Проучване на Кофас за несъстоятелността на дружествата

ilko gruev
ilko gruevJurnalist à InfoZ
Проучване на Кофас
относно
несъстоятелността
Ситуацията в страните от
Централна и Източна Европа
15.05.2014
TITLE OF PRESENTATION / DATE 1
1
Несъстоятелността в страните от
ЦИЕ – тенденции и изводи
Date
2TITLE OF PRESENTATION / DATE
/
Кофас доклад за несъстоятелността
 Въз основа на богата емпирична информация, Кофас публикува
регулярни доклади за несъстоятелността по страни и сектори.
 Настоящият анализ за страните от ЦИЕ е за 2013 г. в сравнение с
2012 г.
 Основни изводи:
 Приблизително 70 000 компании са изпаднали в несъстоятелност в Източна
Европа през 2013г.
 Равнищата на несъстоятелност отново нарастват в страните от ЦИЕ, като
средния ръст на несъстоятелността в региона е 9 %.
 Най-драматичен е този ръст в България (39%) и Чехия (32%).
 Значителен е ръстът на несъстоятелността в Румъния - 1303 компании.
Date
3
/
Несъстоятелност по страни и сектори
 Основни изводи:
 Несъстоятелността също така отбелязва сериозен ръст в Хърватска, Литва
и Словакия.
 Значителни подобрения на показателите показва Унгария – намаляване
на компаниите в несъстоятелност от 22 840 през 2012 г. до 13 489 през 2013
г. По-ниска е несъстоятелноста и в Латвия.
 Най-добре представящите се сектори са IT, електроника, енергетика и
здравеопазване.
 Най-проблемните сектори са търговията на едро и дребно – страдащи от
ниско търсене, особено що се отнася до домакинствата. Проблеми се
появават и в производствата на материали и консумативи за
строителството.
 Кофас предвижда подобряване на ситуацията с несъстоятелността през
2014 г. в повечето страни от региона.
Date
4
/
Несъстоятелност по страни
Date
5
/
Приключване на несъстоятелността
 Време за приключване на несъстоятелността (в години)
Date
6
Source World Bank
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Czech Republic Slovakia Romania Poland Hungary Bulgaria
/
Ситуацията в България – компании в
несъстоятелност
 Продължава да нараства броят на
компаниите в несъстоятелност, както
прогнозирахме предходната година.
 Състоянието в сектор търговия се
влошава. Основните подсектори, в
които компаниите изпадат в
несъстоятелност са търговията със
зърно, горива, строителни материали.
 През 2013 г. за разлика от предходните
години имаме значителен ръст на
компаниите в несъстоятелност в
подсектор „Производство на зърнени
култури и маслодайни семена“
Date
7
Най-добрите сектори
Фармацевтичен сектор
ИТ сектор
Телекомуникации
Електричество, газ и доставяне на води
Аутсорсинг
Най-лошите сектори
Търговия на едро
Търговия на дребно
Селско стопанство
Строителство и операции с недвижими
имоти
Производство на хранителни продукти,
Наземен транспорт
/
Ситуацията в България – динамика
компании във финансово затруднение
 КОФАС България упралява
рисков портфейл с годишен
обем над 10 млрд. лв.
 КОФАС констатира постоянен
ръст на компаниите
изпитващи финансови
затруднения през последната
година.
 231% ръст на компаниите във
финансово затруднение през
1Q 2014 спрямо 1Q 2013.
Date
8
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2013 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2014 Q1
Брой нови компании в
тримесечието
Source: COFACE Bulgaria
/
Ситуацията в България – структура
компании във финансово затруднение
 Компаниите във финансово
затруднение по оценки на
КОФАС са и компаниите,
които най-често биват
обявени в несъстоятелност.
 Основни причини за
финансовите затруднения
остават:
 финансови разходи;
 високи нива на
задлъжнялост;
 волатилни цени на
суровините;
 ниска текуща ликвидност.
Date
9
Source: COFACE Bulgaria
27%
13%
8%
7%
4%
42%
2013
Търговия на
едро
Търговия на
дребно
Наземен
транспорт
Строителство
Селско
стопанство
Други
/
Ситуацията в България
Date
10
Големи компании обявени в несъстоятелност в България през 2013 г.
Име на
компанията
Отрасъл
Откриване на
производството
по
несъстоятелност
Брой
служители
(преди
несъстоятелн
остта)
Пасиви в
евро
Град
1. РУБИН АД
Производство на
опаковки и
домакинско стъкло
2012 453 111 505 601 Плевен
2.
ЛИМЕКС СИТИ
ЕАД
Недвижими имоти 2012 1 36 689 794 София
3.
БТ ПРОПЪРТИС
ЕООД
Недвижими имоти 2013 1 23 451 425 София
4.
РЕМОНТНО-
ВЪЗСТАНОВИТЕЛ
НО
ПРЕДПРИЯТИЕ
КЬОНЕ АД
Строителство 2013 136 20 451 164 София
5.
ЛОКОМОТИВЕН И
ВАГОНЕН ЗАВОД
ЕАД
Производство на
локомотиви,
мотриси и вагони
2012 4 19 117 203 Русе
/
Ситуацията в Чехия
 Несъстоятелността достига рекордни
равнища – ръстът е 32%.
 Предприемачите бяха сериозно
засегнати от несъбрани вземания, в
допълнение към дълбоката и
дългосрочна криза в строителния
сектор, както и в други отрасли,
свързани с него.
 Прогонозира се подобряване на
ситуацията с несъстоятелността през
2014 г. като резултата от
икономическият ръст в Европа и
оживлението в автомобилната
индустрия.
Date
11
Най-добрите сектори
Добив на петрол и природен газ
Добив на метални руди
Поддържащи добива на руди дейности
Производство на тютюн
Производство на кокс и рафинирани
нефтопродукти
Най-лошите сектори
Обработна на отпадъци и рециклиране
Строително инженерство
Офис администрация и поддържащи
дейности
Пощенски и куриерски услуги
Добив на въглища и лигнити
/
Ситуацията в Словакия
 Ръст при процедурите по
несъстоятелност през 2013 г. – 12%.
 В допълнение към забавянето на
икономическия растеж, високата
безработица и слабата покупателна
способност, други фактори, водещи до
ръст на дружествата в несъстоятелност
са влошаването на дисциплината на
бизнес партньорите що се отнася по
плащанията, както и вторичните
производства по несъстоятелност.
 Най-засегнати са търговията на едро и
дребно.
Date
12
Най-добрите сектори
Добивна промишленост
Електроенергия, газ, топлинна енергия и
климатични инсталации
Водоснабдяване, събиране на отпадъци и
рециклиране
Образование
Изкуство, забавление и развлечение
Най-лошите сектори
Търговия на едро и дребно
Манифактура
Строителство
Операции с недвижими имоти
Професионални, научни и технически
дейности
/
Ситуацията в Хърватска
 5% ръст на производствата по
несъстоятелност в Хърватска
 Очаква се през 2014 г. Хърватска да
излезе от продължителната рецесия, но
по прогноза на Кофас
несъстоятелността ще нарастне и през
2014 г.
 Освен негативното влияние на
икономическата среда, хърватските
компании биват засегнати от закона за
финансови операции и споразумения,
преди откриване на процедура по
несъстоятелност, който влезе в сила
през октомври 2012 година.
Date
13
Най-добрите сектори
Други
Метали
Комунални услуги
Механика
Електрическо оборудване, електроника и
информационни технологии и
далекосъобщения
Най-лошите сектори
Текстлина индустрия
Строителство
Дърводобив и дървообработване
Неспециализирана търговия
Земеделие, животновъдство, зърнени храни
и вина
/
Ситуацията в Унгария
 41% спад в броя на случаите на
несъстоятелност за 2013 г.
 Успех на програмата Растеж чрез
финансиране на Унгарската централна
банка от юни 2013 г.
 Продължаващи проблеми в
строителния сектор, заедно с
увеличени фалити на фирми в сферата
на търговията.
Date
14
Най-добрите сектори
Здравеопазване
Образование
Електроника и ИТ сектор
Енергетика
Инжинерство
Най-лошите сектори
Държавна сигурност
Туризъм и хотелиерство
Хранителна индустрия
Транспор
Текстилна индустрия
2
Препоръки към българските
фирми
Date
15TITLE OF PRESENTATION / DATE
/
Препоръките на
Кофас
Усъвършенстване на
управлението на
рисковете от неплащане
– кредитно застраховане и
бизнес информация;
Date
16
Фокус върху
превенцията
на рисковете,
а не само
върху
събирането на
вземания
Постоянно следене на
състоянието на
проблемните сектори и
повишено внимание към
работа с компании от тези
сектори
Фокус върху запазване на
стабилността на
компанията, което
осигурява устойчивост и
възможност за по-
дългосрочно планиране
Покриване на целия
цикъл по управление
на търговски
кредитен риск.
/
Интегрирани услуги от Кофас
Date
17
Кофас покрива целия цикъл по управление на риска - от проучване и
разработване на нови клиенти, застраховане на търговските вземания с
постоянен мониторинг на търговския риск, до събиране на вземания.
Събиране на вземания
Събирането на вземания от Кофас подобрява ликвидността и
предпазва от загуби.
Бизнес информация
Бизнес информацията на Кофас дава възможност за анализ на
състоянието на сегашни и бъдещи бизнес партньори.
Кредитно застраховане
Кредитното застраховане на Кофас интегрира горепосочените
услуги като осигурява проучване и анализ на настоящи и бъдещи
контрагенти, защита от търговски риск и ликвидност, минимизиране на
загубите чрез първокласно събиране на вземания и обезпечаване за
претърпените щети.
/
НОВО
от Кофас
Date
18
съвместно с
Българска търговско-
промишлена палата
Милена Виденова
Управител за България
T: +359 2 821 37 71
F.: +359 2 920 71 50
Milena.Videnova@coface.com
ул. Петър Парчевич 42, София 1000, България
TITLE OF PRESENTATION / DATE 19
1 sur 19

Recommandé

Sirma InVest July 2017 par
Sirma InVest July 2017Sirma InVest July 2017
Sirma InVest July 2017Svetlana Kanazireva
24 vues4 diapositives
Catalog Аvgustiada 2014 par
Catalog Аvgustiada 2014Catalog Аvgustiada 2014
Catalog Аvgustiada 2014ilko gruev
1K vues32 diapositives
Mall Galleria Stara Zagora par
Mall Galleria Stara ZagoraMall Galleria Stara Zagora
Mall Galleria Stara Zagorailko gruev
462 vues7 diapositives
France bulgaria avgustiada par
France bulgaria avgustiadaFrance bulgaria avgustiada
France bulgaria avgustiadailko gruev
1.5K vues16 diapositives
Praesentation - SES par
Praesentation - SESPraesentation - SES
Praesentation - SESilko gruev
415 vues26 diapositives
ДА ПАЗАРУВАМЕ ВИНОТО ОНЛАЙН par
ДА ПАЗАРУВАМЕ ВИНОТО ОНЛАЙНДА ПАЗАРУВАМЕ ВИНОТО ОНЛАЙН
ДА ПАЗАРУВАМЕ ВИНОТО ОНЛАЙНilko gruev
1.6K vues12 diapositives

Contenu connexe

En vedette

Население на България - 2014 година par
Население на България - 2014 годинаНаселение на България - 2014 година
Население на България - 2014 годинаilko gruev
1.3K vues17 diapositives
конференция рац ст. загора 4 5.12.14 анна толекова-тру par
конференция рац ст. загора 4 5.12.14 анна толекова-труконференция рац ст. загора 4 5.12.14 анна толекова-тру
конференция рац ст. загора 4 5.12.14 анна толекова-труilko gruev
1.8K vues11 diapositives
Конференция на РАЦ Стара Загора - 04-05-2014 - Румяна Грозева, АРИР par
Конференция на РАЦ Стара Загора - 04-05-2014 - Румяна Грозева, АРИР Конференция на РАЦ Стара Загора - 04-05-2014 - Румяна Грозева, АРИР
Конференция на РАЦ Стара Загора - 04-05-2014 - Румяна Грозева, АРИР ilko gruev
1.8K vues13 diapositives
Конференция на РАЦ Стара Загора - 04-05-2014 - Гарабед Минасян par
Конференция на РАЦ Стара Загора - 04-05-2014 - Гарабед МинасянКонференция на РАЦ Стара Загора - 04-05-2014 - Гарабед Минасян
Конференция на РАЦ Стара Загора - 04-05-2014 - Гарабед Минасянilko gruev
1.8K vues44 diapositives
Конференция на РАЦ Стара Загора - 04-05-2014 - Везенков - Дамов - Антонов, во... par
Конференция на РАЦ Стара Загора - 04-05-2014 - Везенков - Дамов - Антонов, во...Конференция на РАЦ Стара Загора - 04-05-2014 - Везенков - Дамов - Антонов, во...
Конференция на РАЦ Стара Загора - 04-05-2014 - Везенков - Дамов - Антонов, во...ilko gruev
1.8K vues11 diapositives
Конференция на РАЦ Стара Загора - 04-05-2014 - Евгений Германов par
Конференция на РАЦ Стара Загора - 04-05-2014 - Евгений ГермановКонференция на РАЦ Стара Загора - 04-05-2014 - Евгений Германов
Конференция на РАЦ Стара Загора - 04-05-2014 - Евгений Германовilko gruev
1.8K vues9 diapositives

En vedette(8)

Население на България - 2014 година par ilko gruev
Население на България - 2014 годинаНаселение на България - 2014 година
Население на България - 2014 година
ilko gruev1.3K vues
конференция рац ст. загора 4 5.12.14 анна толекова-тру par ilko gruev
конференция рац ст. загора 4 5.12.14 анна толекова-труконференция рац ст. загора 4 5.12.14 анна толекова-тру
конференция рац ст. загора 4 5.12.14 анна толекова-тру
ilko gruev1.8K vues
Конференция на РАЦ Стара Загора - 04-05-2014 - Румяна Грозева, АРИР par ilko gruev
Конференция на РАЦ Стара Загора - 04-05-2014 - Румяна Грозева, АРИР Конференция на РАЦ Стара Загора - 04-05-2014 - Румяна Грозева, АРИР
Конференция на РАЦ Стара Загора - 04-05-2014 - Румяна Грозева, АРИР
ilko gruev1.8K vues
Конференция на РАЦ Стара Загора - 04-05-2014 - Гарабед Минасян par ilko gruev
Конференция на РАЦ Стара Загора - 04-05-2014 - Гарабед МинасянКонференция на РАЦ Стара Загора - 04-05-2014 - Гарабед Минасян
Конференция на РАЦ Стара Загора - 04-05-2014 - Гарабед Минасян
ilko gruev1.8K vues
Конференция на РАЦ Стара Загора - 04-05-2014 - Везенков - Дамов - Антонов, во... par ilko gruev
Конференция на РАЦ Стара Загора - 04-05-2014 - Везенков - Дамов - Антонов, во...Конференция на РАЦ Стара Загора - 04-05-2014 - Везенков - Дамов - Антонов, во...
Конференция на РАЦ Стара Загора - 04-05-2014 - Везенков - Дамов - Антонов, во...
ilko gruev1.8K vues
Конференция на РАЦ Стара Загора - 04-05-2014 - Евгений Германов par ilko gruev
Конференция на РАЦ Стара Загора - 04-05-2014 - Евгений ГермановКонференция на РАЦ Стара Загора - 04-05-2014 - Евгений Германов
Конференция на РАЦ Стара Загора - 04-05-2014 - Евгений Германов
ilko gruev1.8K vues
Конференция на РАЦ Стара Загора - 04-05-2014 - Огнян Тодоров - Технопол par ilko gruev
Конференция на РАЦ Стара Загора - 04-05-2014 - Огнян Тодоров - ТехнополКонференция на РАЦ Стара Загора - 04-05-2014 - Огнян Тодоров - Технопол
Конференция на РАЦ Стара Загора - 04-05-2014 - Огнян Тодоров - Технопол
ilko gruev1.8K vues
2015 print final pivovari presentation 16 07 par ilko gruev
2015 print final pivovari presentation 16 072015 print final pivovari presentation 16 07
2015 print final pivovari presentation 16 07
ilko gruev962 vues

Plus de ilko gruev

Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017 par
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017ilko gruev
665 vues195 diapositives
покана изложба иновации 23.03 03.04.2015 par
покана изложба иновации 23.03  03.04.2015покана изложба иновации 23.03  03.04.2015
покана изложба иновации 23.03 03.04.2015ilko gruev
330 vues1 diapositive
ИНОВАЦИОННА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 2014 – 2020 г. par
ИНОВАЦИОННА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 2014 – 2020 г.ИНОВАЦИОННА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 2014 – 2020 г.
ИНОВАЦИОННА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 2014 – 2020 г.ilko gruev
1.8K vues44 diapositives
Клуб по спортни танци Парадайс данс par
Клуб по спортни танци Парадайс дансКлуб по спортни танци Парадайс данс
Клуб по спортни танци Парадайс дансilko gruev
777 vues3 diapositives
Конференция на РАЦ Стара Загора - 04-05-2014 - Тодорка Атанасова par
Конференция на РАЦ Стара Загора - 04-05-2014 - Тодорка АтанасоваКонференция на РАЦ Стара Загора - 04-05-2014 - Тодорка Атанасова
Конференция на РАЦ Стара Загора - 04-05-2014 - Тодорка Атанасоваilko gruev
1.8K vues30 diapositives
Конференция на РАЦ Стара Загора - 04-05-2014 - Росица Охридска par
Конференция на РАЦ Стара Загора - 04-05-2014 - Росица ОхридскаКонференция на РАЦ Стара Загора - 04-05-2014 - Росица Охридска
Конференция на РАЦ Стара Загора - 04-05-2014 - Росица Охридскаilko gruev
1.7K vues31 diapositives

Plus de ilko gruev(15)

Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017 par ilko gruev
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
ilko gruev665 vues
покана изложба иновации 23.03 03.04.2015 par ilko gruev
покана изложба иновации 23.03  03.04.2015покана изложба иновации 23.03  03.04.2015
покана изложба иновации 23.03 03.04.2015
ilko gruev330 vues
ИНОВАЦИОННА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 2014 – 2020 г. par ilko gruev
ИНОВАЦИОННА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 2014 – 2020 г.ИНОВАЦИОННА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 2014 – 2020 г.
ИНОВАЦИОННА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 2014 – 2020 г.
ilko gruev1.8K vues
Клуб по спортни танци Парадайс данс par ilko gruev
Клуб по спортни танци Парадайс дансКлуб по спортни танци Парадайс данс
Клуб по спортни танци Парадайс данс
ilko gruev777 vues
Конференция на РАЦ Стара Загора - 04-05-2014 - Тодорка Атанасова par ilko gruev
Конференция на РАЦ Стара Загора - 04-05-2014 - Тодорка АтанасоваКонференция на РАЦ Стара Загора - 04-05-2014 - Тодорка Атанасова
Конференция на РАЦ Стара Загора - 04-05-2014 - Тодорка Атанасова
ilko gruev1.8K vues
Конференция на РАЦ Стара Загора - 04-05-2014 - Росица Охридска par ilko gruev
Конференция на РАЦ Стара Загора - 04-05-2014 - Росица ОхридскаКонференция на РАЦ Стара Загора - 04-05-2014 - Росица Охридска
Конференция на РАЦ Стара Загора - 04-05-2014 - Росица Охридска
ilko gruev1.7K vues
Конференция на РАЦ Стара Загора - 04-05-2014 - Регионален исторически музей par ilko gruev
Конференция на РАЦ Стара Загора - 04-05-2014 - Регионален исторически музейКонференция на РАЦ Стара Загора - 04-05-2014 - Регионален исторически музей
Конференция на РАЦ Стара Загора - 04-05-2014 - Регионален исторически музей
ilko gruev1.7K vues
Конференция на РАЦ Стара Загора - 04-05-2014 - Гошо Гочев, Хранинвест - Хранм... par ilko gruev
Конференция на РАЦ Стара Загора - 04-05-2014 - Гошо Гочев, Хранинвест - Хранм...Конференция на РАЦ Стара Загора - 04-05-2014 - Гошо Гочев, Хранинвест - Хранм...
Конференция на РАЦ Стара Загора - 04-05-2014 - Гошо Гочев, Хранинвест - Хранм...
ilko gruev1.8K vues
Конференция на РАЦ Стара Загора - 04-05-2014 Благовеста Шинева ЦИЕС par ilko gruev
Конференция на РАЦ Стара Загора - 04-05-2014 Благовеста Шинева ЦИЕСКонференция на РАЦ Стара Загора - 04-05-2014 Благовеста Шинева ЦИЕС
Конференция на РАЦ Стара Загора - 04-05-2014 Благовеста Шинева ЦИЕС
ilko gruev1.8K vues
конференция рац ст. загора 4 5.12.14 алксей стоев-икит_бан par ilko gruev
конференция рац ст. загора 4 5.12.14 алксей стоев-икит_банконференция рац ст. загора 4 5.12.14 алксей стоев-икит_бан
конференция рац ст. загора 4 5.12.14 алксей стоев-икит_бан
ilko gruev1.9K vues
Vino zona avgustiada_final_v.2 par ilko gruev
Vino zona avgustiada_final_v.2Vino zona avgustiada_final_v.2
Vino zona avgustiada_final_v.2
ilko gruev1.6K vues
SMEs Europe 2020 par ilko gruev
SMEs Europe 2020SMEs Europe 2020
SMEs Europe 2020
ilko gruev1.5K vues
Purvi zemedelci avgustiada_2014 par ilko gruev
Purvi zemedelci avgustiada_2014Purvi zemedelci avgustiada_2014
Purvi zemedelci avgustiada_2014
ilko gruev1.5K vues
Bd bank ikonomicheski i finansov nabludatel_03-06.2014 par ilko gruev
Bd bank ikonomicheski i finansov nabludatel_03-06.2014Bd bank ikonomicheski i finansov nabludatel_03-06.2014
Bd bank ikonomicheski i finansov nabludatel_03-06.2014
ilko gruev457 vues
Galleria platinum club - Mall GalleriaStara Zagora par ilko gruev
Galleria platinum club - Mall GalleriaStara ZagoraGalleria platinum club - Mall GalleriaStara Zagora
Galleria platinum club - Mall GalleriaStara Zagora
ilko gruev1.1K vues

Проучване на Кофас за несъстоятелността на дружествата

 • 1. Проучване на Кофас относно несъстоятелността Ситуацията в страните от Централна и Източна Европа 15.05.2014 TITLE OF PRESENTATION / DATE 1
 • 2. 1 Несъстоятелността в страните от ЦИЕ – тенденции и изводи Date 2TITLE OF PRESENTATION / DATE
 • 3. / Кофас доклад за несъстоятелността  Въз основа на богата емпирична информация, Кофас публикува регулярни доклади за несъстоятелността по страни и сектори.  Настоящият анализ за страните от ЦИЕ е за 2013 г. в сравнение с 2012 г.  Основни изводи:  Приблизително 70 000 компании са изпаднали в несъстоятелност в Източна Европа през 2013г.  Равнищата на несъстоятелност отново нарастват в страните от ЦИЕ, като средния ръст на несъстоятелността в региона е 9 %.  Най-драматичен е този ръст в България (39%) и Чехия (32%).  Значителен е ръстът на несъстоятелността в Румъния - 1303 компании. Date 3
 • 4. / Несъстоятелност по страни и сектори  Основни изводи:  Несъстоятелността също така отбелязва сериозен ръст в Хърватска, Литва и Словакия.  Значителни подобрения на показателите показва Унгария – намаляване на компаниите в несъстоятелност от 22 840 през 2012 г. до 13 489 през 2013 г. По-ниска е несъстоятелноста и в Латвия.  Най-добре представящите се сектори са IT, електроника, енергетика и здравеопазване.  Най-проблемните сектори са търговията на едро и дребно – страдащи от ниско търсене, особено що се отнася до домакинствата. Проблеми се появават и в производствата на материали и консумативи за строителството.  Кофас предвижда подобряване на ситуацията с несъстоятелността през 2014 г. в повечето страни от региона. Date 4
 • 6. / Приключване на несъстоятелността  Време за приключване на несъстоятелността (в години) Date 6 Source World Bank 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Czech Republic Slovakia Romania Poland Hungary Bulgaria
 • 7. / Ситуацията в България – компании в несъстоятелност  Продължава да нараства броят на компаниите в несъстоятелност, както прогнозирахме предходната година.  Състоянието в сектор търговия се влошава. Основните подсектори, в които компаниите изпадат в несъстоятелност са търговията със зърно, горива, строителни материали.  През 2013 г. за разлика от предходните години имаме значителен ръст на компаниите в несъстоятелност в подсектор „Производство на зърнени култури и маслодайни семена“ Date 7 Най-добрите сектори Фармацевтичен сектор ИТ сектор Телекомуникации Електричество, газ и доставяне на води Аутсорсинг Най-лошите сектори Търговия на едро Търговия на дребно Селско стопанство Строителство и операции с недвижими имоти Производство на хранителни продукти, Наземен транспорт
 • 8. / Ситуацията в България – динамика компании във финансово затруднение  КОФАС България упралява рисков портфейл с годишен обем над 10 млрд. лв.  КОФАС констатира постоянен ръст на компаниите изпитващи финансови затруднения през последната година.  231% ръст на компаниите във финансово затруднение през 1Q 2014 спрямо 1Q 2013. Date 8 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2013 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2014 Q1 Брой нови компании в тримесечието Source: COFACE Bulgaria
 • 9. / Ситуацията в България – структура компании във финансово затруднение  Компаниите във финансово затруднение по оценки на КОФАС са и компаниите, които най-често биват обявени в несъстоятелност.  Основни причини за финансовите затруднения остават:  финансови разходи;  високи нива на задлъжнялост;  волатилни цени на суровините;  ниска текуща ликвидност. Date 9 Source: COFACE Bulgaria 27% 13% 8% 7% 4% 42% 2013 Търговия на едро Търговия на дребно Наземен транспорт Строителство Селско стопанство Други
 • 10. / Ситуацията в България Date 10 Големи компании обявени в несъстоятелност в България през 2013 г. Име на компанията Отрасъл Откриване на производството по несъстоятелност Брой служители (преди несъстоятелн остта) Пасиви в евро Град 1. РУБИН АД Производство на опаковки и домакинско стъкло 2012 453 111 505 601 Плевен 2. ЛИМЕКС СИТИ ЕАД Недвижими имоти 2012 1 36 689 794 София 3. БТ ПРОПЪРТИС ЕООД Недвижими имоти 2013 1 23 451 425 София 4. РЕМОНТНО- ВЪЗСТАНОВИТЕЛ НО ПРЕДПРИЯТИЕ КЬОНЕ АД Строителство 2013 136 20 451 164 София 5. ЛОКОМОТИВЕН И ВАГОНЕН ЗАВОД ЕАД Производство на локомотиви, мотриси и вагони 2012 4 19 117 203 Русе
 • 11. / Ситуацията в Чехия  Несъстоятелността достига рекордни равнища – ръстът е 32%.  Предприемачите бяха сериозно засегнати от несъбрани вземания, в допълнение към дълбоката и дългосрочна криза в строителния сектор, както и в други отрасли, свързани с него.  Прогонозира се подобряване на ситуацията с несъстоятелността през 2014 г. като резултата от икономическият ръст в Европа и оживлението в автомобилната индустрия. Date 11 Най-добрите сектори Добив на петрол и природен газ Добив на метални руди Поддържащи добива на руди дейности Производство на тютюн Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти Най-лошите сектори Обработна на отпадъци и рециклиране Строително инженерство Офис администрация и поддържащи дейности Пощенски и куриерски услуги Добив на въглища и лигнити
 • 12. / Ситуацията в Словакия  Ръст при процедурите по несъстоятелност през 2013 г. – 12%.  В допълнение към забавянето на икономическия растеж, високата безработица и слабата покупателна способност, други фактори, водещи до ръст на дружествата в несъстоятелност са влошаването на дисциплината на бизнес партньорите що се отнася по плащанията, както и вторичните производства по несъстоятелност.  Най-засегнати са търговията на едро и дребно. Date 12 Най-добрите сектори Добивна промишленост Електроенергия, газ, топлинна енергия и климатични инсталации Водоснабдяване, събиране на отпадъци и рециклиране Образование Изкуство, забавление и развлечение Най-лошите сектори Търговия на едро и дребно Манифактура Строителство Операции с недвижими имоти Професионални, научни и технически дейности
 • 13. / Ситуацията в Хърватска  5% ръст на производствата по несъстоятелност в Хърватска  Очаква се през 2014 г. Хърватска да излезе от продължителната рецесия, но по прогноза на Кофас несъстоятелността ще нарастне и през 2014 г.  Освен негативното влияние на икономическата среда, хърватските компании биват засегнати от закона за финансови операции и споразумения, преди откриване на процедура по несъстоятелност, който влезе в сила през октомври 2012 година. Date 13 Най-добрите сектори Други Метали Комунални услуги Механика Електрическо оборудване, електроника и информационни технологии и далекосъобщения Най-лошите сектори Текстлина индустрия Строителство Дърводобив и дървообработване Неспециализирана търговия Земеделие, животновъдство, зърнени храни и вина
 • 14. / Ситуацията в Унгария  41% спад в броя на случаите на несъстоятелност за 2013 г.  Успех на програмата Растеж чрез финансиране на Унгарската централна банка от юни 2013 г.  Продължаващи проблеми в строителния сектор, заедно с увеличени фалити на фирми в сферата на търговията. Date 14 Най-добрите сектори Здравеопазване Образование Електроника и ИТ сектор Енергетика Инжинерство Най-лошите сектори Държавна сигурност Туризъм и хотелиерство Хранителна индустрия Транспор Текстилна индустрия
 • 16. / Препоръките на Кофас Усъвършенстване на управлението на рисковете от неплащане – кредитно застраховане и бизнес информация; Date 16 Фокус върху превенцията на рисковете, а не само върху събирането на вземания Постоянно следене на състоянието на проблемните сектори и повишено внимание към работа с компании от тези сектори Фокус върху запазване на стабилността на компанията, което осигурява устойчивост и възможност за по- дългосрочно планиране Покриване на целия цикъл по управление на търговски кредитен риск.
 • 17. / Интегрирани услуги от Кофас Date 17 Кофас покрива целия цикъл по управление на риска - от проучване и разработване на нови клиенти, застраховане на търговските вземания с постоянен мониторинг на търговския риск, до събиране на вземания. Събиране на вземания Събирането на вземания от Кофас подобрява ликвидността и предпазва от загуби. Бизнес информация Бизнес информацията на Кофас дава възможност за анализ на състоянието на сегашни и бъдещи бизнес партньори. Кредитно застраховане Кредитното застраховане на Кофас интегрира горепосочените услуги като осигурява проучване и анализ на настоящи и бъдещи контрагенти, защита от търговски риск и ликвидност, минимизиране на загубите чрез първокласно събиране на вземания и обезпечаване за претърпените щети.
 • 18. / НОВО от Кофас Date 18 съвместно с Българска търговско- промишлена палата
 • 19. Милена Виденова Управител за България T: +359 2 821 37 71 F.: +359 2 920 71 50 Milena.Videnova@coface.com ул. Петър Парчевич 42, София 1000, България TITLE OF PRESENTATION / DATE 19