbetsinlärning (CSCL)
• Miljö för samarbetsinriktat lärande på nätet (OCLE)
Rätt verktyg för inlärning
• Se till att de valda verktygen verkligen är användbara
för den lärandemiljö du vill skapa och för
lärandemålen.
• Ett bra utbildningsverktyg på nätet är ett verktyg
som är lätt att använda för eleverna och som
garanterar en positiv upplevelse av
inlärningsprocessen.
• Det finns ett brett utbud av verktyg för
videokommunikation och meddelanden, idé- och
fildelning, gemensam whiteboardyta, funktioner för
teamplanering, forumdiskussioner, ...
Kommunikation är nyckeln
• Att se varandra som riktiga människor med gemensamma intressen och mål
bidrar till meningsfull social interaktion och ökar inlärarnas totala
inlärningsupplevelser.
• Ge tillräckliga möjligheter till utbyte och uppmuntra till aktivt engagemang.
Synkron kommunikation
(videokonferenser, webbseminarier,
livechattar)
• Underlätta direkta diskussioner och skapa social interaktion,
mer dynamisk.
• Direkt svar från instruktören
Asynkron kommunikation
(forum, wikis, textchattar eller
plattformar för fildelning)
• mycket lämplig för självstyrt lärande
• blyga elever kan känna sig mer bekväma, tid att reflektera
och förbereda svaren.
• Lämplig för deltagande av elever i olika tidszoner.
Elevernas tillfredsställelse för ett framgångsrikt
lärande på nätet
Sju faktorer är avgörande för att utforma en bra inlärningsmiljö på nätet som tillfredsställer elevernas behov:
1. Lärandeinnehåll - engagerande, meningsfullt och mångsidigt material; fokus på att lösa verkliga problem.
2. Kunskapsinhämtning - rätt presentation av material för att få ett meningsfullt engagemang i kursinnehållet
online.
3. Instruktion - tydlig och specifik; navigering genom olika kursavsnitt (t.ex. checklistor, påminnelser eller
övervakning av prestationer).
4. Lärplattform - lämpliga tekniska funktioner, användarvänlighet och användarvänlighet.
5. Kursens utformning - välorganiserad, lätt att navigera, intressant och engagerande.
6. Förmåga till överföring - underlättar förmågan att tillämpa förvärvade kunskaper i olika sammanhang och
framtida situationer.
7. Instruktörens närvaro och sociala stöd - instruktörens tillgänglighet för att svara på frågor och anpassa sig till
behoven.
(Ng & Baharom, 2018)
Tid för självreflektion
• Vilken typ av lärande erbjuder du i din kurs?
• Vilka kunskaper, färdigheter och attityder vill du att eleverna ska
utveckla?
• Vilken typ av miljö vill du skapa för eleverna och hur ska de interagera
med den?
När du har en tydlig bild av strategin kan du ta en titt på utbudet av
digitala verktyg som kan stödja dina mål.
UNIT 3:
Utmaningar och fördelar
Fördelar med nätbaserat lärande
• Förberedelse av studenter för kunskapssamhället
• Förbättring av elevernas kognitiva prestationer och fördjupad förståelse.
• Öka elevernas flexibilitet när det gäller samarbete i tid och rum.
• Skapa bättre möjligheter för lärarna att följa elevernas engagemang och framsteg
i det gemensamma lärandet.
(Resta & Leferriere, 2007)
Utmaningar
• Översättningen av befintliga pedagogiska koncept till en onlinemiljö innebär vissa utmaningar för
yrkesverksamma eftersom resultaten av testade metoder kan vara annorlunda i det digitala
inlärningsområdet.
• Det finns många orsaker till att eleverna blir frustrerade när de arbetar i grupp (engagemang och
ansvar, rätt organisation, god kommunikation, jämn fördelning av arbetsuppgifter, samförstånd,
stöd från läraren).
• Det finns många hinder som gör det svårt för lärare att genomföra framgångsrikt e-lärande i sina
klasser. TIPEC-ramverket hjälper lärare att sätta inlärningsaktiviteterna i ett sammanhang och att
lättare identifiera och ta itu med aktuella eller framtida problem.
(Ali, Uppal och Gulliver, 2018)
Tekniska faktorer
• Utbildningsinstitutionens tekniska infrastruktur
• Kvaliteten på enheter och anslutningsmöjligheter
• Teknisk support
• Digital säkerhet
• Utformning av programvara och gränssnitt
• Instruktörens och elevernas förmåga att använda tillämpad teknik.
Individuella faktorer
Individuella faktorer är direkt kopplade till de elever som deltar i kursen. Dessa inkluderar:
• Elevernas motivation, engagemang och individuella prioriteringar
• Elevernas tidigare kunskaper och erfarenheter, beredskap att dela med sig av dem.
• De studerandes personliga egenskaper och gruppdynamik
• Sociala och kulturella skillnader
• Kommunikationssätt
• Elevernas attityder till nätbaserat lärande och användning av teknik
• elevernas anpassningsförmåga till nya miljöer
Pedagogiska faktorer
• Undervisningsmetodik - utmaning att underlätta en sammanhållen och samarbetsinriktad
inlärningsmiljö på nätet där alla elever är lika delaktiga.
• Fakultet - Bristande beredskap och förmåga hos lärarna att använda samarbetsteknik.
• Kursinnehåll - mångfald av tillgängliga läromedel och rätt verktyg för att stödja lärandet; integrera
engagerande material i format som lämpar sig för det digitala lärandet.
• Brist på eller otillräcklig stödpersonal
• Flexibilitet i leveranssättet
• Svaga system för hantering av lärande
• Bristande engagemang
• Bristande kunskap hos läraren
• Otillräcklig orientering före kursen
• Stöd till handledare
Villkor för att möjliggöra detta
Med förutsättningar avses de övergripande faktorer som påverkar de tre tidigare dimensionerna
teknik, elever och pedagogik.
Dessa omfattar följande
• Regler och bestämmelser i utbildningssammanhang på nätet
• Säkerhetsöverväganden och etiska frågor
• Administrativt stöd
• Finansiella frågor
Sådana villkor måste hanteras i det bredare institutionella sammanhanget för att garantera ett
framgångsrikt genomförande av samarbetsbaserat lärande på nätet.
Effektivt samarbete om „Friends"
Tid för självreflektion
• Vilka faktorer anser du vara viktigast för att genomföra
framgångsrikt e-lärande?
• Stöter du på några hinder när du genomför ditt lärande?
• Vilka åtgärder kan du vidta för att övervinna dessa hinder?
UNIT 4:
Instruktörens roll
Läraren av utbildningserfarenhet
"Den effektiva läraren i samarbetsinlärning är en lärare som förstår grunden och strukturen för
samarbetsinlärning och som vet hur man leder eleverna till att arbeta produktivt inom ramen för den."
(Wiener, 1986)
• En bra instruktör gör det möjligt för eleven att utveckla nya färdigheter och få en högre grad av
självständighet i sitt lärande.
• Det ideala lärandet innebär att eleverna utmanas i en trygg miljö där de inte blir överväldigade, vilket gör det
möjligt för dem att få en positiv upplevelse och lära sig av den.
• Läraren som en facilitator i stället för en kunskapsförmedlare
• Läraren måste vara närvarande under hela kursens livstid (förberedelser, förhandsgranskning,
genomförande).
• Delat ansvar mellan den studerande och läraren för en öppen och rättvis inlärningsmiljö.
• Ge eleverna inflytande över inlärningsupplevelsen
Strategier för engagemang
• För att ett meningsfullt lärande ska ske är det viktigt att eleverna samarbetar med sina kamrater, att de
engagerar sig i det tillhandahållna innehållet och att de interagerar med läraren för att få nödvändigt stöd
och vägledning (Martin & Bolliger, 2018).
Det finns olika nivåer av engagemang hos eleverna:
• Lärare till lärare - Interaktion mellan eleverna, känsla av gemenskap, kommunikation och utbyte av idéer,
material och personliga berättelser.
• Lärare-till-innehåll - förändra elevernas förståelse och perspektiv genom intellektuellt engagemang; integrera
verkliga fall för att engagera eleverna i kursinnehållet; integrera innehållet dynamiskt i lärandeaktiviteter.
• Lärare-till-instruktör - God kommunikation mellan eleverna och instruktören; användning av flera
kommunikationskanaler, tillgänglighet för elevernas frågor; ge snabb återkoppling på elevernas arbete;
engagera eleverna aktivt i kursen.
Reflekterande och inspirerande instruktörer
• Det är viktigt att läraren är medveten om orsakerna till varför deras strategier fungerar bra eller
inte, och hur deras kurser kan nå högre engagemang och resultat.
• Instruktörerna bör prioritera att ta sig tid att reflektera över sin egen roll. Även som en facilitator
för andras lärande upphör aldrig den egna inlärningsprocessen.
• Läraren bör se till att utveckla en personlig strategi för att registrera och bearbeta elevernas
feedback och personliga reflektioner.
• Det är mer troligt att eleverna kommer ihåg meningsfulla upplevelser som de delade med
kamrater eller stunder av personlig utveckling, snarare än fakta och siffror som de lärt sig under
lektionen.
• Inspirera dina elever att hitta mening och syfte med sitt arbete i lärandemiljön för att lämna ett
mer positivt och bestående avtryck!
Video: "Be a Mr. Jensen"
Video: Chris Emdin - "Lär lärare att skapa
magi"
Tid för självreflektion
• Vem var den mest inspirerande personen för din egen
utveckling? Vad gjorde den personen speciell?
• Vilken typ av lärare vill du vara för dina elever?
• Vad skulle vara det första steget för att du skulle kunna ta
den rollen?
Synopsis
• Denna modul gav en introduktion till samarbetsinlärning som en social
interaktiv process.
• Eleven fick en översikt över den teoretiska bakgrunden och begrepp som
socialkonstruktivism, samarbete kontra samarbete, OCLE och CSCL,
Community of Inquiry och Teaching Presence.
• Skillnaderna mellan inlärningsmiljöer online och offline togs upp. De
många fördelarna med OCL förklarades, liksom pedagogernas
gemensamma utmaningar när det gäller tekniska, individuella, pedagogiska
och möjliggörande faktorer.
• Läraren har fått insikt i lärarens betydelse och roll som facilitator och som
reflekterande och inspirerande person.
Förteckning över referenser
• Ali, S., Uppal., Gulliver (2018). Ett konceptuellt ramverk som belyser hinder för genomförande av e-lärande. Information Technology & People, 31(1), 156-180.
• Beldarrain, Y. (2006). Trender för distansutbildning: Integrering av ny teknik för att främja interaktion och samarbete mellan studenter. Distance Education, 27(2), 139-153. doi:10.1080/01587910600789498.
• Brindley, J.E., Walti, C, Blaschke, L.M. (2009). Skapa effektiva samarbetsgrupper för lärande i en onlinemiljö. International Review of Research in Open and Distance Learning, 10(3).
• Capdeferro, N., & Romero, M. (2012). Är inlärare på nätet frustrerade över samarbetsbaserade inlärningsupplevelser? International Review of Research in Open and Distributed Learning, 13(2), 26-44.
• Chatterjee, R. & Correia, A.P. (2020). Onlinestudenters attityder till samarbetslärande och känsla av gemenskap. American Journal of Distance Education, 34(1), 53-68.
• Davis, M.L., Witcraft, S.M., Baird, S.O., Smits, J.A.J. (2017). Kapitel 3 - Inlärningsprinciper i KBT. The Science of Cognitive Behavioral Therapy, 51-76. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-803457-6.00003-9.
• Detel, W. (2001). Socialkonstruktivism. International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, 14264-14267. https://doi.org/10.1016/B0-08-043076-7/01086-X.
• Falcione, S., Campbell, E., McCollum, B., Chamberlain, J., Macias, M., Morsch, L., & Pinder, C. (2019). Uppkomst av olika perspektiv på framgång i kollaborativt lärande. Canadian Journal for the Scholarship of Teaching and Learning, 10(2). https://eric.ed.gov/?id=EJ1227390
• Garrison, D.R., Anderson, T., & Archer.W. (1999). Kritisk undersökning i en textbaserad miljö: Datorkonferenser i högre utbildning. The Internet and Higher Education, 2(2-3), 87-105. doi:10.1016/S1096-7516(00)00016-6.
• Laal, M., & Ghodsi, S. M. (2012). Fördelar med samarbetsinlärning. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 31, 486-490. doi:10.1016/j.sbspro.2011.12.091 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042811030205
• Martin, F. & Bolliger, D.U. (2018). Engagemanget är viktigt: Studenternas uppfattningar om betydelsen av strategier för engagemang i en inlärningsmiljö på nätet. Online Learning, 22(1), 205- 222. doi:10.24059/olj.v22i1.1092.
• Myburgh, S. & Tammaro, A .M. (2013). 10 - Pedagogik och undervisningsmetoder. Exploring Education for Digital Librarians, 211-229. https://doi.org/10.1016/B978-1-84334-659-3.50010-4.
• Ng, H. Z., & Baharom, S. S. (2018). En analys av vuxenstuderandes tillfredsställelse i utbildningsprogram på nätet. International Journal of Interactive Mobile Technologies, 12(7).
• Orcutt, J.M. & Dringus, L.P. (2017). Bortom att vara där: Praktiker som etablerar närvaro, engagerar studenter och påverkar intellektuell nyfikenhet i en strukturerad inlärningsmiljö online. Online Learning, 21(3), 15-35. doi: 10.24059/olj.v%vi%i.1231
• Resta, P. & Laferrière, T. (2007). Teknik till stöd för samarbetsinlärning. Educational psychology review, 19(1), 65-83.
• Scager, K., Boonstra, J., Peeters, T., Vulperhorst, J., & Wiegant, F. (2016). Samarbetsbaserat lärande inom högre utbildning: Evoking positive interdependence. CBE Life Sciences Education, 15(4). https://doi.org/10.1187/cbe.16-07-0219
• Su, B., Bonk, C. J., Magjuka, R. J., Liu, X., Lee, S.-H. (2005). Betydelsen av interaktion i webbaserad utbildning: A Program-level Case Study of Online MBA Courses. Journal of Interactive Online Learning, 4, 1-19.
• Lär dig tänka. 12 smarta appar för samarbetsinlärning i klassrummet. https://www.teachthought.com/technology/apps-collaborative-learning/
• Wiener, H. S. (1986). Samarbetsinlärning i klassrummet: A Guide to Evaluation. College English, 48(1), 52. doi:10.2307/376586
• Zareie, B., & Navimipour, N. J. (2015). En modell för att bedöma elearningssystemens inverkan på medarbetarnas tillfredsställelse. Computers in Human Behavior, 53, 475-485.
Tack!

Contenu connexe

Similaire à Modul 1

INACT IO1 Module 5 Final - svenska.pptx
INACT IO1 Module 5 Final - svenska.pptxINACT IO1 Module 5 Final - svenska.pptx
INACT IO1 Module 5 Final - svenska.pptx
caniceconsulting
 
The Big Five ur ett formativt perspektiv, Onsala Pedagogiska enhet 2013-05-15
The Big Five ur ett formativt perspektiv, Onsala Pedagogiska enhet 2013-05-15The Big Five ur ett formativt perspektiv, Onsala Pedagogiska enhet 2013-05-15
The Big Five ur ett formativt perspektiv, Onsala Pedagogiska enhet 2013-05-15
Malin Frykman
 
Bedömning för lärande, Hulans skola Lerum
Bedömning för lärande, Hulans skola LerumBedömning för lärande, Hulans skola Lerum
Bedömning för lärande, Hulans skola Lerum
Malin Frykman
 
Bedömning för lärande Hulansskola, Lerum
Bedömning för lärande Hulansskola, LerumBedömning för lärande Hulansskola, Lerum
Bedömning för lärande Hulansskola, Lerum
malinfrykman
 
Att odla en gemensam bedömningskultur
Att odla en gemensam bedömningskulturAtt odla en gemensam bedömningskultur
Att odla en gemensam bedömningskultur
Malin Frykman
 
Leda och driva utveckling i skolan distansutbildning med högskolepoäng
Leda och driva utveckling i skolan distansutbildning med högskolepoängLeda och driva utveckling i skolan distansutbildning med högskolepoäng
Leda och driva utveckling i skolan distansutbildning med högskolepoäng
Gabriel Montgomery
 
Bedömning för lärande och ikt
Bedömning för lärande och iktBedömning för lärande och ikt
Bedömning för lärande och ikt
Malin Frykman
 
Kollaborativt lärande 130222
Kollaborativt lärande 130222Kollaborativt lärande 130222
Kollaborativt lärande 130222
Sara Nyström
 
Reflektionsseminarium
ReflektionsseminariumReflektionsseminarium
Reflektionsseminarium
Malinspplugg
 
Engagemang vid Hybridundervisning
Engagemang vid HybridundervisningEngagemang vid Hybridundervisning
Engagemang vid Hybridundervisning
Mats Brenner
 
Kollaborativt lärande 130301
Kollaborativt lärande 130301Kollaborativt lärande 130301
Kollaborativt lärande 130301
Sara Nyström
 
Flippa ditt klassrum 26 februari 2013
Flippa ditt klassrum 26 februari 2013Flippa ditt klassrum 26 februari 2013
Flippa ditt klassrum 26 februari 2013
Ingela Lundh Pedagogiskt Centrum, GR Utbildning
 
Entreprenöriellt lärande
Entreprenöriellt lärandeEntreprenöriellt lärande
Entreprenöriellt lärande
Sandra Svensson GR
 
INACT IO1 Module 3 Final- svenska.pptx
INACT IO1 Module 3 Final- svenska.pptxINACT IO1 Module 3 Final- svenska.pptx
INACT IO1 Module 3 Final- svenska.pptx
caniceconsulting
 
Studieteknik och läroplan nätcafe 18 10 2016
Studieteknik och läroplan nätcafe 18 10 2016Studieteknik och läroplan nätcafe 18 10 2016
Studieteknik och läroplan nätcafe 18 10 2016
Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri
 
INACT Module 2 What are the Learning styles in Differentiated Instruction FIN...
INACT Module 2 What are the Learning styles in Differentiated Instruction FIN...INACT Module 2 What are the Learning styles in Differentiated Instruction FIN...
INACT Module 2 What are the Learning styles in Differentiated Instruction FIN...
caniceconsulting
 
Akl nu2014 pechakucha kollaborativt lärande
Akl nu2014 pechakucha kollaborativt lärandeAkl nu2014 pechakucha kollaborativt lärande
Akl nu2014 pechakucha kollaborativt lärande
Pernilla Severson
 

Similaire à Modul 1 (20)

INACT IO1 Module 5 Final - svenska.pptx
INACT IO1 Module 5 Final - svenska.pptxINACT IO1 Module 5 Final - svenska.pptx
INACT IO1 Module 5 Final - svenska.pptx
 
The Big Five ur ett formativt perspektiv, Onsala Pedagogiska enhet 2013-05-15
The Big Five ur ett formativt perspektiv, Onsala Pedagogiska enhet 2013-05-15The Big Five ur ett formativt perspektiv, Onsala Pedagogiska enhet 2013-05-15
The Big Five ur ett formativt perspektiv, Onsala Pedagogiska enhet 2013-05-15
 
Bedömning för lärande, Hulans skola Lerum
Bedömning för lärande, Hulans skola LerumBedömning för lärande, Hulans skola Lerum
Bedömning för lärande, Hulans skola Lerum
 
Bedömning för lärande Hulansskola, Lerum
Bedömning för lärande Hulansskola, LerumBedömning för lärande Hulansskola, Lerum
Bedömning för lärande Hulansskola, Lerum
 
Att odla en gemensam bedömningskultur
Att odla en gemensam bedömningskulturAtt odla en gemensam bedömningskultur
Att odla en gemensam bedömningskultur
 
Leda och driva utveckling i skolan distansutbildning med högskolepoäng
Leda och driva utveckling i skolan distansutbildning med högskolepoängLeda och driva utveckling i skolan distansutbildning med högskolepoäng
Leda och driva utveckling i skolan distansutbildning med högskolepoäng
 
Bedömning för lärande och ikt
Bedömning för lärande och iktBedömning för lärande och ikt
Bedömning för lärande och ikt
 
21st cld helenas version
21st cld helenas version21st cld helenas version
21st cld helenas version
 
Uppstart Löderup aug 2012
Uppstart Löderup aug 2012Uppstart Löderup aug 2012
Uppstart Löderup aug 2012
 
Kollaborativt lärande 130222
Kollaborativt lärande 130222Kollaborativt lärande 130222
Kollaborativt lärande 130222
 
Reflektionsseminarium
ReflektionsseminariumReflektionsseminarium
Reflektionsseminarium
 
Engagemang vid Hybridundervisning
Engagemang vid HybridundervisningEngagemang vid Hybridundervisning
Engagemang vid Hybridundervisning
 
Kollaborativt lärande 130301
Kollaborativt lärande 130301Kollaborativt lärande 130301
Kollaborativt lärande 130301
 
Flippa ditt klassrum 26 februari 2013
Flippa ditt klassrum 26 februari 2013Flippa ditt klassrum 26 februari 2013
Flippa ditt klassrum 26 februari 2013
 
Entreprenöriellt lärande
Entreprenöriellt lärandeEntreprenöriellt lärande
Entreprenöriellt lärande
 
INACT IO1 Module 3 Final- svenska.pptx
INACT IO1 Module 3 Final- svenska.pptxINACT IO1 Module 3 Final- svenska.pptx
INACT IO1 Module 3 Final- svenska.pptx
 
Bfl lilla edet 13 aug 2013
Bfl lilla edet 13 aug 2013Bfl lilla edet 13 aug 2013
Bfl lilla edet 13 aug 2013
 
Studieteknik och läroplan nätcafe 18 10 2016
Studieteknik och läroplan nätcafe 18 10 2016Studieteknik och läroplan nätcafe 18 10 2016
Studieteknik och läroplan nätcafe 18 10 2016
 
INACT Module 2 What are the Learning styles in Differentiated Instruction FIN...
INACT Module 2 What are the Learning styles in Differentiated Instruction FIN...INACT Module 2 What are the Learning styles in Differentiated Instruction FIN...
INACT Module 2 What are the Learning styles in Differentiated Instruction FIN...
 
Akl nu2014 pechakucha kollaborativt lärande
Akl nu2014 pechakucha kollaborativt lärandeAkl nu2014 pechakucha kollaborativt lärande
Akl nu2014 pechakucha kollaborativt lärande
 

Plus de humacapiact1

Modul 6
Modul 6Modul 6
Modul 6
humacapiact1
 
Modul 6
Modul 6Modul 6
Modul 6
humacapiact1
 
Modul 5
Modul 5Modul 5
Modul 5
humacapiact1
 
Modul 4
Modul 4Modul 4
Modul 4
humacapiact1
 
Modul 3
Modul 3Modul 3
Modul 3
humacapiact1
 
Modul 2
Modul 2Modul 2
Modul 2
humacapiact1
 
Modul 1
Modul 1Modul 1
Modul 1
humacapiact1
 
Modul 5
Modul 5Modul 5
Modul 5
humacapiact1
 
Ενότητα 6
Ενότητα 6Ενότητα 6
Ενότητα 6
humacapiact1
 
Ενότητα 5
Ενότητα 5Ενότητα 5
Ενότητα 5
humacapiact1
 
Ενότητα 4
Ενότητα 4Ενότητα 4
Ενότητα 4
humacapiact1
 
Ενότητα 3
Ενότητα 3Ενότητα 3
Ενότητα 3
humacapiact1
 
Ενότητα 2
Ενότητα 2Ενότητα 2
Ενότητα 2
humacapiact1
 
Ενότητα 1
Ενότητα 1Ενότητα 1
Ενότητα 1
humacapiact1
 

Plus de humacapiact1 (14)

Modul 6
Modul 6Modul 6
Modul 6
 
Modul 6
Modul 6Modul 6
Modul 6
 
Modul 5
Modul 5Modul 5
Modul 5
 
Modul 4
Modul 4Modul 4
Modul 4
 
Modul 3
Modul 3Modul 3
Modul 3
 
Modul 2
Modul 2Modul 2
Modul 2
 
Modul 1
Modul 1Modul 1
Modul 1
 
Modul 5
Modul 5Modul 5
Modul 5
 
Ενότητα 6
Ενότητα 6Ενότητα 6
Ενότητα 6
 
Ενότητα 5
Ενότητα 5Ενότητα 5
Ενότητα 5
 
Ενότητα 4
Ενότητα 4Ενότητα 4
Ενότητα 4
 
Ενότητα 3
Ενότητα 3Ενότητα 3
Ενότητα 3
 
Ενότητα 2
Ενότητα 2Ενότητα 2
Ενότητα 2
 
Ενότητα 1
Ενότητα 1Ενότητα 1
Ενότητα 1
 

Modul 1

 • 1. Modul 1: Introduktion till samarbetsmiljöer i elektroniska klassrum
 • 2. Mål och Målsättningar  Ge en översikt över de viktigaste begreppen och egenskaperna hos en samarbetsinriktad och inkluderande miljö i ett e-klassrum.  Introducera den teoretiska och pedagogiska bakgrunden till samarbetsbaserat lärande i det vanliga klassrummet jämfört med online-miljön.  Skapa förståelse för värdet av att använda samarbetsbaserat lärande online (OCL).  Förklara de utmaningar som pedagoger möter när de tillämpar metoder för nätbaserat lärande i sina lektioner.  Öka medvetenheten om vikten av närvaro i undervisningen och undervisningsmetoder i OCL.
 • 3. Lärandemål I slutet av denna modul kommer eleven att kunna:  Förstå de begrepp och centrala teorier som ligger bakom samarbetsinriktat lärande.  Förklara skillnaderna mellan traditionella och samarbetsinriktade inlärningsmiljöer på nätet.  Identifiera utmaningar och fördelar med samarbetsinriktade inlärningsmiljöer på nätet och tillämpa kunskapen på den egna undervisningen.  Förstå lärarens roll i OCLE och kunna reflektera över sin egen roll som lärare i e-lärandemiljöer.
 • 4. Nyckelord • Samarbetsmiljö för lärande på nätet, e-lärande • Närvaro i undervisningen • Konstruktivism • Instruktör, facilitator • Samarbete, lagarbete
 • 5. Innehållsförteckning UNIT1 Vad är samarbetsinlärning? 1.1 Socialkonstruktivistisk teori 1.2 Exempel på samarbetsbaserat lärande 1.3 Hur samarbete gynnar eleven 1.4 Egenskaperna hos samarbetsinlärning UNIT2 Samarbetsinriktat lärande på nätet 2.1 Vanliga termer 2.2 Den tekniska dimensionen av nätbaserat lärande 2.3 Wirde utbud av digitala verktyg 2.4 Den sociala dimensionen 2.5 Synkron och asynkron kommunikation 2.6 Säkerställa att eleverna är nöjda UNIT3 Utmaningar och fördelar 3.1 Utmaningar i OCL 3.2 Hinder för e-lärande 1. Tekniska faktorer 2. Individuella faktorer 3. Pedagogiska faktorer 4. Villkor för att möjliggöra detta UNIT4 Instruktörens roll 4.1 Dimensioner av utbildningserfarenhet 4.2 Etablering av närvaro i undervisningen 4.3 Strategier för engagemang 4.4 Reflekterande instruktörer 4.5 Inspirerande instruktörer
 • 6. UNIT 1: Vad är samarbetsinlärning?
 • 7. Lärande i samarbete • Samarbetsbaserat lärande är en mycket social och interaktiv process. • Gruppmedlemmarna måste dela och ta ansvar för hela gruppens handlingar för att nå det gemensamma målet. • Den uppmuntrar eleverna att bli medvetna om gruppmedlemmarnas individuella förmågor och att respektera skillnader i personlighet och bidrag.
 • 9. Socialkonstruktivism • Kunskap konstrueras och förhandlas genom social interaktion. Lärande enligt socialkonstruktivismen sker genom  En ständig aktivitet;  Ett sökande efter mening;  Att förstå helheten och delarna;  Förstå mentala modeller hos studenter och andra kunskapsskapare (förslag till skräddarsydda läroplaner);  Bedömning som en del av inlärningsprocessen;  Lärandet sker i samarbete och genom samtal. (Myburgh & Tammaro, 2013)
 • 10. Exempel på lärande i samarbete • Projektbaserat lärande och entreprenörskapslärande • Gruppdiskussioner • Lärande mellan kollegor • Aktiviteter i form av rollspel • Konkurrenskraftiga spel • Informationsutbyte För mer förklaring och inspiration, se videon: "Exempel på samarbetsinriktat lärande" https://www.youtube.com/watch?v=fgx_R847UAs
 • 11. Fördelar med samarbete • Stärker elevernas förmåga att hantera människor och potentiella konfliktsituationer. • Underlättar elevernas förståelse för olika åsikter. • Respekterar och lyfter fram individens förmågor och bidrag. • Tränar eleverna i att dela på befogenheter och ta ansvar för gruppens åtgärder. • Underlättar problemlösningsförmågan • Hjälper eleverna att växa från sociala och känslomässiga utmaningar • Gör det möjligt för eleverna att tillämpa sina egna erfarenheter och internalisera kunskap på en djupare nivå. • Gör det möjligt för eleverna att utföra uppgifter som skulle vara för utmanande eller komplicerade för individen. • Ger ett rikare tillvägagångssätt än konkurrensinriktad eller individualistisk inlärning. • Gör det möjligt för eleverna att uppnå högre prestationer och större produktivitet. • Främjar mer omsorgsfulla, stödjande och engagerade relationer • Fördelar den psykologiska hälsan • Stärker den sociala kompetensen • Främjar leaners självkänsla • Kan leda till en mer positiv attityd till lärare eftersom elevernas självkänsla stärks och deras personliga färdigheter värderas.
 • 12. Funktioner för samarbetsinlärning 1. Uppgiftsbeskrivningens art och kvalitet. 2. den sociala miljön för samarbetsaktiviteten och elevernas beteende under utförandet av uppgiften. 3. lärarens beteende under utförandet av uppgiften. 4. Lärarens roll i gruppsammansättning och gruppledning. 5. arten och kvaliteten på de rapporter som varje grupp har utarbetat. 6. Lärarens prestationer i egenskap av syntes och representant för den akademiska lärandegemenskapen. 7. Relationen mellan samarbetsaktiviteten och kursens utformning. 8. Lärarens kunskap om och engagemang för principen om samarbetsinriktat lärande. (Wiener, 1986)
 • 13. 7 nycklar till kreativt samarbete John Spencer
 • 14. Tid för självreflektion • Hur skulle du utvärdera samarbetet mellan eleverna i dina egna klasser? • Vilka funktioner i det gemensamma lärandet fungerar redan bra? • Var ser du fortfarande utmaningar?
 • 15. UNIT 2: Online Collaborative Learning (OCL) VS det vanliga klassrummet
 • 16. Samarbetsinriktat lärande på nätet • De pedagogiska principerna förblir desamma när man överför offline-lärande till e-klassrum. • Användningen av teknik bör stödja de socialkonstruktivistiska aspekterna av lärandet och göra det möjligt för eleverna att aktivt delta, kommunicera och samarbeta. • Typiska villkor • Samarbetsinlärning online (OCL) = datorstödd samarbetsinlärning (CSCL) • Miljö för samarbetsinriktat lärande på nätet (OCLE)
 • 17. Rätt verktyg för inlärning • Se till att de valda verktygen verkligen är användbara för den lärandemiljö du vill skapa och för lärandemålen. • Ett bra utbildningsverktyg på nätet är ett verktyg som är lätt att använda för eleverna och som garanterar en positiv upplevelse av inlärningsprocessen. • Det finns ett brett utbud av verktyg för videokommunikation och meddelanden, idé- och fildelning, gemensam whiteboardyta, funktioner för teamplanering, forumdiskussioner, ...
 • 18. Kommunikation är nyckeln • Att se varandra som riktiga människor med gemensamma intressen och mål bidrar till meningsfull social interaktion och ökar inlärarnas totala inlärningsupplevelser. • Ge tillräckliga möjligheter till utbyte och uppmuntra till aktivt engagemang. Synkron kommunikation (videokonferenser, webbseminarier, livechattar) • Underlätta direkta diskussioner och skapa social interaktion, mer dynamisk. • Direkt svar från instruktören Asynkron kommunikation (forum, wikis, textchattar eller plattformar för fildelning) • mycket lämplig för självstyrt lärande • blyga elever kan känna sig mer bekväma, tid att reflektera och förbereda svaren. • Lämplig för deltagande av elever i olika tidszoner.
 • 19. Elevernas tillfredsställelse för ett framgångsrikt lärande på nätet Sju faktorer är avgörande för att utforma en bra inlärningsmiljö på nätet som tillfredsställer elevernas behov: 1. Lärandeinnehåll - engagerande, meningsfullt och mångsidigt material; fokus på att lösa verkliga problem. 2. Kunskapsinhämtning - rätt presentation av material för att få ett meningsfullt engagemang i kursinnehållet online. 3. Instruktion - tydlig och specifik; navigering genom olika kursavsnitt (t.ex. checklistor, påminnelser eller övervakning av prestationer). 4. Lärplattform - lämpliga tekniska funktioner, användarvänlighet och användarvänlighet. 5. Kursens utformning - välorganiserad, lätt att navigera, intressant och engagerande. 6. Förmåga till överföring - underlättar förmågan att tillämpa förvärvade kunskaper i olika sammanhang och framtida situationer. 7. Instruktörens närvaro och sociala stöd - instruktörens tillgänglighet för att svara på frågor och anpassa sig till behoven. (Ng & Baharom, 2018)
 • 20. Tid för självreflektion • Vilken typ av lärande erbjuder du i din kurs? • Vilka kunskaper, färdigheter och attityder vill du att eleverna ska utveckla? • Vilken typ av miljö vill du skapa för eleverna och hur ska de interagera med den? När du har en tydlig bild av strategin kan du ta en titt på utbudet av digitala verktyg som kan stödja dina mål.
 • 22. Fördelar med nätbaserat lärande • Förberedelse av studenter för kunskapssamhället • Förbättring av elevernas kognitiva prestationer och fördjupad förståelse. • Öka elevernas flexibilitet när det gäller samarbete i tid och rum. • Skapa bättre möjligheter för lärarna att följa elevernas engagemang och framsteg i det gemensamma lärandet. (Resta & Leferriere, 2007)
 • 23. Utmaningar • Översättningen av befintliga pedagogiska koncept till en onlinemiljö innebär vissa utmaningar för yrkesverksamma eftersom resultaten av testade metoder kan vara annorlunda i det digitala inlärningsområdet. • Det finns många orsaker till att eleverna blir frustrerade när de arbetar i grupp (engagemang och ansvar, rätt organisation, god kommunikation, jämn fördelning av arbetsuppgifter, samförstånd, stöd från läraren). • Det finns många hinder som gör det svårt för lärare att genomföra framgångsrikt e-lärande i sina klasser. TIPEC-ramverket hjälper lärare att sätta inlärningsaktiviteterna i ett sammanhang och att lättare identifiera och ta itu med aktuella eller framtida problem. (Ali, Uppal och Gulliver, 2018)
 • 24. Tekniska faktorer • Utbildningsinstitutionens tekniska infrastruktur • Kvaliteten på enheter och anslutningsmöjligheter • Teknisk support • Digital säkerhet • Utformning av programvara och gränssnitt • Instruktörens och elevernas förmåga att använda tillämpad teknik.
 • 25. Individuella faktorer Individuella faktorer är direkt kopplade till de elever som deltar i kursen. Dessa inkluderar: • Elevernas motivation, engagemang och individuella prioriteringar • Elevernas tidigare kunskaper och erfarenheter, beredskap att dela med sig av dem. • De studerandes personliga egenskaper och gruppdynamik • Sociala och kulturella skillnader • Kommunikationssätt • Elevernas attityder till nätbaserat lärande och användning av teknik • elevernas anpassningsförmåga till nya miljöer
 • 26. Pedagogiska faktorer • Undervisningsmetodik - utmaning att underlätta en sammanhållen och samarbetsinriktad inlärningsmiljö på nätet där alla elever är lika delaktiga. • Fakultet - Bristande beredskap och förmåga hos lärarna att använda samarbetsteknik. • Kursinnehåll - mångfald av tillgängliga läromedel och rätt verktyg för att stödja lärandet; integrera engagerande material i format som lämpar sig för det digitala lärandet. • Brist på eller otillräcklig stödpersonal • Flexibilitet i leveranssättet • Svaga system för hantering av lärande • Bristande engagemang • Bristande kunskap hos läraren • Otillräcklig orientering före kursen • Stöd till handledare
 • 27. Villkor för att möjliggöra detta Med förutsättningar avses de övergripande faktorer som påverkar de tre tidigare dimensionerna teknik, elever och pedagogik. Dessa omfattar följande • Regler och bestämmelser i utbildningssammanhang på nätet • Säkerhetsöverväganden och etiska frågor • Administrativt stöd • Finansiella frågor Sådana villkor måste hanteras i det bredare institutionella sammanhanget för att garantera ett framgångsrikt genomförande av samarbetsbaserat lärande på nätet.
 • 28. Effektivt samarbete om „Friends"
 • 29. Tid för självreflektion • Vilka faktorer anser du vara viktigast för att genomföra framgångsrikt e-lärande? • Stöter du på några hinder när du genomför ditt lärande? • Vilka åtgärder kan du vidta för att övervinna dessa hinder?
 • 31. Läraren av utbildningserfarenhet "Den effektiva läraren i samarbetsinlärning är en lärare som förstår grunden och strukturen för samarbetsinlärning och som vet hur man leder eleverna till att arbeta produktivt inom ramen för den." (Wiener, 1986) • En bra instruktör gör det möjligt för eleven att utveckla nya färdigheter och få en högre grad av självständighet i sitt lärande. • Det ideala lärandet innebär att eleverna utmanas i en trygg miljö där de inte blir överväldigade, vilket gör det möjligt för dem att få en positiv upplevelse och lära sig av den. • Läraren som en facilitator i stället för en kunskapsförmedlare • Läraren måste vara närvarande under hela kursens livstid (förberedelser, förhandsgranskning, genomförande). • Delat ansvar mellan den studerande och läraren för en öppen och rättvis inlärningsmiljö. • Ge eleverna inflytande över inlärningsupplevelsen
 • 32. Strategier för engagemang • För att ett meningsfullt lärande ska ske är det viktigt att eleverna samarbetar med sina kamrater, att de engagerar sig i det tillhandahållna innehållet och att de interagerar med läraren för att få nödvändigt stöd och vägledning (Martin & Bolliger, 2018). Det finns olika nivåer av engagemang hos eleverna: • Lärare till lärare - Interaktion mellan eleverna, känsla av gemenskap, kommunikation och utbyte av idéer, material och personliga berättelser. • Lärare-till-innehåll - förändra elevernas förståelse och perspektiv genom intellektuellt engagemang; integrera verkliga fall för att engagera eleverna i kursinnehållet; integrera innehållet dynamiskt i lärandeaktiviteter. • Lärare-till-instruktör - God kommunikation mellan eleverna och instruktören; användning av flera kommunikationskanaler, tillgänglighet för elevernas frågor; ge snabb återkoppling på elevernas arbete; engagera eleverna aktivt i kursen.
 • 33. Reflekterande och inspirerande instruktörer • Det är viktigt att läraren är medveten om orsakerna till varför deras strategier fungerar bra eller inte, och hur deras kurser kan nå högre engagemang och resultat. • Instruktörerna bör prioritera att ta sig tid att reflektera över sin egen roll. Även som en facilitator för andras lärande upphör aldrig den egna inlärningsprocessen. • Läraren bör se till att utveckla en personlig strategi för att registrera och bearbeta elevernas feedback och personliga reflektioner. • Det är mer troligt att eleverna kommer ihåg meningsfulla upplevelser som de delade med kamrater eller stunder av personlig utveckling, snarare än fakta och siffror som de lärt sig under lektionen. • Inspirera dina elever att hitta mening och syfte med sitt arbete i lärandemiljön för att lämna ett mer positivt och bestående avtryck!
 • 34. Video: "Be a Mr. Jensen"
 • 35. Video: Chris Emdin - "Lär lärare att skapa magi"
 • 36. Tid för självreflektion • Vem var den mest inspirerande personen för din egen utveckling? Vad gjorde den personen speciell? • Vilken typ av lärare vill du vara för dina elever? • Vad skulle vara det första steget för att du skulle kunna ta den rollen?
 • 37. Synopsis • Denna modul gav en introduktion till samarbetsinlärning som en social interaktiv process. • Eleven fick en översikt över den teoretiska bakgrunden och begrepp som socialkonstruktivism, samarbete kontra samarbete, OCLE och CSCL, Community of Inquiry och Teaching Presence. • Skillnaderna mellan inlärningsmiljöer online och offline togs upp. De många fördelarna med OCL förklarades, liksom pedagogernas gemensamma utmaningar när det gäller tekniska, individuella, pedagogiska och möjliggörande faktorer. • Läraren har fått insikt i lärarens betydelse och roll som facilitator och som reflekterande och inspirerande person.
 • 38. Förteckning över referenser • Ali, S., Uppal., Gulliver (2018). Ett konceptuellt ramverk som belyser hinder för genomförande av e-lärande. Information Technology & People, 31(1), 156-180. • Beldarrain, Y. (2006). Trender för distansutbildning: Integrering av ny teknik för att främja interaktion och samarbete mellan studenter. Distance Education, 27(2), 139-153. doi:10.1080/01587910600789498. • Brindley, J.E., Walti, C, Blaschke, L.M. (2009). Skapa effektiva samarbetsgrupper för lärande i en onlinemiljö. International Review of Research in Open and Distance Learning, 10(3). • Capdeferro, N., & Romero, M. (2012). Är inlärare på nätet frustrerade över samarbetsbaserade inlärningsupplevelser? International Review of Research in Open and Distributed Learning, 13(2), 26-44. • Chatterjee, R. & Correia, A.P. (2020). Onlinestudenters attityder till samarbetslärande och känsla av gemenskap. American Journal of Distance Education, 34(1), 53-68. • Davis, M.L., Witcraft, S.M., Baird, S.O., Smits, J.A.J. (2017). Kapitel 3 - Inlärningsprinciper i KBT. The Science of Cognitive Behavioral Therapy, 51-76. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-803457-6.00003-9. • Detel, W. (2001). Socialkonstruktivism. International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, 14264-14267. https://doi.org/10.1016/B0-08-043076-7/01086-X. • Falcione, S., Campbell, E., McCollum, B., Chamberlain, J., Macias, M., Morsch, L., & Pinder, C. (2019). Uppkomst av olika perspektiv på framgång i kollaborativt lärande. Canadian Journal for the Scholarship of Teaching and Learning, 10(2). https://eric.ed.gov/?id=EJ1227390 • Garrison, D.R., Anderson, T., & Archer.W. (1999). Kritisk undersökning i en textbaserad miljö: Datorkonferenser i högre utbildning. The Internet and Higher Education, 2(2-3), 87-105. doi:10.1016/S1096-7516(00)00016-6. • Laal, M., & Ghodsi, S. M. (2012). Fördelar med samarbetsinlärning. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 31, 486-490. doi:10.1016/j.sbspro.2011.12.091 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042811030205 • Martin, F. & Bolliger, D.U. (2018). Engagemanget är viktigt: Studenternas uppfattningar om betydelsen av strategier för engagemang i en inlärningsmiljö på nätet. Online Learning, 22(1), 205- 222. doi:10.24059/olj.v22i1.1092. • Myburgh, S. & Tammaro, A .M. (2013). 10 - Pedagogik och undervisningsmetoder. Exploring Education for Digital Librarians, 211-229. https://doi.org/10.1016/B978-1-84334-659-3.50010-4. • Ng, H. Z., & Baharom, S. S. (2018). En analys av vuxenstuderandes tillfredsställelse i utbildningsprogram på nätet. International Journal of Interactive Mobile Technologies, 12(7). • Orcutt, J.M. & Dringus, L.P. (2017). Bortom att vara där: Praktiker som etablerar närvaro, engagerar studenter och påverkar intellektuell nyfikenhet i en strukturerad inlärningsmiljö online. Online Learning, 21(3), 15-35. doi: 10.24059/olj.v%vi%i.1231 • Resta, P. & Laferrière, T. (2007). Teknik till stöd för samarbetsinlärning. Educational psychology review, 19(1), 65-83. • Scager, K., Boonstra, J., Peeters, T., Vulperhorst, J., & Wiegant, F. (2016). Samarbetsbaserat lärande inom högre utbildning: Evoking positive interdependence. CBE Life Sciences Education, 15(4). https://doi.org/10.1187/cbe.16-07-0219 • Su, B., Bonk, C. J., Magjuka, R. J., Liu, X., Lee, S.-H. (2005). Betydelsen av interaktion i webbaserad utbildning: A Program-level Case Study of Online MBA Courses. Journal of Interactive Online Learning, 4, 1-19. • Lär dig tänka. 12 smarta appar för samarbetsinlärning i klassrummet. https://www.teachthought.com/technology/apps-collaborative-learning/ • Wiener, H. S. (1986). Samarbetsinlärning i klassrummet: A Guide to Evaluation. College English, 48(1), 52. doi:10.2307/376586 • Zareie, B., & Navimipour, N. J. (2015). En modell för att bedöma elearningssystemens inverkan på medarbetarnas tillfredsställelse. Computers in Human Behavior, 53, 475-485.
 • 39. Tack!