Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

CIO Talkshow : Manage IT as a Business - Vu Mai Tung CIO of OCB

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 40 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à CIO Talkshow : Manage IT as a Business - Vu Mai Tung CIO of OCB (20)

Publicité

Plus récents (20)

CIO Talkshow : Manage IT as a Business - Vu Mai Tung CIO of OCB

 1. 1. 14/06/2013 1 Manage IT as a Business Balanced Scorecard Management by Objectives - MBO Trong quản trị CNTT Vũ Mai Tùng Thông tin trong bài trình bầy thể hiện quan điểm cá nhân
 2. 2. 14/06/2013 2 CIO Who are you? • Where are you? • Where do you want to go? • How to get there?
 3. 3. 14/06/2013 3 IT Governance Evolution – CEO view Quality of Risk & Compliance Optimize IT Investment Maturity Functional Service Business Size
 4. 4. 14/06/2013 4 IT Governance Evolution – CIO view Service Risk & Security Management Business Alignment IT governance Maturity ITSM/ITIL ISO20007 Balanced Scorecard COBIT System Management Management Business Size Automation System Architecture Application Architecture CMMI Monitoring
 5. 5. 14/06/2013 5 IT Management Challenges • Values demonstration • Manage stakeholders: stakeholders doesn’t understand IT • Agility • Optimization • IT service quality control • Compliance • Staff management and motivation
 6. 6. 14/06/2013 6 IT Management Strategy • IT is a service provider not a technology house • ITIL, IT organization • IT and Business alignment • Understand business, business liaison program • Solid architect and standardization • Internal communication, enable staff to act • Think big, start small, do fast • Market IT services to users and stakeholders • Service catalog, SLA, IT capability, Biz value derived from IT projects
 7. 7. 14/06/2013 7 Where are you? IT maturity assessment
 8. 8. 14/06/2013 8 IT maturity radar Strategy 5 4 Enteprise architecture Organization structure 3 2 1 0 Knowlede management IT operation IT staffs capability Security & compliant
 9. 9. 14/06/2013 PMO - Project Progress Report 9 IT maturity model • Organizational • Strategy • IT organization • IT Governance • IT service quality control • Security & compliant • IT Operation • IT operation processes • Infrastructure • Enterprise application architecture • Staffs capability • Knowledge management • Staffs competency
 10. 10. 14/06/2013 10 Five levels of maturity model
 11. 11. 14/06/2013 11 EA Maturity levels for IT Processes Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 IT Service desk No Service desk application No dedicated helpdesk team Service desk application in place service catalog exist Dedicated helpdesk team Role defined Fully documented Service catalog Escalation structure Knowledge base exist Integrate with other apps like monitor SLA KPI Performance management Service quality review regularly IT process review Analysis & recommendation Biz involved in service improvement
 12. 12. 14/06/2013 12 Các yếu tố cơ bản  Chiến lược của tổ chức  Định hướng  Mục tiêu  Quản lý thực thi  Kế hoạch  Theo dõi thực hiện  Đánh giá điều chỉnh  Nguồn lực  Cần: Trình độ chuyên môn  Đủ: Tính chuyên nghiệp
 13. 13. 14/06/2013 13 Where do you want to go? IT Strategy
 14. 14. 14/06/2013 14 Organization Strategy  Finance  Customer  Process  Learning & growth
 15. 15. 14/06/2013 15 Chiến lược IT Xây dựng và duy trì sự khác biệt - Định hướng trọng tâm khách hàng - Hệ thống IT hợp nhất hỗ trợ quy trình nghiệp vụ E2E - Hệ thống đa kênh tích hợp - Thúc đẩy transaction banking Môi trường làm việc thông minh - Môi trường làm việc với khả năng tự động hoá - Thông tin cho mọi nhân viên - Hệ thống báo cáo, phân tích số liệu - Quản lý rủi ro tập trung Dịch vụ CNTT hoàn hảo - Định hướng khách hàng là trung tâm - Kiểm soát chất lương dịch vụ CNTT thông qua hê thống KPI - Quy trình quản lý giảm thiểu sự phụ thuộc và kiểm soát chất lượng - Chú trọng kiểm soát bảo mật và tuân thủ IT Optimization - Khai thác hạ tầng sẵn có - Hệ thống mở với khả năng tích hợp cao - Chuẩn hóa hệ thống giảm thiểu chi phí vận hành - Ứng dụng công nghệ ảo hoá
 16. 16. 14/06/2013 16 Các yếu tố cơ bản  Chiến lược  Định hướng  Mục tiêu  Quản lý thực thi  Kế hoạch  Theo dõi thực hiện  Đánh giá điều chỉnh  Nguồn lực  Cần: Trình độ chuyên môn  Đủ: Tính chuyên nghiệp
 17. 17. 14/06/2013 17 How to get there?
 18. 18. 14/06/2013 18 Quản lý nguồn nhân lực
 19. 19. 14/06/2013 19 Quản lý nguồn nhân lực • Basic rule • See it • Believe it • And Do it • Basic steps • Training • Coaching • Delegating
 20. 20. 14/06/2013 20 9 Key Success Factors 1) Challenge the Process  Search out challenging opportunities, change, grow, innovate and improve  Experiment, take risks and learn from accompanying mistakes  You are empowered; at the same time, keep the boss informed 2) Sense of Urgency  Know your objectives and priorities  Make things happen quickly 3) Result Oriented  Expect commitment on agreed goals and action plan
 21. 21. 14/06/2013 21 9 Key Success Factors  Need to be good implementers and good strategic thinkers  No but, no last minute surprise 4) Getting Things Done 5) Enable Others to Act  Encourage teamwork, agreed goals with your team and build trust  Delegate tasks, provide choice and offering visible support  Encourage small wins and promote consistent progress  Build commitment  Involve middle management
 22. 22. 14/06/2013 22 9 Key Success Factors 6) Understand the Business  What gets measured gets managed 7) Maintain Focus  Expect longer term planning/actions aanndd ccoonnttiinnuuee ttoo ffooccuuss oonn pprriioorriittiieess 8) Communicate Effectively  Provide feedback to others and how they are doing  Share relevant information with those who need to know on a timely manner  Communicate viewpoints and opinions directly and honestly
 23. 23. 14/06/2013 23 9 Key Success Factors 9) Setting the Right Expectation  Accountable  Understand limitations
 24. 24. 14/06/2013 24 Quản lý thực thi Quản lý theo mục tiêu - MBO IT Balanced Scorecard
 25. 25. 14/06/2013 25 Quản lý theo mục tiêu Xác định mục tiêu Xây dựng kế hoạch • Toàn khối đi từ HCM ra HN • Có mặt tai hồ gươm • 10g sáng ngày 1/1/2013 • Phân tích hiện trạng • Phương tiện: máy bay, xe lửa • Ngày khởi hành Phân bổ mục tiêu Theo dõi giám sát Đánh giá điều chình • Mua vé • Khách sạn • Ăn uống • Kiểm tra các hạng mục • Đánh giá điều chỉnh mục tiêu Here we are
 26. 26. 14/06/2013 26 The Balanced Scorecard • Translates Strategy into Action • Four perspectives: • Customers • Financial • Internal [Business] Processes • Learning and Growth • Focus on measuring Performance • Balance should exist between these four perspectives
 27. 27. 14/06/2013 27 The Balanced Scorecard Financial Customer  Objectives  Measures  Target  Support Initiatives  Objectives  Measures  Target  Support Initiatives Strategy Learning & Growth Internal Business Process  Objectives  Measures  Target  Support Initiatives  Objectives  Measures  Target  Support Initiatives
 28. 28. 14/06/2013 28 Các thành phần • Objectives: • Các mục tiêu cụ thể trong các khía cạnh • Measure: • Các chỉ tiêu dùng để đánh giá mức độ hoàn thành của mục tiêu • Target: • Các chỉ số của measure thể hiện mức độ hoàn thành của chỉ tiêu • Support initiatives: • Các cải tiến, dự án, chương trình hành động cần thiết đề đảm bảo việc hoàn thành các measure
 29. 29. 14/06/2013 29 IT Balanced Scorecard Corp Customer  Strategic contribution  Biz values of IT projects  Reliable IT services  Maximize IT investment  IT/Biz partnership  Customer satisfaction  Service operation level performance  Service development level performance Future orientation Operational excellence contribution IT Strategy  Service capability  IT staff competency  Enterprise architecture  Emerging technology  Knowledge base  IT operation, security & compliance process  IT service delivery process  IT Budget control & resources optimization  Continuous improvement process
 30. 30. 14/06/2013 30 IT Balanced Scorecard • Corporate contribution: • Các đóng góp trực tiếp vào hoạt động kinh của tổ chức thông qua các chương trình, hệ thống hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh, cắt giảm chi phí, hoặc nâng cao hiệu suất : • Nâng cao khả năng quản trị rủi ro và tính tuân thủ trong quá trình quản lý tín dụng • Xây dựng hệ thống hỗ trợ mô hình kinh doanh đinh hướng khách hàng • Hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động của nhân viên trong OCB • Đảm bảo dịch vụ IT tin cậy • Maximize IT Investment • Customer: • Sự hợp tác giữa IT & Biz: Understand business • Sự hài lòng của người dùng đối với dịch vụ IT • Khả năng đáp ứng của IT đối với yêu cầu nghiệp vụ • Chất lượng dịch vụ IT
 31. 31. 14/06/2013 31 IT Balanced Scorecard • Operational excellence: • Quy trình vận hành hệ thống đảm bảo việc • Quản lý vận hành định hướng chất lượng dịch vụ • Bảo mật và tuân thủ • Quy trình phát triển các dịch vụ sản phẩm mới Quy trình quản lý đảm bảo hiệu quả sử dụng nguồn lực và chi phí IT • • Quy trình cải tiến chất lượng • Future orientation: • Khả năng của nhân viên IT đáp ứng các yêu cầu hoạt động hiện tại và trong tương lai. tính năng động sáng tạo của nhân viên • Khả năng đáp ứng của hệ thống CNTT cho sự phát triển trong tương lai • Kiến trúc hệ thống • Khả năng ứng dụng công nghệ mới • Khả năng bảo toàn kiến thức
 32. 32. 14/06/2013 32 IT Balanced Scorecard Guideline Organizational Company BSC IT Division IT BSC Department Service Operation BSC Service Governance BSC Service Development BSC
 33. 33. 14/06/2013 33 IT Balanced Scorecard Guideline Customer • Objectives • Understand our customer by engaging in Biz proactively & regularly • Prompt response & resolution of customer concerns • Market IT service to customers & stakeholders • Measures Performance Outcome Driver • Customer liaison program • Customer satisfaction • Customer understanding of IT services
 34. 34. 14/06/2013 34 IT Balanced Scorecard Guideline CCoorrppoorraattee ccoonnttrriibbuuttiioonn • Objectives • Enabler for Biz’s UVP • Improve operation efficiency • Maximize IT Investment • Measures Performance Outcome Driver • Achievement of New product programs • Achievement of New channel programs • Achievement customer acquiring & retention • Achievement of process automation • Achievement of operation cost saving • Achievement of IT cost saving
 35. 35. 14/06/2013 35 IT Balanced Scorecard Guideline OOppeerraattiioonnaall eexxcceelllleennccee • Objectives • Implement service improvement plan based on ITIL/CMMI • Continuously improve IT processes based on process review plan • Implement IT resources utilization management program • Measures Performance Outcome Driver • ITIL process implemented • Achievement of service desk resolution • Customer satisfaction with service desk • Customer satisfaction with IT services • Process review, IT audit programs • Achievement of IT resources utilization
 36. 36. 14/06/2013 36 IT Balanced Scorecard Guideline FFuuttuurree oorriieennttaattiioonn • Objectives • Develop IT staffs to maintain capability • Develop apps/sys standard architect to ensure the extensibility & growth • Measures Performance Outcome Driver • IT Staff competency program • Staffs satisfaction • Understanding of biz extension plan • Achievement of system capacity program
 37. 37. 14/06/2013 37 IT Balanced Scorecard Guideline • Immeasurable is Unmanageable • Not just a set of measure : • Measure must relate and support to strategy • Required supported initiatives/programs to drive the results • S.M.A.R.T Objectives
 38. 38. The Complete Balanced Scorecard Strategy Map Biz strategy: Financial Risk control Biz’s UPV Reliable IT Service Risk and compliance Customer Centric Corporate contribution Perspective: Maximize IT Investment Operation Excellency Customer Centric Efficiency Customer Value Proposition Customer Value Proposition Product Attributes IT Service IT Operation Process Service Attribute Human, and Organizational Capital IT Staff Delivery Process Competencies IT System Competencies (Processes that Operate IT Services with quality, security, & compliance ) (Processes control IT delivering of new products & service) Budget Control & Resources Optimization Continuous Improvement Process Quality Productivities and Quality Time Function Relations On Biz Service Development Customer Perspective: IT Process Perspective: Learning & Growth Perspective: (Processes control IT budget & utilize IT resource’s usage) (Processes that Improve the Environment & Communities)
 39. 39. 14/06/2013 39 Bonus page • Vendor Management
 40. 40. 14/06/2013 40 Thảo luận

×