Publicité
Publicité

Contenu connexe

Similaire à Прозрачвост и място на МСП в икономиката на България(20)

Plus de ilko gruev(20)

Publicité

Прозрачвост и място на МСП в икономиката на България

 1. Прозрачност и място на МСП в икономиката на Република България РОТАРИ ЕКСПО 2012 Стара Загора Презентира: Христо Михайловски
 2. МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ (МСП) размерни групи и брой в икономиката на страната Общ брой 347 368 • Миккропредприятия 1-9 - 90.8% • Малки предприятия 10-49 - 7.5% • Средни предприятия 50-249 - 1.4% 2
 3. МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ (МСП) със значителна роля в икономиката на страната • През 2010 г. делът им е: • 99.8 % от всички нефинансови предприятия; • 76.3 % от заетите; • 60.2 % от произведената продукция; • 42.0 % от износа; • 62.5 % от добавената стойност • 67.4 от инвестициите в ДМА 3
 4. Концентрация на МСП в определени отрасли на икономиката • Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 40.2 % • Професионални дейности и научни изследвания 9.9 % • Преработваща промишленост 8.7 % • Хотелиерство и ресторантьорство 7.4 % ............................................................ • Производство и разпределение на електрическа • и топлинна енергия и на газообразни горива 0.3 % • Доставяне на води, канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 0.2 % Добивна промишленост 0.1 % 4
 5. Концентрация на МСП в преработващата промишленост • От преработващата промишленост в четири отрасъла : Производство на хранителни продукти, Производство на облекло, Производство на изделия от каучук и пластмаси и Производство на метални изделия, без машини и оборудване имат дял: • 49.4 % от МСП; • 55.8 % от заетите; • 52.1 % от произведената продукция; • 48.9 % от добавената стойност; • 38.0 % от инвестициите в ДМА. 5
 6. МСП забавят развитието си в условията на криза През 2010 г. МСП имат по-голям спад или по-нисък ръст в сравнение с икономиката като цяло Показател МСП Всички предприятия Добавена стойност - 1,8% 1,3% Производителност 3,5% 6,2% Инвестиции в ДМА - 33,1% - 19,1% Средна работна 3,6% 4,5% заплата 6
 7. Подобряване на някои функции чрез прозрачност и доверие  Улеснен достъп до пазари  Вътрешен пазар – подизпълнители, обществени поръчки, МСП, крайни клиенти  Външен пазар  Финансиране  Европейски програми  Банкови кредити  Емисия на облигации  Междуфирмено финансиране  Управление – повишаване на експертизата в отделните функционални области 7
 8. Прозрачност на МСП при присъдена оценка за кредитоспособност Източници на бизнес риск Източници на финансов риск  Оценка на държавен риск  Финансов анализ  Оценка на риск в сектора  Финансова гъвкавост  Оперативна ефективност  Финансова прогноза  Външни фактори  SWOT анализ  Качество на мениджмънта 8
 9. Прозрачност на МСП - източници на бизнес риск 1. Анализ на сектора 3. Външни фактори • Риск от състоянието на отрасъла • Клиенти – договорна сила, степен на • Правна рамка концентрация, условия на разплащане • Развитие и състояние на • Доставчици - договорна сила, степен на сектора концентрация, условия на разплащане • Пазарна позиция • Интензитет на конкуренцията • Сила на клиенти и доставчици 4. Качество на мениджмънта • Бариери за навлизане • Риск от продукти заместители • Исторически данни / Компетентност • Организационна структура • Корпоративна политика, отношение 2. Оперативна ефективност към риска • Продуктов портфейл, степен на • Оперативни практики, качество на диверсификация счетоводната политика • Материална база • Конкурентни предимства 9
 10. Прозрачност на МСП -източници на финансов риск Финансов анализ Финансова прогноза  Приходи от продажби и  Анализ на чувствителността на рентабилност паричните потоци към променящи се  Задлъжнялост нива на риска  Ефективност  Анализ на прогнозни финансови  Коефициенти на покритие показатели  Очаквано покритие на лихвените  Ликвидност плащания и плащанията по дълга  Парични потоци  Очаквани нива на кредитен риск на база на различни сценарии за развитие Финансова гъвкавост  Възможност за мобилизиране на ресурси при финансово затруднение  Силни финансови позиции на свързани дружества  Ликвидност на инвестициите SWOT Анализ  Неизползвани кредитни линии 10
 11. БАКР – създаване и изграждане на доверие Юли 2002  Юли 2002 г. – Учредяване на Българската Агенция за Кредитен Рейтинг (БАКР)  Юли 2004 г. – Подписване на споразумение с ICRA Ltd.(An Associate of Moody’s Investors Service)  Май 2006 г. - Комисията за Финансов Надзор (КФН) включи Българската Агенция за Кредитен Рейтинг АД (БАКР) в списъка на рейтинговите агенции, които имат право да право да присъждат кредитни рейтинги на застрахователни дружества заедно с международно признатите агенции Moody’s, Standard & Poors и Fitch.  Юли 2008 г.- КФН включи Българската агенция за кредитен рейтинг АД в списъка на рейтинговите агенции, които имат право да право да присъждат минимален кредитен рейтинг на банки заедно с международно признатите агенции Moody’s, Standard & Poors и Fitch. 11
 12. БАКР – изграждане на доверие  Април 2011 г. – Комисията за финансов надзор (КФН) и Европейският орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП), след близо едногодишно обстойно проучване, регистрираха Българска агенция за кредитен рейтинг АД (БАКР) по смисъла на “Регламент № 1060/2009 на Европейския Парламент и на Съвета на Европа относно агенциите за кредитен рейтинг”.  Декември 2011 г. – БАКР и Creditreform Rating Agency подписаха споразумение за взаимното приемане на рейтингите си.  Януари 2012 г. – БАКР и Creditreform Rating Agency създадоха международна мрежа от водещи агенции за кредитен рейтинг, наречена „Европейска Рейтингова Мрежа”. Двете агенции възнамеряват активно да се конкурират с доминиращите американски агенции за кредитен рейтинг и да играят водеща роля на европейския пазар за кредитен рейтинг. 12
 13. Полза за МСП от изграденото доверие  Улесняване на достъпа до външни пазари  Нови пазари  Увеличаване клиентите  Улеснява достъпа до финансови ресурси  Банкови кредити  Емисия на облигации  Стоков кредит  Намаляване вероятността от несъбираеми вземания  Подпомага управлението – експертиза в отделните функционални области 13
 14. БАКР – АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ АД София 1142 тел.: +359/2/987 63 63 бул. “Евлоги Георгиев” 95 www.bcra-bg.com 14
Publicité