Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

20100701 I C T2020 Lifelong Presentation V3

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 92 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (16)

Similaire à 20100701 I C T2020 Lifelong Presentation V3 (20)

Publicité

20100701 I C T2020 Lifelong Presentation V3

 1. 1. การจดทากรอบนโยบายเทคโนโลยสารสนเทศและการส!อสาร ของประเทศไทย ระยะ พ.ศ. 2554-2563 การเรยนรตลอดชวตดวย ICT 1 กรกฎาคม 2553 Building Thailand's Future with ICT 1
 2. 2. Presentation Outline ความเปนมาของโครงการและวตถประสงคของการ ประชมหารอ แนวคดในการจดท$ากรอบนโยบาย ICT2020 ในภาพรวม แนวนโยบาย ICT เพ-อการเร.ยนร/0ตลอดช.วต แนวโน0มโลกและนโยบายของต1างประเทศ สถานภาพป3จจบนของไทย ร1างยทธศาสตร Building Thailand's Future with ICT 2
 3. 3. วตถประสงค ของโครงการ ● เพ-อก$าหนดทศทาง และยทธศาสตรการ พฒนา ICT ของประเทศไทยในระยะ 10 ป8ข0างหน0า ● เพ-อให0การพฒนา ICT ของประเทศไทย ม.ทศทางท.-ชดเจนและม.ความต1อเน-อง ของกรอบนโยบายในภาพรวม ● เพ-อก$าหนดแนวทางการสร0างฐานข0อม/ล ตวช.:วดการพฒนาด0าน ICT ของ ประเทศไทย ● เพ-อศ;กษา วเคราะห การเปล.-ยนแปลง ด0าน ICT ท.-ม.ผลกระทบต1อการพฒนา เศรษฐกจและสงคมของประเทศไทย Building Thailand's Future with ICT 3
 4. 4. วตถประสงคของการประชม ● ระดมความคดเห?นต1อบทบาทของ ICT ในการเร.ยนร/0 ตลอดช.วต และประเด?นความท0าทายต1อการพฒนา ICT ส$าหรบการศ;กษาของประเทศไทย ในระยะ 10 ป8 (2554-2563) ● ระดมความคดเห?นต1อทศทาง เปEาหมาย และยทธศาสตร เพ-อขบเคล-อนการพฒนา ICT เพ-อการเร.ยนร/0ตลอดช.วต ของคนไทยไทย ● รวบรวมข0อเสนอแนะเชงนโยบาย เพ-อใช0เปนข0อม/ล ประกอบในการจดท$ากรอบนโยบาย ICT 2020 Building Thailand's Future with ICT 4
 5. 5. แนวคดในการจดทา กรอบนโยบาย ICT 2010 Building Thailand's Future with ICT 5
 6. 6. I find that science and technology, including ICT, are important tools to achieve the goal of sustainable development. They enhance people's capabilities to learn, create and innovate. Hence they can drive a community towards more self- reliance. ปาฐกถาสมเด?จพระเทพรตนราชสดา สยามบรมราชกมาร., “ICT as a Tool to Harness Knowledge and Technology for Sustainable Development” , UNCTAD XII, 2008 Building Thailand's Future with ICT 6
 7. 7. วสยทศน 2570 “คนไทยภาคภ/มใจในความเปนไทย ม.มตรไมตร.บนวถ.ช.วตแห1ง ความพอเพ.ยง ย;ดม-นในวฒนธรรมประชาธปไตย และหลกธรรมาภ บาล การบรการสาธารณะข:นพ:นฐานท.-ท-วถ;ง ม.คณภาพ สงคมม.ความ ปลอดภยและม-นคง อย/1ในสภาวะแวดล0อมท.-ด. เก:อก/ลและเอ:ออาทรซ;-ง กนและกน ระบบการผลตเปนมตรกบส-งแวดล0อม ม.ความม-นคงด0าน อาหารและพลงงาน อย/1บนฐานทางเศรษฐกจท.-พ;-งตนเองและแข1งขน ได0ในเวท.โลก สามารถอย/1ในประชาคมภ/มภาคและโลกได0อย1างม. ศกดcศร.” Building Thailand's Future with ICT 7
 8. 8. สาระส$าคญเก.-ยวกบการพฒนาทนมนษยจาก(ร1าง) แผน 11 ● หลกการส$าคญ: ย;ดคนเปนศ/นยกลางของการพฒนา ให0ความส$าคญกบการสร0าง กระบวนการมสVวนรVวมของทWกภาคสVวนในสงคม และการมสVวนรVวมในการตดสน ใจของประชาชน ● พนธกจ: สร0างภ/มค0มกนให0เข0มแข?งสามารถปEองกนและรองรบผลกระทบและความ เส.-ยงจากวกฤตเศรษฐกจท.-จะเกดข;:นในอนาคต พฒนาทรพยากรมนWษยใหมความร และทกษะ สามารถรเทVาทนการเปล!ยนแปลงอยVางมเหตWผล ● วตถประสงค: เพ-อให0คน ชมชน สงคมพรอมเผชญการเปล!ยนแปลงและอย/1กบการ เปล.-ยนแปลงได0อย1างเปนสข Building Thailand's Future with ICT 8
 9. 9. Building Thailand's Future with ICT ท.มา: ภาพการศ;กษาไทยในอนาคต 10-20 ป8 - 9
 10. 10. Building Thailand's Future with ICT ท.มา: ภาพการศ;กษาไทยในอนาคต 10-20 ป8 - 10
 11. 11. Building Thailand's Future with ICT ท.มา: ภาพการศ;กษาไทยในอนาคต 10-20 ป8 - 11
 12. 12. 21 Century skills st Building Thailand's Future with ICT ท.มา: www.p21.org - 12
 13. 13. Building Thailand's Future with ICT ท.มา: www.p21.org - 13
 14. 14. Building Thailand's Future with ICT ท.มา: www.p21.org - 14
 15. 15. ก; ษา รศ คนรWVนใหมVไดรบการศaกษาสงขabน กา คนไทยมแนวโนมไดรบการศaกษามากขabน Building Thailand's Future with ICT ท.-มา: ส$านกงานสถตแห1งชาต (2551). การส$ารวจภาวการณท$างานของประชากรท-วราชอาณาจกร พ.ศ. 2551 รอบท.- 3 15 15
 16. 16. T ประชากรเปล!ยนมาใชโทรศพทเคล!อนท! IC แทนการใชโทรศพทบาน Building Thailand's Future with ICT 16 16
 17. 17. T อตราการใชอนเทอรเนoตของประชากร IC ในแตVละภมภาคเพ!มสงขaนมาก b WORLD INTERNET USAGE AND POPULATION STATISTICS Penetration Growth Population Internet Users Internet Users Users % World Regions (% 2000- ( 2009 Est.) Dec. 31, 2000 Latest Data of Table Population) 2009 Africa 991,002,342 4,514,400 86,217,900 8.7 % 1,809.8 % 4.8 % Asia 3,808,070,503 114,304,000 764,435,900 20.1 % 568.8 % 42.4 % Europe 803,850,858 105,096,093 425,773,571 53.0 % 305.1 % 23.6 % Middle East 202,687,005 3,284,800 58,309,546 28.8 % 1,675.1 % 3.2 % North America 340,831,831 108,096,800 259,561,000 76.2 % 140.1 % 14.4 % Latin America/Caribbean 586,662,468 18,068,919 186,922,050 31.9 % 934.5 % 10.4 % Oceania / Australia 34,700,201 7,620,480 21,110,490 60.8 % 177.0 % 1.2 % WORLD TOTAL 6,767,805,208 360,985,492 1,802,330,457 26.6 % 399.3 % 100.0 % NOTES: (1) Internet Usage and World Population Statistics are for December 31, 2009. (2) CLICK on each world region name for detailed regional usage information. (3) Demographic (Population) numbers are based on data from the US Census Bureau . (4) Internet usage information comes from data published by Nielsen Online, by the International Telecommunications Union, by GfK, local Regulators and other reliable sources. (5) For definitions, disclaimer, and navigation help, please refer to the Site Surfing Guide. (6) Information in this site may be cited, giving the due credit to www.internetworldstats.com. Copyright © 2001 - 2010, Miniwatts Marketing Group. All rights reserved worldwide. Building Thailand's Future with ICT 17 17
 18. 18. T อเมรกาเปvนประเทศท!ม IC ผใชอนเทอรเนoตความเรoวสงมากท!สWด TOP COUNTRIES WITH THE HIGHEST NUMBER OF WORLD INTERNET BROADBAND SUBSCRIBERS IN 2007 Rank Country or Broadband Broadband Population Source and Date Region Subscribers Penetration (%) ( 2007 Est. ) of Usage Data 1 United States 66,213,257 21.9 % 301,967,681 OECD - June/07 2 China 48,500,000 3.7 % 1,317,431,495 MII - Sept./06 3 Japan 27,152,349 21.1 % 128,646,345 OEDC - June/07 4 Germany 17,472,000 21.2 % 82,509,367 OECD - June/07 5 Korea, South 14,042,728 27.4 % 51,300,989 OECD - Dec./06 6 United Kingdom 13,957,111 23.1 % 60,363,602 ECTA - Mar./07 7 France 13,677,000 22.3 % 61,350,009 Teleco - Mar/07 8 Italy 9,427,300 15.8 % 59,546,696 ECTA - Mar/07 9 Canada 7,675,533 23.7 % 32,440,970 OECD - Dec/06 10 Spain 7,505,456 16.7 % 45,003,663 CMT - July/07 11 Brazil 6,417,000 3.4 % 186,771,161 Teleco - June/07 12 Netherlands 5,388,000 32.8 % 16,447,682 ECTA - Mar./07 13 Taiwan 4,505,800 19.6 % 23,001,442 ITU - Sept/07 14 Australia 3,939,288 18.8 % 20,984,595 OECD - Sept/06 15 Mexico 3,728,150 3.5 % 106,457,446 OECD - Sept/06 16 Turkey 3,632,700 4.8 % 75,863,600 ECTA - Mar/07 17 Russia 2,900,000 2.0 % 143,406,042 ITU - Sept./07 18 Poland 2,640,000 6.9 % 38,109,499 OECD - Dec./06 19 India 2,520,000 0.2 % 1,129,667,528 TRAI - June/07 20 Sweden 2,478,003 27.2 % 9,107,795 ECTA - March/07 TOP 20 Countries 268,150,077 6.9 % 3,890,377,607 IWS - Nov.14/07 Rest of the World 36,321,302 1.4 % 2,684,288,810 IWS - Nov.14/07 Total World Subscribers 304,471,379 Building Thailand's Future with ICT 4.6 % 6,574,666,417 IWS - Nov.14/07 หมายเหต: Broadband - corresponds to fast Internet, and includes several technologies (ADSL, Cable, Dedicated Lines, etc). ท.-มา: Internet World Stats 18 18
 19. 19. T IT กบกจกรรมทางสงคม IC Building Thailand's Future with ICT 19 19
 20. 20. CT จานวนผใชโทรศพทเคล!อนท!ในไทย (60 ลานคน) I มจานวนเกอบเทVากบจานวนประชากรทbงประเทศ จ$านวนผ/0ใช0บรการและอตราการเตบโตของโทรศพทเคล-อนท.- Building Thailand's Future with ICT 20 20
 21. 21. ประเทศไทยมแนวโนมจานวนคอมพวเตอร ICT และผใชอนเทอรเนoตมากขabน จานวนคอมพวเตอรในประเทศไทย จานวนผใชอนเทอรเนoตในประเทศไทย ท.-มา: ส$านกงานสถตแห1งชาต หมายเหต: *ข0อม/ลอนเทอรเน?ตส$ารวจ จากประชากรท.-ม.อายต:งแต1 6 ป8ข;:นไป Building Thailand's Future with ICT 21 21
 22. 22. ICT จานวนผใชอนเทอรเนoตความเรoวสงเร!มมากขabน จ$านวนผ/0ใช0อนเทอรเน?ตความเร?วส/งและความเร?วต-$า Building Thailand's Future with ICT 22 22
 23. 23. CT ครวเรอนนอกเขตเทศบาล I ยงมคอมพวเตอร (รอยละ 9) และใชอนเทอรเนoต (รอยละ 30) ในสดสVวนท!ต!า ร0อยละของจ$านวนครวเรอนนอกเขตเทศบาลท.-ม.คอมพวเตอรและต1ออนเทอรเน?ต Building Thailand's Future with ICT 23 23
 24. 24. 10 Global Trends in ICT and Education Mobile Learning. New advances in hardware and software are making mobile “smart phones” indispensible tools. Cloud computing. Applications are increasingly moving off of the stand alone desk top computer and increasingly onto server farms accessible through the Internet. One-to-One computing. The trend in classrooms around the world is to provide an information appliance to every learner and create learning environments that assume universal access to the technology. Ubiquitous learning. With the emergence of increasingly robust connectivity infrastructure and cheaper computers, school systems around the world are developing the ability to provide learning opportunities to students “anytime, anywhere”. Gaming. Massively multiplayer and other online game experience is extremely common among young people and that games offer an opportunity for increased social interaction and civic engagement among youth. Personalized learning. Education systems are increasingly investigating the use of technology to better understand a student’s knowledge base from prior learning and to tailor teaching to both address learning gaps as well as learning styles. Redefinition of learning spaces. The ordered classroom of 30 desks in rows of 5 may quickly become a relic of the industrial age as schools around the world are re-thinking the most appropriate learning environments to foster collaborative, cross-disciplinary, students centered learning. Teacher-generated open content. OECD school systems are increasingly empowering teachers and networks of teachers to both identify and create the learning resources that they find most effective in the classroom. Smart portfolio assessment. The collection, management, sorting, and retrieving of data related to learning will help teachers to better understand learning gaps and customize content and pedagogical approaches. Teacher managers/mentors. The role of the teacher in the classroom is being transformed from that of the font of knowledge to an instructional manager helping to guide students through individualized learning pathways, identifying relevant learning resources, creating collaborative learning opportunities, and providing insight and Future with ICT Building Thailand's support both during formal class time and outside of the designated 40 minute instruction period. Source: Robert Hawkins, EduTech. A World Bank Blog on ICT use in Education, 24 http://blogs.worldbank.org/edutech/10-global-trends-in-ict-and-education based on 2010 Horizon Report
 25. 25. TOMORROW LEARNING EDUTAINMENT Where Kids Activities & LIFELONG Learning LEARNING is FUN is Continuing Education Building Thailand's Future with ICT 25
 26. 26. ● Learner Everybody ● Literacy Read Write Understand ● Classroom Anytime Anywhere Building Thailand's Future with ICT 26
 27. 27. หลกการสาคญของกรอบนโยบาย ICT2020 • ใช0แนวคดกระแสหลกของการพฒนาอย1างย-งยน ท.-ต0องค$าน;งถ;งความ ย-งยนใน 3 มต คอ มตสงคม มตเศรษฐกจ และมตส-งแวดล0อม ดงน:น ในการก$าหนดเปEาหมายการพฒนา ICT ในกรอบนโยบายน.: จ;งได0บ/รณา การและพยายามสร0างสมดลของท:ง 3 มตน.:ไปด0วยกน นอกจากน.: ยงให0 ความส$าคญกบการพฒนาท:งในเชงปรมาณ คณภาพ และความเปน ธรรมในสงคมควบค/1กนไปอย1างต1อเน-องและม.เสถ.ยรภาพ • ให0ความส$าคญกบการใช0ประโยชนจาก ICT ในการลดความเหล-อมล:$า และสร0างโอกาสให0กบประชาชนในการรบประโยชนจากการพฒนา อย1างเท1าเท.ยมกน โดยเคร-องมอทางนโยบายท.-ให0ความส$าคญได0แก1 การศ;กษา การพฒนาโครงสร0างพ:นฐานเพ-อการเข0าถ;งข0อม/ล/ สารสนเทศ/ความร//บรการของรฐ การส1งเสรมการม.ส1วนร1วมของ 0 ประชาชนในระบบการเมองการปกครอง รวมท:งการจดการทรพยากร ท:งของประเทศและท0องถ-น Building Thailand's Future with ICT 27
 28. 28. หลกการสาคญของกรอบนโยบาย ICT2020 • ใช0แนวคดในการพฒนาโดยย;ดปรชญาเศรษฐกจพอเพ.ยง คอม1งเน0น พฒนาเศรษฐกจเพ-อให0ก0าวทนต1อโลกยคป3จจบน ความพอเพ.ยงหรอ พอประมาณ ความม.เหตผล และความจ$าเปนท.-จะต0องม.ระบบภ/มค0มกนท.- ด.เพ-อรองรบผลกระทบอนเกดจากการเปล.-ยนแปลงท:งภายในและ ภายนอก • ความเช-อมโยงและต1อเน-องทางนโยบายและยทธศาสตรกบกรอบนโย บายฯ และแผนแม1บทฯ ท.-ม.มาก1อนหน0าน.: เพ-อให0เกดแรงผลกดนอย1าง จรงจง • สมมตฐานคองบประมาณของรฐเพ.ยงอย1างเด.ยวจะไม1ม.เพ.ยงพอท.-จะ ตอบสนองความต0องการท:งหมดได0 เพราะรฐยงต0องใช0งบประมาณใน การลงทนด0านอ-นและการจดสวสดการสงคม ดงน:น ด0าน ICT ควรจะให0 เอกชนเข0ามาม.บทบาทมากข;:น โดยรฐท$าหน0าท.-จดระเบ.ยบ ออกกฎ เกณฑกตกา รวมท:งส1งเสรมและสนบสนน Building Thailand's Future with ICT 28
 29. 29. (รVาง) วสยทศน ICT เปนฐานรากทสาคญในการขบเคลอนเศรษฐกจ ประเทศไทยใหเตบโตอย"างยงยน [ม&"งส'"การเปนศ'นย(กลาง ทางเศรษฐกจทสาคญของ ASEAN] สรางสรรค(สงคมท [ให โอกาสท&กคนอย"าง] เปนธรรม [และเอ+ออาทร] นาพาให คนไทยมส&ข(แทดวยป/ญญา) Building Thailand's Future with ICT 29
 30. 30. เปzาหมายหลก ● โครงสร0างพ:นฐาน ICT (broadband) กระจายอย1างท-วถ;ง ประชาชน สามารถเข0าถ;งได0อย1างเท1าเท.ยมกน ● พฒนาบคลากรให0เปน “smart” ICT user และพฒนาบคลากร ICT ท.-ม. ความเช.-ยวชาญ ความสามารถและทกษะในระดบสากล ● เพ-มบทบาทและความส$าคญของอตสาหกรรม ICT (โดยเฉพาะใน กล1มอตสาหกรรมสร0างสรรค) ต1อระบบเศรษฐกจของประเทศ ● ยกระดบความพร0อมด0าน ICT โดยรวมของประเทศ ● ความเท1าเท.ยมในการเข0าถ;งบรการอเล?กทรอนกสของภาครฐ ● ICT contribution to green economy and society Building Thailand's Future with ICT 30
 31. 31. ทศทางยWทธศาสตรท!สาคญ ● การพฒนาโครงสร0างพ:นฐาน ICT ท.-เปนอนเทอรเน?ตความเร?ว ส/งให0ม.ความทนสมย ม.การกระจายอย1างท-วถ;ง และม.ความม-นคง ปลอดภย สามารถรองรบความต0องการของภาคส1วนต1างๆ ได0 ● การพฒนาทนมนษยท.-ม.ความสามารถในการสร0างสรรคและใช0 สารสนเทศอย1างม.ประสทธภาพ ม.วจารณญาณและร/0เท1าทน และ การพฒนาบคลากร ICT ท.-ม.ความร/0ความสามารถและความ เช.ยวชาญระดบมาตรฐานสากล - ● การพฒนาและประยกต ICT เพ-อสร0างความเข0มแข?งของภาค การผลต ให0สามารถพ;-งตนเองและแข1งขนได0ในระดบโลก โดย เฉพาะภาคการเกษตร ภาคบรการ และเศรษฐกจสร0างสรรค เพ-อ เพ-มสดส1วนภาคบรการในโครงสร0างเศรษฐกจโดยรวม Building Thailand's Future with ICT 31
 32. 32. ทศทางยWทธศาสตรท!สาคญ ●การพฒนาและประยกต ICT เพ-อลดความเหล-อมล:$าทางเศรษฐกจ และสงคม โดยสร0างโอกาสและการเข0าถ;งทรพยากรและบรการ สาธารณะต1างๆ ให0ม.ความท-วถ;งและทดเท.ยมกนมากข;:น โดยเฉพาะ บรการพ:นฐานท.จ$าเปนต1อการด$ารงช.วตอย1างม.สขภาวะท.-ด. ได0แก1 - บรการด0านการศ;กษาและบรการสาธารณสข ● การพฒนาและประยกต ICT เพ-อสนบสนนการสร0างเศรษฐกจและ สงคมท.-เปนมตรกบส-งแวดล0อม ● การยกระดบข.ดความสามารถในการแข1งขนของอตสาหกรรม ICT เพ-อสร0างม/ลค1าทางเศรษฐกจและน$ารายได0เข0าประเทศ โดยใช0โอกาส จากการรวมกล1มเศรษฐกจ การเป…ดการค0าเสร. และประชาคมอาเซ.ยน ● การใช0 ICT เพ-อสร0างนวตกรรมการบรการของภาครฐแบบบ/รณาการ และม.ธรรมาภบาล Building Thailand's Future with ICT ● 32
 33. 33. ป|จจยแหVงความสาเรoจ ● Strong political will ● Strong leadership and governance structure ● Effective coordinating mechanism across ministries Building Thailand's Future with ICT 33
 34. 34. ICT เพ!อการเรยนรตลอดชวต Building Thailand's Future with ICT 34
 35. 35. Building Thailand's Future with ICT 35
 36. 36. วสยทศนการปฏรปการศaกษาทศวรรษท!สอง “คนไทยไดเรยนร ตลอดชวตอยVางม คWณภาพ” Building Thailand's Future with ICT 36 36
 37. 37. พรบ.การศ;กษาแห1งชาต (ฉบบแก0ไขเพ-มเตม 2545) ● การศ;กษาตลอดช.วต “การศ;กษาท.เกด - จากการผสมผสานระหว1างการศ;กษาใน ระบบ การศ;กษานอกระบบ และการ ศ;กษาตามอธยาศย เพ-อให0พฒนา คณภาพช.วตได0อย1างต1อเน-องตลอด ช.วต” Building Thailand's Future with ICT 37
 38. 38. จWดเนนการปฏรปการศaกษา 1) คWณภาพการศaกษาและการเรยนร  คWณภาพคนไทยยWคใหมV  คWณภาพครยWคใหมV  คWณภาพแหลVงเรยนร/สถานศaกษา ยWคใหมV  คWณภาพการบรหารจดการใหมV Building Thailand's Future with ICT 38 38
 39. 39. จWดเนนการปฏรปการศaกษา 2) โอกาสทางการศaกษา เป•ดโอกาสให คนไทยเขาถaงการเรยนรอยVางม คWณภาพ 3) การมสVวนรVวมจากทWกภาคสVวนของ สงคม (ครอบครว ศาสนา องคกร ปกครองสVวนทองถ!น สถาบนอ!นๆ ท! เก!ยวของ) Building Thailand's Future with ICT 39 39
 40. 40. ประเด?นทางด0าน ICT ท.-ระบเปนมาตรการ/กลไก การปฏร/ปการศ;กษา ● การพฒนาระบบ ICT ● สนบสนนการผลตส-อการเร.ยนการสอนท.-ม.คณภาพ ผ1านส-อต1างๆ รวมถ;งส-อ อเล?กทรอนกส เพ-อการเร.ยนร/0ด0วยตนเองตลอดช.พ ● สนบสนนส-อมวลชนผลตรายการท.-ม.สาระและเปนประโยชน ● น$า ICT มาใช0ในการพฒนาคณภาพการศ;กษา เพ-มโอกาส เพ-ม ประสทธภาพคร/ ● พฒนาระบบ ICT เพ-อการศ;กษาท.-เข0าถ;งง1าย เปนการเป…ดโอกาส ● ก$าหนดสดส1วนนกเร.ยน นกศ;กษาต1อคอมพวเตอรในทกระดบ ● ฝŠกอบรม/พฒนาคร/ให0ม.ความร/0ความเข0าใจ และสามารถใช0ประโยชนและ บ$ารงรกษา ICT ● พฒนาระบบบรหารจดการ และสนบสนนเครอข1ายความร1วมมอ ● การจดต:งสถาบนเทคโนโลย.เพ-อการศ;กษาแห1งชาต Thailand's Future with ICT Building และกองทนเพ-อการศ;กษา โดยเร1งรดกระบวนการทางกฏหมาย 40
 41. 41. ICT เพ!อการเรยนรตลอดชวต: สถานภาพทางดานการศaกษา ในป|จจWบนของไทย Building Thailand's Future with ICT 41
 42. 42. การจดอนดบความสามารถในการแขVงขน ของสถาบนนานาชาตเพ-อพฒนาการจดการ (International Institute for Management Development : IMD ) ว กร ด น บ วม า าถ กร ขข ธ า จ อ ด ค า ส ม ร ใน า แ Vง น พ า ณจ ก จร า า 4 ปจ หก |จ ย ล 1 ส รรถ ะท เศ ฐ จ . ม น าง รษ ก (e n m p rfo a ce co o ic e rm n ) 2 ป ท ภ ข งภ รฐ . ระส ธ าพ อ าค (g v rn e t efficie cy o e mn n ) 3 ป ท ภ ข งภ ธ จ . ระส ธ าพ อ าค รก (b sin ss e u e fficie cy) n Education และ ICT 4 โค ร0าง :น าน . รงส พ ฐ ล0วนเปนส1วนหน;ง - (in stru re fra ctu ) ของโครงสร0างพ:นฐาน Building Thailand's Future with ICT 42
 43. 43. ดชนทใชในการจดอนดบดานการศ1กษา 1.โอกาส ความเสมอภาค 2.ค&ณภาพการศ1กษา และทวถ1ง • อตราส"วน นร./คร' ประถม • อตราเขาเรยนมธยมส&ทธ • อตราส"วน นร./คร' มธยม • อตราการไม"ร'หนงสอของผ'ใหญ" • ผลสมฤทธBของอ&ดมศ1กษา • วศวกรทมค&ณว&ฒตาม 3. ประสทธภาพการจด กศ. ความตองการของตลาดแรงงาน • การถ"ายโอนความร'ระหว"างม.กบภาคธ&รกจ • ทกษะดานภาษาทตอบสนอง • การจดการดานการศ1กษา ความตองการของผ'ประกอบการ ทตอบสนองความตองการภาคธ&รกจ • ความสามารถใชภาษาองกฤษ • การตอบสนองความสามารถแข"งขน • การประเมนผลสมฤทธBดาน กศ. ของระบบการศ1กษา • การตอบสนองความสามารถแข"งขน ของกศ.ระดบมหาวทยาลย ท.มา: ส$านกงานเลขาธการสภาการศ;กษา - Building Thailand's Future with ICT • รอยละงบประมาณรายจ"ายดาน กศ.(GDP) 43 • งบประมาณรายจ"ายดาน กศ.ต"อหว
 44. 44. ผลการจดอนดบรวมปG 2006 ไทยอย'"ลาดบท 26 จาก 57 ประเทศ: ลาดบใน 4 องค(ประกอบหลก  ผลประกอบการดานเศรษฐกจ อนดบ 14  ประสทธภาพภาครฐ อนดบ 17  ประสทธภาพภาคธ&รกจ อนดบ 25  โครงสรางพ+นฐาน อนดบ 42 ท.มา: ส$านกงานเลขาธการสภาการศ;กษา - Building Thailand's Future with ICT 44
 45. 45. IMD: ผลสมฤทธBของการอ&ดมศ1กษา เปรยบเทยบอนดบไทยกบภ'มภาคเอเชย-อาเซยน ท.มา: ส$านกงานเลขาธการสภาการศ;กษา - Building Thailand's Future with ICT 45
 46. 46. ผลสมฤทธดานการศกษา -PISA เปรยบเทยบไทยกบนานาชาต อน บ ด ประเทศ ผ ส ฤท ด น ารศ ษ ล ม ธc 0า ก ;ก า ค ต ณ วทย 1 ฟแ น นล ด … 548 563 2 ฮ1อ ง งก 547 542 3 ไต วน 0ห 549 532 4 เก ล าห . 547 522 7 ญ •น .-ป 523 531 17 ส ราช าณ ห อ าจกร 495 515 29 ส รฐอเม า ห รก 474 489 39 ไท ย 4 7 1 4 1 2 43 อ โด เช น น .ย . 391 393 45 บ ล ราซ 370 390 Building Thailand's Future with ICT ท.มา: ส$านกงานเลขาธการสภาการศ;กษา - 46
 47. 47. IMD: การตอบสนองความสามารถในการแข"งขนของระบบการ ศ1กษา เปรยบเทยบไทยกบภ'มภาคเอเชย-อาเซยน Building Thailand's Future with ICT ท.มา: ส$านกงานเลขาธการสภาการศ;กษา - 47
 48. 48. IMD: ความสามารถในการใชภาษาองกฤษ –TOEFL เปรยบเทยบไทยกบภ'มภาคเอเชย-อาเซยน Building Thailand's Future with ICT ท.มา: ส$านกงานเลขาธการสภาการศ;กษา - 48
 49. 49. การลงท&นทางการศ1กษา ต"อจดพ เปรยบเทยบไทยกบภ'มภาคเอเชย-อาเซยน Building Thailand's Future with ICT ท.มา: ส$านกงานเลขาธการสภาการศ;กษา - 49
 50. 50. การลงท&นทางการศ1กษา: งบประมาณรายจ"ายต"อหว เปรยบเทยบไทยกบภ'มภาคเอเชย-อาเซยน Building Thailand's Future with ICT ท.มา: ส$านกงานเลขาธการสภาการศ;กษา - 50
 51. 51. การลงทนด0านการศ;กษา ท.มา: สถตการศ;กษาของประเทศไทย ป8การศ;กษา 2551 - Building Thailand's Future with ICT 51
 52. 52. การลงทนด0านการศ;กษา ท.มา: สถตการศ;กษาของประเทศไทย ป8การศ;กษา 2551 - Building Thailand's Future with ICT 52
 53. 53. จ$านวนนกเร.ยนนกศ;กษา ท.มา: สถตการศ;กษาของประเทศไทย ป8การศ;กษา 2551 - Building Thailand's Future with ICT 53
 54. 54. เด?กด0อยโอกาสทางการศ;กษา Building Thailand's Future with ICT ท.มา: สถตการศ;กษาของประเทศไทย ป8การศ;กษา 2551 - 54
 55. 55. เด?กพการ Building Thailand's Futureกwith ICT ท.มา: สถตการศ;กษาของประเทศไทย ป8 ารศ;กษา 2551 - 55
 56. 56. ผ/0เร.ยนการศ;กษานอกระบบ Building Thailand's Future with ICT ท.มา: สถตการศ;กษาของประเทศไทย ป8การศ;กษา 2551 - 56
 57. 57. Building Thailand's Future with ICT ท.มา: สถตการศ;กษาของประเทศไทย ป8การศ;กษา 2551 - 57
 58. 58. Building Thailand's Future with ICT ท.มา: สถตการศ;กษาของประเทศไทย ป8การศ;กษา 2551 - 58
 59. 59. ICT เพ-อการศ;กษา Building Thailand's Future with ICT 59
 60. 60. วสยทศนและเปEาหมายเก.ยวกบ ICT - เพ-อการศ;กษาจาก IT2010 IT2010: E-Education ● วสยทศน: ประชาชนคนไทยทกคนสามารถเข0าถ;ง และใช0ประโยชนจาก IT เพ-อการเร.ยนร/0 ตลอดช.วต พฒนาอาช.พ คณภาพช.วตและส-งแวดล0อม โดยได0รบบรการท.ท-วถ;ง เท1าเท.ยม ม. - คณภาพและม.ประสทธภาพ น$าไปส/1 Knowledge-based Society ● เปEาหมาย ● ทกโรงเร.ยนสามารถเช-อมต1อเครอข1าย IT ● ร0อยละ 30 ของการเร.ยนการสอนม.การน$า IT มาใช0 ● ม.การพฒนาหลกส/ตรทางด0านคอมพวเตอร/IT ท.เอ:อต1อการพฒนา ประยกตและ - ถ1ายทอดเทคโนโลย.ส/1ภาคอตสาหกรรม Building Thailand's Future with ICT 60
 61. 61. Building Thailand's Future with ICT ท.มา: การส$ารวจการม.การใช0 ICT ในสถานศ;กษา ป8 2551 61 -
 62. 62. Building Thailand's Future with ICT ท.มา: การส$ารวจการม.การใช0 ICT ในสถานศ;กษา ป8 2551 62 -
 63. 63. ท.มา: การส$ารวจการม.การใช0 ICT ในสถานศ;กษา ป8 2551 - Building Thailand's Future with ICT 63
 64. 64. งบประมาณ ICT เพ-อการศ;กษา ท.มา: การส$ารวจการม.การใช0 ICT ในสถานศ;กษา ป8 2551 - Building Thailand's Future with ICT 64
 65. 65. ท.มา: การส$ารวจการม.การใช0 ICT ในสถานศ;กษา ป8 2551 - Building Thailand's Future with ICT 65
 66. 66. Building Thailand's Future with ICT ท.มา: การส$ารวจการม.การใช0 ICT ในสถานศ;กษา ป8 2551 66 -
 67. 67. Building Thailand's Future with ICT ท.มา: การส$ารวจการม.การใช0 ICT ในสถานศ;กษา ป8 2551 67 -
 68. 68. Building Thailand's Future with ICT ท.มา: การส$ารวจการม.การใช0 ICT ในสถานศ;กษา ป8 2551 68 -
 69. 69. Building Thailand's Future with ICT ท.มา: การส$ารวจการม.การใช0 ICT ในสถานศ;กษา ป8 2551 69 -
 70. 70. Building Thailand's Future with ICT 70 ท.มา: การส$ารวจการม.การใช0 ICT ในสถานศ;กษา ป8 2551 -
 71. 71. ตวอย1างนโยบาย ICT เพ-อการเร.ยนร/0และการศ;กษา Building Thailand's Future with ICT 71
 72. 72. สงคโปร: iN2015 Education and Learning Building Thailand's Future with ICT 72
 73. 73. Building Thailand's Future with ICT 73
 74. 74. Building Thailand's Future with ICT 74
 75. 75. I-Japan 2015 Three Priority Revitalizing Development of Areas Industry and Local Digital Communities and Infrastructure (1) Electronic Gov and Nurturing New Electronic Local Gov Industries (ultra high-speed Fields broadband, adoption, (2) Healthcare and (business process information security, Health Fields reengineering, digital etc) (3) Education and content, etc) Human Resource Fields Building Thailand's Future with ICT 75
 76. 76. Education and Human Resource ● Future Vision and Goals ● The desire of children to learn and their academic abilities will be enhanced using methods whose effects are measured objectively. ● The ability of children to use information will be enhanced. ● Stable and ongoing structures will be established to prevent the occurrence of mismatches with respect to highly skilled digital human resources. ● Information education, digital infrastructure, remote education and so on universities and other educational institutions will be expanded and improved. Building Thailand's Future with ICT 76
 77. 77. Measures 1) Promote the use of Digital technologies and information education in classes for each subject ● Raise teaching abilities of teachers using digital technologies ● Establish structures to support the use of digital technologies by teachers ● Establish bi-directional easy to understand classes ● Improve and expand the content of information education ● Further computerize school administration and collaboration with home and Building Thailand's Future with ICT local communities 77
 78. 78. Measures 2) Establish system to secure highly-skilled digital human resources ● Broad establishment and improvement of practical educational bases ● Improvement and expansion of national center functions through collaboration among industry, academia, and government ● Support for the development of attractive employmeent and career paths on both supply and user sides of systems and services using digital technologies ● Certification and qualification of highly-skilled digital human resources Building Thailand's Future with ICT ● 78
 79. 79. Measures 3) Improve and expand information education and digital infrastructure in universities and other educational institutions ● Improve and expand information education and digital infrastructure concerning models of information education ● Enhance and use of educational content ● Use of advanced Networks Building Thailand's Future with ICT 79
 80. 80. (รVาง) ยWทธศาสตร ICT เพ!อการเรยนรตลอดชวต Building Thailand's Future with ICT 80
 81. 81. วสยทศน คนไทยทWกคนไดเรยนรตลอดชวต อยVางมคWณภาพดวย ICT Building Thailand's Future with ICT 81
 82. 82. เปzาหมายหลก คนไทยม.ความรอบร/0 คนไทยสามารถเข0าถ;งการ การเกดเครอข1ายสงคม สารสนเทศ เร.ยนร/0ได0ทกท.- ทกเวลา ม.โครงสร0างพ:นฐาน ออนไลนท.หลากหลายเพ-อ - (Information อย1างเท1าเท.ยมกน สารสนเทศและส-อดจทล ตอบสนองเปEาหมายของ Literacy),รอบร/0 ท.ม.การกระจายตวอย1าง - การแลกเปล.-ยนเร.ยนร/0 ICT(ICTLiteracy) ท-วถ;ง เท1าเท.ยม เพ-อ และร/0เท1าทนส-อ เพ-มโอกาสของ (Media Literacy) ประชาชนไทยทกคนใน รวมถ;งม.คณธรรมและ การเข0าถ;ง เร.ยนร//ต1อย 0 จรยธรรมในการสร0าง อด ประยกตใช0 และ และใช0 ICT สร0างสรรคองคความร/ท.- 0 เหมาะสมและเปนท.- ต0องการของตนได0อย1าง ต1อเน-องทกท.- ทกเวลา Building Thailand's Future with ICT 82
 83. 83. ดชน.ชวด .: ● ดชน. Information Literacy, Media Literacy และ ICT Literacy ของประเทศ ● จ$านวนคร/และนกเร.ยนท.-จบการศ;กษาระดบมธยมศ;กษาตอนปลายท.-ม.ความร/0 ICT ระดบ พ:นฐานภาคบงคบ ● จ$านวนประชาชนท.-ใช0บรการศ/นย ICT ชมชน และห0องสมดอเล?กทรอนกสชมชน ● จ$านวน OpenCourseware ส$าหรบการศ;กษาในระดบต1างๆ ● จ$านวนหนงสออเล?กทรอนกสท.-ประชาชนสามารถ download มาอ1านโดยไม1เส.ยค1าใช0 จ1ายและจ$านวนการ download ● จ$านวนแรงงานท.-ม.ความร/0พนฐานด0าน ICT : ● ม.เครอข1ายสงคมออนไลนในประเทศ Building Thailand's Future with ICT 83
 84. 84. ทศทางการพฒนา 1. ให0ความส$าคญกบเปEาหมายและทศทางการพฒนา การเร.ยนร/0ตลอดช.วต ดงท.-ระบใน การปฏร/ปการศ;กษาทศวรรษท.-สอง อนประกอบด0วย 3 ประเด?นส$าคญ คอ โอกาสทางการ ศ;กษา คณภาพและมาตรฐานการศ;กษา การม.สวนร1วมของภาคส1วนต1างๆ และคณสมบต 1 ท.-พ;งประสงคของคนไทย ดงท.-ระบในการปฏร/ปการศ;กษทศวรรษท.-สองและ (ร1าง) แผน พฒนาเศรษฐกจและสงคมแห1งชาต ฉบบท.- 11 2. ให0ความส$าคญกบแนวคด learner-centric ท.-ผ/0เร.ยนสามารถเข0าถ;งสาระเน:อหาการ เร.ยนร/0ได0ทกท.- ตลอดเวลา ในร/ปแบบท.-หลากหลายตามความจ$าเปนและเหมาะสม 3. ให0ความส$าคญกบการเตร.ยมความพร0อม “คนไทย” ส$าหรบการเปล.-ยนแปลงท.-คาดว1า จะเกดในช1วงระยะเวลา 10 ป8 ท:งจากการรวมกล1มทางภ/มภาคของ ASEAN และทกษะท.- เปนท.-ต0องการในอนาคต 4. ให0ความส$าคญกบการเข0าถ;งการเร.ยนร/0ของประชาชนทกกล1ม โดยเฉพาะผ/0พการและผ/0 ด0อยโอกาส Building Thailand's Future with ICT 84
 85. 85. กลยWทธและมาตรการ I. พฒนาและแพร1กระจายโครงสร0างพ:นฐานสารสนเทศให0ท-วถ;งและเท1าเท.ยม - สนบสนนการแพร1กระจายโครงสร0างพ:นฐานสารสนเทศท.จาเปนและเหมาะสมกบการเร.ยนร/0ไปยงห0องเร.ยนในทกระดบ - $ - ให0สถาบนการศ;กษาทกระดบม.อนเทอรเน?ตความเร?วส/ง (10-40 Mbps) และม.การด/แลเร-องระบบการรกษาความปลอดภย ตามมาตรฐานท.ก$าหนด - - จดให0ม.อปกรณเพ-อการเข0าถ;งอนเทอรเน?ตแบบเคล-อนท.- (Mobile Internet Device) ในสถานศ;กษาและจดท$าระบบการ เช1าใช0 เพ-อให0นกเร.ยนสามารถน$าอปกรณไปใช0ในกจกรรมการเร.ยนร/ได0ตามความเหมาะสม 0 - จดให0ม.แหล1งเร.ยนร/0 ICT และ/หรอห0องสมดอเล?กทรอนกสส$าหรบประชาชน/ชมชน เพ-อส1งเสรมให0ประชาชนสามารถใช0 ประโยชนจากสถานท.สาธารณะท.ม.อย/1เดมเพ-อเข0าถ;งการเร.ยนร/0 - - ก$าหนดมาตรการเพ-อให0เกดการพฒนาและการแพร1กระจายของอปกรณ ICT ราคาประหยด จดสรรทรพยากรการส-อสารเพ-อท$าโทรทศนการศ;กษา (Education channel) ท.เปน free TV ท.ประชาชนสามารถชมได0 - - ตลอดเวลา โดยเผยแพร1เน:อหาท.เปนความร/ทวไปและความร/เฉพาะด0าน รวมถ;งความร/ในการอาช.พ ท.ผลตโดยมออาช.พ - 0 - 0 0 - ส1งเสรมการใช0เคร-องมอ ICT (ICT Tools) ท.เปน open source เพ-อประหยดค1าใช0จ1ายในการพฒนาและเพ-อให0เกดการ - พฒนาต1อยอด จดให0ม.อปกรณ ICT และเทคโนโลย.ส-งอ$านวยความสะดวกท.จ$าเปน ในสถาบนการเร.ยนร//สถานท.เร.ยนร/ชมชน เพ-อเป…ด - 0 - 0 โอกาสให0ผ/0เร.ยนท.-มความพการสามารถใช0ประโยชนจาก ICT ได0อย1างเท1าเท.ยม . - ก$าหนดให0การพฒนา website ของโรงเร.ยน รวมท:งส-อดจทลอ-นๆ เปนไปตามมาตรฐานข:นต-$าของ Web Accessibility Building Thailand's Future with ICT 85
 86. 86. กลยWทธและมาตรการ ● II. สร0างนวตกรรม ICT และส-อดจทล เพ-อการเร.ยนร/0 จดให0ม.การแปลต$ารา/หนงสอวชาการของต1างประเทศเปนภาษาไทยเพ-อเผยแพร1ใน content repository ท.ผ/0เร.ยนสามารถเข0าถ;งได0 - ● จดให0ม.การแปลงหนงสอท.ม.ประโยชนต1อการเร.ยนร/0 จ$านวนมากท.ผ1านการคดเลอกของคณะ - - กรรมการท.จดต:งข;:น เปนหนงสออเล?กทรอนกสเพ-อเผยแพร1ใน content repository ท.-ผ/0เร.ยน - สามารถเข0าถ;งได0 ● ส1งเสรมให0ม.การสร0างและเผยแพร1 ส-อ/บทเร.ยนอเล?กทรอนกสในร/ปแบบท.-หลากหลาย ท.จดท$า - โดยคร/และนกเร.ยน โดยจดให0ม.กลไกการตรวจสอบคณภาพกนเองโดยเพ-อนคร//นกเร.ยนด0วย ระบบการให0 Rating (คอเปนร/ปแบบของการก$ากบด/แลตนเองประเภทหน;-ง) ● ส1งเสรมนวตกรรมการเร.ยนการสอนด0วยการประยกต ICT ในการปรบร/ปแบบและกระบวนการเร.ยน การสอน เพ-อให0ผเร.ยนม.ความสนก และม.แรงจ/งใจในการเร.ยนมากข;:น เช1นการเร.ยนร/0ดวยเกม /0 0 online ท.ผ/0เร.ยนท.อย/1ตางสถานท.-อาจเร.ยนร/0ร1วมกน ในเวลาเด.ยวกนและม.ปฏสมพนธระหว1างกน - - 1 ● ส1งเสรมและ/หรอให0แรงจ/งใจแก1คร/-อาจารยในการสร0าง OpenCourseware ส$าหรบการศ;กษา ทกระดบ เพ-อให0ผ/0เร.ยนสามารถเข0าถ;งบทเร.ยนได0ทกท.- ทกเวลา Building Thailand's Future with ICT 86
 87. 87. กลยWทธและมาตรการ II. สร0างนวตกรรม ICT และส-อดจทล เพ-อการเร.ยนร/0 (ต1อ) ● สนบสนนผ/0ประกอบการในอตสาหกรรม e-Learning โดยการกระต0นให0เกดตลาดการเร.ยนร/ผ1าน 0 ส-ออเล?กทรอนกสเพ-มข;:น เช1นสร0าง Forum ให0ม.การพบปะ/แลกเปล.ยนระหว1างผ/0ประกอบการและ - ผ/0สอน/ผ/0เร.ยน ● สนบสนนการสร0างส-อ online ประเภทท.-ส1งเสรมการเร.ยนร/0ตลอดช.วต โดยรฐอาจจดให0ม.การ ประกวดและมอบรางวลให0 website เพ-อการเร.ยนร/0 ● ส1งเสรมการสร0างเน:อหา/บทเร.ยนอเล?กทรอนกสท.-เก.ยวกบภาษาและวฒนธรรมของประเทศ - อาเซ.ยนท:ง 10 ประเทศ เพ-อเปนการรองรบการรวมตวของประเทศอาเซ.ยน และการเปน ประชากรของ ASEAN ในอนาคต รวมท:งส1งเสรมการท$าโครงการความร1วมมอระหว1างประเทศ เพ-อการเช-อมโยงผ/0เร.ยนและเกดการแลกเปล.ยนเร.ยนร/0วฒนธรรมของกนและกน - Building Thailand's Future with ICT 87
 88. 88. กลยWทธและมาตรการ III. พฒนาบคลากรโดยเสรมสร0างความร/0ความเข0าใจเก.-ยวกบการใช0 ICT เพ-อการ เร.ยนร/0แก1ประชาชน ในทกระดบ (ก) บWคลากรทางการศaกษา ● อบรมทกษะในการใช0 ICT และการประยกตใช0/พฒนาส-อICT เพ-อการเร.ยนร/0ให0กบ บคลากรทางการศ;กษาอย1างต1อเน-อง ท:งในร/ปแบบ e-Learning และการอบรมใน ห0องเร.ยนเน-องจาก ICT ม.การเปล.-ยนแปลงอย1างรวดเร?ว ดงน:น หากจะใช0ศกยภาพของ ICT เพ-อการเร.ยนร/0ได0อย1างม.ศกยภาพส/งสด บคลากรทางการศ;กษา โดยเฉพาะอย1าง ย-งคร/ผ/0สอนจ;งควรได0รบทราบโอกาส/ทางเลอกทางเทคโนโลย.ท.-ม.อย/1หลากหลายเช1น กน ท:งน.: ควรก$าหนดเกณฑความร/0 / competency level ท.-เหมาะสมกบบคลากรแต1ละ ระดบ และม.การทดสอบตามข0อก$าหนด โดยเช-อมโยงกบเง-อนไขของการประเมนสถาน ศ;กษา Building Thailand's Future with ICT 88
 89. 89. กลยWทธและมาตรการ (ข) เดoกและเยาวชน ● กาหนดใหสถาบนการศaกษาในระบบทWกระดบ ตองนา ICT มาใชเปvนเคร!องมอ ในการเรยนการสอนเพ!มมากขabนอยVางนอย ....% ของหลกสตร โดยมหลกสตร เก!ยวกบคWณธรรมและจรยธรรมในการใช ICT เปvนหนaงในหลกสตรภาคบงคบ ! ของระดบประถมศaกษาตอนตน ● ระบWใหมหลกสตร/วชาท!เปvนการเสรมสรางทกษะในการใชประโยชนจาก ICT ในเชงสรางสรรค โดยพฒนาหลกสตรใหสอดคลองกบ 21st Century Skill s (Information, Media, ICT Literacy) Building Thailand's Future with ICT 89
 90. 90. กลยWทธและมาตรการ (ค) ประชาชนท!วไป ● ฝŠกอบรมให0ประชาชนท-วไป ม.ความร/และทกษะพ:นฐานในการใช0 0 ประโยชนจาก ICT โดยม1งเน0น (1) กล1มคนในชนบท โดยเฉพาะ อย1างย-ง ผ/0บรหารท0องถ-น (2) คนส/งอาย (ซ;-งจะม.จ$านวนเพ-มมาก ข;:น) ● รณรงคเพ-อให0เกดความร/0ความเข0าใจในประเด?นท.-เก.ยวกบการใช0 - ICT อย1างสร0างสรรค เช1น การร/0เท1าทนส-อ, กฏหมายต1างๆ เพ-อ เปนการกระต0นให0เกด ICT Adoption Building Thailand's Future with ICT 90
 91. 91. กลยWทธและมาตรการ IV. กระตWนใหเกดชWมชน/สงคมเรยนรออนไลน เพ!อสรางใหเกดการ รวมกลWVมทางสงคมท!เขมแขoงอยVางตVอเน!องเพ!อการเรยนรตลอดชวต ● จดใหมเครอขVายสงคมออนไลนของประเทศไทย ● สVงเสรมการสรางเครอขVายสงคมออนไลนเพ!อการแลกเปล!ยนเรยนรโดยเฉพาะใน เนbอหาวชาหรอประสบการณสาหรบชWมชน/กลWมครอบครวท!เลอกการเรยนรนอก V ระบบแบบใชครอบครวเปvนฐานหลก (Home Schooling) เพ!อแลกเปล!ยนความร และรVวมกนแกป|ญหา และรกษามาตรฐานการเรยนเรยนร ● สVงเสรมใหเกดระบบการจดการความรทองถ!นจากปราชญชาวบาน ท!ปกตมกจะ อยVในรปของ Tacit Knowledge เพ!อใหเกดการเรยนรและการส!งสมองคความร ของประเทศไทย และใชประโยชนจากเครอขVายสงคมออนไลนในการเผยแพรVให เกดการรบรและใชประโยชน รวมทbงแลกเปล!ยนเรยนร Building Thailand's Future with ICT 91
 92. 92. โครงการขบเคลอน ! ● โครงการพฒนาเครอข1ายสงคมออนไลนประเทศไทย ● โครงการจดท$าหนงสอ/หนงสอแปลอเล?กทรอนกส เพ1อเผยแพร1ให0ใช0 งานในวงกว0าง ● โครงการจดท$าส-อ e-learning เพ-อเร.ยนร/0ภาษาและวฒนธรรมประเทศ อาเซ.ยน Building Thailand's Future with ICT 92

×