عرض ارسم حياتك

il y a 7 ans 2594 Vues

عرض التخطيط الأستراتيجي

il y a 7 ans 5257 Vues

عرض الذكاء التنفيذي

il y a 7 ans 2941 Vues

عرض إدارة التغيير

il y a 7 ans 8616 Vues

عرض الخدمة المتميزة

il y a 7 ans 3465 Vues

عرض ارسم حياتك 1508

il y a 8 ans 2074 Vues

Creative thinking ibnghareeb v10 2015 view

il y a 8 ans 2305 Vues

عرض Obm

il y a 9 ans 2194 Vues

عرض الأرشفة الالكترونية

il y a 9 ans 11428 Vues

أخلاقيات العمل - النسخة 1

il y a 10 ans 15991 Vues

عرض فن التصميم

il y a 10 ans 3167 Vues

اقتباس 100

il y a 10 ans 1635 Vues

عرض مهارات التفاوض

il y a 11 ans 15860 Vues

عرض الايجابية في العمل

il y a 11 ans 10443 Vues

عرض السيرة المقابلة الوظيفة

il y a 11 ans 1963 Vues

قاعدة 87 لصناعة الأهداف

il y a 11 ans 3672 Vues

عرض السكرتارية الإبداعية

il y a 12 ans 14793 Vues

النجمة - قراءة سريعة صحيحة

il y a 12 ans 1730 Vues

عرض دورة ارسم حياتك

il y a 12 ans 3248 Vues

عرض ارسم حياتك

il y a 12 ans 1310 Vues