Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

บทความเรื่อง การใช้ Cloud Computing ในประเทศไทย

3 480 vues

Publié le

บทความลงใน e-Leader เดือนล่าสุดของ ดร.ธนชาติ นุ่มมนท์

Publié dans : Business
 • Follow the link, new dating source: ❶❶❶ http://bit.ly/2u6xbL5 ❶❶❶
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Dating for everyone is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2u6xbL5 ♥♥♥
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici

บทความเรื่อง การใช้ Cloud Computing ในประเทศไทย

 1. 1. ตึ คึ' 1 'ลึ เ : 'ถี ษ `} ดี ฆ ภิ ๗ ดั ฉื :พื้กึ๋` `:บี้ ญิอื ด่ หึ หึ 1” ฮ๊' น ทํ{บ่ '/»/ ฐี จุ๊"สุ่""`หึ ' รั `ภี |ฮี้บู'ขุ่ขุ่ -เ'เ ย่ ฏี 1 ' หึ' - *หึ ร๊ ยี่ฐีวุ้]ศ์รั่ธํ`?ภียู'ฐ ษิ ฝั่จู๋กั้บี้ ฉื ยั › ซี ซํ ' 'ขี้เ กุ่ /อื พี งั 'เ หึ ' ขุ่ปุ่ วุ้ต๊!'ษิบ่๑ฮุบ่บ่ธู|!บ่ฮู ' ผั ร รุ่ร่ งุท่1!เบ่ษิ|ชุ่บ่|ขุ่บ่บ่ณุรุ่๒ณุบุ๊" บ` “ งุ่ขุ่ ' _ตั๋ `จู๋ }จูใบุ๊|รู๊ตั้ขุ่อื!||บ่ฝั่บ์สู่!" " จิด่กุ่}หิ ` หู่` หึ ต๊- ' ช้' “ถี 'หึ หึ ' ณิ' ' ' ฐ์ ขุ่ ขื่ วื / งี้'มื้' หุ่ ' หึ ฐิ' ^ ฐี'น่จุ๋ขุ่ ปั๊ หุ่ กี หุ่ งํ จู๋ `ด่'วั่ อุ่ชี่ ขุ่ หึ ฆั ` ขุ่อี้ฐ์ขุ่ฐ์ข'มื้ชื่สื้"" . ปี๋ 1ขุ่ซ์'จู๋/ ` มั้`ด่หุ่”ฟื้. ขุ่ อื ทู ยู่นื่ อื พุ“ ` ' ""ขุ่ ` ` ` "สื้ งั บ่บี้พื้ `. หั' วู๊ 'ฆั จ๋ ธี ` หึ `เ "' " 'นุ้ ฝุ่ขุ่' ห รุ๊||'}ร๊ญิ[หู่ "" ฟื้ น่ 'น่ "|`ก้' ›' !พุ' 'ดึ ' หึ'หิ ""'- 'อื 1 `ด่มื้ “ชื่ บ่ฟื้ผุจ๊วู๊รู่* พุ ` '/ ` ` ตี๋ซ `งูขุ่พี“หุ่ );ชิ้`บ่! หุ / ซื ธั |นี้" ถี " ย่ ฮี้^จู๋ ขื่ _ ' ผุ้ สํ ทึ บ่' ' ทู้ ` ม่ ซี ภั หึ เ "'นิ้ด่“ ซี หึ ถี นิ } ` ' ถี ` ๖'ญิ ภั'ษิ งู' หุ่- . ` หุ่ ถี บ่` ม่ซ์ย่พี` บ่` บ่น้ `น่` ` ปั๊` ย่`น่` อืห่.งี้ ดุ เอุ่ - ` ' ' ขุ่ งํ ` ^`1 ' ' ^ ' บ่{ ' ถิ่`สุ่`ขุ่` จู๋ฟื้จู๋ขุ่ด่ :" น่|`จี๋ บ๋อบูลวุากหป)ยงาบอืวุ-ยอ่างวุ 1บ่บ 6อธบู๊ก6ธขุ่ |บิ( กิฐิอ ก๊๐ธธ65[6ธ ธ656ย๊ธ(ก ถ่าง 5:บุคสิ้ายก-แวํา เกคโบโลยิ (1๐บฮ่ [๐๓บู๊บ{ขุ่กอู กําอื-บ่เปลิยบโลกโอกิ |เล:๓ลา0บึ้าบ โอกิกิปุงโปลู่กา$วํากิบ่าย5:บบ (|๐บอ่ (๐๓๐บ[บ่กอู บากบึบ ก-ง ษิบ๒|1( (|๐บอ่ |เล: บู๊ธบ่บํล[6 (|๐บปื่ บอิ๊บักกิกําธุ5กิวุบี้าบ (|๐บปื่ ถ่าบ่] เบ่บ ^๓ถี2๐ก พ6๒ 56ธงขุ่(ธีล๊ กิบื๗ลป5:กอบกา5กิบึ้บับบาก เเล:บอิ๊บักบอฟบึ้เเ)อิ๊บาง$ายกิต๋องเปลียบธูป|เบบกา5 บายบาเบํบกิตลาถ (|๐บบี่ โปอําวุ:1ปีบ ^บี่๐๖6' ษับ่(ธ05๐ร์โ กิฐิอ 0ธยี้(|6 ข้ดูมูลด์วฎลขตลาด 0|๐บูปื่ ของ 6อืก่กั้ธี[ ระบุว่า 32ว้๐ เมึอเทึยบกับซอฟด์เเวร์ทิ่เปี๋น ฝั0ก-0|0บปื่ ตลาด 0|๐บปื่ จะโตขืนถื่ง 43.3 พันลั้านดอลลาร์ หึจิสั้บืลั้ดลี่วิน 68”/๐ บางํท่านหึนซัยึมู่ฟิหิ่างํโ ใบูปิ้ 2015โดยเเปงเบี้นล์ดลํวบูขบิง อือืฮึอื เหลํานีเเลั้วกืเกิดต๋าถามว่าเเสี้วท์าใมดคาด 49.2ฮัปื'9ฮึอื85ล๊5ปี๊มิ้ตั้เละ|ถีฮึ545จู๋3ปี๊บึ้นอกคาก 0|0บอ่ ลีาหร๊บบัานเราอืงใมยืสอดคลั้องกับ บื ก์ระบุว่าล์ดล่วบุดลาดซดูฟต๋เเๆรุ้ท๊เป้น ๐|๐“ปิ่ กระเเสโลก เพราะถึงเเม้ว่าจะมึสิ้ดล่วนทึมากขืน จะเพึมขืนงืคยๆ ซิ่งในปิ 2018 จะมึสัดฆ่วนเบ็แ เหิ่ก็ยั้งํใม่ใติ้ร็บคโโมบิ้ปิ้มมวืหึน็กั้ ตุ้กึ๋5 ภับีธ |สบีธ หึ 70๒1 5บีบี5 นุ ห็บีบี5 บ่บีส5 70๒1 บ๊ขุ่ฮ่'1||" 1`) 13 ?ฮื 1งี้1 213 2`งี้ 1โ"" ง่อิ่3 หึ7]ขุ่`)':| รึอื'2"" ฉื1')ขุ่ย๊ด่ ']| (1|:'|: ` 'รี้โ'2 ด่` 5อิ"` `รี้อืวู้ ` ยื้1หึวู๊"ป๋` ' ตั้!!|"'ใด่'! 13ง่ |:ปั้3 ใ ใงี้7 งี้ "ขื่อ็ ธีริ๊` หึร๊โ หึ[ขึ้11`.' สั้2อึ๋" `ผุ้`งิ ` `1"': " "›ล๊`-1 ถี ':`1 ถี 'ใ'วู๊` 3๐;ยี่"อื๐' ฮึ-("ธีติ์' บ่งี้ทอ กี๊('ปื่รปุ๋". ปุ้อืวู๊'[ 0?ยํ
 2. 2. ส บ่ยี่"'ด่'น่ซี:สู่: บ่:ฮี1|บ่ ด่ 'ขุ่`บ่;:ภุ. `.ษุนู่จู๋ปิ๊ ปืจจ๋ยทลายๆ ป8:กา8กี่กําโท้ตอาต 0|๐แอ่ โแป8:|กศ|8าโบ่โตบําจ:บาจาก|ทดุบอตํางๆ ดีงบึ้ ?(] ท)()(] 10(ปั๊00 ยี่ " ?ต๊|จบ่ฐ์ยูบ่บ่!1ๆเซ์อู๊1อู๊บ่| เนี๊ษุด่๒พุ|ฐ|ปี้โล็ย๊จุ๋บุ๊| มุ่ฐิเขุ่ขุ่เเจู๋|ปี้เเบั้อืล๊ ขื่รืทู้ ข็ขั้ก๊ม๊ข็ฮ็งุ่~ทู้ขั้ทู้ปั่ปี้ยื่คีขุ่ปี้ฮ๊มื้ง้ย๊ปี้ฎ์ปี้!ด่ธัโภี๓ฝั่ฟืปือี่ท่บี่คี}!โ จ็ถทํร้!ด่!บ่!ด่"พษรั้'ขุ่บ่บ่บ่พยุ่จค์วุล๊บ่|บ่วุ๖ ๑|บ่'บ่'บ่ชุ่ "บ่.บ่.บ่บ่!บ่'บ่ถ'๒1 บ่'ขึ้ทิ่ฐ์ณ์ขบ่!ตื้วุ' ฉหู'ฮร็'บ่ยุ่.งํนู๋ณิข|จุ่ ศึา!0บ่ บ่บ่ฮืน่ปืปี้ปื่-น่๖|ฉบ่'-ษ!บ่ล๊บ่!'-|ชุ่เ'ฮ่วขุ่` "-1|'บ่'เชุ่ ปี้ซํ^ล๊' !!`ด่|ฉอื|เปี๊'บ่ตั้บ?ด่|ย่วุ่!ตุ๋ปื่ยี่ขุ่บ่ท็!! ขี!|ขท๖ปื่ฮ่ยิ่แ' เคํวุ|บ่ปี!บ่ยุ่บ่ซ่ 'เ'บ่สี้ผุ้- อิ้ไ!|นู่1บุ๊฿บ่กั้บ่1บ่ บ่ถบ่ชุ่ห่น่ยํปี้ปื่-|ยัณิบ่ยุ่ขบ่บีบ่!.|ฑฮั|บ่วุฮ๊' (||'บ่บ่|ฮ่| ยุ่ทษ .ฑิ-บ่ท!อิ่บื้บ่!'บ่ยุ่ขุ่!หทบ่ด่ด่ว๖บ่ฉุษีด่น่วบ่บื่อู๊`บ่จิ่น่'ส ผุ้!ตี่ชุ่บ่ยุ่|'!หลบ่จู}ห!บ่!' ญ์|เ"'บ่ธํ| ฉิญี่ขบ่า-ย๊ปุ๋จด่` บื!ปุ๋คี้ทังี้อทํว็!ขุ่!บ่!น่ขุ่|ทรั่`ทงี่'ยุ่ยั!บ่บ่ฉ!บ่|!!`บ่บ่!ขุ่ธู -!"` ปิ่฿บ่ฆดิ้!"บ่|บ่บ่บ่?-คี้ห่น่ฝี'บ่"บ่ฆัปื่`บ่ยับ่ยุ่ทห่งัณิขุ่จุ๋` ธิกอข์ชูข์ธิ5อ ^ชูซู|บึยํอบู๊ธี๐ก$' (|ยํแอ่ ง$ ผอก (|๐แถ่ ฿องยํกบอ5' $ฒ 1ขุ่วุ"17 11"ด่)$ 1ไ'ขื่`)^ .›013 201'ใ ' [|เย1`อื': ขื่'บ่ หิพื้ตื่'!`ผูภตื่=(พุ 1ขุ่""24 =ย่|๖บึ้'เยี่”|'|เฟ่บ่กั้` ร1อ่'ด่|บ่๓อ่ท“|'|ปี่บ่!| ตึ`บ่'บีบุ๊จ๊'บ่'1๖พิ ` ปื่ทุ!ด่พปี๋๖บื่จท|อ|ฉทงี้วุ๖บ่กี่!ผุ้พํ!บ่!1 `-!|'บ่'เด่| ปี้ฉบ่ปื่`จู๋ ปั่ยุ่ผุ้ห!บ่!|งัป๋'บ่ปุ๋ตั้ฒ่น่ปี่จึฒิ$ยุ่นื่|๒ขุ่ปี้'บ่วุ๖บ่ห!บ่!|บ่วุผุ้` จบ่!๒โด่บ่!กุ๊ผุ้!.วั่ณ์|จ็จฆังับ่บ่ปี๊อ|บื้|!|ยัดี๋น่ปี่งัฒยุ่` อุ๊ถบึ้วุฬิงี้0ะ1จ็ผุ้ทิ!ฮ่!| กึ๋น่หื่งัปื่ถิ!ฮ่ปี๊|ยุ่บิ้หี่วุขุ่ฑค!ขุ่หึ ไท่จก๊วบ่!ปุ๋บืนิ้วุมั๊-บ่!`ขุ่ผุ้วั`ฒ่ค่฿7ด่บ่!|นื่วขุ่ฮ้!ยัใ-|ปี๋|ปั๊฿ฟืย๊ ณุ!ทษหบ่บ่บ่ปั่บุ๊กืบ่ษใ-|ฉบ่!อิ่ยุ่' ห "วุ้ 1ด่ใ`ขื่รึฉี่'6 ]'วู} นู”นู ปื่ปื่ฉื,วุ้ธี 2หึวิ15 ปิ่(›1บิ ' ('บํสื่บ่ 3๒ผุ้๖`| บูฐ์')' ='|๖ฒิปิ่!|ฒฉ' ] 'ด่หึ|ยํ|กั้บ่!ผุบ่ษบี|รึธี'1 ขื่2อ่!'1!เอุ่1 3 (|['บ่'เนื่ธีฟี่ฑิ!บ่! ฆ['บ่!เยุ่| `ซึบ่ชื้ย๊บ่!`ย่น่วุฉัวุล๊|คึชุ่บ่!รุ๊ยี่ ซํบ่บ่5หีปี้ผุ้บืล๊ทฑ'บ่อู๋!`ฟื่ สั้!" ฮันี๊!ดํ' ฟั!บ่!เ ๒ขั้มั๊ ปั๊ผ ศ-บ่ฮัยูบ่ยุ่ฮ่!บ่!บ่.'-บ่บึ้ฒขุ่หบ่ยุ่.ผุ้ขุ่บ่วุขุ่' สุ'กิ่(คี่..ขุ่ อึ้ยี่|..กั้.ถ้ ๒|“เ'1วุ้`ยุ่!ซิ่ชุ่บ่!ตั้น่๖!ต่บ่บ่ผุ้วณิ'!บ่!ตั้บ่เ'|วุห่ฒ0ฟี่ปื่ช๊!.สั้ บั้ะผิ ใก|รุ่|ฮัห!บ่!วุ้คี่ดื้จี้ทู้กั้ เหิ่วุ` นี๊นี๊ธํ'ขุ่`พ็วุขุ่บ่บ่บ่ธขุ่ ชืบ่ษบีหีเผุ้ยิ่`จูล๊ทึ่วุ|บ่บ่ผุ้`ปั้หซหึบ่ตื้ขุ่กั้'บี(”บู๊!['บ่'เรุ่ย่ ` ถื่รื้ด่!ณั.บ่;ฟล๊›ถขุ่ดี๋บ่อบ่!สุ่บ่จ็วุณิว|อี่น่บุ๊ษัยี่บ่!อ่ตี3฿ญ์ ขุ่ขุ่บ่บ่ยื่วุบ่ชุ่ษยุ่ห|บ่< ยุ่ขุ่จหฮืน่ปั๊วุบ่อึ๋ฮับ่บ่บ่หี่อึ๋ฐิ|ป๋ขุ่ผุ้1ฐ์วุ!บ่อี๊ 'จ็!'ล๊ศับ่ณูขุ่นี้บ่$1|วุญิ}!บ่ขุ่ท่๑าบ่อู๊บ่|จีอู๋กิ้บื|จ|ด่บ่๖ตื้วุบ่จู๋ขุ่!ท่ล๊ ย๊น่วุฒ่ซบ่จู๋ตั้ขุ่.ผุ้บ่เปุ๋!บ่บ่บ่ช่รื้ถ่ฮ่บิ้ด่จู๋บ่พั้$!ฉัผุ้ห!'บ่!เ _จั้ปุ๋.|ล๊1บุ๊ด่ น็บ่โฮ่1ย่(ฉ่งั้สื้เบึ้อืก๊บืเ!'ปั้ห็!บ่!บ่นี๊ห็฿รึใปั้ฮีฆัฒิไ||นี๊บู๊'1ด่๖ 'เ'บ่ส่5' ศิจด่'ปุ้ศฆ จี๋ขุ่ทึ่วุ| ป์บุ๊ฤบ่.บี.1|ธี ลื้ทูขุ่บ่บ่ลิ้ ฉืฮู้จู๋ดื้ ปุ๋ฎ์ขุ่ด่บ่ขุ่ผุ้1฿ฑินี๊ตี!บ่กิบ่ฝั่บ่วุบิขุ่บ่บี'1'ขู1{ล๊ฉื'ยี้รื่ษิ หี่ขุ่ษิ1ด่บุ๊ขุ่บื่(ต๊ขุ่ 'ฒ.'นื่”›'ฮ่'ตขุ่"เฯฮ่.ขุ่ขุ่ขุ่ กั้1ฮ่กขุ่๖ขุ่ขุ่.'ฮุขุ่ขุ่|ขุ่ขุ่' อืล์บุ๊'ฮ่'๓|ษเปี๊!บ่ชํฐิเ.ขื่ขุ่เรุ่| บุ๊นี๊ฒชิ้บ่ปี้คึ!ตู่ปี๊!บ่บ่!ถ้หยุ่ซบ่จู๋ช่น่ขจู๋เ`อุ้ อู ลํ พ็|ยุ่ศิขุ่บ่!น๒หบ่บ่|ฒิขุ่บ่!น่หบ่า'บิ้|ยุ่ณี›!บ่บ่ฮ๊ขุ่ ฆั!'บ่ยื้ล๊ วู้บุ๊'›.› ฮัน๊ขั้'ขุ่ ฑิ!บ่!' ตี=รื้๓| จ๋ฐ์|วุฮ๊| อู๊1|ฌธี'ขุ่เลอิ้กู้ | ล์ขํ฿|ฒิ!ท่บ่!ด่ลบุ๊ปื่'บี|วุ”นื่ปี่วุ้มึสั้เ!'ศ์ย็บึ้!|บิ้!บ่า|จู๋เฮื.บิ จุ๋ณีขุ่|วุซหี้ปี้จุ๋ชุ่|อื!ณิตั้บ่!รํบ่ยี้วุยี่|ริ่ถ้!5ณ์ฒิ ยี่รุบ่หู่1บึธิ!|ปี้ชัด่?ยี้฿อ็เผุ้ขุ่บ่วุธีฒยคึมิ้ซบ่จู๋1มึ฿ย๊ขคํวุ›!บ่ `บั๊รึ!ย่!ท่๑ทฬิฒขุ่ดี๋!`|ส่['1!เอุ่บ่นี๊วุบ่1อืธฟ็ผุ้ฆหบ๊วุ บีบ่|ยํซํบ่)ษิล ทย๊ปื่วุ1ปิ้บ่ณิยํอุ๊ขุ่บ่รู่บ่วุซํฒ๐ปี้ปื้ซบ่ฐ์' ปื่บ่เผุ้บ่ยุ่ผุ้!บ่บ่บ่อื่ณิบ่ชบ่วุ1๒ต๊ย๊1บ่บ่จู๋บีขุ่บ่วุซฒผุ้ฒิยุ่!บ่!' ย๊ยี่คี่'บีล๊ "บ่'1รุ่[คี่1ต๊ธขุ่|บิ้บ่ณู๒เ -ขุ่บ่'."ยํฑิคี้หขี่ รู๊!|ขุ่พิบ่ลิ้บํ!เรุล๊ด่@วํบ็ 'งี้ยุ่พุขุ่บ่ษิดี๊ยี่น๊จู๋า฿)บิขุ่'ธเย๊ผุ้|อี๊| จู๋วุฐ์จ็_ จุ๋ณุ'.รุ๊ ฮุนิ้นุ๊โ 1'ขื่ยื้ขุ่วี่บ่'ยื้› ` รู่ซํวุขฒิยัตื้บ่ชื้ษ!บ่ฮัยุ่บ่ปื่ ด่กิ๊!|ค่เ|ฮ่ยุ่ขุ่ วุ้๒จู๋ `!ษีหยุ่ข|จ1ยุ่ฑพื้วุผิบ่บี้.บ่บ่ฐีกั้บ่ซ๊วุล๊ ` หึ `ฮิ ฒ่
 3. 3. กี๊บ่|บ่|บ่ขุ่เฑโยํฆั๑ฉขุ่ ซื้`บุ๊บ่'"บี|บ่พิ1'บีนบ่" |.ฮ่บ่บ็1|ยี่๓'สิ'|ขุ่นั้ขุ่|บ่ อุ๋ฑบ่'บีบีด่0ฮ๊{'1บ่เนื่ บ่"บ่มื่ฮัฟ่!บ่!วุ้ ย็บ่เ.บ่'เยี่เ จฒิบิ้?`ขุ่ตึด่จู๋|๓!`เ!|บ่"ผุ้1ด่ "-!รั่ธํฒ่วุยุ่ฮ่บ่จ็`ผุ้1ยุ่ปิ่ด่ย่ขี่ ขี้วุล๊ฒ่บี?'บ่พ็`ปื้|ปั่!.ผุ้ร'บ่รุ่ ฒขุ่รู่ขุ่วี่ขุ่ขุ่ขุ่ปี่จั้ ปี้ยิ้บ่!ปุ๋ปืด่ขุ่ฒิถบ่บืยุ่ผุ้ร-|ชุ่เฑิ1!ขุ่บ่.'ด่'บียี่ "นี๊บ่ยุ่เ จ๋แบ่ณิล๊บ่฿บ่ฮุเบ่บ่ล๊บ่บ์'ยุ่ผุ้1'|ชี้จุ๋บ่บ่ผุ้ฑิใจพผุ้จย๊บ่! '!น่ษ"ด่ขุ่ฮ่!บ่|ยุ่บ่!บ่!|ตล๊ขุ่ ทฌเท'ธีบ่ปื้ผุ้| ขุ่บ่฿บ่ชุ่ล๊'ขุ่บ่ด่ฮ่บ่ซด่ต ตั๊ดจุ๋ผุ้ห!บ่!ท่หู้ณั|บั้ขุ่ฒ่.'ด่ผุ้1วี่เ›!ด!บ่ห!เ! ตื้ขึ้ธี฿ปิจี้|ขี่ป๋น่ฮ๊รื่บ่}!๒บ่1ปุ๋บ่ฮ๊}!บ่ขุ่ต๊!บ่ห!บ่!บ่(1['บ่'เชุ่ วุ้ดี` ฌบ่|'.ขุ่ด่ฐ์{'1!(ธํบ่ปี่|!| |บ่|ขุ่บ่<หึ1บ่ต่จํโ=}บ่ด่นี๊ขุ่บ่1จํพั้ ถื่=1|น๊รุ่มุ่.'กมุ่=ว๊ ฒิฝึวุขุ่คํพิบ่ขุ่ขุ่ขุ่›ขุ่”'ขุ่วุ้ขุ่บ่ใอ'ยื้ห่รื้ฒ่๑๖ขุ่ม็นั้'ยื่ขุ่ฟ็ขุ่.ผูกั้ศปู้' ปี้ด่ปื่ถ|กี่!บ่บ่"ผุ้ปี๋ด่ขุ่หบ่!ฟ็บุ๊ด่บ่!1ฝั่ลยุ่บ่฿บ่อู๊อ่ไ'บ่!จุ๋บ่พ฿ จ๋ชื้'ด่'๑!กุ่|ยุ่"หขิบ่รึ่๑จ|ชี้บ่ห!บ่!ห่อู๊ณิทหห!บ่!บ่๐1เ'บ่'เฑ์จู๋ บั้ขุ่บ่ธีด่บ่หงื!.|ฮ๊-!ขุ่บ่ชํอผุ้11๑๖๑๓' ปื่บ่!|ด่ผิ|บีคั้น่ฆ่ นื่บื้ห!บ่บ่1ขุ่ทุ๒|บ่ย่!|ผูคั้ชํตี่ ต๊ขุ่ฉัฉัน่ย๊'ขุ่บ่ฌบ่อี่ขุ่บ่บ่ยุ่" ฒขุ่|ฟี่รุ| จุ๊น่ฌบ่บ่ขุ่”ษรุ่.บ่ฮัห!บ่!ขุ่๐บ่|'ขุ่ขุ่เมุ่ธคีดื' !.เ ญ้ฮั-1'|เวุ้เภฒ บีษ`-|'ฮ่บุ๊ยนี๊|ลี้บีษิ `วู๊!!'1'เถ่ ฉิยิ้วุถ้ด่บ่ยุ่ขั้ณ์บ่วุ"”บ่บ่วุ่ด่!.|ฌบ่า"ษพ!บ่!|จษ'ขุ่ขุ่! ชิ้!บ่จบุ๊|อ|ปั่ชุ่ย่น่วุณั`ยุ่ฮ่ปี้?'บ่ป็น่บึ้ฆบุ๊` เยุ่วุหผุ้1'บ่ปั้ฒ่ รู่บั๊บ่ยํยุ่ฑิ-|รึ่วุล๊|ฉษ"บ่!|ทตํชุ่เฆ||วุผุ้ผุ้ห!บ่!ด!สุ่|าบ่วุธี1ยิ่ขุ่` ทบ่ยื่บ่ปื่ฉืน่ฒิฒิฉบ"}!บ่นึษทบชิ`ฑล๊ษิ'^บ่บิ'ฉบ่"บ่!|๓1ฉุขื่ ชี้วุบีปี่!'|บ่฿฿ปี่฿ท่บ่!พึ่ขุ่ชือื๓ริ้ปิ่บ่|รึใด่คี้กี๊ฮ๊งัก๊!บ่! (1!`,'บ่จ๋ด่ยุ่เ-|บี้๒บ่!ขุ่มุ้ ญัฒิ!|เขี{ฮีจื้ษักู้}ญิปุ๋ 'ขุ่สต็อืบุ๊'ขุ่?ตึ|บุ๊เป๊บีบ่ บ่|งู1ธี1!บ่ฮ่1ฮ่ษ1!ปั้บีญิ| ฑี!บ่!บ่บู๊บ่['1ฮ่[ธํตี่ปิ่ง้!.฿ธีนี๊จ๊อืก๊จบ่!บ่ยั1ท่|จผุ้ปี฿หิบ่วุรู่!| บ่บ่๖ป์หี้๒บ่ยุ่ผุ้บี่บ่วุขุ่|ฮุค็ขุ่ฮ่วุขฒปี้ตํตั้!.เวุปั่๖ตี่ `ฉิ| '!ขุ่ผื่วุขุ่ผุ้งี้`!0!บ่|บุ้ปี๊ บ่"ษ1!วุ!บ่บี้"!บ่'ขุ่ !จห่น่ยี่ จ"›!!`ปี้าบ่ณิวุ!ณิชิ้ขื่ ฉบ่ยุ่น่ซ|อู๋นิ้บ่น่ฒิ!|ฮื!|'”บ่ตีวุ` จี๋ขุ่วุขฒ0คี้ห่ริ้กั้บ่บ่จชื้|ตั้ย๊!บ่!บ่ย๊ขุ่[' ชุ่บ่ปี้ขยํร`น^ษ ขุ'|'กึ๋ผุ้ขหผุ้ธํวุ!ห่งัอตั้บ่บื้ตี่!.` @!!'1!เรุ่บ่อ็นี๊กึ่อิ1บ่เ ชุ่เ!บ่ฮืน่บุ๊บีบ่|อบ่ย็ตํ฿ช๊ผุ้ร'๒พื้วุล|บู๊น๊เญับ่บ่บ่|วุ[บ่ห่ผุ้หีฒิบ่บุ๋ฐ์รุ๊ฉัตั้ ๒ห็๑ฟิมั๊นี๊บุ๊ล๊ยื้“ซูลี่หี่บ่ชุ่นยุ่งี่บู๊ณิบู๊งี้!ตั้|บื้ทบ่|บิญี่ยุ่ฮ่ยี่พ็บ่|ษิษิฬิ' ต๊วุหึ|ขุ่จ฿|ตี้!}ขุวู๊ย่!|จุ๋1ฮ๊ขุ่ขุ่ คิ้บ่ด่อิ๋บุ๊อื1บ่นี๊ 'บ่'น่มึ5ฒิสิด่'ฒิลิ๊ย่ ฮั฿ธีอื ร๊!ท่มั๊!บ่ดี!ท่ทุ!|บ่บ่ผุ้1ซื๑จ|ลิ้|ฮ่ยัปิ้บ่ฮผ็กืท่บ่จ`ย่หึ|'1!เบู๊บ่ซํ')ขุ่บ่บุงู1!บ่กั้บ่อูปื่ฟี่ร๊หี่๓โวุโย่ท่หิธี รุ่ผุ้฿บ่เคู'ยี่ย๊”'ฉ1ขิบ่บ่จุ๋บุ๊ขุนี๊ลิ้ลุ้อืพบ่รุ่'ฒ่ขุ่.ณีรู่บ่ยี่บ่ขํฒปี้คํขุ่บ่ยุ่1ด่ดเ.ขุ่ขุ่เรุ่บ่บึบี้ขุ่.ตี่วุผุ้ตื้ตั๊ธํ+รุจู๋|ยั้ยุ่นี๊อู๋ค็'ผุ้จี้ขุ่ธี ยี่บ่บ่ผุ้$จู๋!คี้`ฐ์จุ๋บุ๊บิย่ฬิฒผุ้หี่บึ!ย่!สั้หีโชุ่ย๊จุ๋|ปู้บั๊ขืบ่บ่ณิอื่วุเ!ณิใวุ|บ่บ่ทณี!ธํซู๊ฒิน่ชี้คื` )!ฮ่ถบ่ษุนึ่รี้๓๒หบึง้!ขุ่'ขุ่ 'ซี จูธํบ่อี่บ่1 โปิ่ด่ฉืเจ็ว้"บ่ผุ`นี๊นี๊รี รี่1ล๊
 4. 4. ษ1ยี่""บ่'ย่อ้:ง: บ่:|ภียํ|| ' 'ด่'น่จ์:น่' รุ๊'ปั้`ขุ` ปี้ บ่บู๊ซี ||ต๐บแ|8องกี่ส่าศิญูกํอบคีอ กา8สบืบสบุบโก้คบโกยบาโฮ้ 01๐๓๗ 0๐๓๐บ1ท่กงู ชี่ง|ป็บก8:||ส บองโลก ชี่งกี|8าจํา|ป็แตืองกําอย่าง|ธ่งดํ๐บบําจ:บึตีงบื ๓๖ยํ!ทยุ่วู!ย่๓ขํด่บ่เยี้!รบ่บ่ผุ้ห็ปั๊บ่ผุ้3ธี`|ชุ่๑บีบ่บุคทบ่บ่ผุ้พื้!'. !ค็!บ่!ยุ้|ด่ยู}พํปิ่ชุ่บ่!|บืใ'ขุ่|ขุ่[ซ๊!`฿|ฮ่ปื่๖!ขุ่฿ขุปั้จงัผุ้12บี่!" ธี"บ่1วุบุ๊บ่ด่บ่ยุ่|ใชุ่บ่!"|ชุ่ท฿|ยุ่จห็!บ่ปั๊บ่"บ่ข่ตื ':||."ขุ่ชุ่' บี้๖จุ๋บ่บ่5ก๊บ็ช๊ขุ่!'รู่ท่บีขุ่|ชี้บ่!.|(สุ่บ่ช๊บ่1บ่[ชํบ่({ฮ่1|บ่|จู1บ่ขุ่ปั๊ด่ยู| บ่ขุ่บ่ซ่ดื จ็ยี่1|ด่1'บ่ฮ่ขั้(|.บ่..บ่จู1บ่บ่กั้'๒' จนี๊!ขุ่` กิ่วุขุ่|บ่ทผุ้ฑใอตีวุ' 'ยื้ฮ่บ่บ่ด่|ขุ่รู่|ด่ด่กั้บ่ยู| โจชุ่|เวุผ"หบ่บ่าณิขุ่เอืขุ่บ่ดุ๊ยุ่ตจบ่!` -ยุ่นบ่บ่อิ่ยุ่ป๋ตุ๋บิบ่๒พขิ|บึ!สุ่|ฆัขุ่บ่!กี้!บ่!เชูบ่ย๊ดํบ่ณู'›}ซยุ่ทษ จํ๐พื้`ขุ่' ย็กี่วุบ่ด่'ด่ผุ้ขุบุ๊บ่บ่บ่บ่ยุ}หฒ่ปื้บ่!|ค็วุขุ่บ่!"|'›งัมุรุ`บ่!' !ยัย๊`บ่|บีบ่ผุ้น๊!พุ"ทปื่ด่!ตั้'วขุบ่จบ่บิบ่ล๊ด่ป์วุ!น่!บ่บ่ปิ่!ฮ่บ่ฟ็๓|อื ปื่ฉ!บ่ด่ห|บุ้ง฿บ่!.ย่ขึ้จ฿|อบ่ยํทภิล๊|บึ้!|บ่บ่หพบ่ช๊บ่บ่พี้ ฮ่””ขุ่ขุ่'ขุ่หขุ่วู๊'ปืขุ่ยื้ยื่'ซั่ธ์'ขุ่":'ขุ่'ขุ่'ขุ่ด่.`:'.บ่"ขุ่รู่บ่'ขุ่".”ฟุ้ เฒ่วุ!.|!สุ่บ่!สั้หข|ปี้กั้฿|ว1วิ!คึ ย่!ดิ่ชุ่บ่!บ่น่!1 `รุ๊บ๊โขุ่ดี๊ด่หึธีปั้โจุ๊บ๊บ่ฮี้อิขุ่ฐิด่จหึปื่ผุ้โหึบึ้ร้ปั๊!กิ๊วู๊`จุ๋ตั้โจู๋โอํท่วู๊ฒิดํ`ฒิ|!!ยั1๓!ตี่ย่!ตี่อู๋บ่!บื้เ!อิ่|ผุ้กั้วุท่พ็|ชื้วุฮ่บ่!กี๊!| ฉิ' ธั ซํด่ธษิย็ ขือู๊รู่หิปิ่วู๊ถ้!|ต๊สนิมุ ฟ็อืฒิ”นี๊บ่บี่ธีธวุ|ปิ๊ผุ้ฟ็`พู่|1รี้'ปิ่น่ฒิญ์. ยี่น่ยํจุ๋บีบ่นี๊ขุ่ฮัย๊ขุ่ปี้฿ค็๒ตุ๊|เขุ่ะ ขุลํทํปิ่บ่ขุ่|บ่ผุ้ใ` `!บืยื้วู๊ฒิล๊ชี้๓ศ`บุ๊ห่บ่ร์บ่บ่ผุ้ปั๊โ!บี้ จ 'ปิ้ต๊ยักี่รื้ปี้ต๊!ฟี่ธัใยี่ปุ้ท่ฟืใ{ปี้฿ข็ปี๊!บ่ง้!-ท่ซุ|ขุ่ขืบ่|สี่}ธิ์บ๊บึรู่ฒิบ่!บ่บ่ธีบ่ง๊ฟิผุ้1อืพ็ จุ๊ทู้ณีบึยุ่บ่บี่ท็ดํปื้?ปั๊|ตี๋บู่ย๊ยุ่|ย่บ่ผุ้ซี่ปี๋อู๊|จตีจุ๋ยุ่รขึ้ผุ้ขีญิด่ยุ่ยุ่ฒิปี๊ตู่ณิผุ้1อืมึงัอู๊!กี้!|อบ่ษ!ฮ่บ่ผุ้ทกั้ท็|บ่' รี่

×