Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Kế toán mua bán hàng hoá trong nước

học kế toán

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Kế toán mua bán hàng hoá trong nước

 1. 1. KẾ TOÁN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤCHƯƠNG 3: KẾ TOÁN MUA BÁN HÀNG HOÁ TRONG NƯỚC http://sis.vn
 2. 2. 3.1 Kế toán mua hàng3.1.1 Tính giá hàng mua- Theo quy định HH được tính theo giá thực tế (giá gốc), tức là HH khi nhập kho hay xuất kho đều được phản ánh trên sổ sách theo giá thực tế.a. Tính giá HH nhập Giá gốc ghi sổ của HH nhập kho trong các TH cụ thể được tính như sau:- Đối với HH mua ngoài Giá nhập kho HH mua ngoài = CP mua HH CP mua HH bao gồm: Giá mua (+) các loại thuế không được hoàn lại + CP vận chuyển, bốc xếp, bảo quản trong quá trình mua hàng và các CP khác có liên quan trực tiếp đến việc mua HH (-) các khoản chiết khấuhttp://sis.vn giảm giá hàng mua. TM,
 3. 3. VD: Trong kỳ DN thu mua 1 số vật liệu theo tổng giá thanh toán (bao gồm cả thuế GTGT) là 220 trđ, trong đó thuế GTGT 10% là 20 trđ. CP vận chuyển, bốc dỡ đã trả bằng tiền mặt 0,525 trđ (trong đó thuế GTGT là 0,025tr). Đơn vị đã thanh toán toàn bộ tiền hàng bằng chuyển khoản. Khoản giảm giá hàng mua do người bán giao hàng chậm được hưởng 1% là 2,2trđ (trong đó thuế GTGT là 0,2tr) đã nhận lại bằng tiền mặt.Giải:Giá thực tế số vật liệu trên là: 200 + 0,5 – 2 = 198,5 trđ. http://sis.vn
 4. 4. b. Tính giá HH xuất - Giá xuất kho xác định giá thực tế (giá gốc): sử dụng 1 trong 4 pp xuất kho theo nguyên tắc nhất quán, nếu có thay đổi phương pháp phải giải thích rõ ràng trong phần thuyết minh báo cáo tài chínhPP1: Phương pháp tính theo giá đích danh: Theo pp này khi xuất kho VT thì căn cứ vào số lượng xuất kho thuộc lô nào và đơn giá thực tế của lô đó để tính trị giá vốn thực tế của vật tư xuất kho http://sis.vn
 5. 5. PP2: Phương pháp bình quân gia quyền: Trị giá vốn thực tế của VT xuất kho được tính căn cứ vào số lượng VT xuất kho và đơn giá bquân gia quyền theo cthức:Trị giá vốn thực tế vật tư xuất kho = Số lượng vật tư xuất kho x Đơn giá bình quân gia quyềnPP3:Phương pháp nhập trước, xuất trướcPP4:Phương pháp nhập sau, xuất trước http://sis.vn
 6. 6. 3.1 Kế toán mua hàng3.1.2. Chứng từ KT: Phiếu Nkho, phiếu Xkho, biên bản kiểm nghiệm...3.1.3. Sổ kế toán- Tại kho: thẻ kho- Tại quầy, cửa hàng: thẻ quầy hàng là cơ sở để lập báo cáo hàng bán sau 1 ca- Tại phòng kế toán- Kế toán tổng hợp sử dụng TK 156 để theo dõi về số hiện có và sự biến động- Kế toán chi tiết: theo dõi từng loại hàng hoá lưu chuyển qua kho cả về chỉ tiêu hiện vật và chỉ tiêu giá trị- Kế toán chi tiết hàng tồn kho được tiến hành trên các sổ, thẻ chi tiết và bảng kê nhập xuất tồn http://sis.vn
 7. 7. 3.1.4. Tài khoản sử dụng: TK 1563.1.5. Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh:1. Mua hàng trong nướcNợ TK 1561Nợ TK 133 Có TK 111,112Chi phí phát sinh:Nợ TK 1562Nợ TK 133 Có TK 111,112 http://sis.vn
 8. 8. 3.1.5. Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh:2. Nhập khẩuNợ TK 156 Có TK 111,112- Thuế nhập khẩuNợ TK 156 Có TK 3333- Thuế tiêu thụ đặc biệtNợ TK 156 Có TK 3332- Thuế GTGTNợ TK 133 Có TK 33312 http://sis.vn
 9. 9. 3.1.5. Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh:3. Nhận được hoá đơn của người bán cuối kỳ hàng chưa về nhập khoNợ TK 151Nợ TK 133 Có TK 111,112Sau đó hàng vềNợ TK 156 Có TK 151Chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bánNợ TK 111,112 Có TK 156 Có TK 133 http://sis.vn
 10. 10. 4. Trường hợp hàng về nhập kho nhưng chưa nhận được hoá đơn DN nhập kho theo giá tạm tính:Nợ TK 156/ Có TK 331Khi nhận dược hoá đơn kế toán điều chỉnh giá thực tế trên hoá đơn với giá tạm tính:a. Nếu giá TTế > giá tạm tính:b. Nếu giá TTế < giá tạm tính: http://sis.vn
 11. 11. 3.1.5. Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh:5. Thuê ngoài gia côngNợ TK 154 Có TK 156Chi phí gia công chế biếnNợ TK 154Nợ TK 133 Có TK 111,112Khi gia công xong nhập lại khoNợ TK 156 Có TK 154 http://sis.vn
 12. 12. 3.1.5. Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh:6. Phát hiện thiếu chưa rõ nguyên nhânNợ TK 1381 Có TK 1567. Phát hiện thừaNợ TK 156 Có TK 3381 http://sis.vn
 13. 13. 3.2. Kế toán bán hàng3.2.1. Khaùi nieäm veà doanh thu: Doanh thu laø toång giaù trò caùc lôïi ích kinh teá doanh nghieäp thu ñöôïc trong kyø keá toaùn, phaùt sinh töø caùc hoaït ñoäng saûn xuaát, kinh doanh thoâng thöôøng cuûa doanh nghieäp, goùp phaàn laøm taêng voán chuû sôû höõu. http://sis.vn
 14. 14. • 3.2.2.Nguyeân taéc keá toaùn:• + Doanh thu vaø chi phí lieân quan ñeán cuøng moät giao dòch phaûi ñöôïc ghi nhaän ñoàng thôøi theo nguyeân taéc phuø hôïp vaø phaûi theo naêm taøi chính.• + Chæ ghi nhaän doanh thu trong kyø keá toaùn khi thoûa maõn ñoàng thôøi caùc ñieàu kieän ghi nhaän doanh thu baùn haøng, doanh thu cung caáp dòch vuï tuân thủ Chuaån möïc keá toaùn soá 14 “Doanh thu vaø thu nhaäp khaùc” vaø quy ñònh cuûa Cheá ñoä keá toaùn hieän haønh. Khi khoâng thoûa maõn http://sis.vn ñieàu kieän ghi caùc nhaän doanh thu khoâng haïch toaùn vaøo
 15. 15. • 3.2.2.Nguyeân taéc keá toaùn:+ Khi haøng hoùa hoaëc dòch vuï ñöôïc trao ñoåi ñeå laáy haøng hoùa hoaëc dòch vuï töông töï veà baûn chaát vaø giaù trò thì vieäc trao ñoåi ñoù khoâng ñöôïc coi laø moät giao dòch taïo ra doanh thu vaø khoâng ñöôïc ghi nhaän laø doanh thu.+ Doanh thu (keå caû doanh thu noäi boä) phaûi theo doõi rieâng bieät theo töøng loaïi doanh thu. Trong töøng loaïi doanh thu laïi ñöôïc chi tieát theo töøng thöù doanh thu nhaèm phuïc vuï cho vieäc xaùc ñònh ñaày ñuû, chính xaùc keát quaû kinh doanh theo yeâu caàu quaûn lyù hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh vaø laäp baùo caùo keát quaû kinh doanh cuûa doanh nghieäp. http://sis.vn
 16. 16. • 3.2.2.Nguyeân taéc keá toaùn:• + Neáu trong kyø keá toaùn phaùt sinh caùc khoaûn giaûm tröø doanh thu baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï thì phaûi ñöôïc haïch toaùn rieâng bieät. Caùc khoaûn giaûm tröø doanh thu ñöôïc tính tröø vaøo doanh thu ghi nhaän ban ñaàu ñeå xaùc ñònh doanh thu thuaàn laøm caên cöù xaùc ñònh keát quaû kinh doanh cuûa kyø keá toaùn.• + Veà nguyeân taéc, cuoái kyø keá toaùn, doanh nghieäp phaûi xaùc ñònh keát quaû hoaït ñoäng SXKD. Toaøn boä doanh thu thuaàn thöïc hieän trong kyø keá toaùn ñöôïc keát chuyeån vaøo TK 911 – “Xaùc ñònh keát quaû kinh doanh”. Caùc taøi khoaûn thuoäc loaïi taøi khoaûn doanh thu khoâng http://sis.vn coù soá dö cuoái kyø.
 17. 17. • 3.2.3.Ñieàu kieän ghi nhaän doanh thu:• + Doanh thu baùn haøng ñöôïc ghi nhaän khi ñoàng thôøi thoûa maõn taát caû naêm (5) ñieàu kieän sau:• (1) Doanh nghieäp ñaõ chuyeån giao phaàn lôùn ruûi ro vaø lôïi ích gaén lieàn vôùi quyeàn sôû höõu saûn phaåm hoaëc haøng hoùa cho ngöôøi mua;• (2) Doanh nghieäp khoâng coøn naém giöõ quyeàn quaûn lyù haøng hoùa nhö ngöôøi sôû höõu haøng hoùa hoaëc quyeàn kieåm soaùt haøng hoùa;• (3) Doanh thu ñöôïc xaùc ñònh töông ñoái chaéc chaén;• (4) Doanh nghieäp ñaõ thu ñöôïc hoaëc seõ thu ñöôïc lôïi ích kinh teá töø giao dòch baùn http://sis.vn
 18. 18. • 3.2.3.Ñieàu kieän ghi nhaän doanh thu:+ Doanh thu cung caáp dòch vuï ñöôïc ghi nhaän khi thoûa maõn taát caû boán (4) ñieàu kieän sau:(1) Doanh thu ñöôïc xaùc ñònh töông ñoái chaéc chaén;(2) Coù khaû naêng thu ñöôïc lôïi ích kinh teá töø giao dòch cung caáp dòch vuï ñoù;(3) Xaùc ñònh ñöôïc phaàn coâng vieäc ñaõ hoaøn thaønh vaøo ngaøy laäp Baûng Caân ñoái keá toaùn;(4) Xaùc ñònh ñöôïc chi phí phaùt sinh cho giao dòch vaø chi phí ñeå hoaøn thaønh giao dòch cung caáp dòch vuï ñoù. http://sis.vn
 19. 19. • 3.2.4. Chöùng töø: – Hoùa ñôn GTGT, hoùa ñôn baùn haøng – Baûng keâ haøng göûi baùn ñaõ tieâu thuï – Caùc chöùng töø thanh toaùn: phieáu thu, giaáy baùo Ngaân haøng…• 3.2.5. Soå saùch:• + Soå chi tieát: Soå chi tieát baùn haøng, hoaëc Soå Nhaät Kyù baùn haøng. Keá toaùn môû chi tieát cho töøng loaïi hoaït ñoäng: baùn haøng hoùa, baùn thaønh phaåm, cung caáp dòch vuï (neáu caàn seõ môû chi tieát theo töøng loaïi haøng hoùa, thaønh phaåm, dòch vuï maø doanh nghieäp ñaõ thöïc hieän).• + Soå toång hôïp: (Tuyø thuoäc vaøo hình http://sis.vn thöùc keá toaùn söû duïng – Töông töï nhö
 20. 20. • 3.2.6. Taøi khoaûn söû duïng:• (1) Taøi khoaûn 511 “Dthu baùn haøng cung caáp dòch vu - Keát caáu vaø noäi dung phaûn aùnh cuûa TK 511• TK 511 coù 5 TK caáp 2• + TK 5111: Doanh thu baùn haøng hoùa: söû duïng chuû yeáu cho caùc DN kinh doanh haøng hoùa, vaät tö.• + TK 5112: Doanh thu baùn thaønh phaåm: söû duïng ôû caùc DN saûn xuaát vaät chaát nhö: coâng nghieäp, noâng nghieäp, xaây laép, ngö nghieäp, laâm nghieäp.• + TK 5113: Doanh thu cung caáp dòch vuï: söû duïng cho caùc ngaønh KD dòch vuï nhö: giao thoâng vaän taûi, böu ñieän, du lòch, dvuï coâng coäng, dvụ khoa hoïc kyõ thuaät.• + TK 5114: Doanh thu trôï caáp, trôï giaù: duøng ñeå http://sis.vn phaûn aùnh caùc khoaûn phaûi thu töø trôï caáp, trôï
 21. 21. • 3.2.6. Taøi khoaûn söû duïng:Ghi chuù:- Ñoái vôùi ñôn vò tính thueá GTGT theo phöông phaùp khaáu tröø thueá thì doanh thu phaûn aùnh vaøo TK 511 ñöôïc tính theo giaù baùn chöa coù thueá GTGT, bao goàm caû phuï thu vaø phí thu theâm beân ngoaøi giaù baùn (neáu coù) maø doanh nghieäp ñöôïc höôûng.- Ñoái vôùi ñôn vò tính thueá GTGT theo phöông phaùp tröïc tieáp, hoaëc caùc ñôn vò kinh doanh saûn phaåm, haøng hoaù, dòch vuï khoâng thuoäc ñoái töôïng chòu thueá GTGT thì doanh thu phaûn aùnh vaøo TK 511 toång giaù thanh toaùn bao goàm thueá vaø caùc khoaûn phuï thu, phí thu theâm ngoaøi giaù baùn (neáu coù) maø cô sôû kinh doanh ñöôïc höôûng. http://sis.vn
 22. 22. • 3.2.6. Taøi khoaûn söû duïng:(2) Taøi khoaûn 512 “Doanh thu noäi boä”Taøi khoaûn naøy duøng ñeå phaøn aùnh doanh thu cuûa moät soá saûn phaåm, haøng hoùa, dòch vuï, lao vuï tieâu thuï trong noäi boä giöõa caùc ñôn vò tröïc thuoäc trong cuøng moät coâng ty, toång coâng ty, ... haïch toaùn ngaønh.TK 512 coù 3 TK caáp 2+ TK 5121: Doanh thu baùn haøng hoùa+ TK 5122: Doanh thu baùn thaønh phaåm+ TK 5123: Doanh thu cung caáp dòch vuï http://sis.vn
 23. 23. 3.2.7. Moät soá nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh chuû yeáu:• (1) Caên cöù vaøo hoùa ñôn GTGT phaûn aùnh doanh thu baùn haøng phaùt sinh• Nôï TK 111, 112, 113, 131 : Toång giaù thanh toaùn• Coù TK 511: Doanh thu baùn haøng• Coù TK 33311: Thueá GTGT ñaàu ra• Neáu PP trực tiếp:Toång giaù thanh toaùn bao goàm caû thueá• Nôï TK 111, 112, 113, 131• Coù TK 511• (2) Phaûn aùnh trò giaù voán thaønh phaåm xuaát baùn ñaõ xaùc ñònh tieâu thuï• Nôï TK 632 – Giaù voán haøng baùn http://sis.vn• Coù TK 156 – theo giaù thöïc teá xuaát kho
 24. 24. 3.2.7. Moät soá nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh chuû yeáu:• (3) Doanh thu tieâu thuï qua caùc ñaïi lyù (kyù göûi haøng):(3.1) Taïi ñôn vò coù haøng kyù göûi (chuû haøng)- Phaûn aùnh trò giaù thöïc teá xuaát kho haøng kyù göûiNôï TK 157/ Coù TK 155- Caên cöù vaøo Baûng keâ hoùa ñôn baùn ra cuûa sp baùn qua ñaïi lyù ñaõ tieâu thuï trong thaùng. Dn laäp hoùa ñôn GTGT phaûn aùnh doanh thu cuûa sp ñaõ tieâu thuï ñeå giao cho ñôn vò ñaïi lyù vaø xaùc ñònh khoaûn hoa hoàng phaûi traû:+ Nôï TK 111, 112, 131: Soá tieàn ñöôïc nhaän sau khi tröø HH• Coù TK 511 – Doanh thu baùn haøng qua ñaïi lyù• Coù TK 33311 – Thueá GTGT ñaàu ra+ Nôï TK 641 – Hoa hoàng cho ñaïi lyù Nợ Tk 133 Có TK 111, 112 http://sis.vn
 25. 25. 3.2.7. Moät soá nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh chuû yeáu:(3) Doanh thu tieâu thuï qua caùc ñaïi lyù (kyù göûi haøng):- Khi nhaän haøng kyù göûi, caên cöù vaøo giaù trò trong hôïp ñoàng kyù göûi ghi:• Nôï TK 003 - giaù trò haøng hoùa nhaän baùn hoä, kyù göûi- Khi baùn ñöôïc nhaän kyù göûi:+ Keá toaùn ghi giaûm giaù trò haøng nhaän kyù göûi: Coù TK 003+ Caên cöù vaøo hoùa ñôn baùn haøng, ñaïi lyù haïch toaùn: Toång soá tieàn phaûi thanh toaùn cho chuû http://sis.vn haøng goàm giaù kyù göûi theo quy ñònh vaø
 26. 26. 3.2.7. Moät soá nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh chuû yeáu:(3) Doanh thu tieâu thuï qua caùc ñaïi lyù (kyù göûi haøng):• - Cuoái kyø, caên cöù baûng keâ haøng hoaù baùn ra, xaùc ñònh soá hoa hoàng ñöôïc höôûng:• Nôï TK 3388: Toång soá tieàn phaûi thanh toaùn cho chuû haøng• Coù TK 511: Hoa hoàng ñöôïc höôûng• Coù TK 111, 112: Soá tieàn thöïc traû cho chuû haøng sau khi ñaõ tröø laïi khoaûn hoa hoàng ñöôïc höôûng http://sis.vn
 27. 27. • (4). Keá toaùn doanh thu chöa thöïc hieän:• Noäi dung doanh thu chöa thöïc hieän goàm:• - Soá tieàn nhaän tröôùc nhieàu naêm veà cho thueâ taøi saûn (cho thueâ hoaït ñoäng);• - Khoaûn cheânh leäch giöõa baùn haøng traû chaäm, traû goùp theo cam keát vôùi giaù baùn traû ngay;• - Khoaûn laõi nhaän tröôùc khi cho vay voán hoaëc mua caùc coâng cuï nôï (traùi phieáu, tín phieáu, kyø phieáu...). http://sis.vn
 28. 28. • (4). Keá toaùn doanh thu chöa thöïc hieän:• Noäi dung doanh thu chöa thöïc hieän goàm:• - Khoaûn CLTG hoái ñoaùi phaùt sinh vaø CLTG ñaùnh giaù laïi soá dö cuoái kyø cuûa giai ñoaïn XDCB ( giai ñoaïn tröôùc hoaït ñoäng) (laõi tyû giaù) ñöôïc keát chuyeån vaøo doanh thu chöa thöïc hieän khi doanh nghieäp ñi vaøo hoaït ñoäng ñeå phaân boå daàn vaøo doanh thu hoaït ñoäng taøi chính.• Keá toaùn doanh thu chöa thöïc hieän söû duïng TK3387 - Doanh thu chöa thöïc hieän http://sis.vn
 29. 29. (4.1) Tröôøng hôïp baùn haøng theo phöông phaùp traû chaäm, traû goùp:- Khi baùn haøng baùn traû chaäm, traû goùp ghi:• Nôï TK 131 – Phaûi thu khaùch haøng (Toång trò giaù theo hôïp ñoàng hoaëc theo hoaù ñôn)• Coù TK 511 - Doanh thu baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï (theo giaù baùn traû ngay chöa coù thueá GTGT)• Coù TK 3331 - Thueá GTGT phaûi noäp (tính theo giaù baùn traû ngay chöa coù thueá GTGT)• Coù TK 3387 - Doanh thu chöa thöïc hieän (Cheânh leäch giöõa toång soá tieàn theo giaù baùn traû chaäm, traû goùp vôùi giaù baùn traû tieàn ngay goàm thueá GTGT) http://sis.vn
 30. 30. (4.1) Tröôøng hôïp baùn haøng theo phöông phaùp traû chaäm, traû goùp:- Ñònh kyø, caên cöù hôïp ñoàng traû goùp, xaùc ñònh vaø keát chuyeån doanh thu tieàn laõi baùn haøng traû chaäm, traû goùp trong kyø, ghi:• Nôï TK 3387 - Doanh thu chöa thöïc hieän• Coù TK 515 - Doanh thu hoaït ñoäng taøi chính• - Khi thöïc thu tieàn baùn haøng traû chaäm, traû goùp (bao goàm caû laõi traû goùp), ghi:• Nôï TK 111, 112• Coù TK 131 – Phaûi thu khaùch haøng• * Ñoái vôùi ñôn vò noäp thueá GTGT theo phöông phaùp tröïc http://sis.vn thì giaù baùn traû tieáp ngay laø giaù goàm thueá GTGT.
 31. 31. (4.2) Ñoái vôùi hoaït ñoäng cho thueâ taøi saûn thu tieàn tröôùc cho thueâ cuûa nhieàu naêm:- Khi nhaän tieàn cuûa khaùch haøng traû tröôùc veà hoaït ñoäng cho thueâ taøi saûn cuûa nhieàu naêm, ghi:• Nôï TK 111, 112… (toång soá tieàn nhaän tröôùc)• Coù TK 3387 : Dthu chöa thöïc hieän (giaù chöa VAT) Coù TK 3331 – Thueá GTGT ñaàu ra phaûi noäp.- Ñoàng thôøi tính vaø keát chuyeån doanh thu cuûa kyø KT:• Nôï TK 3387 – Doanh thu chöa thöïc hieän• Coù TK 511 – Dthu BH và CCDV (dthu cuûa kyø KT) http://sis.vn• - Sang kyø keá toaùn tieáp sau, tính vaø keát
 32. 32. 4.2) Ñoái vôùi hoaït ñoäng cho thueâ taøi saûn thu tieàn tröôùc cho thueâ cuûa nhieàu naêm:• - Soá tieàn phaûi traû laïi cho khaùch haøng vì hôïp ñoàng cung caáp dòch vuï cho thueâ taøi saûn khoâng thöïc hieän ñöôïc (neáu coù), ghi:• Nôï TK 3387 – Doanh thu chöa thöïc hieän (giaù chöa coù thueá GTGT, giaù trò cho thueâ chöa thöïc hieän)• Nôï TK 531 – Haøng baùn bò traû laïi (giaù trò ñaõ keát chuyeån doanh thu trong kyø theo giaù chöa coù thueá GTGT)• Nôï TK 3331 – Thueá GTGT phaûi noäp (soá tieàn traû laïi cho ngöôøi ñi thueâ veà thueá GTGT cuûa hoaït ñoäng cho thueâ taøi saûn khoâng ñöôïc thöïc hieän)• Coù TK 111, 112, 3388… (toång soá tieàn traû http://sis.vn
 33. 33. • Ví duï:• Coâng ty X, noäp thueá GTGT theo phöông phaùp khaáu tröø, trong thaùng 1/n coù nghieäp vuï lieân quan ñeán cho thueâ vaên phoøng laøm vieäc nhö sau:• Ngaøy 5/1/n Cho Coâng ty A thueâ vaên phoøng 200m2, ñôn giaù chöa thueá GTGT 10USD/m2/thaùng, thueá GTGT 10%, thôøi gian thueâ 24 thaùng, keå töø thaùng 1/n. Ñaõ thu baèng TGNH, TGTT 15.600ñ/USD.• Ngaøy 10/2/n hai beân ñoàng yù thanh lyù hôïp ñoàng vôùi lyù do coù moät soá ñieàu kieän khoâng thoaû maõn trong hôïp ñoàng thueâ vaên phoøng. Cty X ñaõ thanh toaùn ñuû tieàn laïi cho Coâng ty A baèng TGNH sau khi tr ừ 1 tháng tiền thuê, TGTT luùc thanh toaùn http://sis.vn 15.700ñ/USD.
 34. 34. • Giaûi:(1a) Doanh thu chöa thöïc hieän• Nôï TK 1122 823.680.000• Coù TK 3387 748.800.000• Coù TK 3331 74.880.000(1b) Xaùc ñònh doanh thu thaùng naøy:• Nôï TK 3387 31.200.000 (748.800.000/24)• Coù TK 511 31.200.000(2) Traû laïi tiền thuê• Nôï TK 33387: 717.600.000• Nôï TK 3331: 71.760.000• Nôï TK 635 5.060.000• Coù TK 1122: 794.420.000 http://sis.vn
 35. 35. • Ví duï:• Coâng ty X, noäp thueá GTGT theo phöông phaùp khaáu tröø, trong thaùng 1/n coù nghieäp vuï lieân quan ñeán cho thueâ vaên phoøng laøm vieäc nhö sau:• Ngaøy 5/1/n Cho Coâng ty A thueâ vaên phoøng 200m2, ñôn giaù chöa thueá GTGT 10USD/m2/thaùng, thueá GTGT 10%, thôøi gian thueâ 24 thaùng, keå töø thaùng 1/n. Ñaõ thu baèng TGNH, TGTT 15.600ñ/USD.• Ngaøy 10/2/n hai beân ñoàng yù thanh lyù hôïp ñoàng vôùi lyù do coù moät soá ñieàu kieän khoâng thoaû maõn trong hôïp ñoàng thueâ vaên phoøng. Cty X ñaõ thanh toaùn ñuû tieàn laïi cho Coâng ty A baèng TGNH, TGTT luùc thanh toaùn 15.700ñ/USD. http://sis.vn•
 36. 36. • Giaûi:(1a) Doanh thu chöa thöïc hieän• Nôï TK 1122 823.680.000• Coù TK 3387 748.800.000• Coù TK 3331 74.880.000(1b) Xaùc ñònh doanh thu thaùng naøy:• Nôï TK 3387 31.200.000 (748.800.000/24)• Coù TK 511 31.200.000(2) Haøng baùn bò traû laïi• Nôï TK 531 31.200.000• Nôï TK 3387 717.600.000• Nôï TK 3331 74.880.000• Nôï TK 635 5.280.000• Coù TK 1122 828.960.000 http://sis.vn
 37. 37. (5). Keá toaùn baùn, thanh lyù BÑS ñaàu tö :(5.1)- Ñoái vôùi doanh nghieäp tính thueá GTGTphaûi noäp theo phöông phaùp khaáu tröø• Nôï TK 111,112,131 (toång giaù thanh toaùn)• Coù TK 5117 (giaù baùn chöa coù thueá GTGT)• Coù TK 3331 (thueá GTGT ñaàu ra)(5.2)- Ñoái vôùi doanh nghieäp tính thueá GTGTphaûi noäp theo phöông phaùp tröïc tieáp:• Nôï TK 111,112,131 (toång giaù thanh toaùn)• Coù TK 5117 http://sis.vn
 38. 38. (5.3) TH baùn BÑS ñtö theo phöông thöùc traû chaäm, traû goùp:+ DN tính thueá GTGTphaûi noäp theo phöông phaùp khaáu tröø:• Khi baùn BÑS ñaàu tö traû chaäm, traû goùp thì ghi nhaän doanh thu kinh doanh BÑS ñaàu tö cuûa kyø keá toaùn theo giaù baùn traû ngay, phaàn cheânh leäch giöõa giaù baùn traû chaäm, traû goùp vôùi giaù baùn traû ngay vaø thueá GTGT ghi vaøo doanh thu chöa thöïc hieän (3387)• Nôï TK 131• Coù TK 5117 (giaù baùn traû ngay chöa coù thueá GTGT)• Coù TK 3331 (thueá GTGT) Coù TK 3387+ Ñònh kyø tính, xaùc ñònh vaø keát chuyeån doanh thu tieàn laõi baùn BÑS ñaàu tö traû chaäm, traû http://sis.vn
 39. 39. • (5.4)- Keá toaùn giaûm nguyeân giaù vaø giaù trò coøn laïi cuûa BÑS ñaàu tö baùn,thanh lyù:• Nôï TK 2147 (hao moøn luyõ keá BÑS ñaàu tö)• Nôï TK 632 (giaù trò coøn laïi BÑS ñaàu tö)• Coù TK 217 (nguyeân giaù BÑS ñaàu tö)• (5.5) - Caùc chi phí baùn, thanh lyù BÑS ñaàu tö phaùt sinh:• Nôï TK 632• Nôï TK 133 http://sis.vn• Coù TK 111,112,331
 40. 40. (6). Keá toaùn cho thueâ hoaït ñoäng BÑS ñaàu tö6.1- Phaûn aùnh doanh thu cho thueâ hoaït ñoäng BÑS ñtö6.1.1- Tröôøng hôïp cho thueâ hoaït ñoäng BÑS ñaàu tö thu tieàn tröôùc cho thueâ nhieàu kyø, doanh thu cuûa kyø keá toaùn ñöôïc xaùc ñònh baèng toång soá tieàn cho thueâ hoaït ñoäng BÑS ñaàu tö ñaõ thu chia cho soá kyø thu tieàn tröôùc cho thueâ hoaït ñoäng BÑS ñaàu töa. Ñoái vôùi ñôn vò tính thueá VAT theo p.phaùp khaáu trừ:- Khi nhaän tieàn cuûa khaùch haøng traû tröôùc veà hoaït ñoäng cho thueâ hoaït ñoäng BÑS ñaàu tö cho nhieàu kyø:• Nôï TK 111, 112 (toång soá tieàn nhaän ñöôïc) http://sis.vn• Coù TK 3387 (theo giaù chöa coù thueá
 41. 41. - Sang kyø keá toaùn tieáp sau, tính vaø keát chuyeån doanh thu cuûa kyø keá toaùn sau:• Nôï TK 3387• Coù TK 5117- Soá tieàn phaûi traû laïi cho khaùch haøng vì hôïp ñoàng cung caáp dòch vuï cho thueâ BÑS ñaàu tö khoâng ñöôïc thöïc hieän (neáu coù)• Nôï TK 3387 (giaù chöa coù thueá GTGT)• Nôï TK 3331 (Soá thueá GTGT cuûa hoaït ñoäng cho thueâ taøi saûn khoâng ñöôïc thöïc hieän)• Nôï TK 531 (tröôøng hôïp ñaõ ghi doanh thu trong kyø theo giaù chöa coù thueá GTGT)• Coù TK 111, 112,331 (toång soá tieàn traû laïi) http://sis.vn
 42. 42. b. Ñoái vôùi ñôn vò tính thueá GTGT theo pphaùp tröïc tieáp:- Khi nhaän tieàn cuûa khaùch haøng traû tröôùc veà hoaït ñoäng cho thueâ hoaït ñoäng BÑS ñaàu tö cho nhieàu naêm:Nôï TK 111, 112 / Coù TK 3387: (toång soá tieàn nhaän ñöôïc)• Ñoàng thôøi tính vaø k/chuyeån DT cuûa kyø ktoaùn thu tieàn:• Nôï TK 3387/ Coù TK 5117- Sang kyø tieáp sau, tính vaø kchuyeån DT cuûa kyø KT sau:• Nôï TK 3387/ Coù TK 5117- Cuoái kyø, phaûn aùnh soá thueá VAT theo p.phaùp tröïc tieáp: http://sis.vn• Nôï TK 5117/ Coù TK 3331
 43. 43. • 6.1.2- Tröôøng hôïp cho thueâ hoaït ñoäng BÑS ñaàu tö vaø thu tieàn cho thueâ hoaït ñoäng theo töøng kyø:• a. Ñoái vôùi ñôn vò tính thueá GTGT phaûi noäp theo phöông phaùp khaáu tröø thueá:- Khi phaùt haønh hoaù ñôn thanh toaùn tieàn cho thueâ hoaït ñoäng BÑS ñaàu tö:• Nôï TK 131• Coù TK 5117• Coù TK 3331- Khi thu ñöôïc tieàn:• Nôï TK 111,112• Coù TK 131 http://sis.vn
 44. 44. b. Ñoái vôùi ñôn vò tính thueá GTGT phaûi noäp theo phöông phaùp tröïc tieáp:- Khi phaùt haønh hoùa ñôn dòch vuï cho thueâ BÑS ñaàu tö (cho thueâ hoaït ñoäng):• Nôï TK 131• Coù TK 5117- Khi thu ñöôïc tieàn:• Nôï TK 111, 112• Coù TK 131- Cuoái kyø keá toaùn tính vaø phaûn aùnh soá thueá GTGT phaûi noäp theo phöông phaùp tröïc tieáp• Nôï TK 5117• Coù TK 3331 http://sis.vn
 45. 45. • 6.2- Ñònh kyø, tính vaø trích khaáu hao BÑS ñaàu tö cho thueâ hoaït ñoäng:• Nôï TK 632• Coù TK 2147• 6.3- Caùc chi phí lieân quan ñeán cho thueâ hoaït ñoäng BÑS ñaàu tö phaùt sinh khoâng lôùn:• Nôï TK 632• Nôï TK 133• Coù TK 111, 112, 331, 334,…. http://sis.vn
 46. 46. (7). Caùc tröôøng hôïp tieâu thuï khaùc:(7a) Trao ñoåi haøng:- Trao ñoåi töông töï: Khi haøng hoùa hoaëc dòch vuï ñöôïc trao ñoåi ñeå laáy haøng hoùa hoaëc dòch vuï töông töï veà baûn chaát vaø giaù trò thì vieäc trao ñoåi ñoù khoâng ñöôïc coi laø moät giao dòch taïo ra doanh thu vaø khoâng ñöôïc ghi nhaän laø doanh thu (ñoaïn 08 Chuaån möïc keá toaùn VN soá 14).• Nôï TK 156• Coù TK 155, 154, … http://sis.vn
 47. 47. (7). Caùc tröôøng hôïp tieâu thuï khaùc:(7a) Trao ñoåi haøng:- Trao ñoåi khoâng töông töï:Böôùc 1: Phaûn aùnh doanh thu khi xuaát haøng ñi trao ñoåi:Nôï TK 131 – (toång giaù thanh toaùn)• Coù TK 511 – (giaù baùn chöa thueá GTGT)• Coù TK 3331 – (Thueá GTGT)Böôùc 2: Khi nhaän haøng hoaù trao ñoåi:Nôï TK 155,156 (giaù mua chöa thueá GTGT)Nôï TK 133 – (thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø )• Coù TK 131 – Phaûi thu cuûa KH (toång giaù thanh toaùn) http://sis.vn
 48. 48. (7). Caùc tröôøng hôïp tieâu thuï khaùc:(7a) Trao ñoåi haøng:- Trao ñoåi khoâng töông töï:Böôùc 3: Xöû lyù cheânh leäch do trao ñoåi khoâng töông töï:- TH giaù trò ñi trao ñoåi > giaù nhaän ñöôïc do trao ñoåi:• Nôï TK 111, 112 (soá tieàn thu theâm)• Coù TK 131 – Phaûi thu cuûa khaùch haøng- TH giaù trò ñi trao ñoåi < giaù trò nhaän ñöôïc do trao ñoåi:• Nôï TK 131 – Phaûi thu cuûa khaùch haøng• Coù TK 111, 112 (soá tieàn ñaõ traû theâm)Böôùc 4: Phaûn aùnh trò giaù voán thaønh phaåm ñaõ xaùc ñònh tieâu thuï http://sis.vn
 49. 49. (7b) Tröôøng hôïp söû duïng saûn phaåm do doanh nghieäp saûn xuaát ra ñeå phuïc vuï laïi cho hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa doanh nghieäp (khuyeán maõi, xuaát maãu tröng baøy, kieåm nghieäm,…)- Phaûn aùnh doanh thu phaùt sinh: Doanh thu baùn haøng tính theo giaù thaønh saûn xuaát (hoaëc giaù voán)• Nôï TK 627, 641, 642• Coù TK 512- Phaûn aùnh trò giaù voán• Nôï TK 632• Coù TK 155, (156)… - Theo giaù thöïc teá xuaát kho, hoaëc• Coù TK 154 – tính theo giaù thaønh saûn xuaát http://sis.vn
 50. 50. • (7c) Tröôøng hôïp söû duïng saûn phaåm do doanh nghieäp saûn xuaát ra ñeå khen thöôûng hoaëc duøng ñeå bieáu taëng …• - Phaûn aùnh doanh thu phaùt sinh: Doanh thu baùn haøng tính theo giá baùn• Nôï TK 641, 642, 431• Coù TK 512• Coù TK 3331• - Phaûn aùnh trò giaù voán• Nôï TK 632 – Theo giaù thöïc teá xuaát kho• Coù TK 155, (156)… hoaëc• Coù TK 154 – tính theo giaù thaønh saûn xuaát http://sis.vn
 51. 51. Câu hỏi:1. Tháng trước hàng hoá thiếu phát hiện khi kiểm kê chưa rõ nguyên nhân 2.000.000. Xử lý vào tháng này bắt thủ kho bồi thường theo giá bán 2.300.000, nhưng chưa bồi thường, kế toán ghi :a) * Nợ TK 1381 2.000.000 Có TK 1561 2.000.000 * Nợ TK 1388 300.000 Có TK 1381 300.000b) Nợ TK 1388 2.300.000 Có TK 1381 2.000.000 Có TK 711 300.000c) * Nợ TK 1381 2.000.000 Có TK 1561 2.000.000 * Nợ TK 1388 300.000 Có TK 711 300.000 http://sis.vnd) Cả 3 câu đều sai
 52. 52. 2. Doanh nghiệp mua 1 lô hàng theo hợp đồng 100 cái, đơn giá chưa thuế 4000đ/ cái, trên hoá đơn của người bán ghi 90 cái, trên phiếu nhập kho của công ty 80 cái đúng qui cách, 10 cái sai qui cách chưa rõ nguyên nhân. Hàng mua chưa trả tiền người bán a) Nợ TK 1561 360.000 Nợ TK 3388 40.000 Có TK 331 400.000b) Nợ TK 1561 360.000 Nợ TK 1381 40.000 Có TK 331 400.000c) Nợ TK 1561 320.000 Nợ TK 1381 40.000 Có TK 331 360.000d) Cả 3 câu đều sai http://sis.vn
 53. 53. 3. Bán hàng vận chuyển thẳng, kế toán ghi nhận trị giá hàng hoá mua, bán thẳnga) Nợ TK 632 Nợ TK 1331 Có TK 111,112,331b) Nợ TK 157 Nợ TK 1331 Có TK 111,112,331c) Nợ TK 632 / Có TK 1561d) Nợ TK 157 / Có TK 1561 http://sis.vn
 54. 54. 4. Mua 1 lô hàng của HTX với giá bán chưa thuế 8.000.000, VAT khấu trừ 10%, tiền chưa thanh toán, hàng mang về nhập kho thiếu một số hàng theo giá mua 100.000, chưa rõ nguyên nhân, Nkho theo số thực nhậna) Nợ TK 1561 7.900.000 Nợ TK 1381 100.000 Nợ TK 1331 800.000 Có TK 331(H) 8.800.000b) Nợ TK 1561 8.000.000 Nợ TK 1331 800.000 Nợ TK 1381 100.000 Có TK 331(H) 8.900.000c) Nợ TK 1561 7.900.000 Có TK 1331 790.000 Có TK 331(H) 8.690.000• d) Cả 3 câu đều sai http://sis.vn
 55. 55. 5. Doanh nghiệp hạch toán thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp, mua hàng hoá được hưởng chiết khấu thương mại, kế toán ghi :a) Nợ TK 521 Nợ TK 1331 Có TK 111,112,131b) Nợ TK 331,111,112 Có TK 515 Có TK 33311c) Nợ TK 331,111,112 Có TK 1561d) Nợ TK 331,111,112 Có TK 1561 Có TK 1331 http://sis.vn
 56. 56. 6. Tại 1 doanh nghiệp có số liệu về TK 1562(A) : số dư đầu kỳ 2.000.000, phát sinh nợ 20.000.000; TK 1561(A) : số dư đầu kỳ 20.000.000, phát sinh nợ 200.000.000, phát sinh có 200.000.000 ( xuất hàng hoá bán ), số dư cuối kỳ 20.000.000. Kế toán phân bổ chi phí thu mua cho hàng bán ra và định khoản :a) Nợ TK 632 2.000.000 Có TK 1561 2.000.000b) Nợ TK 632 20.000.000 Có TK 1562 20.000.000c) Nợ TK 641 2.000.000 Có TK 1562 2.000.000d) Nợ TK 641 20.000.000 Có TK 1561 20.000.000 http://sis.vn
 57. 57. 7. Điều chỉnh giá tạm tính của lô hàng đã nhập kho 5000 sản phẩm là 102.000đ/ sản phẩm theo giá nhập kho thực tế 105.000đ/sản phẩm và lô hàng này đã bán 4000 sản phẩm, kế toán ghi :a) Nợ TK 632 12.000.000 Nợ TK 1561 3.000.000 Có TK 331 15.000.000b) Nợ TK 1561 525.000.000 Có TK 331 525.000.000c) Nợ TK 632 420.000.000 Có TK 1561 420.000.000d) b và c đúng http://sis.vn
 58. 58. 8. Xuất lô hàng A trị giá 30.000.000, thuế GTGT khấu trừ 10% dổi lấy hàng hoá B khác bản chất, hàng đã giao nhận xong tại kho công ty, kế toán ghi:a) Nợ TK 632 30.000.000 Có TK 1561 (A) 30.000.000b) Nợ TK 131 33.000.000 Có TK 511 30.000.000 Có TK 33311 3.000.000c) Nợ TK 1561(B) 30.000.000 Nợ TK 1331 3.000.000 Có TK 131 33.000.000d) Cả 3 câu đều đúng http://sis.vn
 59. 59. 9. Doanh nghiệp hạch toán thuế GTGT khấu trừ 10%, xuất kho hàng hoá để biếu tặng làm hàng mẫu, giá bán chưa thuế 500.000. Giá mua 400.000, kế toán ghi : a) Nợ TK 641 500.000 Nợ TK 1331 50.000 Có TK 1561 550.000b) Nợ TK 641 400.000 Nợ TK 1331 40.000 Có TK 1561 440.000c)*Nợ TK 641 500.000 Có TK 512 500.000 Nợ TK 632 400.000 Có TK 1561 400.000 d) Cả 3 câu đều sai http://sis.vn
 60. 60. 10. Giá trị hàng hoá thiếu, mất sau khi trừ phần trách nhiệm vật chất của cá nhân, bộ phận có liên quan được ghi:a. Nợ TK 811b. Nợ TK 632c. Nợ TK 642d. Nợ TK 635 http://sis.vn
 61. 61. 11. Hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ, cuối kỳ căn cứ kết quả kiểm kê đánh giá hàng tồn kho ( tồn cuối kỳ, hàng mua chưa kiểm nhận, hàng gửi bán nhưng chưa bán ) để xác định trị giá vốn hàng đã bán ra, kế toán ghi : a) Nợ TK 6112 Có TK 1561 Có TK 151 Có TK 157• b) Nợ TK 1561• Nợ TK 151• Nợ TK 157• Có TK 6112 c) Nợ TK 632 Có TK 6112• d) Cả 3 đều sai http://sis.vn
 62. 62. 12. Hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ, cuối kỳ căn cứ kết quả kiểm kê đánh giá hàng tồn kho ( tồn cuối kỳ, hàng mua chưa kiểm nhận, hàng gửi bán nhưng chưa bán ) để xác định trị giá vốn hàng đã bán ra, kết chuyển trị giá vốn kế toán ghi : a) Nợ TK 1561• Nợ TK 151 Nợ TK 157 Có TK 6112• b) Nợ TK 632• Có TK 6112• c) a và b đúng• d) Cả 3 đều sai http://sis.vn
 63. 63. 13. Doanh nghiệp mua hàng được hưởng chiết khấu thanh toán, kế toán ghi : a) Nợ TK 532 Nợ TK 1331 Có TK 111,112,131• b) Nợ TK 635• Có TK 111, 112, 131 c) Nợ TK 331,111,112 Có TK 515• d) Nợ TK 521• Nợ TK 1331• Có TK 111, 112, 131 http://sis.vn
 64. 64. 14. Công ty mua 1000 sản phẩm A trên hợp đồng kinh tế đơn giá 400.000đ/ sản phẩm, hàng về trên hoá đơn ghi đơn giá 500.000đ/ sản phẩm, công ty từ chối nhận hàng và nhập kho bảo quản riêng a) Nợ TK 003 400.000.000• b) Nợ TK 002 500.000.000 c) Nợ TK 003 500.000.000• d) Nợ TK 002 400.000.000• 15. Bán buôn qua kho theo hình thức gửi bán, xuất hàng gửi đại lý bán, kế toán ghi : a) Nợ TK 632 /Có TK 157• b) Nợ TK 632/ Có TK 1561 c) Nợ TK 157 / Có TK 1561 http://sis.vn• d) Nợ TK 131
 65. 65. 15. Bán buôn qua kho theo hình thức trực tiếp, kế toán ghi nhận trị giá xuất kho a) Nợ TK 632 Có TK 157b. Nợ TK 632• Có TK 1561 c) Nợ TK 157• Có TK 1561• d) Nợ TK 131• Có TK 1561 http://sis.vn
 66. 66. 16. Bán hàng vận chuyển thẳng có tham gia thanh toán, khi mua hàng vận chuyển bán thẳng, kế toán ghi : a) Nợ TK 1561 Nợ TK 1331 Có TK 111,112,131• b) Nợ TK 157• Nợ TK 1331• Có TK 111, 112, 131 c) Nợ TK 157 Nợ TK 1331 Có TK 111,112,331• d) Nợ TK 1561• Nợ TK 1331• Có TK 111, 112, 331 http://sis.vn
 67. 67. • Công ty cổ phần SIS Việt Nam• Website http://sis.vn http://sis.vn

×