Publicité

Xarxes informàtiques idrisa

14 May 2013
Xarxes informàtiques idrisa
Xarxes informàtiques idrisa
Xarxes informàtiques idrisa
Xarxes informàtiques idrisa
Publicité
Xarxes informàtiques idrisa
Xarxes informàtiques idrisa
Xarxes informàtiques idrisa
Xarxes informàtiques idrisa
Xarxes informàtiques idrisa
Publicité
Xarxes informàtiques idrisa
Prochain SlideShare
Xarxes informàtiquesXarxes informàtiques
Chargement dans ... 3
1 sur 10
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Xarxes informàtiques idrisa

  1. Xarxes informàtiques Idrisa Darbo Delgado 4rtC
  2. ÍNDEX Sistemes de numeració………………………………………………………………… 1 1. Xarxes informàtiques……………………………………………………………….. 2 2. Parts d’una xarxa informàtica………………………………………………………. 3 Router……………………………………………………………………………… 3 Commutador o switch……………………………………………………………… 3 Targeta de xarxa……………………………………………………………………. 3 Transmissió de dades……………………………………………………………..... 4 3. Configuració de la xarxa……………………………………………………………. 5 Adreça MAC………………………………………………………………………. 5 Adreça IP………………………………………………………………………….. 5 4.Arquitectura de xarxes………………………………………………………………. 6 5. Sistemes operatius………………………………………………………………….. 7
  3. XARXES INFORMÀTIQUES Els ordinadors utilitzen el sistema binari. El sistema binari és un codi numèric que utilitza dos símbols: el 0 i l’1. El nostre sistema de numeració és el sistema decimal que utilitza deu símbols: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9. Per convertir números del sistema decimal a binari utilitzen el següent: 521 256 128 64 32 16 8 4 2 1 En aquesta taula estan representades les potències de 2, a la dreta de tot hi tenim 2º, después 21, 22, etc. És a dir, a la dreta de tot hi posemm el número 1 i a la següent casella l’anem multiplicant per 2: 1,2,4,8,16,32,… A partir del número decimal que vull convertir, busco quins números de la taula he de sumar per aconseguir-lo i hi poso 1 a sota, i poso 0 a aquells números de la taula que no utilitzo ( els 0 a l’esquerra no serveixen per res). Exemple: Converteix el número 150 a codi binari. 512 256 128 64 32 16 8 4 2 1 1 0 0 1 0 1 1 0 Per tant el número 150 decimal és el 10010110 binari, ja que si sumen 128 més 16 més 4 i més 2, dóna 150. Per passar de binari a decimal utilitzem també la taula. Copiem el número binari a la taula i sumem on hi hagui 1. El resultat d’aquesta suma és el numero decimal. Exemple: Quin número decimal és el 10101111 binari? 512 256 128 64 32 16 8 4 2 1 1 0 1 0 1 1 1 1 El número 10101111 binari és el 175 decimal. Ja que si sumem 128 més 32 més 8 més 4 més 2 i més 1, ens dóna 175. Cadascun dels 0 i 1 que circules per l’ordinador s’anomenen bits. Un bit és la unitat mínima d’informació. Els bits es poden agrupar en: 1 Byte 8 bits 1
  4. 1 Kbyte 1024 Bytes 1 Mbyte 1024 Kbytes 1 Gbyte 1024 Mgbytes 1 Tbyte 1024 Gbytes Transmissió de dades Cable coaxial. Té un nucli de coure envoltat per una capa aïllant i una malla metàl·lica per evitar interferències. Cable de fibra òptica. La informació es transmet mitjançant petits impulsos de llum. És el mitjà mès ràpid però també el més car. Mtjà sense fil( WIFI). La informació es transmet per ones de ràdio. 2
  5. Configuració de la xarxa Adreça MAC. Número que identifica de manera unívoca la targeta de xarxa. Aquest número ve definit de fàbrica i és difernet per a cada ordinador. Direcció física: Adreça IP: Número que indica el número l'equip a ordinador dins de la xarxa. És de l'estil 192.168.0.194 3
  6. Arquitectura de xarxes L'arquitectura fa referència a l'estructura física de la xarxa, un cop interconnectats tots els dispositius. En xarxes d'àra local s'han utilitzat diversos tipus d'arquitectura: Bus: Els ordinadors surten d'un punt central. 4
  7. Anell: Els ordinadors que componen la xarxa formen un anell. Estrella: els ordinadors es conecten a través d'un dispositiu que forma el nucli de la xarxa. Són les més utilitzades. 5
  8. Cel·lular: la xarxa es compon d'arees circulars. Per exemple, les xarxes sense fil. Sistemes operatius. Què és un sistema operatiu? Programa o conjunt de programes que afecten la gestió dels processos bàsics d'un sistema 6
  9. informàtric, i permet l'execució normal de la resta d'operacions. Tipus de sistemas operatius Windows Linux. Programa lliure. 7
  10. informàtric, i permet l'execució normal de la resta d'operacions. Tipus de sistemas operatius Windows Linux. Programa lliure. 7
Publicité