Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

VUK - UFRS Karşılaştırması

27 040 vues

Publié le

Publié dans : Économie & finance
 • Dating direct: ❤❤❤ http://bit.ly/39sFWPG ❤❤❤
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/369VOVb ❤❤❤
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Follow the link, new dating source: ❶❶❶ http://bit.ly/369VOVb ❶❶❶
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Dating for everyone is here: ❶❶❶ http://bit.ly/39sFWPG ❶❶❶
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici

VUK - UFRS Karşılaştırması

 1. 1. VUK – UFRS KARŞILAŞTIRMASIKASA MADDİ DURAN VARLIKLAR-1ALINAN ÇEKLER MADDİ DURAN VARLIKLAR-2BANKALAR MADDİ DURAN VARLIKLAR -3VERİLEN ÇEKLER MADDİ DURAN VARLIKLAR-4 MADDİ OLMAYAN DURANALACAKLAR VE REESKONT VARLIKLARUYGULAMASI KARŞILIKLARŞÜPHELİ ALACAKLAR KIDEM TAZMİNATLARISTOKLAR-1 SATIŞLAR VE DİĞER GELİRLER-1STOKLAR-2 SATIŞLAR VE DİĞER GELİRLER-2STOKLAR -3 ERTELENMİŞ VERGİ-1STOKLAR -4 ERTELENMİŞ VERGİ-2
 2. 2. Maliyet bedeli (emtia, gayrimenkul, demirbaş, zirai mahsuller)Borsa rayici (yabancı paralar, bazı menkul kıymetler)Tasarruf değeri (alacak ve borç senetleri reeskontu, şüpheli alacak karşılığı)Mukayyet değeri (alacaklar, borçlar, ilk tesis ve kuruluş giderleri, aktif pasif geçicihesap kıymetleri)İtibari değer (kasa, tahviller)Vergi değeri (bina ve arazinin emlak vergisine göre değeri)Rayiç bedelEmsal bedeli ve ücreti (kıymeti düşen mallar)Alış bedeli (hisse senetleri)
 3. 3. a) VUK – TDHP: Nakit paralar yer alır. YTL’ler üzerindeki değerle, dövizler değerlenerekgösterilir. Değerleme farkları 646/656 hesaplara aktarılır.b) UFRS: Kasadaki paraların nasıl değerleneceğine dair özel bir hüküm yoktur.Değerleme, yabancı paralar bakımından VUK da olduğu gibi TCMB efektif alış kuru ileyapılır.
 4. 4. a) VUK – TDHP: Vadesi gelmiş ancak henüz tahsil edilmemiş çekler 101’de izlenir. Çekvadeli ise 121 hesaba aktarılır. Ancak yaygın uygulama 101’de izleme yönündedir.b) UFRS: Vadesi gelen ve gelmeyen çeklerin ayrımının yapılması gerekir. Vadesigelmemiş olanlar mutlaka 101’den 121’e aktarılır.
 5. 5. a) VUK –TDHP: Bankadaki paralar kayıtlı değeri üzerinden değerlenir. Mevduatlarvadeli ise, faiz tahakkuku yapılarak 642 hesaba gelir yazılır.(181/642) Aynı işlem repohesapları için de yapılır.b) UFRS: VUK’a benzer işlem yapılmaktadır. Ancak faiz gelirleri tahakkuk tutarıanaparanın üzerine ilave edilir. (102/181) (UMS-1)- A ve B tipi likit fon yatırım araçları VUK-TDHP’da 102’de gösterildiyse, 118 hesabaçekilir. (118/102)
 6. 6. a) VUK – TDHP: Vadesi gelmeyen verilen çeklerin 321, vadesi gelenlerin 103 hesaptaizlenmesi gerekir. Uygulamada tamamını 103’de izlendiği görülmektedir.b) UFRS: Vadesi gelenler 103’de, gelmeyenler ise 321’de izlenir.VUK’da vadesi gelmeyenlerden 103’te izlenenler ters kayıtla 321 hesaba aktarılır.(103/321)
 7. 7. a) VUK – TDHP: Alacaklar başta alıcılar olmak üzere kayıtlı değeri ile değerlenir.Reeskont isteğe bağlı ve sadece senetli alacaklar için geçerlidir.İç iskonto yöntemi uygulanır.b) UFRS: Çeşitli alacakların içinde bulunan ve ilişkili taraflara ait olanlar “ilişkilitaraftan alacaklar” hesabının altına kaydedilir. (131/120)- Tüm alacaklar reeskonta tabidir. (657/122) (UMS-39)Reeskont işlemi iç verim oranı metoduna göre yapılır. (UMS-39)Bu esasa göre bulunan tutar, VUK’na göre yapılan işleme göre bulunan değer dikkatealınarak düzeltilir.
 8. 8. a) V UK – TDHP: Şüpheli alacak karşılığı ayırmak için alacağın dava ve icra safhasındaolması gerekir. (128/120 ve 654/129)b) UFRS: Tahsil edilemeyeceği düşünülen her türlü alacak için karşılık ayrılır. (İşletmeve denetçiye aşırı takdir hakkı) (128/120 ve 632/129)- Karşılık giderleri VUK’taki gibi 654 hesaba değil, 770-632 hesaba aktartılır.- Geçmiş döneme ait oluşan şüpheli alacak tutarı, cari dönem mali tablosuhazırlanırken 120 hesaba aktarılır ve daha sonra geçmiş dönem zararları (580)hesabına kaydedilir.
 9. 9. a) VUK – TDHP: - emtea maliyet bedeli ile değerlenir. Stoklar, 150- 153, 157-159hesaplarda gösterilir.- Stoklar satın alma ve üretim maliyetleri ile değerlenir.- Değeri düşen emtea emsal bedeli ile değerlenir. Takdir komisyonu kararına göre farkgider yazılır.- Satın alınan malın satın alma maliyetine, nakliye, gümrük, alış komisyonu, taşımasigortaları gibi giderler eklenir.- İndirilemez nitelikteki KDV’ler maliyetin bir unsurudur.- Direkt faiz ve kur farkları, mal aktife girinceye kadar ödenmiş ise maliyete ilave edilir.Mal aktife girdikten sonra yapılan ödemelerin maliyete ve giderlere intikaliihtiyaridir.(VUK 238)- Stok değerlemesinde fiili maliyet esastır. Ancak FIFO ve Ağırlıklı Ortalama Maliyetyöntemleri de kullanılır.
 10. 10. UFRS (UMS-2): -Bilanço gününde maliyet bedeline göre satılabilir veya yeniden satınalınan fiyatında düşüklük tespit ediliyor ise düşük değer ile değerleme yapılır.-Düşük değer, maliyet bedeli ile net gerçekleşebilir değerin daha düşük olanıdır.(NGD= Tahmini satış fiyatı – tahmini tamamlanma maliyeti)- Şirketin malları içinde kullanılamayan ve pazarda satılamayacak değeri düşen malvarsa bunun için stok değer düşüklüğü karşılığı ayrılır.(620,621/158)- Finansman giderleri (faiz, komisyon ve kur farkları) maliyete yansıtılmaz. (UMS-2.17)VUK’na göre yansıtılanlar geri çekilir. (660/150,620,621)- Ancak, uzun süren yapım işlerinde finansman giderleri maliyete yansıtılır. (Uçak,gemi yapımı, yap-sat inşaat işleri)
 11. 11. b) UFRS: - Mal vadeli alındığında, normal fiyat ile vadeli fiyat arasındaki farkfinansman gideri sayılır. (UMS-2.18)Burada alım işlemi ile finansman işleminin birlikte yapıldığı kabul edilmektedir.- Erken ödeme iskontosu alındığı taktirde, bu tutarlar maliyet ile ilişkilendirilmez,doğrudan gelir yazılır.- Stokların değerlemesinde FIFO ve ortalama maliyet yöntemleri temel alınmaktadır.- UMS, maliyete yakın olması nedeniyle perakende yöntemi ve standart maliyetyöntemlerinin kullanılmasına izin veriyor. (UMS-2.21)-Perakende değerleme yönteminde stok maliyeti stokların satış değerinden, o stokgrubunun brüt kar marjının düşülmesiyle bulunur.(UMS-2.22)
 12. 12. UFRS: - Özel mallar için de gerçek parti maliyet yöntemi kullanılır. (UMS- 2.23)- Benzer özellik ve benzer kullanıma sahip tüm stoklar için aynı maliyet hesaplamayöntemi uygulanır.- Tür ve kullanım alanları farklı olan stoklar için farklı maliyet hesaplama yöntemikullanılabilir. (UMS-2.25)- Değeri düşen stoklar için takdir komisyonundan karar alınarak stok değer düşüklüğükarşılığı ayrılıp gider yazılır. (UMS-2.29)
 13. 13. Bu kıymetler TDHP’na göre 250-259 hesaplardan oluşur.a) VUK – TDHP: Bu hesaplar maliyet bedeli ile değerlenir.- MDV’ın alımı sırasında ileride yapılması muhtemel harcamalar yapıldığı zamanmaliyete ilave edilir veya tamir, bakım, onarım harcamaları kapsamındadeğerlendirilerek gider veya maliyet olarak dikkate alınır.- Vade farkı, kur farkı ve faizler aktifleşme döneminin sonuna kadar maliyete dahiledilir.- Aynı ödemeler için sonraki yıllarda seçimlik hakkı vardır.- Alınan sübvansiyonlar gelir yazılır.- Amortisman için normal, hızlandırılmış ve fevkalade yöntemleri vardır. Faydalı ömürtebliğlerle belirlenmiştir.- Kıst uygulaması sadece binek otomobiller için geçerli olup, diğer sabit kıymetler içinuygulanmaz.
 14. 14. b) UFRS: - Maddi duran varlık ile ilgilendirilebilen her türlü maliyet (satın alma bedeli,nakliye, indirilemez nitelikli vergiler) aktifleştirilir. (UMS-16.16, 17)- Maddi duran varlığın alımı sırasında belirli olan ve ileriye dönük olan yükümlülükler,masraflar, varlığın maliyetine eklenir. (UMS-37) Ancak bu ekleme işlemi yapılırkendoğacak masraflar bugüne indirgenerek maliyete eklenir.- Maddi duran varlıkların maliyeti oluşurken vade farkı, kur farkı ve faiz olarak ödenentutarlar, stoklarda olduğu gibi maliyete dahil edilmeyerek gider yazılır. (780 hesaba)- Stoklarda olduğu gibi yapımı uzun süren varlıklarda finansman giderleriaktifleştirilebilir.- Vadeli olarak alınan maddi duran varlıklar, bugünkü değerlerine indirgenerek maliyetoluşturulur.
 15. 15. b) UFRS: - Teşvikli olarak alınan bir varlık varsa, alınan sübvansiyonlar varlığın defterdeğerinden düşülür. (UMS-20)- Amortisman uygulamasında varlığın ekonomik ömrü ile faydalı ömrü birbirindenayrılmıştır.- Faydalı ömür işletme tarafından belirlenir ve amortisman buna göre ayrılır.- Toplu sabit kıymet alımlarında her bir kıymet için ayrı amortisman oranı uygulanır.(Otel örneği)- Araziyle birlikte alınan binada, binanın değeri ayrıca hesaplanarak amortisman onagöre ayrılır.- Maddi duran varlığın alım tarihi dikkate alınarak kıst amortisman uygulaması yapılır.
 16. 16. b) UFRS: - MDV’ın değeri her hesap döneminde gözden geçirilerek faydalı ömür bunagöre belirlenir. (UMS-16.61)- MDV’ler maliyet bedeline göre, daha yüksek bir değer olan gerçeğe uygun değer ileyeniden değerlenebilir. (UMS-16.31) Gerçeğe uygun değer, sabit kıymetin piyasakoşullarında satılması halinde beklenen fiyattır. (piyasa rayici ile değerleme)- Bu şekilde yapılan değerleme ile sabit kıymetin kayıtlı değeri arasında olumlu farkvarsa, bu tutar özkaynaklar altında yeniden değerleme fonuna kaydedilir. (Örnek:252/522)Gelecek dönemde değer kaybı olursa bu fondan düşülür.- Ancak yeniden değerlemeye göre varlığın maliyetinde bir kayıp oluşmuşsa bu tutargider yazılır. (UMS-16.39, 40)
 17. 17. a) VUK – TDHP: Bu hesaplar 260-264 ve 267-269 kodlarda izlenir. Mali tablolardagösterilmesi, stoklar ve maddi duran varlıklarda olduğu gibidir.b) UFRS: - İşletme bünyesinde yapılan araştırma giderleri gider yazılır. Geliştirmegiderleri ise maliyete eklenerek aktifleştirilir.- KVK ve ARGE yasası çerçevesinde yapılan harcamaların tamamı matrahtan düşülürve aynı zamanda amortismana tabi tutulur.- UFRS’ye göre, MODV’ın amortismanında isim hakkı, miktar üzerinden ödenenpatent gibi durumlarda üretime bağlı amortisman yöntemi kullanılır. Diğerdurumlarda VUK’da olduğu normal ve azalan bakiyeler yöntemi uygulanır.- İşletmenin kendi bünyesinde yarattığı MODV harcamaları aktifleştirilemeyip gideryazılır.
 18. 18. a) VUK – TDHP: - Daha önce değinilen şüpheli alacak karşılığı en belirgin olanıdır.- Olayın dava ve icra safhasına intikali halinde gider yazılır.b) UFRS: -Yükümlülüğün gerçekleştiği dönemde karşılık ayrılır.- Nakit çıkış ihtimali bulunmayan konular için karşılık ayrılamaz.- Örneğin bir firma hakkında oluşan vergi ihtilafı dolayısıyla vergi mahkemesinegidilmesi halinde, karşılık ayrılması zorunludur. Ancak,VUK’a göre böyle bir karşılık ayrılamaz.-İleriye dönük ortaya çıkması muhtemel olumlu ve olumsuz şarta bağlı yükümlülüklermali tablo dipnotlarında belirtilir. VUK’da böyle bir uygulama yoktur. (UMS-37)
 19. 19. a) VUK – TDHP: Kıdem tazminatı ancak işçinin iş akdinin sona ermesi halinde ödenirve gider yazılır. Stoklar ve üretimle ilgilendirilmez.b) UFRS: - Kıdem tazminatları ve kullanılmayan izinler için karşılık ayrılır ve gideryazılır. Stok ve maliyetlerle ilgilendirilmez. Kıdem tazminatı karşılıkları toplam rakamolarak değil, net bugünkü değere göre hesaplanarak gider yazılır.- İskonto oranı olarak devlet tahvil faiz oranı dikkate alınır. (632/373,632/472)
 20. 20. a) VUK – TDHP: Faturanın düzenlenmesi, malın teslim edilmesi ve hizmet ifasınıntamamlanması ile hasılat gerçekleşmiş olur. Ancak istisnai durumlarda sadece KDVyönünden geçerli olan avans faturalar düzenlenmektedir.- Satış bedelinin içinde bulunan vade farkları hasılat sayılır.a) UFRS: - Mal satılıp, tahsilat yapılsa bile malın teslim görevi satıcıya ait ise tahsilattutarı hasılata değil, sipariş avanslarına (340) yazılır. Veya satış kaydı ve maliyet kaydıdüzeltilir. (600/120 ve 157/620)- Vadeli satış tutarı iskonto edilerek bulunan fark faiz geliri olarak yazılır. VUK’a göre600 hesaba yazıldıysa düzeltilir. (600/642)
 21. 21. a) UFRS: - Hizmet işletmelerinde bilanço tarihi itibariyle hizmetin tamamlanma oranıdikkate alınarak gelir ve gider oluşturulur. VUK’a göre tamamlanmayan hizmetler içingelir ve gider kaydı yapılmaz. (Yıllara yaygın inşaat ve onarma işlerinde olduğu gibi)
 22. 22. - Bu deyim UFRS uygulamasına aittir. Mali ve ticari kar arasındaki farklılığınuyumlaştırılması için “Ertelenmiş Vergi Varlığı” ve “Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü”hesapları kullanılır.- Mali ve ticari karı farklılaştıran unsurlar sürekli ve geçici farklar olaraksınıflandırılabilir.- Sürekli farklara örnek olarak gecikme zamları ve faizleri, yasal sınırı aşan bağış veyardımları, ilgili yılda unutulan amortismanları gösterebiliriz.Bunlar vergi matrahından hiç indirilmez.- Geçici farklara örnek olarak, kıdem tazminatı karşılığı, çekler için ayrılan reeskontlar,henüz indirilemeyen geçmiş yıl zararları, menkul değer ve VUK md. 278’e uymayanstok değer düşüklüğü karşılığı gösterebiliriz.
 23. 23. - Bunlar bir dönemde matraha ilave edilmekle birlikte sonraki dönemde vergimatrahından indirilir.- Ertelenmiş vergi varlığı (borçlu hesap) ve ertelenmiş vergi yükümlülüğü (alacaklıhesap) yukarıda değinilen geçici farklardan doğar.- Geçici farklardan kıdem tazminatı karşılığı, VUK md.323’e uymayan şüpheli ticarialacak karşılığı kazançtan indirilebilir bir unsur olup,“Ertelenmiş Vergi Varlığı” doğurur.(EVV/691)- Geçici farklardan stok değer farkları, sabit kıymet değerleme fonu vergilendirilebilirbir unsur olup, “Ertelemiş Vergi Yükümlülüğü” doğurur.(691/EVY)- Ertelenmiş vergi varlığı ve ertelenmiş vergi yükümlülüğü hesapları birliktebulunduğunda bilançoda uzun vadeli kalemlerin altında netleştirilerek gösterilir.

×