Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Lean 6 Sigma Số 57

127 vues

Publié le

Tạp Chí Lean 6 Sigma Số 57. Xem thêm tại:
http://www.iescl.com/tap-chi/lean-6-sigma-57/

Publié dans : Ingénierie
 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Lean 6 Sigma Số 57

 1. 1. ÑAØO TAÏO 29 5S - Söï khôûi ñaàu cuûa moät cuoäc soáng naêng suaát Ñoåi môùi saùng taïo ñeå thuùc ñaåy KH&CN phaùt trieån 5S vaø baøi hoïc töø doanh nghieäp Nhaät Baûn Soá thaùng 4 naêm 201657 TRUNGTAÂMKYÕTHUAÄTTCÑLCL3 Khoa hoïc vaø Coâng ngheä khi TPP ñöôïc thoâng qua
 2. 2. khoa hoïc vaø coâng ngheä Chuùc möøng Taân Boä tröôûng Khoa hoïc vaø Coâng ngheä Chu Ngoïc Anh Thuû töôùng Nguyeãn Xuaân Phuùc trao Quyeát ñònh cuûa Chuû tòch Nöôùc boå nhieäm thaønh vieân Chính phuû cho ñoàng chí Chu Ngoïc Anh - Uyû vieân Trung öông Ñaûng, Boä tröôûng Boä KH&CN. Boä KH&CN toå chöùc Leã baøn giao coâng taùc Boä tröôûng Vöøa qua Boä KH&CN toå chöùc leã baøn giao coâng taùc boä tröôûng giöõa oâng Nguyeãn Quaân vaø oâng Chu Ngoïc Anh. Buoåi leã ñöôïc toå chöùc trang troïng, aám cuùng vôùi söï tham döï cuûa Phoù Thuû töôùng Chính phuû Vuõ Ñöùc Ñam. Buoåi baøn giao coâng taùc boä tröôûng coøn coù söï tham gia cuûa ñaïi dieän Ban toå chöùc Trung öông, Vaên phoøng Chính phuû, Boä Noäi vuï, caùc laõnh ñaïo Boä KH&CN. Boä tröôûng Boä KH&CN Chu Ngoïc Anh baøy toû loøng caûm ôn ñoái vôùi söï quan taâm cuûa Ñaûng, Chính phuû vaø tröïc tieáp laø Phoù Thuû töôùng Vuõ Ñöùc Ñam, nguyeân Boä tröôûng Nguyeãn Quaân. Boä tröôûng Chu Ngoïc Anh cuõng cho bieát caù nhaân nhaän thöùc ñöôïc söï tín nhieäm cuûa Ñaûng, Nhaø nöôùc, Quoác hoäi giao cho laø vinh döï nhöng cuõng laø traùch nhieäm, song nguyeän seõ cuøng chung tay vôùi caùc caùn boä, coâng chöùc, vieân chöùc, ngöôøi lao ñoäng tieáp tuïc keá tuïc nhöõng thaønh quaû ñoùng goùp heát söùc quan troïng tö leänh ngaønh KH&CN trong suoát nhöõng naêm qua, khôûi xöôùng nhöõng ñoåi môùi, thaùo gôõ nhöõng raøo caûn moät caùch quyeát lieät naêng ñoäng vaø saùng taïo nhaát trong thôøi gian qua”. Boä tröôûng cuõng mong muoán nhaän ñöôïc söï uûng hoä cuûa Ñaûng, Chính phuû, coäng ñoàng khoa hoïc, caùc caùn boä coâng chöùc, vieân chöùc, doanh nghieäp vaø ngöôøi daân cuøng chung tay ñeå khoa hoïc coâng ngheä ngaøy caøng ñoùng goùp nhieàu hôn cho söï phaùt trieån chung. “Caù nhaân toâi cam keát theå hieän noã löïc toái ña cuûa baûn thaân cao nhaát cuøng taäp theå vaøo cuoäc vôùi tinh thaàn nhö trong buoåi hoïp ñaàu tieân Thuû töôùng ñaõ chæ ñaïo laø quyeát lieät, naêng ñoäng, daùm nghó, daùm laøm, daùm chòu traùch nhieäm vaø coù naêng löïc kieán taïo ñeå thöïc söï cuøng coäng ñoàng khoa hoïc trong vaø ngoaøi nöôùc, xaõ hoäi chung tay ñoùng goùp, ñöa söï nghieäp khoa hoïc coâng ngheä thaéng lôïi, cuøng vôùi söï phaùt trieån cuûa ñaát nöôùc” - Boä tröôûng Chu Ngoïc Anh nhaán maïnh. Phaùt bieåu taïi buoåi leã baøn giao oâng Vuõ Ñöùc Ñam ghi nhaän vaø ñaùnh giaù cao nhöõng noã löïc, coá gaéng cuûa oâng Nguyeãn Quaân - Boä tröôûng Boä KH&CN nhieäm kyø 2011-2016. Phoù Thuû töôùng cuõng chuùc möøng Boä tröôûng Chu Ngoïc Anh nhaän ñöôïc söï tín nhieäm vaø treân cöông vò Boä tröôûng Boä KH&CN nhieäm kyø 2016 - 2021 cuøng vôùi nhöõng kinh nghieäm töøng kinh qua nhieàu vò trí laõnh ñaïo seõ hoaøn thaønh toát nhieäm vuï ñöôïc giao. Phoù Thuû töôùng cuõng nhaén nhuû Boä tröôûng Chu Ngoïc Anh, töøng ñi qua thöïc teá ñòa phöông, ñaõ naém ñöôïc hôi thôû cuûa cuoäc soáng laøm sao coù ñöôïc moái quan heä toát vôùi ñòa phöông, laøm sao ñeå khoa hoïc ñoùng goùp nhieàu hôn nöõa cho söï phaùt trieån kinh teá ñòa phöông. Ñaëc bieät caàn noã löïc ñeå nhöõng chính saùch môùi veà khoa hoïc coâng ngheä nhanh choùng vaøo cuoäc soáng, taïo ra ñöôïc saûn phaåm cho xaõ hoäi giuùp cho neàn kinh teá ñaát nöôùc phaùt trieån ngaøy caøng maïnh meõ.
 3. 3. khoa hoïc vaø coâng ngheä 11 * Xin traân troïng chuùc möøng oâng ñaõ ñöôïc Quoác hoäi tín nhieäm pheâ chuaån chöùc vuï Boä tröôûng Boä KH&CN. OÂng coù theå chia seû caûm nghó cuûa mình treân cöông vò môùi? - Toâi caûm nhaän saâu saéc nieàm vinh döï ñi ñoâi vôùi traùch nhieäm raát lôùn tröôùc ñaát nöôùc, nhaân daân vaø coäng ñoàng KH&CN, ñaëc bieät trong boái caûnh môùi khi KH&CN vaø ñoåi môùi saùng taïo phaûi trôû thaønh ñoøn baåy cho coâng cuoäc taùi caáu truùc kinh teá, ñoåi môùi moâ hình taêng tröôûng ñeå phaùt trieån ñaát nöôùc nhanh vaø beàn vöõng. Kyø voïng vaø söï quan taâm ñaëc bieät cuûa Ñaûng, Nhaø nöôùc vaø xaõ hoäi ñoái vôùi KH&CN laø moät thuaän lôïi nhöng cuõng laø moät aùp löïc, buoäc löïc löôïng KH&CN phaûi khoâng ngöøng ñoåi môùi vaø hoaøn thieän. Toâi traân troïng noã löïc vaø taâm huyeát cuûa caùc boä tröôûng tieàn nhieäm trong vieäc khôûi xöôùng caùc ñoåi môùi trong KH&CN, thieát laäp haønh lang phaùp lyù vaø thaùo gôõ vöôùng maéc ñeå taïo thuaän lôïi cho hoaït ñoäng nghieân cöùu, saùng taïo. Ñoàng thôøi, toâi cuõng thaáu hieåu caùc khoù khaên vaø raøo caûn trong thöïc tieãn thi haønh ñeå bieán caùc chuû tröông tieán boä thaønh hieän thöïc vaø ñi vaøo cuoäc soáng. Con ñöôøng phía tröôùc ñaày thaùch thöùc nhöng toâi tin raèng, vôùi trí tueä, nhieät huyeát vaø söï quyeát taâm, ñoàng loøng cuûa löïc löôïng KH&CN Vieät Nam trong nöôùc vaø ôû nöôùc ngoaøi, chuùng ta seõ ñeán ñích thaønh coâng. * Thôøi gian tôùi, treân cöông vò Boä tröôûng Boä KH&CN, xin oâng cho bieát nhöõng öu tieân trong chæ ñaïo, ñieàu haønh? - Öu tieân haøng ñaàu trong nhieäm kyø saép tôùi cuûa toâi laø taäp trung chæ ñaïo thöïc hieän thaønh coâng caùc ñònh höôùng, giaûi phaùp phaùt trieån KH&CN theo tinh thaàn Nghò quyeát Trung öông 20-NQ/TW, nhöõng öu tieân vaø troïng taâm coâng taùc cuûa Chính phuû, Thuû töôùng Chính phuû, trong ñoù ñaëc bieät chuù troïng vaán ñeà hieäu quaû cuûa hoaït ñoäng KH&CN sao cho KH&CN taùc ñoäng tröïc tieáp vaø maïnh meõ hôn tôùi naêng suaát lao ñoäng, naêng löïc caïnh tranh cuûa quoác gia vaø doanh nghieäp, toác ñoä vaø chaát löôïng taêng tröôûng cuûa neàn kinh teá ñaát nöôùc. Muoán vaäy, caàn xaùc ñònh truùng vaø ñuùng taàm nhieäm vuï KH&CN, xuaát phaùt töø thöïc tieãn vaø giaûi quyeát ñöôïc caùc yeâu caàu böùc thieát cuûa hieän thöïc phaùt trieån ñaát nöôùc, ngaønh, lónh vöïc vaø doanh nghieäp. Doanh nghieäp phaûi laø chuû theå ñi ñaàu trong thöông maïi hoùa keát quaû nghieân cöùu, öùng duïng vaø ñoåi môùi coâng ngheä. Ñeå trieån khai coù hieäu quaû nhieäm vuï KH&CN, nhaân toá con ngöôøi laø quan troïng nhaát. Caàn gaây döïng vaø phaùt trieån ñoäi nguõ caùn boä khoa hoïc maïnh trong nöôùc vaø nöôùc ngoaøi, keát hôïp ñoàng thôøi bieän phaùp ñoäng vieân, khuyeán khích vaø ñaët yeâu caàu trôû laïi ñoái vôùi nhaø khoa hoïc; ñaøo taïo, troïng duïng ngöôøi taøi keát hôïp vôùi ñoøi hoûi veà tính lieâm chính vaø ñaïo ñöùc trong nghieân cöùu. Beân caïnh ñoù, caàn ñaûm baûo phöông tieän vaø moâi tröôøng laøm vieäc thuaän lôïi cho caùn boä khoa hoïc. Ñaàu tö coù hieäu quaû cho haï taàng KH&CN, trang thieát bò nghieân cöùu, phoøng thí nghieäm, nguoàn löïc thoâng tin vaø taøi chính, keå caû haï taàng meàm - ñoù laø moâi tröôøng hoïc thuaät tieân tieán, laønh maïnh. Coù con ngöôøi gioûi vaø phöông tieän hieän ñaïi chöa ñuû, chuùng ta caàn tieáp tuïc ñoåi môùi cô cheá quaûn lyù hoaït ñoäng KH&CN theo höôùng dôõ boû caùc raøo caûn, giaûi phoùng toái ña tieàm naêng saùng taïo, nôùi roäng quyeàn töï chuû ñi ñoâi vôùi ñaùnh giaù coâng khai, minh baïch keát quaû hoaït ñoäng nghieân cöùu. Cuoái cuøng, vôùi moät nöôùc ñi sau nhö Vieät Nam, caàn ñaåy maïnh hôïp taùc quoác teá, thuùc ñaåy hôïp taùc nghieân cöùu chung ñeå tranh thuû nguoàn löïc vaø tri thöùc cuûa caùc quoác gia tieân tieán, ñoàng thôøi töøng böôùc naâng taàm naêng löïc vaø trình ñoä nghieân cöùu trong nöôùc ñeå coù theå tham gia hôïp taùc ñoái taùc bình ñaúng, cuøng coù lôïi trong daøi haïn. * Nhaân dòp naøy, Boä tröôûng mong muoán göûi gaém thoâng ñieäp gì tôùi coäng ñoàng KH&CN Vieät Nam? - Toâi tin töôûng vaøo trí tueä, loøng töï troïng vaø traùch nhieäm ñoái vôùi coâng vieäc, vôùi ñaát nöôùc cuûa caùc nhaø khoa hoïc Vieät Nam. Vì vaäy, toâi raát mong nhaän ñöôïc söï uûng hoä vaø chia seû cuûa coäng ñoàng KH&CN Vieät Nam trong nöôùc vaø ôû nöôùc ngoaøi, cuøng chung söùc, ñoàng loøng ñoùng goùp cho thaønh coâng cuûa söï nghieäp KH&CN. Toâi cuõng mong ngaønh KH&CN tieáp tuïc nhaän ñöôïc söï quan taâm chæ ñaïo cuûa laõnh ñaïo Ñaûng, Nhaø nöôùc, Quoác hoäi vaø Chính phuû, söï hôïp taùc vaø phoái hôïp chaët cheõ cuûa caùc boä, ngaønh, ñòa phöông, söï höôûng öùng nhieät tình cuûa ngöôøi daân vaø caùc löïc löôïng xaõ hoäi, ñeå khoa hoïc, coâng ngheä vaø ñoåi môùi saùng taïo thöïc söï trôû thaønh ñoäng löïc thuùc ñaåy phaùt trieån ñaát nöôùc nhanh vaø beàn vöõng. * Xin traân troïng caûm ôn Boä tröôûng! Nguoàn: Baùo Khoa hoïc vaø Phaùt trieån Boä tröôûng Boä Khoa hoïc vaø Coâng ngheä (KH&CN), Tieán syõ Chu Ngoïc Anh ñaõ chia seû vôùi baùo chí veà nhöõng vaán ñeà öu tieân trong nhieäm kyø cuûa oâng.  Nhöõng vaán ñeà öu tieân haøng ñaàu trong chæ ñaïo, ñieàu haønh Tieán syõ Chu Ngoïc Anh - Boä tröôûng Boä Khoa hoïc vaø Coâng ngheä:
 4. 4. khoa hoïc vaø coâng ngheä 22 VI- PHAÙT TRIEÅN VAØ ÖÙNG DUÏNG KHOA HOÏC, COÂNG NGHEÄ 1. Tình hình Trong nhöõng naêm qua, khoa hoïc, coâng ngheä ñaõ coù ñoùng goùp tích cöïc cho phaùt trieån kinh teá - xaõ hoäi treân taát caû caùc lónh vöïc. Khoa hoïc xaõ hoäi vaø nhaân vaên goùp phaàn quan troïng trong vieäc cung caáp luaän cöù khoa hoïc cho vieäc hoaïch ñònh ñöôøng loái, chuû tröông cuûa Ñaûng vaø chính saùch, phaùp luaät cuûa Nhaø nöôùc; khaúng ñònh lòch söû hình thaønh vaø phaùt trieån daân toäc, baûo veä chuû quyeàn quoác gia vaø toaøn veïn laõnh thoå, baûo toàn caùc giaù trò vaø baûn saéc vaên hoùa Vieät Nam. Lónh vöïc khoa hoïc töï nhieân, caùc ngaønh khoa hoïc cô baûn, khoa hoïc vaø coâng ngheä lieân ngaønh, khoa hoïc môùi tieáp tuïc phaùt trieån, goùp phaàn naâng cao naêng suaát, chaát löôïng saûn phaåm vaø söùc caïnh tranh cuûa neàn kinh teá. Moät soá ngaønh khoa hoïc, coâng ngheä muõi nhoïn ñaõ coù ñoùng goùp tích cöïc phaùt trieån kinh teá - xaõ hoäi vaø taêng cöôøng quoác phoøng, an ninh. Hieäu quaû hoaït ñoäng khoa hoïc, coâng ngheä coù chuyeån bieán; tieàm löïc khoa hoïc, coâng ngheä ñöôïc naâng leân. Quaûn lyù nhaø nöôùc veà khoa hoïc, coâng ngheä coù ñoåi môùi. Hôïp taùc quoác teá veà khoa hoïc, coâng ngheä coù böôùc tieán boä. Thò tröôøng khoa hoïc, coâng ngheä ñaõ hình thaønh vaø böôùc ñaàu phaùt huy taùc duïng. Khoa hoïc vaø coâng ngheä Tuy nhieân, khoa hoïc, coâng ngheä chöa thöïc söï gaén keát vaø trôû thaønh ñoäng löïc phaùt trieån kinh teá - xaõ hoäi. Vieäc huy ñoäng nguoàn löïc cuûa xaõ hoäi cho khoa hoïc, coâng ngheä chöa ñöôïc chuù troïng. Khoâng hoaøn thaønh muïc tieâu xaây döïng caùc trung taâm khoa hoïc lôùn ñoàng boä, coù troïng taâm, troïng ñieåm, coù taùc ñoäng thuùc ñaåy phaùt trieån kinh teá - xaõ hoäi. Ñaàu tö cho khoa hoïc, coâng ngheä coøn thaáp, hieäu quaû söû duïng chöa cao. Cô cheá quaûn lyù khoa hoïc, coâng ngheä chaäm ñoåi môùi. Thò tröôøng khoa hoïc vaø coâng ngheä phaùt trieån chaäm. Coâng taùc quy hoaïch, phaùt trieån khoa hoïc, coâng ngheä chöa gaén keát chaët cheõ vôùi yeâu caàu phaùt trieån kinh teá - xaõ hoäi, baûo ñaûm quoác phoøng, an ninh. Hôïp taùc quoác teá veà khoa hoïc, coâng ngheä coøn thieáu ñònh höôùng chieán löôïc, hieäu quaû thaáp. 2. Phöông höôùng, nhieäm vuï Phaùt trieån maïnh meõ khoa hoïc vaø coâng ngheä, laøm cho khoa hoïc vaø coâng ngheä thöïc söï laø quoác saùch haøng ñaàu, laø ñoäng löïc quan troïng nhaát ñeå phaùt trieån löïc löôïng saûn xuaát hieän ñaïi, kinh teá tri thöùc, naâng cao naêng suaát, chaát löôïng, hieäu quaû vaø söùc caïnh tranh cuûa neàn kinh teá; baûo veä moâi tröôøng, baûo ñaûm quoác phoøng, an ninh. Ñeán naêm 2020, khoa hoïc vaø coâng ngheä Vieät Nam ñaït trình ñoä phaùt trieån cuûa nhoùm caùc nöôùc daãn ñaàu ASEAN; ñeán naêm 2030, coù moät soá lónh vöïc ñaït trình ñoä tieân tieán theá giôùi. Phaùt trieån vaø öùng duïng khoa hoïc, coâng ngheä laø moät noäi dung caàn ñöôïc öu tieân taäp trung ñaàu tö tröôùc moät böôùc trong hoaït ñoäng cuûa caùc ngaønh, caùc caáp. Caùc ngaønh khoa hoïc vaø coâng ngheä coù nhieäm vuï cung caáp cô sôû khoa hoïc cho vieäc xaây döïng vaø trieån khai ñöôøng loái, chuû tröông, chính saùch, phaùp luaät. Caùc chöông trình, keá hoaïch, döï aùn phaùt trieån kinh teá - xaõ hoäi ñeàu phaûi xaây döïng treân nhöõng cô sôû khoa hoïc vöõng chaéc. Xaùc ñònh roõ caùc giaûi phaùp coâng ngheä hieän ñaïi phuø hôïp nhaèm naâng cao naêng suaát lao ñoäng, hieäu quaû kinh teá vaø phaùt trieån beàn vöõng. Tieáp tuïc ñoåi môùi maïnh meõ vaø ñoàng boä veà toå chöùc, cô cheá quaûn lyù, cô cheá hoaït ñoäng, coâng taùc xaây döïng chieán löôïc, keá hoaïch phaùt trieån khoa hoïc vaø coâng ngheä; phöông thöùc ñaàu tö, cô cheá taøi chính, chính saùch caùn boä, cô cheá töï chuû cuûa caùc toå chöùc khoa hoïc vaø coâng ngheä phuø hôïp vôùi kinh teá thò tröôøng ñònh höôùng xaõ hoäi chuû nghóa. Öu tieân vaø taäp trung moïi nguoàn löïc quoác gia cho phaùt trieån khoa hoïc vaø coâng ngheä. Xaây döïng chieán löôïc phaùt trieån coâng ngheä cuûa ñaát nöôùc, chieán löôïc thu huùt coâng ngheä töø beân ngoaøi vaø chuyeån giao coâng ngheä töø caùc doanh nghieäp FDI ñang hoaït ñoäng treân ñaát nöôùc ta. Taêng cöôøng hôïp taùc veà khoa hoïc, coâng ngheä, nhaát laø coâng ngheä cao, phaûi laø höôùng öu tieân trong hoäi nhaäp quoác teá. Tieáp tuïc ñoåi môùi maïnh meõ, ñoàng boä cô cheá quaûn lyù, toå chöùc, hoaït ñoäng khoa hoïc vaø coâng ngheä, nhaát laø cô cheá quaûn lyù, phöông thöùc ñaàu tö vaø cô cheá taøi chính. Coù cô cheá thuùc ñaåy ñoåi môùi coâng ngheä theo höôùng öùng duïng coâng ngheä môùi, coâng ngheä hieän ñaïi. Huy ñoäng maïnh meõ nguoàn voán xaõ hoäi vaø caùc nguoàn voán nöôùc ngoaøi ñaàu tö cho phaùt trieån khoa hoïc vaø coâng ngheä. Quy hoaïch, saép xeáp laïi heä thoáng toå chöùc khoa hoïc vaø coâng ngheä; xaây döïng moät soá trung taâm nghieân cöùu hieän ñaïi. Phaùt trieån, Vöøa qua Vaên kieân Ñaïi hoäi Ñaûng XII ñöôïc coâng boá. Baûn tin xin trích giôùi thieäu Chöông VI veà Phaùt trieân vaø öùng duïng Khoa hoïc, coâng ngheä trong Baùo caùo chính trò cuûa Ban Chaáp haønh Trung öông Ñaûng khoùa XI taïi Ñaïi hoäi ñaïi bieåu toaøn quoác laàn thöù XII cuûa Ñaûng.
 5. 5. khoa hoïc vaø coâng ngheä 33 Ñoåi môùi saùng taïo ñeå thuùc ñaåy KH&CN phaùt trieån naâng cao naêng löïc heä thoáng caùc toå chöùc dòch vuï khoa hoïc vaø coâng ngheä, phaùt trieån thò tröôøng khoa hoïc vaø coâng ngheä. Thöïc hieän cô cheá töï chuû, töï chòu traùch nhieäm cuûa toå chöùc khoa hoïc vaø coâng ngheä coâng laäp. Taêng cöôøng lieân keát giöõa caùc toå chöùc khoa hoïc vaø coâng ngheä vôùi doanh nghieäp; môû roäng hình thöùc lieân keát giöõa Nhaø nöôùc, nhaø khoa hoïc, nhaø doanh nghieäp, nhaø noâng. Khuyeán khích, taïo ñieàu kieän ñeå caùc doanh nghieäp tham gia nghieân cöùu, chuyeån giao, öùng duïng tieán boä khoa hoïc - kyõ thuaät, ñoåi môùi coâng ngheä. Xaây döïng vaø thöïc hieän chính saùch ñaøo taïo, boài döôõng, troïng duïng, ñaõi ngoä, toân vinh ñoäi nguõ caùn boä khoa hoïc vaø coâng ngheä, nhaát laø caùc chuyeân gia gioûi, coù nhieàu ñoùng goùp. Taïo moâi tröôøng thuaän lôïi, ñieàu kieän vaät chaát ñeå caùn boä khoa hoïc vaø coâng ngheä phaùt trieån baèng taøi naêng vaø höôûng lôïi ích xöùng ñaùng vôùi giaù trò lao ñoäng saùng taïo cuûa mình. Thöïc haønh daân chuû, toân troïng vaø phaùt huy töï do tö töôûng trong hoaït ñoäng nghieân cöùu, saùng taïo, tö vaán, phaûn bieän cuûa caùc nhaø khoa hoïc. Kieän toaøn, naâng cao naêng löïc boä maùy vaø ñoäi nguõ caùn boä quaûn lyù nhaø nöôùc veà khoa hoïc vaø coâng ngheä. Hoaøn thieän phaùp luaät veà sôû höõu trí tueä, chuyeån giao coâng ngheä, tieâu chuaån vaø quy chuaån kyõ thuaät, chaát löôïng saûn phaåm, haøng hoùa theo höôùng hoã trôï hieäu quaû cho vieäc vaän haønh thò tröôøng khoa hoïc vaø coâng ngheä. Phaùt huy vaø taêng cöôøng tieàm löïc khoa hoïc vaø coâng ngheä quoác gia. Taäp trung ñaàu tö phaùt trieån moät soá vieän khoa hoïc vaø coâng ngheä, tröôøng ñaïi hoïc caáp quoác gia vaø moät soá khu coâng ngheä cao, vuøng kinh teá troïng ñieåm theo moâ hình tieân tieán cuûa theá giôùi. http://www.sggp.org.vn Nhaèm thöïc hieän nhieäm vuï xaây döïng vaø phaùt trieån heä thoáng doanh nghieäp Khoa hoïc vaø Coâng ngheä (KH&CN), phaùt trieån thò tröôøng KH&CN thuùc ñaåy hoaït ñoäng ñoåi môùi saùng taïo taïi Vieät Nam, Cuïc Phaùt trieån thò tröôøng vaø doanh nghieäp KH&CN phoái hôïp vôùi Ñaïi söù quaùn Hoa Kyø taïi Vieät Nam toå chöùc söï kieän Keát noái ñoåi môùi saùng taïo Vieät Nam - Hoa Kyø 2016.  Söï kieän seõ thu huùt söï tham gia cuûa caùc doanh nghieäp vaø quyõ ñaàu tö maïo hieåm noåi tieáng cuûa Hoa Kyø nhö: IBM, GE, Qualcomm vaø New Endeavor Associated (NEA).  Thöù tröôûng Boä Khoa hoïc vaø Coâng ngheä Traàn Vaên Tuøng (aûnh) cho bieát naêm 2016, vieäc taêng cöôøng hôïp taùc trong lónh vöïc khoa hoïc vaø coâng ngheä giöõa Vieät Nam- Hoa Kyø seõ goùp phaàn thuùc ñaåy ñoåi môùi saùng taïo vaø khôûi nghieäp taïi Vieät Nam. Theo Ban toå chöùc söï kieän seõ goùp phaàn neâu baät nhöõng thöïc tieãn toát nhaát veà söï ñoåi môùi coâng ngheä cuûa Hoa Kyø, vai troø cuûa coâng ngheä vaø moái lieân heä giöõa giaùo duïc vaø phaùt trieån kinh doanh.  OÂng Ted Osius - Ñaïi söù Hoa Kyø taïi Vieät Nam cho bieát: Tinh thaàn cuûa söï ñoåi môùi ñoåi môùi saùng taïo - ñieàu thieát yeáu ñoái vôùi töông lai Hoa Kyø vaø Vieät Nam. Vì vaäy, töø kinh nghieäm cuûa Hoa Kyø, söï kieän naøy seõ “thoåi buøng” leân ngoïn löûa ñoåi môùi saùng taïo ôû Vieät Nam, ñoàng thôøi nuoâi döôõng vaø khuyeán khích söï lôùn maïnh vöôït baäc cuûa coäng ñoàng khôûi nghieäp ôû Vieät Nam. OÂng David Thorne - Coá vaán caáp cao cuûa Ngoaïi tröôûng Hoa Kyø nhaán maïnh moät trong nhöõng truï coät cuûa Keát noái Myõ - ASEAN laø hoã trôï phaùt trieån heä sinh thaùi khôûi nghieäp ñoåi môùi saùng taïo taïi Ñoâng Nam AÙ. Söï kieän Keát noái ñoåi môùi saùng taïo laø moät trong nhöõng hoaït ñoäng ñaàu tieân thuoäc saùng kieán Keát noái Myõ - ASEAN cuûa Chính phuû Myõ, ñöôïc Toång thoáng Obama thoâng baùo taïi Hoäi nghò Myõ - ASEAN taïi Sunnylands, California (Myõ) vaøo thaùng 2-2016 vöøa qua. Saùng kieán Keát noái Myõ - ASEAN seõ thuùc ñaåy nhöõng hôïp taùc kinh teá giöõa 2 khu vöïc.  OÂng Phaïm Hoàng Quaát - Cuïc tröôûng Cuïc Phaùt trieån thò tröôøng vaø doanh nghieäp KH&CN cho bieát: Muïc tieâu cuûa söï kieän laø chia seû, trao ñoåi thoâng tin giöõa caùc taäp ñoaøn coâng ngheä, toå chöùc ñaøo taïo vaø caùc quyõ ñaàu tö maïo hieåm cuûa Hoa Kyø vaø caùc doanh nghieäp vaø coäng ñoàng ñoåi môùi saùng taïo Vieät Nam. http://truyenthongkhoahoc.vn
 6. 6. khoa hoïc vaø coâng ngheä 44 Taïi TP. Hoà Chí Minh, Döï aùn FIRST thuoäc Boä KH&CN phoái hôïp vôùi Hoäi Lieân laïc vôùi ngöôøi Vieät Nam ôû nöôùc ngoaøi toå chöùc chöông trình gaëp gôõ thaân maät chuyeân gia trí thöùc kieàu baøo vôùi chuû ñeà “Keát noái vaø ñoåi môùi saùng taïo Vieät Nam - 2016”. Ñaây laø dieãn ñaøn trao ñoåi thaân maät giöõa caùc chuyeân gia trí thöùc kieàu baøo vaø caùc nhaø quaûn lyù, caùc chuyeân gia trí thöùc trong nöôùc veà vai troø, khaû naêng ñoùng goùp, ñaëc bieät laø caùc ñeà xuaát veà chuû tröông, chính saùch cuï theå caàn ñöôïc thöïc hieän nhaèm thu huùt roäng raõi vaø phaùt huy hieäu quaû nguoàn chaát xaùm cuûa coäng ñoàng caùc chuyeân gia trí thöùc kieàu baøo ñoái vôùi söï nghieäp phaùt trieån KH&CN noùi rieâng vaø söï nghieäp ñoåi môùi saùng taïo cuûa ñaát nöôùc noùi chung. Taïi söï kieän naøy caùc chuyeân gia trí thöùc kieàu baøo ñöôïc cung caáp, caäp nhaät thoâng tin toång quan veà tình hình phaùt trieån, chuû tröông, chính saùch môùi cuûa Nhaø nöôùc Vieät Nam, caùc chöông trình, döï aùn phaùt trieån KH&CN vaø nhu caàu, lónh vöïc caàn huy ñoäng, phaùt huy “chaát xaùm”, trí tueä cuûa caùc chuyeân gia, trí thöùc kieâu baøo trong nhöõng naêm saép tôùi. Chöông trình Gaëp gôõ thaân maät thu huùt söï tham gia cuûa treân 80 ñaïi bieåu bao goàm caùc chuyeân gia trí thöùc kieàu baøo, caùc chuyeân gia trí thöùc trong nöôùc, ñaïi dieän Laõnh ñaïo cuûa Ngaân haøng Theá giôùi, ñaïi dieän moät soá Boä ngaønh, ñòa phöông vaø caùc cô quan truyeàn thoâng ñaïi chuùng. Trao ñoåi thaân maät vôùi caùc chuyeân gia trí thöùc kieàu baøo, Boä tröôûng Nguyeãn Quaân nhaán maïnh taàm quan troïng vaø ñaùnh giaù raát cao vai troø cuûa ñoäi nguõ caùc chuyeân gia trí thöùc kieàu baøo, coi ñoù laø moät trong nhöõng nguoàn nhaân löïc KH&CN noøng coát cuûa ñaát nöôùc. Vieäc thu huùt vaø phaùt huy söï ñoùng goùp taäm huyeát vaø trí tueä cuûa caùc chuyeân gia trí thöùc kieàu baøo, theo Boä tröôûng Nguyeãn Quaân, trong nhieàu tröôøng hôïp laø con ñöôøng ngaén nhaát, hieäu quaû nhaát ñeå giaûi quyeát nhieàu vaán ñeà KH&CN, kinh teá-kyõ thuaät quan troïng cuûa ñaát nöôùc. Boä tröôûng cho bieát Nhaø nöôùc ta môùi ñaây ñaõ ñöa ra nhieàu chuû tröông, chính saùch môùi nhaèm phaùt huy vai troø vaø söï ñoùng goùp cuûa ñoäi nguõ nhaân löïc KH&CN, trong ñoù coù coäng ñoàng caùc chuyeân gia trí thöùc kieàu baøo ñoái vôùi söï nghieäp ñoåi môùi ñaát nöôùc trong giai ñoaïn hoäi nhaäp hieän nay. Boä KH&CN ñang cuøng caùc Boä, ngaønh lieân quan cuï theå hoùa caùc chuû tröông, chính saùch ñoù thaønh caùc bieän phaùp, giaûi phaùp vaø caùc chöông trình, döï aùn cuï theå, khaû thi, phuø hôïp vôùi tình hình môùi. Döï aùn FIRST maø Boä KH&CN laø ñôn vò chuû quaûn ñöôïc Ngaân haøng theá giôùi hoã trôï trieån khai theo höôùng neâu treân laø moät trong nhöõng böôùc ñi cuï theå.   Cuõng trong chöông trình naøy, Tieán syõ khoa hoïc Nghieâm Vuõ Khaûi, Phoù Chuû tòch Lieân hieäp caùc hoäi KH&KT Vieät Nam, Chuû nhieäm Chöông trình quoác gia “Hoäi nhaäp quoác teá veà KH&CN” trao ñoåi cuøng caùc chuyeân gia trí thöùc kieâu baøo veà noäi dung, phöông höôùng vaø bieän phaùp taêng cöôøng hoäi nhaäp quoác teá veà KH&CN cuûa Vieät Nam töø nay ñeán naêm 2020; Noäi dung bao truøm cuûa söï kieän laø nhöõng yù kieán, chia seû, ñeà xuaát taâm huyeát, trí tueä cuûa caùc chuyeân gia trí thöùc kieàu baøo ñaõ, ñang vaø seõ veà nöôùc tham gia caùc ñeà aùn, chöông trình KH&CN, hoã trôï chuyeån giao coâng ngheä, ñaøo taïo nguoàn nhaân löïc chaát löôïng cao cho ñaát nöôùc. Vieäc tham gia trao ñoåi, chia seû kinh nghieäm vaø ñeà xuaát caùc bieän phaùp cuï theå cuûa caùc chuyeân gia trí thöùc nhö Tieán syõ Nguyeãn Trí Duõng, nguyeân Chuû tòch saùng laäp Hieäp hoäi doanh nghieäp Vieät Kieàu; Nguyeãn Höõu Thaùi Hoøa, nguyeân Giaùm ñoác Chieán löôïc FPT; Baùc syõ Löông Caàn Lieâm Chuû tòch Hoäi Phaùp - Vieät “Taâm thaàn vaø Taâm lyù y hoïc” vaø nhieàu chuyeân gia trí thöùc kieàu baøo khaùc taïo ra moät dieãn ñaøn thöïc söï côûi môû, thaân maät vaø trí tueä. Chöông trình naøy coù yù nghóa raát quan troïng trong vieäc keát noái caùc nhaø khoa hoïc, caùc trí thöùc Vieät Nam ôû nöôùc ngoaøi. Ñaây laø cô hoäi thuaän lôïi ñeå caùc chuyeân gia trí thöùc kieàu baøo naém baét, caäp nhaät veà tình hình phaùt trieån KH&CN cuûa Döï aùn ñaåy maïnh ñoåi môùi, saùng taïo thoâng qua nghieân cöùu, khoa hoïc vaø coâng ngheä
 7. 7. khoa hoïc vaø coâng ngheä 55 ñaát nöôùc vaø nhaän thöùc roõ hôn veà nhöõng nhu caàu, “ñaët haøng” cuï theå trong nöôùc töø ñoù thuùc ñaåy söï ñoùng goùp, hôïp taùc thieát thöïc, hieäu quaû vaø beàn vöõng giöõa caùc chuyeân gia, trí thöùc ngöôøi Vieät Nam ôû nöôùc ngoaøi vôùi caùc ñoái taùc trong nöôùc. Nhöõng yù kieán chia seû, ñoùng goùp cuøng caùc trao ñoåi  thaûo luaän taïi ñaây laø nhöõng caên cöù ñeå caùc nhaø hoaïch ñònh chính saùch ôû Vieät Nam hoaøn thieän cô cheá, chính saùch thu huùt vaø phaùt huy söï ñoùng goùp quyù baùu Cô hoäi vaø Thaùch thöùc laø cuïm töø song haønh cuûa ngaønh KH&CN khi Hieäp ñònh Ñoái taùc kinh teá xuyeân Thaùi Bình Döông (TPP) ñöôïc thoâng qua. Bôûi muïc tieâu chính cuûa TPP laø xoùa boû haøng raøo thueá quan, do vaäy saûn phaåm seõ caïnh tranh baèng chaát löôïng vaø giaù caû, buoäc caùc doanh nghieäp Vieät Nam phaûi ñöa yeáu toá KH&CN nhö löïc löôïng saûn xuaát tröïc tieáp, moät vaán ñeà maø laâu nay chöa ñöôïc quan taâm ñuùng möùc -cuoäc chôi naøo thôøi cô vaø thaùch thöùc cuõng ñan xen nhöng vôùi TPP coù theå cô hoäi seõ laø chuû yeáu. Saân chôi ñaõ “môû cöûa” Vieät Nam ñaõ ñaït thoûa thuaän ñaøm phaùn Hieäp ñònh Ñoái taùc kinh teá xuyeân Thaùi Bình Döông (TPP) ngaøy 5/10/2015. Ñaây laø söï kieän lôùn nhaát ñoái vôùi Vieät Nam trong voøng 20 naêm trôû laïi ñaây. Chöa bao giôø, yeáu toá KH&CN ñöôïc nhaéc nhieàu ñeán theá trong caùc cuoäc ñaøm phaùn cuõng nhö trong caùc giaûi phaùp ñeå hoäi nhaäp vaøo saân chôi môùi TPP. Thöïc teá cho thaáy, haøng hoùa cuûa Vieät Nam hieän nay vaãn coøn tieâu thuï ñöôïc vì chuùng ta coøn baûo hoä baèng haøng raøo thueá quan vaø haïn cheá nhaäp haøng hoùa nöôùc ngoaøi. Khi haøng raøo thueá quan dôõ boû thì chuùng ta raát khoù caïnh tranh vôùi haøng ñieän töû cuûa Nhaät, thaäm chí ngay caû maët haøng gaïo cuûa Thaùi Lan… Tröôùc khi noùi ñeán cô hoäi, phaûi thaúng thaén nhìn nhaän nhöõng thaùch thöùc tröôùc TPP laø raát lôùn. Hieän taïi, chuùng ta ñang ôû trình ñoä phaùt trieån raát laø thaáp. Vieät Nam laø thaáp nhaát khi GDP treân ñaàu ngöôøi chæ khoaûng 2.000 USD trong 12 nöôùc tham gia Khoa hoïc vaø Coâng ngheä khi TPP ñöôïc thoâng qua: Cô hoäi laø chuû yeáu TPP. Nöôùc thaáp gaàn chuùng ta hieän nay cuõng ñaõ hôn 5.000 USD. Caùc nöôùc daãn ñaàu nhö Hoa Kyø, Nhaät Baûn… coù GDP khoaûng treân döôùi 60.000 USD. Vieät Nam phaûi chôi moät saân chôi chung vôùi hoï, chaáp nhaän taát caû ñieàu kieän chung maø TPP ñaët ra. Ñaây laø moät thaùch thöùc raát lôùn. Tuy nhieân, khi ñaõ böôùc chaân leân “con thuyeàn” TPP, nhöõng öu ñaõi ñoù seõ bò gaït sang moät beân, luaät chôi ñaõ roõ raøng, cô hoäi cho nhöõng ngöôøi muoán laøm thaät, muoán coáng hieán vaø cuûa caùc chuyeân gia trí thöùc kieàu baøo cho söï nghieäp phaùt trieån cuûa ñaát nöôùc. Döï aùn “Ñaåy maïnh ñoåi môùi saùng taïo thoâng qua nghieân cöùu, khoa hoïc vaø coâng ngheä - FIRST” laø Döï aùn veà khoa hoïc vaø coâng ngheä ñaàu tieân cuøa Boä KH&CN do Ngaân haøng Theá giôùi taøi trôï. Muïc tieâu cuûa Döï aùn laø hoã trôï khoa hoïc, coâng ngheä vaø ñoåi môùi saùng taïo ôû Vieät Nam thoâng qua caùc aùp duïng thöû nghieäm caùc chính saùch nhaèm huy ñoäng söùc saùng taïo cuûa coäng ñoàng caùc nhaø khoa hoïc vaø gaén keát nghieân cöùu khoa hoïc vôùi thò tröôøng. Döï aùn ñöôïc thieát keá vôùi trieát lyù doanh nghieäp laø trung taâm, caùc nhaø khoa hoïc trong nöôùc vaø ngoaøi nöôùc seõ laø caùc ñoái taùc tin caäy vaø hieäu quaû giuùp caùc doanh nghieäp tieáp caän khoa hoïc, coâng ngheä vaø ñoåi môùi saùng taïo ñeå giaûi quyeát caùc vaán ñeà thöïc tieãn cuûa doanh nghieäp trong quaù trình phaùt trieån beàn vöõng vaø hoäi nhaäp quoác teá trong giai ñoaïn môùi. TPP laø gì? (Trans-Pacific Partnership) laø Hieäp ñònh ñoái taùc kinh teá Thaùi Bình Döông, bao goàm 12 quoác gia: UÙc, Brunei, Chile, Nhaät, Myõ, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Sin- gapore, Canada vaø Vieät Nam. TPPcoùtaàmquantroïngtheánaøo?KhihieäpñònhTPPñöôïckyùkeát, caùcnöôùcthaønhvieânphaûiñöamöùcthueáxuaátnhaäpkhaåuveàbaèng 0%, gôõ boû moïi raøo caûn trong giao thöông haøng hoùa, dòch vuï. Caùc lónh vöïc seõ nhaän söï thay ñoåi lôùn nhaát laø: Kinh teá, moâi tröôøng, vaên hoùa, ñaïo ñöùc kinh doanh. Muïc Ñích cuûa TPP laø gì? Muïc ñích ban ñaàu: Laø moät thoûa thu- aän kinh teá giöõa 4 quoác gia goàm Brunei, Chile, New Zealand, Singapore vaøo naêm 2005, coù hieäu löïc töø ngaøy 28/5/2006. Muïc ñích hieän taïi: Xoùa boû hoaøn toaøn caùc loaïi thueá vaø raøo caûn xuaát nhaäp khaåu haøng hoùa, dòch vuï giöõa caùc nöôùc, noùi ñôn giaûn, thì baïn coù cô hoäi raát lôùn ñeå mua moät chieác Macbook Pro hoaëc iPhone baèng vôùi giaù baùn ôû Myõ trong nhöõng naêm tôùi. Beân caïnh yeâu caàu giaûm thueá veà 0%, taát nhieân chaát löôïng saûn phaåm vaø tay ngheà lao ñoäng cuûa caùc nöôùc thaønh vieân phaûi theo moät quy chuaån chung, ñieàu ñoù cho thaáy, caùc saûn phaåm chaát löôïng keùm, khoâng ñaït chuaån seõ bò caïnh tranh tröïc tieáp treân saân nhaø.
 8. 8. Lean vaø 5S 66 quan troïng hôn caû laø chuùng ta ñaõ ñöôïc xeáp ngang haøng vôùi nhöõng nöôùc tieân tieán. Khi ñoù, doanh nghieäp seõ phaûi caïnh tranh baèng chaát löôïng, giaù caû. Beân caïnh ñoù laø caùc vaán ñeà sôû höõu trí tueä, vaán ñeà döôïc phaåm, noâng hoùa phaåm, xöû lyù hình söï ñoái vôùi nhöõng vi phaïm veà Sôû höõu Trí tueä (ngoaøi vaán ñeà baûn quyeàn coøn coù nhaõn hieäu, chæ daãn ñòa lyù, kieåu daùng coâng nghieäp) cuõng seõ phaûi nghieâm tuùc thöïc hieän theo ñuùng luaät chôi theá giôùi. KH&CN: Yeáu toá then choát Taát caû nhöõng luaät chôi naøy seõ ñöôïc thaúng thaén ñaët leân baøn vaø Doanh nghieäp seõ chæ coù hai caùch löïa choïn: chaáp nhaän hoaëc töï ñaøo thaûi mình. Noùi nhö Boä tröôûng Boä KH&CN Nguyeãn Quaân: “Doanh nghieäp Vieät Nam seõ ñoã vôõ haøng loaït neáu khoâng coù söï chuaån bò tröôùc”. Vaø ñeå giaûi quyeát nhöõng thaùch thöùc naøy, KH&CN ñöôïc xem coù vai troø raát quan troïng vaø giaûi phaùp chuû yeáu ñeå tìm loái thoaùt cho doanh nghieäp. KH&CN ñöôïc xem coù vai troø raát quan troïng vaø giaûi phaùp chuû yeáu ñeå tìm loái thoaùt cho doanh nghieäp trong saân chôi TPP. Thay ñoåi tö duy, nhaän thöùc roõ cô hoäi vaø thaùch thöùc laø ñieàu maø doanh nghieäp Vieät Nam caàn phaûi coù sau söï kieän kyù hieäp ñònh TPP. Nhaän thöùc ôû ñaây khoâng chæ döøng vieäc chuùng ta caàn thay ñoåi coâng ngheä, aùp duïng ñoåi môùi saùng taïo, ñöa coâng ngheä môùi tieân tieán vaøo saûn xuaát… Ñieàu naøy caàn nhöng chöa ñuû bôûi KH&CN caàn coù thôøi gian. Thay ñoåi moät daây chuyeàn saûn xuaát baèng vieäc mua maùy môùi thay maùy cuõ cuõng caàn phaûi tính ñeán vieäc laøm chuû coâng ngheä, quaûn lyù heä thoáng saûn phaåm theo quy trình ISO, vaán ñeà baûn quyeàn, sôû höõu trí tueä… Taát caû ñeàu coù söï hieän dieän cuûa KH&CN. Vieäc nghieân cöùu thò tröôøng KH&CN cuõng laø raát caàn thieát. Caäp nhaät nhöõng thoâng tin coâng ngheä môùi, traùnh laø baõi raùc coâng ngheä cuõng caàn coù söï tham gia cuûa caùc nhaø quaûn lyù, nhaø khoa hoïc saùt caùnh beân doanh nghieäp. Beân caïnh ñoù, vieäc ñaùnh giaù nhu caàu coâng ngheä, möùc ñoä; toác ñoä ñoåi môùi coâng ngheä; giaù trò giao dòch coâng ngheä… cuõng caàn ñöôïc caäp nhaät. Moät saân chôi môùi ñaõ môû ra, coù theå noùi ñaây laø laàn hoäi nhaäp quoác teá thöù 2 cuûa Vieät Nam keå töø khi chuùng ta gia nhaäp WTO, tuy nhieân laàn naøy ôû moät möùc ñoä khaùc caû veà beà roäng laãn chieàu saâu... Cuoäc chôi naøo thôøi cô vaø thaùch thöùc cuõng ñan xen nhöng vôùi TPP coù theå cô hoäi seõ laø chuû yeáu. 5Slaø phöông phaùp quaûn lyù coù theå giuùp haïn cheá laõng phí, caûi thieän naêng suaát, tuy nhieân phöông phaùp naøy vaãn chöa ñöôïc aùp duïng taïi nhieàu doanh nghieäp, ñaëc bieät laø caùc doanh nghieäp saûn xuaát nhoû vaø vöøa (DNSXNVV). Nhieàu doanh nghieäp khi aùp duïng laïi toû ra luùng tuùng. Döôùi ñaây laø 1 soá gôïi yù khi thöïc hieän 5S trong hoaït ñoäng naâng cao naêng suaát chaát löôïng. Taäp ñoaøn TOYOTA, Nhaät Baûn ñaõ ñöa ra 7 loaïi laõng phí trong hoaït ñoäng saûn xuaát ñoù laø: saûn xuaát dö thöøa, thôøi gian chôø ñôïi, vaän chuyeån haøng hoùa khoâng hôïp lyù, haøng toàn kho dö thöøa, quy trình saûn xuaát, vieäc di chuyeån trong coâng vieäc khoâng hôïp lyù vaø saûn phaåm hö haïi. Gôïi yù thöïc hieän 5S giuùp naâng cao naêng suaát chaát löôïng cho doanh nghieäp Caùc loaïi laõng phí treân laø nguyeân nhaân daãn ñeán tình traïng trì treä, naêng suaát chaát löôïng giaûm taïi nhieàu doanh nghieäp. Bôûi vaäy khi thöïc hieän phöông phaùp 5S, ñieàu ñaàu tieân doanh nghieäp caàn laøm ñoù laø tìm ra caùc ñieåm laõng phí ñeå loaïi boû. Gôïi yù tieáp theo ñoù laø tieán haønh 5S khoaûng 5 phuùt tröôùc hoaëc sau giôø laøm vieäc moãi ngaøy. Chuù yù nhieàu hôn tôùi caùc khu vöïc chung nhö: caêng tin, nhaø veä sinh, vöôøn, haønh lang ngoaøi, baõi ñoã xe,… Caùc doanh nghieäp coù theå tieán haønh thöïc hieän thí ñieåm tröôùc 1 moâ hình trong toå chöùc sau ñoù nhaân roäng ra. Ñeå 5S ñöôïc “nhuaàn nhuyeãn” trong doanh nghieäp, ngöôøi ñöùng ñaàu caàn kieåm soaùt quaù trình thöïc hieän baèng phöông phaùp tröïc quan. Chæ ra caùc baèng chöùng maø nhaân vieân caàn phaûi taêng cöôøng hoaït ñoäng 5S. Phaûi khoâng ngöøng caûi tieán moâi tröôøng laøm vieäc. Taïi Nhaät Baûn, 5S khoâng chæ laø nhöõng nguyeân taéc maø ñaõ trôû thaønh taäp quaùn quaûn trò trong doanh nghieäp. Ñoù laø vaên hoùa “saïch seõ” nôi coâng sôû nhaèm trieät tieâu söï laõng phí vaø taêng naêng suaát chaát löôïng.
 9. 9. Lean vaø 5S 77 Trong moät chuyeán thaêm ñeán Myõ, caùc laõnh ñaïo Toyota ñaëc bieät laø Taiichi Ohno (ngöôøi ñöôïc coi nhö laø cha ñeû cuûa TPS) khaûo saùt vaø nghieân cöùu caùc daây chuyeàn laép raùp taïi Ford, trong khi thöøa nhaän taàm côõ to lôùn cuûa caùc day chuyeàn vaø nhaø maùy saûn xuaát, nhöng hoï cuõng raát thaát voïng bôûi söï laõng phí maùy moùc/ thieát bò, con ngöôøi, phöông phaùp, nguyeân vaät lieäu (4M: Man, Machine, Method, Material) ñaëc bieät laø lieân töôûng ñeán söï khan hieám nguyeân vaät lieäu taïi Nhaät. Maëc duø noù laø moät daây chuyeàn laép raùp, nhöng trong thöïc teá quan saùt ñöôïc ñaõ coù raát nhieàu söï chôø ñôïi, chôø ngöôøi, chôø maùy moùc/thieát bò, chôø nguyeân vaät lieäu, coâng ñoaïn naøy chôø coâng ñoaïn khaùc, trong khi thaønh phaåm vaø baùn thaønh phaåm thì chaát ñoáng vì sai hoõng vaø saûn xuaát dö thöøa. Toøan boä nôi laøm vieäc voâ toå chöùc vaø maát khaû naêng kieåm soùat. Vôùi caùc xe naâng di chuyeån haøng nuùi vaät lieäu ôû khaép nôi, nhaø maùy troâng gioáng nhö nhaø kho nhieàu hôn. Trong chuyeán thaên naøy caùc laõnh ñaïo Toyoda cuõng ñeán thaêm sieâu thò Piggly Wiggly vaø ñaõ raát aán töôïng vôùi heä thoáng cuûa sieâu thò veà saép xeáp laïi vaø caát laïi xe khi khaùch haøng mua xong, beân caïnh löôïng haøng hoùa treân keä ñöôïc boå sung chính xaùc baèng soá khaùch haøng vöøa laáy ñi, nghóa laø vieäc saûn xuaát hoøan toøan phuø hôïp soá löôïng vöøa tieâu thuï. Ñaây laø cô sôû cho nhöõng gì baây giôø ñöôïc goïi laø “JIT: just In Time/ Vöøa ñuùng luùc” ñöôïc xem nhö heä thoáng khoâng kho (heä thoáng keùo/ Pull system). Keá thöøa baøi hoïc cuûa Henry Ford coäng vôùi vieäc nhìn thaáy “heä thoáng keùo: Pull System” taïi sieâu thò ôû Myõ vaø Toyota cuõng traân troïng aùp duïng baøi giaûng veà chaát löôïng cuûa W.Edwards Deming (sö toå cuûa quaûn lyù chaát löôïng hieän ñaïi) lieân tuïc ñaùp öùng vöôït qua yeâu moïi söï mong ñôïi cuûa khaùch haøng laø nhieäm vuï cuûa toå chöùc. Taát caû ñaõ taïo neân Heä thoáng saûn xuaát Toyota. Ñeå ñaït ñöôïc ñieàu naøy ôû Toyota, hoï giaûm löôïng toàn kho ñeán möùc thaáp nhaát coù theå, nhaèm ñaûm baûo vaø duy trì cho quaù trình saûn xuaát ñöôïc tieáp tuïc goïi laø toàn kho an toaøn. Ñoái vôùi löôïng toàn kho aøn toaøn naøy hoï seõ tieâu chuaån hoùa raát cuï theå vaø ñöôïc saép xeáp goïn gaøng roõ raøng theo nguyeân taéc (FIFO: First In First Out/ Vaøo tröôùc ra tröôùc). Ñaây laø ñieåm thöïc söï baét ñaàu cuûa lòch söû 5S. Moâ hình thöïc haønh 5S ñaõ ñöôïc söû duïng taïi Nhaät baûn nhö moät neàn taûng ñeå aùp duïng thaønh coâng heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng. Khaùi nieäm 5S (5S Methodology) baét nguoàn töø Nhaät Baûn vaøo ñaàu nhöõng naêm 1980 theá kyû XX. Theo ñònh nghóa 5S laø Seiri (Saøng loïc nhöõng thöù khoâng caàn thieát taïi nôi laøm vieäc vaø boû ñi), Seiton (Saép xeáp moïi thöù ngaên naép ñeå deã tìm, deã thaáy, deã laáy), Seiso (Saïch seõ veä sinh thieát bò, duïng cuï vaø nôi laøm vieäc), Seiketsu (Saên soùc nôi laøm vieäc baèng caùch luoân thöïc hieän 3S treân) vaø Shitsuke (Saün saøng giaùo duïc reøn luyeän ñeå moïi ngöôøi thöïc hieän 4S treân moät caùch töï giaùc). Moâ hình thöïc haønh 5S ñaõ ñöôïc söû duïng taïi Nhaät baûn nhö moät neàn taûng ñeå aùp duïng thaønh coâng heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng. 5S laø söï khôûi ñaàu cuûa moät cuoäc soáng naêng suaát, taïo ra moät moâi tröôøng laøm  vieäc  khoa  hoïc,  goïn  gaøng,  saïch  ñeïp,  thoaûi  maùi  vaø  an  to aøn  cho  moïi  ngöôøi  taïi  nôi  laøm  vieäc.  Giaûm  thieåu ñöôïc  caùc  laõng  phí  trong  quaù  trình  hoaït  ñoäng  saûn  xuaát  kinh  doanh  vaø  dòch  vuï;  huy  ñoäng  ñöôïc  söï  tham  gia höôûng  öùng  cuûa  taát  caû  caùc  thaønh  vieân  trong  toå  chöùc,  doanh  nghieäp.  5S  coøn  laø  neàn  taûng  hoã  trôï  ñaéc  löïc  ñeå phaùt  trieån  caùc  heä  thoáng  quaûn  lyù  tieân  tieán  khaùc  trong  doanh  nghieäp  nhö  ISO  9000;  ISO  14000;  ISO  22000; TQM - Quaûn lyù chaát löôïng toaøn dieän, TPM - Duy trì hieäu suaát thieát bò toång theå, LSS - Lean Six Sigma… Chöông trình 5S ñaõ ñöôïc trieån khai taïi Vieät Nam vaø ñaõ ñöôïc nhieàu toå chöùc, doanh nghieäp quan taâm, aùp duïng nhö moät coâng cuï  höõu hieäu nhaèm naâng cao naêng suaát chaát löôïng thoâng qua moät quaù trình giaûm thieåu vaø  loaïi  tröø  caùc  laõng  phí  trong  caùc  hoaït  ñoäng  saûn  xuaát,  kinh  doanh  vaø  dòch  vuï. 5S laø coâng cuï quan troïng nhaát cuûa heä thoáng Lean. Baûn tin xin toång hôïp vaø trích giôùi thieäu moät soá thoâng tin veà 5S cuûa nhieàu taùc giaû ñaõ ñaêng treân trang http://vietq. vn ñeå Baïn ñoïc tham khaûo. Xin caùm ôn caùc taùc giaû vaø trang Chaát löôïng Vieät Nam Online (VietQ.vn) 5S - Söï khôûi ñaàu cuûa moät cuoäc soáng naêng suaát
 10. 10. Lean vaø 5S 8 Ñöôïc bieát ñeán nhö moät phöông phaùp neàn taûng cho caùc hoaït ñoäng caûi tieán taïi doanh nghieäp giuùp doanh nghieäp “toå chöùc” ñöôïc nôi laøm vieäc hieäu quaû vaø giöõ nôi ñoù moät caùch coù “toå chöùc”. Nhöng nhieàu doanh nghieäp ñang aùp duïng moät caùch khoâng coù heä thoáng thieáu ñoàng boä khieán cho taùc duïng cuûa 5S giaûm ñi ñaùng keå. Xuaát phaùt töø quan ñieåm, neáu laøm vieäc trong moät moâi tröôøng laønh maïnh, saïch ñeïp, thoaùng ñaõng, tieän lôïi, thì tinh thaàn seõ thoaûi maùi hôn, naêng suaát laøm vieäc seõ cao hôn, taïo ñieàu kieän cho vieäc phaùt huy tính saùng taïo cuûa nhaân vieân vaø moät vaên hoùa caûi tieán lieân tuïc taïi doanh nghieäp ñem laïi nieàm tin cho khaùch haøng. Cuõng nhö raát nhieàu caùc phöông phaùp vaø coâng cuï khaùc, 5S hình thaønh vôùi quaù trình phaùt trieån cuûa caùc heä thoáng quaûn lyù saûn xuaát treân theá giôùi. Boû qua giai ñoaïn tröôùc theá chieán thöù II chính laø söï keá thöøa vaø phaùt trieån heä thoáng saûn xuaát laøm thay ñoåi theá giôùi cuûa ngöôøi Nhaät (Heä thoáng saûn xuaát TOYOTA). Ngöôøi saùng laäp Toyota, Sakichi Toyoda vaø kyõ sö Taiichi Ohno ñaõ phaùt trieån thaønh coâng heä thoáng saûn xuaát Toyota goïi taét laø (TPS: Toyota Production System), ñöôïc xem nhö moät trieát lyù luoân loaïi boû/giaûm thieåu caùc hoaït ñoäng/thao taùc gaây ra laõng phí vaø baát hôïp lyù trong caùc quaù trình saøn xuaát/kinh doanh nhaèm ruùt ngaén thôøi gian töø khi khaùch haøng ñaët haøng cho ñeán khi khaùch haøng nhaät ñöôïc haøng vôùi chi phí thaáp nhaát vaø chaát löôïng cao nhaát. Ñoù chính laø neàn taûng cho söï phaùt trieån ngaønh oâ toâ khoång loà cuûa Nhaät Baûn ngaøy hoâm nay. Khaùi nieäm 5S ñaõ noåi leân nhö laø coâng cuï quan troïng nhaát cuûa heä thoáng Lean ñöôïc aùp duïng cho haàu nhö taát caû caùc ngaønh coâng nghieäp, bao goàm khoa hoïc vaø ñôøi soáng, bôûi vì noù ñöôïc cho laø neàn taûng cô baûn nhaát cho vieäc trieån khai aùp duïng caùc coâng cuï vaø phöông phaùp caûi tieán tieân tieán hieän ñaïi khaùc. Vôùi 5S, tình traïng khoâng oån ñònh vaø caùc laõng phí/baát hôïp lyù bò phôi baøy vaø hieän ra sôùm hôn, noù giuùp chuùng ta nhanh choùng coù caùc haønh ñoäng hieäu quaû vaø giaûi quyeát nhanh caùc vaán ñeà ñang phaùt sinh. ÔÛ Vieät Nam ñaõ töø raát laâu, coù raát nhieàu caùc chöông trình ñaøo taïo- huaán luyeän vaø höôùng daãn trieån khai 5S, keøm theo laø caùc chöông trình hoã trôï töø caùc cô quan ban ngaønh vaø ñôn vò söï nghieäp nhaø nöôùc cho doanh nghieäp song trong thöïc teá coøn raát nhieàu caùc kho khaên ñeå aùp duïng thaønh coâng 5S vaø ñaëc bieät laø laøm sao ñeå 5S mang laïi hieäu quaû cao, beân caïnh ñoù laø phaûi duy trì ñöôïc hoaït ñoäng moät caùch laâu daøi vaø hoaøn toaøn töï nguyeän, laøm sao ñeå 5S phaûi ñöôïc aên saâu vaøo tieàm thöùc cuûa moãi thaønh vieân trong toå chöùc, töø baûo veä, tieáp taân, caùc phoøng ban chöùc naêng vaên phoøng/ nhaø xöôûng/ kho baõi vaø laõnh ñaïo doanh nghieäp roài ngay caû khaùch haøng vaø nhaø cung öùng. . . Chuùng ta neân baét ñaàu vôùi nhaän thöùc khaùc hôn veà 5S, trieát lyù cuûa 5S phaûi gaén lieàn vôùi trieát lyù cuûa heä thoáng saûn xuaát tinh goïn/tinh giaûn laø loaïi boû laõng phí vaø baát hôïp lyù trong taát caû caùc quaù trình, vaø laø neàn taûng cuûa moät vaên hoùa caûi tieán lieân tuïc taïi doanh nghieäp, khi trieån khai 5S neân gaén lieàn vôùi caùc coâng cuï hoã trôï ñeå 5S thaønh coâng nhö heä thoáng quaûn lyù hieån thò vaø kieåm soaùt tröïc quan, khi trieàn taûi 5S khoâng theå naøo truyeàn taûi moät caùch cöùng nhaéc, neáu chuùng ta cöù raäp khuoân vaø söû duïng gioáng vôùi vaên hoùa luoân chia seû, luoân saün saøng laøm vieäc nhoùm vôùi tính nguyeân taéc vaø luoân tuaân thuû caùc quy ñònh cuûa ngöôøi Nhaät maø aùp vaøo vaên hoùa doanh nghieäp Vieät Nam thì khôûi ñaàu seõ raát gian nan. Vì theá chuùng ta neân taïo ra moät moâi tröôøng rieâng moät phong caùch rieâng töông öùng vôùi moãi loaïi hình doanh nghieäp ñaëc bieät laøm sao ñeå luoân nhaän ñöôïc söï ñoäng vieân khích leä töø laõnh ñaïo caáp cao, beân caïnh ñoù cuõng neân coù caùc cheá taøi cuï theå cho vieäc hôøi hôït khoâng tuaân thuû. Moät lôïi ích khaùc, thöôøng bò boû qua khi trieån khai 5S laø “Chuaån hoùa” vaø “Duy trì” töông öùng vôùi S4 vaø S5 noù baét buoäc caùc toå chöùc aùp duïng caùc nguyeân taéc cuûa coâng vieäc ñöôïc chuaån hoùa vaø keøm theo laø möùc ñoä kyû luaät vaø tính tuaân thuû cao ñeå thöïc hieän 5S thaønh coâng. Song haàu heát caùc tieâu chuaån thao taùc/laøm vieäc taïi caùc doanh nghieäp vaãn chöa ñöôïc chuaån hoùa hoaëc laø chuaån hoùa chöa ñaày ñuû. Vì vaäy 5S vaø tieâu chuaån hoùa coâng vieäc/thao taùc khoâng theå naøo taùch rôøi, tieâu chuaån hoùa laø saûn phaåm cuûa quaù trình thöïc hieän 5S. Trong khi 5S chaéc chaén aùp duïng raát toát trong caùc moâi tröôøng saûn xuaát, ñieàu quan troïng caàn löu yù laø noù ñöôïc aùp duïng toát nhö nhau trong caùc boä phaän khaùc cuûa doanh nghieäp, töø thieát keá phaùt trieån, vaên phoøng, kinh doanh... Nhöng trong thöïc teá caùc doaïnh nghieäp khi aùp duïng laïi khoâng mang tính heä thoáng vaø ñoàng boä, ñieàu naøy cuõng coù theå taïo ra söï maát caân ñoái trong vieäc aùp duïng 5S thaønh coâng. Vì vaäy, vôùi vieäc aùp duïng treân dieän roäng doanh nghieäp seõ coù nhieàu lôïi ích hôn vôùi 5S. Nhö ñaõ ñeà caáp phía treân, ñieàu toái quan trong laø laõnh ñaïo vaø quaûn lyù caáp cao cuûa doanh nghieäp phaûi giao tieáp vaø truyeàn taûi lieân tuïc haøng tuaàn haøng thaùng haøng quyù veà 5S nhaèm cuûng coá vaø keát noái 5S vôùi caùc muïc tieâu kinh doanh cuûa doanh nghieäp. Xem 5S nhö caùch taïo ra ñoäng löïc ñeå laøm vieäc vôùi caùc chuû ñeå caûi tieán cuï theå cho moãi thôøi ñoaïn ñeå coù ñöôïc moät moâi tröôøng saûn xuaát/kinh doanh beàn vöõng vaø laâu daøi. Ngoaøi ra, thaønh coâng cuûa 5S ñöôïc döïa treân vieäc thay ñoåi haønh vi/thoùi quen cuûa moãi thaønh vieân trong toå chöùc. Thöïc traïng aùp duïng 5S taïi doanh nghieäp Vieät Nam
 11. 11. Lean vaø 5S 9 5Slaø phöông phaùp quaûn lyù coù theå giuùp haïn cheá laõng phí, caûi thieän naêng suaát, tuy nhieân phöông phaùp naøy vaãn chöa ñöôïc aùp duïng taïi nhieàu doanh nghieäp, ñaëc bieät laø caùc doanh nghieäp saûn xuaát nhoû vaø vöøa (DNSXNVV) - nôi ñang gaëp khoâng ít khoù khaên do laõng phí. Vì sao laïi nhö vaäy? Thieáu söï cam keát cuûa laõnh ñaïo doanh nghieäp khi thöïc hieän 5S   Trong moät doanh nghieäp, laõnh ñaïo laø ngöôøi ñoùng vai troø quan troïng trong vieäc ñònh höôùng chieán löôïc cuõng nhö leân keáhoaïch hoaït ñoäng cho doanh nghieäp, trong ñoù bao goàm caû vieäc thöïc hieän 5S. Ngöôøi laõnh ñaïo seõ ñaët ra muïc tieâu cuõng nhö hoaïch ñònh caùc nguoàn löïc caàn thieát cho keá hoaïch trieån khai 5S thaønh coâng. Theâm vaøo ñoù, söï cam keát maïnh meõ cuûa laõnh ñaïo doanh nghieäp seõ giuùp naâng cao nhaän thöùc cuûa nhaân vieân vaø khuyeán khích hoïthöïc hieän 5S hieäu quaû hôn. Do vaäy, ñaây coù theå xem laø nguyeân nhaân quan troïng aûnh höôûng ñeán hieäu quaû cuûa doanh nghieäp khi aùp duïng 5S. Vieäc tuyeân truyeàn veà 5S chöa thöïc söï hieäu quaû  Tuy khaùi nieäm 5S ñaõ xuaát hieän ôûVieät Nam khoaûng 10 naêm, song vôùi nhieàu doanh nghieäp, ñaây vaãn coù theå xem laø moät khaùi nieäm môùi. Do vieäc tuyeân truyeàn, phoå bieán phöông phaùp naøy tôùi caùc doanh nghieäp chöa hieäu quaû neân soá löôïng doanh nghieäp bieát tôùi, aùp duïng vaø khai thaùc lôïi ích töø 5S coøn haïn cheá. Thieáu söï hoã trôï töø caùc chuyeân gia 5S   Hieän nay soá löôïng chuyeân gia veà 5S taïi Vieät Nam vaãn coøn töông ñoái haïn cheá. Ñieàu naøy khieán caùc doanh nghieäp muoán aùp duïng 5S gaëp khoâng ít khoù khaên bôûi söï khaùc nhau veà moâi tröôøng kinh doanh vaø vaên hoùa laøm vieäc giöõa Vieät Nam vaø Nhaät Baûn - nôi ra ñôøi phöông phaùp 5S - ñoøi hoûi nhöõng chuyeân gia khoâng chæ am hieåu veà phöông phaùp maø coøn caû veà caùc ñaëc ñieåm cuûa doanh nghieäp Vieät Nam, töø ñoù môùi coù theå ñöa ra nhöõng chöông trình ñaøo taïo vaø tö vaán phuø hôïp, kòp thôøi. Thieáu söï ñaøo taïo baøi baûn veà 5S taïi doanh nghieäp  Ñeå coù theå tieáp caän, ñi ñeán hieåu, aùp duïng vaø khai thaùc hieäu quaûnhöõng lôïi ích maø phöông phaùp 5S ñem laïi, ñaøo taïo laø yeâu caàu cô baûn trong caùc böôùc trieån khai. Caùc chöông trình ñaøo taïo caàn roõ raøng theo töøng giai ñoaïn, phuø hôïp vôùi ñieàu kieän cuûa doanh nghieäp vaø ñoái töôïng hoïc. Vieäc ñaøo taïo seõ cung caáp caùi nhìn ñuùng vaø ñaày ñuû cho caùc doanh nghieäp cuõng nhö nhöõng ngöôøi seõ thöïc hieän trieån khai 5S, do ñoù noù ñoùng vai troø quan troïng trong vieäc quyeát ñònh hieäu quaû cuûa quaù trình trieån khai phöông phaùp naøy treân thöïc tieãn.  Thieáu taøi lieäu tieáng Vieät veà 5S  Taïi Vieät Nam, nguoàn taøi lieäu veà 5S chuû yeáu vaãn laø caùc taøi lieäu nöôùc ngoaøi baèng tieáng Anh hoaëc tieáng Nhaät, aûnh höôûng khoâng nhoû ñeán quaù trình hoïc taäp, truyeàn taûi vaø tieáp caän phöông phaùp naøy. Trong khi ñoù, taøi lieäu phuïc vuï cho ñaøo taïo ñoùng vai troø quan troïng trong vieäc xaây döïng keá hoaïch trieån khai 5S. Do ñoù, phaùt trieån taøi lieäu baèng tieáng Vieät seõ taïo ra neàn taûng giuùp vieäc tuyeân truyeàn aùp duïng 5S ñaït hieäu quaû hôn. Thieáu söï kieåm tra giaùm saùt chaët cheõ khi thöïc hieän 5S  Vieäc giaùm saùt thöôøng xuyeân vaø saâu saùt seõ ñaûm baûo cho vieäc aùp duïng caùc phöông phaùp môùi toaøn dieän vaø hieäu quaûhôn. nhieàu DNSXNVV coù ñaëc ñieåm laø löïc löôïng lao ñoäng coù trình ñoä chöa cao, thoùi quen tuøy tieän vaø yù thöùc keùm, ñaây ñöôïc coi laø raøo caûn maø caùc doanh nghieäp caàn vöôït qua ñeå coù theå trieån khai thaønh coâng 5S. Vieäc thieáu kieåm tra, giaùm saùt seõ laøm giaûm hieäu quaû, thaäm chí laøm sai leäch caùc khaùi nieäm ban ñaàu vaø daãn ñeán laøm sai, aûnh höôûng tôùi hieäu quaû saûn xuaát vaø gaây laõng phí cho doanh nghieäp. Vì sao 5S chöa ñöôïc nhieàu doanh nghieäp aùp duïng?
 12. 12. 1010 Lean vaø 5S Khi böôùc chaân vaøo baát cöù nhaø maùy naøo ôû Nhaät Baûn, ngöôøi ngoaøi ñeàu thaáy nhöõng taám bieån khaù lôùn vôùi khaåu hieäu “Thöïc hieän toát 5S”. 5S nhö moät taäp quaùn Nhöõng ngöôøi Myõ “haønh höông” tôùi caùc nhaø maùy Nhaät Baûn vaøo thaäp nieân 70 - 80 voâ cuøng kinh ngaïc tröôùc moät thöïc teá: Nhaø maùy cuûa Nhaät saïch ñeán noãi khaùch coù theå ngoài beät ngay xuoáng ñeå aên côm treân saøn nhaø. Khi caùc nhaø nghieân cöùu Myõ vaø Chaâu AÂu baét ñaàu tìm hieåu taïi sao laïi coù thöù vaên hoùa “saïch seõ” baát thöôøng nhö vaäy ôû Nhaät, hoï phaùt hieän ra nguyeân taéc 5S. 5S töø ñoù ñöôïc phoå bieán vaøo caùc nhaø maùy ôû phöông Taây. Ngöôøi Myõ dòch 5S theo ngoân ngöõ Nhaät sang tieáng Anh cuõng baét ñaàu vôùi caùc chöõ S: Sort (phaân loaïi), Straighten (ngaên naép), Shine (thanh loïc), Standarlize (tieâu chuaån hoùa) vaø Sustain (duy trì). Chính caùc quy taéc ñöôïc tieâu chuaån hoùa vaø giaùm saùt lieân tuïc naøy ñaõ taïo ra moät vaên hoùa “saïch seõ” trong doanh nghieäp Nhaät vaø theo thôøi gian thaønh moät thoùi quen khoâng theå thieáu ñöôïc. Theo caùch noùi cuûa chuyeân gia nghieân cöùu veà saûn xuaát tinh goïn Nhaät Baûn Jeffrey K.Liker, “ñoái vôùi ngöôøi Nhaät thì ñaây ñôn thuaàn laø vaán ñeà veà loøng kieâu haõnh”. 5S vaø baøi hoïc töø doanh nghieäp Nhaät Baûn Khoâng chæ saïch seõ Nhöng neáu chæ hieåu 5S treân khía caïnh taïo ra moät thöù vaên hoùa saïch seõ ñeå thoûa maõn “loøng kieâu haõnh” nhö treân laø chöa hieåu heát troïn veïn yù nghóa cuûa 5S. Nhöõng noã löïc duy trì 5S khoâng phaûi chæ ñeå giöõ nhaø maùy saïch seõ vaø ngaên naép. Muïc ñích cuûa 5S laø trieät tieâu söï laõng phí vaø taêng hieäu suaát laøm vieäc. Toyota laø moät minh chöùng ñieån hình nhaát cho tính muïc ñích cuûa 5S.Cuoán saùch Toyota Way (Phöông thöùc Toyota) coù ghi laïi nhieàu ví duï. Ñieån hình laø ôû Trung taâm kyõ thuaät cuûa Toyota taïi thaønh phoá Michigan (Myõ), nôi ñaõ thieát keá ra Camry vaø Avalon. Giaùm ñoác trung taâm laø oâng Masaki cöù hai laàn moät naêm laïi tröïc tieáp ñeán choã töøng nhaân vieân vaø yeâu caàu hoï cho xem tuû hoà sô. OÂng raø soaùt kyõ löôõng ñeå ñaûm baûo noù saïch seõ vaø ñöôïc saép xeáp hôïp lyù. Toyota coù tieâu chuaån rieâng cho vieäc saép hoà sô vaø giaùm ñoác tröïc tieáp theo doõi xem nhaân vieân coù “leäch” chuaån khoâng. Hôn theá, moät phoù giaùm ñoác Trung taâm coøn coù nhieäm vuï kieåm tra ñoät xuaát heä thoáng email cuûa töøng nhaân vieân chæ ñeå ñaûm baûo raèng thö töø ñöôïc saép xeáp hôïp lyù trong caùc thö muïc vaø thö cuõ phaûi xoùa boû. Nhöõng bieän phaùp naøy theo quan nieäm thoâng thöôøng seõ bò coi laø quaù ñaùng vaø xaâm phaïm quyeàn töï do caù nhaân. Nhöng Toyota vaãn duy trì ñeå quyeát taïo laäp neùt vaên hoùa saïch seõ vaø ngaên naép trong coâng ty. Vieäc saép xeáp taøi lieäu hay hoäp thö ñieän töû moät caùch traät töï chaéc chaén coù taùc duïng taêng naêng suaát vaø hieäu quaû laøm vieäc. Xeùt treân khía caïnh naøy, Toyota hoaøn toaøn hôïp lyù khi tieán haønh nhöõng bieän phaùp ñoù. Taïi Nhaät Baûn, 5S khoâng chæ laø nhöõng nguyeân taéc maø ñaõ trôû thaønh taäp quaùn quaûn trò trong doanh nghieäp. Ñoù laø vaên hoùa “saïch seõ” nôi coâng sôû nhaèm trieät tieâu söï laõng phí vaø taêng naêng suaát chaát löôïng. ÔÛ Vieät Nam, coù raát nhieàu caùc chöông trình ñaøo taïo - huaán luyeän vaø höôùng daãn trieån khai 5S, keøm theo laø caùc chöông trình hoã trôï töø caùc cô quan ban ngaønh vaø ñôn vò söï nghieäp nhaø nöôùc cho doanh nghieäp. Song trong thöïc teá coøn raát nhieàu caùc khoù khaên ñeå aùp duïng thaønh coâng 5S vaø ñaëc bieät laø laøm sao ñeå 5S mang laïi hieäu quaû cao? Döôùi ñaây laø 6 böôùc thöïc hieän 5S giuùp doanh nghieäp naâng cao naêng suaát chaát löôïng: Böôùc ñaàu tieân ñoù laø chuaån bò. Caùn boä laõnh ñaïo caàn hieåu roõ nguyeân lyù, lôïi ích cuûa 5S vaø cam keát thöïc hieän phöông phaùp naøy. Xaùc ñònh phaïm vi, sô ñoà hoùa uûy ban, chæ ñònh ngöôøi phuï traùch thöïc hieän 5S. Sau ñoù ñaøo taïo nhaän thöùc veà 5S cho taát caû nhaân vieân trong doanh nghieäp. 5Sñöôïc aùp duïng laàn ñaàu tieân ôû Taäp ñoaøn Toyota vaø phaùt trieån raát nhanh sau ñoù ôû caùc coâng ty Nhaät Baûn. Sau ñoù ñöôïc phoå bieán sang nhieàu nöôùc khaùc. ÔÛ Vieät Nam, 5S laàn ñaàu tieân ñöôïc aùp duïng vaøo naêm 1993, ôû moät Coâng ty Nhaät (Vikyno). Hieän nay, raát nhieàu coâng ty saûn xuaát ôû Vieät Nam aùp duïng 5S vì coù nhieàu lôïi ích.
 13. 13. 1111 Lean vaø 5S Caùc böôùc thöïc hieän 5S giuùp naâng cao naêng suaát chaát löôïng cho doanh nghieäp Lôïi ích cuûa 5S trong hoaït ñoäng naâng cao naêng suaát chaát löôïng cho doanh nghieäp caùn boä ñi ñaøo taïo veà caùc kieán thöùc cô baûn cuûa 5S. Böôùc thöù ba laø taát caû caùn boä coâng nhaân vieân thöïc hieän toång veä sinh. Ñaàu tieân caàn aán ñònh ngaøy toång veä sinh; chia vuøng, phaân coâng nhoùm phuï traùch. Cung caáp ñaày ñuû duïng cuï vaø caùc thieát bò caàn thieát. Sau ñoù, tieán haønh toång veä sinh trong doanh nghieäp. Böôùc thöù tö ñoù laø baét ñaàu baèng Seiri, nghóa laø doanh nghieäp phaûi saøng loïc nhöõng gì khoâng caàn thieát taïi nôi laøm vieäc vaø loaïi boû chuùng. Ñeå thöïc hieän ñöôïc ñieàu naøy, ñaàu tieân caàn xem xeùt nôi laøm vieäc cuøng vôùi caùc ñoàng nghieäp. Böôùc thöù naêm laø tieán haønh thöïc hieän Seiri, Seiton vaø Seiso haøng ngaøy. Ñaàu tieân, laø loaïi boû nhöõng gì khoâng caàn thieát trong doanh nghieäp ñeå taän duïng choã laøm vieäc hieäu quaû hôn. Sau ñoù, caûi tieán ñòa ñaët, vaän chuyeån, thay theá maùy moùc, trang thieát bò. Giuùp giaûm chi phí löu kho, khoaûng khoâng, caùc vaät duïng - taøi lieäu loãi thôøi, caùc vaät duïng ñaõ heát giaù trò. AÙp duïng phöông phaùp 5S, caùc maùy moùc, trang thieát bò seõ ñöôïc kieåm tra, lau chuøi, baûo döôõng haøng ngaøy; phoøng ngöøa vieäc hoûng hoùc cuûa thieát bò, naâng cao hieäu suaát söû duïng cuûa maùy moùc. Nhôø ñoù vaán ñeà veà an toaøn lao ñoäng cuõng ñöôïc naâng cao. Vieäc aùp duïng phöông phaùp 5S thöôøng xuyeân, giuùp taát caû nhaân vieân ñeàu coù theå tham gia hoaït ñoäng, naâng cao tinh thaàn taäp theå, taïo söï hoaø ñoàng cuûa moïi ngöôøi. ñieåm vaø phöông phaùp löu tröõ ñeå giaûm toái thieåu thôøi gian tìm kieám, laáy ra vaø traû laïi. Cuoái  cuøng, laäp thôøi khoùa bieåu veä sinh ñònh kyø ñeå taïo ra 1 moâi tröôøng thoaûi maùi. Böôùc thöù saùu ñoù laø tieán haønh ñaùnh giaù ñònh kyø 5S. Laäp keá hoaïch ñaùnh giaù vaø khuyeán khích hoaït ñoäng 5S; phaùt ñoäng phong traøo thi ñua giöõa caùc phoøng ban. Trao thöôûng cho caùc nhoùm vaø caù nhaân thöïc hieän toát. Toå chöùc tham quan vieäc thöïc hieän 5S ôû caùc ñôn vò khaùc. Qua ñoù moïi ngöôøi laøm vieäc coù thaùi ñoä tích cöïc, coù traùch nhieäm vaø yù thöùc trong coâng vieäc, töø ñoù naêng suaát chaát löôïng coâng vieäc ñöôïc taêng leân ñaùng keå trong doanh nghieäp. Moät nôi laøm vieäc goïn gaøng, saïch seõ, an toaøn cho söùc khoûe; moät khoâng khí laøm vieäc taäp theå côûi môû; moät tinh thaàn laøm vieäc haêng say - ñoù laø nhöõng gì maø 5S ñem laïi. Trieát lyù cuûa 5S ñôn giaûn, khoâng ñoøi hoûi phaûi bieát caùc thuaät ngöõ khoù. Maët khaùc, baûn chaát con ngöôøi ai cuõng thích saïch seõ, thoaûi maùi vaø an toaøn taïi nôi laøm vieäc. Vì theá, ñeå naâng cao naêng suaát chaát löôïng, haõy reøn luyeän 5S haøng ngaøy. Böôùc thöù hai ñoù laø thoâng baùo chính thöùc cuûa laõnh ñaïo cao nhaát. Laõnh ñaïo trình baøy caùc muïc tieâu cuûa 5S cho toaøn theå coâng nhaân vieân. Coâng boá sô ñoà toå chöùc 5S vaø chæ roõ sô ñoà phaân chia giôùi haïn caùc khu vöïc ñeå phaân traùch nhieäm cho töøng nhoùm thöïc hieän. Sau ñoù leân keá hoaïc veà vieäc söû duïng caùc phöông tieän truyeàn thoâng; laäp chöông trình ñaøo taïo noäi boä cuõng nhö chöông trình göûi Lôïi ích ñaàu tieân khi thöïc hieän 5S ñoù laø laøm loä roõ vaán ñeà. Bôûi nhieàu vaán ñeà seõ raát khoù phaùt hieän khi löu quaù nhieàu caùc vaät duïng maø khoâng coù choïn loïc. Tuy nhieân, nhôø S1 (Seiri) moïi thöù khoâng/chöa lieân quan, khoâng/chöa caàn thieát cho hoaït ñoäng taïi moät khu vöïc seõ phaûi ñöôïc taùch bieät ra khoûi nhöõng thöù caàn thieát sau ñoù loaïi boû hay ñem ra khoûi nôi saûn xuaát. Chæ coù ñoà vaät caàn thieát môùi ñeå taïi nôi laøm vieäc. S1 thöôøng ñöôïc tieán haønh theo taàn suaát ñònh kì. Lôïi ích tieáp theo cuûa phöông phaùp 5S laø giaûm laõng phí cho doanh nghieäp. Ñoù laø nhöõng laõng phí phaùt sinh töø vieäc tìm kieám, saép
 14. 14. 1212 Lean vaø 5S Laõng phí töø saûn xuaát dö thöøa Thaät ngaïc nhieân khi nhieàu coâng ty saûn xuaát nhieàu hôn caàn thieát bôûi vieäc khoâng thaét chaët caùc phaàn, caùc saûn phaåm vaø vaät lieäu! Neáu khoâng coù trình töï, baûo döôõng vaø kyû luaät trong döï tröõ thì haøng hoaù toàn kho seõ chieám heát khoâng gian chöùa. Thaät ruûi ro khi taïm thôøi löu tröõ saûn phaåm trong khu vöïc chuyeân duïng, vì moät soá ngöôøi coù theå chuyeån moät loaït maø khoâng baûo döôõng cuõng khoâng thoâng baùo trong tröôøng hôïp nhö vaäy, coù khaû naêng maát theo doõi vaø daãn ñeán laõng phí nguyeân vaät lieäu, naêng löôïng vaø nhaân löïc. 5S coù theå ñöôïc söû duïng ñeå thieát laäp caùc quy taéc nhaèm löu tröõ, xaùc ñònh khoâng gian vaø ñòa ñieåm. Nhöõng quy ñònh naøy phaûi ñöôïc thoâng baùo roäng raõi ñeå moïi ngöôøi bieát ôû ñaâu, taïi sao vaø trong bao laâu. Trong khi lieân tuïc caûi thieän tình traïng naøy, caùc quy ñònh phaûi ñöôïc caäp nhaät vaø aùp duïng vaøo caùc traïng thaùi môùi nhaát. Laõng phí töø thôøi gian chôø ñôïi Chôø ñôïi laø moät heä quaû cuûa ñoàng boä hoùa yeáu keùm giöõa caùc giai ñoaïn quaù trình chuaån bò khoâng toát. Do thieáu caùc quy ñònh veà ñòa ñieåm löu tröõ neân ngöôøi ta phaûi tìm kieám ôû khaép moïi nôi daãn ñeán tình traïng phaûi chôø ñôïi caùc boä phaän, vaät lieäu, coâng cuï, höôùng daãn, vv ...  7 loaïi laõng phí do Toyota phaùt hieän trong 5S Ñieàu baïn ñang chôø ñôïi coù thaät söï caàn thieát khoâng? Neáu khoâng caàn thieát thì chuùng ta neân coá gaéng loaïi boû chuùng hoaëc ít nhaát laø giaûm thôøi gian chôø ñôïi vaø khoaûng caùch löu tröõ khi vieäc chôø ñôïi khoâng taïo theâm giaù trò cho coâng vieäc hoaëc saûn phaåm. Laõng phí töø vieäc vaän chuyeån haøng hoùa khoâng hôïp lyù Söï caàn thieát phaûi di chuyeån vaø vaän chuyeån coù theå ñöôïc gaây ra bôûi caùc loaïi laõng phí ñaõ ñeà caäp tröôùc ñoù. Taát caû caùc phöông tieän vaän chuyeån coù theå khoâng ñöôïc loaïi boû, nhöng phaûi ñöôïc giöõ ôû möùc raát toái thieåu. Tìm moät chieác xe taûi pallet ñeå di chuyeån thuøng hoaëc taám naâng haøng laø moät vieäc laøm phoå bieán ôû caùc phaân xöôûng. Ngöôøi ta thöôøng yeâu caàu nhieàu xe taûi hôn, nhöng ñeå giaûi quyeát vaán ñeà coù saün thì caàn coù moät boä caùc quy taéc phuø hôïp, khu vöïc ñoã xe vaø kyû luaät ñeå ñöa chuùng trôû laïi sau khi söû duïng. Haøng toàn kho dö thöøa vaø voâ duïng Trong phöông phaùp 5S, baát cöù ñieàu gì voâ ích seõ ñöôïc loaïi boû. Trong tröôøng hôïp haøng toàn kho, seõ giaønh ñöôïc giaù trò cuûa haøng hoaù ñöôïc löu tröõ vaø laáy laïi khoâng gian maø phaûi ñöôïc daønh öu tieân ñeå ñaùnh giaù hoaït ñoäng saûn xuaát. Taøi lieäu giaáy vaø nhieàu baûn sao cuûa chuùng, danh muïc saûn phaåm vaø lòch cuûa nhöõng naêm tröôùc, caùc taäp tin vaø döõ lieäu, buùt möïc, buùt chì khoâ möïc vaø bò hoûng... taát caû ñeàu laø haøng toàn kho dö thöøa. Laõng phí trong quy trình saûn xuaát Höôùng daãn quy trình vaø coâng vieäc khoâng ñöôïc caäp nhaät lieân tuïc seõ daãn ñeán caùc hoaït ñoäng voâ ích ñöôïc thöïc hieän trong quaù trình naøy. Vieäc saép xeáp vaø chæ daãn cuõng ñöôïc aùp duïng trong caùc trình töï cuûa quaù trình naøy vaø caùc taøi lieäu coù lieân quan. Loaïi laõngphínaøycuõngphoåbieántrongcaùc quaù trình quaûn lyù vaø coâng vieäc vaên phoøng. Caùc quy taéc cuõ vaãn coøn toàn taïi ngay caû khi nguyeân nhaân taïo ra laõng phí khoâng coøn toàn taïi nöõa. Vieäc di chuyeån trong coâng vieäc khoâng hôïp lyù Nhöõng nghieân cöùu veà nôi laøm vieäc chaéc chaén seõ öùng duïng roõ reät vaø phoå bieán nhaát cuûa phöông phaùp 5S. Vieäc boá trí vaø hieån thò cuûa khu vöïc seõ theo lyù luaän 5S, öu tieân söï coù saün cuûa caùc maët haøng caàn thieát, khoaûng caùch ñaït tôùi, deã daøng höôùng tôùi... Giöõa caùc chuyeån ñoäng voâ ích, ñöøng queân ñi boä ñeå tìm kieám nhöõng haøng hoùa bò maát, döõ lieäu, höôùng daãn, thoâng tin boå sung ... Saûn phaåm hö haïi Soá loãi vaø caùc vaán ñeà chaát löôïng coù theå ñöôïc lieân keát tröïc tieáp ñeán tình traïng nôi laøm vieäc: Caùc loãi laép raùp (phaàn khoâng phuø hôïp) do baøn laøm vieäc bò keït vôùi caùc boä phaän töø nhöõng moâ hình / loaït khaùc nhau. Phaàn bò laõng queân trong laép raùp, caùc boä phaän khoâng theå ñöôïc nhìn thaáy trong môù hoãn ñoän treân baøn. Veát traày xöôùc treân caùc boä phaän treân baøn laøm vieäc (caùc gôø, buïi baån, caùc boä phaän ...). Caùc boä phaän hö hoûng, voâ duïng vì baån, xöôùc ...Loãi laép raùp khoâng theo ñuùng trình töï.
 15. 15. 1313 Lean vaø 5S Coâng ty Thuûy ñieän Soâng Tranh nhaän Chöùng chæ Thöïc haønh Toát 5S cho phaïm vi caùc khu vöïc hoaït ñoäng cuûa Coâng ty, bao goàm khoái Vaên phoøng ñieàu haønh ôû thaønh phoá Ñaø Naüng vaø khu vöïc Nhaø maùy Thuûy ñieän Soâng Tranh 2 (tænh Quaûng Nam). OÂng Vuõ Ñöùc Toaøn - Giaùm ñoác Coâng ty cho bieát, coâng ty coù ñònh höôùng phaùt trieån chuyeân nghieäp, beàn vöõng thoâng qua tieáp caän, töøng böôùc aùp duïng caùc giaûi phaùp, coâng cuï quaûn lyù, caûi tieán naêng suaát, chaát löôïng ñoùng goùp vaøo vieäc hoaøn thaønh toát caùc chöùc naêng, nhieäm vuï vaø dòch vuï cuûa coâng ty. Vôùi toång coâng suaát cuûa hai toå maùy laø 190 MW, beân caïnh vieäc taïo ra saûn löôïng ñieän trung bình haøng naêm leân ñeán 695 trieäu kWh, Nhaø maùy Thuûy ñieän Soâng Tranh 2 do Coâng ty Thuûy ñieän Soâng Tranh tröïc tieáp quaûn lyù, vaän haønh coøn coù nhieäm vuï goùp phaàn ñieàu tieát, giaûm luõ vaø boå sung nöôùc cho haï du vaøo muøa khoâ. Nhaèm töøng böôùc oån ñònh, naâng cao naêng löïc ñieàu haønh saûn xuaát, kinh doanh, Coâng ty Thuûy ñieän Soâng Tranh ñaõ xaùc ñònh vieäc aùp duïng thaønh coâng coâng cuï caûi tieán 5S moät trong nhöõng nhieäm vuï troïng taâm cuûa naêm 2014.  Ngaøy 08/04/2016, Sôû Khoa Hoïc Coâng Ngheä TP.HCM phoái hôïp vôùi CLB Lean Six Sigma vaø CiCC toå chöùc Hoäi thaûo: “Naâng cao naêng löïc quaûn trò vaø taêng khaû naêng caïnh tranh thoâng qua aùp duïng Lean Six Sigma trong doanh nghieäp”. Tham döï hoäi thaûo coù Giaùm ñoác Sôû TS. Nguyeãn Vieät Duõng, TS. Nguyeãn Höõu Thieän nguyeân Toång cuïc tröôûng Toång cuïc Tieu chuaån Ño löôøng Chaát löôïng, Boä KH&CN, vaø hôn 100 caùn boä thuoäc Sôû vaø caùc Trung taâm tröïc thuoäc Sôû, cuøng ñaïi dieän moät soá sôû, ban, ngaønh vaø Sau gaàn 6 thaùng trieån khai, Chöùng chæ Thöïc haønh Toát 5S laø moät baèng chöùng ghi nhaän söï cam keát maïnh meõ cuûa laõnh ñaïo, noã löïc, tinh thaàn hoïc hoûi vaø saùng taïo cuûa toaøn theå caùn boä, nhaân vieân cuûa coâng ty. Ñeå ñaït ñöôïc thaønh quaû naøy, söï nhaän thöùc roõ raøng, ñuùng ñaén cuûa moïi caùn boä, nhaân vieân trong coâng ty veà taàm quan troïng cuûa vieäc taïo döïng, duy trì, caûi tieán thöôøng xuyeân moät moâi tröôøng laøm vieäc naêng ñoäng, hieäu quaû, an toaøn vaø chuyeân nghieäp ñöôïc xem laø moät yeáu toá quan troïng haøng ñaàu. Chính vì vaäy, laõnh ñaïo coâng ty raát quan taâm tôùi vieäc ñaøo taïo cho caùn boä, nhaân vieân veà muïc ñích, yù nghóa, caùc lôïi ích coù theå thu ñöôïc töø vieäc aùp duïng coâng cuï 5S. Bôûi leõ, khoâng ai khaùc, chính hoï, nhöõng doanh nghieäp treân ñòa baøn thaønh phoá.Taïi Hoäi thaûo, caùc ñaïi bieåu ñöôïc nghe TS. Nguyeãn Höõu Thieän trình baøy veà lòch söû hình thaønh vaø phaùt trieån Naêng suaát- Chaát löôïng Vieät Nam, chia seû caùc moác söï kieän quan troïng khi OÂng coøn laø Toång cuïc tröôûng, beân caïnh caùc khaùi nieäm chung veà caùc phöông phaùp vaø coâng cuï tieân tieán, OÂng coøn chia seû phöông phaùp tieáp caän Lean Six Sigma vaø Tö duy ñoät phaù.  Tieáp theo sau laø phaàn trình baøy vaø chia seû cuûa OÂng Phaïm Thanh Dieäu - Chuû tòch CiCC, ngöôøi chuû cuûa caùc quaù trình chöùc naêng, nghieäp vuï saûn xuaát, kinh doanh, laø ngöôøi tröïc tieáp vaän duïng saùng taïo caùc nguyeân taéc 5S vaøo ngay nôi laøm vieäc cuûa mình vaø cuõng laø ngöôøi thuï höôûng caùc thaønh quaû, lôïi ích thu ñöôïc töø ñoù. Ñaây laø moät ñieàu kieän tieân quyeát, tieáp theo sau söï cam keát cuûa laõnh ñaïo, ñeå giuùp duy trì thaønh coâng chöông trình 5S taïi doanh nghieäp. Ñöôïc bieát, vôùi söï tö vaán, höôùng daãn taän tình, chuyeân nghieäp cuûa caùc chuyeân gia tö vaán töø Vieän Naêng suaát Vieät Nam (VNPI) veà aùp duïng 5S trong caùc doanh nghieäp saûn xuaát, kinh doanh noùi chung vaø lónh vöïc saûn xuaát, cung öùng ñieän naêng noùi rieâng, cuøng vôùi quyeát taâm maïnh meõ cuûa Laõnh ñaïo vaø toaøn theå caùn boä, nhaân vieân, Coâng ty Thuûy ñieän Soâng Tranh ñaõ coù moät böôùc khôûi ñaàu raát coù yù nghóa, thieát thöïc ñeå höôùng tôùi muïc tieâu khoâng ngöøng naâng cao hieäu quaû hoaït ñoäng saûn xuaát, kinh doanh, goùp phaàn giaûi quyeát baøi toaùn naêng löôïng cho söï phaùt trieån beàn vöõng cuûa neàn kinh teá - xaõ hoäi. chuyeân gia tö vaán Lean Six Sigma.  Tuy coøn laø khaùi nieäm môùi meû, nhöng caùch höôùng daãn tieáp caän Lean Six Sigma qua nhieàu goùc nhìn thöïc teá trieån khai töø chuyeân gia vaø nhöõng thaûo luaän taïi hoäi thaûo ñaõ giuùp caùc caùn boä sôû, toå chöùc, doanh nghieäp treân ñòa baøn thaønh phoá naém baét ñöôïc nhieàu thoâng tin boå ích goùp phaàn ñònh höôùng ñuùng vaø coù caùc yù töôûng toát cho vieäc leân phöông aùn trieån khai hieäu quaû caùc moâ hình caûi tieán tieân tieán, caùc coâng cuï vaø phöông phaùp caûi tieán taêng naêng suaát vaø chaát löôïng. Thuûy ñieän Soâng Tranh nhaän Chöùng chæ Thöïc haønh Toát 5S Sôû Khoa hoïc vaø Coâng ngheä TPHCM vaø LEAN
 16. 16. 1414 Lean vaø 5S Coâng ty Coå phaàn Ñaàu tö & Phaùt trieån Maùy Vieät Nam (Vimid) laø ñaïi lyù uûy quyeàn chính thöùc cuûa taäp ñoaøn Sinotruk taïi Vieät Nam ñöôïc thaønh laäp naêm 2010. Sau moät thôøi gian Vimid ñaõ phaùt trieån nhieàu showroom taïi khaép caùc tænh thaønh: Haø Noäi, Höng Yeân, Haûi Phoøng, TP Hoà Chí Minh…vôùi caùc doøng saûn phaåm chính: Xe taûi, xe cabin chassi taûi thuøng, xe ñaàu keùo, xe troän beâ toâng, vaø caùc loaïi xe chuyeân duïng  nhö xe tec, xe cöùu hoä, xe sômo - rômooc… Vôùi toác ñoä phaùt trieån nhanh choùng neân vieäc kieåm soaùt hieän tröôøng, chaát löôïng laø baøi toaùn Vimid ñang tìm lôøi giaûi. Cuoái naêm 2015, Coâng ty Coå phaàn Ñaàu tö vaø Phaùt trieån Maùy Vieät Nam quyeát ñònh aùp duïng 5S - phöông phaùp thöïc haønh ñeå taïo moâi tröôøng cho vieäc taêng Theo Coâng ty Xi maêng Chinfon, moät trong nhöõng yeáu toá quan troïng haøng ñaàu ñaûm baûo söï thoûa maõn cho ngöôøi lao ñoäng laø phaûi taïo ñöôïc moâi tröôøng laøm vieäc: Veä sinh, saïch seõ, thoâng thoaùng, khoâng coù yeáu toá ñoäc haïi aûnh höôûng xaáu ñeán tình traïng söùc khoûe cuûa ngöôøi lao ñoäng, khoâng coù nguy cô gaây maát an toaøn aûnh höôûng ñeán tính maïng vaø giaûm ñeán möùc thaáp nhaát caùc Vimid höôùng hoaït ñoäng vaøo 5S Xaây döïng phong traøo 5S lôùn maïnh taïi coâng ty xi maêng Chinfon naêng suaát, chaát löôïng, an toaøn vaø kyõ thuaät quaûn lyù noäi vi toát, caét giaûm laõng phí. Vôùi giai ñoaïn ñaàu tieáp caän 5S, Vimid ñaõ hôïp taùc cuøng P&Q trong vieäc cung caáp caùc  kieán thöùc, loä trình trieån khai vaø höôùng daãn thöïc haønh ñieåm 5S taïi Nhaø maùy Vimid Haø Ñoâng.  Ñeå ñoàng boä hoùa kieán thöùc 5S cho toaøn boä caùn boä, vôùi vieäc truyeàn hình tröïc tuyeán tôùi caùc chi nhaùnh taïi: TP Hoà Chí Minh, Haûi Phoøng,… yeáu toá gaây neân caêng thaúng, meät moûi cho ngöôøi lao ñoäng. Xuaát phaùt töø yù töôûng ñoù, Ban laõnh ñaïo Coâng ty Xi maêng Chinfon ñaõ luoân ñeà cao taàm quan troïng cuûa vieäc aùp duïng phong traøo 5S trong Coâng ty vaø ñaõ trieån khai thöïc hieän töø naêm 2000 ñeán nay.  Töø nhöõng noäi dung vaø yeâu caàu chính cuûa chöông trình 5S, coâng ty xi maêng Chinfon ñaõ aùp duïng trieät Beân caïnh söï nhieät tình cuûa giaûng vieân laø söï tham gia höùng khôûi vaø caàu thò cuûa caùc caùn boä Vimid ñaõ taïo neân söï thaønh coâng cuûa khoaù ñaøo taïo. Söï ñoàng loøng vaø quyeát taâm cuûa caùc caùn boä laø moät lôïi theá khi trieån khai vaø aùp duïng 5S taïi Vimid. Chuùc Vimid tieáp tuïc noã löïc vaø gaët haùi ñöôïc nhieàu thaønh coâng trong vieäc caûi tieán hieän tröôøng, naâng cao chaát löôïng vaø phaùt trieån thò tröôøng. ñeå vaø phuø hôïp, qua ñoù ñaõ taïo ñöôïc moät moâi tröôøng laøm vieäc goïn gaøng, veä sinh, saïch seõ, ngaên naép hôn, caûnh quang moâi tröôøng trong khu vöïc trôû neân xanh, saïch, ñeïp hôn. Caùc taøi lieäu, hoà sô, vaät duïng, trang thieát bò phuïc vuï cho coâng vieäc ñöôïc saép xeáp moät caùch khoa hoïc, deã thaáy, deã laáy, deã tìm, deã söû duïng, do ñoù tieát kieäm ñöôïc raát nhieàu thôøi gian traùnh laõng phí vaø taêng naêng suaát lao ñoäng. Do vaäy, toaøn theå CBCNV trong Coâng ty ñeàu caûm thaáy haøi loøng vôùi ñieàu kieän vaø moâi tröôøng lao ñoäng, qua ñoù caøng theâm yeân taâm saûn xuaát, goùp phaàn quan troïng vaøo vieäc taêng naêng suaát lao ñoäng, caûi thieän chaát löôïng saûn phaåm vaø dòch vuï phuïc vuï khaùch haøng vaø xaõ hoäi.
 17. 17. 1515 Lean vaø 5S Trong quaù trình laøm vieäc, ñoaøn ñaùnh giaù ñaõ tieán haønh ñaùnh giaù taïi 03 ñòa ñieåm: Vaên phoøng Coâng ty Thuûy ñieän Ñoàng Nai, Nhaø maùy Thuûy ñieän Ñoàng Nai 3 vaø Nhaø maùy Thuûy ñieän Ñoàng Nai 4. Hoaït ñoäng 5S taïi Coâng ty ñaõ ñaït ñöôïc nhöõng thaønh quaû böôùc ñaàu ñaùng ghi nhaän. Theá maïnh cuûa Coâng ty ñöôïc theå hieän ôû vieäc Laõnh ñaïo Coâng ty raát quan taâm vaø tröïc tieáp chæ ñaïo thöïc hieän chöông trình 5S, caùc caáp quaûn lyù hieåu yù nghóa thöïc söï cuûa 5S ñoù chính laø coâng cuï hoã trôï hieäu quaû cho coâng vieäc töø ñoù ñaõ coù nhöõng ñònh höôùng hoaït ñoäng cuï theå vaø roõ neùt. Beân caïnh ñoù cô sôû haï taàng môùi, roäng raõi raát thuaän lôïi cho caùc hoaït ñoäng boá trí, saép xeáp theo caùc tieâu chí cuûa 5S. Ñoàng thôøi vaên hoùa laøm vieäc côûi môû, ñoaøn keát, caùc ñôn vò tích cöïc hoïc hoûi, chia seû kinh nghieäm laãn nhau cuõng laø moät theá maïnh giuùp cho hoaït ñoäng Kaizen - 5S taïi caùc phoøng, phaân xöôûng ñöôïc thuùc ñaåy maïnh meõ. Vôùi nhöõng baèng chöùng ñaõ thu thaäp ñöôïc trong quaù trình ñaùnh giaù, Coâng ty Thuûy ñieän Ñoàng Nai laø ñôn vò hoaøn toaøn ñuû ñieàu kieän ñeå ñöôïc caáp chöùng chæ Thöïc haønh toát 5S. Nhö vaäy, sau gaàn 1 naêm noã löïc thöïc hieän Chöông trình 5S, Coâng ty ñaõ thieát laäp ñöôïc nhöõng chuaån möïc trong vieäc quy ñònh noäi dung thöïc haønh toát 5S, nhöng trong thôøi gian tôùi vaãn raát caàn nhöõng yù töôûng caûi tieán nhaèm giuùp cho Chöông trình 5S taïi Coâng ty ñöôïc thöïc hieän toaøn dieän, lieân tuïc vaø saâu hôn nöõa. Theo oâng Ngoâ Vaên Syõ - Phoù giaùm ñoác Coâng ty Thuûy ñieän Ñoàng Nai - Ñaïi dieän Laõnh ñaïo veà chaát löôïng: “Keå töø khi trieån khai aùp duïng Chöông trình thöïc haønh toát 5S ñeán nay, naêng suaát laøm vieäc taïi caùc ñôn vò ñaõ ñöôïc caûi thieän moät caùch roõ reät, yù thöùc veà giöõ gìn veä sinh lao ñoäng, moâi tröôøng laøm vieäc cuûa töøng CBCNV ñöôïc naâng cao”.  Thuûy ñieän Ñoàng Nai nhaän chöùng chæ thöïc haønh toát 5S P&Q Solutions laø ñôn vò ñang coù nhieàu hoaït ñoäng taäp theå nhö Lean Talks, Lean Marathon… vaø caùc hoaït ñoäng tö vaán tröïc tieáp taïi doanh nghieäp döïa treân söï khaûo saùt veà ñaëc ñieåm, lónh vöïc hoaït ñoäng rieâng cuûa töøng doanh nghieäp. Naèm trong döï aùn hoã trôï vaø thuùc ñaåy naêng suaát chaát löôïng, P&Q Solutions ñaõ thöïc hieän tö vaán 5S vaø 7 Coâng cuï thoáng keâ taïi moät soá Doanh nghieäp cuûa tænh Quaûng Ninh nhö sau: - Höôùng daãn vaø aùp duïng 5S vaø 7 Coâng cuï thoáng keâ taïi Coâng ty Coå phaàn Coâng nghieäp OÂ toâ - Vinacomin; - Höôùng daãn vaø aùp duïng 5S vaø 7 Coâng cuï thoáng keâ taïi Coâng ty Coå phaàn Thieát bò Ñieän - Vinacomin; - Höôùng daãn aùp duïng 5S taïi Coâng ty Coå phaàn Cô khí Maïo Kheâ; - Höôùng daãn aùp duïng 5S taïi Xí nghieäp Cheá taïo Laép maùy vaø Ñieän; - Höôùng daãn vaø aùp duïng 7 Coâng cuï thoáng keâ taïi Coâng ty Coå phaàn Coâng nghieäp Taøu thuûy Ñoâng Baéc; Nhaän thöùc roõ ñöôïc vai troø, yù nghóa vaø taàm quan troïng cuûa vieäc aùp duïng 5S, 7 Coâng cuï, caùc Laõnh ñaïo ñaõ coù nhöõng cam keát veà vieäc phoái hôïp, thöïc hieän nghieâm tuùc vieäc trieån khai taïi Doanh nghieäp. Sau moät thôøi gian thöïc hieän taïi moät soá khu vöïc ñieåm, caùc Doanh nghieäp ñaõ böôùc ñaàu ñaït ñöôïc moät soá keât quaû: 5S: Ñaõ taïo ra moät moâi tröôøng laøm vieäc saïch seõ, goïn gaøng; Taïo neàn taûng cho taùc phong vaø tinh thaàn laøm vieäc tích cöïc. Phôi baøy, loaïi boû caùc laõng phí vaø baát thöôøng, taêng naêng suaát. 7 Coâng cuï thoáng keâ: Bieát caùch söû duïng 7 toát coâng cuï thoáng keâ. Löïa choïn coâng cuï thoáng keâ höõu hieäu nhaát trong vieäc laáy soá lieäu rieån khai coâng vieäc taïi töøng vò trí ñeå kieåm soaùt saûn phaåm loãi (saûn phaåm khoâng phuø hôïp) trong saûn xuaát / dòch vuï tìm ra nguyeân nhaân ñeå khaéc phuïc. Hy voïng vôùi caùc keát quaû ñaõ ñaït ñöôïc, caùc Doanh nghieäp taïi Quaûng Ninh tieáp tuïc thöïc hieän, duy trì vaø caûi tieán ñeå ñaït ñöôïc nhieàu hieäu quaû hôn nöõa. Tö vaán 5S vaø 7 Coâng cuï thoáng keâ cho doanh nghieäp Quaûng Ninh Vieän Naêng suaát Vieät Nam (VNPI) ñaõ phoái hôïp cuøng Coâng ty Thuûy ñieän Ñoàng Nai toå chöùc chöông trình ñaùnh giaù caáp chöùng chæ Thöïc haønh toát 5S cho doanh nghieäp naøy.
 18. 18. 1616 Lean vaø 5S Giôùi thieäu phöông phaùp 5S Khaùi nieäm 5S: Khaùi nieäm 5S (5S methodology) baét nguoàn töø Nhaät Baûn vaøo ñaàu nhöõng naêm 1980 theá kyû XX. Naêm 1986, 5S ñöôïc phoå bieán ôû nhieàu nöôùc nhö Singapore, Trung Quoác, Ba Lan...   Ñöôïc ñöa vaøo Vieät Nam khi Nhaät môû roäng ñaàu tö vaø Vikyno laø coâng ty Vieät Nam ñaàu tieân aùp duïng 5S töø naêm 1993. 5S giaûi quyeát vaán ñeà taâm lyù, caûi thieän ñieàu kieän lao ñoäng vaø khoâng khí laøm vieäc trong taäp theå, hoaøn thieän moâi tröôøng laøm vieäc. 5S laø moät phöông phaùp caûi tieán ñôn giaûn, deã hieåu, thöïc hieän deã daøng vaø chi phí thöïc hieän ít toán keùm, nhöng raát hieäu quaû trong vieäc huy ñoäng nhaân löïc aø naâng cao naêng suaát, chaát löôïng, hieäu quaû vaø laøm giaûm laõng phí. Phaân  loaïi nhöõng thöù caàn thieát vaø khoâng caàn thieát. Loaïi boû nhöõng thöù khoâng caàn thieát. Xaùc ñònh ñuùng soá löôïng ñoái vôùi nhöõng thöù caàn thieát. S2: Saép xeáp (Systematize) Saép xeáp nhöõng thöù caàn thieát theo thöù töï ngaên naép, khoa hoïc. Saép xeáp ñuùng vaät ñuùng choã. Saép xeáp caùc vò trí duïng cuï, maùy moùc, coâng nhaân... sao cho tieán trình laøm vieäc troâi chaûy vaø lieân tuïc, khoâng bò taéc ngheõn hay chaäm treã. S3: Saïch seõ (Sweep) Giöõ gìn nôi laøm vieäc, thieát bò, duïng cuï luoân saïch seõ. Haïn cheá NGUOÀN gaây dô baån, böøa baõi. Luoân lau chuøi coù “YÙ thöùc”. S4: Saên soùc (Standardize) Thieát laäp moät chöông trình ñeå duy trì  vieäc thöïc hieän thöôøng xuyeân vaø coù yù thöùc 3S treân. Toå chöùc vieäc thi ñua vaø ñaùnh giaù keát quaû thöïc hieän giöõa caùc ñôn vò ñeå giöõ vöõng vaø laøm taêng söï quan taâm cuûa nhieàu ngöôøi veà 5S. S5: Saün saøng (Self-Discipline) Thöïc hieän toát, thöôøng xuyeân, coù kyû luaät vaø töï giaùc 4S treân.  Muïc tieâu vaø taùc duïng cuûa 5S: Muïc tieâu: Loaïi tröø caùc vaät duïng khoâng caàn thieát, choã laøm vieäc saïch seõ vaø ñöôïc toå chöùc toát. Tieát kieäm, traùnh laõng phí thôøi gian, coâng söùc. Xaây döïng moâi tröôøng laøm vieäc an toaøn, saïch seõ. Taêng cöôøng hieäu quaû coâng vieäc, haïn cheá sai soùt. Caûi tieán lieân tuïc chaát löôïng coâng vieäc vaø chaát löôïng saûn phaåm. Naâng cao yù thöùc, traùch nhieäm, ñaïo ñöùc cuûa nhaân vieân. Naâng cao söï hieåu bieát laãn nhau giöõa caùc nhaân vieân, taêng cöôøng tinh thaàn laøm vieäc ñoäi, nhoùm. “5S laø moät phaàn trong coâng vieäc haøng ngaøy”. Taùc duïng cuûa 5S: Chöông trình 5S xuaát phaùt töø nhöõng nhu caàu thöïc tieãn ñoù laø: - Ñaûm baûo söùc khoûe cuûa nhaân vieân. - Deã daøng thuaän lôïi hôn khi laøm vieäc. - Taïo tinh thaàn vaø baàu khoâng khí khi laøm vieäc. - Naâng cao chaát löôïng cuoäc soáng. Naâng cao naêng suaát. Thöïc hieän toát 5S seõ goùp phaàn vaøo vieäc: - Naâng cao naêng suaát (P - Baûng 1. 5S laø gì? Tieáng Nhaät Tieáng Anh Tieáng Vieät YÙ nghóa Seiri Sort Saøng loïc Choïn vaø loaïi boû nhöõng thöù khoâng caàn thieát Seiton Systematize/ Stabilize Saép xeáp Saép xeáp caùc ñoà vaät ñuùng choã Seiso Sweep/Shine Saïch seõ Khu vöïc laøm vieäc luoân ñöôïc veä sinh Seiketsu Sanitize/ Standardize Saên soùc Duy trì nôi laøm vieäc saïch seõ vaø ngaên naép. Shitsuke Self-discipline/ Sustain Saün saøng Thöïc hieän 4S treân moät caùch töï giaùc vaø taäp theå S1: Saøng loïc (Sort)
 19. 19. 1717 Lean vaø 5S Productivity). - Naâng cao chaát löôïng (Q - Quality). - Giaûm chi phí (C - cost). - Giao haøng ñuùng haïn (D - Delivery). - Ñaûm baûo an toaøn (S - Safety). - Naâng cao tinh thaàn (M - Morale). Nguyeân taéc aùp duïng 5S trong Ngaân haøng maùu: Chuaån bò ñaày ñuû kyõ löôõng ñeå vieäc thöïc hieän ñöôïc trieät ñeå vaø ñaït keát quaû cao. Döï truø vaø chuaån bò saün saøng kinh phí trieån khai duy trì 5S. Phoái hôïp, hôïp taùc thöïc hieän ñoàng boä vaø xuyeân suoát. Ñaùnh giaù vaø ño löôøng möùc ñoä aùp duïng moät caùch coâng baèng vaø coâng khai. Chaán chænh kòp thôøi haønh vi vi phaïm, ñoàng thôøi vôùi vieäc khuyeán khích, ñoäng vieân vaø khen thöôûng phuø hôïp. Göông maãu chaáp haønh vaø ñi ñaàu trong haønh ñoäng cuûa caùc caáp quaûn lyù, ñaëc bieät laø laõnh ñaïo caáp cao. 4 yeáu toá cô baûn ñeå thöïc hieän thaønh coâng chöông trình 5S:  Laõnh ñaïo luoân cam keát vaø hoã trôï: Ñieàu kieän tieân quyeát cho söï thaønh coâng khi thöïc hieän 5S laø söï hieåu bieát vaø uûng hoä cuûa laõnh ñaïo. Laõnh ñaïo caàn hình thaønh caùc nhoùm coâng taùc vaø chæ ñaïo thöïc hieän. Thöïc hieän 5S baét ñaàu baèng ñaøo taïo vaø huaán luyeän: Ñaøo taïo cho moïi ngöôøi nhaän thöùc ñöôïc ö nghóa caùchoaït ñoäng 5S, cung caáp cho hoï nhöõng phöông phaùp thöïc hieän. Khi ñaõ coù nhaän thöùc vaø coù phöông tieän thì moïi ngöôøi seõ töï giaùc tham gia vaø chuû ñoäng trong caùc hoaït ñoäng 5S. Moïi ngöôøi cuøng töï nguyeän tham gia vaø thöïc hieän 5S: Bí quyeát thaønh coâng khi thöïc hieän 5S laø taïo ra moät moâi tröôøng thích hôïp khuyeán khích moïi ngöôøi tham gia. Laëp laïi voøng 5S vôùi tieâu chaån cao hôn: Thöïc hieän chöông trình 5S laëp laïi khoâng ngöøng caùc hoaït ñoäng nhaèm ñaûm baûo duy trì vaø caûi tieán coâng taùc quaûn lyù. Caùc böôùc aùp duïng 5S: Ñeå thöïc hieän moät chöông trình 5S, ñaàu tieân caàn xaây döïng moät keá hoaïch thöïc hieän, bao goàm caùc böôùc: Böôùc 1: Chuaån bò Noäi dung: Ban laõnh ñaïo hieåu roõ nguyeân lyù vaø lôïi ích cuûa 5S. Tìm hieåu kinh nghieäm veà caùc hoaït ñoäng 5S. Cam keát thöïc hieän 5S. Thaønh laäp ban chæ ñaïo thöïc hieän 5S. Chæ ñònh ngöôøi coù traùch nhieäm veà hoaït ñoäng 5S. Ñaøo taïo ngöôøi coù traùch nhieäm chính vaø caùc thaønh vieân höôùng daãn thöïc hieän. Böôùc 2: Thoâng baùo chính thöùc cuûa laõnh ñaïo: Thoâng baùo chính thöùc veà chöông trình thöïc hieän 5S. Trình baøy muïc tieâu cuûa chöông trình 5S cho taát caû moïi ngöôøi. Coâng boá thaønh laäp ban chæ ñaïo thöïc hieän, phöông höôùng trieån khai, phaân coâng nhoùm, caù nhaân chòu traùch nhieäm ñoái vôùi töøng khu vöïc cuï theå. Laäp ra caùc coâng cuï tuyeân truyeàn, quaûng baù nhö  bieåu ngöõ, aùp phích, baûn tin... Toå chöùc ñaøo taïo veà caùc noäi dung cô baûn cuûa 5S cho moïi ngöôøi. Böôùc 3: Toaøn boä nhaân vieân tieán haønh toång veä sinh. Noäi dung: Toå chöùc “ngaøy toång veä sinh” ngay sau khi laõnh thoâng baùo thöïc hieän 5S. Chia vuøng, phaân coâng nhoùm phuï traùch. Cung caáp ñaày ñuû duïng cuï vaø caùc thieát bò caàn thieát. Thöïc hieän ngaøy toång veä sinh toaøn coâng ty. Saøng loïc moïi thöù khoâng caàn thieát. Duy trì 2 cuoäc toång veä sinh haøng naêm. Böôùc 4: Thöïc hieän  Seiri (Saøng loïc) Noäi dung: Laäp tieâu chuaån loaïi boû nhöõng thöù khoâng caàn thieát. Saøng loïc sô boä ñeå loaïi boû nhöõng thöù khoâng caàn thieát sau ngaøy toång veä sinh. Moïi ngöôøi taäp trung xaùc ñònh vaø phaân loaïi nhöõng thöù khoâng caàn thieát vaø loaïi boû chuùng. Nhöõng thöù khoâng duøng nöõa nhöng vaãn coù giaù trò caàn ñöôïc ñaùnh giaù laïi tröôùc khi coù quyeát ñònh xöû lyù ñeå traùnh laõng phí. Laøm coâng taùc saøng loïc thöôøng xuyeân taïi vò trí laøm vieäc vaø saøng loïc toång theå toaøn coâng ty toå chöùc hai laàn 1 naêm. Saøng loïc thöïc hieän luùc naøo, ai laøm vaø laøm ôû ñaâu? Vaøo ngaøy toång veä sinh moïi ngöôøi coá gaéng loaïi boû nhöõng thöù khoâng caàn thieát.
 20. 20. 1818 Lean vaø 5S Moãi naêm hai laàn toå chöùc moät ngaøy Seiri vaø taäp trung loaïi boû moïi thöù khoâng caàn thieát. Trong suoát nhöõng ngaøy thöïc hieän hoaït ñoäng Seiri, Seiton vaø Seito, coá gaéng loaïi boû nhöõng thöù khoâng caàn thieát vaø phoøng ngöøa laõng phí do tích luõy nhöõng thöù khoâng caàn thieát. Ban laõnh ñaïo vaø chuyeân gia ñaùnh giaù 5S ñi xem xeùt xung quanh choã laøm vieäc vaø ñöa ra nhöõng lôøi chæ daãn caàn thieát. Böôùc 5: Thöïc hieän Seri, Seiton vaø Seiso haøng ngaøy. Thöôøng xuyeân loaïi boû nhöõng thöù khoâng caàn thieát. Taän duïng choã laøm vieäc hieäu quaû hôn. Luoân tìm caùch vaø thöïc hieän caûi tieán ñòa ñieåm vaø phöông phaùp löu giöõ ñeå giaûm toái thieåu thôøi gian tìm kieám vaø laáy ra. Laäp thôøi khoùa bieåu vaø thöïc hieän veä sinh haøng ngaøy ñeå taïo ra moät moâi tröôøng thoaûi maùi ñaûm baûo söùc khoûe. Huy ñoäng moïi ngöôøi phaùt huy saùng kieán caûi tieán taïi choã laøm vieäc. Luyeän taäp Seiketsu: Khi thöïc hieän ñuùng caùc hoaït ñoäng Seri, Seiton, Seiso, nôi laøm vieäc trôû neân saïch seõ vaø ngaên naép. Ñieàu naøy ñöôïc goïi laø Seiketsu (Saên soùc). Ñeå duy trì vaø naâng cao 5S neân söû duïng caùc phöông phaùp hieäu quaû sau: Ban laõnh ñaïo ñaùnh giaù hoaït ñoäng 5S Taïo ra söï thi ñua giöõa caùc phoøng ban veà 5S. Taïo ra söï thi ñua giöõa caùc coâng ty veà 5S. Luyeän taäp Shitsuke: Gaëp gôõ moïi ngöôøi vôùi nuï cöôøi thaân thieän. Chòu khoù laéng nghe. Laøm vieäc nhieät tình vaø luoân tìm caùch caûi tieán. Coù tinh thaàn ñoàng ñoäi. Luyeän taäp phong caùch luoân xem mình laø thaønh vieân cuûa moät toå chöùc coù uy tín. Coá gaéng luoân ñuùng giôø. Giöõ nôi laøm vieäc luoân saïch seõ vaø ngaên naép. Tuaân thuû nghieâm ngaët qui ñònh an toaøn. Böôùc 6: Ñaùnh giaù ñònh kyø 5S. Caùc hoaït ñoäng 5S caàn ñöôïc duy trì thöôøng xuyeân vaø naâng cao. Ñeå khuyeán khích duy trì vaø naâng cao caùc hoaït ñoäng naøy caàn coù caùc hoaït ñoäng ñaùnh giaù. Noäi dung coâng taùc ñaùnh giaù bao goàm: Laäp keá hoaïch ñaùnh giaù vaø khuyeán khích hoaït ñoäng 5S. Caùn boä ñaùnh giaù thöôøng xuyeân hoaït ñoäng 5S. Phaùt ñoäng phong traøo thi ñua giöõa caùc phoøng ban veà hoaït ñoäng 5S. Trao thöôûng ñònh kyø cho nhoùmvaø caù nhaân thöïc hieän toát 5S. Toå chöùc tham quan tìm hieåu vieäc thöïc hieän 5S ôû caùc ñôn vò khaùc. Toå chöùc caùc phong traøo thi ñua 5S giöõa  caùc coâng ty ñeå hoaøn thieän hôn. Phöông phaùp thöïc hieän 5S haøng ngaøy: Tieán haønh 5S khoaûng 5 phuùt vaøo moãi buoåi saùng vaø moãi buoåi chieàu haøng ngaøy Moïi ngöôøi thöïc hieän 5S khoaûng 10 phuùt taïi nôi laøm vieäc cuûa mình vaøo thöù saùu haøng tuaàn (khu vöïc caù nhaân vaø khu vöïc chung). Haøng thaùng, thöïc hieän 5S toaøn coâng ty khoaûng 30 phuùt trong giôø laøm vieäc. (Khu vöïc chung nhö vaên phoøng , phaân xöôûng , caêng tin, nhaø veä sinh.v.v.) Moïi ngöôøi chia seû kinh nghieäm thöïc hieän. Taïo ra nôi laøm vieäc thuaän tieän. Khoâng ngöøng caûi tieán moâi tröôøng laøm vieäc. 10 ñieàu gôïi yù ñeå thöïc hieän thaønh coâng 5S: Hai caùi ñaàu luoân toát hôn moät caùi ñaàu - phaùt huy toái ña phöông phaùp huy ñoäng trí naõo. Luoân yù thöùc tìm ra caùc ñieåm khoâng thuaän tieän ñeå caûi tieán. Luoân yù thöùc tìm ra nhöõng nôi laøm vieäc khoâng ngaên naép ñeå caûi tieán. Tìm ra nhöõng khu vöïc laøm vieäc khoâng an toaøn ñeå caûi tieán. Tìm ra nhöõng nôi laøm vieäc khoâng an toaøn vaø chöa saïch seõ ñeå caûi tieán. Tìm ra caùc ñieåm laõng phí ñeå loaïi boû. Môû roäng phaïm vi veä sinh beà maët maùy moùc. Chuù yù tôùi caùc khu vöïc coâng coäng nhö: caêng tin, nhaø veä sinh, vöôøn, haønh lang ngoaøi vaø baõi ñoã xe. Chæ ra nhöõng baèng chöùng maø nhaân vieân caàn phaûi taêng cöôøng hoaït ñoäng 5S. Söû duïng höõu hieäu caùch thöùc kieåm soaùt baèng tröïc quan. CN. Mai Thanh Truyeàn

×