Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Μελζτθ Περιβάλλοντοσ Δϋ,    Ενότθτα 1θ, Κεφ.8:        ΢θμαντικά ζργα                9ο Δθμοτικό ...
Εγνατία ΟδόσΗ Εγνατία Οδόσ είναι ζνασ αυτοκινθτόδρομοσ τθσ Ελλάδασ με μικοσ 670 χλμ. Ξεκινάει από τθνΗγουμενίτςα, διαςχίηε...
Η Εγνατία Οδόσ καταςκευάςτθκε για πρϊτθ φορά το 130 π.Χ. από τουσ ΢ωμαίουσ καιζνωνε τότε το Δυρράχιο τθσ ςθμερινισ Αλβανία...
Η Εγνατία Οδόσ αποτελεί το ςθμαντικότερο ςφγχρονο ζργο υποδομισ για τθνανάπτυξθ και τθν επικοινωνία τθσ χϊρασ μασ με τθν Ε...
Η Εγνατία Οδόσ είναι ζνασ κλειςτόσ αυτοκινθτόδρομοσ, δθλαδι ςτισ διαςταυρϊςεισζχουν καταςκευάςει ανιςόπεδοι κόμβοι που ενϊ...
Η αποφυγι τροχαίων ατυχθμάτων με κφματα αρκοφδεσ κατά μικοσ τθσ Εγνατίασ Οδοφ, είναι οςτόχοσ τθσ τοποκζτθςθσ ενιςχυμζνθσ υ...
9ο Δθμοτικό Σχολείο Ρτολεμαΐδασ                 7  Τάξθ Δϋ1 Ηλιάδθσ Ηλίασ
Αεροδρόμιο Ελευκζριοσ Βενιηζλοσ         9ο Δθμοτικό Σχολείο Ρτολεμαΐδασ                      ...
Είναι το μεγαλφτερο και το πιο ςφγχρονο αεροδρόμιο των Βαλκανίων και ζνα απότα μεγαλφτερα του κόςμου. Βρίςκεται ςτθν περιο...
Το Διεκνζσ Αεροδρόμιο τθσ Ακινασ «Ελευκζριοσ Βενιηζλοσ» ξεκίνθςε τθ λειτουργίατου ςτισ 29 Μαρτίου του 2001 και αντικατζςτθ...
Μετρό τθσ Ακινασ        9ο Δθμοτικό Σχολείο Ρτολεμαΐδασ                         11     ...
Ο Μθτροπολιτικόσ ΢ιδθρόδρομοσ τθσ Ακινασ (ι Μετρό τθσ Ακινασ) είναι τοςφςτθμα υπογείων, επιγείων και υπζργειων αςτικϊν ςιδ...
Η καταςκευι του μετρό ξεκίνθςε το 1995 και οι πρϊτεσ γραμμζσ παραδόκθκαν ςτοεπιβατικό κοινό τον Ιανουάριο του 2000. Ράρα π...
9ο Δθμοτικό Σχολείο Ρτολεμαΐδασ                 14  Τάξθ Δϋ1 Ηλιάδθσ Ηλίασ
9ο Δθμοτικό Σχολείο Ρτολεμαΐδασ                 15  Τάξθ Δϋ1 Ηλιάδθσ Ηλίασ
Γζφυρα Ρίου-Αντιρρίου       9ο Δθμοτικό Σχολείο Ρτολεμαΐδασ                        16   ...
Η Γζφυρα Ρίου-Αντιρρίου είναι καλωδιωτι γζφυρα που ολοκλθρϊκθκετο 2004 μεταξφ του Ρίου (κοντά ςτθν Πάτρα) και του Αντιρρίο...
9ο Δθμοτικό Σχολείο Ρτολεμαΐδασ                 18  Τάξθ Δϋ1 Ηλιάδθσ Ηλίασ
Το μικοσ τθσ γζφυρασ που ςτθρίηεται ςε τζςςερισ πυλϊνεσ, ανζρχεταιςτα 2.280 μζτρα, ενϊ μαηί με τισ προςβάςεισ φτάνει γφρω ...
Η γζφυρα αναπτφχκθκε και ολοκλθρϊκθκε, παρά τισ δυςμενείσ περιβαλλοντικζσ ςυνκικεσ, ενϊτο μζγιςτο βάκοσ κεμελίωςθσ φκάνει ...
Ζχει υπολογιςτεί, επίςθσ, πωσ αντζχει ςε ενδεχόμενθ ςφγκρουςθ με πλοίοεκτοπίςματοσ 180.000 τόνων, κακϊσ και ςε ταχφτθτα αν...
Με τθ γζφυρα αυτι, άνκρωποι και προϊόντα μεταφζρονται πολφ πιο εφκολα καιγριγορα από τθν Ρελοπόννθςο ςτθ Στερεά Ελλάδα. Οι...
Σετάρτθ τάξθ:http://iliadisilias.blogspot.gr/Απίκανα… τριτάκια! :http://iliadisili.blogspot.gr/Οι Παρουςιάςεισ μου:http://...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Σημαντικά έργα - 1η Ενότητα: Κεφ. 8 Μελέτης Π. Δ' τάξης

9 717 vues

Publié le

Μελέτη Περιβάλλοντος 1η Ενότητα: Σημαντικά έργα
Παρουσίαση Μαθήματος

Publié dans : Formation
 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Σημαντικά έργα - 1η Ενότητα: Κεφ. 8 Μελέτης Π. Δ' τάξης

 1. 1. Μελζτθ Περιβάλλοντοσ Δϋ, Ενότθτα 1θ, Κεφ.8: ΢θμαντικά ζργα 9ο Δθμοτικό ΢χολείο Πτολεμαΐδασ Σάξθ: Δϋ1 ΢χ. Ζτοσ 2012-139ο Δθμοτικό Σχολείο Ρτολεμαΐδασ Ηλιάδθσ Ηλίασ 1 Τάξθ Δϋ1 Ηλιάδθσ Ηλίασ
 2. 2. Εγνατία ΟδόσΗ Εγνατία Οδόσ είναι ζνασ αυτοκινθτόδρομοσ τθσ Ελλάδασ με μικοσ 670 χλμ. Ξεκινάει από τθνΗγουμενίτςα, διαςχίηει ολόκλθρθ τθ βόρεια Ελλάδα (3 γεωγραφικά διαμερίςματα: τθνΉπειρο, τθ Μακεδονία και τθ Θράκθ), και καταλιγει ςτα Ελλθνοτουρκικά ςφνορα ςτουσ Κιπουσ.Ζχει δφο κλάδουσ με διαχωριςτικι νθςίδα ςτθ μζςθ και κάκε κλάδοσ ζχει δφο λωρίδεσκυκλοφορίασ και δεξιά λωρίδα ζκτακτθσ ανάγκθσ. Η μζγιςτθ επιτρεπόμενθ ταχφτθτα είναιτα 130 χλμ./ϊρα. Η καταςκευι του ξεκίνθςε το 1994 και ολοκλθρϊκθκε τον Ιανουάριο2009. Το όνομά του το πιρε από τθν Αρχαία Εγνατία Οδό . 9ο Δθμοτικό Σχολείο Ρτολεμαΐδασ 2 Τάξθ Δϋ1 Ηλιάδθσ Ηλίασ
 3. 3. Η Εγνατία Οδόσ καταςκευάςτθκε για πρϊτθ φορά το 130 π.Χ. από τουσ ΢ωμαίουσ καιζνωνε τότε το Δυρράχιο τθσ ςθμερινισ Αλβανίασ με τθν Κωνςταντινοφπολθ. Ακόμακαι ςιμερα υπάρχουν ςθμεία όπου θ αρχαία και θ ςθμερινι Εγνατία ςυμπίπτουν. Οιάνκρωποι καταςκεφαςαν το ζργο αυτό για να διευκολφνει τθ ςυγκοινωνία ςτθ βόρειαΕλλάδα και ταυτόχρονα τθν επικοινωνία των κατοίκων των πόλεων τθσ Ηπείρου, τθσΜακεδονίασ και τθσ Θράκθσ. Θα βοθκιςει πολφ τθν ανάπτυξθ του εμπορίου ςτισπεριοχζσ αυτζσ, αφοφ ο χρόνοσ των μετακινιςεων κα μειωκεί ςθμαντικά. 9ο Δθμοτικό Σχολείο Ρτολεμαΐδασ 3 Τάξθ Δϋ1 Ηλιάδθσ Ηλίασ
 4. 4. Η Εγνατία Οδόσ αποτελεί το ςθμαντικότερο ςφγχρονο ζργο υποδομισ για τθνανάπτυξθ και τθν επικοινωνία τθσ χϊρασ μασ με τθν Ευρϊπθ, τα Βαλκάνια και τθΜικρά Αςία. Ενοποιεί και εξαςφαλίηει διεξόδουσ ςε ζναν χϊρο, ςτθν ανάπτυξθ τουοποίου προβλζπεται να ζχει καταλυτικι επίδραςθ. Αποτελεί τμιμα τωνΔιευρωπαϊκϊν Δικτφων Μεταφορϊν. Η Εγνατία Οδόσ ςυνδζεται με 5 λιμάνια, 6αεροδρόμια και 9 κάκετουσ άξονεσ, που δθμιουργοφν πρόςβαςθ προσ τισΒαλκανικζσ και τισ άλλεσ χϊρεσ τθσ Ανατολικισ Ευρϊπθσ κακϊσ και με τοΠανευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορϊν. 9ο Δθμοτικό Σχολείο Ρτολεμαΐδασ 4 Τάξθ Δϋ1 Ηλιάδθσ Ηλίασ
 5. 5. Η Εγνατία Οδόσ είναι ζνασ κλειςτόσ αυτοκινθτόδρομοσ, δθλαδι ςτισ διαςταυρϊςεισζχουν καταςκευάςει ανιςόπεδοι κόμβοι που ενϊνουν τθν κεντρικι αρτθρία με τισειςόδουσ και τισ εξόδουσ τθσ. Επίςθσ, ςτθν Εγνατία Οδό δεν υπάρχουν φανάρια αφοφςτισ διαςταυρϊςεισ υπάρχουν γζφυρεσ, ενϊ ο δρόμοσ είναι ςε όλο το μικοσ τουπεριφραγμζνοσ, ϊςτε να αποκλείεται θ είςοδοσ ςε αυτόν ηϊων που κα προκαλοφςεκίνδυνο τόςο για τθν αςφάλεια των οδθγϊν όςο και των ηϊων. Πμωσ κάκε χρόνοβρίςκουν τον κάνατο πολλζσ αρκοφδεσ που προςπακοφν να τον διαςχίςουν, εξαιτίασζλλειψθσ καταςκευισ ειδικϊν προςτατευτικϊν κιγκλιδωμάτων και τθν απουςίαι ελλιπι διαμόρφωςθ κατάλλθλων διαβάςεων για τθν άγρια πανίδα. 9ο Δθμοτικό Σχολείο Ρτολεμαΐδασ 5 Τάξθ Δϋ1 Ηλιάδθσ Ηλίασ
 6. 6. Η αποφυγι τροχαίων ατυχθμάτων με κφματα αρκοφδεσ κατά μικοσ τθσ Εγνατίασ Οδοφ, είναι οςτόχοσ τθσ τοποκζτθςθσ ενιςχυμζνθσ υπερφψθλθσ περίφραξθσ ςτο τμιμα Σιάτιςτα -Κορομθλιάτου κάκετου άξονα 45, αλλά και ςε ςθμεία του κφριου άξονα τθσ Οδοφ, από Ραναγία ζωσΣιάτιςτα. Για το ζργο εγκρίκθκε χρθματοδότθςθ φψουσ 10,5 εκατ. Ευρϊ. Μζχρι τθν ολοκλιρωςθτθσ ενιςχυμζνθσ περίφραξθσ, οι χριςτεσ τθσ οδοφ κα πρζπει να επιδεικνφουν ιδιαίτερθ προςοχικαι να μειϊνουν ταχφτθτα ςτα παραπάνω τμιματα, κακϊσ όπωσ επιςθμαίνεται ςε ςχετικιανακοίνωςθ τθσ Εγνατίασ Οδοφ ΑΕ- «διαςχίηουν περιοχζσ εμφάνιςθσ αρκοφδασ». Σφμφωνα μεςτοιχεία που ζδωςε προ θμερϊν ςτθ δθμοςιότθτα θ περιβαλλοντικι οργάνωςθ «Καλλιςτϊ»,από το 2009 μζχρι ςιμερα, ζχουν καταγραφεί 24 τροχαία ατυχιματα ςτα οποία εμπλζκονταιαρκοφδεσ, μόνο ςτο οδικό δίκτυο τθσ Δυτικισ Μακεδονίασ. 02/05/2012 πθγι: ΑΜΡΕ Α.Ε. 9ο Δθμοτικό Σχολείο Ρτολεμαΐδασ 6 Τάξθ Δϋ1 Ηλιάδθσ Ηλίασ
 7. 7. 9ο Δθμοτικό Σχολείο Ρτολεμαΐδασ 7 Τάξθ Δϋ1 Ηλιάδθσ Ηλίασ
 8. 8. Αεροδρόμιο Ελευκζριοσ Βενιηζλοσ 9ο Δθμοτικό Σχολείο Ρτολεμαΐδασ 8 Τάξθ Δϋ1 Ηλιάδθσ Ηλίασ
 9. 9. Είναι το μεγαλφτερο και το πιο ςφγχρονο αεροδρόμιο των Βαλκανίων και ζνα απότα μεγαλφτερα του κόςμου. Βρίςκεται ςτθν περιοχι ΢πάτα τθσ Αττικισ και ςυνδζεταιάμεςα με τθν Αττικι οδό και τον προαςτιακό ςιδθρόδρομο. Αυτό διευκολφνει πάραπολφ τθ γριγορθ και εφκολθ πρόςβαςθ των επιβατϊν ςτο αεροδρόμιο. Εκατοντάδεσαεροπλάνα πετοφν κάκε μζρα από και προσ το αεροδρόμιο, με προοριςμό περιοχζστθσ Ελλάδασ και όλεσ τισ χϊρεσ του εξωτερικοφ. 9ο Δθμοτικό Σχολείο Ρτολεμαΐδασ 9 Τάξθ Δϋ1 Ηλιάδθσ Ηλίασ
 10. 10. Το Διεκνζσ Αεροδρόμιο τθσ Ακινασ «Ελευκζριοσ Βενιηζλοσ» ξεκίνθςε τθ λειτουργίατου ςτισ 29 Μαρτίου του 2001 και αντικατζςτθςε το Διεκνζσ Αεροδρόμιο τουΕλλθνικοφ, που εξυπθρετοφςε για 6 δεκαετίεσ τθν Ακινα. Ονομάςτθκε προσ τιμιν τουπολιτικοφ Ελευκζριου Βενιηζλου, ο οποίοσ ωσ πρωκυπουργόσ τθσ Ελλάδοσίδρυςε Υπουργείο Αεροπορίασ και κατζβαλε ςυςτθματικζσ προςπάκειεσ για ναοργανϊςει τθν Ρολιτικι Αεροπορία. 9ο Δθμοτικό Σχολείο Ρτολεμαΐδασ 10 Τάξθ Δϋ1 Ηλιάδθσ Ηλίασ
 11. 11. Μετρό τθσ Ακινασ 9ο Δθμοτικό Σχολείο Ρτολεμαΐδασ 11 Τάξθ Δϋ1 Ηλιάδθσ Ηλίασ
 12. 12. Ο Μθτροπολιτικόσ ΢ιδθρόδρομοσ τθσ Ακινασ (ι Μετρό τθσ Ακινασ) είναι τοςφςτθμα υπογείων, επιγείων και υπζργειων αςτικϊν ςιδθροδρόμων τθσ Αττικισ. Τοπρόβλθμα τθσ αυξθμζνθσ κίνθςθσ ςτθν πρωτεφουςα, οδιγθςε τθν πολιτεία ςε μιαςθμαντικι για το μζλλον τθσ πόλθσ απόφαςθ, να φτιάξει υπόγειο θλεκτρικόςιδθρόδρομο ςτθν Ακινα, το γνωςτό μασ μετρό. 9ο Δθμοτικό Σχολείο Ρτολεμαΐδασ 12 Τάξθ Δϋ1 Ηλιάδθσ Ηλίασ
 13. 13. Η καταςκευι του μετρό ξεκίνθςε το 1995 και οι πρϊτεσ γραμμζσ παραδόκθκαν ςτοεπιβατικό κοινό τον Ιανουάριο του 2000. Ράρα πολλοί επιβάτεσ χρθςιμοποιοφνκακθμερινά το μετρό, για να φτάςουν ςτον προοριςμό τουσ. Στθ ςυνζχεια του ζργουκαταςκευάςτθκαν και άλλοι ςτακμοί και εξακολουκοφν ακόμθ να καταςκευάηονταινζοι. Πλο και περιςςότεροι επιβάτεσ λφνουν το πρόβλθμα τθσ γριγορθσ καιοικονομικισ μετακίνθςισ τουσ, χρθςιμοποιϊντασ το μζςο αυτό. 9ο Δθμοτικό Σχολείο Ρτολεμαΐδασ 13 Τάξθ Δϋ1 Ηλιάδθσ Ηλίασ
 14. 14. 9ο Δθμοτικό Σχολείο Ρτολεμαΐδασ 14 Τάξθ Δϋ1 Ηλιάδθσ Ηλίασ
 15. 15. 9ο Δθμοτικό Σχολείο Ρτολεμαΐδασ 15 Τάξθ Δϋ1 Ηλιάδθσ Ηλίασ
 16. 16. Γζφυρα Ρίου-Αντιρρίου 9ο Δθμοτικό Σχολείο Ρτολεμαΐδασ 16 Τάξθ Δϋ1 Ηλιάδθσ Ηλίασ
 17. 17. Η Γζφυρα Ρίου-Αντιρρίου είναι καλωδιωτι γζφυρα που ολοκλθρϊκθκετο 2004 μεταξφ του Ρίου (κοντά ςτθν Πάτρα) και του Αντιρρίου, που ςυνδζειτθν Πελοπόννθςο με τθ δυτικι θπειρωτικι Ελλάδα και προσ τα πάνω με το υπόλοιποτθσ Ευρϊπθσ. Καταςκευάςτθκε από τθν Γαλλικι εταιρία Vinci. 9ο Δθμοτικό Σχολείο Ρτολεμαΐδασ 17 Τάξθ Δϋ1 Ηλιάδθσ Ηλίασ
 18. 18. 9ο Δθμοτικό Σχολείο Ρτολεμαΐδασ 18 Τάξθ Δϋ1 Ηλιάδθσ Ηλίασ
 19. 19. Το μικοσ τθσ γζφυρασ που ςτθρίηεται ςε τζςςερισ πυλϊνεσ, ανζρχεταιςτα 2.280 μζτρα, ενϊ μαηί με τισ προςβάςεισ φτάνει γφρω ςτα 2.880μζτρα. 9ο Δθμοτικό Σχολείο Ρτολεμαΐδασ 19 Τάξθ Δϋ1 Ηλιάδθσ Ηλίασ
 20. 20. Η γζφυρα αναπτφχκθκε και ολοκλθρϊκθκε, παρά τισ δυςμενείσ περιβαλλοντικζσ ςυνκικεσ, ενϊτο μζγιςτο βάκοσ κεμελίωςθσ φκάνει τα 65 μζτρα υπό τθν επιφάνεια τθσ κάλαςςασ. Ρρόκειταιγια μία καλωδιωτι γζφυρα, οι αντοχζσ τθσ οποίασ είναι εντυπωςιακζσ. Σχεδιάςτθκε καικαταςκευάςτθκε με προδιαγραφζσ να αντζξει ςε ςειςμό μεγζκουσ 8 τθσ Κλίμακασ Ρίχτερ. 9ο Δθμοτικό Σχολείο Ρτολεμαΐδασ 20 Τάξθ Δϋ1 Ηλιάδθσ Ηλίασ
 21. 21. Ζχει υπολογιςτεί, επίςθσ, πωσ αντζχει ςε ενδεχόμενθ ςφγκρουςθ με πλοίοεκτοπίςματοσ 180.000 τόνων, κακϊσ και ςε ταχφτθτα ανζμου 265χλμ/ϊρα, ταχφτθτα που αντιςτοιχεί ςε τυφϊνα Κατθγορίασ 5, το ανϊτατο δυνατόεπίπεδο ςτθν Κλίμακα Σαφίρ - Σίμπςον. Τζλοσ, θ γζφυρα είναι ςχεδιαςμζνθ νααπορροφά πικανζσ μετατοπίςεισ μεταξφ δφο βάκρων, ςε οποιαδιποτε κατεφκυνςθ.Η γζφυρα περιλαμβάνει και πεηόδρομο - ποδθλατόδρομο θ χριςθ των οποίωναπαλλάςςεται πλθρωμισ διοδίων. 9ο Δθμοτικό Σχολείο Ρτολεμαΐδασ 21 Τάξθ Δϋ1 Ηλιάδθσ Ηλίασ
 22. 22. Με τθ γζφυρα αυτι, άνκρωποι και προϊόντα μεταφζρονται πολφ πιο εφκολα καιγριγορα από τθν Ρελοπόννθςο ςτθ Στερεά Ελλάδα. Οι δυνατοί άνεμοι, οι απεργίεσκαι θ μεγάλθ κίνθςθ δεν αποτελοφν πλζον αιτίεσ ταλαιπωρίασ και κακυςτζρθςθσγια όςουσ κζλουν να ταξιδζψουν ςτθ Δυτικι Ελλάδα. 9ο Δθμοτικό Σχολείο Ρτολεμαΐδασ 22 Τάξθ Δϋ1 Ηλιάδθσ Ηλίασ
 23. 23. Σετάρτθ τάξθ:http://iliadisilias.blogspot.gr/Απίκανα… τριτάκια! :http://iliadisili.blogspot.gr/Οι Παρουςιάςεισ μου:http://www.slideshare.net/iliasili 9ο Δθμοτικό Σχολείο Ρτολεμαΐδασ 23 Τάξθ Δϋ1 Ηλιάδθσ Ηλίασ

×