Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
CHƯƠNG TRÌNH NGHỀ ĐIỆN DÂN DỤNG
KHỐI 11 THPT, 105 tiết
*Gồm có 31 bài, chia thành 5 chương:
Trong đó có 35 tiết lý thuyết,...
CHƯƠNG TRÌNH NGHỀ ĐIỆN DÂN DỤNG
KHỐI 11 THPT, 105 tiết
BÀI GIẢNG CỦA TÔI LÀ: LẮP ĐẶT MẠNG ĐIỆN
TRONG NHÀ (thuộc chương 4) ...
Sơ đồ nguyên lý của mạch điện gồm:
2 cầu chì, 1 ổ điện, 2 công tắc điều khiển 2 bóng đèn sợi đốt.
O
A
Cầu chì 2 Cầu
chì...
- Vẽ đường dây nguồn.
O
A
- Xác định vị trí để bảng điện, bóng đèn.- Xác định vị trí các thiết bị trên bảng điện....
Vina Vina
l
TRƯỜNG TRUNG CAO ĐẲNG NGHỀ GIA LAI
KHOA HƯỚNG NGHIỆP NGHỀ PHỔ THÔNG
LẮP ĐẶT MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ
Bước 2: Vẽ sơ đồ nguyên lý.
I. Lắp ráp mạch điện gồm: 1 Áp tô mát, 2 cầu chì, 1 ổ
cắm, 2 công tắc điều khiển 2 bo...
I. Mạch điện gồm:1 Áp tô mát, 2 cầu chì, 1 ổ điện, 2 công
tắc điều khiển 2 bóng đèn sợi đốt.
1. Phân tích yê...
O
A
O
A
O
A
I. Mạch điện gồm:1Áp tô mát, 2 cầu chì, 1 ổ điện, 2 công
tắc điều khiển 2 bóng đèn sợi đốt.
1. Phân tích yêu...
O
A
. Sô ñoà nguyeân lyù maïch ñieän
A
O
3.Veõ sô ñoà laép dựng:
-Veõ 2 daây daãn nguoàn-Veõ baûng ñieän vaø 2 boùng ñeøn-Veõ caùc thieát bò leân baûng ñieän-N...
TH CỰ
HAØNH

ieän goàm:
2 caàu chì; 1 oå caém; 2 coâng taéc;
yõ thuaät sau:
oùng caét baûo veä toaøn maïch.
c thieát bò l...
TH C HAØNHỰ
Vina
LAÉP ÑAËT MAÏCH
ÑIEÄN
1- VẬT LIỆU
TH C HAØNHỰ
LAÉP ÑAËT MAÏCH
ÑIEÄN
Vina
- 2 Coâng t cắ
- 1ATM
- 2 C u chìầ
- 1 B ng nh aả ự
- 1 c mỔ ắ
- 1,5 m Daây d nẫ
ñi nệ

- 3 vít khoaûng 1
- 2 Vít da...
1 - V T LI U:Ậ Ệ
TH C HAØNHỰ
LAÉP ÑAËT MAÏCH
ÑIEÄN
2- DUÏNG CUÏ:
Kìm c tắ
Kìm m nh nỏ ọ
Kìm tu t daâyố
Tuavit
Buùt
loâng
3. QUI TRÌNH THÖÏC HAØNH:
TH C HAØNHỰ
LAÉP ÑAËT MAÏCH
ÑIEÄN1. V T LI U:Ậ Ệ
2. DUÏNG CUÏ:
V ch d uạ ấ
Khoan lỗ
b ng ñi nả ...
Xaùc ñònh v trí l p ñ t caùc khí c treânị ắ ặ ụ
b ng ñi n sao cho ñuùng yeâu c u k thu tả ệ ầ ỹ ậ
vaø m thu t.ỹ ậ
TH C HAØ...
Caùch
1
Vina
Caùch
2
Vina Vina
Ta choïn caùch 2
Vina Vina
VinaVina
Bước 1: vạch
dấu
KHOAN
LỖ
B cướ
2:
( Luồn daây, baét vít
)
H NG D N BANƯỚ Ẫ
UĐẦ
TH C HAØNHỰ
LAÉP ÑAËT MAÏCH
ÑIEÄN
Khoan loã khoâng
xuyeân quaKhoan loã xuyeân qua
Laøm daáu
loã khoan
NOÁI DAÂY VAØO
THIEÁT BÒ
B cướ
3:
NOÁI DAÂY VAØO KHÍ CUÏ ÑIEÄNB cướ
3:
TH C HAØNHỰ
LAÉP ÑAËT MAÏCH
ÑIEÄN
- Noái daây vaøo AÙp toâ maùt, caàu
chì, coâng taéc...
3mm
LAÉP KHÍ CUÏ ÑIEÄN VAØO
BAÛNG ÑIEÄN
B cướ
4:
TH C HAØNHỰ
LAÉP ÑAËT MAÏCH
ÑIEÄN
VinaVina
Caùc loã ñeå
baét vít
VinaVina
VinaVina
aøo sô ñoà laép ñaët, tieán haønh noái daây
ùng kyõ thuaät.
heå giaûm moái noái baèng caùch noái tröïc
aøo caùc hoäp noái ...
Döïa vaøo sô ñoà laép ñaët, tieán haønh noái daây theo
ñuùng kyõ thuaät.
Coù theå giaûm moái noái baèng caùch noái b ng ví...
uï noái daây vaøo ñeøn
an toaøn ñieän trong quaù trình söû duïng
A
O
KIEÅM TRA SAÛN PHAÅMB cướ
5:
TH C HAØNHỰ
LAÉP ÑAËT MAÏCH
ÑIEÄN
Kieåm tra caùc thao taùc ñaõ thöïc hieän: baét vít, noái da
THÖÏC HAØNH
HƯỚNG DẪN THƯỜNG XUYÊNH NG D N TH NGƯỚ Ẫ ƯỜ
XUYEÂN
Người thực hiện: PHẠM TIẾN HUYỆN
Lắp đặt mạch điện trong nhà
Lắp đặt mạch điện trong nhà
Lắp đặt mạch điện trong nhà
Lắp đặt mạch điện trong nhà
Lắp đặt mạch điện trong nhà
Lắp đặt mạch điện trong nhà
Lắp đặt mạch điện trong nhà
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Lắp đặt mạch điện trong nhà

88 335 vues

Publié le

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Lắp đặt mạch điện trong nhà

 1. 1. CHƯƠNG TRÌNH NGHỀ ĐIỆN DÂN DỤNG KHỐI 11 THPT, 105 tiết *Gồm có 31 bài, chia thành 5 chương: Trong đó có 35 tiết lý thuyết, 61 tiết thực hành, 09 tiết kiểm tra và ôn tập cuối khóa học. *CHƯƠNG MỞ ĐẦU: có 2 bài *CHƯƠNG I: ĐO LƯỜNG ĐIỆN: có 4 bài *CHƯƠNG II: MÁY BIẾN ÁP: có 7 bài *CHƯƠNG III ĐỘNG CƠ ĐIỆN: có 8 bài *CHƯƠNG IV: MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ: có 10 bài
 2. 2. CHƯƠNG TRÌNH NGHỀ ĐIỆN DÂN DỤNG KHỐI 11 THPT, 105 tiết BÀI GIẢNG CỦA TÔI LÀ: LẮP ĐẶT MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ (thuộc chương 4) Là tiết thứ 85 của chương trình. *Bài giảng có 2 nội dung lớn: + Vẽ sơ đồ mạch điện theo yêu cầu. + Lắp đặt được mạch điện theo sơ đồ đã vẽ. *Phương pháp thực hiện: + Lý thuyết: Hướng dẫn tập trung cả lớp. +Trình tự thực hiện: nêu quy trình và thao tác mẫu. + Thực hành: học sinh thực hành theo nhóm.
 3. 3. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện gồm: 2 cầu chì, 1 ổ điện, 2 công tắc điều khiển 2 bóng đèn sợi đốt. O A Cầu chì 2 Cầu chì 1 Cầu chì 2 mắc nối tiếp công tắc Cầu chì 1 mắc nối tiếp ổ điện
 4. 4. - Vẽ đường dây nguồn. O A - Xác định vị trí để bảng điện, bóng đèn.- Xác định vị trí các thiết bị trên bảng điện.- Vẽ đường dây dẫn theo sơ đồ nguyên lý. 2. Sơ ñồ lắp dựng
 5. 5. Vina Vina
 6. 6. l TRƯỜNG TRUNG CAO ĐẲNG NGHỀ GIA LAI KHOA HƯỚNG NGHIỆP NGHỀ PHỔ THÔNG LẮP ĐẶT MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ
 7. 7. Bước 2: Vẽ sơ đồ nguyên lý. I. Lắp ráp mạch điện gồm: 1 Áp tô mát, 2 cầu chì, 1 ổ cắm, 2 công tắc điều khiển 2 bóng đèn sợi đốt. Bước 3: Vẽ sơ đồ lắp đặt. Bước 1: Phân tích yêu cầu mạch điện. B c 4: L p raùp baûngướ ắ ñieän
 8. 8. I. Mạch điện gồm:1 Áp tô mát, 2 cầu chì, 1 ổ điện, 2 công tắc điều khiển 2 bóng đèn sợi đốt. 1. Phân tích yêu cầu mạch điện.
 9. 9. O A
 10. 10. O A
 11. 11. O A
 12. 12. I. Mạch điện gồm:1Áp tô mát, 2 cầu chì, 1 ổ điện, 2 công tắc điều khiển 2 bóng đèn sợi đốt. 1. Phân tích yêu cầu mạch điện. -Áp tô mát đóng cắt và bảo vệ toàn mạch. - Cầu chì 1: bảo vệ các đồ dùng lấy điện từ ổ cắm. - Cầu chì 2: bảo vệ 2 maïch đèn qua 2 công tắc.
 13. 13. O A . Sô ñoà nguyeân lyù maïch ñieän
 14. 14. A O 3.Veõ sô ñoà laép dựng: -Veõ 2 daây daãn nguoàn-Veõ baûng ñieän vaø 2 boùng ñeøn-Veõ caùc thieát bò leân baûng ñieän-Noái daây cho caùc thieát bò ñieän
 15. 15. TH CỰ HAØNH  ieän goàm: 2 caàu chì; 1 oå caém; 2 coâng taéc; yõ thuaät sau: oùng caét baûo veä toaøn maïch. c thieát bò laáy ñieän töø oâ caém. maïch ñeøn troøn. LAÉP ÑAËT MAÏCH ÑIEÄN CHO MOÄT PHOØNG ÔÛ
 16. 16. TH C HAØNHỰ Vina LAÉP ÑAËT MAÏCH ÑIEÄN
 17. 17. 1- VẬT LIỆU TH C HAØNHỰ LAÉP ÑAËT MAÏCH ÑIEÄN
 18. 18. Vina - 2 Coâng t cắ - 1ATM - 2 C u chìầ - 1 B ng nh aả ự - 1 c mỔ ắ - 1,5 m Daây d nẫ ñi nệ  - 3 vít khoaûng 1 - 2 Vít daøi 3,0 c Vina
 19. 19. 1 - V T LI U:Ậ Ệ TH C HAØNHỰ LAÉP ÑAËT MAÏCH ÑIEÄN 2- DUÏNG CUÏ:
 20. 20. Kìm c tắ Kìm m nh nỏ ọ Kìm tu t daâyố Tuavit Buùt loâng
 21. 21. 3. QUI TRÌNH THÖÏC HAØNH: TH C HAØNHỰ LAÉP ÑAËT MAÏCH ÑIEÄN1. V T LI U:Ậ Ệ 2. DUÏNG CUÏ: V ch d uạ ấ Khoan lỗ b ng ñi nả ệ N i daâyố vaøo TBÑ L pắ TBĐ vaøo BĐ C ñ nh TBố ị Ki m traể m chạ? ? ? ? ?
 22. 22. Xaùc ñònh v trí l p ñ t caùc khí c treânị ắ ặ ụ b ng ñi n sao cho ñuùng yeâu c u k thu tả ệ ầ ỹ ậ vaø m thu t.ỹ ậ TH C HAØNHỰ LAÉP ÑAËT MAÏCH ÑIEÄNB c 1ướ V CHẠ D U, NH VẤ ĐỊ Ị H NG D N BAN UƯỚ Ẫ ĐẦ
 23. 23. Caùch 1 Vina
 24. 24. Caùch 2 Vina Vina
 25. 25. Ta choïn caùch 2 Vina Vina
 26. 26. VinaVina Bước 1: vạch dấu
 27. 27. KHOAN LỖ B cướ 2: ( Luồn daây, baét vít ) H NG D N BANƯỚ Ẫ UĐẦ TH C HAØNHỰ LAÉP ÑAËT MAÏCH ÑIEÄN
 28. 28. Khoan loã khoâng xuyeân quaKhoan loã xuyeân qua Laøm daáu loã khoan
 29. 29. NOÁI DAÂY VAØO THIEÁT BÒ B cướ 3:
 30. 30. NOÁI DAÂY VAØO KHÍ CUÏ ÑIEÄNB cướ 3: TH C HAØNHỰ LAÉP ÑAËT MAÏCH ÑIEÄN - Noái daây vaøo AÙp toâ maùt, caàu chì, coâng taéc, oå ñieän.
 31. 31. 3mm
 32. 32. LAÉP KHÍ CUÏ ÑIEÄN VAØO BAÛNG ÑIEÄN B cướ 4: TH C HAØNHỰ LAÉP ÑAËT MAÏCH ÑIEÄN
 33. 33. VinaVina Caùc loã ñeå baét vít
 34. 34. VinaVina
 35. 35. VinaVina
 36. 36. aøo sô ñoà laép ñaët, tieán haønh noái daây ùng kyõ thuaät. heå giaûm moái noái baèng caùch noái tröïc aøo caùc hoäp noái beân trong. A O
 37. 37. Döïa vaøo sô ñoà laép ñaët, tieán haønh noái daây theo ñuùng kyõ thuaät. Coù theå giaûm moái noái baèng caùch noái b ng vít beânằ trong cac thi t b nh s ñ l p ñ t sau.ế ị ư ơ ồ ắ ặ A O
 38. 38. uï noái daây vaøo ñeøn an toaøn ñieän trong quaù trình söû duïng A O
 39. 39. KIEÅM TRA SAÛN PHAÅMB cướ 5: TH C HAØNHỰ LAÉP ÑAËT MAÏCH ÑIEÄN Kieåm tra caùc thao taùc ñaõ thöïc hieän: baét vít, noái da
 40. 40. THÖÏC HAØNH HƯỚNG DẪN THƯỜNG XUYÊNH NG D N TH NGƯỚ Ẫ ƯỜ XUYEÂN
 41. 41. Người thực hiện: PHẠM TIẾN HUYỆN

×