Presentation een-stara-zagora avgustiada

ilko gruev
ilko gruevJurnalist à InfoZ
EEnntteerrpprriissee EEuurrooppee NNeettwwoorrkk 
в подкрепа на бизнеса 
17.10.2014 - Стара Загора
EEnntteerrpprriissee EEuurrooppee NNeettwwoorrkk 
Инициатива на ГД Предприятия и индустрия на 
Европейската комисия 
Рамкова програма за конкурентоспособност и 
иновации (CIP) 
Обединяване на мрежите на Евро Инфо 
Центрове и Европейски иновационни центрове 
Най-голямата бизнес подкрепяща мрежа в 
Европа и в света 
Европейско съфинансиране на българската 
мрежа - 60% 
17.10.2014 - Стара Загора
ГГееооггррааффссккии ооббххвваатт 
Близо 600 организации в 49 страни: 
27-те страни-членки на Европейския съюз; 
Страните-кандидатски - Турция, Македония, 
Хърватска 
Страните от европейската икономическа 
зона - Норвегия, Исландия, Швейцария 
Трети страни - Армения, Черна гора, Босна и 
Херцеговина, Сърбия, Израел, Русия, САЩ, 
Чили, Мексико, Египет, Сирия, Тунис, Китай, 
Южна Корея 
17.10.2014 - Стара Загора
ММрреежжааттаа вв ББъъллггаарриияя 
Европейски информационни и иновационни центрове 
1. Фондация Приложни изследвания и комуникация – София 
2. Българска търговско-промишлена палата - София 
3. Българска стопанска камара - София 
4. Център за иновации на Българска академия на науките 
5. Бизнес информационен и консултантски център - Сандански 
6. Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия - Русе 
7. Търговско-промишлена палата - Добрич 
8. Ямболска търговско-промишлена палата 
9. Търговско-промишлена палата - Стара Загора 
10. Търговско-промишлена палата - Враца 
11. Търговско-промишлена камара - Пловдив 
12. Фондация ГИС - Трансфер Център - София 
13. АРК Консултинг ООД - София 
14. Министерство на икономиката, енергетиката и туризма 
17.10.2014 - Стара Загора
ЕЕИИИИЦЦ вв ББъъллггаарриияя 
• Географски обхват на партньорите 
17.10.2014 - Стара Загора
УУссллууггии ззаа ббииззннеессаа 
Бизнес коопериране 
Технологичен трансфер и иновации 
Програми и проекти 
Информация и консултации по всички 
въпроси, касаещи бизнеса 
Участие на МСП във формиране на 
европейските политики 
17.10.2014 - Стара Загора
ББииззннеесс ккооооппееррииррааннее 
Седмичен офертен бюлетин 
Разпространение на профили на български 
фирми в базата данни на мрежата 
В2В срещи в рамките на големи панаири 
Бизнес мисии в чужбина 
Бизнес одит - подготвеност за 
международен бизнес 
17.10.2014 - Стара Загора
ТТееххннооллооггииччеенн ттррааннссффеерр 
ии ииннооввааццииии 
Седмичен офертен бюлетин 
Разпространение на профили на български 
фирми в базата данни на мрежата 
В2В срещи в рамките на големи панаири 
Бизнес мисии в чужбина 
Технологичен одит - иновативен потенциал 
17.10.2014 - Стара Загора
ППррооггррааммии ии ппррооееккттии 
Финансиращи програми 
17.10.2014 - Стара Загора 
Хоризонт 2020 
Eco-innovations 
Intelligent Energy for Europe 
Оперативни програми на Структурните 
фондове
ППррооггррааммии ии ппррооееккттии 
17.10.2014 - Стара Загора 
Проекти 
Идентифициране на подходяща програма 
Търсене на партньори 
Консултации за разработване на проект 
Цялостна подготовка на проекти 
Консултации при изпълнение и отчитане 
на проекти
ИИннффооррммаацциияя ии ккооннссууллттааццииии 
Европейска нормативна рамка - 
регламенти, директиви, препоръки 
Свободно движение на стоки - стандарти, 
СЕ-маркитране, сертификация процедури 
Условия за бизнес в страните членки 
Правна информация - данъци, режими, ДДС 
Защита на интелектуалната собственост 
Други конкретни запитвания 
17.10.2014 - Стара Загора
УУччаассттииее ввъъвв ффооррммииррааннее ннаа 
ееввррооппееййссккии ппооллииттииккии 
Участието в консултациите при промяна 
или въвеждане на нова нормативна 
уредба 
Информиране за възникнали проблеми, 
свързани с прилагането на 
съществуващото законодателство 
Споделяне на успешни практики 
17.10.2014 - Стара Загора
Търговско-промишлена палата - Стара Загора 
Тел. 042 626297, 626033 
office@chambersz.com 
www.chambersz.com/eu-network 
17.10.2014 - Стара Загора
1 sur 13

Contenu connexe

Similaire à Presentation een-stara-zagora avgustiada(20)

Start UP 2007: ICT ClusterStart UP 2007: ICT Cluster
Start UP 2007: ICT Cluster
Rock'n'Roll.bg231 vues
Startup Europe Week Sofia 2017 - IntroductionStartup Europe Week Sofia 2017 - Introduction
Startup Europe Week Sofia 2017 - Introduction
Mariana Damova, Ph.D257 vues
Startup Europe Week Sofia introductionStartup Europe Week Sofia introduction
Startup Europe Week Sofia introduction
Mariana Damova, Ph.D549 vues
15 years Regional Economic Development Agency - Stara Zagora15 years Regional Economic Development Agency - Stara Zagora
15 years Regional Economic Development Agency - Stara Zagora
Regional Economic Delevopment Agency - Stara Zagora212 vues
Ogra S1 2010 Op Competitiveness Part1Ogra S1 2010 Op Competitiveness Part1
Ogra S1 2010 Op Competitiveness Part1
Veselina Nikolova384 vues
3 tehnicheska specifikacia3 tehnicheska specifikacia
3 tehnicheska specifikacia
vesicat232 vues
3 tehnicheska specifikacia3 tehnicheska specifikacia
3 tehnicheska specifikacia
vesicat196 vues

Plus de ilko gruev(20)

Catalog Аvgustiada 2014Catalog Аvgustiada 2014
Catalog Аvgustiada 2014
ilko gruev1K vues

Presentation een-stara-zagora avgustiada

 • 1. EEnntteerrpprriissee EEuurrooppee NNeettwwoorrkk в подкрепа на бизнеса 17.10.2014 - Стара Загора
 • 2. EEnntteerrpprriissee EEuurrooppee NNeettwwoorrkk Инициатива на ГД Предприятия и индустрия на Европейската комисия Рамкова програма за конкурентоспособност и иновации (CIP) Обединяване на мрежите на Евро Инфо Центрове и Европейски иновационни центрове Най-голямата бизнес подкрепяща мрежа в Европа и в света Европейско съфинансиране на българската мрежа - 60% 17.10.2014 - Стара Загора
 • 3. ГГееооггррааффссккии ооббххвваатт Близо 600 организации в 49 страни: 27-те страни-членки на Европейския съюз; Страните-кандидатски - Турция, Македония, Хърватска Страните от европейската икономическа зона - Норвегия, Исландия, Швейцария Трети страни - Армения, Черна гора, Босна и Херцеговина, Сърбия, Израел, Русия, САЩ, Чили, Мексико, Египет, Сирия, Тунис, Китай, Южна Корея 17.10.2014 - Стара Загора
 • 4. ММрреежжааттаа вв ББъъллггаарриияя Европейски информационни и иновационни центрове 1. Фондация Приложни изследвания и комуникация – София 2. Българска търговско-промишлена палата - София 3. Българска стопанска камара - София 4. Център за иновации на Българска академия на науките 5. Бизнес информационен и консултантски център - Сандански 6. Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия - Русе 7. Търговско-промишлена палата - Добрич 8. Ямболска търговско-промишлена палата 9. Търговско-промишлена палата - Стара Загора 10. Търговско-промишлена палата - Враца 11. Търговско-промишлена камара - Пловдив 12. Фондация ГИС - Трансфер Център - София 13. АРК Консултинг ООД - София 14. Министерство на икономиката, енергетиката и туризма 17.10.2014 - Стара Загора
 • 5. ЕЕИИИИЦЦ вв ББъъллггаарриияя • Географски обхват на партньорите 17.10.2014 - Стара Загора
 • 6. УУссллууггии ззаа ббииззннеессаа Бизнес коопериране Технологичен трансфер и иновации Програми и проекти Информация и консултации по всички въпроси, касаещи бизнеса Участие на МСП във формиране на европейските политики 17.10.2014 - Стара Загора
 • 7. ББииззннеесс ккооооппееррииррааннее Седмичен офертен бюлетин Разпространение на профили на български фирми в базата данни на мрежата В2В срещи в рамките на големи панаири Бизнес мисии в чужбина Бизнес одит - подготвеност за международен бизнес 17.10.2014 - Стара Загора
 • 8. ТТееххннооллооггииччеенн ттррааннссффеерр ии ииннооввааццииии Седмичен офертен бюлетин Разпространение на профили на български фирми в базата данни на мрежата В2В срещи в рамките на големи панаири Бизнес мисии в чужбина Технологичен одит - иновативен потенциал 17.10.2014 - Стара Загора
 • 9. ППррооггррааммии ии ппррооееккттии Финансиращи програми 17.10.2014 - Стара Загора Хоризонт 2020 Eco-innovations Intelligent Energy for Europe Оперативни програми на Структурните фондове
 • 10. ППррооггррааммии ии ппррооееккттии 17.10.2014 - Стара Загора Проекти Идентифициране на подходяща програма Търсене на партньори Консултации за разработване на проект Цялостна подготовка на проекти Консултации при изпълнение и отчитане на проекти
 • 11. ИИннффооррммаацциияя ии ккооннссууллттааццииии Европейска нормативна рамка - регламенти, директиви, препоръки Свободно движение на стоки - стандарти, СЕ-маркитране, сертификация процедури Условия за бизнес в страните членки Правна информация - данъци, режими, ДДС Защита на интелектуалната собственост Други конкретни запитвания 17.10.2014 - Стара Загора
 • 12. УУччаассттииее ввъъвв ффооррммииррааннее ннаа ееввррооппееййссккии ппооллииттииккии Участието в консултациите при промяна или въвеждане на нова нормативна уредба Информиране за възникнали проблеми, свързани с прилагането на съществуващото законодателство Споделяне на успешни практики 17.10.2014 - Стара Загора
 • 13. Търговско-промишлена палата - Стара Загора Тел. 042 626297, 626033 office@chambersz.com www.chambersz.com/eu-network 17.10.2014 - Стара Загора