Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
ใบความรู้ท ี่ 2.2 รายวิช า โครง       รหัส วิช า ง  30246         ภาค งานคอมพิว เตอร์          ...
8. พอร์ตแบบขนานของไทย  9. การส่งสัญญาณควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โครงงานจำา ลองทฤษฎี (Theory Simulation)  1. การทดลองป...
8.  เกมมวยไทย9.  เกมอักษรไขว้
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

ใบความรู้ที่ 2.2

286 vues

Publié le

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

ใบความรู้ที่ 2.2

 1. 1. ใบความรู้ท ี่ 2.2 รายวิช า โครง รหัส วิช า ง 30246 ภาค งานคอมพิว เตอร์ เรีย นที่ 2ชั้น ชั้น เรื่อ ง ตัว อย่า งหัว ข้อ โครงงาน เวลา 5มัธ ยมศึก ษาปีท ี่ 6 คอมพิว เตอร์ นาที ตัวอย่างหัวข้อโครงงานคอมพิวเตอร์ที่อาจนำาไปสู่แนวคิดในการเลือกเรื่อง เพื่อจัดทำาโครงงาน คอมพิวเตอร์ การเลือกหัวข้อเรื่องโครงงานขึ้นอยู่กับความสนใจของผู้เรียน การตั้งชื่อเรื่องต้องให้มีความสัมพันธ์ กับเนื้อเรื่องและมีความเฉพาะเจาะจง ตัวอย่างหัวข้อโครงงานต่อไปนี้เป็นตัวอย่างที่ยกมาแสดงเพื่อให้เห็นขอบข่ายของเรื่องต่างๆ ที่ผู้เรียนสามารถคิดทำาโครงงานได้ โครงงานพัฒ นาสื่อ เพื่อ การศึก ษา (Educational MediaDevelopment) 1. สารานุกรมไทยฉบับมัลติมีเดีย 2. สิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล 3. พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย 4. โปรแกรมช่วยสอนการถ่ายภาพ 5. 76 จังหวัดของไทย 6. โปรแกรมช่วยสอนการทำางานของทรานซิสเตอร์ 7. คอมพิวเตอร์สอนพิมพ์ดีด 8. ยาไทยและยาจีน 9. สูตรขนมไทยอร่อยทั่วโลก โครงงานพัฒ นาเครื่อ งมือ (Tools Development) 1. โปรแกรมการค้นหาคำาภาษาไทย 2. โปรแกรมอ่านอักษรไทย 3. โปรแกรมวาดภาพสามมิติ 4. โปรแกรมเข้าและถอดรหัสข้อมูล 5. โปรแกรมบีบอัดข้อมูล 6. โปรแกรมประมวลผลคำาไทยบนระบบปฏิบัติการ ลีนุกซ์ 7. โปรแกรมการออกแบบผังงาน
 2. 2. 8. พอร์ตแบบขนานของไทย 9. การส่งสัญญาณควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โครงงานจำา ลองทฤษฎี (Theory Simulation) 1. การทดลองปัจจัยต่างๆ ในการเลี้ยงปลานิลด้วย คอมพิวเตอร์ 2. การทดลองปัจจัยต่างๆ ในการเพาะปลูกแก้วมังกร ด้วยคอมพิวเตอร์ 3. การทำานายอุณหภูมิจากข้อมูลที่ผ่านมา 4. การทดลองผสมสารเคมีต่างๆ ด้วยคอมพิวเตอร์ 5. ปัจจัยต่างๆ กับการเคลื่อนที่ของเครื่องบิน 6. ผลการปลูกข้าวในสภาวะแวดล้อมที่ต่างกัน 7. การเปรียบเทียบเทคนิคของการย่อขนาดแฟ้มข้อมูล 8. โปรแกรมสังเคราะห์เสียงพูดเบื้องต้น 9. โปรแกรมจำาลองการทำางานของเครื่องคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคลโครงงานประยุก ต์ใ ช้ง าน (Application) 1. ระบบบริหารจัดการข้อมูลผู้เรียนของโรงเรียน 2. ระบบจัดการข้อมูลการเงินส่วนบุคคล 3. ระบบจองตั๋วรถไฟบนอินเทอร์เน็ต 4. ระบบแนะนำาเส้นทางเดินรถประจำาทาง 5. โปรแกรมสังเคราะห์เสียงสำาหรับคนตาบอดบนรถ ประจำาทาง 6. โปรแกรมออกและตรวจข้อสอบ 7. โฮมเพจส่วนบุคคล 8. โปรแกรมช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น 9. โปรแกรมพจนานุกรมไทย-อังกฤษโครงงานพัฒ นาเกม (Game Development) 1. เกมผจญภัยกับพระอภัยมณี 2. เกมอักษรเขาวงกต 3. เกมเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 4. เกมผจญภัยกับภาษาอังกฤษ 5. เกมหมากฮอส 6. เกมบวกลบเลขแสนสนุก 7. เกมศึกรามเกียรติ์
 3. 3. 8. เกมมวยไทย9. เกมอักษรไขว้

×