Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
ИНОВАЦИОННА СТРАТЕГИЯ
ЗА
ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
2014 – 2020 г.
януари 2015 г.
Нормативно основание
• Разработването на ИСИС е задължително
предварително условие съгласно Регламент (ЕС) №
1303 на Европ...
Съгласно методологията
В контекста на стратегията “Европа 2020” интелигентната специализация е главен
елемент на иновацио...
Какво е направено ?
• Организиране на встъпителен семинар на тама
“Интелигентна специализация”, 10-11 май
2012 г., гр. Соф...
Състояние на иновационната
система на България
Международна позиция на
иновационната система 2014 г.
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
BG LV RO PL LT HR MT SK HU EL PT E...
Разходи за НИРД (2013 г.)
Разходи за НИРД
0
100
200
300
400
500
600
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011...
Идентификация на тематичните
области за интелигентна
специализация
Крос
анализ
Качествен
анализ
Количествен
анализ
Процес на идентификация на технологичните области
33 икономически
дейности...
Участници в процеса
Посредници
ЦТТ
ЦВД
Браншови
организации
Клъстери
НПО
Изследвания
БАН
ССА
ВУЗ
НПО
Бизнес
МСП
Големи пре...
Индустрии с висок инвеститорски
интерес в бъдеще
Физика
БиологияХимия
Роботика и изкуствен
интелект
Биотехнологии
(биохими...
Мехатроника
ИКТ
Биотехнологии
Нанотехнологии
Творчески индустрии
Фармация
ХВП
Пазарни ниши
и очаквания
за пазарно търсене
...
Стратегическа част
Стратегически насоки
Стратегическа цел: До 2020 г. България да премине от
групата на „плахите иноватори”в групата
на „умер...
Ресурсно ефективни технологии
Мехатрони
ка и чисти
технологи
и
Информати
ка и ИКТ
Индустрия
за
здравослов
ен живот и
био-
...
Дейности
Хоризонтални дейности по цел 1
Хоризонтални дейности по цел 2
Вертикални дейности по цел 1
Стимулиране на сътрудн...
ЕКО-МОБИЛНОСТ, В Т.Ч.
ЕЛЕКТРОМОБИЛИ
СЪХРАНЕНИЕ И
СПЕСТЯВАНЕ
НА
ЕНЕРГИЯ
„МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“
МЕХАНИКА ЕЛЕКТРОНИ...
„ИНФОРМАТИКА И ИК ТЕХНОЛОГИИ”
КОМПЮТЪРНА И
КОМУНИКАЦИОННА
ТЕХНИКА,
ЕЛЕКТРОННИ И
ОПТИЧНИ ПРОДУКТИ
ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНИ
НАУЧНИ ...
„ИНДУСТРИЯ ЗА ЗДРАВОСЛОВЕН ЖИВОТ И БИО-
ТЕХНОЛОГИИ“
Нанотехнологии
в услуга на медицината
Лекарствени форми,
вещества и пр...
“НОВИ ТЕХНОЛОГИИ В КРЕАТИВНИ И РЕКРЕАТИВНИ
СПОРТ И ТУРИЗЪМ
АЛТЕРНАТИВЕН,
ЕКСТРЕМЕН
ОБЛЕКЛО И ЕКИПИРОВКА
ЗА ЕКСТРЕМНИ И
АЛТ...
Административна партньорска мрежа
Регионална партньорска мрежа
УПРАВЛЕНИЕ НА ИСИС
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
МИ
Национален
съвет по...
Финансов симулационен модел
(необходими разходи за постигане на Националната цел)
Входни параметри на симулационния модел
...
Система за мониторинг и оценка на ИСИС
МОНИТОРИНГ ОЦЕНКА
Съвет
за интелигентен
растеж
Визия
Стратегическа
цел
Оперативни
ц...
Индикатори за оценка на ИСИС
Количествена оценка на иновационното представяне
Индикатор
България ЕС Плахи
иноватори
Умерен...
Идентификация на
иновационния капацитет по
райони
Подход
• 222 икономически дейности, трето ниво на агрегация, съгласно
Класификатора на икономическите дейности (КИД 2008)
...
Иновационен капацитет
Иновационнаоценка
Минимална
Максимална
Средна
Водещи 25 икономически/иновационни дейности
Други 197 ...
РЕЗУЛТАТИ ЗА ВОДЕЩИТЕ ИНОВАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ
(специализация по райони)
Икономическа/иновационна дийност (код по КИД 2008) За...
Тенденция
С намаляване на иновационната оценка на икономическите дейности
се наблюдава “изнасяне” на специализацията извън...
Югоизточен район
Югоизточен район
Специализация във водещите иновационни дейности
Специализация по области
Фирмена концентрация
Иновационни...
Югоизточен район (фирмен капацитет)
водещи фирми в технологичните групи
Високо-технологични дейности (Лекарствени вещества...
Югоизточен район
Икономическа дейност Заетост
(%)
Натр.
1 Търговия на дребно 11.3 11.3
2 Държавно управление 8.9 20.2
3 Об...
Югозападен район
Югозападен район
Специализация във водещите иновационни дейности
Специализация по области
Специализация по области (без Со...
Югозападен район (фирмен капацитет)
водещи фирми в технологичните групи
Високо-технологични дейности (Лекарствени вещества...
Югозападен район (фирмен капацитет без София)
водещи фирми в технологичните групи
Високо-технологични дейности (Лекарствен...
Югозападен район
Икономическа дейност Заетост
(%)
Натр.
1 Държавно управление 11.8 11.8
2 Търговия на дребно 10.2 22.0
3 Т...
Южен централен район
Южен централен район
Специализация във водещите иновационни дейности
Специализация по области
Фирмена концентрация
Иноваци...
Южен централен район (фирмен капацитет)
водещи фирми в технологичните групи
Високо-технологични дейности (Лекарствени веще...
Южен централен район
Икономическа дейност Заетост
(%)
Натр.
1 Търговия на дребно 10.9 10.9
2 Държавно управление 8.9 19.8
...
Своите предложения:
• за конкретизиране на продуктовите и технологични ниши от
определените Тематични области
• за необход...
БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО
Стефан Узунов
Отдел “Иновации и предприемачество”
Дирекция “Икономически политики за насърчаване”
...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

ИНОВАЦИОННА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 2014 – 2020 г.

1 487 vues

Publié le

ИНОВАЦИОННА СТРАТЕГИЯ
ЗА ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
2014 – 2020 г.

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

ИНОВАЦИОННА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 2014 – 2020 г.

 1. 1. ИНОВАЦИОННА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 2014 – 2020 г. януари 2015 г.
 2. 2. Нормативно основание • Разработването на ИСИС е задължително предварително условие съгласно Регламент (ЕС) № 1303 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година; • С Решение № 668 от 2012 г. (последно изменение от 2014 г.) на МС определя МИЕ за водещо ведомство за изпълнение на предварително тематично условие 1 по Приложение ХI от Регламент (ЕС) 1303/2013. ИСИС е разработена по методология на ЕК и под наблюдението на консултанти, посочени от ЕК.
 3. 3. Съгласно методологията В контекста на стратегията “Европа 2020” интелигентната специализация е главен елемент на иновационните политики на страните-членки. В контекста на стратегията “Европа 2020” интелигентната специализация е главен елемент на иновационните политики на страните-членки. • Фокусиране на политическата подкрепа и инвестициите върху главните приоритети, предизвикателства и потребности за основано на знание развитие, включително мерки, свързани с ИКТ; • Надграждане върху силните страни, конкурентните предимства и потенциала за високи постижения на всяка държава/регион; • Подкрепа на технологичните, както и основани на практиката иновации, имащи за цел стимулиране на инвестициите в частния сектор; • Изцяло включване на заинтересованите страни и насърчаване на иновациите и експериментите; • Основаване на доказателства и включване на надеждни системи за мониторинг и оценка • Фокусиране на политическата подкрепа и инвестициите върху главните приоритети, предизвикателства и потребности за основано на знание развитие, включително мерки, свързани с ИКТ; • Надграждане върху силните страни, конкурентните предимства и потенциала за високи постижения на всяка държава/регион; • Подкрепа на технологичните, както и основани на практиката иновации, имащи за цел стимулиране на инвестициите в частния сектор; • Изцяло включване на заинтересованите страни и насърчаване на иновациите и експериментите; • Основаване на доказателства и включване на надеждни системи за мониторинг и оценка Иновационната стратегия за интелигентна специализация е интегрирана програма за икономическа трансформация, съдържаща следните 5 акцента: Иновационната стратегия за интелигентна специализация е интегрирана програма за икономическа трансформация, съдържаща следните 5 акцента:
 4. 4. Какво е направено ? • Организиране на встъпителен семинар на тама “Интелигентна специализация”, 10-11 май 2012 г., гр. София, на който представители на ЕК представиха идеята на RIS3 пред широката общественост • Сключване на споразумение за консултантска помощ със Световна банка (2012-2013 г.). Екипът на банката разработи поредица аналитични материали: • В настоящия документ са отразени изводите от всички аналитични материали, разработени във връзка с новия програмен период, които имат отношение към Иновационната стратегия за интелигентна специализация  Как научните изследвания и иновациите да работят за България, януари 2012 г.  Развитие на цифровия дневен ред, август 2013 г.  Доклад Принос към Стратегията за интелигентна специализация в областта на научните изследвания и иновациите в България, август 2013  Анализ на настоящата инфраструктура, организациите и картината на ПИС; решения за по-ефективна екосистема за комерсиализиране на иновациите, септември 2013 г.  Доклад за водещи проекти за иновативна инфраструктура: насоки за предварително проучване, декември 2013 г.  План за действие за услуги, свързани с комерсиализацията на иновациите, декември 2013 г.  Управление и институционално развитие на системата за иновации на България в контекста на Стратегията за интелигентна специализация, предложение за реформа на управлението на системата за иновации, декември 2013 г.  Управленско и институционално развитие на публичната система на иновациите – 2  Подкрепа за иновациите чрез ОП “Конкурентоспособност 2007-2013”. Преглед и възможности за подобряване на резултатите в периода 2014-2020 г. • Преглед на всички общодостъпни анализи  Глобален иновационен индекс 2011 г., 2012 г.; 2013 г.  Иновационен индикатор Европа 2020  Класация на Съюза за иновации – 2011 г., 2012 г., 2013-2014 г. • Разработени нови анализи  Иновационната система на България (като част от Глобалната конкурентоспособност 2012-2013 г., 2013-2014 г., 2014-2015 г.)  Конкурентни предимства на българските експортни производства 2013 г., 2014 г.  Регионална специализация на водещите иновативни дейности съгласно Иновационен индикатор на Европа 2020)  Количествен анализ за идентифициране на потенциално сфери за интензивно иновационно развитие  Качествен анализ за идентифициране на потенциални сфери за интензивно иновационно развитие  Крос анализ за идентифициране на потенциални тематични сфери за интензивно иновационно развитие (специализация) • Консултантска помощ от експерти на ЕК –април-октомври 2014 г. • Срещи-дискусии със заинтересовани страни
 5. 5. Състояние на иновационната система на България
 6. 6. Международна позиция на иновационната система 2014 г. 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 BG LV RO PL LT HR MT SK HU EL PT ES CZ IT CY EE SI ЕU FR AT IE UK BE NL LU FI DE DK SE Плахи Умерени Последователи Лидери • Според класацията на Иновационния съюз през 2014 г. България е в групата на плахите иноватори и заема последно място в ЕС28 • Според класацията на Глобалния иновационен индекс през 2014 г. България заема 44 място в света (пред Полша, Румъния и Гърция) Оценки в международните класации • Недостатъчно развита иновационна система, въпреки наличието на положителни резултати (Доклад за глобалната конкурентоспособност 2013-2014 г.) • Небалансирана иновационна система (Класация на Иновационния съюз 2014 г.) • По иновационна ефективност (съотношение между получен резултат и създадени условия за иновации) България заема 25 място в света и изпреварва 19 страни- членки на ЕС28, т.е. успява да извлече повече, и по-добър резултат, от сравнително по-неблагоприятните условия за иновационна дейност (Класация на Глобалния иновационен индекс 2014 г.)
 7. 7. Разходи за НИРД (2013 г.) Разходи за НИРД 0 100 200 300 400 500 600 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 млн.лв. 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 %отБВП Разходи за НИРД по области на науката 18% 24% 43% 7% 4% 4% Естествени науки Технически науки Медицински науки Селскостопански науки Обществени науки Хуманитарни науки Разходи за НИРД по райони за планиране 2%2% 6% 82% 5% 3% СЗР СЦР СИР ЮЗР ЮЦР ЮИР • Разходите за НИРД са все още недостатъчни • Разходите за НИРД са съсредоточени преди всичко в сферата на медицината, техническите и естествените науки (85%) • Бизнесът все повече оценява необходимостта от разходите за НИРД • Разходите за НИРД на бизнеса са основно в преработващата промишленост (около 25%) • Разходите за НИРД са разпределени изключително неравномерно по райони – 82% са в Югозападен район Разходи за НИРД по сектори 60% 30% 9% 1% Бизнес Държавен Висше образование Неправителствени организации
 8. 8. Идентификация на тематичните области за интелигентна специализация
 9. 9. Крос анализ Качествен анализ Количествен анализ Процес на идентификация на технологичните области 33 икономически дейности и услуги 82 икономически дейности и услуги 82 икономически дейности и услуги 31 икономически дейности и услуги Научен потенциал Бизнес предложения ТЕХНОЛОГИЧНИ ОБЛАСТИ Мехатроника и чисти технологии Творчески индустрии ИКТ Фармация Биотехнологии Хранително-вкусова промишленостНанотехнологии Процес на предприемаческо откритие (вкл. СБ) • Фокус групи • Тематични срещи • Редовни срещи на РГ • Форуми и събития на ОП • Заседания на Националния иновационен съвет • Конференции, Срещи на заинтересовани с представители на ЕС и други СЧ 21 икономически дейности и услуги
 10. 10. Участници в процеса Посредници ЦТТ ЦВД Браншови организации Клъстери НПО Изследвания БАН ССА ВУЗ НПО Бизнес МСП Големи предприятия Технологични фирми Стартиращи технологични фирми Местна власт Областни Администрации (28) МОН ФНИ ОП НОИР МТИТС ОП Добро управление Образование Основно Средно Висше Докторанти МИ Експерти на ЕК Експерти на СБ Платформа RIS3 ИСИС
 11. 11. Индустрии с висок инвеститорски интерес в бъдеще Физика БиологияХимия Роботика и изкуствен интелект Биотехнологии (биохимия, клониране, фармакогеномика) Медицинска диагностика Медицински изделия Интелигентни материали Енергийни технологии Нанотехнологии Хранит. добавки Чисти технологии (вятърна и слънчева енергия, биогорива и др. ) Технологии за стволови клетки Неврохимия Термодинамика Ядрена химия
 12. 12. Мехатроника ИКТ Биотехнологии Нанотехнологии Творчески индустрии Фармация ХВП Пазарни ниши и очаквания за пазарно търсене на европейско и международно ниво Мехатроника и чисти технологии Информатика и ИКТ Индустрия за здравословен живот и биотехнологии Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии От технологични към тематични области за интелигентна специализация
 13. 13. Стратегическа част
 14. 14. Стратегически насоки Стратегическа цел: До 2020 г. България да премине от групата на „плахите иноватори”в групата на „умерените иноватори”. Визия: България да направи до 2020 година качествен скок в иновационното си представяне на ниво ЕС за справяне с обществените предизвикателства в сферата на демографията (намаляване на изтичането на мозъци, привличане на успешно реализиралите се българи, стимулиране на младежкото предприемачество), устойчивото развитие, интелектуалния капитал и здравето на нацията. Оперативна цел 1: Фокусиране на инвестициите за развитие на иновационния потенциал в идентифицираните тематични области (за създаване и развитие на нови технологии, водещи към конкурентни предимства и повишаване на добавена стойност на националните продукти и услуги) Оперативна цел 2: Подкрепа за ускорено усвояване на технологии, методи и др. подобряващи ресурсната ефективност и прилагането на ИКТ в предприятията от цялата промишленост
 15. 15. Ресурсно ефективни технологии Мехатрони ка и чисти технологи и Информати ка и ИКТ Индустрия за здравослов ен живот и био- технологии Нови технологии в креативните и рекреативн ите индустрии Дигитални технологии Цел 1 Цел 2 Тематични области за интелигентна специализация
 16. 16. Дейности Хоризонтални дейности по цел 1 Хоризонтални дейности по цел 2 Вертикални дейности по цел 1 Стимулиране на сътрудничествата Стимулиране на изграждането на ЦТТ и центрове по компетентност Укрепване на връзката ВО-пазар на труда, стимулиране обучението в техн. и инженерни специалности, реформиране на професионалното обучен учене през целия живот, овладяване на феномена “изтичане на мозъци” Сигурна и адекватна среда за създаване и разпространение на иновации Широколентова инфраструктура и е-управление Зелени работни места, иновации за ресурсна ефективност в сферата на водния сектора, отпадъците Подкрепа за разработване на приложен и системен софтуер, специфичен за фирмите, готови решения
 17. 17. ЕКО-МОБИЛНОСТ, В Т.Ч. ЕЛЕКТРОМОБИЛИ СЪХРАНЕНИЕ И СПЕСТЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ „МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“ МЕХАНИКА ЕЛЕКТРОНИКА СОФТУЕР СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ МЕХАТРОНИКА В това число РОБОТИКА В СЛУЖА НА ЧОВЕКА ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ • Въвеждане на върхови технологии в производство • Проучване и търсене на нови пазари • Повишаване ефективността на цялостната дейност на предприятията Предизвикателства
 18. 18. „ИНФОРМАТИКА И ИК ТЕХНОЛОГИИ” КОМПЮТЪРНА И КОМУНИКАЦИОННА ТЕХНИКА, ЕЛЕКТРОННИ И ОПТИЧНИ ПРОДУКТИ ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ РАЗРАБОТКИ В ОБЛАСТТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВО ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ • Ясно институционално представителство на сектора • Недостатъчни предприемачески и управленски умения, особено в МСП. • Особено благоприятна за чуждестранните инвестиции среда в ИКТ сектора • Наличие на "сива" (скрита) икономика в ИКТ сектора Предизвикателства
 19. 19. „ИНДУСТРИЯ ЗА ЗДРАВОСЛОВЕН ЖИВОТ И БИО- ТЕХНОЛОГИИ“ Нанотехнологии в услуга на медицината Лекарствени форми, вещества и продукти Методи за чисто производство, съхранение и преработка на български специфични хранителни и козметични (био-) продукти ЗдравословенЗдравословен начин наначин на животживот Медицински и лечебен туризъм • Малко крайни, комбинирани и комплексни продукти • Ниска степен на коопериране между предприятията в сектора • Недостатъчна и ненавременна информация за състоянието и тенденциите в развитието на международните пазари ИНОВАТИВНИ МЕТОДИ БИОТЕХНОЛОГИИ Предизвикателства
 20. 20. “НОВИ ТЕХНОЛОГИИ В КРЕАТИВНИ И РЕКРЕАТИВНИ СПОРТ И ТУРИЗЪМ АЛТЕРНАТИВЕН, ЕКСТРЕМЕН ОБЛЕКЛО И ЕКИПИРОВКА ЗА ЕКСТРЕМНИ И АЛТЕРНАТИВНИ СПОРТОВЕ И ТУРИЗЪМ РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ ФИЛМИ И МУЗИКА ИКТ (игри) АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН НОВИ ТЕХНОЛОГИИ Недостиг на предприемачески и ръководни умения Дигитализация на културното и историческо наследство за широко разпространение Международно присъствие на водещи компании в България Предизвикателства ИНДУСТРИИ”
 21. 21. Административна партньорска мрежа Регионална партньорска мрежа УПРАВЛЕНИЕ НА ИСИС МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ МИ Национален съвет по иновации Национален съвет за научни изследвания НФНИ МОН МТИТС МЗХ НИФ Съвет за интелигентен растеж Утвърждаване на Стратегията, бюджетно координиране Определяне на приоритети, координиране, мониторинг Формулиране на политики Консултативна роля Финансови инструменти Заинтересовани страни ОП ИК ОП НОИР ПРСР ОП Добро управление Секретариат Предприемачество, в т.ч. браншови и работодателски организации Центрове за върхови технологии Центрове по компетентност Научни паркове Технологични центрове Офиси за трансфер на технологии БАН, СА, ВУ и други изследователски организации Вертикалнакоординация Дирекция “Наука, образование и иновации”
 22. 22. Финансов симулационен модел (необходими разходи за постигане на Националната цел) Входни параметри на симулационния модел Изпълнение на Националната цел при тези допускания Очаквани средно годишни темпове на нарастване на разходите за НИРД през програмния период 2014-2020 г. (%) Темп (%) Период Държавни 15 2014 2020 1.5% Висше образование 16 2014 2020 Европейски фондове – 1.2 млрд. евро 10 2014 2020 Разходи за НИРД на предприятията 16 2014 2020 Нетърговски организации 10 2014 2020 Обобщени резултати Хил. лв. Хил. евро Необходими разходи през 2014-2020 г. за постигане на целта от 1.5% от БВП през 2020 г., в т.ч. 8 841 850 4 520 766 Публични разходи, в т.ч. 4 795 435 2 451 867 държавни 1 895 812 969 314 висше образование 527 830 269 875 еврофондове 2 371 793 1 212 678 Частни разходи, в т.ч. 4 046 415 2 068 899 нетърговски организации 73 500 37 580 Симулацията включва националното съфинансиране, както и предвидените средства в Програмите за развитие на селските райони, морско дело и рибарство
 23. 23. Система за мониторинг и оценка на ИСИС МОНИТОРИНГ ОЦЕНКА Съвет за интелигентен растеж Визия Стратегическа цел Оперативни цели МИ Годишен мониторингов доклад (от 2015 г.) Оценка за напредъка, доклад (2017 г. и 2021 г.) индикатори IUScoreboard Global Innovation Index Global Competitiveness Report Eurostat (DB for SME) Resource Efficiency Scoreboard NSI Bulgaria
 24. 24. Индикатори за оценка на ИСИС Количествена оценка на иновационното представяне Индикатор България ЕС Плахи иноватори Умерени иноватори Иноватори последователи Иноватори лидери 2013 2013 Средно Средно Средно Средно Човешки ресурси 0.440 0.583 0.527 0.492 0.657 0.728 Изследователски системи 0.133 0.539 0.111 0.280 0.606 0.638 Финансиране и подкрепа 0.057 0.558 0.332 0.348 0.552 0.755 Фирмено инвестиране 0.133 0.417 0.192 0.290 0.437 0.591 Мрежи и предприемачество 0.121 0.550 0.126 0.362 0.693 0.740 Интелектуална собственост 0.255 0.564 0.200 0.287 0.556 0.716 Иноватори 0.047 0.549 0.152 0.398 0.561 0.659 Икономически ефект 0.216 0.595 0.321 0.433 0.558 0.576 Цел за България през 2020 г. – средно равнище на индекса от групата на умерените иноватори Индикатор Умерени иноватори Годишен темп на нарастване за България (%) Необходим годишен темп на нарастване (%) Средно 2006-2013 г. (%) 2014-2020 г. (%) Човешки ресурси 0.492 2.3 1.9 Изследователски системи 0.280 4.5 13.2 Финансиране и подкрепа 0.348 -0.5 35.2 Фирмено инвестиране 0.290 1.4 13.9 Мрежи и предприемачество 0.362 1.7 20.0 Интелектуална собственост 0.287 2.1 2.0 Иноватори 0.398 0.7 42.8 Икономически ефект 0.433 1.2 12.3
 25. 25. Идентификация на иновационния капацитет по райони
 26. 26. Подход • 222 икономически дейности, трето ниво на агрегация, съгласно Класификатора на икономическите дейности (КИД 2008) • Оценка на специализацията на районите по икономически дейности (оценка на база заетост, коефициент по-голям от единица) • Подреждане на икономическите дейности според тяхната иновационна оценка – класация на Европейската комисия • Иновационна оценка - възможност на икономическата дейност да генерира, усвоява и разпространява знание • Наличието на специализация във водещите иновационни дейности е оценка за наличие на иновационен капацитет
 27. 27. Иновационен капацитет Иновационнаоценка Минимална Максимална Средна Водещи 25 икономически/иновационни дейности Други 197 икономически/иновационни дейности Иновационенкапацитет 50% 50% Половината от иновационния капацитет е съсредоточен в първите 25 икономически дейности - те са в интервала от средната до максималната иновационна оценка
 28. 28. РЕЗУЛТАТИ ЗА ВОДЕЩИТЕ ИНОВАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ (специализация по райони) Икономическа/иновационна дийност (код по КИД 2008) Заетост СЗ Р СЦР СИР ЮЗР ЮЦР ЮИР 1 НИРД в областта на естествените, медицинските, селскостоп. и техн. науки (721) 11869 10.1 1.0 2 Издаване на програмни продукти (582) 1350 11.4 3 НИРД в областта на обществените и хуманитарните науки (722) 2795 11.1 1.5 4 Спътникова далекосъобщителна дейност (613) 1913 13.1 5 Производство на лекарствени продукти (212) 8358 1.0 7.8 3.0 6 Дейности в областта на информационните технологии (620) 37689 10.7 7 Далекосъобщителна дейност по безжичен път (612) 11185 12.9 8 Други информационни услуги-дейности на информационни агенции (639) 3790 1.2 10.2 9 Създаване и излъчване на радиопрограми (601) 3805 10.9 10 Създаване и излъчване на телевизионни програми (602) 4665 10.5 1.2 11 Производство на пестициди и други агрохимикали (202) 317 1.7 2.5 8.4 12 Производство на радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника (263) 1193 10.5 13 Производство на компютърна техника (262) 333 1.1 11.6 14 Произв. на уреди и апарати за измерване, изпитване и навигация, часовници (265) 1906 1.2 2.3 4.7 3.1 1.5 15 Архитектурни и инженерни дейности (711) 20022 1.4 8.0 1.4 1.4 16 Производство на излъчващи електромедицински и терапевтични апарати (266) 308 13.1 17 Производство на битова електроника (264) 305 12.4 18 Производство на оптични уреди и елементи и фотографска техника (267) 1381 11.3 1.8 19 Търговия на едро с компютърна и комуникационна техника (465) 5062 1.4 9.7 20 Други далекосъобщителни дейности –достъп до интернет (619) 1999 8.1 1.7 1.2 21 Специализирани дейности в областта на дизайна (741) 1411 2.4 7.4 1.5 1.0 22 Производство на основни химични вещества (201) 4001 4.3 1.3 6.2 1.1 23 Производство на почистващи, миещи, тоалетни и козметични препарати (204) 5223 3.9 2.2 5.2 24 Технически изпитвания и анализи (712) 4156 1.4 7.4 1.2 1.5 25 Проучване на пазари и изследване на общественото мнение (732) 3492 12.0  Коефициентът, по-голям от 1 показва наличие на иновационен капацитет на икономическата дейности в съответния район
 29. 29. Тенденция С намаляване на иновационната оценка на икономическите дейности се наблюдава “изнасяне” на специализацията извън София Наличният капацитет за регионална специализация във водещите иновативни дейности е разположен по диагонала Югозападна България – Централна България – Североизточна България Иновационнаоценка София “Изнасяне” на специализацията
 30. 30. Югоизточен район
 31. 31. Югоизточен район Специализация във водещите иновационни дейности Специализация по области Фирмена концентрация Иновационни дейности ИО* Наименование 24 Технически изпитвания и анализи (712) 14 Производство на уреди и апарати за измерване, изпитване и навигация, часовници (код 265) 15 Архитектурни и инженерни дейности (код 711) 20 Достъп до интернет (код 619) 10 Създаване и излъчване на телевизионни програми (код 602) 22 Производство на основни химически вещества (код 201) 21 Специализирани дейности в областта на дизайна (код 741) 23 Производство на почистващи, миещи, тоалетни и козметични препарати (204) 9 Създаване и излъчване на радиопрограми (код 601) 5 Производство на лекарствени продукти (код 212) 3 НИРД в областта на обществ. и хуманит. науки (код 722) 19 Търговия на едро с компют. и комуникац. техника (код 465) 8 Дейности на информационни агенции (код 639) 1 НИРД в областта на естествените, медицинските, аграрните и техническите науки (код 721) 6 Дейности в областта на информац. технологии (код 620) 12 Производство на радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника (код 263) 11 Производство на пестициди (код 202) 25 Проучване на пазари и изследване на общественото мнение (732) 13 Производство на компютърна техника (код 262) 2 Издаване на програмни продукти (код 582) 7 Далекосъобщителна дейност по безжичен път (код 612) 4 Спътникова далекосъобщителна дейност (код 613) *ИО – иновационна оценка, единицата е максимална оценка Сливен Бургас Ямбол Стара Загора Сливен Бургас Ямбол Стара Загора
 32. 32. Югоизточен район (фирмен капацитет) водещи фирми в технологичните групи Високо-технологични дейности (Лекарствени вещества и продукти, Компют. и комуникационна техника, електронни и оптични продукти) 1 Българска роза Севтополис АД (код 21, съгласно КИД 2008) Област Стара Загора 2 Биофарм инженеринг АД (код 21, съгласно КИД 2008) Област Сливен 3 Бултех 2011 ООД (код 26, съгласно КИД 2008) Област Стара Загора 4 Милкотроник ООД (код 26, съгласно КИД 2008) Област Стара Загора 5 Артех ООД (код 26, съгласно КИД 2008) Област Сливен 6 Касеви ООД (код 26, съгласно КИД 2008) Област Стара Загора 7 Бултех 2000 ООД (код 26, съгласно КИД 2008) Област Стара Загора Средно високо-технологични дейности (Химични продукти, електрически съоръжения, Машини и оборудване, автомобилостроене) 1 Язаки България ЕООД (код 29, съгласно КИД 2008) Област Ямбол 2 СЕ Борднетце България Еоод (код 29, съгласно КИД 2008) Област Бургас 3 Аркомат България Еоод (код 29, съгласно КИД 2008) Област Стара Загора 4 М + С Хидравлик АД (код 28, съгласно КИД 2008) Област Стара Загора 5 Атес ЕООД (код 29, съгласно КИД 2008) Област Стара Загора 6 Капрони АД (код 28, съгласно КИД 2008) Област Стара Загора 7 ДЗУ АД (код 27, съгласно КИД 2008) Област Стара Загора 8 Хранинвест Хранмашкомплект АД (код 28, съгласно КИД 2008) Област Стара Загора 9 Хидравлични елементи и системи ХЕС АД (код 28, съгласно КИД 2008) Област Ямбол Високо-технологични наукоемки услуги (Научни изследвания и експериментални разработки, Информационни технологии, Образование, Творчески услуги) 1 Тракийски университет (код 85, съгласно КИД 2008) Област Стара Загора 2 Университет проф. д-р Асен Златаров (код 85, съгласно КИД 2008) Област Бургас 3 Тракийски университет, медицински факултет (код 85, съгласно КИД 2008) Област Стара Загора 4 Факултет и колеж към ТУ София (код 85, съгласно КИД 2008) Област Сливен 5 Дави холдинг АД (код 62, съгласно КИД 2008) Област Стара Загора 6 Интернет груп ООД (код 62, съгласно КИД 2008) Област Стара Загора 7 Земеделски институт (код 72, съгласно КИД 2008) Област Стара Загора 8 Нис при Университет проф. д-р Асен Златаров (код 72, съгласно КИД 2008) Област Бургас 9 Институт по розата и етеричномаслените култури (код 72, съгласно КИД 2008) Област Стара Загора 10 Опера, театър, ансамбъл за нар. песни и танци (код 90, съгласно КИД 2008) Област: всички
 33. 33. Югоизточен район Икономическа дейност Заетост (%) Натр. 1 Търговия на дребно 11.3 11.3 2 Държавно управление 8.9 20.2 3 Образователни услуги 7.3 27.5 4 Търговия на едро 5.0 32.4 5 Хуманитарно здравеопазване 4.4 36.8 6 Услуги на ресторанти 4.4 41.2 7 Сухопътен транспорт 3.9 45.0 8 Метални изделия 3.2 48.3 9 Селско стопанство 3.2 51.5 10 Хранителни продукти 3.2 54.7 11 Строително монтажни работи 3.1 57.8 12 Облекло 2.3 60.0 13 Строителни съоръжения 2.2 62.2 14 Специализирани строителни работи 2.2 64.4 15 Добив на въглища 2.1 66.5 16 Автомобили, ремаркета, части 1.9 68.3 17 Електрическа и топлинна енергия, газообразни горива 1.7 70.0 18 Услуги на хотели 1.7 71.7 19 Търговия и ремонт на автомобили и мотоциклети 1.7 73.3 20 Недвижими имоти 1.6 74.9 21 Машини и оборудване 1.5 76.4 22 Горско стопанство 1.3 77.7 23 Юридич. и счетоводни услуги 1.2 78.9 24 Охрана и разследване 1.2 80.1 25 Изделия от каучук и пластм. 1.1 81.2 Други 18.8 100.0 Реална заетостВодещи фирми в индустрията Фирма Индустрия Област 1 Мини Марица Изток ЕАД Добив на въглища Ст. Загора 2 Арсенал АД Метални изделия Ст. Загора 3 Язаки България ЕООД Автомоб., ремарк., части Ямбол 4 СЕ Борднетце България Еоод Автомоб., ремарк., части Бургас 5 Е Миролио ЕАД Текстил Сливен 6 Яна АД Облекло Бургас 7 Лукойл Нефтохим Бургас АД Кокс и рафинирани нефтопродукти Бургас 8 Стандард Профил България ЕАД Изд. каучук и пластм. Ст. Загора 9 Аркомат България Еоод Автомоб., ремарк., части Ст. Загора 10 М + С Хидравлик АД Машини и оборудване Ст. Загора 11 Атес ЕООД Автомоб., ремарк., части Ст. Загора 12 Капрони АД Машини и оборудване Ст. Загора 13 ДЗУ АД Електрически съоръжения Ст. Загора 14 Палиррия България ЕАД Хранителни продукти Сливен 15 Енергоремонт Гълъбово АД Метални изделия Ст. Загора 16 Металик АД Метални изделия Ст. Загора 17 Средна гора АД Мебели Ст. Загора 18 Хранинвест Хранмашкомплект АД Машини и оборудване Ст. Загора 19 Мина Черно моде АД Добив на въглища Бургас 20 Загорка АД Напитки Ст. Загора 21 Хидравлични елементи и системи ХЕС АД Машини и оборудване Ямбол 22 Победа АД Хранителни продукти Бургас 23 Динатекс България ООД Облекло Бургас 24 Булметал АД Метални изделия Ст. Загора 25 Прогрес АД Основни метали Ст. Загора 26 КУШ мода ООД Облекло Бургас 27 Наталия АД Облекло Ст. Загора 28 Виденов груп ООД Мебели Ямбол 29 Градус 1 ООД Хранителни продукти Ст. Загора
 34. 34. Югозападен район
 35. 35. Югозападен район Специализация във водещите иновационни дейности Специализация по области Специализация по области (без София) Иновационни дейности ИО* Наименование 4 Спътникова далекосъобщителна дейност (код 613) 16 Произв.на излъчващи електромедиц. и терапевт. апарати (код266) 7 Далекосъобщителна дейност по безжичен път (код 612) 19 Производство на битова електроника (код 264) 25 Проучване на пазари и изследване на общественото мнение ( код 732) 13 Производство на компютърна техника (код 262) 2 Издаване на програмни продукти (код 582) 18 Производство на оптични уреди и фотографска техника (код 267) 3 НИРД в областта на обществените и хуманитарните науки (код 722) 9 Създаване и излъчване на радиопрограми (код 601) 6 Дейности в областта на информационните технологии (код 620) 10 Създаване и излъчване на телевизионни програми (код 602) 12 Произв. на радио-, телевиз. и далекосъобщ. техника (код263) 8 Дейности на информационни агенции (код 639) 1 НИРД в областта на естествените, медицинските, аграрните и техническите науки (код 721) 19 Търговия на едро с компют. и комуникационна техника (код 465) 20 Достъп до интернет (код 619) 15 Архитектурни и инженерни дейности (код 711) 5 Производство на лекарствени продукти (код 212) 24 Технически изпитвания и анализи (код 712) 21 Специализирани дейности в областта на дизайна (код 741) 14 Производство на уреди и апарати за измерване, изпитване и навигация, часовници (код 265) 11 Производство на пестициди и други агрохимикали (код 202) 23 Производство на почистващи, миещи, тоалетни и козметични препарати (код 204) 25 Производство на основни химически вещества (код 201) *ИО – иновационна оценка, единицата е максимална оценка Кюстендил София - област Благоевград София Перник София - област Перник Кюстендил Благоевград
 36. 36. Югозападен район (фирмен капацитет) водещи фирми в технологичните групи Високо-технологични дейности (Лекарствени вещества и продукти, Компют. и комуникационна техника, електронни и оптични продукти) 1 Софарма АД (код 21, съгласно КИД 2008) Област София 2 Балканфарма Дупница АД (код 21, съгласно КИД 2008) Област Кюстендил 3 БУЛ БИО Нцзпб Еоод (код 21, съгласно КИД 2008) Област София 4 Унифарм АД; Медика АД (код 21, съгласно КИД 2008) Област София 5 Интегрейтид Микро Електроникс България Еоод (код 26, съгласно КИД 2008) Област София 6 Фесто Производство Еоод (код 26, съгласно КИД 2008) Област София-област 7 Оптикс АД (код 26, съгласно КИД 2008) Област София 8 Завод за оптика АД (код 26, съгласно КИД 2008) Област София 9 Делтаком Електроникс ООД (код 26, съгласно КИД 2008) Област София Средно високо-технологични дейности (Химични продукти, електрически съоръжения, Машини и оборудване, автомобилостроене) 1 АББ България Еоод (код 27, съгласно КИД 2008) Област София 2 СКФ Берингс България ЕАД (код 28, съгласно КИД 2008) Област София 3 Сензор Найт Индастриъл Еоод (код 29, съгласно КИД 2008) Област София 4 Шнайдер Електрик България Еоод (код 27, съгласно КИД 2008) Област София 5 Граммер АД (код 29, съгласно КИД 2008) Област София-област 6 АЛС България Еоод (код 29, съгласно КИД 2008) Област София 7 Хюндай хеви индъстрис КО България АД (код 27, съгласно КИД 2008) Област София 8 Елмот АД (код 27, съгласно КИД 2008) Област София 9 АК Електрик АД (код 27, съгласно КИД 2008) Област Перник Високо-технологични наукоемки услуги (Научни изследвания и експериментални разработки, Информационни технологии, Образование, Творчески услуги) 1 Хюлет Пакард Глоубъл Деливъри България Сентър Еоод (код 62, съгласно КИД 2008) Област София 2 Телерик АД; Информационно обслужване АД (код 62, съгласно КИД 2008) Област София 3 Джонсън Контролс България Еоод (код 62, съгласно КИД 2008) Област София 4 САП Лабс България Еоод; АЙ БИ ЕМ България Еоод (код 62, съгласно КИД 2008) Област София 5 Институт по металознание, съоръжения и технологии, Акад. А.Балевски с Център по хидро и аеродинамика Варна (код 72, съгласно КИД 2008) Област София 6 Институт по почвознание агротехнологии … Пушкаров (код 72, съгласно КИД 2008) Област София 7 Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания (код 72, съгласно КИД2008) Област София 8 СУ, МУ, ТУ, УНСС, УАСГ, НБУ, ЛТУ, ХТМУ (код 85, съгласно КИД2008) Област София 9 ЮЗУ, АУ (код 85, съгласно КИД2008) Област Благоевград 10 Опера, театър, ансамбъл за нар. песни и танци, спорт (код 90 и 93, съгласно КИД 2008) Област: всички
 37. 37. Югозападен район (фирмен капацитет без София) водещи фирми в технологичните групи Високо-технологични дейности (Лекарствени вещества и продукти, Компют. и комуникационна техника, електронни и оптични продукти) 1 Балканфарма Дупница АД (код 21, съгласно КИД 2008) Област Кюстендил 2 Ветпром АД (код 21, съгласно КИД 2008) Област Перник 3 Фарма АД (код 21, съгласно КИД 2008) Област Кюстендил 4 Голаш Фарма ООД (код 21, съгласно КИД 2008) Област Кюстендил 5 Фесто Производство Еоод (код 26, съгласно КИД 2008) Област София-област 6 Завод за телефонна апаратура АД (код 26, съгласно КИД 2008) Област Благоевград 7 Магнетик ХЕД Текнолоджис България АД (код 26, съгласно КИД 2008) Област Благоевград 8 Беласица АД (код 26, съгласно КИД 2008) Област Благоевград 9 БИ ДЖИ ЕН Електроникс ООД (код 26, съгласно КИД 2008) Област Благоевград Средно високо-технологични дейности (Химични продукти, електрически съоръжения, Машини и оборудване, автомобилостроене) 1 Граммер АД (код 29, съгласно КИД 2008) Област София-област 2 АК Електрик АД (код 27, съгласно КИД 2008) Област Перник 3 Арос куалити магнит АД (код 27, съгласно КИД 2008) Област София-област 4 Микроак Еоод (код 27, съгласно КИД 2008) Област София-област 5 Кемет електроникс България ЕАД (код 27, съгласно КИД 2008) Област Кюстендил 6 Бесттехника ТМ Радомир АД (код 28, съгласно КИД 2008) Област Перник 7 Торготерм АД (код 27, съгласно КИД 2008) Област Кюстендил 8 Окто 7 ООД (код 28, съгласно КИД 2008) Област София-област 9 Елтрейд ООД (код 28, съгласно КИД 2008) Област София-област Високо-технологични наукоемки услуги (Научни изследвания и експериментални разработки, Информационни технологии, Образование, Творчески услуги) 1 Кока Кола Хеленик АЙ ТИ Сървисиз Еоод (код 62, съгласно КИД 2008) Област София-област 2 Випнет Еоод (код 62, съгласно КИД 2008) Област Перник 3 Елтур 95 ООД (код 62, съгласно КИД 2008) Област София-област 4 Национален и-т по метеорология и хидрология, Филиал (код 72, съгласно КИД 2008) Област Кюстендил 5 Институт по животновъдни науки (код 72, съгласно КИД 2008) Област София-област 6 Агробиоинститут (код 72, съгласно КИД 2008) Област София-област 7 Аналитични системи и електронни технологии ООД (код 72, съгласно КИД2008) Област София-област 8 Дейности обслужващи образованието (код 85, съгласно КИД2008) Област Благоевград 9 Югозападен университет; Американски университет (код 85, съгласно КИД2008) Област Благоевград 10 Европейски Политехнически Университет (код 85, съгласно КИД2008) Област Перник 11 Опера, театър, ансамбъл за нар. песни и танци, спорт (код 90 и 93, съгласно КИД 2008) Област: всички
 38. 38. Югозападен район Икономическа дейност Заетост (%) Натр. 1 Държавно управление 11.8 11.8 2 Търговия на дребно 10.2 22.0 3 Търговия на едро 6.5 28.5 4 Образователни услуги 5.3 33.8 5 Сухопътен транспорт 4.0 37.8 6 Услуги на ресторанти 3.6 41.4 7 Хуманитарно здравеопазване 3.4 44.8 8 Охрана и разследване 3.3 48.1 9 Облекло 3.1 51.2 10 Информационни технологии 2.3 53.5 11 Строително монтажни работи 2.3 55.8 12 Специализ. строителни работи 2.0 57.8 13 Складиране на товари в трансп. 2.0 59.8 14 Хранителни продукти 2.0 61.8 15 Търговия и ремонт на автомобили и мотоциклети 1.7 63.5 16 Пощенски и куриерски услуги 1.5 65.1 17 Далекосъобщителни услуги 1.5 66.6 18 Хотелиерство 1.5 68.0 19 Строителство на съоръжения 1.5 69.5 20 Недвижими имоти 1.4 71.0 21 Юридич. и счетов. дейности 1.2 72.2 22 Дейности с нестопанска цел 1.2 73.4 23 Ел. и топлинна енергия, газообразни горива 1.1 74.5 24 Архитект. и инженарни услуги 1.1 75.6 25 Персонални услуги 1.1 76.7 26 Метални изделия 1.0 77.7 27 Професионални дейности 1.0 78.7 Други 21.3 100.0 Реална заетостВодещи фирми в индустрията Фирма Индустрия Област 1 Пирин Текс Продакшън Еоод Облекло Благоевград 2 Софарма АД Лекарствени продукти София 3 Елаците МЕД АД Метални руди София област 4 Нестле България АД Хранителни продукти София 5 АББ България Еоод Електрически съоръжения София 6 СКФ Берингс БГ ЕАД Машини и оборудване София 7 Интегрейтид микро електроникс БГ Еоод Комп. и комуник. техника, електр. и опт. продукти София област 8 Сензор Найт Индастриъл Еоод Автомоб., ремаркета, части София 9 Балканфарма Дупница АД Лекарствени продукти Кюстендил 10 Шнайдер Електрик БГ Еоод Електрически съоръжения София 11 Брилянт АД Облекло София 12 Кока Кола Хеленик Ботълинг Къмпани БГ АД Напитки София 13 Дънди Прешъс Металс Челопеч ЕАД Метални руди София област 14 Мини Открит въгледобив ЕАД Добив на въглища Перник 15 Граммер АД Автомоб., ремаркета, части София област 16 Стомана Индъстри АД Основни метали Перник 17 Благоевград БТ АД Тютюневи изделия Благоевград 18 АЛС България Еоод Автомоб., ремаркета, части София 19 Аурубис България АД Основни метали София област 20 Дружба Стъкларски заводи АД Немет. минер. суровини София 21 Чипита България АД Хранителни продукти София 22 Плевен 1999 ООД Облекло София 23 Белла Стил АД Облекло Благоевград 24 Пиерик шус ООД Кожи и изделия Благоевград 25 Наталия ММ ООД Разни пром. изделия Благоевград 26 Хюндай хеви индъстрис КО България АД Електрически съоръжения София
 39. 39. Южен централен район
 40. 40. Южен централен район Специализация във водещите иновационни дейности Специализация по области Фирмена концентрация Иновационни дейности ИО* Наименование 11 Производство на пестициди и други агрохимикали (код 202) 22 Производство на основни химически вещества (код 201) 14 Производство на уреди и апарати за измерване, изпитване и навигация, часовници (код 265) 5 Производство на лекарствени продукти (код 212) 18 Производство на оптични уреди и фотографска техника (код 267) 20 Достъп до интернет (код 619) 21 Специализирани дейности в областта на дизайна (код 741) 3 НИРД в областта на обществ. и хуманитарните науки (код 722) 15 Архитектурни и инженерни дейности (код 711) 24 Технически изпитвания и анализи (код 712) 1 НИРД в областта на естествените, медицинските, аграрните и техническите науки (код 721) 8 Дейности на информационни агенции (код 639) 12 Произв. на радио-, телевиз. и далекосъобщ. техника (код263) 19 Търговия на едро с компют. и комуникационна техника (код 465) 10 Създаване и излъчване на телевизионни програми (код 602) 6 Дейности в областта на информационните технологии (код 620) 2 Издаване на програмни продукти (код 582) 9 Създаване и излъчване на радиопрограми (код 601) 25 Проучване на пазари и изследване на общественото мнение (код 732) 13 Производство на компютърна техника (код 262) 7 Далекосъобщителна дейност по безжичен път (код 612) 17 Производство на битова електроника (код 264)*ИО – иновационна оценка, единицата е максимална оценка Пазарджик Пловдив Кърджали Смолян Хасково Пазарджик Пловдив Кърджали Смолян Хасково
 41. 41. Южен централен район (фирмен капацитет) водещи фирми в технологичните групи Високо-технологични дейности (Лекарствени вещества и продукти, Компют. и комуникационна техника, електронни и оптични продукти) 1 Биовет АД (код 21, съгласно КИД 2008) Област Пазарджик 2 АЙ ТИ Дабълю Испраконтролс България Еоод (код 26, съгласно КИД 2008) Област Пловдив 3 Асел ООД (код 26, съгласно КИД 2008) Област Пловдив 4 Ваттс Индъстриз България ЕАД (код 26, съгласно КИД 2008) Област Пловдив 5 Микро вю ендоскопи оптик АД (код 26, съгласно КИД 2008) Област Пазарджик 6 Ектрон АД (код 26, съгласно КИД 2008) Област Пазарджик Средно високо-технологични дейности (Химични продукти, електрически съоръжения, Машини и оборудване, автомобилостроене) 1 Либхер Хаусгерете Марица Еоод (код 27, съгласно КИД 2008) Област Пловдив 2 Неохим АД (код 20, съгласно КИД 2008) Област Хасково 3 Вагоноремонтен завод 99 АД (код 30, съгласно КИД 2008) Област Пазарджик 4 Атаро Клима Еоод (код 28, съгласно КИД 2008) Област Пловдив 5 Макском Еоод (код 30, съгласно КИД 2008) Област Пловдив 6 Костал България Еоод (код 29, съгласно КИД 2008) Област Смолян 7 Елхим Искра АД (код 27, съгласно КИД 2008) Област Пазарджик 8 ПИМ ООД (код 28, съгласно КИД 2008) Област Хасково 9 Дзобеле България Еоод (код 20, съгласно КИД 2008) Област Пловдив 10 Мексон ООД (код 20, съгласно КИД 2008) Област Пловдив Високо-технологични наукоемки услуги (Научни изследвания и експериментални разработки, Информационни технологии, Образование, Творчески услуги) 1 Медицински университет Пловдив (код 85, съгласно КИД 2008) Област Пловдив 2 Пловдивски Университет Паисий Хилендарски (код 85, съгласно КИД 2008) Област Пловдив 3 Аграрен университет Пловдив (код 85, съгласно КИД 2008) Област Пловдив 4 Университет по хранителни технологии Пловдив (код 85, съгласно КИД 2008) Област Пловдив 5 Технически университет, филиал Пловдив (код 85, съгласно КИД 2008) Област Пловдив 6 Вискомп ООД (код 62, съгласно КИД 2008) Област Пловдив 7 БГ Маркетинг 2010 Еоод (код 62, съгласно КИД 2008) Област Хасково 8 Поделение Научна и приложна дейност (код 72, съгласно КИД 2008) Област Пловдив 9 Институт по овощарство (код 72, съгласно КИД 2008) Област Пловдив 10 Опера, театър, ансамбъл за нар. песни и танци, спорт (код 90 и 93, съгласно КИД 2008) Област: всички
 42. 42. Южен централен район Икономическа дейност Заетост (%) Натр. 1 Търговия на дребно 10.9 10.9 2 Държавно управление 8.9 19.8 3 Образователни услуги 7.2 27.0 4 Облекло 5.9 32.9 5 Търговия на едро 5.7 38.7 6 Хуманитарно здравеопазване 4.8 43.5 7 Услуги на ресторанти 4.1 47.6 8 Хранителни продукти 4.0 51.6 9 Сухопътен транспорт 3.8 55.4 10 Метални изделия 2.5 57.9 11 Строително монтажни работи 2.2 60.1 12 Селско стопанство 2.1 62.1 13 Търговия и ремонт на автомобили и мотоциклети 1.8 63.9 14 Специализ. строителни работи 1.7 65.6 15 Изделия от каучук и пластм. 1.6 67.2 16 Горско стопанство 1.5 68.7 17 Недвижими имоти 1.4 70.1 18 Строителство на съоръжения 1.3 71.4 19 Хотелиерство 1.2 72.6 20 Дървен материал 1.2 73.8 21 Кожи и изделия 1.2 75.0 22 Машини и оборудване 1.2 76.2 23 Персонални услуги 1.1 77.3 24 Охрана и разследване 1.0 78.3 25 Юридич. и счетов. дейности 1.0 79.3 26 Електрически съоръжения 1.0 80.3 27 Химични продукти 0.9 81.2 Други 18.8 100.0 Реална заетостВодещи фирми в индустрията Фирма Индустрия Област 1 ВМЗ АД Метални изделия Пловдив 2 Биовет Лекарствени продукти Пазарджик 3 Либхер Хаусгерете Марица Еоод Електрически съоръжения Пловдив 4 Неохим АД Химични продукти Хасково 5 КЦМ АД Основни метали Пловдив 6 Асарел медет АД Метални руди Пазарджик 7 Фермата АД Хранителни продукти Пловдив 8 Унибел АД Хранителни продукти Пловдив 9 Готмар ЕООД Изделия от каучук и пл. Пловдив 10 ЕКО Скарпе ЕООД Кожи и изделия Пловдив 11 Нова трейд ЕООД Напитки Пловдив 12 Каменица АД Напитки Пловдив 13 Горубсо Мадан АД Метални руди Смолян 14 Винпром Пещера АД Напитки Пловдив 15 Сантинели 2007 ЕООД Облекло Пловдив 16 Вагоноремонтен завод 99 АД Превозни средства Пазарджик 17 Асенова крепост АД Изделия от каучук и пл. Пловдив 18 Амер Спортс България Еоод Разни промишлени изделия Смолян 19 Теклас България АД Изделия от каучук и пл. Кърджали 20 Сокотаб ЕООД Тютюневи изделия Пловдив 21 Дуропак Тракия АД Хартия, картон, изделия Пазарджик 22 Горубсо Кърджали АД Метални руди Кърджали 23 Пневматика Серта Ад Метални изделия Кърджали 24 Атаро клима ЕООД Машини и оборудване Пловдив 25 Алтекс ЕООД Облекло Кърджали 26 Юрий Гагарин АД Печатане и възпроизв. на записани носители Пловдив 27 Обединена млечна компания АД Хранителни продукти Пловдив 28 Макском ЕООД Превозни средства Пловдив 29 Кингс Табако Интернешънъл ЕАД Тютюневи изделия Пловдив 30 Мода шпорт ЕООД Облекло Смолян
 43. 43. Своите предложения: • за конкретизиране на продуктовите и технологични ниши от определените Тематични области • за необходимите дейности с цел стимулиране развитието на определените Тематични области Изпращайте на адрес: innopolicy@mee.government.bg Информация за ИСИС можете да намерите на адресите: http://www.mi.government.bg/bg/themes/inovacionna-strategiya-za-inteligentna-sp http://www.mi.government.bg/bg/themes/razrabotvane-na-inovacionna-st
 44. 44. БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО Стефан Узунов Отдел “Иновации и предприемачество” Дирекция “Икономически политики за насърчаване” Министерство на икономиката Email: s.uzunov@mee.government.bg

×