Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017

ilko gruev
ilko gruevJurnalist à InfoZ

Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017 Икономически годишник на регион Стара Загора - 2017 https://www.infoz.bg

ИкономИческИ годИшнИк
на регион стара Загора
Economic YEarbook
Stara Zagora region, bulgaria
2017
ТърговСко-ПроМишлена ПалаТа
СТара Загора
Chamber of CommerCe and industry
stara Zagora, bulgaria
Икономически годишник на регион Стара Загора - 2017 (годишно издание, брой 16)
© Издател: Търговско-промишлена палата - Стара Загора
ISSN 1311-9494
Печат	 Дъга плюс ООД
Излязла от печат 	 април 2017 г.
Търговско-промишлена палата - Стара Загора благодари на ръководителите
на всички фирми и организации, които подкрепят този проект!
Търговско-промишлена палата - Стара Загора
6000, Стара Загора, ул. Георги С. Раковски 66
Тел. 042 626297, 042 626033
office@chambersz.com | www.chambersz.com
Economic Yearbook, Stara Zagora Region, Bulgaria - 2017 (Annual еdition, Number 16)
© Publisher: Chamber of Commerce and Industry - Stara Zagora, Bulgaria
Print 	 Daga plus OOD
Released 	 April, 2017
We thank all managers and staff who supported this release!
Съдържание
	 6	 Търговско-промишлена палата - Стара Загора	
	 14	 Географско положение, природни ресурси и инфраструктура	
	 16	 Обща икономическа информация	
	 18	 Основни показатели на предприятията от област Стара Загора	
	 19	 Инфлация и индекс на потребителските цени	
	 22	 Големи предприятия в област Стара Загора - Класация според размера
		 на приходите от оперативна дейност за 2015 г. и данни за печалбата	
	 24	 Малки и средни предприятия - Класация на 250 водещи фирми
		 според размера на приходите от оперативна дейност за 2015 г.	
	 36	 Малки и средни предприятия - Класация на 200 водещи фирми
		 според размера на печалбата за 2015 г.	
	 46	 Класация на 100 водещи фирми от област Стара Загора
		 според тяхната рентабилност за 2015 г.	
	 52	 Бюджет на Република България. Данъчна система	
	 56	 Банкова система	
	 57	 Пазар на труда	
	 60	 Износ	
	 61	 Брутен вътрешен продукт на област Стара Загора	
	 61	 Преки чуждестранни инвестиции	
	 64	 Инвестиции в дълготрайни материални активи в област Стара Загора	
	 64	 Пазар на недвижими имоти	
	 66	 Пазар на земеделска земя	
	 67	 Селско стопанство	
	 68	 Енергетика и добивна промишленост	
	 70	 Пазарни лидери	
	 82	 Търговия	
	 88	 Регионални академични центрове Стара Загора и Казанлък	
	 89	 Образователна и научна инфраструктура	
	 91	 Община Стара Загора	
	 96	 Община Гурково	
	 97	 Българо-швейцарска търговска камара	
	 99	 Обществен дарителски фонд - Стара Загора	
	100	 Граждански клуб ЛИПА - Стара Загора	
	102	 Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора	
	170	 Фирми членове на Търговско-промишлена палата – Стара Загора	
	187	 Азбучен показалец на фирмите от региона на Стара Загора,
		 чиито имена и информация за тях са публикувани в изданието
4 Economic Yearbook, Stara Zagora Region, Bulgaria - 2017
Contents
	112	 Chamber of Commerce and Industry - Stara Zagora	
	118	 Location, natural resources, and infrastructure	
	119	 General economic information	
	121	 Main indicators of the enterprises in Stara Zagora region	
	124	 Large companies in the district of Stara Zagora - Ranking according
		 to the size of their Operating Revenues and Net profit in 2015	
	126	 Small and medium-sized companies - Ranking of top 150 companies
		 according to the amount of Operating Revenues in 2015	
	130	 Small and medium-sized companies - Ranking of top 150 companies
		 according to the Net Profit in 2015	
	134	 Ranking of the top 100 companies according to their Profitability in 2015	
	137	 Inflation and consumer prices index	
	137	 Budget of the Republic of Bulgaria	
	138	 Tax system	
	141	 Banking system	
	141	 Labour market	
	144	 Exports	
	145	 Gross domestic product of Stara Zagora region	
	145	 Foreign direct investments	
	148	 Investments in tangible fixed assets in Stara Zagora region	
	148	 Real estate market	
	149	 Agricultural land market	
	150	 Agriculture	
	150	 Energy and mining industry	
	151	 Market leaders	
	156	 Trade	
	157	 The Regional Academic Centres Stara Zagora and Kazanlak	
	158	 Educational and Scientific Infrastructure	
	160	 Stara Zagora Municipality	
	164	 Municipality of Gurkovo	
	166	 Bulgarian-Swiss Chamber of Commerce	
	167	 Stara Zagora Community Foundation	
	169	 LIPA Club - Stara Zagora
5
Уважаеми партньори,
Пред вас е 16-ият брой на годишното издание, което
Търговско-промишлена палата - Стара Загора прави с
основна цел - да представи икономическото развитие
на Старозагорски регион през изминалата година, да
посочи добрите примери и да помогне на потенциални
инвеститори с полезна бизнес информация. Анализът
показва подобряване на бизнес климата в България.
Засилва се потреблението, нараства брутният вътре-
шен продукт, намалява безработицата, правят се нови
инвестиции. И въпреки че през последните години
област Стара Загора се развива с темп, който е зна-
чително над средния за България, пред всеки един от
нас стоят и предизвикателства и проблеми.
Зад статистическата информация в това издание стоят вашите лични успехи и Търговско-
промишлена палата - Стара Загора ви поздравява за тях. Сигурни сме, че заедно можем по-
лесно да преодоляваме и трудностите. Не ги прикриваме. Искаме да предложим решения.
В региона има стотици примери за успешен бизнес, макар че тук посочваме само малка
част от тях. Гордеем се с постиженията на всяка фирма, която създава работни места и се
стреми да постигне повече. И сме готови да подкрепим всеки, който има колебание или
проблем.
Търговско-промишлена палата - Стара Загора е работодателска организация с 25-годи-
шен опит. Създадена е от вас. Използвайте нашите възможности и ги превърнете в мост
към нови бизнес контакти, пазари и успехи!
Олег Стоилов
Председател на УС на Търговско-промишлена палата - Стара Загора
Dear partners,
You have the 16th
annual edition of the Chamber of Commerce and Industry - Stara Zagora which
main purpose is to present the economic development of Stara Zagora region in the past year, to
promote the good examples, and to provide the potential investors with useful business infor-
mation. The analysis proves enhancement of the business climate in Bulgaria. Consumption is
growing, gross domestic product is increasing, unemployment is decreasing, new investments
have been made. Although in recent years the region of Stara Zagora shows sustainable trend
of development that is higher than the average for Bulgaria all of us are facing many challenges.
Behind the statistical information in this edition is your personal success and the Chamber great-
ly admires your achievements. We believe that only together we can overcome the difficulties.
We do not disguise them. We want to propose solutions.
There are hundreds of successful enterprises in the region but here we present a small part of
them. We are proud of the achievements of every company which creates jobs and grows. We
gladly support everyone who has hesitations or has challenges to overcome.
The Chamber of Commerce and Industry - Stara Zagora is an employer organization with 25-years
of experience. It has been created by you. We would be glad you to benefit from the opportunities
we offer and consider them as a bridge to new business contacts, markets, and success.
Oleg Stoilov
President of the Managing Board of the Chamber of Commerce and Industry - Stara Zagora
6 Икономически годишник на регион Стара Загора - 2017 година
Търговско-промишлена
палата - Стара Загора
В полза на бизнеса
Търговско-промишлена палата - Стара Загора е неправителствена ор-
ганизация с нестопанска цел, доброволно сдружение на регионалния
бизнес, регистрирано в обществена полза. Учредена е през 1991 г. с цел да представлява и
защитава работодателските интереси и предоставя на своите членове и клиенти специа-
лизирани бизнес услуги. Палатата има двустепенна система на управление - Управителен
съвет с председател Олег Стоилов и Контролен съвет.
През годините Палатата, в сътрудничество с регионалните и местни власти, научните ин-
ституции и другите бизнес подкрепящи организации, неизменно работи за подобряване
на бизнес климата в Старозагорски регион и насърчаване на инвестициите, за повишава-
не на конкурентоспособността на фирмите от региона, за международното им кооперира-
не и насърчаване на износа на местни продукти.
На отчетно-изборното събрание на Търговско-промишлена палата - Стара Загора, прове-
дено през юни 2016 г. членовете на Палатата приеха приоритетите за работата ѝ през
2016 - 2017 г., които са в следните области:
•	 Бизнес коопериране - насърчаване на износа
•	 Консултантски съвети във всички области, касаещи икономическата дейност - ак-
цент върху достъп до финансиране за фирмени проекти
•	 Младежко предприемачество - популяризиране на предприемачеството сред млади-
те хора и съдействие за стартиране и развитие на нови компании
•	 Подобряване на пазара на труда - дейности, свързани с навлизане на дуалното обу-
чение в професионалното образование
•	 Популяризиране на старозагорската икономика и региона като инвестиционна и ту-
ристическа дестинация.
Икономическо сътрудничество с различни страни
Основен инструмент за съдействие в областта на бизнес кооперирането е Европейската
мрежа в подкрепа на бизнеса Enterprise Europe Network, в която Палатата участва от 1999 г.
През 2016 г. Палатата работа по организирането на девет бизнес събития в различни ико-
номически сектори, две от които се проведоха в България (София и Пловдив) и шест - в
Англия, Гърция, Испания, Русия и Турция, в които участваха общо над 60 компании от ре-
гиона. Три от мисиите в чужбина бяха в Русия - в Самара, Ростов на Дон и Твер.
Няколко компании, организирани от Enterprise Europe Network, участваха в двустранни
срещи по време на изложението за керамика и обзавеждане, строителство и архитектура
в рамките на петото издания на Ceramiva Innova, проведено в началото на февруари 2016 г.
във Валенсия, Испания.
Голяма група производители и търговци на бижутерия участваха в организирано посе-
щение на Istanbul Jewelry Show, състояло се в средата на март 2016 г. в Истанбул, Турция.
Компании с интереси в иновативни продукти в областта на медицината участваха в бизнес
срещи с компании от 24 страни в областта на медицински изделия, включващи всички ас-
пекти на здравеопазването, което се проведе в Ливърпул, Англия в средата на юни 2016 г.,
в резултат на което се осъществиха контакти с потенциал за развитие на търговско и про-
ектно коопериране.
7
В края на ноември 2016 г. над десет
търговски компании посетиха 24-
тотоизложениеИзточнаМакедония-
Тракия 2016, което се състоя в на-
ционалния изложбен център в
Комотини, Гърция, а на официално-
то му откриване гръцкият премиер
Алексис Ципрас приветства изло-
жители и посетители.
Бизнес делегацията в град Самара,
Русия, през май 2016 г., в която
участваха фирми от Стара Загора
и Казанлък, съвпадна с уникални
тържества по случай отбелязването
на 140-тата годишнина от ушиване-
то на Самарското знаме и 50-годишнината на улица Стара Загора в руския град. Стара
Загора има дълбока историческа и емоционална връзка със Самара.
В средата на септември 2016 г. група фирми от Старозагорски регион посетиха Ростов
на Дон, който е един от водещите и бързоразвиващи се икономически региони на Русия.
Градът е с над 1,5 млн. жители, един от градовете домакини на Световното първенство
по футбол, което ще се проведе през 2018 г. Визитата беше осъществена с подкрепата на
Единния регионален център за иновационно развитие и интеграция на Ростовска област,
Правителството на Ростовска област, Търговско-промишлената палата на Ростовска об-
ласт и Донски държавен технически университет. Предприемачите от България проведо-
ха среща с представители на малки и средни фирми от региона и участваха във форуми с
конкретни акценти.
В края на октомври 2016 г. Палатата организира бизнес делегация в историческия град
Твер, Русия, където участва в двустранни срещи и в бизнес форум по международен про-
ект Защита на правата на предприемачите от корупционни практики в Руската федера-
ция, изпълняван от руските ни партньори по програма на Съвета на Европа.
Председателят на Градската Дума на Твер Александър Корзин сподели увереността си във
възможностите за възстановяване и развитие на икономическите и търговските отно-
шения между двете страни, които през последните години са стигнали историческия си
минимум.
По време на трите мисии в Русия, участниците в делегациите проведоха десетки бизнес
срещи, които имат потенциал да се превърнат в дългосрочни партньорства най-вече в
секторите селско стопанство, машиностроене, промишлена хидравлика, храни, туризъм,
образование и други. Има интереси за изграждане на съвместни предприятия в различни
сектори на икономиката. Изводът
от проведените срещи в Русия е,
че има много голям потенциал за
развитие на икономическо и тър-
говско сътрудничество. За някои от
участниците установените лични
контакти са само първата стъпка в
едно бъдещо сътрудничество, а дру-
ги се споразумяха за партньорство
още по време на срещите или скоро
време след това. Остава и очакване-
то, че сложните към момента ико-
номически отношения между Русия
и България могат да се подобрят.
8 Икономически годишник на регион Стара Загора - 2017 година
Членовете и клиентите на Търговско-промишлена палата - Стара Загора се възползват
активно от всички инструменти за бизнес коопериране на мрежата Enterprise Europe
Network - разпространение на техни запитвания в общата база за търсене и предлага-
не на търговско, производствено, технологично и проектно коопериране, получават ме-
сечни бюлетини с възможности за бизнес коопериране и съдействие за установяване на
контакти с потенциални партньори. През 2016 г. са предоставени над 200 индивидуални
консултации, свързани с търсене на нови бизнес партньори и пазари от Европейския съюз
и трети страни.
Надежден партньор за бизнес развитие
През 2016 г. над 500 са клиентите на Палатата, които са се възползвали от разнородни ад-
министративни и специализирани информационно-консултантски услуги, най-търсените
от които са:
•	 Достъп до финансиране за фирмени проекти по Оперативните програми на
Структурните фондове и европейската програма за подкрепа на иновации Хоризонт
2020
•	 Правни въпроси, свързани със стартиране на бизнес, износ на стоки, национална и
европейска нормативна уредба в различни области
•	 Подготовка на документация във връзка с изпълнение на екологични изисквания,
включително по регламента REACH
•	 Качество, сертификация, стандартизация - СЕ маркиране, ISO стандарти
•	 Маркетинг на нови продукти и PR стратегии
Гордеем се със постижение на Бултех 2000 ООД, иновативна старозагорска компания, раз-
работваща и произвеждаща млекоанализатори и високо технологично специализирано
оборудване за млечната и хранително-вкусовата промишленост, която е една от четирите
български компании, получила финансиране по първа фаза на програма Хоризонт 2020
SMEINST за проекта си MastCloud, който беше подготвен от съвместен екип. Проектът
предвижда проучване за производство на облачно базирана система със специализиран
софтуер за управление на мастит при крави, чието изпълнение значително ще подобри
ресурсната и енергийна ефективност на млечната промишленост. През 2017 г. екипът под-
готвя проект за кандидатстване по фаза 2 на същата програма, с което се иска финансира-
не за разработване на цялата система.
Няколко компании, консултирани от наши експерти получиха финансиране по
Оперативните програми Иновации и конкурентоспособност и Развитие на човешките ре-
сурси, някои от които получават и съдействие при управление на проектите си.
През 2016 г. Палатата обслужва 15 фирми в областта на рециклиращи дейности за текущи
консултации на абонаментен принцип във връзка с подготовка на документация за изпъл-
нение на изискванията на екологичното законодателство. Брикел ЕАД, Вторични суровини
Сливен ООД и Загорка АД се довериха
на нашите консултанти за подготов-
ка на комплексни разрешителни за
нови производствени мощности.
През 2016 г. нараснаха консулта-
циите и за процедурите и реда за
вписване на химически субстанции
в съответствие с изискванията на
Европейката агенция по химикали
(ECHA) и на регламента REACH във
връзка с изтичането на транзитни-
те срокове през 2018 г.
9
През 2018 г. изтича и срокът на валидност на сертификатите на системи за управление на
качеството в съответствие с изискванията на стандарта ISO 9001:2008, след което компа-
ниите трябва да внедрят новата версия на стандарта от 2015 г. Палатата обслужва клиен-
ти и в тази област.
В областта на СЕ-маркиране на продуктите Търговско-промишлена палата - Стара Загора
има клиенти от цялата страна за консултации за процедури и необходими документи, а
за експертно съдействие работи в тясно сътрудничество със старозагорския Център за
изпитване и европейска сертификация ЕООД с ръководител инж. Благовеста Шинева.
В центъра на събитията
Част от дейността на Търговско-промишлена палата - Стара Загора е организиране на
информационни и обучителни събития. През 2016 г. са организирани осем семинара на
различни теми от интерес за местния бизнес - здраве и безопасност при работа, достъп до
финансиране, управление на иновации, зелен бизнес и др. Чрез Центъра за професионал-
но обучение в системата на БТПП, бяха организирани дистанционни курсове за обучение
по пчеларство, водени от проф. Петър Ненчев. През 2016 г. издадените свидетелства на
курсисти от цялата страна са над 40.
Често Търговско-промишлена палата - Стара Загора е търсена за партньор при провеж-
дане на събития в града от външни организации, поради това, че познава добре регио-
налния бизнес, неговите потребности и нагласи. През 2016 г. Палата беше партньор на
Изпълнителна агенция за насърчаване на МСП в организирането на няколко големи ин-
формационни събития с мащабно участие на местни предприемачи.
През 2016 г. Търговско-промишлена
палата - Стара Загора беше активен
партньор във важни събития и с меж-
дународен характер. През май 2016
г. областният град беше първият до-
макин на пътуващия Международен
кулинарен фестивал България посре-
ща вкусовете на света. Форумът се
организира от Министерството на
туризма в Mall Galleria, 17 чуждес-
транни посолства в България, GTC
България, Кулинарна академия HRC
и Международния женски клуб.
В рамките на фестивала се проведе икономически форум, на който пред представителите
на чуждестранните мисии и гости беше представен икономическият и туристическият
потенциал на регион Стара Загора. На форума беше отчетено, че през 2015 г. Стара Загора
отбелязва 5% ръст на туристическия поток. Градът е посрещнал над 100 хил. души по-
сетители и е привлякъл 20% повече
чуждестранни туристи в сравнение
с предходната 2014 г.
Стара Загора е единият от двата
български града, след София, през
който премина първата около-
светска обиколка с електрически
мотоциклет. Уникалната машина
е създадена от холандски студен-
ти от Технологичния универси-
тет в Айндховен. Регионалният
офис за Югоизточна Европа на
10 Икономически годишник на регион Стара Загора - 2017 година
Световния алианс за децен-
трализирана енергетика и
Търговско промишлената па-
лата - Стара Загора са нацио-
нални партньори по проекта.
Инициативата е подкрепена
от Община София, Община
Стара Загора, Регионален ака-
демичен център - Стара Загора
и Тракийския университет.
Палатата подкрепя проекта,
защото той помага на електри-
ческата мобилност и опазване-
то на природата, а това е един
от акцентите приоритетите
в дейността на ТПП - Стара
Загора.
Подкрепа на младежкото предприемачество
и младежката заетост
Палатата осъзнава своята отговорност за създаване на условия и мотивиране на младите
хора да останат да живеят и да работят в региона на Стара Загора. Този процес трябва да се
развива в партньорство с всички заинтересовани организации и институции. Младежите
също трябва да бъдат стимулирани и самите те да бъдат по-активната страна в процеса.
С тази цел през 2016 г. Палатата съдейства на група млади хора да развият своята струк-
тура Младежки алианс за предприемачество и заетост. Перспективна е и организация-
та ЗараЛаб, обединяваща младежи с висока експертиза в информационните технологии,
мехатрониката и роботиката. Тяхната дейност също получи подкрепа от Палатата, която
определя взаимодействието с активните млади хора като изключително актуална както
на местно и национално, така и на европейско ниво.
От 2014 г. към Търговско-промишлена палата - Стара Загора функционира Център за ка-
риерно развитие, създаден в рамките на мащабен проект на Българска търговско-про-
мишлена палата с финансовата подкрепа на Оперативна програма Развитие на човешките
ресурси и Европейския социален фонд.
Центърът предоставя услуги на работещи млади хора, желаещи да повишат квалификаци-
ята си, да постигнат професионално развитие, както и на млади самонаети предприемачи
и на техните екипи.
Подобряване на пазара на труда и
решаване на проблема с кадрите
Един от най-важните проблеми на българската икономика е все по-острата липса на под-
готвени кадри за широк спектър от професии (в областта на машиностроенето, електро-
техниката, транспорта и логистиката, здравеопазването, образованието, информацион-
ните технологии и много други сектори). Има недостиг от специалисти със средно профе-
сионално и с висше образование.
Този проблем е съществен, защото пряко влияе на конкурентоспособността на българ-
ската продукция и на инвестиционната привлекателност на България, в това число и на
област Стара Загора.
Търговско-промишлена палата - Стара Загора от години работи активно за преодолява-
не на проблема с недостига на подготвени кадри. Ръководството на работодателската
11
организацията счита, че пътят е в
създаване на пряка връзката между
младите хора, техните семейства,
звената на образователната систе-
ма и бизнеса. Реформата в профе-
сионалното образование трябва да
включва конкретни мерки за про-
мяна на плана за прием на ученици
в професионалните училища, който
да съответства на потребностите
на предприятията. Нужни са допъл-
нителна мотивация и стимули за
учителите, работещи в професио-
налните училища. Също и разши-
ряване на обхвата на така наречените защитени професии и допълнителни стимули за
учениците, желаещи да се обучават по тях, включително и чрез отпускане на държавни
стипендии. Необходима е промяна в педагогическия модел на преподаване, която да на-
прави преход от наизустяването на теорията към проектно-ориентирано обучение.
В област Стара Загора има примери за конкретни действия, с които се работи за реша-
ването на проблеми на професионалното образование. Областната администрация беше
домакин на кръгла маса с участие на всички заинтересовани страни. За пети пореден път
се организира Областна панорама на професионалното образование, в която през 2016
г. освен професионалните гимназии, участваха и представители на бизнеса от водещите
сектори в региона.
През годината 2016/2017 беше направена анкета с представители на бизнеса за потреб-
ността от професионално подготвени кадри. Целта е резултатите от допитването да по-
могнат за определяне на държавния план за приема за средното образование и за плани-
ране на приема във висшите училища.
Търговско-промишлена палата - Стара Загора активно работи с Българо-швейцарската
търговска камара и с екипа на проекта ДОМИНО за внедряване на швейцарския опит в
дуалната система за обучение. Професионално обучение беше въведено пилотно през
учебната 2015/2016 г. за професия Машинен техник по специалността Машини и систе-
ми с цифрово-програмно управление в 8-и и 11-и клас в Професионална гимназия Иван
Хаджиенов - Казанлък. Работната практика на младежите се провеждат в партньорство
с Арсенал АД, М+С Хидравлик АД и Гуала Клоужърс Тулс ООД. През учебната 2016/2017 г.
дуалното обучение се въведе в три училища в Стара Загора. Ученици от Професионална
гимназия по механотехника и транспорт Никола Вапцаров от специалността Машини и
системи с цифрово-програмно управление ще партнират в този процес с ДЗУ АД, БРБ -
Инженеринг ООД и дружествата на Холдинг Загора - Прогрес АД, Пресков АД и Хранинвест -
Хранмашкомплект АД. В Професионална гимназия по електротехника и технологии Георги
Раковски ще се въведе дуално обучение за ученици по специалността Електрообзавеждане
на производството в партньорство с Мини Марица-изток ЕАД, Оскар Рюег България ЕООД
и Ате Пласт ООД. В една от най-предпочитаните в момента професии - Готвач се обучават
ученици от Професионална гимназия по облекло и обществено хранене Райна Княгиня.
Партньори са 12 ресторанта в Стара Загора, които осигуриха 26 договорни места за дуал-
но обучение на младежите.
През учебната 2017/2018 г. ще се работи за въвеждане на дуалното образование за про-
фесията Техник-технолог в дървообработването по специалност Мебелно производство в
Професионална гимназия по строителство и дървообработване Инж. Недьо Ранчев в Стара
Загора и за професията Техник на компютърни системи по специалност Компютърни мре-
жи в Професионална гимназия по електроника Джон Атанасов в Стара Загора.
12 Икономически годишник на регион Стара Загора - 2017 година
При всяка от изброените инициативи Палатата е работила пряко със страните в процеса и
продължава да бъде свързващото звено между образователната система и потребностите
на бизнеса. Процесът обаче е в началото си, срещат се и проблеми. За решаването им и за
създаването на достатъчно млади професионалисти, които трайно да работят в предпри-
ятията от региона на Стара Загора, е нужно не само осъществяване на чаканата образова-
телна реформа, но и допълнително подобряване на средата за живот.
Августиада - популяризиране на културното и
историческото наследство на региона
За пета поредна година през есента на 2016 г. се проведе Фестивалът на виното и кул-
турното наследство Августиада. Събитието срещна водещи винарни от България и съ-
седните държави със стотици ценители на виното. Августиада обединява историята,
традициите и културата в едно цяло, като ги подчинява на идеята за развитие на тури-
зма и икономиката на региона. Затова и Палатата, която е основен организатор заедно с
консултантската фирма Оинорама, всяка година надгражда и обогатява вече постигнато-
то. През 2016 г. културната програма за първи път беше допълнена с конкурс и избор на
Царица на Августиада. Короната заслужи 18-годишната абитуриентка Антония Дойчева,
а ролята ѝ е през 2017 г. да бъде едно от рекламните лица на Стара Загора. Тя връчи и на-
градата Златна Августиада на победителя в конкурса на фестивала - вино Сейнт Розе на
винарната Александра естейт. През 2016 г. сребърното отличие получи Стелиън класик
на Ейнджълс естейт, а бронзовото беше присъдено на виното Соли Инвикто на Едоардо
Миролио.
Международен акцент на фестива-
ла беше Македония, а традиционно
в изложението бяха включени и ви-
нарни от други страни. В рамките
на фестивала се проведе майстор-
ски клас Непознатите винени съ-
кровища на Македония и Румъния -
винен чар и елегантност на север
от България. Интерес предизвика
и научната конференция, посвете-
на на средновековното културно
наследство на Стара Загора, чийто
специален гост беше посланикът
на Македония в България Н. Пр.
Мариан Гьорчев.
Традиционни домакини на фес-
тивала Августиада са уникални-
те културни центрове на града -
Регионален исторически му-
зей, където се разполага изло-
жението на античната римска
улица, Държавна опера - Стара
Загора и Регионална библиоте-
ка Захарий Княжески. През 2017
г. Фестивалът на виното и кул-
турното наследство Августиада
ще се проведе от 13 до 15 октом-
ври.
13
Лидер в системата на
Търговско-промишлените
палати за 2016 година
Търговско-промишлена палата - Стара
Загора беше отличена с първо място сред
регионалните палати в България на 23-
тите годишни награди, присъждани от
Българска търговско-промишлена палата. През декември 2016 г. на официалната церемо-
ния по награждаването, за втори път в 25-годишната си история, Палатата получи брон-
зовата статуетка Хермес, дело на скулптура Ставри Калинов. Отличието беше връчено за
лидерската роля на Търговско-промишлена палата - Стара Загора в неправителствения сек-
тор в региона на Стара Загора и за помощта, която оказва на представителите на бизнеса.
В церемонията по награждаването участие взе и новоизбраният президент на България
Румен Радев, който заяви, че сред неговите приоритети е развитието на търговско-ико-
номическите отношения с другите държави, за което разчита и на потенциала на БТПП.
Президентът декларира, че ще работи и за това да има по-голяма чуваемост на предло-
женията, идващи от страна на българския бизнес, за продължаване на съдебната рефор-
ма, за намаляване на корупцията и за по-благоприятна среда за развитие на българския
бизнес. Това са и основни принципи в работата на Търговско-промишлена палата - Стара
Загора през годините.
14 Икономически годишник на регион Стара Загора - 2017 година
Географско положение,
природни ресурси и инфраструктура
Област Стара Загора е една от 28-те административни области на България. Обединява
11 общини, в които има 206 населени места. Градовете в областта са 11 - Стара Загора,
Казанлък, Раднево, Чирпан, Гълъбово, Павел баня, Мъглиж, Гурково, Николаево, Шипка и
Крън. Два от общинските центрове - Опан и Братя Даскалови, са със статут на села.
Област Стара Загора се намира в централната част на страната на площ от 5151 кв. км.
Географски обхваща Розовата долина, части от двете централни планински вериги (Стара
планина и Сърнена гора) и други хълмисти и равнинни терени. Горите са добре залесени
и заемат значителна част от територията на областта (32,4%). Регионът е богат на водни
ресурси - реки, езера и карстови извори. Разработени са десетки минерални извори, които
са в основата на добре развития балнео, спа и уелнес туризъм. Комбинацията от благо-
приятна топография и водни ресурси осигурява развитието на екологично земеделие и
животновъдство. В Розовата долина се произвеждат най-висококачествените розово мас-
ло в света. Отглеждат се и други етерично-маслени култури. Старозагорското поле пред-
лага благоприятни условия за производство на зърно, плодове и зеленчуци и се използва
пълноценно за земеделие. Климатът и теренът благоприятстват отглеждането на грозде
и производството на вино. Обработваемите земи покриват повече от 56% от територията,
като средната стойност за страната е 43%. Горите и достъпността на планините, стимули-
рат развитието на горското стопанство, а също и на туризма.
От полезните изкопаеми, открити в Старозагорския регион, основно значение имат на-
ходищата на лигнитни въглища - най-големите на Балканския полуостров, добивани в
откритите рудници на Мини Марица-изток ЕАД. Те се използват като суровина за про-
изводство на електрическа енергия от четири топлоелектрически централи в комплекса
Марица изток. Енергийният сектор допринася съществено за водещото място на област
Стара Загора в икономиката на България. Благодарение на него регионът привлича сери-
озни чуждестранни и вътрешни инвестиции. В областта се произвежда над 40% от елек-
троенергията в България. Има отлична електропреносна мрежа с високо, средно и ниско
напрежение, която позволява неограничено и лесно свързване на нови производствени
мощности.
Административна карта на България, деление по области
ШУМЕН
Общини в област Стара Загора
15
Община
Жители
към 31.12.2000
Жители
към 15.01.2012
Жители
към 15.01.2013
Жители
към 15.01.2014
Жители
към 15.01.2015
Жители
към 15.01.2016
Жители
към 15.01.2017
Стара Загора 182 833 171 784 172 278 172 830 173 067 172 518 172 864
Казанлък 88 955 78 113 77 579 76 995 76 491 75 850 75 601
Чирпан 27 085 23 319 23 077 22 416 22 209 21 966 21 760
Раднево 25 109 21 712 21 407 21 092 20 692 20 464 20 124
Павел баня 16 212 14 926 14 824 14 720 14 633 14 570 14 411
Гълъбово 17 062 14 364 14 177 13 917 13 715 13 455 13 157
Мъглиж 13 239 12 252 12 208 12 149 12 131 12 275 12 193
Братя Даскалови 10 259 8 914 8 767 8 701 8 669 8 887 8 778
Гурково 5 810 5 426 5 408 5 363 5 341 5 331 5 362
Николаево 5 129 5 009 5 022 5 110 5 116 5 171 5 170
Опан 3 938 3 286 3 197 3 158 3 112 3 077 3 048
Административна
област
Жители
към 31.12.2000
Жители
към 15.01.2012
Жители
към 15.01.2013
Жители
към 15.01.2014
Жители
към 15.01.2015
Жители
към 15.01.2016
Жители
към 15.01.2017
София 1 347 958 1 407 468 1 412 124 1 418 491 1 427 392 1 430 754 1 436 925
Пловдив 770 302 716 765 715 515 715 388 714 289 712 834 708 844
Варна 495 765 492 900 492 411 493 184 493 741 494 088 495 069
Бургас 453 463 442 548 441 236 440 717 440 278 439 947 437 774
Стара Загора 395 631 359 105 357 944 356 451 355 176 353 564 352 468
Благоевград 354 886 337 999 335 178 333 421 331 518 329 746 328 210
Пазарджик 321 697 293 935 291 627 289 875 288 045 286 303 285 231
Плевен 329 325 294 688 290 048 287 121 284 326 281 513 279 125
Велико Търново 309 460 277 071 273 981 271 637 268 544 266 009 264 116
Русе 287 006 254 571 251 932 250 151 248 324 246 303 240 921
Население
Данни на ГРАО по настоящ адрес
Източник: НСИ
Разпределение на нефинансовите предприятия
от област Стара Загора според крайния
финансов резултат от дейността им за 2015 г.
Община
Фирми
брой
Предприятия с печалба Предприятия със загуба Предприятия с нулев резултат
брой % брой % брой %
Общо за област
Стара Загора
14 709 10 211 69,4 2 516 17,1 1 982 13,5
Стара Загора 8 874 6 089 68,6 1 542 17,4 1 243 14,0
Казанлък 3 080 2 237 72,6 461 15,0 382 12,4
Чирпан 612 405 66,2 123 20,1 84 13,7
Раднево 605 403 66,6 112 18,5 90 14,9
Гълъбово 389 257 66,0 80 20,6 52 13,4
Павел баня 378 281 74,4 61 16,1 36 9,5
Мъглиж 291 213 73,2 40 13,7 38 13,1
Братя Даскалови 180 122 67,8 35 19,4 23 12,8
Гурково 133 89 66,9 28 21,1 16 12,0
Опан 84 53 63,1 19 22,6 12 14,3
Николаево 83 62 74,7 15 18,1 6 7,2
16 Икономически годишник на регион Стара Загора - 2017 година
Регионът е с много добре развита газопроводна мрежа и има отлично покритие на интер-
нет и на мрежите на всички мобилни оператори. Област Стара Загора има необходимата
техническа инфраструктура, която е предпоставка за развитие на предприемачеството и
за привличане на нови инвестиции. Тук се пресичат три транспортни коридора ( IV, VIII и
IX) на Трансевропейската транспортна мрежа. Автомобилната магистрала Тракия позво-
лява удобна връзка със столицата София (231 км), където се намира най-голямото меж-
дународно летище в България, а също и с международните летища в Пловдив (103 км) и
Бургас (172 км). Черноморското пристанище в Бургас е една от важните за Европа врати
за превозваните по вода стоки и суровини. Втората автомагистрала Марица, част от кори-
дор IV, осигурява бърза връзка с един от най-големите авиационни центрове в Европа -
Истанбул (367 км) и с неговото пристанище. Коридор номер IX, преминаващ край Стара
Загора, свързва град Русе, където е най-голямото българско речно пристанище на река
Дунав (210 км) с второто по големина летище в Гърция, както и с едно от най-големите
пристанища на Егейско море - Солун (432 км).
Обща икономическа информация
През януари 2017 г. Световната банка завиши очакванията си за икономическия растеж
на България. За 2016 г. Световната банка очаква брутният вътрешен продукт (БВП) на
България да се разшири с 3,5%, което е с 1,3 процентни пункта повече спрямо предишна-
та прогноза. За 2017 г. се очаква растеж от 3,2%, което е с 0,5 процентни пункта повече в
сравнение с предишните очаквания на банката, а за 2018 г. прогнозата е БВП да има ръст
от 3,1%. Прогнозираното средно ниво в световен мащаб е за ръст от 2,7% през 2017 г.
Според макроикономическите прогнози за 2016, брутният вътрешен продукт на държа-
вите от Еврозоната ще нарасне с 1,7%. Същият ръст се очаква и през 2017 г., а през следва-
щите две години - ще има минимално забавяне.
Прогнозите за Еврозоната са за инфлация от 0,2% през 2016 г. на годишна база. През 2017
г. инфлацията трябва да достигне 1,3%; през 2018 г. - 1,5% и през 2019 г. - 1,7%. Оценката
се базира на очаквания за цените на енергоносителите, мерките на Европейската цен-
трална банка по паричната политика и от очакваното икономическо възстановяване и
постепенно включване на свободните производствени мощности.
Брутният вътрешен продукт (БВП) на България е в размер на 45 474 млн. евро за 2016 г. и
45 286 млн. евро за 2015 г. (според прогноза и данни на НСИ от 11.10.2016 г.).
България е сред трите държави в Европейския съюз с най-добро съотношение на държав-
ния дълг спрямо брутния вътрешен продукт. През третото тримесечие на 2016 г. държав-
ният дълг е 26,3 млрд. лева и съотношението към БВП е 28,7%. Страните с най-ниско съот-
ношение на двата показателя са Естония (9,6%) и Люксембург (21,5%). След България по
този показател остават Румъния (36,2%) и Латвия (37,9%). Най-високо е съотношението в
Гърция (176,9%), Португалия (133,4%) и Италия (132,7%), показват данните на Евростат.
През декември 2016 г. международната рейтингова агенция S&P Global Ratings потвърди
дългосрочния и краткосрочен кредитен рейтинг на България в чуждестранна и местна
валута ‘BB+/B’ със стабилна перспектива. Оценката за рейтинга е мотивирана със срав-
нително ниските нива на правителствения дълг и с намалението на външната задлъжня-
лост на страната. Относително ниското равнище на брутния вътрешен продукт на човек
от населението и слабата институционална среда са отбелязани като причина оценката
за рейтинга да не се повиши.
Агенцията отбелязва, че през 2016 г. икономическото възстановяване на страната се е ус-
корило. Има развитие на пазара на труда и излишък по текущата сметка. Тези подобрения
биха могли да бъдат загубени бързо, ако страната влезе в политическа нестабилност през
17
2017 г. Въпреки оставката на правителството на ГЕРБ и подготовката на предсрочни пар-
ламентарни избори, агенция Fitch също остави без промяна рейтинга на България - ‘BBB-’
със стабилна перспектива.
Кредитният рейтинг на България е важен показател за инвеститорите, но има и пря-
ко отношение към цената на финансовия ресурс, която бизнесът в България плаща.
Очакванията са, че при липса на политически и икономически сътресения и продължава-
що добро управление на финансите, в края на 2017 г. страната може да очаква по-добри
оценки за кредитния си рейтинг.
Държава 2014 2015 2016 2017 2018 2019
България 1,3 3,6 3,5 3,2 3,1 3,1
Свят 2,7 2,7 2,3 2,7 2,9 2,9
САЩ 2,4 2,6 1,6 2,2 2,1 1,9
Европа 1,2 2,0 1,6 1,5 1,4 1,4
Япония 0,3 1,2 1,0 0,9 0,8 0,4
Китай 7,3 6,9 6,7 6,5 6,3 6,3
Русия 0,7 -3,7 -0,6 1,5 1,7 1,8
Турция 5,2 6,1 2,5 3,0 3,5 3,7
Полша 3,3 3,9 2,5 3,1 3,3 3,4
Индия 7,2 7,6 7,0 7,6 7,8 7,8
Румъния 3,1 3,7 4,7 3,7 3,4 3,2
Сърбия -1,8 0,8 2,5 2,8 3,5 3,5
Данни и прогноза на Световната банка за БВП
Производство Авг. 2016 Септ. 2016 Окт. 2016 Ноем. 2016 Дек. 2016 Ян. 2017 Февр. 2017
Показател на доверие в
промишлеността (%)
-2,5 -1,5 -1,8 -0,9 -2,4 -2,2 -1,9
Промишлено производство * 2,5 5,2 2,6 3,7 5,8 -1,2
Строителна продукция * -16,3 -17,8 -21,6 -11,7 -10,9 -10,3
II тр. 2015 III тр. 2015 IV тр. 2015 I тр. 2016 II тр. 2016 III тр. 2016 IV тр. 2016
Брутен вътрешен продукт * 3,5 3,8 3,7 3,4 3,6 3,4 3,4
Индивидуално потребление II тр. 2015 III тр. 2015 IV тр. 2015 I тр. 2016 II тр. 2016 III тр. 2016 IV тр. 2016
Показател на доверие на
потребителите (%)
-30,2 -30,2 -28,7 -26,9 -27,5 -27,9 -25,4
Авг. 2016 Септ. 2016 Окт. 2016 Ноем. 2016 Дек. 2016 Ян. 2017 Февр. 2017
Оборот в търговията на дребно * 5,2 3,4 3,2 4,6 2,4 4,0
II тр. 2015 III тр. 2015 IV тр. 2015 I тр. 2016 II тр. 2016 III тр. 2016 IV тр. 2016
Индивидуално крайно потребление * 2,9 4,7 5,7 2,1 2,5 1,3 1,7
Инвестиции II тр. 2015 III тр. 2015 IV тр. 2015 I тр. 2016 II тр. 2016 III тр. 2016 IV тр. 2016
Използване на оборудването
в промишлеността (%)
74,3 72,5 75,2 72,4 73,3 74,6 74,6
Бруто образуване в основен капитал * 0,9 2,7 4,8 3,7 -0,1 -1,8 -4,5
Изменение на запасите (% от БВП) 0,0 -0,4 1,3 0,9 1,9 0,7 1,4
Обменен курс USD/BGN (стойност) 1,76 1,75 1,79 1,84 1,86 1,82 1,85
(*) Темп на нарастване в проценти спрямо същия период на предходната година
Ключови показатели за България
Източник: НСИ
18 Икономически годишник на регион Стара Загора - 2017 година
В началото на 2017 г. България заема 50-о място в класацията на Световния икономи-
чески форум Индекс на глобалната конкурентоспособност, като се придвижва с 4 места
напред спрямо предишното издание на класацията. Макроикономическата стабилност на
България е сред най-добре оценените критерии, включени в този световен индекс.
България е на 50-о място и в друга класация, отчитаща конкурентоспособността - на
Международния институт за управленско развитие (Швейцария), където също подобрява
позицията си спрямо предходен период и на 60-о място по Индекс на икономическа сво-
бода.
В класацията Икономическа свобода по света на канадския институт Фрейзър България е
на 45-о място (при 42-ро през 2015 г.). Страната получава недобри оценки заради крите-
риите, свързани със законодателството, неприкосновеността на частната собственост и
регулациите за бизнеса.
В Индекса за готовност за e-правителство България има ръст до 52-ро място (при 73-то
място в предходното издание).
В областта на иновациите се наблюдава напредък с едно място - България е на 38-мо мяс-
то според Глобалния иновационен индекс от 2016 година.
В класацията Ease of doing business на Световната банка има незначителна промяна в пози-
цията на страната - 39-а при 38-ма в преходното издание. По отношение на привлекател-
ността на България за инвеститори в рисков капитал и фондове за дялово участие през
2016 г. България е на 55-о място.
Основни показатели
на предприятията от област Стара Загора
Общо 14 709 фирми от област Стара Загора са представили годишни финансови отчети за
дейността си през 2015 г. По данни на Националния статистически институт произведе-
ната продукция в област Стара Загора възлиза на 7 млрд. лева, което представлява ръст от
10% спрямо 2014 г. Преработваща промишленост е водещ сектор в икономиката на облас-
тта, в който предприятията са създали 32% от общата произведена продукция.
Активните предприятия в област Стара Загора имат приходи от дейността си в размер на
9,9 млрд. лева. Това е ръст от 7,5% на годишна база. Разходите за дейността възлизат на
9,2 млрд. лева, което е със 7,4% повече в сравнение с предходната година.
Нетните приходи от продажби на фирмите от област Стара Загора достигат 9,3 млрд. лева
и представляват увеличение с 9% в сравнение с 2014 г. Промишлените предприятия са ре-
ализирали най-голям дял от нетните приходи - 53%, а предприятията от сектор Търговия
и от сектор Строителство - съответно 31% и 5,3%.
През 2015 г. 69,4% от предприятията са приключили финансовата година с печалба. 17%
отчитат загуба, а 13.5% са с нулев резултат.
Броят на заети в предприятията от областта се увеличава с 2,5% и достига 95 557.
Най-голяма е групата на микро предприятията, с персонал до 9 души (13 537 предприя-
тия). Броят на малките фирми (10 - 49 заети) е 959, а на средните (50 - 249 заети) е 181.
Големите предприятия, които извършват дейността си с повече от 250 заети, са 32.
Броят на активните нефинансови предприятия е най-голям в община Стара Загора - 8874
(60% от общия им брой за областта) и в община Казанлък - 3 080 (21%).
19
Годишен темп на инфлация и принос за нея на основни групи стоки и услуги
(процентни пунктове; %)
Източници: НСИ, БНБ.
През първата половина на 2016 г. общото салдо по текущата и капитало-
вата сметка на платежния баланс бе положително и възлезе на 1588.0 млн.
Инфлация и индекс
на потребителските цени
Индексът на потребителските цени в България за декември 2016 г. е 100,6% спрямо но-
ември 2016 г., т.е. месечната инфлация е 0,6%. На годишна база (декември 2016 г. спрямо
декември 2015 г.) инфлацията в България е 0,1%. Средногодишната инфлация за периода
януари - декември 2016 г. спрямо този период на предходната година е минус 0,8%.
През 2017 г. под влияние на стабилизирането на цените на горивата на международните
пазари, в България се очаква ниска инфлация. Прогнозата се базира на преустановяване
на дефлацията при енергийните продукти и на стабилизиране на международните цени
на петрола. Цените на храните и в България ще следват тенденцията на международните
пазари и се очаква слабо да нарастват на годишна база през следващите тримесечия. Това
е предпоставка за отчитането
на ниска положителна инфла-
ция при групата на храните.
Очаква се и нарастване на по-
требителското търсене и за
други групи стоки.
През 2017 г. познатото през по-
следните две години състоя-
ние се променя. Осреднената
прогноза на икономистите е
за годишна инфлация меж-
ду 1,3% и 1,5% през следва-
щите четири тримесечия.
Това все още е под целта на
Европейската централна бан-
ка за 2% ръст на потребител-
ските цени, но е достатъчно,
за да се твърди, че еврозоната вече не е застрашена от дефлация. Появява се и предизви-
кателство заради инфлация на различни скорости в страните, които използват единната
валута. Съчетанието на ускоряваща се инфлация, нулеви лихвени проценти и политиче-
ска нестабилност заради провеждането на избори в големи европейски икономики, като
Германия и Франция, е лоша комбинация. Резултатът - по-нисък икономически ръст.
преглед • 3/2016
58
дишната инфлация продължиха
мобилите, компютърната и телеви-
ика, мебелите и предметите за
Поевтиняването на тези стоки,
от които се внасят у нас, вероят-
лавно понижението на цените на
оки за дълготрайна употреба.
те девет месеца на 2016 г.
флация, която включва цените на
хранителните стоки, следваше
м понижение и възлезе на -1.7%
и (при -0.3% в края на 2015 г.).
към низходящата динамика на
хранителните стоки засилването
а при базисните компоненти на
ваше формирането на дефлация
на услугите от началото на тази
ептември 2016 г. инфлацията при
тези с административно опреде-
злезе на -1.4% (0.5% в края на
оето допринасяше в най-голяма
иняването на телекомуникацион-
условията на ценова конкурен-
ктор. Под влияние на по-ниските
и цени на петрола отрицателен
щата инфлация продължиха да
на транспортните услуги, което се
вно на поевтиняването на въздуш-
т. При цените на общественото
Базисна инфлация
(%, на годишна база)
Източници: НСИ, изчисления на БНБ.
Източници: НСИ, изчисления на БНБ.
преглед • 3/2016
58
дишната инфлация продължиха
мобилите, компютърната и телеви-
ика, мебелите и предметите за
Поевтиняването на тези стоки,
от които се внасят у нас, вероят-
лавно понижението на цените на
оки за дълготрайна употреба.
те девет месеца на 2016 г.
флация, която включва цените на
хранителните стоки, следваше
м понижение и възлезе на -1.7%
и (при -0.3% в края на 2015 г.).
към низходящата динамика на
хранителните стоки засилването
а при базисните компоненти на
ваше формирането на дефлация
на услугите от началото на тази
ептември 2016 г. инфлацията при
тези с административно опреде-
злезе на -1.4% (0.5% в края на
оето допринасяше в най-голяма
иняването на телекомуникацион-
условията на ценова конкурен-
ктор. Под влияние на по-ниските
и цени на петрола отрицателен
щата инфлация продължиха да
на транспортните услуги, което се
вно на поевтиняването на въздуш-
т. При цените на общественото
Базисна инфлация
(%, на годишна база)
Източници: НСИ, изчисления на БНБ.
Източници: НСИ, изчисления на БНБ.
Хармонизирани индекси на потребителските цени, без храни, енергийни
продукти, тютюневи изделия и стоки с контролирани цени (базисна инфлация)
Инфлация при услугите (без административно определени цени)
Инфлация при нехранителните стоки (без горива и
административно определени цени)
преглед • 3/2016
58
дишната инфлация продължиха
мобилите, компютърната и телеви-
ика, мебелите и предметите за
Поевтиняването на тези стоки,
от които се внасят у нас, вероят-
лавно понижението на цените на
оки за дълготрайна употреба.
те девет месеца на 2016 г.
флация, която включва цените на
хранителните стоки, следваше
м понижение и възлезе на -1.7%
и (при -0.3% в края на 2015 г.).
към низходящата динамика на
хранителните стоки засилването
а при базисните компоненти на
ваше формирането на дефлация
на услугите от началото на тази
ептември 2016 г. инфлацията при
тези с административно опреде-
злезе на -1.4% (0.5% в края на
оето допринасяше в най-голяма
иняването на телекомуникацион-
условията на ценова конкурен-
ктор. Под влияние на по-ниските
и цени на петрола отрицателен
щата инфлация продължиха да
на транспортните услуги, което се
вно на поевтиняването на въздуш-
т. При цените на общественото
Базисна инфлация
(%, на годишна база)
Източници: НСИ, изчисления на БНБ.
Източници: НСИ, изчисления на БНБ.
Източник: НСИ
20ИкономическигодишникнарегионСтараЗагора-2017година
Икономическа дейност
Предприятия
(брой)
Произведена
продукция
(хил. лева)
Приходи от
дейността
(хил. лева)
Нетни
приходи от
продажби
(хил. лева)
Разходи за
дейността
(хил. лева)
Печалба
(хил. лева)
Загуба
(хил. лева)
Заети
лица
(брой)
Възнаграж-
дения
(хил. лева)
ДМА
(хил. лева)
Общо за област Стара Загора 14 709 7 027 765 9 902 903 9 292 973 9 241 608 872 433 293 838 95 557 964 563 7 815 525
Селско, горско и рибно стопанство 862 262 276 387 051 261 943 344 196 48 420 10 295 4 307 27 703 301 086
Добивна промишленост 13 * * * * * * * * *
Производство на хранителни продукти, напитки
и тютюневи изделия
297 596 186 617 106 573 904 575 933 52 220 16 558 4 599 48 919 262 796
Производство на текстил и облекло; об-
работка на кожи; производство на обув-
ки и други изделия от кожи без косъм
161 108 463 119 274 101 021 117 360 6 962 5 337 2 801 17 366 56 503
Производство на дървен материал, хартия, картон
и изделия от тях (без мебели); печатна дейност
116 132 504 143 240 136 126 135 991 7 352 1 034 1 197 10 602 71 798
Производство на химични продукти 37 77 486 99 761 94 038 81 399 18 832 2 472 566 5 597 57 786
Производство на изделия от каучук, пластмаси
и други неметални минерални суровини
109 315 540 332 213 313 933 312 464 18 217 597 3 177 32 378 123 396
Производство на основни метали и метални
изделия, без машини и оборудване
255 547 839 593 996 535 258 530 718 62 565 5 713 11 964 119 039 272 468
Производство на компютърна и комуникационна
техника, електронни и оптични продукти
12 33 401 35 958 33 494 20 170 14 250 * 255 1 946 7 785
Производство на електрически съоръжения 25 74 117 77 498 75 008 74 278 3 003 * 1 140 8 952 31 106
Производство на машини и оборудване с
общо и специално предназначение
75 249 210 270 817 247 296 247 447 21 921 487 4 008 51 443 141 447
Производство на мебели; производство, некласифи-
цирано другаде; ремонт и инсталиране на машини
314 94 291 109 703 98 157 110 361 8 683 10 338 2 750 22 462 44 376
Производство и разпределение на електрическа
и топлинна енергия и на газообразни горива
120 2 020 416 2 051 276 2 000 503 1 884 984 271 734 * 4 700 * 4 222 662
Доставяне на води; канализационни услуги,
управление на отпадъци и възстановяване
35 * 100 341 91 517 76 771 * * 1 253 16 117 173 454
Строителство 745 477 043 530 586 494 379 481 979 55 603 12 961 6 352 57 017 139 948
Основни показатели за предприятията
от област Стара Загора (нефинансов сектор) за 2015 г.
Източник: НСИ(*) Националният статистически институт не предоставя данни заради конфиденциалност
21
Икономическа дейност
Предприятия
(брой)
Произведена
продукция
(хил. лева)
Приходи от
дейността
(хил. лева)
Нетни
приходи от
продажби
(хил. лева)
Разходи за
дейността
(хил. лева)
Печалба
(хил. лева)
Загуба
(хил. лева)
Заети
лица
(брой)
Възнаграж-
дения
(хил. лева)
ДМА
(хил. лева)
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 5 761 587 556 2 961 837 2 882 934 2 830 834 149 756 33 213 17 462 101 859 376 787
Транспорт, складиране и пощи 773 284 144 307 808 294 900 288 321 24 125 6 989 3 942 21 535 135 255
Хотелиерство и ресторантьорство 951 65 671 96 665 89 020 93 787 6 529 3 953 3 676 15 521 69 045
Издателска дейност, създаване на аудио-визуални
произведения, радио и телевизионна дейност
40 4 136 4 327 3 617 3 930 430 * 132 845 1 380
Далекосъобщения 20 5 276 8 121 5 324 7 901 404 * 157 760 3 146
Дейности в областта на информационните
технологии и информационните услуги
180 17 548 20 210 18 698 15 096 4 837 146 442 4 199 6 874
Операции с недвижими имоти 627 40 125 62 342 35 722 88 711 10 596 38 440 940 4 783 312 221
Юридически, счетоводни и архитектурни
дейности, технически изпитвания и анали-
зи; консултантски дейности по управление
803 53 848 60 601 53 196 36 575 22 757 * 1 623 11 191 22 745
Научноизследователска и развойна дейност 7 3 346 4 058 4 039 3 245 * * 57 962 550
Рекламна и ветеринарномедицинска дейност;
други професионални дейности
315 19 516 20 735 19 703 14 485 * 780 449 6 176 6 154
Административни и спомагателни дейности 296 40 409 46 554 40 693 38 763 10 018 2 778 2 135 12 459 *
Образование 96 * * * * 1 419 345 * * *
Хуманно здравеопазване 632 112 769 119 816 111 647 112 961 10 585 4 625 4 615 42 205 49 992
Медико-социални грижи с настанява-
не и социална работа без настаняване
12 3 587 3 605 3 600 3 280 292 - 131 2 228 607
Култура, спорт и развлечение 120 54 076 58 502 54 072 53 642 4 287 995 441 5 435 4 552
Други дейности, некласифицирани другаде 891 12 618 13 935 13 293 16 846 2 764 * 1 336 2 700 4 547
Общо за област Стара Загора 14 709 7 027 765 9 902 903 9 292 973 9 241 608 872 433 293 838 95 557 964 563 7 815 525
Микро, до 9 заети 13 537 1 561 530 2 573 560 2 386 621 2 280 477 347 650 89 847 25 360 100 695 2 700 344
Малки, от 10 до 49 959 1 687 785 2 970 790 2 802 649 2 705 202 276 175 40 995 19 036 158 193 1 325 969
Средни, от 50 до 249 181 1 227 165 1 767 819 1 666 269 1 626 830 149 208 24 415 16 991 170 642 783 697
Големи, над 250 32 2 551 285 2 590 734 2 437 434 2 629 099 99 400 138 581 34 170 535 033 3 005 515
22ИкономическигодишникнарегионСтараЗагора-2017година
Име на дружеството
Населено
място
Брой
служители
2015
Брой
служители
2016
Ръст/
спад
(%)
Код по
КИД 2008
Приходи от
оперативна
дейност, 2014
(хил. лева)
Приходи от
оперативна
дейност, 2015
(хил. лева)
Ръст/
спад
(%)
Печалба
2014
(хил. лева)
Печалба
2015
(хил. лева)
Ръст/
спад
(%)
Активи
2015
хил. лева)
1 Мини Марица-изток ЕАД Раднево 7 318 7 275 -1 0520 1 068 528 1 236 356 16 43 427 68 831 58 2 402 958
2 ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД Ковачево 2 465 2 447 -1 3511 624 548 651 340 4 -35 021 -72 001 106 1 635 102
3 Ей И Ес - 3C Марица Изток 1 ЕООД Гълъбово 1 2 100 3511 542 011 608 613 12 134 367 145 588 8 2 626 901
4 Арсенал АД Казанлък 6 865 8 189 19 2540 194 769 259 467 33 24 625 30 075 22 455 042
5 Зара - Е ООД Стара Загора 48 49 2 4671 189 215 171 103 -10 -402 149 -137 15 249
6 Загорка АД Стара Загора 500 492 -1 1105 140 601 161 289 15 20 272 26 159 29 95 931
7 Ритъм – 4 – ТБ ООД Стара Загора 34 40 15 4671 132 840 129 223 -3 291 188 -35 93 347
8 Бисер Олива АД Стара Загора 190 200 5 1041 73 931 90 426 22 3 945 9 183 133 93 371
9 Брикел ЕАД Гълъбово 1 274 1 313 3 3511 125 358 87 257 -30 -26 470 -52 453 98 273 134
10 М + С Хидравлик АД Казанлък 1 057 1 080 2 2812 90 001 86 513 -4 11 405 9 725 -15 75 604
11 Стандард Профил България ЕАД Стара Загора 1 211 1 222 1 2219 77 973 80 496 3 2 237 694 -69 71 612
12 Кастамону България АД Горно Сахране 256 269 5 1621 76 425 79 520 4 2 693 -331 -112 63 272
13 Градус - 1 ООД Стара Загора 454 483 7 1012 71 086 75 089 6 150 29 -81 57 002
14 Милениум 2000 ООД Стара Загора 342 352 3 0147 58 488 65 369 12 12 339 9 785 -21 32 925
15 Ей И Ес Марица Изток 1 ЕООД Гълъбово 131 127 -3 3832 50 600 51 145 1 19 667 19 078 -3 169 102
16 Булметал АД Гурково 430 429 0 2592 46 987 48 480 3 3 305 5 342 62 71 868
17 Капрони АД Казанлък 856 835 -2 2812 36 934 40 020 8 1 969 2 574 31 50 805
18 Металик АД Стара Загора 631 596 -6 2511 41 073 35 746 -13 3 146 2 570 -18 87 233
19 Ей И Ес Марица Изток 1 Сървисиз ЕООД Гълъбово 321 318 -1 3511 34 652 32 627 -6 1 948 -92 -105 7 445
20 Водоснабдяване и канализация ЕООД Стара Загора 840 833 -1 3600 32 281 31 910 -1 157 527 236 74 828
21 Средна гора АД Стара Загора 607 589 -3 3102 29 070 30 212 4 312 22 -93 18 955
Големи предприятия
в област Стара Загора
Класация според размера на
приходите от оперативна дейност
за 2015 г. и данни за печалбата
23
Име на дружеството
Населено
място
Брой
служители
2015
Брой
служители
2016
Ръст/
спад
(%)
Код по
КИД 2008
Приходи от
оперативна
дейност, 2014
(хил. лева)
Приходи от
оперативна
дейност, 2015
(хил. лева)
Ръст/
спад
(%)
Печалба
2014
(хил. лева)
Печалба
2015
(хил. лева)
Ръст/
спад
(%)
Активи
2015
хил. лева)
22 Прогрес АД Стара Загора 497 477 -4 2451 28 968 29 588 2 1 166 581 -50 18 968
23 Контурглобал Оперейшънс България АД Медникарово 424 424 0 3511 28 551 28 970 1 5 121 4 999 -2 15 013
24 Хранинвест - Хранмашкомплект АД Стара Загора 503 468 -7 2893 26 527 23 108 -13 2 365 877 -63 22 708
25 България - К АД Казанлък 343 371 8 1310 18 767 22 967 22 -987 149 -115 28 016
26 УМБАЛ Проф. д-р Стоян Киркович АД Стара Загора 1 167 1 109 -5 8610 23 058 22 303 -3 -3 391 -1 001 -70 15 630
27 МБАЛ Тракия ЕООД Стара Загора 531 538 1 8610 15 297 19 167 25 -1 209 -2 157 78 5 120
28 Конекс - Тива АД Оризово 430 339 -21 1039 - 19 106 * - 2 000 * 19 536
29
Мрежови експлоатационен ра-
йон - Стара Загора (Поделение)
Стара Загора 300 308 3 3512 11 896 17 965 51 138 131 -5 401 614
30 Промет Сейф ООД Казанлък 203 318 56 2599 12 835 16 967 32 -1 791 235 -113 29 176
31 Рудин ООД Стара Загора 305 316 3 4222 10 987 15 960 45 488 3 555 628 17 590
32 Би Си Ай Черганово ЕООД Казанлък - - * 3511 15 733 14 940 -5 -2 290 -850 -63 110 597
33 Аркомат - България ЕООД Казанлък 1 315 2 002 52 2931 10 540 13 851 31 3 071 650 -79 12 882
34 ДЗУ АД Стара Загора 807 878 9 2733 11 089 12 964 17 38 651 1 613 24 128
35 Кремък ЕООД Стара Загора 881 846 -4 8010 11 611 12 929 11 3 471 3 808 10 7 648
36 Енергоремонт - Гълъбово АД Гълъбово 725 716 -1 2562 29 651 12 823 -57 1 995 -2 868 -244 16 475
37 Завод за пружини АД Крън 350 323 -8 2593 10 799 11 608 7 674 1 572 133 9 870
38 МБАЛ Д-р Христо Стамболски ЕООД Казанлък 385 366 -5 8610 7 620 8 439 11 -220 211 -196 8 216
39 Наталия АД Стара Загора 333 342 3 1414 15 467 7 122 -54 259 -738 -385 8 583
40 Тролейбусни и автобусни превози ЕООД Стара Загора 170 373 119 4931 2 416 3 284 36 -217 -610 181 56 112
41 Саламандър ООД Казанлък 248 263 6 8010 1 760 1 812 3 43 130 202 1 064
Информацията в таблицата е от годишните
счетоводни баланси на фирмите, като за
обобщаването е използвана базата данни на
Правно-информационната система Сиела
Кодът от Класификацията на икономическите дейности (КИД - 2008)
показва предмета на дейност на фирмата. Пълният текст на
класификацията може да бъде намерен в електронен вид на сайта на
Търговско-промишлена палата - Стара Загора на адрес
www.chambersz.com/pdf/KID-2008.pdf
24 Икономически годишник на регион Стара Загора - 2017 година
Класация на 250 водещи фирми
според размера на приходите от
оперативна дейност за 2015 г.
Малки и средни
предприятия
Име на дружество
Населено
място
Брой
служители
2016
Приходи от
оперативна
дейност
2014
(хил. лева)
Приходи от
оперативна
дейност
2015
(хил. лева)
Ръст/спад
на
приходите
(%)
Печалба
2015
(хил. лева)
Код
по
КИД
2008
1 Панхим ООД Стара Загора 158 66 829 78 628 18 2 685 2221
2 Златекс ООД Стара Загора 76 40 673 77 987 92 8 341 4661
3 Градус - 3 АД Стара Загора 76 100 768 67 491 -33 4 932 4621
4 Булагро АД Стара Загора 48 47 242 55 777 18 1 067 4675
5 ГУ - Фарадей ЕООД Стара Загора 25 53 982 54 901 2 188 4671
6 ВИП Деливъри ООД Стара Загора 21 13 305 52 471 294 94 4632
7 Медина Мед ООД Стара Загора 152 47 257 52 446 11 1 766 4531
8 Ферт Бул ЕООД Стара Загора 28 44 591 52 095 17 876 4675
9 КЕН АД Стара Загора 226 56 938 49 581 -13 6 018 1013
10 Пи Ес Ай АД Стара Загора 239 52 323 48 994 -6 2 755 4211
11 Красийдо ЕООД Стара Загора 33 44 400 48 990 10 25 4634
12 Дайнинг Енерджи ЕООД Гълъбово 7 57 974 46 405 -20 702 4671
13 Оптиком ООД Стара Загора 104 30 821 42 763 39 4 122 4661
14 Анимексс ЕООД Стара Загора 59 24 921 39 291 58 611 4661
15 Ате Пласт ООД Стара Загора 200 35 291 37 033 5 232 2222
16 Агроин ООД Стара Загора 56 18 876 35 987 91 3 935 4661
17 Бисер Олива - 98 АД Стара Загора 175 33 406 33 858 1 5 955 0147
18 Логистик БГ ООД Стара Загора 131 30 379 33 758 11 549 4634
19 Би Ем Ойл ЕООД Стара Загора 19 15 958 32 705 105 -821 4671
20 Роси ЕООД Гълъбово 244 29 591 32 318 9 2 204 4673
21 Агроконсулт ЕООД Стара Загора 111 29 679 32 063 8 2 687 4399
22 Новотехпром ООД Стара Загора 80 27 818 31 341 13 3 501 2511
23 Арсенал - 2000 АД Казанлък 188 40 548 31 098 -23 16 951 4690
24 Жюлив ООД Стара Загора 121 18 485 30 560 65 3 783 0147
25 Табако Трейд - Стара Загора ООД Стара Загора 18 21 633 30 116 39 135 4635
26 Брадърс Комерс ООД Стара Загора 58 21 258 24 856 17 308 4632
27 Тракийски Фураж ЕООД Стара Загора 26 23 481 23 431 0 1 230 1091
28 Бъдещност АД Чирпан 243 21 063 23 192 10 1 358 2812
29 СиБиЕс ООД Стара Загора 155 20 168 23 085 14 1 219 4711
30 НИК - Инвест - Казанлък ЕООД Казанлък 111 21 841 22 539 3 273 4639
31 Булагро Машини АД Стара Загора 46 17 610 22 202 26 844 4661
32 Ясмин - 96 РР ЕООД Стара Загора 11 18 227 22 127 21 312 4621
33 Суперабразив ЕООД Крън 186 13 855 21 913 58 6 394 2391
34 Агроконсулт - Инженеринг ЕООД Стара Загора 19 12 092 21 433 77 1 793 4623
35 Бултех - 2000 ООД Стара Загора 31 22 785 21 233 -7 10 026 2651
36 Триглав - Еделвайс ЕООД Казанлък 56 10 095 20 481 103 2 111 2053
37 Зара Газ и Ойл ЕООД Стара Загора 2 20 324 20 000 -2 310 4730
38 Дамасцена ЕООД Скобелево 75 5 300 18 821 255 12 865 2053
39 България - Текс АД Казанлък 26 6 381 18 754 194 1 323 4641
Източник: Правно-информационна система Сиела
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017
Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017

Contenu connexe

Plus de ilko gruev(20)

Vino zona avgustiada_final_v.2Vino zona avgustiada_final_v.2
Vino zona avgustiada_final_v.2
ilko gruev1.6K vues
SMEs Europe 2020SMEs Europe 2020
SMEs Europe 2020
ilko gruev1.5K vues
Purvi zemedelci avgustiada_2014Purvi zemedelci avgustiada_2014
Purvi zemedelci avgustiada_2014
ilko gruev1.5K vues

Economic Yearbook Stara Zagora region, Bulgaria - 2017

 • 1. ИкономИческИ годИшнИк на регион стара Загора Economic YEarbook Stara Zagora region, bulgaria 2017 ТърговСко-ПроМишлена ПалаТа СТара Загора Chamber of CommerCe and industry stara Zagora, bulgaria
 • 2. Икономически годишник на регион Стара Загора - 2017 (годишно издание, брой 16) © Издател: Търговско-промишлена палата - Стара Загора ISSN 1311-9494 Печат Дъга плюс ООД Излязла от печат април 2017 г. Търговско-промишлена палата - Стара Загора благодари на ръководителите на всички фирми и организации, които подкрепят този проект! Търговско-промишлена палата - Стара Загора 6000, Стара Загора, ул. Георги С. Раковски 66 Тел. 042 626297, 042 626033 office@chambersz.com | www.chambersz.com Economic Yearbook, Stara Zagora Region, Bulgaria - 2017 (Annual еdition, Number 16) © Publisher: Chamber of Commerce and Industry - Stara Zagora, Bulgaria Print Daga plus OOD Released April, 2017 We thank all managers and staff who supported this release!
 • 3. Съдържание 6 Търговско-промишлена палата - Стара Загора 14 Географско положение, природни ресурси и инфраструктура 16 Обща икономическа информация 18 Основни показатели на предприятията от област Стара Загора 19 Инфлация и индекс на потребителските цени 22 Големи предприятия в област Стара Загора - Класация според размера на приходите от оперативна дейност за 2015 г. и данни за печалбата 24 Малки и средни предприятия - Класация на 250 водещи фирми според размера на приходите от оперативна дейност за 2015 г. 36 Малки и средни предприятия - Класация на 200 водещи фирми според размера на печалбата за 2015 г. 46 Класация на 100 водещи фирми от област Стара Загора според тяхната рентабилност за 2015 г. 52 Бюджет на Република България. Данъчна система 56 Банкова система 57 Пазар на труда 60 Износ 61 Брутен вътрешен продукт на област Стара Загора 61 Преки чуждестранни инвестиции 64 Инвестиции в дълготрайни материални активи в област Стара Загора 64 Пазар на недвижими имоти 66 Пазар на земеделска земя 67 Селско стопанство 68 Енергетика и добивна промишленост 70 Пазарни лидери 82 Търговия 88 Регионални академични центрове Стара Загора и Казанлък 89 Образователна и научна инфраструктура 91 Община Стара Загора 96 Община Гурково 97 Българо-швейцарска търговска камара 99 Обществен дарителски фонд - Стара Загора 100 Граждански клуб ЛИПА - Стара Загора 102 Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора 170 Фирми членове на Търговско-промишлена палата – Стара Загора 187 Азбучен показалец на фирмите от региона на Стара Загора, чиито имена и информация за тях са публикувани в изданието
 • 4. 4 Economic Yearbook, Stara Zagora Region, Bulgaria - 2017 Contents 112 Chamber of Commerce and Industry - Stara Zagora 118 Location, natural resources, and infrastructure 119 General economic information 121 Main indicators of the enterprises in Stara Zagora region 124 Large companies in the district of Stara Zagora - Ranking according to the size of their Operating Revenues and Net profit in 2015 126 Small and medium-sized companies - Ranking of top 150 companies according to the amount of Operating Revenues in 2015 130 Small and medium-sized companies - Ranking of top 150 companies according to the Net Profit in 2015 134 Ranking of the top 100 companies according to their Profitability in 2015 137 Inflation and consumer prices index 137 Budget of the Republic of Bulgaria 138 Tax system 141 Banking system 141 Labour market 144 Exports 145 Gross domestic product of Stara Zagora region 145 Foreign direct investments 148 Investments in tangible fixed assets in Stara Zagora region 148 Real estate market 149 Agricultural land market 150 Agriculture 150 Energy and mining industry 151 Market leaders 156 Trade 157 The Regional Academic Centres Stara Zagora and Kazanlak 158 Educational and Scientific Infrastructure 160 Stara Zagora Municipality 164 Municipality of Gurkovo 166 Bulgarian-Swiss Chamber of Commerce 167 Stara Zagora Community Foundation 169 LIPA Club - Stara Zagora
 • 5. 5 Уважаеми партньори, Пред вас е 16-ият брой на годишното издание, което Търговско-промишлена палата - Стара Загора прави с основна цел - да представи икономическото развитие на Старозагорски регион през изминалата година, да посочи добрите примери и да помогне на потенциални инвеститори с полезна бизнес информация. Анализът показва подобряване на бизнес климата в България. Засилва се потреблението, нараства брутният вътре- шен продукт, намалява безработицата, правят се нови инвестиции. И въпреки че през последните години област Стара Загора се развива с темп, който е зна- чително над средния за България, пред всеки един от нас стоят и предизвикателства и проблеми. Зад статистическата информация в това издание стоят вашите лични успехи и Търговско- промишлена палата - Стара Загора ви поздравява за тях. Сигурни сме, че заедно можем по- лесно да преодоляваме и трудностите. Не ги прикриваме. Искаме да предложим решения. В региона има стотици примери за успешен бизнес, макар че тук посочваме само малка част от тях. Гордеем се с постиженията на всяка фирма, която създава работни места и се стреми да постигне повече. И сме готови да подкрепим всеки, който има колебание или проблем. Търговско-промишлена палата - Стара Загора е работодателска организация с 25-годи- шен опит. Създадена е от вас. Използвайте нашите възможности и ги превърнете в мост към нови бизнес контакти, пазари и успехи! Олег Стоилов Председател на УС на Търговско-промишлена палата - Стара Загора Dear partners, You have the 16th annual edition of the Chamber of Commerce and Industry - Stara Zagora which main purpose is to present the economic development of Stara Zagora region in the past year, to promote the good examples, and to provide the potential investors with useful business infor- mation. The analysis proves enhancement of the business climate in Bulgaria. Consumption is growing, gross domestic product is increasing, unemployment is decreasing, new investments have been made. Although in recent years the region of Stara Zagora shows sustainable trend of development that is higher than the average for Bulgaria all of us are facing many challenges. Behind the statistical information in this edition is your personal success and the Chamber great- ly admires your achievements. We believe that only together we can overcome the difficulties. We do not disguise them. We want to propose solutions. There are hundreds of successful enterprises in the region but here we present a small part of them. We are proud of the achievements of every company which creates jobs and grows. We gladly support everyone who has hesitations or has challenges to overcome. The Chamber of Commerce and Industry - Stara Zagora is an employer organization with 25-years of experience. It has been created by you. We would be glad you to benefit from the opportunities we offer and consider them as a bridge to new business contacts, markets, and success. Oleg Stoilov President of the Managing Board of the Chamber of Commerce and Industry - Stara Zagora
 • 6. 6 Икономически годишник на регион Стара Загора - 2017 година Търговско-промишлена палата - Стара Загора В полза на бизнеса Търговско-промишлена палата - Стара Загора е неправителствена ор- ганизация с нестопанска цел, доброволно сдружение на регионалния бизнес, регистрирано в обществена полза. Учредена е през 1991 г. с цел да представлява и защитава работодателските интереси и предоставя на своите членове и клиенти специа- лизирани бизнес услуги. Палатата има двустепенна система на управление - Управителен съвет с председател Олег Стоилов и Контролен съвет. През годините Палатата, в сътрудничество с регионалните и местни власти, научните ин- ституции и другите бизнес подкрепящи организации, неизменно работи за подобряване на бизнес климата в Старозагорски регион и насърчаване на инвестициите, за повишава- не на конкурентоспособността на фирмите от региона, за международното им кооперира- не и насърчаване на износа на местни продукти. На отчетно-изборното събрание на Търговско-промишлена палата - Стара Загора, прове- дено през юни 2016 г. членовете на Палатата приеха приоритетите за работата ѝ през 2016 - 2017 г., които са в следните области: • Бизнес коопериране - насърчаване на износа • Консултантски съвети във всички области, касаещи икономическата дейност - ак- цент върху достъп до финансиране за фирмени проекти • Младежко предприемачество - популяризиране на предприемачеството сред млади- те хора и съдействие за стартиране и развитие на нови компании • Подобряване на пазара на труда - дейности, свързани с навлизане на дуалното обу- чение в професионалното образование • Популяризиране на старозагорската икономика и региона като инвестиционна и ту- ристическа дестинация. Икономическо сътрудничество с различни страни Основен инструмент за съдействие в областта на бизнес кооперирането е Европейската мрежа в подкрепа на бизнеса Enterprise Europe Network, в която Палатата участва от 1999 г. През 2016 г. Палатата работа по организирането на девет бизнес събития в различни ико- номически сектори, две от които се проведоха в България (София и Пловдив) и шест - в Англия, Гърция, Испания, Русия и Турция, в които участваха общо над 60 компании от ре- гиона. Три от мисиите в чужбина бяха в Русия - в Самара, Ростов на Дон и Твер. Няколко компании, организирани от Enterprise Europe Network, участваха в двустранни срещи по време на изложението за керамика и обзавеждане, строителство и архитектура в рамките на петото издания на Ceramiva Innova, проведено в началото на февруари 2016 г. във Валенсия, Испания. Голяма група производители и търговци на бижутерия участваха в организирано посе- щение на Istanbul Jewelry Show, състояло се в средата на март 2016 г. в Истанбул, Турция. Компании с интереси в иновативни продукти в областта на медицината участваха в бизнес срещи с компании от 24 страни в областта на медицински изделия, включващи всички ас- пекти на здравеопазването, което се проведе в Ливърпул, Англия в средата на юни 2016 г., в резултат на което се осъществиха контакти с потенциал за развитие на търговско и про- ектно коопериране.
 • 7. 7 В края на ноември 2016 г. над десет търговски компании посетиха 24- тотоизложениеИзточнаМакедония- Тракия 2016, което се състоя в на- ционалния изложбен център в Комотини, Гърция, а на официално- то му откриване гръцкият премиер Алексис Ципрас приветства изло- жители и посетители. Бизнес делегацията в град Самара, Русия, през май 2016 г., в която участваха фирми от Стара Загора и Казанлък, съвпадна с уникални тържества по случай отбелязването на 140-тата годишнина от ушиване- то на Самарското знаме и 50-годишнината на улица Стара Загора в руския град. Стара Загора има дълбока историческа и емоционална връзка със Самара. В средата на септември 2016 г. група фирми от Старозагорски регион посетиха Ростов на Дон, който е един от водещите и бързоразвиващи се икономически региони на Русия. Градът е с над 1,5 млн. жители, един от градовете домакини на Световното първенство по футбол, което ще се проведе през 2018 г. Визитата беше осъществена с подкрепата на Единния регионален център за иновационно развитие и интеграция на Ростовска област, Правителството на Ростовска област, Търговско-промишлената палата на Ростовска об- ласт и Донски държавен технически университет. Предприемачите от България проведо- ха среща с представители на малки и средни фирми от региона и участваха във форуми с конкретни акценти. В края на октомври 2016 г. Палатата организира бизнес делегация в историческия град Твер, Русия, където участва в двустранни срещи и в бизнес форум по международен про- ект Защита на правата на предприемачите от корупционни практики в Руската федера- ция, изпълняван от руските ни партньори по програма на Съвета на Европа. Председателят на Градската Дума на Твер Александър Корзин сподели увереността си във възможностите за възстановяване и развитие на икономическите и търговските отно- шения между двете страни, които през последните години са стигнали историческия си минимум. По време на трите мисии в Русия, участниците в делегациите проведоха десетки бизнес срещи, които имат потенциал да се превърнат в дългосрочни партньорства най-вече в секторите селско стопанство, машиностроене, промишлена хидравлика, храни, туризъм, образование и други. Има интереси за изграждане на съвместни предприятия в различни сектори на икономиката. Изводът от проведените срещи в Русия е, че има много голям потенциал за развитие на икономическо и тър- говско сътрудничество. За някои от участниците установените лични контакти са само първата стъпка в едно бъдещо сътрудничество, а дру- ги се споразумяха за партньорство още по време на срещите или скоро време след това. Остава и очакване- то, че сложните към момента ико- номически отношения между Русия и България могат да се подобрят.
 • 8. 8 Икономически годишник на регион Стара Загора - 2017 година Членовете и клиентите на Търговско-промишлена палата - Стара Загора се възползват активно от всички инструменти за бизнес коопериране на мрежата Enterprise Europe Network - разпространение на техни запитвания в общата база за търсене и предлага- не на търговско, производствено, технологично и проектно коопериране, получават ме- сечни бюлетини с възможности за бизнес коопериране и съдействие за установяване на контакти с потенциални партньори. През 2016 г. са предоставени над 200 индивидуални консултации, свързани с търсене на нови бизнес партньори и пазари от Европейския съюз и трети страни. Надежден партньор за бизнес развитие През 2016 г. над 500 са клиентите на Палатата, които са се възползвали от разнородни ад- министративни и специализирани информационно-консултантски услуги, най-търсените от които са: • Достъп до финансиране за фирмени проекти по Оперативните програми на Структурните фондове и европейската програма за подкрепа на иновации Хоризонт 2020 • Правни въпроси, свързани със стартиране на бизнес, износ на стоки, национална и европейска нормативна уредба в различни области • Подготовка на документация във връзка с изпълнение на екологични изисквания, включително по регламента REACH • Качество, сертификация, стандартизация - СЕ маркиране, ISO стандарти • Маркетинг на нови продукти и PR стратегии Гордеем се със постижение на Бултех 2000 ООД, иновативна старозагорска компания, раз- работваща и произвеждаща млекоанализатори и високо технологично специализирано оборудване за млечната и хранително-вкусовата промишленост, която е една от четирите български компании, получила финансиране по първа фаза на програма Хоризонт 2020 SMEINST за проекта си MastCloud, който беше подготвен от съвместен екип. Проектът предвижда проучване за производство на облачно базирана система със специализиран софтуер за управление на мастит при крави, чието изпълнение значително ще подобри ресурсната и енергийна ефективност на млечната промишленост. През 2017 г. екипът под- готвя проект за кандидатстване по фаза 2 на същата програма, с което се иска финансира- не за разработване на цялата система. Няколко компании, консултирани от наши експерти получиха финансиране по Оперативните програми Иновации и конкурентоспособност и Развитие на човешките ре- сурси, някои от които получават и съдействие при управление на проектите си. През 2016 г. Палатата обслужва 15 фирми в областта на рециклиращи дейности за текущи консултации на абонаментен принцип във връзка с подготовка на документация за изпъл- нение на изискванията на екологичното законодателство. Брикел ЕАД, Вторични суровини Сливен ООД и Загорка АД се довериха на нашите консултанти за подготов- ка на комплексни разрешителни за нови производствени мощности. През 2016 г. нараснаха консулта- циите и за процедурите и реда за вписване на химически субстанции в съответствие с изискванията на Европейката агенция по химикали (ECHA) и на регламента REACH във връзка с изтичането на транзитни- те срокове през 2018 г.
 • 9. 9 През 2018 г. изтича и срокът на валидност на сертификатите на системи за управление на качеството в съответствие с изискванията на стандарта ISO 9001:2008, след което компа- ниите трябва да внедрят новата версия на стандарта от 2015 г. Палатата обслужва клиен- ти и в тази област. В областта на СЕ-маркиране на продуктите Търговско-промишлена палата - Стара Загора има клиенти от цялата страна за консултации за процедури и необходими документи, а за експертно съдействие работи в тясно сътрудничество със старозагорския Център за изпитване и европейска сертификация ЕООД с ръководител инж. Благовеста Шинева. В центъра на събитията Част от дейността на Търговско-промишлена палата - Стара Загора е организиране на информационни и обучителни събития. През 2016 г. са организирани осем семинара на различни теми от интерес за местния бизнес - здраве и безопасност при работа, достъп до финансиране, управление на иновации, зелен бизнес и др. Чрез Центъра за професионал- но обучение в системата на БТПП, бяха организирани дистанционни курсове за обучение по пчеларство, водени от проф. Петър Ненчев. През 2016 г. издадените свидетелства на курсисти от цялата страна са над 40. Често Търговско-промишлена палата - Стара Загора е търсена за партньор при провеж- дане на събития в града от външни организации, поради това, че познава добре регио- налния бизнес, неговите потребности и нагласи. През 2016 г. Палата беше партньор на Изпълнителна агенция за насърчаване на МСП в организирането на няколко големи ин- формационни събития с мащабно участие на местни предприемачи. През 2016 г. Търговско-промишлена палата - Стара Загора беше активен партньор във важни събития и с меж- дународен характер. През май 2016 г. областният град беше първият до- макин на пътуващия Международен кулинарен фестивал България посре- ща вкусовете на света. Форумът се организира от Министерството на туризма в Mall Galleria, 17 чуждес- транни посолства в България, GTC България, Кулинарна академия HRC и Международния женски клуб. В рамките на фестивала се проведе икономически форум, на който пред представителите на чуждестранните мисии и гости беше представен икономическият и туристическият потенциал на регион Стара Загора. На форума беше отчетено, че през 2015 г. Стара Загора отбелязва 5% ръст на туристическия поток. Градът е посрещнал над 100 хил. души по- сетители и е привлякъл 20% повече чуждестранни туристи в сравнение с предходната 2014 г. Стара Загора е единият от двата български града, след София, през който премина първата около- светска обиколка с електрически мотоциклет. Уникалната машина е създадена от холандски студен- ти от Технологичния универси- тет в Айндховен. Регионалният офис за Югоизточна Европа на
 • 10. 10 Икономически годишник на регион Стара Загора - 2017 година Световния алианс за децен- трализирана енергетика и Търговско промишлената па- лата - Стара Загора са нацио- нални партньори по проекта. Инициативата е подкрепена от Община София, Община Стара Загора, Регионален ака- демичен център - Стара Загора и Тракийския университет. Палатата подкрепя проекта, защото той помага на електри- ческата мобилност и опазване- то на природата, а това е един от акцентите приоритетите в дейността на ТПП - Стара Загора. Подкрепа на младежкото предприемачество и младежката заетост Палатата осъзнава своята отговорност за създаване на условия и мотивиране на младите хора да останат да живеят и да работят в региона на Стара Загора. Този процес трябва да се развива в партньорство с всички заинтересовани организации и институции. Младежите също трябва да бъдат стимулирани и самите те да бъдат по-активната страна в процеса. С тази цел през 2016 г. Палатата съдейства на група млади хора да развият своята струк- тура Младежки алианс за предприемачество и заетост. Перспективна е и организация- та ЗараЛаб, обединяваща младежи с висока експертиза в информационните технологии, мехатрониката и роботиката. Тяхната дейност също получи подкрепа от Палатата, която определя взаимодействието с активните млади хора като изключително актуална както на местно и национално, така и на европейско ниво. От 2014 г. към Търговско-промишлена палата - Стара Загора функционира Център за ка- риерно развитие, създаден в рамките на мащабен проект на Българска търговско-про- мишлена палата с финансовата подкрепа на Оперативна програма Развитие на човешките ресурси и Европейския социален фонд. Центърът предоставя услуги на работещи млади хора, желаещи да повишат квалификаци- ята си, да постигнат професионално развитие, както и на млади самонаети предприемачи и на техните екипи. Подобряване на пазара на труда и решаване на проблема с кадрите Един от най-важните проблеми на българската икономика е все по-острата липса на под- готвени кадри за широк спектър от професии (в областта на машиностроенето, електро- техниката, транспорта и логистиката, здравеопазването, образованието, информацион- ните технологии и много други сектори). Има недостиг от специалисти със средно профе- сионално и с висше образование. Този проблем е съществен, защото пряко влияе на конкурентоспособността на българ- ската продукция и на инвестиционната привлекателност на България, в това число и на област Стара Загора. Търговско-промишлена палата - Стара Загора от години работи активно за преодолява- не на проблема с недостига на подготвени кадри. Ръководството на работодателската
 • 11. 11 организацията счита, че пътят е в създаване на пряка връзката между младите хора, техните семейства, звената на образователната систе- ма и бизнеса. Реформата в профе- сионалното образование трябва да включва конкретни мерки за про- мяна на плана за прием на ученици в професионалните училища, който да съответства на потребностите на предприятията. Нужни са допъл- нителна мотивация и стимули за учителите, работещи в професио- налните училища. Също и разши- ряване на обхвата на така наречените защитени професии и допълнителни стимули за учениците, желаещи да се обучават по тях, включително и чрез отпускане на държавни стипендии. Необходима е промяна в педагогическия модел на преподаване, която да на- прави преход от наизустяването на теорията към проектно-ориентирано обучение. В област Стара Загора има примери за конкретни действия, с които се работи за реша- ването на проблеми на професионалното образование. Областната администрация беше домакин на кръгла маса с участие на всички заинтересовани страни. За пети пореден път се организира Областна панорама на професионалното образование, в която през 2016 г. освен професионалните гимназии, участваха и представители на бизнеса от водещите сектори в региона. През годината 2016/2017 беше направена анкета с представители на бизнеса за потреб- ността от професионално подготвени кадри. Целта е резултатите от допитването да по- могнат за определяне на държавния план за приема за средното образование и за плани- ране на приема във висшите училища. Търговско-промишлена палата - Стара Загора активно работи с Българо-швейцарската търговска камара и с екипа на проекта ДОМИНО за внедряване на швейцарския опит в дуалната система за обучение. Професионално обучение беше въведено пилотно през учебната 2015/2016 г. за професия Машинен техник по специалността Машини и систе- ми с цифрово-програмно управление в 8-и и 11-и клас в Професионална гимназия Иван Хаджиенов - Казанлък. Работната практика на младежите се провеждат в партньорство с Арсенал АД, М+С Хидравлик АД и Гуала Клоужърс Тулс ООД. През учебната 2016/2017 г. дуалното обучение се въведе в три училища в Стара Загора. Ученици от Професионална гимназия по механотехника и транспорт Никола Вапцаров от специалността Машини и системи с цифрово-програмно управление ще партнират в този процес с ДЗУ АД, БРБ - Инженеринг ООД и дружествата на Холдинг Загора - Прогрес АД, Пресков АД и Хранинвест - Хранмашкомплект АД. В Професионална гимназия по електротехника и технологии Георги Раковски ще се въведе дуално обучение за ученици по специалността Електрообзавеждане на производството в партньорство с Мини Марица-изток ЕАД, Оскар Рюег България ЕООД и Ате Пласт ООД. В една от най-предпочитаните в момента професии - Готвач се обучават ученици от Професионална гимназия по облекло и обществено хранене Райна Княгиня. Партньори са 12 ресторанта в Стара Загора, които осигуриха 26 договорни места за дуал- но обучение на младежите. През учебната 2017/2018 г. ще се работи за въвеждане на дуалното образование за про- фесията Техник-технолог в дървообработването по специалност Мебелно производство в Професионална гимназия по строителство и дървообработване Инж. Недьо Ранчев в Стара Загора и за професията Техник на компютърни системи по специалност Компютърни мре- жи в Професионална гимназия по електроника Джон Атанасов в Стара Загора.
 • 12. 12 Икономически годишник на регион Стара Загора - 2017 година При всяка от изброените инициативи Палатата е работила пряко със страните в процеса и продължава да бъде свързващото звено между образователната система и потребностите на бизнеса. Процесът обаче е в началото си, срещат се и проблеми. За решаването им и за създаването на достатъчно млади професионалисти, които трайно да работят в предпри- ятията от региона на Стара Загора, е нужно не само осъществяване на чаканата образова- телна реформа, но и допълнително подобряване на средата за живот. Августиада - популяризиране на културното и историческото наследство на региона За пета поредна година през есента на 2016 г. се проведе Фестивалът на виното и кул- турното наследство Августиада. Събитието срещна водещи винарни от България и съ- седните държави със стотици ценители на виното. Августиада обединява историята, традициите и културата в едно цяло, като ги подчинява на идеята за развитие на тури- зма и икономиката на региона. Затова и Палатата, която е основен организатор заедно с консултантската фирма Оинорама, всяка година надгражда и обогатява вече постигнато- то. През 2016 г. културната програма за първи път беше допълнена с конкурс и избор на Царица на Августиада. Короната заслужи 18-годишната абитуриентка Антония Дойчева, а ролята ѝ е през 2017 г. да бъде едно от рекламните лица на Стара Загора. Тя връчи и на- градата Златна Августиада на победителя в конкурса на фестивала - вино Сейнт Розе на винарната Александра естейт. През 2016 г. сребърното отличие получи Стелиън класик на Ейнджълс естейт, а бронзовото беше присъдено на виното Соли Инвикто на Едоардо Миролио. Международен акцент на фестива- ла беше Македония, а традиционно в изложението бяха включени и ви- нарни от други страни. В рамките на фестивала се проведе майстор- ски клас Непознатите винени съ- кровища на Македония и Румъния - винен чар и елегантност на север от България. Интерес предизвика и научната конференция, посвете- на на средновековното културно наследство на Стара Загора, чийто специален гост беше посланикът на Македония в България Н. Пр. Мариан Гьорчев. Традиционни домакини на фес- тивала Августиада са уникални- те културни центрове на града - Регионален исторически му- зей, където се разполага изло- жението на античната римска улица, Държавна опера - Стара Загора и Регионална библиоте- ка Захарий Княжески. През 2017 г. Фестивалът на виното и кул- турното наследство Августиада ще се проведе от 13 до 15 октом- ври.
 • 13. 13 Лидер в системата на Търговско-промишлените палати за 2016 година Търговско-промишлена палата - Стара Загора беше отличена с първо място сред регионалните палати в България на 23- тите годишни награди, присъждани от Българска търговско-промишлена палата. През декември 2016 г. на официалната церемо- ния по награждаването, за втори път в 25-годишната си история, Палатата получи брон- зовата статуетка Хермес, дело на скулптура Ставри Калинов. Отличието беше връчено за лидерската роля на Търговско-промишлена палата - Стара Загора в неправителствения сек- тор в региона на Стара Загора и за помощта, която оказва на представителите на бизнеса. В церемонията по награждаването участие взе и новоизбраният президент на България Румен Радев, който заяви, че сред неговите приоритети е развитието на търговско-ико- номическите отношения с другите държави, за което разчита и на потенциала на БТПП. Президентът декларира, че ще работи и за това да има по-голяма чуваемост на предло- женията, идващи от страна на българския бизнес, за продължаване на съдебната рефор- ма, за намаляване на корупцията и за по-благоприятна среда за развитие на българския бизнес. Това са и основни принципи в работата на Търговско-промишлена палата - Стара Загора през годините.
 • 14. 14 Икономически годишник на регион Стара Загора - 2017 година Географско положение, природни ресурси и инфраструктура Област Стара Загора е една от 28-те административни области на България. Обединява 11 общини, в които има 206 населени места. Градовете в областта са 11 - Стара Загора, Казанлък, Раднево, Чирпан, Гълъбово, Павел баня, Мъглиж, Гурково, Николаево, Шипка и Крън. Два от общинските центрове - Опан и Братя Даскалови, са със статут на села. Област Стара Загора се намира в централната част на страната на площ от 5151 кв. км. Географски обхваща Розовата долина, части от двете централни планински вериги (Стара планина и Сърнена гора) и други хълмисти и равнинни терени. Горите са добре залесени и заемат значителна част от територията на областта (32,4%). Регионът е богат на водни ресурси - реки, езера и карстови извори. Разработени са десетки минерални извори, които са в основата на добре развития балнео, спа и уелнес туризъм. Комбинацията от благо- приятна топография и водни ресурси осигурява развитието на екологично земеделие и животновъдство. В Розовата долина се произвеждат най-висококачествените розово мас- ло в света. Отглеждат се и други етерично-маслени култури. Старозагорското поле пред- лага благоприятни условия за производство на зърно, плодове и зеленчуци и се използва пълноценно за земеделие. Климатът и теренът благоприятстват отглеждането на грозде и производството на вино. Обработваемите земи покриват повече от 56% от територията, като средната стойност за страната е 43%. Горите и достъпността на планините, стимули- рат развитието на горското стопанство, а също и на туризма. От полезните изкопаеми, открити в Старозагорския регион, основно значение имат на- ходищата на лигнитни въглища - най-големите на Балканския полуостров, добивани в откритите рудници на Мини Марица-изток ЕАД. Те се използват като суровина за про- изводство на електрическа енергия от четири топлоелектрически централи в комплекса Марица изток. Енергийният сектор допринася съществено за водещото място на област Стара Загора в икономиката на България. Благодарение на него регионът привлича сери- озни чуждестранни и вътрешни инвестиции. В областта се произвежда над 40% от елек- троенергията в България. Има отлична електропреносна мрежа с високо, средно и ниско напрежение, която позволява неограничено и лесно свързване на нови производствени мощности. Административна карта на България, деление по области ШУМЕН Общини в област Стара Загора
 • 15. 15 Община Жители към 31.12.2000 Жители към 15.01.2012 Жители към 15.01.2013 Жители към 15.01.2014 Жители към 15.01.2015 Жители към 15.01.2016 Жители към 15.01.2017 Стара Загора 182 833 171 784 172 278 172 830 173 067 172 518 172 864 Казанлък 88 955 78 113 77 579 76 995 76 491 75 850 75 601 Чирпан 27 085 23 319 23 077 22 416 22 209 21 966 21 760 Раднево 25 109 21 712 21 407 21 092 20 692 20 464 20 124 Павел баня 16 212 14 926 14 824 14 720 14 633 14 570 14 411 Гълъбово 17 062 14 364 14 177 13 917 13 715 13 455 13 157 Мъглиж 13 239 12 252 12 208 12 149 12 131 12 275 12 193 Братя Даскалови 10 259 8 914 8 767 8 701 8 669 8 887 8 778 Гурково 5 810 5 426 5 408 5 363 5 341 5 331 5 362 Николаево 5 129 5 009 5 022 5 110 5 116 5 171 5 170 Опан 3 938 3 286 3 197 3 158 3 112 3 077 3 048 Административна област Жители към 31.12.2000 Жители към 15.01.2012 Жители към 15.01.2013 Жители към 15.01.2014 Жители към 15.01.2015 Жители към 15.01.2016 Жители към 15.01.2017 София 1 347 958 1 407 468 1 412 124 1 418 491 1 427 392 1 430 754 1 436 925 Пловдив 770 302 716 765 715 515 715 388 714 289 712 834 708 844 Варна 495 765 492 900 492 411 493 184 493 741 494 088 495 069 Бургас 453 463 442 548 441 236 440 717 440 278 439 947 437 774 Стара Загора 395 631 359 105 357 944 356 451 355 176 353 564 352 468 Благоевград 354 886 337 999 335 178 333 421 331 518 329 746 328 210 Пазарджик 321 697 293 935 291 627 289 875 288 045 286 303 285 231 Плевен 329 325 294 688 290 048 287 121 284 326 281 513 279 125 Велико Търново 309 460 277 071 273 981 271 637 268 544 266 009 264 116 Русе 287 006 254 571 251 932 250 151 248 324 246 303 240 921 Население Данни на ГРАО по настоящ адрес Източник: НСИ Разпределение на нефинансовите предприятия от област Стара Загора според крайния финансов резултат от дейността им за 2015 г. Община Фирми брой Предприятия с печалба Предприятия със загуба Предприятия с нулев резултат брой % брой % брой % Общо за област Стара Загора 14 709 10 211 69,4 2 516 17,1 1 982 13,5 Стара Загора 8 874 6 089 68,6 1 542 17,4 1 243 14,0 Казанлък 3 080 2 237 72,6 461 15,0 382 12,4 Чирпан 612 405 66,2 123 20,1 84 13,7 Раднево 605 403 66,6 112 18,5 90 14,9 Гълъбово 389 257 66,0 80 20,6 52 13,4 Павел баня 378 281 74,4 61 16,1 36 9,5 Мъглиж 291 213 73,2 40 13,7 38 13,1 Братя Даскалови 180 122 67,8 35 19,4 23 12,8 Гурково 133 89 66,9 28 21,1 16 12,0 Опан 84 53 63,1 19 22,6 12 14,3 Николаево 83 62 74,7 15 18,1 6 7,2
 • 16. 16 Икономически годишник на регион Стара Загора - 2017 година Регионът е с много добре развита газопроводна мрежа и има отлично покритие на интер- нет и на мрежите на всички мобилни оператори. Област Стара Загора има необходимата техническа инфраструктура, която е предпоставка за развитие на предприемачеството и за привличане на нови инвестиции. Тук се пресичат три транспортни коридора ( IV, VIII и IX) на Трансевропейската транспортна мрежа. Автомобилната магистрала Тракия позво- лява удобна връзка със столицата София (231 км), където се намира най-голямото меж- дународно летище в България, а също и с международните летища в Пловдив (103 км) и Бургас (172 км). Черноморското пристанище в Бургас е една от важните за Европа врати за превозваните по вода стоки и суровини. Втората автомагистрала Марица, част от кори- дор IV, осигурява бърза връзка с един от най-големите авиационни центрове в Европа - Истанбул (367 км) и с неговото пристанище. Коридор номер IX, преминаващ край Стара Загора, свързва град Русе, където е най-голямото българско речно пристанище на река Дунав (210 км) с второто по големина летище в Гърция, както и с едно от най-големите пристанища на Егейско море - Солун (432 км). Обща икономическа информация През януари 2017 г. Световната банка завиши очакванията си за икономическия растеж на България. За 2016 г. Световната банка очаква брутният вътрешен продукт (БВП) на България да се разшири с 3,5%, което е с 1,3 процентни пункта повече спрямо предишна- та прогноза. За 2017 г. се очаква растеж от 3,2%, което е с 0,5 процентни пункта повече в сравнение с предишните очаквания на банката, а за 2018 г. прогнозата е БВП да има ръст от 3,1%. Прогнозираното средно ниво в световен мащаб е за ръст от 2,7% през 2017 г. Според макроикономическите прогнози за 2016, брутният вътрешен продукт на държа- вите от Еврозоната ще нарасне с 1,7%. Същият ръст се очаква и през 2017 г., а през следва- щите две години - ще има минимално забавяне. Прогнозите за Еврозоната са за инфлация от 0,2% през 2016 г. на годишна база. През 2017 г. инфлацията трябва да достигне 1,3%; през 2018 г. - 1,5% и през 2019 г. - 1,7%. Оценката се базира на очаквания за цените на енергоносителите, мерките на Европейската цен- трална банка по паричната политика и от очакваното икономическо възстановяване и постепенно включване на свободните производствени мощности. Брутният вътрешен продукт (БВП) на България е в размер на 45 474 млн. евро за 2016 г. и 45 286 млн. евро за 2015 г. (според прогноза и данни на НСИ от 11.10.2016 г.). България е сред трите държави в Европейския съюз с най-добро съотношение на държав- ния дълг спрямо брутния вътрешен продукт. През третото тримесечие на 2016 г. държав- ният дълг е 26,3 млрд. лева и съотношението към БВП е 28,7%. Страните с най-ниско съот- ношение на двата показателя са Естония (9,6%) и Люксембург (21,5%). След България по този показател остават Румъния (36,2%) и Латвия (37,9%). Най-високо е съотношението в Гърция (176,9%), Португалия (133,4%) и Италия (132,7%), показват данните на Евростат. През декември 2016 г. международната рейтингова агенция S&P Global Ratings потвърди дългосрочния и краткосрочен кредитен рейтинг на България в чуждестранна и местна валута ‘BB+/B’ със стабилна перспектива. Оценката за рейтинга е мотивирана със срав- нително ниските нива на правителствения дълг и с намалението на външната задлъжня- лост на страната. Относително ниското равнище на брутния вътрешен продукт на човек от населението и слабата институционална среда са отбелязани като причина оценката за рейтинга да не се повиши. Агенцията отбелязва, че през 2016 г. икономическото възстановяване на страната се е ус- корило. Има развитие на пазара на труда и излишък по текущата сметка. Тези подобрения биха могли да бъдат загубени бързо, ако страната влезе в политическа нестабилност през
 • 17. 17 2017 г. Въпреки оставката на правителството на ГЕРБ и подготовката на предсрочни пар- ламентарни избори, агенция Fitch също остави без промяна рейтинга на България - ‘BBB-’ със стабилна перспектива. Кредитният рейтинг на България е важен показател за инвеститорите, но има и пря- ко отношение към цената на финансовия ресурс, която бизнесът в България плаща. Очакванията са, че при липса на политически и икономически сътресения и продължава- що добро управление на финансите, в края на 2017 г. страната може да очаква по-добри оценки за кредитния си рейтинг. Държава 2014 2015 2016 2017 2018 2019 България 1,3 3,6 3,5 3,2 3,1 3,1 Свят 2,7 2,7 2,3 2,7 2,9 2,9 САЩ 2,4 2,6 1,6 2,2 2,1 1,9 Европа 1,2 2,0 1,6 1,5 1,4 1,4 Япония 0,3 1,2 1,0 0,9 0,8 0,4 Китай 7,3 6,9 6,7 6,5 6,3 6,3 Русия 0,7 -3,7 -0,6 1,5 1,7 1,8 Турция 5,2 6,1 2,5 3,0 3,5 3,7 Полша 3,3 3,9 2,5 3,1 3,3 3,4 Индия 7,2 7,6 7,0 7,6 7,8 7,8 Румъния 3,1 3,7 4,7 3,7 3,4 3,2 Сърбия -1,8 0,8 2,5 2,8 3,5 3,5 Данни и прогноза на Световната банка за БВП Производство Авг. 2016 Септ. 2016 Окт. 2016 Ноем. 2016 Дек. 2016 Ян. 2017 Февр. 2017 Показател на доверие в промишлеността (%) -2,5 -1,5 -1,8 -0,9 -2,4 -2,2 -1,9 Промишлено производство * 2,5 5,2 2,6 3,7 5,8 -1,2 Строителна продукция * -16,3 -17,8 -21,6 -11,7 -10,9 -10,3 II тр. 2015 III тр. 2015 IV тр. 2015 I тр. 2016 II тр. 2016 III тр. 2016 IV тр. 2016 Брутен вътрешен продукт * 3,5 3,8 3,7 3,4 3,6 3,4 3,4 Индивидуално потребление II тр. 2015 III тр. 2015 IV тр. 2015 I тр. 2016 II тр. 2016 III тр. 2016 IV тр. 2016 Показател на доверие на потребителите (%) -30,2 -30,2 -28,7 -26,9 -27,5 -27,9 -25,4 Авг. 2016 Септ. 2016 Окт. 2016 Ноем. 2016 Дек. 2016 Ян. 2017 Февр. 2017 Оборот в търговията на дребно * 5,2 3,4 3,2 4,6 2,4 4,0 II тр. 2015 III тр. 2015 IV тр. 2015 I тр. 2016 II тр. 2016 III тр. 2016 IV тр. 2016 Индивидуално крайно потребление * 2,9 4,7 5,7 2,1 2,5 1,3 1,7 Инвестиции II тр. 2015 III тр. 2015 IV тр. 2015 I тр. 2016 II тр. 2016 III тр. 2016 IV тр. 2016 Използване на оборудването в промишлеността (%) 74,3 72,5 75,2 72,4 73,3 74,6 74,6 Бруто образуване в основен капитал * 0,9 2,7 4,8 3,7 -0,1 -1,8 -4,5 Изменение на запасите (% от БВП) 0,0 -0,4 1,3 0,9 1,9 0,7 1,4 Обменен курс USD/BGN (стойност) 1,76 1,75 1,79 1,84 1,86 1,82 1,85 (*) Темп на нарастване в проценти спрямо същия период на предходната година Ключови показатели за България Източник: НСИ
 • 18. 18 Икономически годишник на регион Стара Загора - 2017 година В началото на 2017 г. България заема 50-о място в класацията на Световния икономи- чески форум Индекс на глобалната конкурентоспособност, като се придвижва с 4 места напред спрямо предишното издание на класацията. Макроикономическата стабилност на България е сред най-добре оценените критерии, включени в този световен индекс. България е на 50-о място и в друга класация, отчитаща конкурентоспособността - на Международния институт за управленско развитие (Швейцария), където също подобрява позицията си спрямо предходен период и на 60-о място по Индекс на икономическа сво- бода. В класацията Икономическа свобода по света на канадския институт Фрейзър България е на 45-о място (при 42-ро през 2015 г.). Страната получава недобри оценки заради крите- риите, свързани със законодателството, неприкосновеността на частната собственост и регулациите за бизнеса. В Индекса за готовност за e-правителство България има ръст до 52-ро място (при 73-то място в предходното издание). В областта на иновациите се наблюдава напредък с едно място - България е на 38-мо мяс- то според Глобалния иновационен индекс от 2016 година. В класацията Ease of doing business на Световната банка има незначителна промяна в пози- цията на страната - 39-а при 38-ма в преходното издание. По отношение на привлекател- ността на България за инвеститори в рисков капитал и фондове за дялово участие през 2016 г. България е на 55-о място. Основни показатели на предприятията от област Стара Загора Общо 14 709 фирми от област Стара Загора са представили годишни финансови отчети за дейността си през 2015 г. По данни на Националния статистически институт произведе- ната продукция в област Стара Загора възлиза на 7 млрд. лева, което представлява ръст от 10% спрямо 2014 г. Преработваща промишленост е водещ сектор в икономиката на облас- тта, в който предприятията са създали 32% от общата произведена продукция. Активните предприятия в област Стара Загора имат приходи от дейността си в размер на 9,9 млрд. лева. Това е ръст от 7,5% на годишна база. Разходите за дейността възлизат на 9,2 млрд. лева, което е със 7,4% повече в сравнение с предходната година. Нетните приходи от продажби на фирмите от област Стара Загора достигат 9,3 млрд. лева и представляват увеличение с 9% в сравнение с 2014 г. Промишлените предприятия са ре- ализирали най-голям дял от нетните приходи - 53%, а предприятията от сектор Търговия и от сектор Строителство - съответно 31% и 5,3%. През 2015 г. 69,4% от предприятията са приключили финансовата година с печалба. 17% отчитат загуба, а 13.5% са с нулев резултат. Броят на заети в предприятията от областта се увеличава с 2,5% и достига 95 557. Най-голяма е групата на микро предприятията, с персонал до 9 души (13 537 предприя- тия). Броят на малките фирми (10 - 49 заети) е 959, а на средните (50 - 249 заети) е 181. Големите предприятия, които извършват дейността си с повече от 250 заети, са 32. Броят на активните нефинансови предприятия е най-голям в община Стара Загора - 8874 (60% от общия им брой за областта) и в община Казанлък - 3 080 (21%).
 • 19. 19 Годишен темп на инфлация и принос за нея на основни групи стоки и услуги (процентни пунктове; %) Източници: НСИ, БНБ. През първата половина на 2016 г. общото салдо по текущата и капитало- вата сметка на платежния баланс бе положително и възлезе на 1588.0 млн. Инфлация и индекс на потребителските цени Индексът на потребителските цени в България за декември 2016 г. е 100,6% спрямо но- ември 2016 г., т.е. месечната инфлация е 0,6%. На годишна база (декември 2016 г. спрямо декември 2015 г.) инфлацията в България е 0,1%. Средногодишната инфлация за периода януари - декември 2016 г. спрямо този период на предходната година е минус 0,8%. През 2017 г. под влияние на стабилизирането на цените на горивата на международните пазари, в България се очаква ниска инфлация. Прогнозата се базира на преустановяване на дефлацията при енергийните продукти и на стабилизиране на международните цени на петрола. Цените на храните и в България ще следват тенденцията на международните пазари и се очаква слабо да нарастват на годишна база през следващите тримесечия. Това е предпоставка за отчитането на ниска положителна инфла- ция при групата на храните. Очаква се и нарастване на по- требителското търсене и за други групи стоки. През 2017 г. познатото през по- следните две години състоя- ние се променя. Осреднената прогноза на икономистите е за годишна инфлация меж- ду 1,3% и 1,5% през следва- щите четири тримесечия. Това все още е под целта на Европейската централна бан- ка за 2% ръст на потребител- ските цени, но е достатъчно, за да се твърди, че еврозоната вече не е застрашена от дефлация. Появява се и предизви- кателство заради инфлация на различни скорости в страните, които използват единната валута. Съчетанието на ускоряваща се инфлация, нулеви лихвени проценти и политиче- ска нестабилност заради провеждането на избори в големи европейски икономики, като Германия и Франция, е лоша комбинация. Резултатът - по-нисък икономически ръст. преглед • 3/2016 58 дишната инфлация продължиха мобилите, компютърната и телеви- ика, мебелите и предметите за Поевтиняването на тези стоки, от които се внасят у нас, вероят- лавно понижението на цените на оки за дълготрайна употреба. те девет месеца на 2016 г. флация, която включва цените на хранителните стоки, следваше м понижение и възлезе на -1.7% и (при -0.3% в края на 2015 г.). към низходящата динамика на хранителните стоки засилването а при базисните компоненти на ваше формирането на дефлация на услугите от началото на тази ептември 2016 г. инфлацията при тези с административно опреде- злезе на -1.4% (0.5% в края на оето допринасяше в най-голяма иняването на телекомуникацион- условията на ценова конкурен- ктор. Под влияние на по-ниските и цени на петрола отрицателен щата инфлация продължиха да на транспортните услуги, което се вно на поевтиняването на въздуш- т. При цените на общественото Базисна инфлация (%, на годишна база) Източници: НСИ, изчисления на БНБ. Източници: НСИ, изчисления на БНБ. преглед • 3/2016 58 дишната инфлация продължиха мобилите, компютърната и телеви- ика, мебелите и предметите за Поевтиняването на тези стоки, от които се внасят у нас, вероят- лавно понижението на цените на оки за дълготрайна употреба. те девет месеца на 2016 г. флация, която включва цените на хранителните стоки, следваше м понижение и възлезе на -1.7% и (при -0.3% в края на 2015 г.). към низходящата динамика на хранителните стоки засилването а при базисните компоненти на ваше формирането на дефлация на услугите от началото на тази ептември 2016 г. инфлацията при тези с административно опреде- злезе на -1.4% (0.5% в края на оето допринасяше в най-голяма иняването на телекомуникацион- условията на ценова конкурен- ктор. Под влияние на по-ниските и цени на петрола отрицателен щата инфлация продължиха да на транспортните услуги, което се вно на поевтиняването на въздуш- т. При цените на общественото Базисна инфлация (%, на годишна база) Източници: НСИ, изчисления на БНБ. Източници: НСИ, изчисления на БНБ. Хармонизирани индекси на потребителските цени, без храни, енергийни продукти, тютюневи изделия и стоки с контролирани цени (базисна инфлация) Инфлация при услугите (без административно определени цени) Инфлация при нехранителните стоки (без горива и административно определени цени) преглед • 3/2016 58 дишната инфлация продължиха мобилите, компютърната и телеви- ика, мебелите и предметите за Поевтиняването на тези стоки, от които се внасят у нас, вероят- лавно понижението на цените на оки за дълготрайна употреба. те девет месеца на 2016 г. флация, която включва цените на хранителните стоки, следваше м понижение и възлезе на -1.7% и (при -0.3% в края на 2015 г.). към низходящата динамика на хранителните стоки засилването а при базисните компоненти на ваше формирането на дефлация на услугите от началото на тази ептември 2016 г. инфлацията при тези с административно опреде- злезе на -1.4% (0.5% в края на оето допринасяше в най-голяма иняването на телекомуникацион- условията на ценова конкурен- ктор. Под влияние на по-ниските и цени на петрола отрицателен щата инфлация продължиха да на транспортните услуги, което се вно на поевтиняването на въздуш- т. При цените на общественото Базисна инфлация (%, на годишна база) Източници: НСИ, изчисления на БНБ. Източници: НСИ, изчисления на БНБ. Източник: НСИ
 • 20. 20ИкономическигодишникнарегионСтараЗагора-2017година Икономическа дейност Предприятия (брой) Произведена продукция (хил. лева) Приходи от дейността (хил. лева) Нетни приходи от продажби (хил. лева) Разходи за дейността (хил. лева) Печалба (хил. лева) Загуба (хил. лева) Заети лица (брой) Възнаграж- дения (хил. лева) ДМА (хил. лева) Общо за област Стара Загора 14 709 7 027 765 9 902 903 9 292 973 9 241 608 872 433 293 838 95 557 964 563 7 815 525 Селско, горско и рибно стопанство 862 262 276 387 051 261 943 344 196 48 420 10 295 4 307 27 703 301 086 Добивна промишленост 13 * * * * * * * * * Производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия 297 596 186 617 106 573 904 575 933 52 220 16 558 4 599 48 919 262 796 Производство на текстил и облекло; об- работка на кожи; производство на обув- ки и други изделия от кожи без косъм 161 108 463 119 274 101 021 117 360 6 962 5 337 2 801 17 366 56 503 Производство на дървен материал, хартия, картон и изделия от тях (без мебели); печатна дейност 116 132 504 143 240 136 126 135 991 7 352 1 034 1 197 10 602 71 798 Производство на химични продукти 37 77 486 99 761 94 038 81 399 18 832 2 472 566 5 597 57 786 Производство на изделия от каучук, пластмаси и други неметални минерални суровини 109 315 540 332 213 313 933 312 464 18 217 597 3 177 32 378 123 396 Производство на основни метали и метални изделия, без машини и оборудване 255 547 839 593 996 535 258 530 718 62 565 5 713 11 964 119 039 272 468 Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти 12 33 401 35 958 33 494 20 170 14 250 * 255 1 946 7 785 Производство на електрически съоръжения 25 74 117 77 498 75 008 74 278 3 003 * 1 140 8 952 31 106 Производство на машини и оборудване с общо и специално предназначение 75 249 210 270 817 247 296 247 447 21 921 487 4 008 51 443 141 447 Производство на мебели; производство, некласифи- цирано другаде; ремонт и инсталиране на машини 314 94 291 109 703 98 157 110 361 8 683 10 338 2 750 22 462 44 376 Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 120 2 020 416 2 051 276 2 000 503 1 884 984 271 734 * 4 700 * 4 222 662 Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 35 * 100 341 91 517 76 771 * * 1 253 16 117 173 454 Строителство 745 477 043 530 586 494 379 481 979 55 603 12 961 6 352 57 017 139 948 Основни показатели за предприятията от област Стара Загора (нефинансов сектор) за 2015 г. Източник: НСИ(*) Националният статистически институт не предоставя данни заради конфиденциалност
 • 21. 21 Икономическа дейност Предприятия (брой) Произведена продукция (хил. лева) Приходи от дейността (хил. лева) Нетни приходи от продажби (хил. лева) Разходи за дейността (хил. лева) Печалба (хил. лева) Загуба (хил. лева) Заети лица (брой) Възнаграж- дения (хил. лева) ДМА (хил. лева) Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 5 761 587 556 2 961 837 2 882 934 2 830 834 149 756 33 213 17 462 101 859 376 787 Транспорт, складиране и пощи 773 284 144 307 808 294 900 288 321 24 125 6 989 3 942 21 535 135 255 Хотелиерство и ресторантьорство 951 65 671 96 665 89 020 93 787 6 529 3 953 3 676 15 521 69 045 Издателска дейност, създаване на аудио-визуални произведения, радио и телевизионна дейност 40 4 136 4 327 3 617 3 930 430 * 132 845 1 380 Далекосъобщения 20 5 276 8 121 5 324 7 901 404 * 157 760 3 146 Дейности в областта на информационните технологии и информационните услуги 180 17 548 20 210 18 698 15 096 4 837 146 442 4 199 6 874 Операции с недвижими имоти 627 40 125 62 342 35 722 88 711 10 596 38 440 940 4 783 312 221 Юридически, счетоводни и архитектурни дейности, технически изпитвания и анали- зи; консултантски дейности по управление 803 53 848 60 601 53 196 36 575 22 757 * 1 623 11 191 22 745 Научноизследователска и развойна дейност 7 3 346 4 058 4 039 3 245 * * 57 962 550 Рекламна и ветеринарномедицинска дейност; други професионални дейности 315 19 516 20 735 19 703 14 485 * 780 449 6 176 6 154 Административни и спомагателни дейности 296 40 409 46 554 40 693 38 763 10 018 2 778 2 135 12 459 * Образование 96 * * * * 1 419 345 * * * Хуманно здравеопазване 632 112 769 119 816 111 647 112 961 10 585 4 625 4 615 42 205 49 992 Медико-социални грижи с настанява- не и социална работа без настаняване 12 3 587 3 605 3 600 3 280 292 - 131 2 228 607 Култура, спорт и развлечение 120 54 076 58 502 54 072 53 642 4 287 995 441 5 435 4 552 Други дейности, некласифицирани другаде 891 12 618 13 935 13 293 16 846 2 764 * 1 336 2 700 4 547 Общо за област Стара Загора 14 709 7 027 765 9 902 903 9 292 973 9 241 608 872 433 293 838 95 557 964 563 7 815 525 Микро, до 9 заети 13 537 1 561 530 2 573 560 2 386 621 2 280 477 347 650 89 847 25 360 100 695 2 700 344 Малки, от 10 до 49 959 1 687 785 2 970 790 2 802 649 2 705 202 276 175 40 995 19 036 158 193 1 325 969 Средни, от 50 до 249 181 1 227 165 1 767 819 1 666 269 1 626 830 149 208 24 415 16 991 170 642 783 697 Големи, над 250 32 2 551 285 2 590 734 2 437 434 2 629 099 99 400 138 581 34 170 535 033 3 005 515
 • 22. 22ИкономическигодишникнарегионСтараЗагора-2017година Име на дружеството Населено място Брой служители 2015 Брой служители 2016 Ръст/ спад (%) Код по КИД 2008 Приходи от оперативна дейност, 2014 (хил. лева) Приходи от оперативна дейност, 2015 (хил. лева) Ръст/ спад (%) Печалба 2014 (хил. лева) Печалба 2015 (хил. лева) Ръст/ спад (%) Активи 2015 хил. лева) 1 Мини Марица-изток ЕАД Раднево 7 318 7 275 -1 0520 1 068 528 1 236 356 16 43 427 68 831 58 2 402 958 2 ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД Ковачево 2 465 2 447 -1 3511 624 548 651 340 4 -35 021 -72 001 106 1 635 102 3 Ей И Ес - 3C Марица Изток 1 ЕООД Гълъбово 1 2 100 3511 542 011 608 613 12 134 367 145 588 8 2 626 901 4 Арсенал АД Казанлък 6 865 8 189 19 2540 194 769 259 467 33 24 625 30 075 22 455 042 5 Зара - Е ООД Стара Загора 48 49 2 4671 189 215 171 103 -10 -402 149 -137 15 249 6 Загорка АД Стара Загора 500 492 -1 1105 140 601 161 289 15 20 272 26 159 29 95 931 7 Ритъм – 4 – ТБ ООД Стара Загора 34 40 15 4671 132 840 129 223 -3 291 188 -35 93 347 8 Бисер Олива АД Стара Загора 190 200 5 1041 73 931 90 426 22 3 945 9 183 133 93 371 9 Брикел ЕАД Гълъбово 1 274 1 313 3 3511 125 358 87 257 -30 -26 470 -52 453 98 273 134 10 М + С Хидравлик АД Казанлък 1 057 1 080 2 2812 90 001 86 513 -4 11 405 9 725 -15 75 604 11 Стандард Профил България ЕАД Стара Загора 1 211 1 222 1 2219 77 973 80 496 3 2 237 694 -69 71 612 12 Кастамону България АД Горно Сахране 256 269 5 1621 76 425 79 520 4 2 693 -331 -112 63 272 13 Градус - 1 ООД Стара Загора 454 483 7 1012 71 086 75 089 6 150 29 -81 57 002 14 Милениум 2000 ООД Стара Загора 342 352 3 0147 58 488 65 369 12 12 339 9 785 -21 32 925 15 Ей И Ес Марица Изток 1 ЕООД Гълъбово 131 127 -3 3832 50 600 51 145 1 19 667 19 078 -3 169 102 16 Булметал АД Гурково 430 429 0 2592 46 987 48 480 3 3 305 5 342 62 71 868 17 Капрони АД Казанлък 856 835 -2 2812 36 934 40 020 8 1 969 2 574 31 50 805 18 Металик АД Стара Загора 631 596 -6 2511 41 073 35 746 -13 3 146 2 570 -18 87 233 19 Ей И Ес Марица Изток 1 Сървисиз ЕООД Гълъбово 321 318 -1 3511 34 652 32 627 -6 1 948 -92 -105 7 445 20 Водоснабдяване и канализация ЕООД Стара Загора 840 833 -1 3600 32 281 31 910 -1 157 527 236 74 828 21 Средна гора АД Стара Загора 607 589 -3 3102 29 070 30 212 4 312 22 -93 18 955 Големи предприятия в област Стара Загора Класация според размера на приходите от оперативна дейност за 2015 г. и данни за печалбата
 • 23. 23 Име на дружеството Населено място Брой служители 2015 Брой служители 2016 Ръст/ спад (%) Код по КИД 2008 Приходи от оперативна дейност, 2014 (хил. лева) Приходи от оперативна дейност, 2015 (хил. лева) Ръст/ спад (%) Печалба 2014 (хил. лева) Печалба 2015 (хил. лева) Ръст/ спад (%) Активи 2015 хил. лева) 22 Прогрес АД Стара Загора 497 477 -4 2451 28 968 29 588 2 1 166 581 -50 18 968 23 Контурглобал Оперейшънс България АД Медникарово 424 424 0 3511 28 551 28 970 1 5 121 4 999 -2 15 013 24 Хранинвест - Хранмашкомплект АД Стара Загора 503 468 -7 2893 26 527 23 108 -13 2 365 877 -63 22 708 25 България - К АД Казанлък 343 371 8 1310 18 767 22 967 22 -987 149 -115 28 016 26 УМБАЛ Проф. д-р Стоян Киркович АД Стара Загора 1 167 1 109 -5 8610 23 058 22 303 -3 -3 391 -1 001 -70 15 630 27 МБАЛ Тракия ЕООД Стара Загора 531 538 1 8610 15 297 19 167 25 -1 209 -2 157 78 5 120 28 Конекс - Тива АД Оризово 430 339 -21 1039 - 19 106 * - 2 000 * 19 536 29 Мрежови експлоатационен ра- йон - Стара Загора (Поделение) Стара Загора 300 308 3 3512 11 896 17 965 51 138 131 -5 401 614 30 Промет Сейф ООД Казанлък 203 318 56 2599 12 835 16 967 32 -1 791 235 -113 29 176 31 Рудин ООД Стара Загора 305 316 3 4222 10 987 15 960 45 488 3 555 628 17 590 32 Би Си Ай Черганово ЕООД Казанлък - - * 3511 15 733 14 940 -5 -2 290 -850 -63 110 597 33 Аркомат - България ЕООД Казанлък 1 315 2 002 52 2931 10 540 13 851 31 3 071 650 -79 12 882 34 ДЗУ АД Стара Загора 807 878 9 2733 11 089 12 964 17 38 651 1 613 24 128 35 Кремък ЕООД Стара Загора 881 846 -4 8010 11 611 12 929 11 3 471 3 808 10 7 648 36 Енергоремонт - Гълъбово АД Гълъбово 725 716 -1 2562 29 651 12 823 -57 1 995 -2 868 -244 16 475 37 Завод за пружини АД Крън 350 323 -8 2593 10 799 11 608 7 674 1 572 133 9 870 38 МБАЛ Д-р Христо Стамболски ЕООД Казанлък 385 366 -5 8610 7 620 8 439 11 -220 211 -196 8 216 39 Наталия АД Стара Загора 333 342 3 1414 15 467 7 122 -54 259 -738 -385 8 583 40 Тролейбусни и автобусни превози ЕООД Стара Загора 170 373 119 4931 2 416 3 284 36 -217 -610 181 56 112 41 Саламандър ООД Казанлък 248 263 6 8010 1 760 1 812 3 43 130 202 1 064 Информацията в таблицата е от годишните счетоводни баланси на фирмите, като за обобщаването е използвана базата данни на Правно-информационната система Сиела Кодът от Класификацията на икономическите дейности (КИД - 2008) показва предмета на дейност на фирмата. Пълният текст на класификацията може да бъде намерен в електронен вид на сайта на Търговско-промишлена палата - Стара Загора на адрес www.chambersz.com/pdf/KID-2008.pdf
 • 24. 24 Икономически годишник на регион Стара Загора - 2017 година Класация на 250 водещи фирми според размера на приходите от оперативна дейност за 2015 г. Малки и средни предприятия Име на дружество Населено място Брой служители 2016 Приходи от оперативна дейност 2014 (хил. лева) Приходи от оперативна дейност 2015 (хил. лева) Ръст/спад на приходите (%) Печалба 2015 (хил. лева) Код по КИД 2008 1 Панхим ООД Стара Загора 158 66 829 78 628 18 2 685 2221 2 Златекс ООД Стара Загора 76 40 673 77 987 92 8 341 4661 3 Градус - 3 АД Стара Загора 76 100 768 67 491 -33 4 932 4621 4 Булагро АД Стара Загора 48 47 242 55 777 18 1 067 4675 5 ГУ - Фарадей ЕООД Стара Загора 25 53 982 54 901 2 188 4671 6 ВИП Деливъри ООД Стара Загора 21 13 305 52 471 294 94 4632 7 Медина Мед ООД Стара Загора 152 47 257 52 446 11 1 766 4531 8 Ферт Бул ЕООД Стара Загора 28 44 591 52 095 17 876 4675 9 КЕН АД Стара Загора 226 56 938 49 581 -13 6 018 1013 10 Пи Ес Ай АД Стара Загора 239 52 323 48 994 -6 2 755 4211 11 Красийдо ЕООД Стара Загора 33 44 400 48 990 10 25 4634 12 Дайнинг Енерджи ЕООД Гълъбово 7 57 974 46 405 -20 702 4671 13 Оптиком ООД Стара Загора 104 30 821 42 763 39 4 122 4661 14 Анимексс ЕООД Стара Загора 59 24 921 39 291 58 611 4661 15 Ате Пласт ООД Стара Загора 200 35 291 37 033 5 232 2222 16 Агроин ООД Стара Загора 56 18 876 35 987 91 3 935 4661 17 Бисер Олива - 98 АД Стара Загора 175 33 406 33 858 1 5 955 0147 18 Логистик БГ ООД Стара Загора 131 30 379 33 758 11 549 4634 19 Би Ем Ойл ЕООД Стара Загора 19 15 958 32 705 105 -821 4671 20 Роси ЕООД Гълъбово 244 29 591 32 318 9 2 204 4673 21 Агроконсулт ЕООД Стара Загора 111 29 679 32 063 8 2 687 4399 22 Новотехпром ООД Стара Загора 80 27 818 31 341 13 3 501 2511 23 Арсенал - 2000 АД Казанлък 188 40 548 31 098 -23 16 951 4690 24 Жюлив ООД Стара Загора 121 18 485 30 560 65 3 783 0147 25 Табако Трейд - Стара Загора ООД Стара Загора 18 21 633 30 116 39 135 4635 26 Брадърс Комерс ООД Стара Загора 58 21 258 24 856 17 308 4632 27 Тракийски Фураж ЕООД Стара Загора 26 23 481 23 431 0 1 230 1091 28 Бъдещност АД Чирпан 243 21 063 23 192 10 1 358 2812 29 СиБиЕс ООД Стара Загора 155 20 168 23 085 14 1 219 4711 30 НИК - Инвест - Казанлък ЕООД Казанлък 111 21 841 22 539 3 273 4639 31 Булагро Машини АД Стара Загора 46 17 610 22 202 26 844 4661 32 Ясмин - 96 РР ЕООД Стара Загора 11 18 227 22 127 21 312 4621 33 Суперабразив ЕООД Крън 186 13 855 21 913 58 6 394 2391 34 Агроконсулт - Инженеринг ЕООД Стара Загора 19 12 092 21 433 77 1 793 4623 35 Бултех - 2000 ООД Стара Загора 31 22 785 21 233 -7 10 026 2651 36 Триглав - Еделвайс ЕООД Казанлък 56 10 095 20 481 103 2 111 2053 37 Зара Газ и Ойл ЕООД Стара Загора 2 20 324 20 000 -2 310 4730 38 Дамасцена ЕООД Скобелево 75 5 300 18 821 255 12 865 2053 39 България - Текс АД Казанлък 26 6 381 18 754 194 1 323 4641 Източник: Правно-информационна система Сиела