Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Soá thaùng 12 naêm 201448 TRUNGTAÂMKYÕTHUAÄTTCÑLCL3
Trung taâm Lean
Ñoåi môùi saùng taïo ñeå phaùt trieån
beàn vöõng vaø ñ...
Nhöõng ngöôøi thöïc hieän baûn tin:
Ts. Nguyeãn Höõu Thieän
vôùi söï coäng taùc cuûa:
Ts. Ñaëng Minh Trang
Phaïm Thanh Die...
1
KINH TEÁ - XAÕ HOÄI
Supported by
(2008 - 2013)
1
Supported by
(2008 - 2013)
TÌNH HÌNH KINH TEÁ XAÕ HOÄI NAÊM 2014
Chuùng...
2
KINH TEÁ - XAÕ HOÄI
Supported by
(2008 - 2013)
Kinh teá vó moâ vaø caùc caân ñoái lôùn cuûa neàn kinh teá
chöa vöõng cha...
3
KINH TEÁ - XAÕ HOÄI
Supported by
(2008 - 2013)
caùnh ñoàng lôùn, doàn ñieàn ñoåi thöûa, lieân keát vaø hôïp
taùc trong s...
4
KINH TEÁ - XAÕ HOÄI
Supported by
(2008 - 2013)
Vieäc hoaøn thieän theå cheá kinh teá thò tröôøng ñònh
höôùng xaõ hoäi ch...
5
KINH TEÁ - XAÕ HOÄI
Supported by
(2008 - 2013)
khích xaõ hoäi hoùa trong phaùt trieån söï nghieäp vaên hoùa,
vaên hoïc n...
6
KINH TEÁ - XAÕ HOÄI
Supported by
(2008 - 2013)
8. Veà quoác phoøng, an ninh, ñoái ngoaïi
Tích cöïc thöïc hieän Nghò quye...
7
KINH TEÁ - XAÕ HOÄI
Supported by
(2008 - 2013)
2. Veà xaõ hoäi:
Tyû leä hoä ngheøo giaûm 1,7% - 2%, rieâng caùc huyeän
n...
8
KINH TEÁ - XAÕ HOÄI
Supported by
(2008 - 2013)
Trieån khai Luaät Ñaàu tö coâng, thöïc hieän keá hoaïch
ñaàu tö trung haï...
9
KINH TEÁ - XAÕ HOÄI
Supported by
(2008 - 2013)
quaûn lyù hoaït ñoäng khoa hoïc coâng ngheä. Thöïc hieän
ñaët haøng, khoa...
10
KINH TEÁ - XAÕ HOÄI
Supported by
(2008 - 2013)
8. Taêng cöôøng quoác phoøng an ninh,
naâng cao hieäu quaû hoaït ñoäng ñ...
11
KINH TEÁ - XAÕ HOÄI
Supported by
(2008 - 2013)
nhoùm haøng coâng nghieäp cheá bieán ñaït 79,6 tyû USD, taêng
15,2% so v...
12
KINH TEÁ - XAÕ HOÄI
Supported by
(2008 - 2013)
vaø soá du khaùch ñeán Vieät Nam ñaõ taêng trôû laïi khaù cao.
Trong 9 t...
13
KINH TEÁ - XAÕ HOÄI
Supported by
(2008 - 2013)
löïc, giaûm 66,6%. Ñeán thaùng 12/2013, caùc Boä, cô quan
ngang Boä coøn...
14
KINH TEÁ - XAÕ HOÄI
Supported by
(2008 - 2013)
[28] Ñaõ thuï lyù 415 vuï aùn, 1.031 bò can phaïm toäi veà
tham nhuõng, ...
15
KINH TEÁ - XAÕ HOÄI
Supported by
(2008 - 2013)
Ñoåi môùi saùng taïo ñeå phaùt trieån
beàn vöõng vaø ñuoåi kòp caùc nöôù...
Lean 6 Sigma Số 48
Lean 6 Sigma Số 48
Lean 6 Sigma Số 48
Lean 6 Sigma Số 48
Lean 6 Sigma Số 48
Lean 6 Sigma Số 48
Lean 6 Sigma Số 48
Lean 6 Sigma Số 48
Lean 6 Sigma Số 48
Lean 6 Sigma Số 48
Lean 6 Sigma Số 48
Lean 6 Sigma Số 48
Lean 6 Sigma Số 48
Lean 6 Sigma Số 48
Lean 6 Sigma Số 48
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Lean 6 Sigma Số 48

56 vues

Publié le

Tạp Chí Lean 6 Sigma Số 48. Xem thêm tại:
http://www.iescl.com/tap-chi/lean-6-sigma-48/

Publié dans : Ingénierie
 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

Lean 6 Sigma Số 48

 1. 1. Soá thaùng 12 naêm 201448 TRUNGTAÂMKYÕTHUAÄTTCÑLCL3 Trung taâm Lean Ñoåi môùi saùng taïo ñeå phaùt trieån beàn vöõng vaø ñuoåi kòp caùc nöôùc Caâu chuyeän caûm ñoäng muøa Giaùng sinh ñöôïc trieäu ngöôøi chia seû Ðaát nöôùc naêm 2014 vaø trieån voïng naêm 2015
 2. 2. Nhöõng ngöôøi thöïc hieän baûn tin: Ts. Nguyeãn Höõu Thieän vôùi söï coäng taùc cuûa: Ts. Ñaëng Minh Trang Phaïm Thanh Dieäu Sài Gòn rực sáng đón chào
 3. 3. 1 KINH TEÁ - XAÕ HOÄI Supported by (2008 - 2013) 1 Supported by (2008 - 2013) TÌNH HÌNH KINH TEÁ XAÕ HOÄI NAÊM 2014 Chuùng ta thöïc hieän nhieäm vuï naêm 2014 trong boái caûnh tình hình theá giôùi dieãn bieán raát phöùc taïp. Kinh teá theá giôùi phuïc hoài chaäm hôn döï baùo. Xung ñoät xaûy ra ôû nhieàu nôi. Caêng thaúng treân bieån Hoa Ñoâng vaø bieån Ñoâng. Trong nöôùc, kinh teá vó moâ cô baûn oån ñònh, laïm phaùt ñöôïc kieåm soaùt. Taêng tröôûng kinh teá coù böôùc phuïc hoài nhöng moâi tröôøng kinh doanh vaø naêng suaát, hieäu quaû, söùc caïnh tranh cuûa neàn kinh teá coøn thaáp trong khi yeâu caàu hoäi nhaäp quoác teá ngaøy caøng cao. Nhu caàu cho phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi vaø baûo ñaûm quoác phoøng an ninh raát lôùn nhöng nguoàn löïc coøn haïn heïp. Vieäc Trung Quoác baát chaáp luaät phaùp quoác teá, ngang nhieân haï ñaët giaøn khoan traùi pheùp trong vuøng bieån cuûa Vieät Nam, ñe doïa nghieâm troïng hoøa bình, oån ñònh vaø phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi cuûa ñaát nöôùc. Khoù khaên thaùch thöùc laø raát lôùn. Döôùi söï laõnh ñaïo cuûa Trung öông Ñaûng, Chính phuû ñaõ trieån khai quyeát lieät, ñoàng boä, coù troïng taâm troïng ñieåm caùc giaûi phaùp thöïc hieän nhieäm vuï keá hoaïch naêm 2014 theo Nghò quyeát cuûa Quoác hoäi. Haøng thaùng ñeàu coù kieåm ñieåm, ñaùnh giaù vaø ñieàu chænh, boå sung. Vôùi söï noã löïc phaán ñaáu cuûa caû heä thoáng chính trò, ñoàng baøo caû nöôùc vaø coäng ñoàng doanh nghieäp, kinh teá xaõ hoäi nöôùc ta tieáp tuïc chuyeån bieán tích cöïc. Treân cô sôû keát quaû 9 thaùng ñaàu naêm vaø öôùc thöïc hieän caùc thaùng cuoái naêm, Chính phuû xin baùo caùo nhöõng noäi dung chuû yeáu veà tình hình kinh teá xaõ hoäi    naêm 2014 vaø nhieäm vuï naêm 2015 nhö sau: 1. Veà kinh teá vó moâ Laïm phaùt ñöôïc kieåm soaùt, kinh teá vó moâ oån ñònh toát hôn. Toác ñoä taêng giaù tieâu duøng giaûm maïnh, 9 thaùng taêng 2,25%, thaáp nhaát trong 10 naêm qua; döï kieán caû naêm taêng döôùi 5%. Maët baèng laõi suaát giaûm khoaûng 2% so vôùi cuoái naêm 2013. Taêng tröôûng tín duïng ñeán cuoái thaùng 9 ñaït 7,26% (cuøng kyø laø 6,87%), döï kieán caû naêm taêng 12 - 14% theo keá hoaïch. Tyû giaù, thò tröôøng ngoaïi hoái oån ñònh; döï tröõ ngoaïi teä taêng, ñaït möùc cao nhaát töø tröôùc ñeán nay. Nieàm tin vaøo ñoàng tieàn Vieät Nam taêng leân.[1] Trích Baùo caùo cuûa Thuû töôùng veà tình hình KT-XH taïi kyø hoïp thöù 8, Quoác hoäi khoùa XIII, ngaøy 20/10/2014, theo http://baodientu.chinhphu.vn/ Xuaát khaåu tieáp tuïc taêng tröôûng khaù cao. Kim ngaïch xuaát khaåu 9 thaùng taêng 14,4%. Xuaát khaåu cuûa caùc doanh nghieäp trong nöôùc taêng 13% (cuøng kyø taêng 3%). Nhieàu maët haøng xuaát khaåu taêng cao (haït tieâu taêng 41,5%, caø pheâ taêng 31%, giaày deùp taêng 24,5%, haït ñieàu taêng 23,7%, thuûy saûn taêng 23,7%, maùy moùc, thieát bò, phuï tuøng taêng 22,1%, deät may taêng 19%, ñieän thoaïi vaø caùc loaïi linh kieän ñieän töû taêng 11,3%). Nhaäp khaåu taêng 11,6%, chuû yeáu laø maùy moùc, thieát bò vaø nguyeân nhieân vaät lieäu. Öôùc caû naêm xuaát khaåu khoaûng 148 tyû USD, taêng 12,1%; nhaäp khaåu khoaûng 146,5 tyû USD, taêng 11%. Caùn caân thöông maïi, caùn caân vaõng lai vaø caùn caân thanh toaùn quoác teá toång theå tieáp tuïc thaëng dö.[2] Thu ngaân saùch nhaø nöôùc 9 thaùng taêng 17,2% so vôùi cuøng kyø. Öôùc thu caû naêm vöôït 10,6% döï toaùn. Baûo ñaûm chi theo keá hoaïch vaø nhu caàu caáp baùch phaùt sinh. Boäi chi ngaân saùch 5,3% GDP. Nôï coâng, nôï Chính phuû, nôï nöôùc ngoaøi cuûa quoác gia vaãn trong giôùi haïn cho pheùp taïi Nghò quyeát soá 10/2011/QH13 cuûa Quoác hoäi.[3] Toång voán ñaàu tö toaøn xaõ hoäi 9 thaùng taêng 10,3% so vôùi cuøng kyø, öôùc caû naêm baèng khoaûng 30,1% GDP. Voán ñaàu tö cuûa khu vöïc ngoaøi nhaø nöôùc taêng 12,8%, öôùc caû naêm taêng 5,45%. Voán FDI thöïc hieän ñaït 8,9 tyû, taêng 3,2%, öôùc caû naêm ñaït 12,5 tyû USD, taêng 8,7%. Voán ODA giaûi ngaân ñaït 4,1 tyû, taêng 10%, öôùc caû naêm ñaït 5,5 tyû USD, taêng 7,1%. Voán ñaàu tö töø ngaân saùch nhaø nöôùc vaø traùi phieáu Chính phuû öôùc caû naêm taêng khoaûng 18,3%.[4] Quaûn lyù thò tröôøng, giaù caû ñöôïc taêng cöôøng; giaù söõa cho treû em döôùi 6 tuoåi coù loaïi giaûm ñeán 34%, giaù thuoác chöõa beänh qua ñaáu thaàu giaûm bình quaân 25 - 30%. Tieáp tuïc thöïc hieän giaù thò tröôøng theo loä trình ñoái vôùi xaêng daàu, ñieän, than, nöôùc saïch, caùc dòch vuï giaùo duïc, y teá... ñoàng thôøi thöïc hieän hoã trôï ñoái vôùi hoä ngheøo vaø ñoái töôïng chính saùch. Phoøng choáng buoân laäu, gian laän thöông maïi ñöôïc ñaåy maïnh.[5] Tình hình kinh teá xaõ hoäi naêm 2014 vaø muïc tieâu, nhieäm vuï vaø giaûi phaùp chuû yeáu phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi naêm 2015
 4. 4. 2 KINH TEÁ - XAÕ HOÄI Supported by (2008 - 2013) Kinh teá vó moâ vaø caùc caân ñoái lôùn cuûa neàn kinh teá chöa vöõng chaéc. Boäi chi ngaân saùch coøn cao. Nôï coâng taêng nhanh. Tyû leä traû nôï tröïc tieáp cuûa Chính phuû so vôùi toång thu ngaân saùch naêm 2014 khoaûng 14,2% (theo quy ñònh cuûa Chieán löôïc nôï coâng laø khoâng quaù 25%) nhöng neáu tính caû vay ñeå ñaûo nôï vaø traû nôï vay veà cho vay laïi thì khoaûng 26,2%.[6] Toång caàu taêng chaäm. Taêng tröôûng tín duïng chaäm trong nhöõng thaùng ñaàu naêm. Nôï xaáu coøn cao, xöû lyù coøn chaäm. Vieäc huy ñoäng caùc nguoàn löïc cho ñaàu tö phaùt trieån chöa ñaùp öùng yeâu caàu. Thò tröôøng chöùng khoaùn phaùt trieån chöa vöõng chaéc. Thò tröôøng baát ñoäng saûn phuïc hoài chaäm. Tyû troïng xuaát khaåu cuûa khu vöïc kinh teá trong nöôùc trong toång kim ngaïch xuaát khaåu coøn thaáp. Quaûn lyù thò tröôøng, phoøng choáng gian laän thöông maïi, chuyeån giaù hieäu quaû chöa cao.[7] 2. Veà taêng tröôûng kinh teá vaø moâi tröôøng ñaàu tö kinh doanh Taäp trung chæ ñaïo thöïc hieän nhieàu giaûi phaùp caûi caùch thuû tuïc haønh chính, caûi thieän moâi tröôøng ñaàu tö kinh doanh vaø naâng cao naêng löïc caïnh tranh, nhaát laø caùc lónh vöïc lieân quan tröïc tieáp ñeán ngöôøi daân vaø doanh nghieäp nhö thueá, haûi quan, baûo hieåm xaõ hoäi, tín duïng, ñaát ñai, xaây döïng, thaønh laäp vaø giaûi theå doanh nghieäp, thuû tuïc ñaàu tö, tieáp caän ñieän naêng... Moâi tröôøng kinh doanh coù böôùc ñöôïc caûi thieän, huy ñoäng vaø söû duïng ngaøy caøng toát hôn caùc nguoàn löïc trong vaø ngoaøi nöôùc cho ñaàu tö phaùt trieån. Soá voán ñaêng kyù cuûa doanh nghieäp thaønh laäp môùi taêng 13,9%, voán ñaêng kyù bình quaân moãi doanh nghieäp taêng 24,6%; soá doanh nghieäp hoaït ñoäng trôû laïi taêng 5,1%.[8] Kinh teá tieáp tuïc taêng tröôûng; quyù I ñaït 5,09%, quyù II ñaït 5,25%, quyù III ñaït 6,19%, tính chung 9 thaùng ñaït 5,62%, cao hôn cuøng kyø 2 naêm tröôùc; öôùc caû naêm 2014 ñaït khoaûng 5,8%. Saûn xuaát coâng nghieäp (IIP) taêng 6,7%. Giaù trò saûn xuaát noâng nghieäp taêng 3,5%. Khu vöïc dòch vuï taêng gaàn 6%. Toång möùc baùn leû haøng hoùa vaø doanh thu dòch vuï tieâu duøng taêng 11,1% (loaïi tröø yeáu toá giaù taêng khoaûng 6,2%). Khaùch quoác teá ñeán Vieät Nam 9 thaùng ñaït treân 6 trieäu löôït, taêng 10,4%, öôùc caû naêm ñaït khoaûng 8 trieäu löôït.[9] Moâi tröôøng ñaàu tö kinh doanh vaø naêng löïc caïnh tranh caûi thieän coøn chaäm. Thuû tuïc haønh chính coøn nhieàu vöôùng maéc. Saûn xuaát kinh doanh coøn nhieàu khoù khaên. Doanh nghieäp coøn khoù tieáp caän voán tín duïng. Naêng löïc taøi chính vaø quaûn trò cuûa phaàn lôùn doanh nghieäp trong nöôùc coøn haïn cheá. Soá doanh nghieäp giaûi theå, ngöøng hoaït ñoäng coøn lôùn. Tyû troïng ñaàu tö cuûa khu vöïc ngoaøi nhaø nöôùc giaûm.[10] 3. Veà taùi cô caáu kinh teá Taùi cô caáu toång theå neàn kinh teá ñöôïc tích cöïc trieån khai thöïc hieän. Taêng cöôøng quaûn lyù, taäp trung hoaøn thieän theå cheá, cô cheá chính saùch vaø ñaåy maïnh taùi cô caáu ñaàu tö coâng, taùi cô caáu caùc toå chöùc tín duïng, taùi cô caáu doanh nghieäp nhaø nöôùc vaø taùi cô caáu noâng nghieäp gaén vôùi xaây döïng noâng thoân môùi. Trình Quoác hoäi ban haønh Luaät Ñaàu tö coâng. Ñoåi môùi quaûn lyù ñaàu tö theo keá hoaïch trung haïn. Taäp trung voán cho caùc coâng trình quan troïng, caáp thieát, sôùm hoaøn thaønh ñöa vaøo söû duïng, khaéc phuïc tình traïng ñaàu tö daøn traûi. Quyeát ñònh ñaàu tö phaûi xaùc ñònh ñöôïc nguoàn vaø khaû naêng caân ñoái voán. Taêng cöôøng xöû lyù nôï ñoïng xaây döïng cô baûn, kieåm soaùt chaët cheõ caùc döï aùn khôûi coâng môùi. Hoaøn thieän cô cheá chính saùch, nhaát laø caùc hình thöùc hôïp taùc coâng - tö ñeå thu huùt caùc nguoàn voán ñaàu tö ngoaøi nhaø nöôùc. Ñaåy maïnh thöïc hieän Ñeà aùn cô caáu laïi caùc toå chöùc tín duïng. Cô baûn hoaøn thaønh taùi cô caáu caùc ngaân haøng thöông maïi coå phaàn yeáu keùm, giaûm 7 toå chöùc tín duïng, naêng löïc taøi chính cuûa ngaân haøng thöông maïi taêng leân, an toaøn heä thoáng ñöôïc baûo ñaûm. Ñaõ xöû lyù 53,6% toång soá nôï xaáu ñöôïc xaùc ñònh trong Ñeà aùn baèng thu hoài nôï, taùi cô caáu nôï, söû duïng döï phoøng ruûi ro vaø mua laïi nôï xaáu qua Coâng ty quaûn lyù taøi saûn (VAMC).[11] Taêng cöôøng quaûn lyù vaø thöïc hieän ñoàng boä nhieàu giaûi phaùp taùi cô caáu doanh nghieäp nhaø nöôùc. Taäp trung vaøo coå phaàn hoùa, thoaùi voán ñaàu tö ngoaøi ngaønh, naâng cao naêng löïc quaûn trò vaø hieäu quaû saûn xuaát kinh doanh. Ban haønh caùc cô cheá chính saùch thaùo gôõ vöôùng maéc trong coå phaàn hoùa vaø thoaùi voán. Trong keá hoaïch coå phaàn hoùa 432 doanh nghieäp giai ñoaïn 2014 - 2015, qua 9 thaùng ñaõ coå phaàn hoùa 71 doanh nghieäp (gaàn baèng caû naêm 2013 laø 74 doanh nghieäp) vaø ñaõ coâng boá giaù trò 123 doanh nghieäp, döï kieán caû naêm seõ coå phaàn hoùa khoaûng 200 doanh nghieäp. Thoaùi voán ñaàu tö ngoaøi ngaønh 9 thaùng ñaït 3.500 tyû ñoàng, gaáp 3,6 laàn caû naêm 2013. Haàu heát caùc taäp ñoaøn, toång coâng ty nhaø nöôùc laøm aên coù laõi, voán chuû sôû höõu ñöôïc baûo toaøn vaø phaùt trieån, ñoùng goùp vaøo ngaân saùch nhaø nöôùc taêng. Ñang trieån khai thöïc hieän taùi cô caáu caùc coâng ty noâng, laâm nghieäp theo Nghò quyeát cuûa Boä Chính trò.[12] Ñaåy maïnh taùi cô caáu noâng nghieäp gaén vôùi xaây döïng noâng thoân môùi. Thöïc hieän caùc chính saùch hoã trôï chuyeån ñoåi cô caáu caây troàng, phaùt trieån chaên nuoâi, khai thaùc nuoâi troàng thuûy saûn, troàng röøng goã lôùn vaø khuyeán khích doanh nghieäp ñaàu tö vaøo noâng nghieäp noâng thoân, öùng duïng khoa hoïc coâng ngheä, cô giôùi hoùa noâng nghieäp. Nhaân roäng caùc moâ hình
 5. 5. 3 KINH TEÁ - XAÕ HOÄI Supported by (2008 - 2013) caùnh ñoàng lôùn, doàn ñieàn ñoåi thöûa, lieân keát vaø hôïp taùc trong saûn xuaát kinh doanh. Phong traøo xaây döïng noâng thoân môùi ñaït keát quaû tích cöïc, ñeán cuoái naêm 2014 döï kieán coù khoaûng 790 xaõ hoaøn thaønh 19 tieâu chí (chieám 8,8%).[13]  Cô caáu coâng nghieäp chuyeån dòch tích cöïc; tyû troïng coâng nghieäp cheá bieán cheá taïo taêng, coâng nghieäp khai khoaùng giaûm. Nhieàu döï aùn ñaàu tö trong caùc lónh vöïc ñieän töû, naêng löôïng, xaây döïng haï taàng... ñaõ goùp phaàn quan troïng thuùc ñaåy chuyeån dòch cô caáu, xuaát khaåu, vieäc laøm vaø taêng tröôûng. Caùc ngaønh dòch vuï coù tieàm naêng, lôïi theá, coù haøm löôïng khoa hoïc coâng ngheä cao nhö coâng ngheä thoâng tin truyeàn thoâng, taøi chính ngaân haøng, y teá, vaän taûi, logistics, haøng khoâng, du lòch, thöông maïi... ñöôïc taäp trung phaùt trieån vaø ñaït ñöôïc nhieàu keát quaû.[14] Taùi cô caáu kinh teá vaãn coøn chaäm. Naêng suaát, chaát löôïng vaø söùc caïnh tranh coøn thaáp. Toác ñoä ñoåi môùi coâng ngheä chöa ñaùp öùng yeâu caàu. Coâng nghieäp coâng ngheä cao vaø coâng nghieäp hoã trôï phaùt trieån chaäm. Tyû troïng coâng nghieäp cheá bieán cheá taïo vaø tyû troïng khu vöïc dòch vuï trong GDP coøn thaáp so vôùi caùc nöôùc trong khu vöïc. Doanh nghieäp trong nöôùc chöa tham gia ñöôïc nhieàu vaøo maïng saûn xuaát vaø chuoãi giaù trò toaøn caàu. Taùi cô caáu noâng nghieäp gaén vôùi xaây döïng noâng thoân môùi chöa ñaït muïc tieâu ñeà ra. Taùi cô caáu ñaàu tö coâng moät soá nôi trieån khai chaäm, nôï ñoïng xaây döïng cô baûn vaãn coøn lôùn; vieäc thu huùt ñaàu tö ngoaøi nhaø nöôùc vaøo phaùt trieån keát caáu haï taàng coøn haïn cheá. Vaãn coøn moät soá toå chöùc tín duïng yeáu keùm. Taùi cô caáu doanh nghieäp nhaø nöôùc hieäu quaû chöa cao. Hieäu quaû kinh doanh cuûa nhieàu doanh nghieäp nhaø nöôùc coøn thaáp.[15] 4. Veà caùc ñoät phaù chieán löôïc Tích cöïc trieån khai Keá hoaïch thi haønh Hieán phaùp, Chöông trình xaây döïng luaät, phaùp leänh vaø Nghò quyeát 67/2013/QH13 cuûa Quoác hoäi. Taäp trung ban haønh caùc vaên baûn quy ñònh chi tieát, höôùng daãn thi haønh phaùp luaät. Tieáp tuïc hoaøn thieän khung khoå phaùp lyù veà theå cheá kinh teá thò tröôøng ñònh höôùng xaõ hoäi chuû nghóa vaø phaùt huy quyeàn daân chuû cuûa ngöôøi daân. Ñaåy nhanh tieán ñoä xaây döïng, naâng cao chaát löôïng vaø ñaõ cô baûn khaéc phuïc tình traïng nôï ñoïng vaên baûn. Quan taâm chæ ñaïo thöïc thi phaùp luaät vaø caùc Nghò quyeát cuûa Quoác hoäi. Ñaõ ban haønh Quy cheá kieåm tra vieäc chaáp haønh caùc nhieäm vuï do Chính phuû, Thuû töôùng Chính phuû giao.[16] Taäp trung chæ ñaïo thöïc hieän Nghò quyeát cuûa Chính phuû veà caûi thieän moâi tröôøng kinh doanh vaø naâng cao naêng löïc caïnh tranh quoác gia. Caûi caùch haønh chính ñöôïc ñaåy maïnh vaø ñaït nhöõng keát quaû tích cöïc. Ñaõ hoaøn thaønh vieäc quy ñònh chöùc naêng nhieäm vuï cuûa caùc Boä ngaønh, khaéc phuïc cô baûn tình traïng choàng cheùo hoaëc boû troáng nhieäm vuï trong quaûn lyù nhaø nöôùc. Trieån khai thöïc hieän Ñeà aùn caûi caùch cheá ñoä coâng vuï coâng chöùc. Tieáp tuïc hieän ñaïi hoùa neàn haønh chính, taêng cöôøng öùng duïng coâng ngheä thoâng tin, coâng khai chæ soá caûi caùch haønh chính, chæ soá öùng duïng coâng ngheä thoâng tin cuûa caùc Boä ngaønh vaø ñòa phöông. Ñaåy maïnh thöïc hieän haønh chính ñieän töû, xaây döïng cô sôû döõ lieäu quoác gia. Tinh thaàn traùch nhieäm vaø hieäu löïc hieäu quaû quaûn lyù nhaø nöôùc coù böôùc ñöôïc naâng leân.[17] Tích cöïc trieån khai thöïc hieän Nghò quyeát Trung öông, chính saùch phaùp luaät cuûa Nhaø nöôùc veà ñoåi môùi giaùo duïc ñaøo taïo vaø phaùt trieån khoa hoïc coâng ngheä. Nguoàn nhaân löïc coù böôùc phaùt trieån caû soá löôïng vaø chaát löôïng. Quan taâm chæ ñaïo hoaøn thieän heä thoáng giaùo duïc quoác daân; ñoåi môùi chöông trình, saùch giaùo khoa giaùo duïc phoå thoâng vaø thi toát nghieäp trung hoïc phoå thoâng, tuyeån sinh cao ñaúng, ñaïi hoïc. Raø soaùt, chaán chænh vieäc toå chöùc ñaøo taïo ôû caùc cô sôû giaùo duïc ñaïi hoïc; môû roäng thí ñieåm moät soá moâ hình giaùo duïc tieân tieán. Ñaëc bieät quan taâm phaùt trieån giaùo duïc ñaøo taïo ôû caùc vuøng khoù khaên, vuøng ñoàng baøo daân toäc thieåu soá vaø caùc ñoái töôïng chính saùch. Thöïc hieän cô cheá ñaëc thuø ñeå ñaøo taïo nhaân löïc cho caùc vuøng Taây Baéc, Taây Nguyeân, Taây Nam Boä, ñaåy maïnh phaùt trieån tröôøng phoå thoâng daân toäc noäi truù vaø giaùo duïc ñoái vôùi ñoàng baøo daân toäc raát ít ngöôøi. Thöïc hieän chöông trình phoå caäp giaùo duïc, xoùa muø chöõ, hoïc taäp suoát ñôøi, hoã trôï phaùt trieån tröôøng ngheà chaát löôïng cao. Ñaåy maïnh hoäi nhaäp quoác teá veà giaùo duïc ñaøo taïo. Tieáp tuïc thöïc hieän chöông trình quoác gia veà ñoåi môùi coâng ngheä, phaùt trieån coâng ngheä cao, saûn phaåm quoác gia vaø chöông trình chuyeån giao coâng ngheä töø nöôùc ngoaøi. Caùc quyõ quoác gia veà phaùt trieån khoa hoïc vaø coâng ngheä ñi vaøo hoaït ñoäng, böôùc ñaàu phaùt huy hieäu quaû. Môû roäng aùp duïng cô cheá ñaët haøng, cô cheá khoaùn thöïc hieän nhieäm vuï nghieân cöùu khoa hoïc. Phaùt trieån thò tröôøng coâng ngheä, dòch vuï tö vaán, thaåm ñònh, giaùm ñònh vaø phaûn bieän. Taêng cöôøng baûo hoä sôû höõu trí tueä.[18] Raø soaùt, hoaøn thieän theå cheá vaø quy hoaïch phaùt trieån heä thoáng keát caáu haï taàng. Ñaåy maïnh huy ñoäng caùc nguoàn löïc vaø ña daïng hoùa hình thöùc ñaàu tö. Taäp trung chæ ñaïo giaûi phoùng maët baèng, nhaát laø caùc coâng trình troïng ñieåm quoác gia. Nhieàu coâng trình quan troïng, hieän ñaïi veà giao thoâng, ñieän, thuûy lôïi, haï taàng ñoâ thò, heä thoáng thoâng tin… ñöôïc ñaåy nhanh tieán ñoä vaø ñöa vaøo söû duïng, phuïc vuï phaùt trieån kinh teá - xaõ hoäi, baûo ñaûm quoác phoøng an ninh.[19]
 6. 6. 4 KINH TEÁ - XAÕ HOÄI Supported by (2008 - 2013) Vieäc hoaøn thieän theå cheá kinh teá thò tröôøng ñònh höôùng xaõ hoäi chuû nghóa vaãn coøn nhieàu vöôùng maéc, chöa thaät söï laø khaâu ñoät phaù cho phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi. Caûi caùch haønh chính vaø hoaøn thieän heä thoáng luaät phaùp chöa theo kòp yeâu caàu. Kyû luaät kyû cöông nhieàu nôi chöa nghieâm. Hieäu quaû coâng taùc kieåm tra thanh tra coøn haïn cheá. Chöa coù chính saùch ñuû maïnh ñeå phaùt trieån nhanh vaø söû duïng hieäu quaû nguoàn nhaân löïc chaát löôïng cao. Chaát löôïng giaùo duïc ñaïi hoïc vaø daïy ngheà coøn nhieàu haïn cheá. Tyû leä lao ñoäng qua ñaøo taïo chöa ñaït chæ tieâu ñeà ra, lao ñoäng coù chöùng chæ, baèng caáp coøn thaáp. ÖÙng duïng khoa hoïc coâng ngheä coøn chaäm. Nguoàn löïc ñaàu tö cho phaùt trieån keát caáu haï taàng coøn haïn cheá, chöa thu huùt ñöôïc nhieàu nguoàn löïc ngoaøi nhaø nöôùc, thieáu voán ñoái öùng thöïc hieän caùc döï aùn ODA vaø döï aùn hôïp taùc coâng - tö. Maïng löôùi keát caáu haï taàng giao thoâng chöa ñaùp öùng yeâu caàu vaän taûi ña phöông thöùc. Dòch vuï logistics phaùt trieån chaäm, tính ñoàng boä chöa cao. Chöa chuù troïng vaø chöa coù cô cheá taïo ñuû nguoàn löïc ñeå baûo trì caùc coâng trình keát caáu haï taàng. Nhieàu coâng trình thuûy lôïi, giao thoâng xuoáng caáp traàm troïng. Haï taàng ôû caùc ñoâ thò chöa ñoàng boä, nhieàu coâng trình quaù taûi, chaát löôïng thaáp. 5. Veà vaên hoùa, xaõ hoäi Trong ñieàu kieän kinh teá coù nhieàu khoù khaên nhöng vaãn boá trí taêng nguoàn löïc töø ngaân saùch nhaø nöôùc ñoàng thôøi ñaåy maïnh xaõ hoäi hoùa ñeå phaùt trieån vaên hoùa, xaõ hoäi vaø baûo ñaûm an sinh xaõ hoäi. Toång raø soaùt chính saùch, thöïc hieän trôï caáp öu ñaõi thöôøng xuyeân cho treân 1,5 trieäu ngöôøi vaø hoaøn thaønh vieäc xaây môùi, söûa chöõa khoaûng 48 nghìn caên nhaø cho ngöôøi coù coâng, trong ñoù coù 13.500 caên nhaø töø nguoàn xaõ hoäi hoùa. Coâng taùc xaùc ñònh haøi coát lieät syõ, giaûi quyeát hoà sô toàn ñoïng ñöôïc quan taâm chæ ñaïo. Caùc hoaït ñoäng ñeàn ôn ñaùp nghóa trong xaõ hoäi ñöôïc ñaåy maïnh. Ban haønh caùc quy ñònh chi tieát höôùng daãn thi haønh Boä luaät Lao ñoäng, Luaät Vieäc laøm. Chuù troïng giaûi quyeát vieäc laøm cho ngöôøi lao ñoäng, nhaát laø khu vöïc Nhaø nöôùc thu hoài ñaát, ñoàng baøo daân toäc thieåu soá mieàn nuùi, vuøng ñaëc bieät khoù khaên. Trong 9 thaùng ñaõ taïo theâm 1,18 trieäu vieäc laøm, trong ñoù ñöa treân 83 nghìn lao ñoäng ñi laøm vieäc ôû nöôùc ngoaøi, taêng 32,6% so vôùi cuøng kyø, öôùc caû naêm ñaït khoaûng 1,58 - 1,6 trieäu. Ñaõ chuû ñoäng ñöa lao ñoäng Vieät Nam ñang laøm vieäc töø Lybia veà nöôùc an toaøn. Ñieàu kieän lao ñoäng vaø quan heä lao ñoäng coù böôùc ñöôïc caûi thieän. Soá ngöôøi tham gia baûo hieåm xaõ hoäi taêng. Thöïc hieän toát chính saùch baûo hieåm thaát nghieäp.[20] Thöïc hieän Chöông trình giaûm ngheøo beàn vöõng, quan taâm hoã trôï hoä ngheøo phaùt trieån saûn xuaát, tieáp caän dòch vuï xaõ hoäi cô baûn vaø ñaàu tö phaùt trieån haï taàng ôû nhöõng ñòa baøn ñaëc bieät khoù khaên. Caùc chính saùch nhaø ôû traùnh luõ, nhaø ôû cho ngöôøi ngheøo, ngöôøi thu nhaäp thaáp ñöôïc quan taâm. Thöïc hieän coù hieäu quaû chính saùch tín duïng öu ñaõi cho hoïc sinh, sinh vieân ngheøo. Tyû leä hoä ngheøo caû naêm giaûm khoaûng 1,8 - 2%, rieâng caùc huyeän ngheøo giaûm 4%. Treân 2,6 trieäu ngöôøi höôûng trôï caáp xaõ hoäi thöôøng xuyeân. Treû em ngheøo, treû em daân toäc thieåu soá vaø ôû vuøng khoù khaên ñöôïc hoã trôï chi phí hoïc taäp, sinh hoaït. Trieån khai kòp thôøi caùc hoaït ñoäng cöùu trôï ñoät xuaát vaø khaéc phuïc haäu quaû thieân tai.[21] Coâng taùc baûo veä, chaêm soùc söùc khoûe nhaân daân ñöôïc taêng cöôøng. Chaát löôïng khaùm chöõa beänh ñöôïc naâng leân. Tieáp tuïc ñaàu tö xaây môùi vaø naâng caáp môû roäng nhieàu beänh vieän; rieâng tuyeán Trung öông taêng theâm 1.200 giöôøng beänh. Tình traïng quaù taûi ôû nhieàu beänh vieän ñöôïc caûi thieän. Tích cöïc caûi caùch thuû tuïc haønh chính, giaûm thôøi gian chôø ñôïi khaùm vaø chöõa beänh; xöû lyù kòp thôøi hôn phaûn aùnh cuûa ngöôøi beänh thoâng qua ñöôøng daây noùng. Chuù troïng coâng taùc y teá döï phoøng, phoøng choáng dòch beänh. Phaùt trieån y teá bieån ñaûo. Khuyeán khích phaùt trieån y teá ngoaøi coâng laäp. Taêng cöôøng quaûn lyù giaù, chaát löôïng thuoác chöõa beänh vaø kieåm tra caùc cô sôû y teá. Tyû leä tham gia baûo hieåm y teá ñaït khoaûng 72%. Thöïc hieän töï chuû taøi chính cho caùc ñôn vò söï nghieäp y teá coâng laäp. Töøng böôùc ñieàu chænh giaù dòch vuï y teá theo loä trình. Hoaøn thieän quy ñònh phaùp luaät, naâng cao hieäu quaû phoái hôïp trong quaûn lyù vaø ñaåy maïnh truyeàn thoâng veà veä sinh an toaøn thöïc phaåm. Taêng cöôøng naêng löïc kieåm nghieäm taïi caùc ñòa phöông, phoøng choáng ngoä ñoäc vaø caùc beänh truyeàn qua thöïc phaåm. Xaây döïng caùc moâ hình veà beáp aên taäp theå, thöùc aên ñöôøng phoá vaø vuøng nguyeân lieäu an toaøn. Taêng cöôøng thanh tra, kieåm tra vaø xöû lyù nghieâm vi phaïm veà an toaøn thöïc phaåm.[22] Quan taâm thöïc hieän chính saùch ñoái vôùi ñoàng baøo daân toäc thieåu soá; toång raø soaùt vieäc thöïc hieän vaø ñaõ ban haønh Chæ thò naâng cao hieäu löïc hieäu quaû quaûn lyù nhaø nöôùc veà coâng taùc daân toäc. Chuù troïng naâng cao hieäu quaû coâng taùc ñoái vôùi ngöôøi cao tuoåi, treû em, gia ñình, bình ñaúng giôùi vaø vì söï tieán boä cuûa phuï nöõ.[23] Coâng taùc phoøng choáng AIDS vaø teä naïn ma tuùy, maïi daâm coù nhöõng chuyeån bieán tích cöïc. Trieån khai roäng raõi, thöôøng xuyeân vieäc tuyeân truyeàn, giaùo duïc, phoå bieán chính saùch, phaùp luaät veà phoøng choáng teä naïn maïi daâm. Ñoåi môùi coâng taùc cai nghieän, thöïc hieän thí ñieåm ñieàu trò vaø quaûn lyù sau cai nghieän taïi coäng ñoàng.[24] Trieån khai thöïc hieän Nghò quyeát Trung öông veà xaây döïng vaø phaùt trieån vaên hoùa, con ngöôøi Vieät Nam ñaùp öùng yeâu caàu phaùt trieån beàn vöõng ñaát nöôùc. Taêng cöôøng quaûn lyù nhaø nöôùc, quan taâm ñaàu tö, khuyeán
 7. 7. 5 KINH TEÁ - XAÕ HOÄI Supported by (2008 - 2013) khích xaõ hoäi hoùa trong phaùt trieån söï nghieäp vaên hoùa, vaên hoïc ngheä thuaät, theå duïc theå thao vaø ñaõ ñaït ñöôïc nhöõng keát quaû tích cöïc. Phong traøo toaøn daân ñoaøn keát xaây döïng ñôøi soáng vaên hoùa vaø caùc hoaït ñoäng giao löu vaên hoùa, theå thao quoác teá ñöôïc ñaåy maïnh. Gìn giöõ vaø phaùt huy giaù trò vaên hoùa daân toäc, nhieàu di saûn vaên hoùa ñöôïc coâng nhaän laø di saûn quoác gia vaø theá giôùi. Thöïc hieän toát chính saùch toân giaùo vaø baûo ñaûm quyeàn töï do tín ngöôõng theo quy ñònh cuûa phaùp luaät. Taêng cöôøng quaûn lyù nhaø nöôùc veà thoâng tin truyeàn thoâng. Hoaït ñoäng cuûa baùo chí ñaùp öùng toát hôn nhu caàu ngaøy caøng cao vaø ña daïng cuûa nhaân daân, goùp phaàn tích cöïc taïo ñoàng thuaän xaõ hoäi trong xaây döïng vaø baûo veä Toå quoác. Keát quaû giaûm ngheøo chöa beàn vöõng, khoaûng caùch giaøu ngheøo giöõa caùc nhoùm daân cö coøn lôùn. Chuyeån dòch cô caáu lao ñoäng coøn chaäm. Tyû leä hoä ngheøo trong ñoàng baøo daân toäc thieåu soá coøn cao. Ñôøi soáng vaät chaát vaø tinh thaàn cuûa moät boä phaän daân cö noâng thoân, vuøng saâu vuøng xa coøn nhieàu khoù khaên. Soá ngöôøi thieáu vieäc laøm vaø vieäc laøm khoâng oån ñònh coøn lôùn, nhaát laø trong thanh nieân. Nôï vaø chaäm ñoùng baûo hieåm xaõ hoäi coøn nhieàu. Nguoàn löïc baûo ñaûm an sinh xaõ hoäi, trôï giuùp xaõ hoäi coøn haïn heïp. Coâng taùc chaêm soùc söùc khoûe nhaân daân moät soá maët chöa ñaùp öùng yeâu caàu. Vieäc baûo ñaûm veä sinh an toaøn thöïc phaåm coøn nhieàu khoù khaên. Quaûn lyù nhaø nöôùc veà vaên hoùa, ngheä thuaät, theå thao, thoâng tin truyeàn thoâng nhieàu maët coøn haïn cheá. Chöa baûo ñaûm toát an ninh, an toaøn maïng. Teä naïn xaõ hoäi nhieàu nôi coøn phöùc taïp.[25] 6. Veà quaûn lyù taøi nguyeân, baûo veä moâi tröôøng vaø chuû ñoäng öùng phoù vôùi bieán ñoåi khí haäu, phoøng traùnh thieân tai Tích cöïc trieån khai thöïc hieän Nghò quyeát Trung öông, raø soaùt vaø hoaøn thieän cô cheá chính saùch, taêng cöôøng quaûn lyù nhaø nöôùc veà taøi nguyeân, baûo veä moâi tröôøng vaø chuû ñoäng öùng phoù vôùi bieán ñoåi khí haäu. Vieäc khai thaùc, söû duïng taøi nguyeân ñöôïc kieåm soaùt chaët cheõ hôn, thu ngaân saùch nhaø nöôùc töø caáp quyeàn khai thaùc khoaùng saûn taêng. Tích cöïc trieån khai Luaät Ñaát ñai, xaây döïng cô sôû döõ lieäu ñòa chính, ñôn giaûn hoùa thuû tuïc haønh chính trong quaûn lyù, nhaát laø veà giao ñaát, cho thueâ ñaát, caáp giaáy chöùng nhaän quyeàn söû duïng ñaát; tyû leä dieän tích ñöôïc caáp giaáy chöùng nhaän quyeàn söû duïng ñaát ñaït 93,8%. Quaûn lyù, baûo veä, söû duïng toång hôïp taøi nguyeân nöôùc ñöôïc taêng cöôøng. Hoaøn thaønh vieäc ban haønh quy trình vaän haønh lieân hoà chöùa treân caùc löu vöïc soâng.[26] Taêng cöôøng kieåm tra thanh tra, xöû lyù caùc cô sôû gaây oâ nhieãm moâi tröôøng nghieâm troïng vaø vi phaïm phaùp luaät veà moâi tröôøng. Caùc chöông trình nöôùc saïch vaø veä sinh moâi tröôøng noâng thoân, öùng phoù vôùi bieán ñoåi khí haäu ñöôïc tích cöïc trieån khai thöïc hieän. Heä thoáng quan traéc khí töôïng thuûy vaên, caûnh baùo, döï baùo thieân tai, baõo, luõ, ñöôïc taêng cöôøng. Nhieàu döï aùn öùng phoù vôùi bieán ñoåi khí haäu keát hôïp phoøng traùnh thieân tai ñöôïc trieån khai. YÙ thöùc vaø naêng löïc phoøng traùnh thieân tai ñöôïc naâng leân. Nhieàu chæ tieâu quan troïng veà moâi tröôøng ñaït keát quaû tích cöïc.[27] OÂ nhieãm moâi tröôøng vaãn coøn gia taêng ôû nhieàu nôi; tình traïng oâ nhieãm moâi tröôøng taïi caùc löu vöïc soâng, khu vöïc noâng thoân, laøng ngheà caûi thieän coøn chaäm. Nguoàn löïc cho öùng phoù vôùi bieán ñoåi khí haäu, phoøng traùnh thieân tai coøn haïn cheá. Thieät haïi do thieân tai coøn lôùn. Tình traïng ngaäp luït ôû moät soá thaønh phoá khaéc phuïc coøn chaäm. Vieäc ñieàu tra taøi nguyeân bieån chöa ñaùp öùng yeâu caàu. Coâng taùc quaûn lyù vaø khai thaùc khoaùng saûn, nhaát laø vieäc khai thaùc gaén vôùi baûo veä moâi tröôøng vaãn coøn baát caäp. 7. Veà phoøng choáng tham nhuõng, thöïc haønh tieát kieäm, choáng laõng phí Tieáp tuïc hoaøn thieän theå cheá vaø quy ñònh chi tieát höôùng daãn thi haønh Luaät. Ñaåy maïnh thöïc hieän Chöông trình haønh ñoäng veà phoøng choáng tham nhuõng, laõng phí, thöïc haønh tieát kieäm. Taêng cöôøng quaûn lyù kinh teá, ngaân saùch nhaø nöôùc vaø taøi saûn coâng; caûi caùch thuû tuïc haønh chính; kieåm tra, thanh tra, kieåm toaùn; keâ khai vaø kieåm soaùt keâ khai taøi saûn; thöïc hieän coâng khai minh baïch vaø ñeà cao traùch nhieäm cuûa cô quan, toå chöùc, ngöôøi ñöùng ñaàu. Xöû lyù nghieâm caùc haønh vi tham nhuõng, nhieàu vuï aùn nghieâm troïng, phöùc taïp, dö luaän xaõ hoäi quan taâm ñaõ ñöôïc ñöa ra xeùt xöû.[28] Ban haønh höôùng daãn thi haønh Luaät Tieáp coâng daân, Luaät Hoøa giaûi cô sôû. Traùch nhieäm vaø söï phoái hôïp trong vieäc tieáp coâng daân ñöôïc naâng leân. Haàu heát laõnh ñaïo Boä ngaønh, ñòa phöông ñaõ tröïc tieáp ñoái thoaïi, giaûi quyeát khieáu naïi cuûa coâng daân. Ñaõ xöû lyù khoaûng 85% soá vuï khieáu naïi toá caùo môùi phaùt sinh vaø giaûi quyeát 494/528 vuï khieáu naïi toàn ñoïng keùo daøi.[29]  Coâng taùc phoøng choáng tham nhuõng, laõng phí vaãn chöa ñaït yeâu caàu ñeà ra. Vieäc raø soaùt, söûa ñoåi, boå sung chính saùch phaùp luaät veà phoøng choáng tham nhuõng, laõng phí coù maët coøn chaäm. Vieäc thöïc hieän caùc giaûi phaùp phoøng choáng tham nhuõng taïi nhieàu cô quan chöa hieäu quaû. Moät soá vuï aùn xöû lyù chaäm. Coâng taùc kieåm tra thanh tra hieäu quaû chöa cao. Tyû leä thu hoài taøi saûn tham nhuõng coøn thaáp. Coâng taùc giaùm ñònh tö phaùp coøn baát caäp. Laõng phí thôøi gian vaø nguoàn löïc trong xaõ hoäi coøn lôùn. Traùch nhieäm tieáp coâng daân, giaûi quyeát khieáu naïi toá caùo cuûa moät soá ngaønh, ñòa phöông chöa ñöôïc quan taâm ñuùng möùc. Khieáu kieän lieân quan ñeán ñaát ñai vaãn coøn nhieàu.
 8. 8. 6 KINH TEÁ - XAÕ HOÄI Supported by (2008 - 2013) 8. Veà quoác phoøng, an ninh, ñoái ngoaïi Tích cöïc thöïc hieän Nghò quyeát Trung öông veà Chieán löôïc baûo veä Toå quoác trong tình hình môùi. Tieàm löïc quoác phoøng an ninh vaø theá traän quoác phoøng toaøn daân, an ninh nhaân daân ñöôïc taêng cöôøng. Söùc maïnh toång hôïp vaø khaû naêng saün saøng chieán ñaáu cuûa löïc löôïng vuõ trang ñöôïc naâng leân. Ngaên chaën kòp thôøi caùc hoaït ñoäng xaâm phaïm an ninh quoác gia. Kieân quyeát ñaáu tranh baèng caùc giaûi phaùp phuø hôïp baûo veä chuû quyeàn bieån ñaûo vaø giöõ vöõng hoøa bình, oån ñònh ñeå phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi. Traät töï an toaøn xaõ hoäi ñöôïc baûo ñaûm; coâng taùc ñaáu tranh phoøng choáng toäi phaïm ñöôïc taêng cöôøng, ñaõ trieät phaù nhieàu baêng nhoùm toäi phaïm. Kieân quyeát ngaên chaën haønh vi vi phaïm phaùp luaät, khaån tröông oån ñònh tình hình, thöïc hieän hoã trôï phuø hôïp cho ngöôøi lao ñoäng vaø caùc doanh nghieäp bò thieät haïi sôùm trôû laïi saûn xuaát kinh doanh bình thöôøng trong vuï vieäc Trung Quoác haï ñaët giaøn khoan traùi pheùp trong vuøng bieån nöôùc ta. Traät töï, an toaøn giao thoâng ñöôïc taäp trung chæ ñaïo quyeát lieät; soá vuï tai naïn, soá ngöôøi cheát vaø soá ngöôøi bò thöông tieáp tuïc giaûm.[30] Caùc hoaït ñoäng ñoái ngoaïi vaø hoäi nhaäp quoác teá ñöôïc ñaåy maïnh. Thöïc hieän toát Chöông trình ñoái ngoaïi cuûa laõnh ñaïo Ñaûng, Nhaø nöôùc vaø Chöông trình haønh ñoäng veà hoäi nhaäp quoác teá. Tieáp tuïc ñöa quan heä vôùi caùc ñoái taùc, nhaát laø caùc ñoái taùc chieán löôïc, ñoái taùc hôïp taùc toaøn dieän ñi vaøo chieàu saâu, hieäu quaû. Chuû ñoäng ñaåy maïnh ñaøm phaùn caùc Hieäp ñònh thöông maïi töï do (FTA) song phöông vaø ña phöông. Tranh thuû ñöôïc söï ñoàng tình uûng hoä cuûa coäng ñoàng quoác teá veà laäp tröôøng chính nghóa vaø nhöõng bieän phaùp ñaáu tranh baûo veä chuû quyeàn bieån ñaûo cuûa ta. Tích cöïc hôïp taùc xaây döïng Coäng ñoàng ASEAN. Tham gia coù traùch nhieäm taïi Lieân hôïp quoác vaø caùc toå chöùc, caùc dieãn ñaøn ña phöông. Laøm toát coâng taùc baûo hoä coâng daân vaø coâng taùc ngöôøi Vieät Nam ôû nöôùc ngoaøi.[31] Baûo veä chuû quyeàn quoác gia coøn nhieàu thaùch thöùc. Nhu caàu ñaàu tö cho quoác phoøng an ninh raát lôùn nhöng nguoàn löïc coøn raát haïn heïp. Traät töï an toaøn xaõ hoäi coù maët coøn böùc xuùc, tình hình toäi phaïm nhieàu nôi coøn phöùc taïp. Tai naïn giao thoâng coøn ôû möùc cao. Hoäi nhaäp quoác teá coù maët chöa chuû ñoäng vaø hieäu quaû giaûi quyeát tranh chaáp thöông maïi quoác teá chöa cao. Vieäc khuyeán khích ngöôøi Vieät Nam ôû nöôùc ngoaøi veà nöôùc ñaàu tö kinh doanh vaø tham gia hoaït ñoäng khoa hoïc coâng ngheä keát quaû coøn haïn cheá. Nhìn chung, trong boái caûnh coù nhieàu khoù khaên thaùch thöùc, maëc duø vaãn coøn khoâng ít haïn cheá yeáu keùm nhöng haàu heát caùc lónh vöïc kinh teá, vaên hoùa, xaõ hoäi, quoác phoøng, an ninh, ñoái ngoaïi ñaõ ñaït ñöôïc nhöõng keát quaû tích cöïc; ñôøi soáng nhaân daân tieáp tuïc ñöôïc caûi thieän; chuû quyeàn quoác gia ñöôïc baûo ñaûm; chính trò xaõ hoäi oån ñònh; vò theá quoác teá cuûa nöôùc ta tieáp tuïc ñöôïc naâng leân. Cô baûn ñaït ñöôïc caùc muïc tieâu, nhieäm vuï phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi maø Quoác hoäi ñaõ ñeà ra. Trong 14 chæ tieâu keá hoaïch naêm 2014, döï baùo coù 13 chæ tieâu ñaït, vöôït vaø 01 chæ tieâu khoâng ñaït[32]. Ñaây laø söï noã löïc, coá gaéng raát lôùn cuûa toaøn Ñaûng, toaøn daân, toaøn quaân ta. MUÏC TIEÂU, NHIEÄM VUÏ VAØ GIAÛI PHAÙP CHUÛ YEÁU PHAÙT TRIEÅN KINH TEÁ XAÕ HOÄI NAÊM 2015 Tình hình theá giôùi ñang dieãn bieán raát khoù löôøng. Xung ñoät tieáp tuïc dieãn ra ôû nhieàu nôi. Kinh teá theá giôùi döï baùo phuïc hoài chaäm vaø tieàm aån nhieàu ruûi ro. Lieân keát kinh teá khu vöïc vôùi nhieàu Hieäp ñònh thöông maïi töï do (FTA) theá heä môùi ñöôïc ñaåy maïnh trong xu theá toaøn caàu hoùa. Tranh giaønh aûnh höôûng giöõa caùc nöôùc lôùn trong khu vöïc ñang dieãn ra quyeát lieät vaø tranh chaáp chuû quyeàn bieån ñaûo vaãn raát phöùc taïp. Kinh teá nöôùc ta tieáp tuïc hoäi nhaäp saâu roäng vaø phaûi caïnh tranh gay gaét hôn. Boái caûnh quoác teá vaø tình hình trong nöôùc taïo ra nhieàu cô hoäi, thuaän lôïi nhöng cuõng ñaët ra khoâng ít khoù khaên, thaùch thöùc ñoøi hoûi chuùng ta phaûi noã löïc phaán ñaáu cao nhaát, thöïc hieän thaéng lôïi nhieäm vuï keá hoaïch naêm 2015. I. MUÏC TIEÂU TOÅNG QUAÙT Taêng cöôøng oån ñònh kinh teá vó moâ. Ñaåy maïnh thöïc hieän caùc ñoät phaù chieán löôïc, taùi cô caáu kinh teá gaén vôùi chuyeån ñoåi moâ hình taêng tröôûng, naâng cao naêng suaát, hieäu quaû vaø naêng löïc caïnh tranh, phaán ñaáu taêng tröôûng kinh teá cao hôn vaø vöõng chaéc hôn naêm 2014. Tieáp tuïc phaùt trieån vaên hoùa xaõ hoäi, baûo veä moâi tröôøng, caûi thieän ñôøi soáng nhaân daân. Ñaåy maïnh caûi caùch haønh chính, phoøng choáng tham nhuõng laõng phí. Taêng cöôøng quoác phoøng an ninh, giöõ vöõng chuû quyeàn quoác gia, baûo ñaûm an ninh chính trò vaø traät töï an toaøn xaõ hoäi. Naâng cao hieäu quaû coâng taùc ñoái ngoaïi vaø hoäi nhaäp quoác teá. II. CAÙC CHÆ TIEÂU CHUÛ YEÁU 1. Veà kinh teá: Toång saûn phaåm trong nöôùc (GDP) taêng khoaûng 6,2%; Toác ñoä taêng giaù tieâu duøng khoaûng 5%; Toång kim ngaïch xuaát khaåu taêng khoaûng 10%; Tyû leä nhaäp sieâu so vôùi toång kim ngaïch xuaát khaåu ôû möùc 5%; Tyû leä boäi chi ngaân saùch nhaø nöôùc so vôùi GDP 5%; Toång nguoàn voán ñaàu tö phaùt trieån toaøn xaõ hoäi baèng khoaûng 30% GDP.
 9. 9. 7 KINH TEÁ - XAÕ HOÄI Supported by (2008 - 2013) 2. Veà xaõ hoäi: Tyû leä hoä ngheøo giaûm 1,7% - 2%, rieâng caùc huyeän ngheøo giaûm 4%; taïo vieäc laøm cho 1,6 trieäu lao ñoäng; Tyû leä thaát nghieäp ôû khu vöïc thaønh thò döôùi 4%; Tyû leä lao ñoäng qua ñaøo taïo ñaït 50%; Tyû leä treû em döôùi 5 tuoåi bò suy dinh döôõnggiaûmxuoángdöôùi15%;Soágiöôøngbeänhtreânmoätvaïn daân (khoâng tính giöôøng traïm y teá xaõ) ñaït 23,5 giöôøng. 3. Veà moâi tröôøng: Tyû leä cô sôû gaây oâ nhieãm moâi tröôøng nghieâm troïng ñöôïc xöû lyù ñaït 90%; Tyû leä khu coâng nghieäp, khu cheá xuaát ñang hoaït ñoäng coù heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi taäp trung ñaït tieâu chuaån moâi tröôøng 82%; Tyû leä che phuû röøng 42%; Tyû leä daân soá noâng thoân ñöôïc söû duïng nöôùc hôïp veä sinh 85%; Tyû leä daân soá ñoâ thò ñöôïc söû duïng nöôùc saïch 82%; Tyû leä ñoâ thò loaïi 3 trôû leân coù heä thoáng thu gom vaø xöû lyù nöôùc thaûi 16%; Tyû leä chaát thaûi raén ôû ñoâ thò ñöôïc thu gom 85%. III. NHIEÄM VUÏ VAØ GIAÛI PHAÙP CHUÛ YEÁU 1. Caûi thieän moâi tröôøng ñaàu tö kinh doanh, thuùc ñaåy taêng tröôûng kinh teá 1.1. Taêng cöôøng oån ñònh kinh teá vó moâ Thöïc hieän chính saùch tieàn teä linh hoaït, phoái hôïp chaët cheõ, ñoàng boä vôùi chính saùch taøi khoaù, kieåm soaùt toát laïm phaùt. Ñieàu haønh laõi suaát phuø hôïp vôùi dieãn bieán laïm phaùt. Taêng dö nôï tín duïng phuø hôïp vôùi yeâu caàu taêng tröôûng gaén vôùi baûo ñaûm chaát löôïng tín duïng. OÅn ñònh tyû giaù, thò tröôøng ngoaïi hoái, taêng döï tröõ ngoaïi teä vaø baûo ñaûm giaù trò ñoàng tieàn Vieät Nam. Thuùc ñaåy thò tröôøng chöùng khoaùn phaùt trieån laønh maïnh. Taêng cöôøng quaûn lyù ngaân saùch nhaø nöôùc; taäp trung choáng thaát thu, nôï ñoïng thueá, chuyeån giaù; trieät ñeå tieát kieäm chi ngaân saùch, khoâng taêng chi thöôøng xuyeân ngoaøi löông; baûo ñaûm boäi chi theo keá hoaïch. Kieåm soaùt chaët cheõ, naâng cao hieäu quaû söû duïng vaø baûo ñaûm nôï coâng, nôï Chính phuû, nôï nöôùc ngoaøi cuûa quoác gia trong giôùi haïn an toaøn theo quy ñònh.[33] Ñaåy maïnh xuaát khaåu. Naâng cao hieäu quaû xuùc tieán thöông maïi, baûo ñaûm chaát löôïng vaø xaây döïng thöông hieäu haøng hoùa. Khai thaùc toát nhaát caùc cam keát quoác teá vaø thò tröôøng hieän coù. Noã löïc ñaøm phaùn ñeå môû theâm thò tröôøng môùi thoâng qua caùc Hieäp ñònh thöông maïi töï do song phöông vaø khu vöïc. Ña daïng hoùa vaø khoâng ñeå phuï thuoäc vaøo moät thò tröôøng. Söû duïng caùc bieän phaùp phuø hôïp kieåm soaùt nhaäp khaåu. Naâng cao hieäu quaû xöû lyù caùc tranh chaáp thöông maïi. Taêng cöôøng huy ñoäng moïi nguoàn löïc cho ñaàu tö phaùt trieån. Ña daïng hoùa caùc keânh huy ñoäng voán, caùc hình thöùc ñaàu tö. Coù cô cheá phuø hôïp ñeå taêng tính thöông maïi cuûa caùc döï aùn, khuyeán khích ñaàu tö tö nhaân, ñaàu tö nöôùc ngoaøi tham gia xaây döïng heä thoáng keát caáu haï taàng kinh teá xaõ hoäi. Taêng cöôøng quaûn lyù thò tröôøng, giaù caû, phoøng choáng gian laän thöông maïi, buoân laäu, haøng giaû vaø baûo veä quyeàn lôïi ngöôøi tieâu duøng. Tieáp tuïc thöïc hieän giaù thò tröôøng ñoái vôùi xaêng daàu, ñieän, nöôùc, dòch vuï y teá, giaùo duïc... theo loä trình phuø hôïp. Ñoàng thôøi hoã trôï thieát thöïc ñoái töôïng chính saùch vaø hoä ngheøo. 1.2. Taïo thuaän lôïi cho saûn xuaát kinh doanh Thöïc hieän caùc bieän phaùp phuø hôïp ñeå taêng toång caàu vaø hoã trôï phaùt trieån thò tröôøng. Ñaåy maïnh giaûi ngaân voán ñaàu tö, taäp trung vaøo caùc coâng trình quan troïng, caáp baùch. Taïo thuaän lôïi cho caùc doanh nghieäp, nhaát laø doanh nghieäp nhoû vaø vöøa tieáp caän tín duïng. Quan taâm phaùt trieån thò tröôøng trong nöôùc, ñaåy maïnh Cuoäc vaän ñoäng “Ngöôøi Vieät Nam öu tieân duøng haøng Vieät Nam”. Taäp trung chæ ñaïo vaø coù bieän phaùp cuï theå ñoái vôùi töøng Boä ngaønh, ñòa phöông ñeå caûi thieän moâi tröôøng ñaàu tö kinh doanh vaø naâng cao naêng löïc caïnh tranh. Tieáp tuïc ñoåi môùi maïnh meõ cô cheá chính saùch, ñôn giaûn hoùa thuû tuïc haønh chính, öùng duïng nhanh coâng ngheä thoâng tin, taïo thuaän lôïi toái ña, giaûm chi phí cho ngöôøi daân vaø doanh nghieäp trong caùc lónh vöïc thueá, haûi quan, baûo hieåm xaõ hoäi, ñaát ñai, xaây döïng, thaønh laäp, giaûi theå vaø phaù saûn doanh nghieäp, thöïc hieän ñaàu tö, tieáp caän ñieän naêng... Thöïc hieän coù hieäu quaû caùc chính saùch öu ñaõi ñeå hoã trôï saûn xuaát kinh doanh theo ngaønh, khuyeán khích öùng duïng coâng ngheä cao, doanh nghieäp nhoû vaø vöøa, coâng nghieäp hoã trôï, khuyeán coâng khuyeán noâng, saûn xuaát cheá bieán tieâu thuï noâng saûn vaø khaéc phuïc haäu quaû thieân tai, dòch beänh. 2. Ñaåy maïnh taùi cô caáu kinh teá gaén vôùi chuyeån ñoåi moâ hình taêng tröôûng Tieáp tuïc thöïc hieän Ñeà aùn toång theå taùi cô caáu kinh teá vaø taùi cô caáu ngaønh, lónh vöïc. Ñaåy maïnh öùng duïng tieán boä khoa hoïc kyõ thuaät vaø ñoåi môùi coâng ngheä, phaùt trieån kinh teá xanh; taêng nhanh giaù trò noäi ñòa, giaù trò gia taêng, naêng suaát lao ñoäng vaø söùc caïnh tranh cuûa saûn phaåm, doanh nghieäp vaø neàn kinh teá; tham gia maïng saûn xuaát vaø chuoãi giaù trò toaøn caàu. Thöïc hieän khaån tröông, chaët cheõ taùi cô caáu doanh nghieäp nhaø nöôùc. Hoaøn thaønh keá hoaïch coå phaàn hoùa vaø thoaùi voán ñaàu tö ngoaøi ngaønh. Baùn phaàn voán nhaø nöôùc trong caùc doanh nghieäp maø Nhaø nöôùc khoâng caàn giöõ coå phaàn chi phoái[34]. Naâng cao naêng löïc quaûn trò vaø hieäu quaû saûn xuaát kinh doanh. Tieáp tuïc hoaøn thieän theå cheá, taêng cöôøng quaûn lyù nhaø nöôùc vaø quaûn lyù cuûa chuû sôû höõu ñoái vôùi doanh nghieäp nhaø nöôùc. Khuyeán khích xaõ hoäi hoùa trong saûn xuaát kinh doanh; phaùt trieån nhanh doanh nghieäp tö nhaân vaø kinh teá hôïp taùc.
 10. 10. 8 KINH TEÁ - XAÕ HOÄI Supported by (2008 - 2013) Trieån khai Luaät Ñaàu tö coâng, thöïc hieän keá hoaïch ñaàu tö trung haïn. Ñoåi môùi cô cheá chính saùch, ña daïng hoùa hình thöùc ñaàu tö (BOT, BT, PPP), phaùt trieån maïnh thò tröôøng voán trong nöôùc vaø chuû ñoäng tham gia thò tröôøng voán quoác teá, huy ñoäng caùc nguoàn löïc ñeå phaùt trieån keát caáu haï taàng kinh teá xaõ hoäi. Taäp trung ñaàu tö haï taàng giao thoâng, thuûy lôïi, ñieän, nöôùc, logistics, nhaát laø caùc coâng trình coù yù nghóa quan troïng ñoái vôùi phaùt trieån kinh teá vuøng vaø caû nöôùc. Taêng cöôøng phaân caáp vaø xaõ hoäi hoùa vieäc khai thaùc, baûo trì keát caáu haï taàng. Tieáp tuïc cô caáu laïi caùc toå chöùc tín duïng; naâng cao naêng löïc taøi chính, naêng löïc quaûn trò vaø chaát löôïng tín duïng; giaûm thieåu ruûi ro, baûo ñaûm an toaøn heä thoáng. Hoaøn thaønh Ñeà aùn cô caáu laïi caùc toå chöùc tín duïng. Ñaåy maïnh xöû lyù nôï xaáu, phaùt trieån thò tröôøng mua baùn nôï. Coù cô cheá phuø hôïp ñeå hoaøn thieän chöùc naêng, taêng theâm nguoàn löïc, naâng cao hieäu quaû hoaït ñoäng cuûa Coâng ty quaûn lyù taøi saûn (VAMC). Baûo ñaûm ñeán heát naêm 2015 ñöa nôï xaáu veà möùc khoaûng 3% nhö keá hoaïch ñeà ra. Huy ñoäng caùc nguoàn löïc ñaàu tö taùi cô caáu noâng nghieäp gaén vôùi xaây döïng noâng thoân môùi. Taäp trung chuyeån ñoåi cô caáu, ñoåi môùi toå chöùc saûn xuaát vaø taêng cöôøng öùng duïng tieán boä kyõ thuaät. Nhaân roäng moâ hình lieân keát saûn xuaát gaén vôùi cheá bieán, tieâu thuï noâng saûn; xaây döïng caùnh ñoàng lôùn; saûn xuaát theo chuoãi giaù trò; hôïp taùc trong khai thaùc haûi saûn vaø phaùt trieån caùc hình thöùc saûn xuaát kinh doanh hieäu quaû. Taêng cöôøng quaûn lyù chaát löôïng ñaàu vaøo, ñaàu ra trong saûn xuaát noâng nghieäp. Khuyeán khích phaùt trieån caùc hình thöùc kinh teá hôïp taùc. Ñaåy maïnh xaây döïng noâng thoân môùi phuø hôïp vôùi ñieàu kieän cuï theå vaø nguoàn löïc ñòa phöông. Hoã trôï doanh nghieäp ñaàu tö vaøo noâng nghieäp, noâng thoân. Khaån tröông saép xeáp, ñoåi môùi, naâng cao hieäu quaû hoaït ñoäng cuûa caùc noâng, laâm tröôøng. Phaùt trieån caùc ngaønh coâng nghieäp coù haøm löôïng khoa hoïc coâng ngheä, giaù trò gia taêng vaø tyû troïng giaù trò noäi ñòa cao. Khuyeán khích phaùt trieån caùc ngaønh coâng nghieäp cheá bieán cheá taïo, ñieän töû, coâng ngheä thoâng tin, coâng ngheä sinh hoïc, saûn xuaát vaät tö vaø maùy moùc phuïc vuï noâng nghieäp, vaät lieäu môùi, khai thaùc cheá bieán daàu khí, naêng löôïng taùi taïo, moâi tröôøng... Taïo thuaän lôïi phaùt trieån phuø hôïp, laønh maïnh thò tröôøng baát ñoäng saûn. Tieáp tuïc phaùt trieån caùc ngaønh dòch vuï coù tieàm naêng, lôïi theá, coù haøm löôïng tri thöùc vaø coâng ngheä cao nhö thoâng tin truyeàn thoâng, haøng khoâng, taøi chính, ngaân haøng, caùc dòch vuï tö vaán... Phaùt trieån maïnh dòch vuï vaän taûi ña phöông thöùc, dòch vuï logistics, thöông maïi ñieän töû. Hoaøn thieän cô cheá chính saùch, thu huùt caùc nguoàn löïc ñaàu tö, phaùt trieån nhanh ngaønh du lòch. 3. Hoaøn thieän theå cheá kinh teá thò tröôøng ñònh höôùng xaõ hoäi chuû nghóa Tieáp tuïc hoaøn thieän theå cheá, cô cheá chính saùch; thöïc hieän ñaày ñuû caùc quy luaät cuûa kinh teá thò tröôøng, nhaát laø trong quaûn lyù giaù, phaân boå nguoàn löïc, caïnh tranh bình ñaúng, minh baïch vaø vaän haønh hieäu quaû caùc loaïi thò tröôøng. Ñoàng thôøi coù cô cheá chính saùch ñieàu tieát phaân phoái ñeå thöïc hieän coâng baèng vaø tieán boä xaõ hoäi; hoã trôï phuø hôïp ñoái vôùi caùc ñoái töôïng chính saùch, ngöôøi ngheøo vaø baûo ñaûm an sinh xaõ hoäi. Tích cöïc thöïc hieän Chöông trình xaây döïng luaät, phaùp leänh, Keá hoaïch trieån khai thi haønh Hieán phaùp[35]. Ban haønh caùc vaên baûn quy ñònh chi tieát höôùng daãn thi haønh phaùp luaät, baûo ñaûm tieán ñoä vaø chaát löôïng. Tieáp tuïc hoaøn thieän khung khoå phaùp lyù veà kinh teá thò tröôøng vaø hoäi nhaäp quoác teá. Hoaøn thieän nhaø nöôùc phaùp quyeàn, thöïc hieän vai troø phuïc vuï, kieán taïo phaùt trieån vaø phaùt huy quyeàn daân chuû cuûa nhaân daân. Ñoåi môùi cô cheá cung caáp dòch vuï coâng vaø hoaït ñoäng cuûa caùc ñôn vò söï nghieäp coâng laäp. Taäp trung caûi caùch haønh chính, xaây döïng boä maùy nhaø nöôùc tinh goïn, hieäu löïc hieäu quaû. Tieáp tuïc thöïc hieän Ñeà aùn caûi caùch coâng vuï coâng chöùc. Ñaåy maïnh öùng duïng coâng ngheä thoâng tin, xaây döïng chính phuû ñieän töû, cô sôû döõ lieäu quoác gia. Taêng cöôøng kyû luaät kyû cöông haønh chính, thanh tra kieåm tra, naâng cao hieäu löïc hieäu quaû thöïc thi chính saùch, phaùp luaät. 4. Phaùt trieån giaùo duïc ñaøo taïo, khoa hoïc coâng ngheä Thöïc hieän Nghò quyeát Trung öông veà ñoåi môùi caên baûn toaøn dieän giaùo duïc ñaøo taïo. Ñoåi môùi chöông trình, saùch giaùo khoa theo Nghò quyeát cuûa Quoác hoäi. Taêng cöôøng giaùo duïc kyõ naêng soáng vaø vaên hoùa öùng xöû. Toå chöùc toát kyø thi trung hoïc phoå thoâng quoác gia, tuyeån sinh ñaïi hoïc, cao ñaúng theo tinh thaàn ñoåi môùi; taêng cöôøng kieåm ñònh chaát löôïng. Ñaåy maïnh thöïc hieän thí ñieåm cô cheá giao quyeàn töï chuû cho caùc tröôøng Ñaïi hoïc coâng laäp. Taêng cöôøng lieân keát giöõa cô sôû ñaøo taïo vôùi doanh nghieäp; khuyeán khích caùc thaønh phaàn kinh teá tham gia vaøo lónh vöïc giaùo duïc ñaøo taïo; ñaåy maïnh ñaøo taïo theo nhu caàu xaõ hoäi. Öu tieân nguoàn löïc thöïc hieän phoå caäp giaùo duïc maàm non 5 tuoåi. Raø soaùt hoaøn thieän chính saùch hoã trôï veà giaùo duïc ñaøo taïo cho caùc ñòa baøn khoù khaên vaø ñoái töôïng chính saùch, nhaát laø ñoàng baøo daân toäc thieåu soá. Thöïc hieän coù hieäu quaû Ñeà aùn kieân coá hoùa tröôøng, lôùp hoïc vaø nhaø coâng vuï cho giaùo vieân[36]. Tieáp tuïc thöïc hieän caùc nhieäm vuï nghieân cöùu khoa hoïc, caùc chöông trình quoác gia vaø ñoåi môùi cô cheá
 11. 11. 9 KINH TEÁ - XAÕ HOÄI Supported by (2008 - 2013) quaûn lyù hoaït ñoäng khoa hoïc coâng ngheä. Thöïc hieän ñaët haøng, khoaùn kinh phí vaø giao quyeàn töï chuû, töï chòu traùch nhieäm cho toå chöùc, caù nhaân trong nghieân cöùu khoa hoïc. Naâng cao hieäu quaû hoaït ñoäng cuûa caùc quyõ veà khoa hoïc coâng ngheä. Ñaåy nhanh tieán ñoä xaây döïng caùc khu coâng ngheä cao. Taêng cöôøng baûo veä quyeàn sôû höõu trí tueä vaø phaùt trieån thò tröôøng khoa hoïc coâng ngheä. Hoã trôï doanh nghieäp tham gia nghieân cöùu, chuyeån giao, ñoåi môùi coâng ngheä; thuùc ñaåy thöông maïi hoùa keát quaû nghieân cöùu. Khuyeán khích tìm kieám, chuyeån giao coâng ngheä nguoàn, coâng ngheä tieân tieán töø nöôùc ngoaøi. Taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho ngöôøi Vieät Nam ôû nöôùc ngoaøi vaø chuyeân gia nöôùc ngoaøi tham gia hoaït ñoäng khoa hoïc vaø coâng ngheä taïi Vieät Nam. Thí ñieåm xaây döïng moâ hình toå chöùc khoa hoïc coâng ngheä tieân tieán. 5. Phaùt trieån vaên hoùa, xaõ hoäi, naâng cao ñôøi soáng vaät chaát, tinh thaàn cuûa nhaân daân Thöïc hieän toát caùc chính saùch ngöôøi coù coâng, daïy ngheà, giaûi quyeát vieäc laøm, giaûm ngheøo beàn vöõng vaø baûo ñaûm an sinh xaõ hoäi, nhaát laø ñoái vôùi ñoàng baøo daân toäc thieåu soá, vuøng saâu vuøng xa, caùc huyeän ngheøo vaø caùc xaõ, thoân, baûn ñaëc bieät khoù khaên. Tieáp tuïc thöïc hieän chính saùch phong taëng danh hieäu Baø meï Vieät Nam anh huøng, hoã trôï ngöôøi coù coâng veà nhaø ôû vaø öu ñaõi ñoái vôùi löïc löôïng thanh nieân xung phong. Coù chính saùch ñeå giaûm ngheøo nhanh ñoái vôùi ñoàng baøo daân toäc thieåu soá. Taêng möùc trôï caáp xaõ hoäi ñoái vôùi moät soá nhoùm ñoái töôïng ñaëc thuø. Thöïc hieän hieäu quaû caùc chöông trình daïy ngheà, giaûi quyeát vieäc laøm, nhaát laø cho thanh nieân, lao ñoäng noâng thoân vaø sinh vieân môùi toát nghieäp. Coù bieän phaùp phuø hôïp ñeå giöõ vaø môû roäng thò tröôøng xuaát khaåu lao ñoäng. Taêng cöôøng kieåm tra, giaùm saùt vieäc ñoùng baûo hieåm xaõ hoäi vaø baûo ñaûm an toaøn cho ngöôøi lao ñoäng. Thuùc ñaåy phaùt trieån nhaø ôû vaø caùc coâng trình phuùc lôïi xaõ hoäi cho ngöôøi lao ñoäng taïi caùc khu coâng nghieäp taäp trung. Naâng cao chaát löôïng khaùm chöõa beänh vaø tieáp tuïc giaûm quaù taûi beänh vieän. Ñaåy nhanh vieäc xaây döïng moät soá beänh vieän Trung öông vaø tuyeán cuoái; giaûm thôøi gian ñieàu trò taïi beänh vieän; phaùt trieån moâ hình beänh vieän, khoa veä tinh vaø baùc syõ gia ñình. Khuyeán khích phaùt trieån y teá ngoaøi coâng laäp vaø hình thöùc hôïp taùc coâng - tö. Taêng cöôøng y teá döï phoøng, khoâng ñeå dòch beänh lôùn xaûy ra. Thöïc hieän hieäu quaû chöông trình phoøng choáng beänh lao. Trieån khai hieäu quaû Luaät Baûo hieåm y teá, chieán löôïc phaùt trieån ngaønh döôïc, phaùt trieån heä thoáng beänh vieän y hoïc coå truyeàn. Taêng cöôøng quaûn lyù thuoác chöõa beänh vaø veä sinh an toaøn thöïc phaåm. Naâng cao hieäu quaû coâng taùc phoøng choáng HIV/AIDS. Thöïc hieän Nghò quyeát Trung öông veà phaùt trieån vaên hoùa, chuù troïng phaùt trieån toaøn dieän con ngöôøi Vieät Nam. Trieån khai hieäu quaû caùc chính saùch phaùt trieån vaên hoïc ngheä thuaät. Ñaåy maïnh phong traøo toaøn daân ñoaøn keát xaây döïng ñôøi soáng vaên hoùa. Thöïc hieän toát chính saùch toân giaùo. Quan taâm chaêm soùc vaø baûo veä treû em, coâng taùc gia ñình, bình ñaúng giôùi, chaêm soùc vaø phaùt huy vai troø ngöôøi cao tuoåi. Phaùt trieån theå duïc theå thao cho moïi ngöôøi, theå thao thaønh tích cao, theå thao chuyeân nghieäp. 6. Taêng cöôøng quaûn lyù taøi nguyeân, baûo veä moâi tröôøng, phoøng traùnh thieân tai vaø chuû ñoäng öùng phoù vôùi bieán ñoåi khí haäu Tieáp tuïc hoaøn thieän theå cheá. Tích cöïc thöïc hieän Luaät Ñaát ñai söûa ñoåi.  Raø soaùt quy hoaïch, taêng cöôøng quaûn lyù khai thaùc, söû duïng taøi nguyeân, khoaùng saûn vaø ñieàu tra cô baûn taøi nguyeân, moâi tröôøng bieån. Khuyeán khích phaùt trieån,  söû duïng naêng löôïng môùi, naêng löôïng taùi taïo. Kieåm soaùt chaët cheõ caùc nguoàn gaây oâ nhieãm vaø xöû lyù nghieâm caùc vi phaïm. Kieân quyeát xöû lyù caùc cô sôû gaây oâ nhieãm moâi tröôøng nghieâm troïng. Ñaåy maïnh raø phaù, khaéc phuïc haäu quaû bom mìn sau chieán tranh. Baûo veä vaø phaùt trieån röøng, nhaát laø röøng phoøng hoä, röøng ngaäp maën ven bieån; baûo toàn thieân nhieân vaø ña daïng sinh hoïc. Naâng cao chaát löôïng döï baùo, chuû ñoäng öùng phoù bieán ñoåi khí haäu, phoøng traùnh thieân tai. Ñaåy maïnh hôïp taùc quoác teá trong quaûn lyù vaø söû duïng beàn vöõng nguoàn nöôùc soâng Meâ Coâng. 7. Ñaåy maïnh phoøng choáng tham nhuõng, thöïc haønh tieát kieäm choáng laõng phí Raø soaùt, söûa ñoåi, boå sung caùc quy ñònh phaùp luaät vaø thöïc hieän caùc giaûi phaùp phoøng choáng tham nhuõng, laõng phí. Coâng khai minh baïch hoaït ñoäng cuûa cô quan nhaø nöôùc, taêng cöôøng kieåm tra thanh tra cheá ñoä coâng chöùc coâng vuï. Ñeà cao traùch nhieäm giaûi trình cuûa cô quan, ngöôøi ñöùng ñaàu vaø caùn boä coâng chöùc vieân chöùc. Thöïc hieän ñuùng quy ñònh veà keâ khai vaø kieåm soaùt keâ khai taøi saûn. Taêng cöôøng hieäu löïc hieäu quaû quaûn lyù nhaø nöôùc, nhaát laø trong caùc lónh vöïc deã phaùt sinh tham nhuõng, laõng phí. Phoái hôïp chaët cheõ giöõa caùc cô quan chöùc naêng phoøng choáng tham nhuõng. Xöû lyù nghieâm caùc haønh vi tham nhuõng, laõng phí. Phaùt huy vai troø cuûa Maët traän Toå quoác Vieät Nam, caùc toå chöùc chính trò xaõ hoäi, caùc cô quan thoâng tin truyeàn thoâng vaø nhaân daân trong phoøng choáng tham nhuõng, laõng phí. Thöïc hieän toát coâng taùc tieáp coâng daân, giaûi quyeát khieáu naïi toá caùo. Taäp trung giaûi quyeát döùt ñieåm caùc vuï vieäc toàn ñoïng keùo daøi.
 12. 12. 10 KINH TEÁ - XAÕ HOÄI Supported by (2008 - 2013) 8. Taêng cöôøng quoác phoøng an ninh, naâng cao hieäu quaû hoaït ñoäng ñoái ngoaïi vaø hoäi nhaäp quoác teá Tieáp tuïc thöïc hieän Chieán löôïc baûo veä Toå quoác trong tình hình môùi. Baûo veä vöõng chaéc chuû quyeàn quoác gia. Xaây döïng löïc löôïng quaân ñoäi nhaân daân, coâng an nhaân daân caùch maïng, chính quy, tinh nhueä, töøng böôùc hieän ñaïi, coù söùc chieán ñaáu cao, chuû ñoäng öùng phoù hieäu quaû vôùi moïi tình huoáng. Cuûng coá theá traän quoác phoøng toaøn daân, an ninh nhaân daân. Taêng cöôøng tieàm löïc, khaû naêng phoái hôïp thöïc hieän nhieäm vuï quoác phoøng an ninh cho caùc löïc löôïng tröïc tieáp ôû cô sôû. Ngaên chaën kòp thôøi vaø xöû lyù nghieâm caùc haønh vi vi phaïm phaùp luaät, baûo ñaûm giöõ vöõng an ninh chính trò vaø traät töï an toaøn xaõ hoäi. Trieån khai coù hieäu quaû caùc chöông trình quoác gia veà phoøng choáng toäi phaïm, ma tuùy, mua baùn ngöôøi; kieân quyeát ñaáu tranh, trieät phaù caùc baêng nhoùm toäi phaïm. Keát hôïp toát nhieäm vuï quoác phoøng an ninh vôùi phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi. Baûo ñaûm traät töï an toaøn giao thoâng vaø tieáp tuïc giaûm tai naïn giao thoâng. Tieáp tuïc laøm saâu saéc hôn, ñöa quan heä hôïp taùc vôùi caùc ñoái taùc ñi vaøo chieàu saâu, thieát thöïc, hieäu quaû. Taêng cöôøng caùc hoaït ñoäng ñoái ngoaïi ña phöông, chuû ñoäng tham gia vaø naâng cao vai troø cuûa Vieät Nam trong ASEAN, Lieân hôïp quoác, caùc toå chöùc, dieãn ñaøn khu vöïc vaø quoác teá. Chuû ñoäng ñaøm phaùn, kyù keát caùc Hieäp ñònh thöông maïi töï do. Taêng cöôøng coâng taùc ngöôøi Vieät Nam ôû nöôùc ngoaøi vaø baûo hoä coâng daân. Taïo moâi tröôøng vaø ñieàu kieän thuaän lôïi cho phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi vaø baûo veä ñaát nöôùc. 9. Ñaåy maïnh coâng taùc thoâng tin truyeàn thoâng Chuû ñoäng thoâng tin kòp thôøi, khaùch quan veà tình hình kinh teá xaõ hoäi, quoác phoøng an ninh, ñoái ngoaïi vaø nhöõng vaán ñeà xaõ hoäi quan taâm. Taêng cöôøng quaûn lyù nhaø nöôùc, ñeà cao vai troø vaø traùch nhieäm cuûa caùc cô quan thoâng tin truyeàn thoâng. Baûo ñaûm an ninh, an toaøn thoâng tin maïng. Laøm toát coâng taùc thoâng tin truyeàn thoâng veà caùc söï kieän quan troïng cuûa ñaát nöôùc. Phaùt huy vai troø cuûa Maët traän Toå quoác Vieät Nam, caùc ñoaøn theå nhaân daân, caùc cô quan thoâng taán baùo chí trong tuyeân truyeàn vaän ñoäng, taïo ñoàng thuaän xaõ hoäi, phaùt huy söùc maïnh cuûa khoái ñaïi ñoaøn keát toaøn daân toäc trong vieäc thöïc hieän caùc chuû tröông, nghò quyeát cuûa Ñaûng vaø chính saùch, phaùp luaät cuûa Nhaø nöôùc.  *** Chuùng ta cuøng nhau noã löïc phaán ñaáu ñeå ñaït keát quaû cao nhaát nhieäm vuï cuûa naêm 2014. Naêm 2015, beân caïnh nhöõng keát quaû vaø chuyeån bieán tích cöïc, ñaát nöôùc ta vaãn phaûi ñoái maët vôùi nhieàu khoù khaên thaùch thöùc. Nhieäm vuï ñaët ra laø raát naëng neà. Toaøn Ñaûng, toaøn daân, toaøn quaân vaø caû heä thoáng chính trò ñoaøn keát nhaát trí, quyeát taâm hoaøn thaønh thaéng lôïi nhieäm vuï keá hoaïch naêm 2015. Chính phuû mong nhaän ñöôïc söï uûng hoä, giaùm saùt cuûa Quoác hoäi, Maët traän Toå quoác Vieät Nam, caùc ñoaøn theå nhaân daân vaø ñoàng chí ñoàng baøo. Ghi chuù [1] Laõi suaát huy ñoäng phoå bieán hieän nay ñoái vôùi tieàn göûi coù kyø haïn döôùi 6 thaùng laø 5-6%/naêm; kyø haïn 6-12 thaùng laø 6-7,2%/naêm; kyø haïn treân 12 thaùng laø 7,3-7,8%/ naêm. Laõi suaát cho vay ñoái vôùi caùc lónh vöïc öu tieân laø 7-8%/naêm; cho vay saûn xuaát kinh doanh thoâng thöôøng 9-10%/naêm ñoái vôùi ngaén haïn, 10,5-12%/naêm ñoái vôùi trung vaø daøi haïn. Laõi suaát cuûa caùc khoaûn vay cuõ tieáp tuïc giaûm. Ñeán 18/9/2014, dö nôï cho vay baèng VNÑ coù laõi suaát treân 15% chæ coøn chieám 4,25% toång soá dö nôï cho vay VNÑ (cuoái naêm 2013 laø 6,3%); dö nôï cho vay baèng VNÑ coù laõi suaát treân 13%/naêm chæ coøn chieám 12,16% toång dö nôï (cuoái naêm 2013 laø 19,72%). Ñeán cuoái thaùng 9/2014, tín duïng ñoái vôùi noâng nghieäp, noâng thoân taêng 6,9% (trong ñoù ñoái vôùi lónh vöïc luùa gaïo taêng 22,3%); dö nôï cho vay caùc chöông trình tín duïng chính saùch öôùc ñaït treân 126,5 nghìn tyû ñoàng, taêng 4% so vôùi cuoái naêm 2013. Ñeán cuoái thaùng 8 naêm 2014, tín duïng xuaát khaåu taêng 4,14%; doanh nghieäp öùng duïng coâng ngheä cao taêng 15,78%; coâng nghieäp hoã trôï taêng 6,06%, doanh nghieäp nhoû vaø vöøa taêng 3,81% so vôùi cuoái naêm 2013. Tín duïng baát ñoäng saûn coù xu höôùng phuïc hoài, taêng 11,5% so vôùi cuoái naêm 2013. Chöông trình keát noái ngaân haøng - doanh nghieäp ñaõ ñöôïc trieån khai treân 63 tænh, thaønh phoá trong caû nöôùc; ñeán cuoái thaùng 9/2014, caùc ngaân haøng thöông maïi cam keát hoã trôï gaàn 7 nghìn khaùch haøng vôùi toång soá tieàn treân 108 nghìn tyû ñoàng. Toå chöùc xeáp haïng tín nhieäm Moody’s ñaõ naâng möùc tín nhieäm ñoái vôùi Vieät Nam töø B2 leân B1 vaø ñaùnh giaù trieån voïng oån ñònh. Ngaøy 9/10/2014, Moody’s coù baùo caùo ñaùnh giaù chaát löôïng tín duïng cuûa heä thoáng caùc toå chöùc tín duïng Vieät Nam ñaõ ñöôïc caûi thieän, quaûn trò ngaân haøng ñaõ ñöôïc naâng cao. [2] Toång kim ngaïch xuaát khaåu 9 thaùng ñaït 109,9 tyû USD, taêng 14,4%; trong ñoù kim ngaïch xuaát khaåu nhoùm haøng noâng laâm thuûy saûn ñaït 16,8 tyû USD, taêng 15,1%;
 13. 13. 11 KINH TEÁ - XAÕ HOÄI Supported by (2008 - 2013) nhoùm haøng coâng nghieäp cheá bieán ñaït 79,6 tyû USD, taêng 15,2% so vôùi cuøng kyø. Kim ngaïch xuaát khaåu 9 thaùng cuûa caùc doanh nghieäp trong nöôùc taêng 13% (cuøng kyø naêm 2012 giaûm 1,1%; naêm 2013 taêng 3%), cuûa caùc doanh nghieäp FDI (tính caû daàu thoâ) taêng 15,1% (cuøng kyø naêm 2012 taêng 34%; naêm 2013 taêng 22,4%). Toång kim ngaïch nhaäp khaåu 9 thaùng öôùc ñaït 107,6 tyû USD, taêng 11,6%; trong ñoù nhoùm haøng caàn nhaäp khaåu phuïc vuï saûn xuaát kinh doanh chieám 88,4%. Xuaát sieâu naêm 2012 laø 748,7 trieäu USD; 2013 laø 0,3 trieäu USD; 2014 öôùc 1,5 tyû USD. [3] Thu ngaân saùch nhaø nöôùc 9 thaùng öôùc ñaït 81,3% döï toaùn (cuøng kyø naêm 2012 ñaït 67,3%, naêm 2013 ñaït 66,5%), taêng 17,2% so vôùi cuøng kyø naêm 2013. Dö nôï coâng cuoái naêm 2013 baèng 54,2%; dö nôï chính phuû baèng 42,3%; dö nôï nöôùc ngoaøi cuûa quoác gia baèng 37,3% GDP. Döï kieán ñeán heát naêm 2014, dö nôï coâng baèng 60,3%; dö nôï chính phuû 46,9%; dö nôï nöôùc ngoaøi cuûa quoác gia 39,9% GDP. [4] Toång voán ñaàu tö toaøn xaõ hoäi taêng qua caùc quyù; trong ñoù quyù I taêng 7,2%; quyù II taêng 9,3%; quyù III taêng 13,4%; tính chung 9 thaùng taêng 10,3%. [5] Sau khi thöïc hieän caùc bieän phaùp bình oån, giaù söõa daønh cho treû em döôùi 6 tuoåi ñaõ giaûm vaø oån ñònh hôn; coù maët haøng giaûm ñeán 34%. Thöïc hieän cô cheá môùi veà ñaáu thaàu, giaù thuoác chöõa beänh qua ñaáu thaàu giaûm bình quaân 25-30%. [6] Trong ñieàu kieän kinh teá phaùt trieån khoâng thuaän lôïi, thu ngaân saùch nhaø nöôùc coù nhieàu khoù khaên nhöng vaãn phaûi giaûm thu ñeå hoã trôï doanh nghieäp. Vaø phaûi taäp trung nguoàn voán ngaân saùch vaø huy ñoäng traùi phieáu Chính phuû cho ñaàu tö phaùt trieån, xaây döïng keát caáu haï taàng. Ñoàng thôøi, coøn phaûi daønh phaàn lôùn ñeå thöïc hieän caùc chính saùch xaõ hoäi vaø tieàn löông. Maët khaùc, cô caáu vay öu ñaõi nöôùc ngoaøi coù xu höôùng giaûm qua caùc naêm do Vieät Nam ñaõ böôùc vaøo nhoùm nöôùc coù thu nhaäp trung bình neân tyû troïng vay trong nöôùc taêng leân vaø vieäc huy ñoäng traùi phieáu Chính phuû chuû yeáu laø döôùi 5 naêm daãn ñeán nghóa vuï traû nôï tröïc tieáp cuûa Chính phuû trong ngaén haïn taêng leân. Trong boái caûnh ñoù, chuùng ta vaãn baûo ñaûm traû nôï ñaày ñuû, khoâng ñeå phaùt sinh nôï quaù haïn. Döï kieán naêm 2014 tyû leä traû nôï tröïc tieáp cuûa Chính phuû so vôùi toång thu ngaân saùch khoaûng 14,2% (theo quy ñònh cuûa Chieán löôïc nôï coâng laø khoâng quaù 25%) nhöng neáu tính caû vay ñeå ñaûo nôï vaø traû nôï vay veà cho vay laïi thì khoaûng 26,2%. Nghóa vuï traû nôï nöôùc ngoaøi cuûa quoác gia so vôùi giaù trò xuaát khaåu haøng hoùa, dòch vuï naêm 2014 döï kieán khoaûng 25,9% (theo quy ñònh cuûa Chieán löôïc nôï coâng vaø nôï nöôùc ngoaøi cuûa quoác gia laø döôùi 25%). Nguyeân nhaân laø do neàn kinh teá coù böôùc phuïc hoài, nhu caàu voán ngoaïi teä ñeå thanh toaùn haøng hoùa, dòch vuï taêng cao, caùc toå chöùc tín duïng ñaõ taän duïng cô hoäi vay voán nöôùc ngoaøi ngaén haïn laõi suaát thaáp (chieám khoaûng 11,32%). Chính phuû seõ chæ ñaïo Ngaân haøng Nhaø nöôùc Vieät Nam taêng cöôøng quaûn lyù vieäc vay ngaén haïn cuûa caùc toå chöùc tín duïng ñeå naêm 2015 baûo ñaûm trong giôùi haïn theo quy ñònh. [7] Tyû troïng kim ngaïch xuaát khaåu cuûa khu vöïc kinh teá trong nöôùc trong toång kim ngaïch xuaát khaåu giaûm töø 45,8% naêm 2010 xuoáng coøn khoaûng 33% trong 9 thaùng naêm 2014. [8] Thuû töôùng Chính phuû ñaõ laøm vieäc tröïc tieáp vôùi caùc Boä ngaønh, ñòa phöông vaø chæ ñaïo trieån khai thöïc hieän quyeát lieät caùc giaûi phaùp ñôn giaûn hoaù thuû tuïc haønh chính, nhaát laø veà thueá, haûi quan, ñaát ñai, xaây döïng, thaønh laäp, giaûi theå doanh nghieäp, thöïc hieän ñaàu tö, tieáp caän ñieän naêng... vôùi muïc tieâu giaûm ngay trong naêm 2015 khoaûng 50% thôøi gian thöïc hieän caùc thuû tuïc haønh chính. Döï kieán ñeán cuoái naêm 2014 seõ giaûm ñöôïc khoaûng 290 giôø thöïc hieän thuû tuïc haønh chính thueá (giaûm 54% so vôùi möùc tröôùc ñaây laø 537 giôø) vaø phaán ñaáu ñeán naêm 2015 baèng vôùi möùc trung bình cuûa nhoùm nöôùc ASEAN-6 (171 giôø/naêm, trong ñoù soá giôø thöïc hieän thuû tuïc haønh chính veà thueá laø 121 giôø/naêm vaø noäp baûo hieåm xaõ hoäi, baûo hieåm y teá laø 50 giôø/naêm). Veà thuû tuïc thaønh laäp, giaûi theå doanh nghieäp, döï kieán seõ giaûm 50% thôøi gian thöïc hieän thuû tuïc ngay trong naêm 2014. Trong 9 thaùng ñaàu naêm 2014 coù 53,2 nghìn doanh nghieäp ñaêng kyù thaønh laäp môùi vôùi soá voán ñaêng kyù taêng 13,9%, voán bình quaân 1 doanh nghieäp laø 6 tyû ñoàng, taêng 24,6%, taïo vieäc laøm cho hôn 795 nghìn lao ñoäng vaø coù gaàn 11,9 nghìn doanh nghieäp hoaït ñoäng trôû laïi, taêng 5,1% so vôùi cuøng kyø naêm 2013. [9]  Naêm 2011, taêng tröôûng GDP laø 6,24%; naêm 2012 laø 5,25%; naêm 2013 laø 5,42%; naêm 2014 döï kieán ñaït treân 5,8%. Chæ soá saûn xuaát coâng nghieäp (IIP) 9 thaùng taêng 6,7% (cuøng kyø naêm 2013 taêng 5,4%). Giaù trò saûn xuaát noâng nghieäp taêng 3,5% (cuøng kyø taêng 2,7%); saûn löôïng luùa caû naêm öôùc ñaït 44,6 trieäu taán, taêng 1,1%; dieän tích troàng röøng 9 thaùng taêng 10,5%; saûn löôïng thuyû saûn taêng 4,9% so vôùi cuøng kyø. Toác ñoä taêng tröôûng dòch vuï ñaït 5,99%; toång möùc haøng hoùa baùn leû vaø doanh thu dòch vuï tieâu duøng taêng 11,1%, loaïi tröø yeáu toá giaù taêng 6,2% (naêm 2011 taêng 24%, loaïi tröø yeáu toá giaù taêng 4,6%; naêm 2012 taêng 12,65%, loaïi tröø yeáu toá giaù taêng 6,2%; naêm 2013 taêng 12,5%, loaïi tröø yeáu toá giaù taêng 5,7%). Trong quyù II, ngaønh du lòch chòu taùc ñoäng tieâu cöïc cuûa vuï vieäc Trung Quoác haï ñaët traùi pheùp giaøn khoan trong vuøng bieån nöôùc ta, nhöng sau ñoù ñaõ daàn oån ñònh
 14. 14. 12 KINH TEÁ - XAÕ HOÄI Supported by (2008 - 2013) vaø soá du khaùch ñeán Vieät Nam ñaõ taêng trôû laïi khaù cao. Trong 9 thaùng, khaùch töø Trung Quoác taêng 13,5%; Haøn Quoác taêng 10%; Nhaät Baûn taêng 8,1%; Lieân bang Nga taêng 28,5%; Hoa Kyø taêng 5,5%. [10] Tyû leä nôï xaáu theo baùo caùo cuûa caùc toå chöùc tín duïng ñeán cuoái thaùng 8/2014 laø 3,9%, taêng nheï so vôùi möùc 3,61% vaøo thaùng 12/2013. Trong 9 thaùng ñaàu naêm coù treân 48 nghìn doanh nghieäp giaûi theå hoaëc taïm ngöøng hoaït ñoäng, taêng 13,8% so vôùi cuøng kyø. Tyû troïng voán ñaàu tö cuûa doanh nghieäp tö nhaân trong nöôùc vaø daân cö giaûm töø 37,6% naêm 2013 coøn döï kieán khoaûng 36,2% naêm 2014; cuûa doanh nghieäp FDI giaûm töông öùng töø 22% xuoáng coøn 21,4%. Theo baùo caùo cuûa Dieãn ñaøn Kinh teá Theá giôùi (WEF), chæ soá naêng löïc caïnh tranh cuûa Vieät Nam 2014-2015 xeáp thöù 68/144 quoác gia ñöôïc xeáp haïng. Thöù haïng naøy cao hôn so vôùi naêm 2012/2013 (75/144) nhöng laïi thaáp hôn nhieàu so vôùi naêm 2010/2011 (59/144) vaø naêm 2011/2012 (65/144). Rieâng veà theå cheá kinh teá, Vieät Nam xeáp thöù 98 trong naêm 2013/2014, tuït 9 baäc so vôùi vò trí 89 trong naêm 2012/2013. [11] Ñeán heát thaùng 9/2014 ñaõ xöû lyù treân 53,6% toång soá nôï xaáu thoâng qua thu nôï, baùn phaùt maïi taøi saûn ñaûm baûo, baùn nôï, cô caáu laïi nôï vaø söû duïng döï phoøng ruûi ro; trong 9 thaùng VAMC ñaõ mua treân 50 nghìn tyû ñoàng (toång soá nôï xaáu ñaõ mua luõy keá ñeán nay khoaûng 90 nghìn tyû ñoàng). Soá dö quyõ döï phoøng ruûi ro cuûa caùc toå chöùc tín duïng tính ñeán thaùng 8/2014 laø 78,5 nghìn tyû ñoàng ñeå tieáp tuïc xöû lyù nôï xaáu. Tính bình quaân chung, giaù trò taøi saûn baûo ñaûm cao gaáp hôn 2 laàn soá nôï vay. Tyû leä an toaøn voán cuûa heä thoáng caùc toå chöùc tín duïng taïi thôøi ñieåm thaùng 8/2014 laø 12,42% (quy ñònh phaùp luaät toái thieåu laø 9%). Cô caáu nguoàn voán cuûa caùc toå chöùc tín duïng dòch chuyeån theo höôùng oån ñònh hôn vaø ít phuï thuoäc vaøo thò tröôøng lieân ngaân haøng; trong ñoù tyû leä huy ñoäng treân thò tröôøng lieân ngaân haøng trong toång huy ñoäng giaûm töø 17,9% vaøo thaùng 12/2012 coøn 15,6% vaøo thaùng 12/213 vaø 13,73% vaøo thaùng 9/2014. [12] Trong 9 thaùng ñaõ saép xeáp 92 doanh nghieäp nhaø nöôùc, trong ñoù coå phaàn hoùa 71, giaûi theå 2, baùn 1, saùp nhaäp 15 vaø ñeà nghò phaù saûn 3 doanh nghieäp. Trong keá hoaïch coå phaàn hoùa 432 doanh nghieäp giai ñoaïn 2014-2015, ñaõ coù 368 doanh nghieäp thaønh laäp ñöôïc Ban chæ ñaïo, 257 doanh nghieäp ñang xaùc ñònh giaù trò doanh nghieäp, 123 doanh nghieäp ñaõ coù quyeát ñònh coâng boá giaù trò doanh nghieäp,  71 doanh nghieäp ñaõ ñöôïc coå phaàn hoùa, trong ñoù coù 35 doanh nghieäp ñaõ baùn ñaáu giaù coå phaàn laàn ñaàu treân saøn giao dòch chöùng khoaùn. Naêm 2013, toång taøi saûn cuûa caùc taäp ñoaøn, toång coâng ty nhaø nöôùc taêng 10,4% so vôùi naêm 2012; voán chuû sôû höõu taêng 15%; doanh thu taêng 5%; 101/108 taäp ñoaøn, toång coâng ty nhaø nöôùc coù laõi; lôïi nhuaän tröôùc thueá taêng 21%; tyû suaát lôïi nhuaän bình quaân treân voán chuû sôû höõu 17,6%; noäp ngaân saùch nhaø nöôùc taêng 25%; heä soá nôï phaûi traû treân voán chuû sôû höõu laø 1,59 laàn (theo quy ñònh cuûa phaùp luaät khoâng quaù 3 laàn). Trong 6 thaùng ñaàu naêm 2014, toång doanh thu cuûa caùc taäp ñoaøn kinh teá, toång coâng ty nhaø nöôùc ñaït 50,5%; toång lôïi nhuaän tröôùc thueá ñaït 57,1%; toång soá noäp ngaân saùch nhaø nöôùc ñaït 54,1% keá hoaïch caû naêm. [13] Caùc ñòa phöông ñaõ xaây döïng 9.000 moâ hình saûn xuaát, ngaân saùch nhaø nöôùc hoã trôï 8.400 tyû ñoàng. Naêm 2014 caùc ñòa phöông troàng luùa ñaõ coù treân 300 nghìn ha caùnh ñoàng lôùn, trong ñoù khoaûng 30 - 40% ñöôïc caùc coâng ty hôïp ñoàng bao tieâu saûn phaåm. Ñeán thaùng 9, toång hôïp 59/63 tænh, thaønh phoá baùo caùo ñaõ coù 512 xaõ hoaøn thaønh 19 tieâu chí noâng thoân môùi, chieám 5,8%; ñaït bình quaân 9,64 tieâu chí/xaõ. Döï kieán ñeán cuoái naêm khoaûng 790 xaõ hoaøn thaønh, chieám 8,8%; ñaït bình quaân 10 tieâu chí/xaõ. [14] Chæ soá saûn xuaát coâng nghieäp (IIP) 9 thaùng taêng 6,7%; trong ñoù coâng nghieäp cheá bieán cheá taïo taêng 8,3%, saûn xuaát vaø phaân phoái ñieän taêng 11,2%, cung caáp nöôùc, quaûn lyù vaø xöû lyù raùc thaûi, nöôùc thaûi taêng 6%, khai khoaùng taêng 0,4%. Chæ soá IIP cuûa moät soá saûn phaåm chuû yeáu taêng maïnh nhö: Saûn phaåm ñieän töû, maùy tính, quang hoïc taêng 35,9%, deät taêng 18,8%, giaáy vaø saûn phaåm giaáy taêng 12,1%, kim loaïi taêng 9,3%... Vaän taûi haøng hoùa 9 thaùng öôùc taêng 5,2%; luaân chuyeån haøng hoùa taêng 1,2%; vaän chuyeån haønh khaùch taêng 7,1%, trong ñoù qua ñöôøng haøng khoâng taêng 8,5%. Doanh soá thöông maïi ñieän töû baùn leû taêng 35%. Doanh thu du lòch taêng 17,4%. Toång doanh thu coâng nghieäp coâng ngheä thoâng tin ñaït khoaûng 27 tyû USD, taêng khoaûng 17%. Soá thueâ bao ñieän thoaïi ñaït khoaûng 130 trieäu, maät ñoä thueâ bao ñaït 148 maùy/100 daân. Tyû leä phuû soùng di ñoäng ñaït 94% daân soá. Soá löôïng ñieåm phuïc vuï böu chính coâng coäng ñaït treân 13 nghìn ñieåm. [15] Theo Ngaân haøng Phaùt trieån chaâu AÙ, tyû troïng coâng nghieäp cheá bieán cheá taïo vaø khu vöïc dòch vuï trong GDP naêm 2013 cuûa Vieät Nam laø 17,5% vaø 43,3%; Thaùi Lan laø 29,1% vaø 50,7%; Malaysia laø 23,9% vaø 50,1%; Indonesia laø 23,7% vaø 39,9%; Phillipines laø 20,4% vaø 57,6%; Trung Quoác laø 37,0% vaø 46,1%. [16] Ñeán thaùng 12/2013, coøn nôï 18 vaên baûn cuûa Chính phuû, Thuû töôùng Chính phuû quy ñònh chi tieát thi haønh cuûa 11 luaät ñaõ coù hieäu löïc; ñeán nay coøn nôï 06 vaên baûn cuûa Chính phuû quy ñònh chi tieát thi haønh cuûa 10 luaät ñaõ coù hieäu
 15. 15. 13 KINH TEÁ - XAÕ HOÄI Supported by (2008 - 2013) löïc, giaûm 66,6%. Ñeán thaùng 12/2013, caùc Boä, cô quan ngang Boä coøn nôï 44 thoâng tö, thoâng tö lieân tòch; ñeán nay chæ coøn nôï 16 thoâng tö, thoâng tö lieân tòch, giaûm 64%. [17] Ñaõ ban haønh 07 Nghò ñònh vaø hoaøn thaønh vieäc söûa ñoåi, boå sung quy ñònh chöùc naêng, nhieäm vuï, quyeàn haïn vaø cô caáu toå chöùc cuûa caùc Boä, cô quan ngang Boä. Taïm döøng thaønh laäp môùi Toång cuïc vaø töông ñöông, kieåm soaùt chaët cheõ vieäc laäp caùc toå chöùc môùi vaø taêng bieân cheá. Hoaøn thieän theå cheá veà toå chöùc cô quan chuyeân moân thuoäc UBND caáp tænh, caáp huyeän. Toång keát thöïc hieän thí ñieåm khoâng toå chöùc HÑND huyeän, quaän, phöôøng. Raø soaùt, hoaøn thieän cô cheá hoaït ñoäng cuûa caùc ñôn vò söï nghieäp coâng laäp vaø xaây döïng Ñeà aùn veà Hoäi quaàn chuùng. [18] Tyû leä lao ñoäng qua ñaøo taïo ñaït 49%. Nhieàu hoïc sinh Vieät Nam ñoaït giaûi cao trong caùc kyø thi quoác teá vaø khu vöïc (naêm 2014 coù 42/42 löôït hoïc sinh tham döï Olympics quoác teá vaø khu vöïc ñoaït giaûi, trong ñoù coù 12 huy chöông vaøng, 21 huy chöông baïc, 8 huy chöông ñoàng vaø 1 baèng khen). [19] Veà giao thoâng: Caùc coâng trình ñaõ hoaøn thaønh, ñöa vaøo söû duïng laø: Caùc tuyeán cao toác thaønh phoá  Hoà Chí Minh - Trung Löông, Caàu Gieõ - Ninh Bình, Vaønh ñai 3 Haø Noäi ñoaïn Thanh Trì - Mai Dòch, Quoác loä 51 (môû roäng), Cao toác Noäi Baøi - Laøo Cai, Haø Noäi - Thaùi Nguyeân… (ñeán nay ñaõ coù khoaûng 524 km ñöôøng cao toác); caùc caàu: Roàng, Traàn Thò Lyù (Ñaø Naüng), Raøo II, Khueå (Haûi Phoøng), Beán Thuûy II (Ngheä An), Caûng Caùi Meùp - Thò Vaûi; Saân bay: Ñaø Naüng, Phuù Quoác. Caùc coâng trình ñang trieån khai laø: Caùc tuyeán ñöôøng cao toác Haø Noäi - Haûi Phoøng, Beán Löùc - Long Thaønh, Ñaø Naüng - Quaûng Ngaõi, Thaùi Nguyeân - Baéc Kaïn (Chôï Môùi), Caàu Nhaät Taân (Haø Noäi), Caûng Laïch Huyeän, Nhaø ga T2 Noäi Baøi, Hoøa Laïc - Hoøa Bình, tuyeán noái Haûi Phoøng - Haï Long, tuyeán Taân Vuõ - Laïch Huyeän… Veà thuûy ñieän: caùc coâng trình Sôn La, Baûn Chaùt, Ñoàng Nai 4, An Kheâ Kanak, Baéc Haø, Ñaék Rinh, Huûa Na… Veà nhieät ñieän: Haûi Phoøng 2, Nghi Sôn 1, Vónh Taân 2, Maïo Kheâ... Veà löôùi ñieän: Coù 559 coâng trình löôùi ñieän 110 - 500 KV ñaõ hoaøn thaønh ñoùng ñieän giai ñoaïn 2011 ñeán thaùng 9/2014 (trong ñoù coù 33 coâng trình 500 KV, 113 coâng trình 220 KV, 413 coâng trình 110 KV) vôùi toång dung löôïng traïm bieán aùp laø 37.749 MVA, toång chieàu daøi ñöôøng daây caûi taïo vaø laøm môùi treân 7.942km. Tính rieâng naêm 2014, ñaõ khôûi coâng 28 coâng trình löôùi ñieän 220 - 500 KV, trong ñoù coù 4 coâng trình löôùi ñieän 500KV. Ñaõ hoaøn thaønh vieäc xaây döïng ñöa vaøo söû duïng ñöôøng caùp ngaàm caáp ñieän cho caùc huyeän ñaûo Coâ Toâ (Quaûng Ninh), Phuù Quoác (Kieân Giang), Lyù Sôn (Quaûng Ngaõi). Veà daàu khí: Ñaàu tö vaø ñöa vaøo vaän haønh 127 coâng trình; rieâng naêm 2014 ñöa 9 moû, coâng trình môùi vaøo khai thaùc. Veà thuûy lôïi: Ñeán naêm 2013 coù treân 900 heä thoáng thuûy lôïi lôùn vaø vöøa, ñaõ töôùi treân 7 trieäu ha dieän tích gieo troàng luùa, taêng 80 nghìn ha so vôùi naêm 2010, nöôùc phuïc vuï sinh hoaït vaø coâng nghieäp taêng 0,35 tyû m3 so vôùi naêm 2010. Veà haï taàng ñoâ thò: Caùc caàu vöôït; ñöôøng saét ñoâ thò Haø Noäi - Haø Ñoâng, Nhoån - Ga Haø Noäi, Beán Thaønh - Suoái Tieân; xe buyùt nhanh Kim Maõ - Khuaát Duy Tieán, caùc coâng trình caáp thoaùt nöôùc… Veà vieãn thoâng: Coù 4.104 ñieåm keát noái, trong ñoù 2.967 ñieåm ñaõ ñöôïc söû duïng (chieám tyû leä 72,3%). [20] Tính ñeán heát thaùng 9/2014, toång soá lao ñoäng tham gia baûo hieåm xaõ hoäi laø 11,4 trieäu ngöôøi, trong ñoù coù 188 nghìn ngöôøi tham gia baûo hieåm xaõ hoäi töï nguyeän. [21] Toång dö nôï tín duïng cho hoïc sinh sinh vieân ngheøo laø khoaûng 30 nghìn tyû ñoàng vôùi 1,8 trieäu hoïc sinh sinh vieân ñang vay voán. Ñeán nay, ñaõ coù treân 3 trieäu löôït hoïc sinh sinh vieân ñöôïc vay voán vôùi toång doanh soá treân 50 nghìn tyû ñoàng. Ñaõ xuaát caáp treân 83 nghìn taán gaïo, trò giaù khoaûng 770 tyû ñoàng; trong ñoù 23 nghìn taán gaïo cöùu trôï trong dòp teát nguyeân ñaùn vaø cöùu ñoùi giaùp haït; treân 48 nghìn taán gaïo hoã trôï hoïc sinh vuøng khoù khaên. [22] Trong 6 thaùng ñaàu naêm ñaõ xöû phaït treân 15 nghìn cô sôû vi phaïm quy ñònh veà an toaøn thöïc phaåm, phaït tieàn 11,5 tyû ñoàng. [23] Quyeát ñònh soá 34/2014/QÑ-TTg veà Quy ñònh tieâu chuaån xaõ, phöôøng, thò traán phuø hôïp vôùi treû em; Quyeát ñònh soá1299/2014/QÑ-TTgveàñeàaùnlieânthoângcaùcthuûtuïchaønh chính ñaêng kyù khai sinh, ñaêng kyù thöôøng truù, caáp theû baûo hieåm cho treû em döôùi 6 tuoåi; Quyeát ñònh soá 570/QÑ-TTg ngaøy 22/4/2014 veà Keá hoaïch haønh ñoäng quoác gia vì treû em bò aûnh höôûng bôûi HIV/AIDS giai ñoaïn 2014 - 2020. Khoaûng 50% ngöôøi cao tuoåi ñöôïc höôûng trôï caáp öu ñaõi coù coâng, trôï caáp xaõ hoäi vaø löông höu. [24] Tyû leä nhieãm HIV/AIDS trong coäng ñoàng ôû möùc 0,25%. [25] Tyû leä thu nhaäp bình quaân giöõa 20% daân soá giaøu nhaát so vôùi 20% daân soá ngheøo nhaát laø 9,23 laàn naêm 2010 vaø 9,35 laàn naêm 2012. [26] Ñaõ coù 49 tænh, thaønh phoá tröïc thuoäc Trung öông trieån khai vôùi khoaûng 90 quaän, huyeän, thò xaõ, thaønh phoá tröïc thuoäc tænh trieån khai xaây döïng cô sôû döõ lieäu ñòa chính. Ñaõ caáp 40,8 trieäu giaáy chöùng nhaän quyeàn söû duïng ñaát, ñaït 93,8% dieän tích caùc loaïi ñaát caàn caáp giaáy chöùng nhaän. Hoaøn thaønh vieäc ban haønh 11/11 quy trình vaän haønh lieân hoà chöùa treân caùc löu vöïc soâng. [27] Tyû leä thu gom, xöû lyù chaát thaûi nguy haïi ñaït treân 65%; chaát thaûi raén y teá ñaït treân 75%; tyû leä cô sôû gaây oâ nhieãm moâi tröôøng nghieâm troïng ñöôïc xöû lyù ñaït 86%; tyû leä che phuû röøng ñaït 41,5%.
 16. 16. 14 KINH TEÁ - XAÕ HOÄI Supported by (2008 - 2013) [28] Ñaõ thuï lyù 415 vuï aùn, 1.031 bò can phaïm toäi veà tham nhuõng, trong ñoù kyø tröôùc chuyeån sang 156 vuï, 424 bò can; khôûi toá môùi 256 vuï, 593 bò can. Ñaõ trieån khai 6.877 cuoäc thanh tra haønh chính, 150.932 cuoäc thanh tra, kieåm tra chuyeân ngaønh, phaùt hieän vi phaïm 31,5 nghìn tyû ñoàng, 3.740 ha ñaát; kieán nghò thu hoài 30 nghìn tyû ñoàng vaø 2.690 ha ñaát; kieán nghò xöû lyù traùch nhieäm ñoái vôùi 1.552 taäp theå, 2.735 caù nhaân; chuyeån cô quan ñieàu tra xöû lyù hình söï 40 vuï, 47 ñoái töôïng. [29] Tính ñeán 15/8/2014, ñaõ giaûi quyeát 494/528 vuï vieäc, ñaït tyû leä 93,6%; ñang tieáp tuïc kieåm tra, raø soaùt 537 vuï theo keá hoaïch thanh tra. Ñaõ coù 36/63 tænh thaønh coù khieáu naïi toá caùo giaûm; soá vuï vieäc giaûi quyeát theo thaåm quyeàn ñaït tyû leä cao; soá coâng daân ñeán khieáu naïi toá caùo giaûm 1,8%, soá ñôn thö giaûm 3,9%; soá vuï vieäc giaûi quyeát thuoäc thaåm quyeàn cuûa cô quan haønh chính giaûm 9,54%. [30] Trong 9 thaùng naêm 2014 ñaõ ñieàu tra, khaùm phaù 33,8 nghìn vuï phaïm phaùp hình söï, 67,3 nghìn ñoái töôïng; trieät phaù 2.142 baêng nhoùm toäi phaïm; ngaên chaën gaàn 1.500 trang web caù ñoä boùng ñaù, ñaùnh baïc qua maïng internet, khôûi toá 29 vuï, 153 bò can. Tai naïn giao thoâng giaûm so vôùi cuøng kyø treân caû 3 tieâu chí: Soá vuï giaûm 14,47%; soá ngöôøi cheát giaûm 4,01%; soá ngöôøi bò thöông giaûm 18,11%. [31] Ñaõ toå chöùc 10 ñoaøn laõnh ñaïo caáp cao, 30 ñoaøn caáp Phoù Thuû töôùng vaø töông ñöông thaêm, laøm vieäc taïi nöôùc ngoaøi; tieáp 28 ñoaøn laõnh ñaïo caùc nöôùc, caùc toå chöùc quoác teá ñeán Vieät Nam. Ñeán nay, Vieät Nam ñaõ xaùc laäp quan heä ñoái taùc chieán löôïc vôùi 13 nöôùc, ñoái taùc toaøn dieän vôùi 11 nöôùc. Trieån khai thöïc hieän 8 hieäp ñònh thöông maïi töï do (FTA) vaø ñang ñaøm phaùn 6 FTA vôùi Lieân minh Chaâu AÂu, Lieân minh thueá quan Nga - Belarus - Kazakhstan, Haøn Quoác, Khoái thöông maïi maäu dòch töï do (EFTA), Hieäp ñònh ñoái taùc kinh teá xuyeân Thaùi Bình Döông (TPP) vaø Hieäp ñònh ñoái taùc toaøn dieän khu vöïc (RCEP). Vaän ñoäng theâm 10 nöôùc coâng nhaän quy cheá thò tröôøng cho Vieät Nam, naâng toång soá leân 50 nöôùc; kyù keát 99 thoûa thuaän song phöông, tham gia 25 ñieàu öôùc/ thoûa thuaän ña phöông. Kòp thôøi hoã trôï, giuùp ñôõ baø con ta ôû Ukraina traùnh vuøng xung ñoät, oån ñònh cuoäc soáng; sô taùn 1.762 treân toång soá 1.767 ngöôøi Vieät Nam taïi Lybia veà nöôùc an toaøn (5 ngöôøi ôû laïi, trong ñoù 2 ngöôøi tieáp tuïc lao ñoäng,  3 ngöôøi boû khoûi nôi laøm vieäc töø thaùng 7/2014); giaûi quyeát 50 vuï lieân quan ñeán 75 taàu vaø 690 ngö daân ta bò nöôùc ngoaøi baét giöõ. Löôïng kieàu hoái taêng lieân tuïc qua caùc naêm, trong ñoù naêm 2014 öôùc ñaït 12 tyû USD, naêm 2013 ñaït 11 tyû USD (ñöùng thöù 9 treân theá giôùi), naêm 2012 ñaït hôn 10 tyû USD, naêm 2011 ñaït 9 tyû USD vaø naêm 2010 ñaït gaàn 8 tyû USD. Coäng ñoàng quoác teá ñaõ ñoàng tình uûng hoä Vieät Nam trong ñaáu tranh baûo veä chuû quyeàn bieån ñaûo, nhaát laø caùc tuyeân boá taïi Hoäi nghò caáp cao ASEAN, Hoäi nghò Thöôïng ñænh ASEM 10, Tuyeân boá cuûa Lieân minh chaâu AÂu (EU), Dieãn ñaøn Kinh teá Theá giôùi veà Ñoâng AÙ, Hoäi nghò Töông lai chaâu AÙ, Dieãn ñaøn Hôïp taùc An ninh khu vöïc Shangri-La, Hoäi nghò Thöôïng ñænh G7, caùc Hoäi nghò veà bieån Ñoâng vaø khu vöïc…; Chính phuû, Quoác hoäi, Nghò syõ, Hoäi höõu nghò, hoïc giaû taïi caùc nöôùc Hoa Kyø, Nhaät Baûn, Phaùp, Ñöùc, UÙc, New Zealand, Singapore, Philippines, Indonesia, Venezuela, Mexico… [32] Caùc chæ tieâu döï kieán ñaït vaø vöôït Keá hoaïch naêm 2014 laø: Toác ñoä taêng tröôûng GDP, toác ñoä taêng kim ngaïch xuaát khaåu, tyû leä nhaäp sieâu, toác ñoä taêng giaù tieâu duøng, giaûm tyû leä hoä ngheøo, tyû leä thaát nghieäp trong ñoä tuoåi ôû khu vöïc thaønh thò, taïo vieäc laøm, tyû leä lao ñoäng qua ñaøo taïo, tyû leä treû em döôùi 5 tuoåi bò suy dinh döôõng, soá giöôøng beänh/1 vaïn daân, tyû leä cô sôû gaây oâ nhieãm nghieâm troïng ñöôïc xöû lyù, tyû leä khu coâng nghieäp, khu cheá xuaát ñang hoaït ñoäng coù heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi taäp trung ñaït tieâu chuaån moâi tröôøng, tyû leä che phuû röøng. Moät chæ tieâu khoâng ñaït laø tyû leä lao ñoäng qua ñaøo taïo (ñaït 49% so vôùi keá hoaïch 52%). [33] Döï kieán dö nôï coâng naêm 2015 laø 64%, naêm 2016 laø 64,9%, naêm 2017 laø 64%, ñeán naêm 2020 giaûm coøn 60,2% GDP. Dö nôï Chính phuû naêm 2015 laø 48,9%, naêm 2016 laø 49,5%, naêm 2017 laø 49%, ñeán naêm 2020 giaûm coøn 46,6% GDP. Dö nôï nöôùc ngoaøi cuûa quoác gia naêm 2015 laø 42,6%, naêm 2016 laø 46,9%, naêm 2017 laø 46,8%, ñeán naêm 2020 giaûm coøn 46% GDP. [34] Ñeán heát naêm 2015, seõ hoaøn thaønh vieäc coå phaàn hoùa 432 doanh nghieäp nhaø nöôùc vaø thoaùi voán ñaàu tö ngoaøi ngaønh theo Ñeà aùn ñaõ ñöôïc pheâ duyeät. [35] Döï kieán thoâng qua 28 luaät vaø 2 phaùp leänh, trong ñoù coù Luaät Toå chöùc chính phuû söûa ñoåi, Luaät Toå chöùc chính quyeàn ñòa phöông, Luaät Ngaân saùch nhaø nöôùc söûa ñoåi, Luaät Kieåm toaùn nhaø nöôùc söûa ñoåi, Boä luaät Daân söï söûa ñoåi, Boä luaät Hình söï söûa ñoåi, Boä luaät Toá tuïng daân söï söûa ñoåi, Boä luaät Toá tuïng hình söï söûa ñoåi, Luaät Toá tuïng haønh chính söûa ñoåi, Luaät Hoaït ñoäng giaùm saùt cuûa HÑND, Luaät Tröng caàu yù daân, Luaät Bieåu tình, Luaät Thoáng keâ söûa ñoåi... [36] Giai ñoaïn 2014-2015, theo danh muïc ñaàu tö xaây döïng phoøng hoïc, nhaø coâng vuï cho giaùo vieân tröôøng maàm non thuoäc caùc huyeän ngheøo vaø huyeän coù tyû leä hoä ngheøo cao ñöôïc aùp duïng cô cheá ñaàu tö nhö huyeän ngheøo nhöng chöa ñöôïc thöïc hieän, döï kieán toång soá laø 2.627 phoøng hoïc vaø 2.658 phoøng laøm vieäc nhaø coâng vuï cho giaùo vieân.
 17. 17. 15 KINH TEÁ - XAÕ HOÄI Supported by (2008 - 2013) Ñoåi môùi saùng taïo ñeå phaùt trieån beàn vöõng vaø ñuoåi kòp caùc nöôùc Vieät Nam ñang tuït haäu xa so vôùi caùc nöôùc trong khu vöïc vaø nhieàu nöôùc treân theá giôùi. Ñieàu naøy ñoøi hoûi phaûi coù söï ñoåi môùi saùng taïo ñeå ruùt ngaén khoaûng caùch vaø ngaên chaën tuït haäu cuûa neàn kinh teá. Taïi moät giao löu tröïc tuyeán vôùi chuû ñeà: "Ñaåy maïnh ñoåi môùi saùng taïo ôû Vieät Nam thoâng qua coäng ñoàng khôûi nghieäp" do Ngaân haøng Theá giôùi (WB) taïi Vieät Nam, caùc chuyeân gia ñeàu cho raèng, Vieät Nam ñang tuït haäu 3-5 naêm so vôùi caùc nöôùc Ñoâng Nam AÙ vaø hôn 7 naêm so vôùi caùc nöôùc chaâu AÂu. Ñieàu ñoù cuõng ñoàng nghóa vôùi vieäc neáu khoâng ñoåi môùi saùng taïo thì Vieät Nam seõ caøng tuït haäu. Theo oâng Traàn Quoác Thaéng - Nguyeân Thöù tröôûng Boä Khoa hoïc vaø Coâng ngheä, Giaùm ñoác döï aùn Ñaåy maïnh ñoåi môùi saùng taïo thoâng qua nghieân cöùu, khoa hoïc vaø coâng ngheä, trong xu theá hoäi nhaäp toaøn caàu, neáu Vieät Nam khoâng ñoåi môùi saùng taïo thì seõ bò laïc haäu. Muoán phaùt trieån beàn vöõng vaø ñuoåi kòp caùc nöôùc treân theá giôùi thì phaûi naâng cao naêng suaát chaát löôïng vaø naêng löïc caïnh tranh cuûa neàn kinh teá Vieät Nam. Giaûi phaùp duy nhaát cho vaán ñeà naøy laø ñoåi môùi saùng taïo.  "Ñoåi môùi saùng taïo laø ñöa caùc tieán boä khoa hoïc kyõ thuaät vaøo öùng duïng phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi, laø 1 trong 3 giaûi phaùp quan troïng nhaát maø chính phuû Vieät Nam ñang thöïc hieän ñeå phaùt trieån ñaát nöôùc moät caùch beàn vöõng" - oâng Thaéng cho bieát. Tuy nhieân, ñoåi môùi khoâng coù nghóa laø phaûi taïo ra nhöõng phaùt minh, maø ñoù coù theå laø thay ñoåi moâ hình kinh doanh hay thích nghi vôùi moâi tröôøng môùi ñeå cung caáp caùc saûn phaåm toát hôn ra thò tröôøng. Nhö vaäy thì ñoåi môùi laø caûi thieän naêng suaát moät caùch lieân tuïc vaø hieäu quaû.  "Ñoåi môùi quan troïng vì noù coù theå giuùp Vieät Nam coù ñöôïc nhöõng saûn phaåm toát vaø khai thaùc toái ña nhöõng yù töôûng hay taøi naêng môùi. Taêng naêng suaát laø yeáu toá cô baûn ñeå coù theå ñaït ñöôïc taêng tröôûng nhanh choùng. Ñoåi môùi seõ thuùc ñaåy neàn kinh teá Vieät Nam taêng tröôûng toát hôn, thuùc ñaåy phaùt trieån. YÙ töôûng môùi giuùp giaûi quyeát caùc vaán ñeà hay khoù khaên trong lónh vöïc y teá, noâng nghieäp... Naêng suaát hieän nay cuûa Vieät Nam chöa töông xöùng vôùi tieàm naêng. Ñoåi môùi raát quan troïng ñeå naâng cao naêng suaát, taïo ra nhöõng ñoät phaù ñeå giaûi quyeát caùc vaán ñeà veà kinh teá xaõ hoäi" - baø Victoria Kwakwa, Giaùm ñoác Ngaân haøng Theá giôùi taïi Vieät Nam nhaán maïnh.  OÂng Bobby Liu - saùng laäp vieân Asia Startups Corporation cho bieát, chæ caàn coù söï hoã trôï hôïp lyù vaø moät chuùt may maén thì Vieät Nam hoaøn toaøn coù theå theo kòp caùc nöôùc tieân tieán. "Hieän nay Vieät Nam ñang tuït haäu 3 - 5 naêm so vôùi caùc nöôùc Ñoâng Nam AÙ vaø hôn 7 naêm so vôùi caùc nöôùc Chaâu AÂu. Maëc duø vaäy, vôùi söï hoã trôï hôïp lyù, caùc baïn seõ khoâng maát nhieàu thôøi gian ñeå ñuoåi kòp caùc nöôùc. Vieät Nam coù nhieàu ngöôøi taøi, caùc baïn chæ caàn söï hoã trôï hôïp lyù vaø moät chuùt may maén" - oâng Bobby Liu cho bieát. Theo baø Victoria Kwakwa - Giaùm ñoác Quoác gia Ngaân haøng Theá giôùi taïi Vieät Nam nhaän ñònh, caùc doanh nghieäp môùi khôûi nghieäp thöôøng gaëp nhieàu ruûi ro vaø raát söï caàn hoã trôï. "Moät trong nhöõng vieäc Chính phuû coù theå laøm laø ñöa ra nhöõng quy ñònh roõ raøng, deã hieåu vaø oån ñònh. Beân caïnh ñoù, caàn hoã trôï kó thuaät cho caùc doanh nghieäp môùi khôûi nghieäp ñeå hoï coù ñöôïc kieán thöùc veà quaûn trò doanh nghieäp. Bôûi caùc doanh nhaân môùi khôûi nghieäp coù yù töôûng môùi, nhöng ñoâi khi khoâng bieát hieän thöïc hoùa yù töôûng ñoù nhö theá naøo. Do vaäy hoï caàn ñöôïc hoã trôï ñeå coù kieán thöùc quaûn trò doanh nghieäp noùi chung,

×