Vino zona avgustiada_final_v.2

ilko gruev
ilko gruevJurnalist à InfoZ
ВВИИННЕЕННИИЯЯТТ ТТУУРРИИЗЗЪЪММ ВВЪЪВВ 
ФФРРААННЦЦИИЯЯ ИИ ББЪЪЛЛГГААРРИИЯЯ –– 
ППААРРААЛЛЕЕЛЛИИ ИИ 
ППРРЕЕДДИИЗЗВВИИККААТТЕЕЛЛССТТВВАА 
ППееттъърр ВВаассииллеевв,, 
““ВВииннооЗЗооннаа”” ООООДД
Какво е “винен туризъм”? 
 Най-вече: 
- посещения на винарски региони, 
изби и лозя, дегустации. 
 Но също и: 
- цялостно туристическо 
изживяване с богато познавателно съдържание: 
природа, история, култура, кулинарни традиции... 
- маркетингов инструмент за подобряване имиджа и 
икономическото благосъстояние на даден 
регион/страна.
Виненият туризъм във Франция 
• Почти 25 млн. винени 
туристи всяка година; 
• Сравнително 
равномерно 
разпределение в цялата 
страна; 
• Около 40% от туристите 
са чужденци; 
• Около 20% от 
продажбите на вина са 
директно от избата.
Основни типове винени туристи 
„Търсачи“ (20%) 
• Търсят нови места и възможности 
за изгодни покупки на още неоткрити 
от критиците вина; 
• Редовни посетители, за които най- 
важна е изгодната покупка. 
“Епикурейци“ (40%) 
• Очакват приятно прекарване, 
държат на естетиката и добрата 
кухня, търсят гостоприемство; 
• Редовни консуматори на вино, с 
много добри доходи. 
“Експерти“ (16%) 
• Знаят повече за виното и очакват да 
научат нови неща, очакват 
професионално отношение и 
експертни отговори; 
• Идват често, но не пазаруват много. 
“Туристи“ (24%) 
• Виното е просто едно от нещата в 
региона, което трябва да се види. 
Вълнуват се от природни и културни 
забележителности; 
• Пазаруват малко и са с по- 
ограничен бюджет.
Какво правят избите? 
 Винарски изби 
- Турове – организация, популяризация, такси; 
- Директни продажби, включително „на зелено“ 
- Продажба на рекламни и имиджови продукти; 
- Допълнителни туристически услуги – настаняване, 
хранене, музеи
Какво правят сдруженията? 
 Общи щандове на изложения – 
представят се не отделните производители, 
а региона (напр. Бургундия или Бордо); 
 Регионални „къщи на виното“ – места, 
където се предлагат вината на целия 
регион и информация за избите; 
 Ежегодни винени панаири – 
обикновено с излизането на новата 
реколта.
Какво правят другите участници? 
 Туристически агенции – предлагане на 
максимален брой предложения за всеки 
тип турист, представени по подобаващ 
начин; 
 Хотели, ресторанти, винени магазини 
– подчинени на винения туризъм и 
региона; 
 Други туристически атракции – 
синергия и синхрон с винения туризъм.
Какво прави правителството? 
 Местната власт: 
- рекламира региона 
като такъв (заедно 
със сдруженията); 
- грижи се за 
туристическата 
инфраструктура 
(табели, 
туристически офиси, 
информация). 
 Държавата – следи за спазването 
на стандартите и инвестира в имиджа 
на Франция и френското вино.
Ключови изводи от френския 
опит...
Ключови изводи от френския опит: 
 Колкото ппооввееччее ввииннааррннии – толкова ппооввееччее 
ттууррииссттии; 
 Нужни са ссъъввммеессттннии и ккооооррддииннииррааннии 
действия от всички участници; 
 ИИммиидджжъътт се изгражда 
методично и постепенно 
сс ддеессееттииллееттиияя.
Ситуацията в България 
 Съществуват отлични предпоставки 
(история, инфраструктура, забележителности, 
качествени продукти) – липсва имидж; 
 Усилията на отделните участници (винарни, 
туроператори, допълващи бизнеси) са по-често 
изолирани – отсъстват общи инициативи по региони; 
 Държавата може да 
помогне, но главната 
инициатива е в 
заинтересованите страни 
(различните бизнес 
участници).
ВВЪЪППРРООССИИ ИИ ДДИИССККУУССИИЯЯ 
За контакти: 
“ВиноЗона” ООД 
www.vinozona.net 
vinozona@vinozona.net 
0888 572 436; 0887 455 285
1 sur 12

Contenu connexe

Plus de ilko gruev(20)

Catalog Аvgustiada 2014Catalog Аvgustiada 2014
Catalog Аvgustiada 2014
ilko gruev1K vues

Vino zona avgustiada_final_v.2

 • 1. ВВИИННЕЕННИИЯЯТТ ТТУУРРИИЗЗЪЪММ ВВЪЪВВ ФФРРААННЦЦИИЯЯ ИИ ББЪЪЛЛГГААРРИИЯЯ –– ППААРРААЛЛЕЕЛЛИИ ИИ ППРРЕЕДДИИЗЗВВИИККААТТЕЕЛЛССТТВВАА ППееттъърр ВВаассииллеевв,, ““ВВииннооЗЗооннаа”” ООООДД
 • 2. Какво е “винен туризъм”?  Най-вече: - посещения на винарски региони, изби и лозя, дегустации.  Но също и: - цялостно туристическо изживяване с богато познавателно съдържание: природа, история, култура, кулинарни традиции... - маркетингов инструмент за подобряване имиджа и икономическото благосъстояние на даден регион/страна.
 • 3. Виненият туризъм във Франция • Почти 25 млн. винени туристи всяка година; • Сравнително равномерно разпределение в цялата страна; • Около 40% от туристите са чужденци; • Около 20% от продажбите на вина са директно от избата.
 • 4. Основни типове винени туристи „Търсачи“ (20%) • Търсят нови места и възможности за изгодни покупки на още неоткрити от критиците вина; • Редовни посетители, за които най- важна е изгодната покупка. “Епикурейци“ (40%) • Очакват приятно прекарване, държат на естетиката и добрата кухня, търсят гостоприемство; • Редовни консуматори на вино, с много добри доходи. “Експерти“ (16%) • Знаят повече за виното и очакват да научат нови неща, очакват професионално отношение и експертни отговори; • Идват често, но не пазаруват много. “Туристи“ (24%) • Виното е просто едно от нещата в региона, което трябва да се види. Вълнуват се от природни и културни забележителности; • Пазаруват малко и са с по- ограничен бюджет.
 • 5. Какво правят избите?  Винарски изби - Турове – организация, популяризация, такси; - Директни продажби, включително „на зелено“ - Продажба на рекламни и имиджови продукти; - Допълнителни туристически услуги – настаняване, хранене, музеи
 • 6. Какво правят сдруженията?  Общи щандове на изложения – представят се не отделните производители, а региона (напр. Бургундия или Бордо);  Регионални „къщи на виното“ – места, където се предлагат вината на целия регион и информация за избите;  Ежегодни винени панаири – обикновено с излизането на новата реколта.
 • 7. Какво правят другите участници?  Туристически агенции – предлагане на максимален брой предложения за всеки тип турист, представени по подобаващ начин;  Хотели, ресторанти, винени магазини – подчинени на винения туризъм и региона;  Други туристически атракции – синергия и синхрон с винения туризъм.
 • 8. Какво прави правителството?  Местната власт: - рекламира региона като такъв (заедно със сдруженията); - грижи се за туристическата инфраструктура (табели, туристически офиси, информация).  Държавата – следи за спазването на стандартите и инвестира в имиджа на Франция и френското вино.
 • 9. Ключови изводи от френския опит...
 • 10. Ключови изводи от френския опит:  Колкото ппооввееччее ввииннааррннии – толкова ппооввееччее ттууррииссттии;  Нужни са ссъъввммеессттннии и ккооооррддииннииррааннии действия от всички участници;  ИИммиидджжъътт се изгражда методично и постепенно сс ддеессееттииллееттиияя.
 • 11. Ситуацията в България  Съществуват отлични предпоставки (история, инфраструктура, забележителности, качествени продукти) – липсва имидж;  Усилията на отделните участници (винарни, туроператори, допълващи бизнеси) са по-често изолирани – отсъстват общи инициативи по региони;  Държавата може да помогне, но главната инициатива е в заинтересованите страни (различните бизнес участници).
 • 12. ВВЪЪППРРООССИИ ИИ ДДИИССККУУССИИЯЯ За контакти: “ВиноЗона” ООД www.vinozona.net vinozona@vinozona.net 0888 572 436; 0887 455 285