Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

เพราะเหตุใด Digitization ไม่ตอบโจทย์ Digital Transformation

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 8 Publicité

เพราะเหตุใด Digitization ไม่ตอบโจทย์ Digital Transformation

Télécharger pour lire hors ligne

บทความ "เพราะเหตุใด Digitization ไม่ตอบโจทย์ Digital Transformation" ในนิตยสาร IT Trends Vol 4, Nol. 11

บทความ "เพราะเหตุใด Digitization ไม่ตอบโจทย์ Digital Transformation" ในนิตยสาร IT Trends Vol 4, Nol. 11

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (11)

Similaire à เพราะเหตุใด Digitization ไม่ตอบโจทย์ Digital Transformation (20)

Publicité

Plus par IMC Institute (15)

Publicité

เพราะเหตุใด Digitization ไม่ตอบโจทย์ Digital Transformation

  1. 1. ผู้บริหารธุรกิจหลายๆ คนอาจสับสนเกี่ยวกับเรื่องของการทํา Digitization คือ การเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ ของธุรกิจจากอนาล็อกให้เป็นดิจิทัล กับความหมายของคําว่า Digital Transformation จึงพบว่า • ผู้บริหารมอบหมายให้ฝ่ายไอทีไปทําระบบ CRM หรือ ERP • ผู้บริหารมอบหมายให้ฝ่ายการตลาดไปทํา Digital Marketing • ผู้บริหารมอบหมายให้ฝ่ายขายไปทํา e-Commerce แต่สุดท้ายธุรกิจก็ยังไม่ดีขึ้น บ้างก็ยังเห็นยอดขายลดลงอย่างต่อเนื่อง บ้างก็ยังต้องปิดกิจการ เพราะไปต่อไม่ได้ ผมเคยตั้งคําถามกับผู้บริหารหลายๆ คนว่า สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ทํา Digitization หรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นระบบไอที การทําเว็บไซต์ การขายออนไลน์ว่ามีหรือไม่ และได้ตั้งคําถามถึงธุรกิจค้าปลีก รายใหญ่หลายๆ รายเช่นกันว่ามีระบบ CRM, ERP, ระบบ Online e-Commerce ซึ่งทุกท่านก็ มักจะตอบว่า “มี” แต่แล้วทําไมยังอยู่รอดไม่ได้ Digitization เพราะเหตุใด ไม่ตอบโจทย์ Digital Transformation DIGITAL TRANSFORMATION | IT TRENDS 21 photo : freepik.com
  2. 2. รูปที่ 1 รูปแบบการแข่งขันแบบใหม่ [จากหนังสือ Driving digital strategy: a guide to reimagining your business] แนวทางการแข่งขันในรูปแบบใหม่ สามารถพิจารณาได้จากรูป ที่ 1 ที่ชี้ให้เห็นโมเดลการท�าธุรกิจหลากหลายรูปแบบ • แนวคิดแบบเดิมคือการท�าให้โพรดักต์ที่น�าเสนอลูกค้ามีราคา ถูกลงหรือคุณภาพดีขึ้นเพื่อแข่งขันได้ • แนวคิดยุคต่อมา คือ ปรับกลยุทธ์เป็น Razor-Blade เหมือน ที่บริษัทขายเครื่องพิมพ์ราคาถูกแต่เน้นขายหมึกพิมพ์จ�านวน มากขึ้น หรือเหมือน Kindle ที่เน้นขาย eBooks • รูปแบบการท�าธุรกิจใหม่ คือ การสร้าง Business Platform โดยหวังให้มีลูกค้าจ�านวนมากขึ้นเพื่อสร้าง Network Effect เพราะการได้ฐานลูกค้าจ�านวนมากก่อนจะเป็นผู้ชนะ (อ่านข้อมูลเพิ่มเติมในบทความเรื่องDigitalTransformation) โดยการพัฒนา Platform มิใช่แค่การสร้างโพรดักต์หรือ เซอร์วิส • การผสมผสานทั้งการสร้างPlatformและการมีโพรดักต์หรือ เซอร์วิสที่หลากหลายอย่าง Amazon และ WeChat ค�าตอบส่วนหนึ่งก็คือ การท�า Digitization ไม่ใช่เป็นการท�า Digital Transformation ดังนั้นปัญหาของธุรกิจหลายๆ แห่งที่ ประสบอยู่ในปัจจุบัน มีค�าตอบเดียวคือ ต้องเปลี่ยน Business Model นั่นเป็นเพราะปัจจัยต่างๆ เปลี่ยน เช่น อุตสาหกรรมอาจเกิด การเปลี่ยนแปลง คู่แข่งเปลี่ยนไป และลูกค้าเปลี่ยนไป ฉะนั้นการท�า ไอทีในองค์กรหรือการท�า Digitization อาจไม่ได้ช่วยท�าให้ธุรกิจอยู่ รอดได้ แต่สิ่งที่ควรท�าประกอบด้วย 4 เรื่อง ดังนี้ • ทบทวน Business Model ของธุรกิจ • ทบทวน Value Chain ของธุรกิจ • การก�าหนดกลยุทธ์เชื่อมโยงกับลูกค้าแบบใหม่ในโลก ดิจิทัล • การสร้างทักษะของบุคลากรและปรับองค์กรใหม่ การทบทวน Business Model บางครั้งอาจจะต้องท�าการปรับแนวคิดของธุรกิจ โดยเริ่มจาก การตั้งค�าถามว่า ธุรกิจในปัจจุบันอยู่ในสถานะใด จ�าเป็นต้องเปลี่ยน รูปแบบหรือไม่ซึ่งอาจพบว่าธุรกิจที่ประสบความส�าเร็จจะเริ่มต้นจาก จุดหนึ่งแล้วก็ต้องปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ซึ่งการปรับเปลี่ยนธุรกิจต้อง ค�านึงถึงลูกค้ารอบด้าน โดยไม่ใช่ค�านึงถึงสินค้าหรือคู่แข่งเท่านั้น (Define your business around your customers, not your products or competitors)ตัวอย่างของAmazonที่เริ่มจากการ ขายหนังสือออนไลน์ และเปลี่ยนตัวเองเป็นร้านค้าปลีกออนไลน์ หลังจากนั้นก็ปรับตัวเองเป็นPlatformที่จะให้ผู้ค้ารายอื่นๆน�าสินค้า มาขายให้ลูกค้าผ่าน Amazon.com จากนั้นก็ปรับไปท�าขายเพลง ภาพยนตร์หรือขายฮาร์ดแวร์อย่างFireTVหรือท�าAmazonEcho แข่งกับ Google รวมไปถึงการเป็นผู้ให้บริการ Cloud แข่งกับบริษัท ไอทีเดิมอย่าง IBM, Microsoft จะเห็นได้ว่า Amazon เป็นตัวอย่าง ที่ปรับตัวเองมาตลอด การทำ Digitization อาจไม่ได้ช่วยทำให้ธุรกิจอยู่รอดได้ แต่สิ่งที่ควรทำประกอบด้วย 4 เรื่อง ดังนี้ • ทบทวน Business Model ของธุรกิจ • ทบทวน Value Chain ของธุรกิจ • การกำหนดกลยุทธ์เชื่อมโยงกับลูกค้าแบบใหม่ในโลก ดิจิทัล • การสร้างทักษะของบุคลากรและปรับองค์กรใหม่ IT TRENDS | DIGITAL TRANSFORMATION22 photo:freepik.com
  3. 3. การทบทวน Value Chain เทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ๆ อย่าง Social Media, Smartphone หรือ IoT ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้าน Value Chain ของ ธุรกิจบางอย่าง ซึ่งองค์กรจะต้องทบทวน ตัวอย่างเช่น อุตสาหกรรม เพลง ที่เดิมมีนักแต่งเพลงเซ็นสัญญากับค่ายเพลงแล้วจัดจ�าหน่ายใน รูปแบบของ CD หรือ DVD ให้กับผู้บริโภค ผ่านช่องทางของร้านค้า ปลีก CD/DVD ทั่วๆ ไป แต่เมื่อธุรกิจดิจิทัลเข้ามา พบว่ากลุ่มที่เป็น Intermediation เข้ามาแทรก เช่น iTune หรือแม้แต่ YouTube ท�าให้ธุรกิจค้าเพลงแบบเดิมเริ่มถดถอย เพราะลูกค้าสามารถซื้อผ่าน ช่องทางออนไลน์ได้และยังพบว่าอุตสาหกรรมเกิดDisintermediation เช่น นักแต่งเพลงมีการข้าม Value Chain เดิมๆ แทนที่จะอยู่ใน สังกัดค่ายเพลงแต่กลับแต่งเพลงเพื่อขายผ่านออนไลน์ให้กับผู้บริโภค โดยตรง ดังนั้นจึงจ�าเป็นต้องกลับมาทบทวนตัวเองว่าขณะนี้ธุรกิจอยู่ใน ช่วงใดของ Value Chain ซึ่งโดยมากธุรกิจที่จะแข่งกับรายอื่นๆ ได้ มักจะอยู่ในจุดของ Value Chain ที่มีความแตกต่างและคู่แข่งอื่น ไม่สามารถเข้ามาได้ง่ายหรือไม่ก็ต้องเป็นจุดต้นทางและปลายทางของ Value Chain ซึ่งหากธุรกิจก�าลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลงของ Value Chain แม้ว่าจะท�า Digitization ในธุรกิจก็ตาม แต่การ หลีกเลี่ยง Digital Disruption ก็ยังเป็นเรื่องยาก การก�าหนดกลยุทธ์เชื่อมโยงกับลูกค้าแบบใหม่ในโลกดิจิทัล การเข้ามาของเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น Social Media หรือ Mobile Phone ท�าให้พฤติกรรมของลูกค้าเปลี่ยนไป ลูกค้ามี เครือข่ายมากขึ้นในการเชื่อมโยงถึงกัน มีการรับข้อมูลข่าวสารที่ สะดวกรวดเร็วขึ้น Marketing Funnel ของลูกค้าก็เปลี่ยนไป โดยลูกค้ามีช่องทางการ “รับรู้” (Awareness) ที่หลากหลาย จากเดิม ไม่เพียงมาจากการโฆษณา แต่ยังผ่านจากการ Search การอ่านบล็อก เมื่อลูกค้ารับรู้ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนเพื่อ “พิจารณา” (Consideration) ซึ่งรับข้อมูลจากหลายๆ แหล่ง ทั้งการค้นข้อมูล ออนไลน์ การอ่าน User Review หรือการได้รับอีเมลจากผู้ขาย เมื่อลูกค้ามีความ“ปรารถนา”(Preference)ก็เริ่มเปรียบเทียบ สินค้า มีการทดสอบสินค้า มีการใช้ Social Network เพื่อพูดคุยกับ ลูกค้าคนอื่นแล้วจึงถึงขั้นตอนที่ลูกค้า“กระท�า” (Action) กล่าวคือ ซื้อสินค้าจากในร้าน หรือผ่านออนไลน์ และเมื่อลูกค้าซื้อแล้ว ถึงจุดนี้ จึงควรมีขั้นตอนท�าอย่างไรให้ลูกค้า “จงรักภักดี” (Loyalty) ต่อสินค้า และมีช่องทางอย่างไรให้ลูกค้าติดต่อได้สะดวก ติดตาม ข่าวสารผ่านFacebook,Instagramหรืออีเมลรวมทั้งท�าอย่างไรให้ สามารถขายสินค้าอย่างอื่นได้เพิ่ม และสุดท้ายเป็นขั้นตอนที่ท�าให้ลูกค้า“บอกต่อ”(Advocacy) มีความประทับใจในสินค้าของเรา และท�าการ Review สินค้าในแง่ดี ผ่านทาง Social Media หรือช่องทางอื่นๆ รูปที่ 2 Framework for reinventing business [จากหนังสือ Driving digital strategy: a guide to reimagine your business, Sunal Gupta] ด้วยพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของลูกค้า ธุรกิจจึงจ�าเป็นต้องปรับ กลยุทธ์ในการเชื่อมโยงกับลูกค้าในด้านต่างๆ ดังนี้ • Access จะต้องเข้าถึงลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา ทุกอุปกรณ์เช่นการใช้ช่องทางที่หลากหลายทั้งSmartphone, Social Media รูปที่ 3 Marketing Funnel [จากหนังสือ The Digital Transformation Playbook: Rethink Your Business for the Digital Age, David L. Rogers] DIGITAL TRANSFORMATION | IT TRENDS 23
  4. 4. • Engageต้องท�ำให้ธุรกิจของเรำเป็นแหล่งเนื้อหำ(Content) ที่เกี่ยวข้องกับสินค้ำและบริกำรที่มีประโยชน์กับลูกค้ำ • Customize ต้องท�ำให้สิ่งที่เรำน�ำเสนอต่อลูกค้ำแต่ละรำย สำมำรถปรับเปลี่ยนได้ตำมควำมเหมำะสม • Connect ต้องสร้ำงกลยุทธ์ให้ลูกค้ำได้เชื่อมโยงกับลูกค้ำ รำยอื่นๆ หรือกับเรำเองได้ • Collaboration ต้องท�ำให้ลูกค้ำสำมำรถร่วมมือเป็นส่วนหนึ่ง ในโครงกำรหรือองค์กรของเรำ การสร้างทักษะของบุคลากรและปรับองค์กรใหม่ ควำมยำกที่สุดขององค์กรในกำรท�ำ Digital Transformation คือตัวบุคลำกรหรือแม้แต่ทัศนคติของผู้บริหำรที่บำงครั้งอำจบอกว่ำ ยังขำด Digital Mindset เช่น ท�ำอย่ำงไรจะพัฒนำบุคลำกรให้เข้ำใจ กำรเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดจำกผลกระทบของเทคโนโลยีดิจิทัล ท�ำให้เข้ำถึงรูปแบบธุรกิจที่จะเปลี่ยน ท�ำให้องค์กรมีวัฒนธรรมดิจิทัล (Digital Culture) มีกำรท�ำงำนแบบ Collaboration เป็นองค์กรที่ ใช้ข้อมูลในกำรท�ำงำน เป็นต้น จึงมักจะพบว่ำในปัจจุบันบริษัทที่ก�ำลังขึ้นมำสู่ระดับต้นๆของโลก อย่ำงGoogle,Uber,Facebook, Amazon,NetFlixมีองค์ประกอบ หลำยๆ อย่ำงที่คล้ำยกัน เช่น • เป็นบริษัทที่มีข้อมูลขนำดใหญ่ (Big Data) • เป็นบริษัทที่มีควำมเข้ำใจพฤติกรรมลูกค้ำเป็นอย่ำงดี มีวัฒนธรรมของกำรใช้ข้อมูลในกำรท�ำควำมเข้ำใจกับลูกค้ำ • เป็นบริษัทที่มีจ�ำนวนพนักงำนไม่มำกนักเมื่อเทียบกับรำยได้ ของบริษัท • เป็นบริษัทที่มีควำมคล่องตัวและอำจปรับเปลี่ยนBusiness Model ของตัวเองอยู่บ่อยๆ • เป็นบริษัทที่ใช้นวัตกรรมในกำรน�ำเสนอสินค้ำและบริกำร ด้วยควำมว่องไวหำกพบว่ำล้มเหลวก็จะท�ำอย่ำงอื่นต่อทันที • เป็นบริษัทที่ดึงดูดคนเก่งๆ เข้ำมำท�ำงำน ดังนั้นหากธุรกิจต้องการจะท�า Digital Transformation การปรับองค์กรให้มีความคล่องตัวและการปรับแนวคิดของบุคลากร และผู้บริหารจึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่ง หากธุรกิจต้องการจะทำ Digital Transformation การปรับองค์กร ให้มีความคล่องตัว และการปรับ แนวคิดของบุคลากรและผู้บริหาร จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง photo : freepik.com IT TRENDS | DIGITAL TRANSFORMATION24
  5. 5. IT TRENDS | TRAINING36 PRACTICAL CLOUD COMPUTING FOR SENIOR MANAGEMENT INSTRUCTOR ASSOC. PROF. DR. THANACHART NUMNONDA AND TEAM DIGITAL TRANSFORMATION STRATEGY INSTRUCTOR: ASSOC. PROF. DR. THANACHART NUMNONDA MR. PRINYA HOM-ANEK AND TEAM 11,900 (EARLYBIRD9,500) 58,000(COURSEONLY36,900BAHT) (BUSINESSTRIPONLY27,000BAHT) CHINAINFORMATION TECHNOLOGYEXPO INTERMEDIATE INTERMEDIATE 3 5 ---------26-28 2-4- - CLOUD COMPUTING TRACK DIGITAL TRANSFORMATION TRACK DAY BLOCKCHAIN TECHNOLOGY FOR DEVELOPER INSTRUCTOR MR.TITITORN SEMANGERN BLOCKCHAIN FOR MANAGEMENT AND EXECUTIVES INSTRUCTOR MR.TITITORN SEMANGERN BLOCKCHAIN CONCEPT & USECAESES INSTRUCTOR MR.TITITORN SEMANGERN" 8,900 (EARLYBIRD8,500) PLEASEBRINGYOURCOMPUTER 8,900 (EARLYBIRD8,500) 8,900 (EARLYBIRD8,500) INTERMEDIATE INTERMEDIATE INTERMEDIATE 2 2 2 3-4 - - - 19-20 - - - 9-10 - - - 6-7 - - - - - - 9-10 - - - 30-31 10-11 - - - 12-13 - - - - - - - BLOCKCHAIN TRACK COURSE SCHEDULE 2019 DESCRIPTION LEVELRATE DAY JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC BIG DATA CERTIFICATION COURSE INSTRUCTOR ASSOC. PROF. DR. THANACHART NUMNONDA MR. DANAIRAT THANABODITHAMMACHARI MR. AEKANUN THONGTAE MR. SANTISOOK LIMPEETICHAROENCHOT MR. ANAPAT PIPATKITIBODEE" BIG DATA IN ACTION FOR SENIOR MANAGEMENT INSTRUCTOR ASSOC. PROF. DR. THANACHART NUMNONDA AND TEAM BIG DATA ARCHITECTURE AND ANALYTICS PLATFORM INSTRUCTOR MR.AEKANUN THONGTAE AND ASSOC. PROF. DR. THANACHART NUMNONDA BIG DATA ANALYTICS AS A SERVICE FOR DEVELOPER INSTRUCTOR MR.AEKANUN THONGTAE AND ASSOC. PROF. DR. THANACHART NUMNONDA ADVANCED ANALYTICS USING DEEP LEARNING INSTRUCTOR MR. AEKANUN THONGTAE" MACHINE LEARNING FOR DATA SCIENCE INSTRUCTOR MR. AEKANUN THONGTAE" VISUAL ANALYTIC WORKSHOP INSTRUCTOR MR. SANTISOOK LIMPEETICHAROENCHOT AND MR. ANAPAT PIPATKITIBODEE BUSINESS INTELLIGENCE DESIGN AND PROCESS INSTRUCTOR MR. PAIRAT APIROMRUEDEESAKUL TREND & MENTALITY OF BUSINESS INTELLIGENCE INSTRUCTOR MR. PAIRAT APIROMRUEDEESAKUL DATA WAREHOUSE DESIGN & SYSTEM DEVELOPMENT INSTRUCTOR MR. PAIRAT APIROMRUEDEESAKUL 59,000BAHT BRINGYOUROWNCOMPUTER 10,900 (EARLYBIRD9,900) 8,900 (8,500WITHYOURCOMPUTER) 10,900 (8,500WITHYOURCOMPUTER) 12,900 (10,900WITHYOURCOMPUTER) 12,900 (10,900WITHYOURCOMPUTER) 8,900 (EARLYBIRD8,500) BRINGYOUROWNCOMPUTER 15,900 (12,900WITHYOURCOMPUTER) 7,900 (EARLYBIRD7,500) 9,900 (EARLYBIRD9,500) BRINGYOUROWNCOMPUTER INTERMEDIATE BASIC INTERMEDIATE BASIC INTERMEDIATE ADVANCE INTERMEDIATE INTERMEDIATE INTERMEDIATE INTERMEDIATE TRAINING (120 Hrs.) 2 3 3 3 3 2 5 2 3 - - - - - - 17-20 - 20-22 - 12-14 - 6-8 - - - - - - - 8-10 - - 29-30 - - - - - - - 24-26 - - 18-19 - - 20-21 - - - - - - - - - - 22-24 - - - - - - 9-11 - - 4-6 17-19 - - 25-28 - - - - - - 22-24 - - 16-17 - 25-26 - - - - 2-3 - - - - 5-7 - - - - - - 12-14 - - - 5-7 - - - 25-28 - - - - - - - 22-24 - - - - BIG DATA TRACK เริ่มเรียน 14 มีนาคม 2019 (120 Hrs.) เรียนทุกวันพฤหัสบดี ตอนเย็น 18.00-21.00 น. และวันเสาร์ 9.00-17.00 น. เริ่มเรียน 12 กันยายน 2019 (120 Hrs.) เรียนทุกวันพฤหัสบดี ตอนเย็น 18.00-21.00 น. และวันเสาร์ 9.00-17.00 น. รุ่นที่ 3 TRAINING 26 FEB, 5,12,19,26 MAR รุ่นที่ 4 TRAINING 24 SEP, 1, 8, 15, 22 OCT
  6. 6. TRAINING | IT TRENDS 37 DESCRIPTION LEVELRATE DAY JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC IPHONE DEVELOPMENT USING SWIFT INSTRUCTOR MR. THONGROP RODSAVAS ADVANCED IPHONE DEVELOPMENT USING SWIFT INSTRUCTOR MR. THONGROP RODSAVAS AUTOMATE TESTING FOR IOS APPLICATION ON SWIFT INSTRUCTOR MR. SOMKIAT PUISUNGNOEN AND MR. THAWATCHAI JONGSUWANPISAN AUTOMATE TESTING FOR ANDROID APPLICATION INSTRUCTOR MR. SOMKIAT PUISUNGNOEN AND MR. THAWATCHAI JONGSUWANPISAN MOBILE PROGRAMMING WITH FLUTTER INSTRUCTOR MR.SOMMAI KRANGPANICH PROJECT MANAGEMENT ESSENTIALS INSTRUCTOR MR. PIYA CHIEWCHARAT AGILE PROJECT MANAGEMENT INSTRUCTOR SIAM CHAMNANKIT SOURCE CODE MANAGEMENT WITH GIT INSTRUCTOR MR. THAWATCHAI JONGSUWANPISAN TEST-DRIVEN DEVELOPMENT ON JAVA INSTRUCTOR MR. SOMKIAT PUISUNGNOEN AND MR. THAWATCHAI JONGSUWANPISAN INTRODUCTION TO DOCKER INSTRUCTOR MR. SOMKIAT PUISUNGNOEN DESIGN PATTERNS & CODE ARCHITECTURE INSTRUCTOR MR. PASSAPONG THAITHATGOON MICROSERVICE ON JAVA PLATFORM INSTRUCTOR MR. PASSAPONG THAITHATGOON MICROSERVICES WITH SPRING BOOT INSTRUCTOR MR.SOMMAI KRANGPANICH ANGULAR6 & FIREBASE INSTRUCTOR MR.SOMMAI KRANGPANICH DEVOPS CI/CD WITH JENKINS & DOCKER INSTRUCTOR MR.SOMMAI KRANGPANICH JAVA ENTERPRISE FROM BASIC TO SPRING BOOT INSTRUCTOR MR.PANUPONG CHANTAKLANG IMPLEMENT NOSQL DATABASE WITH MONGODB INSTRUCTOR MR.SOMMAI KRANGPANICH 12,900(EARLYBIRD11,900) BRINGYOUROWNCOMPUTER 12,900(EARLYBIRD11,900) BRINGYOUROWNCOMPUTER 11,900(EARLYBIRD10,900) BRINGYOUROWNMACBOOK 11,900(EARLYBIRD10,900) BRINGYOUROWNCOMPUTER 9,900(EARLYBIRD9,500) BRINGYOUROWNCOMPUTER 17,900 (EARLYBIRD15,900) 11,900 (EARLYBIRD10,900) 11,900(EARLYBIRD10,900) BRINGYOUROWNCOMPUTER 8,900(EARLYBIRD8,500) BRINGYOUROWNCOMPUTER 8,900(EARLYBIRD8,500) BRINGYOUROWNCOMPUTER 8,900(EARLYBIRD8,500) BRINGYOUROWNCOMPUTER 8,900(EARLYBIRD8,500) BRINGYOUROWNCOMPUTER 11,900(EARLYBIRD10,900) BRINGYOUROWNNOTEBOOK 9,900(EARLYBIRD9,500) BRINGYOUROWNCOMPUTER 9,900(EARLYBIRD9,500) BRINGYOUROWNCOMPUTER 20,900 (EARLYBIRD19,900) 9,900(EARLYBIRD9,500) BRINGYOUROWNCOMPUTER INTERMEDIATE INTERMEDIATE INTERMEDIATE INTERMEDIATE INTERMEDIATE INTERMEDIATE INTERMEDIATE INTERMEDIATE INTERMEDIATE INTERMEDIATE INTERMEDIATE INTERMEDIATE INTERMEDIATE INTERMEDIATE INTERMEDIATE INTERMEDIATE INTERMEDIATE 5 4 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 10 3 - - - - - - 19-20 - - - - - 2-4 16-18 - - - - - - - - - - - 5-6 19-20 13-14 - - - - - - - - 21-22 - 16-18 16-18 - - - - - 2-3 - - - - - - 24-27 - 19-20 - - - - - - - - - - 11-13 - - 5-9 - - - - - - 22-23 - - - - - - - 28-30 - - - - - - - - - 25-26 - - 9-11 - - - - - - - - - - 23-24 - - - 19-20 - - 12-14 - - - - - 16-17 - - 27-29 - - 7-8 - - 29-30 - - - - - - - - 29-30 24-26 - - - - - - - - - 29-31 - - - 5-8 - - - - - - - 28-29 - - 11-13 - - 20-22 11-15 - - - - - - 21-22 - - 20-21 - - 20-22 - - - - - - - 29-31 17-18 - - - - 23-24 - - - - - MOBILE DEVELOPMENT TRACK PROJECT/SERVICE MANAGEMENT TRACK AGILE WORKSHOP: AN ALTERNATIVE SOFTWARE DEVELOPMENT INSTRUCTOR SIAM CHAMNANKIT BASIC SOFTWARE TESTING INSTRUCTOR MS. CHERAPA WANNASUK AGILE TESTING IN PRACTICE INSTRUCTOR SIAM CHAMNANKIT ISTQB- CERTIFIED TESTER FOUNDATION LEVEL (CTFL) TRAINING INSTRUCTOR MR. NARUPAT KUMNURTRATH 8,900(EARLYBIRD8,500) PLEASEBRINGYOURCOMPUTERON DAY2-3 11,900(EARLYBIRD10,900) REGISTRATION3PERSONSPAYONLY2 11,900(EARLYBIRD10,900) BRINGYOUROWNCOMPUTER 14,900 (EARLYBIRD13,900) INTERMEDIATE BASIC INTERMEDIATE INTERMEDIATE 3 2 3 2 - 17-18 - 14-15 25-27 - - - - - 28-30 - - 9-10 - - 14-16 - - - - - 13-14 - - 13-14 - - 13-15 - - - - - 22-24 - - 19-20 - - 13-15 - - 23-24 - - - - SOFTWARE ENGINEERING TRACK SOFTWARE DEVELOPMENT TRACK 25, 26 JAN 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23 FEB 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 AUG
  7. 7. IT TRENDS | TRAINING38 BIG DATA TRACK DAY BIG DATA MODELING WITH NOSQL INSTRUCTOR MR.AEKANUN THONGTAE AND MR. TEERACHAI LAOTHONG INTERMEDIATE 3 CLOUD COMPUTING TRACK PRACTICAL AZURE WORKSHOP INSTRUCTOR MR. TEERACHAI LAOTHONG INTERMEDIATE 3 ARCHITECTING WITH GOOGLE CLOUD PLATFORM INSTRUCTOR ASSOC. PROF. DR. THANACHART NUMNONDA AND TEAM ADVANCE 3 AZURE IOT, MACHINE LEARNING AND ADVANCED ANALYTICS INSTRUCTOR MR. TEERACHAI LAOTHONG ADVANCE 3 IT ARCHITECTURE/STRATEGY TRACK ENTERPRISE ARCHITECTURE IN CLOUD ERA INSTRUCTOR MR. DANAIRAT THANABODITHAMMACHARI AND INTERMEDIATE 2 ASSOC. PROF. DR. THANACHART NUMNONDA SOA/SOA GOVERNANCE FOR EXECUTIVES INSTRUCTOR MR. TEERACHAI LAOTHONG AND INTERMEDIATE 2 ASSOC. PROF. DR. THANACHART NUMNONDA IT ARCHITECTURE FOR THE FUTURE INSTRUCTOR MR. SUTUM CHAIYAWAT INTERMEDIATE 2 SOA DESIGN PATTERNS INSTRUCTOR MR. TEERACHAI LAOTHONG INTERMEDIATE 2 INTERNET OF THINGS (IOT) TRACK SMINGFRAMEWORK IOT DEVICE (ESP8266) (C++) INSTRUCTOR MR. SITTIPONG JANSORN INTERMEDIATE 3 RASPBERRY PY WIN10 IOT CORE (C#) INSTRUCTOR MR. SITTIPONG JANSORN INTERMEDIATE 2 RASPBERRY PI PYTHON PROGRAMMING (PYTHON) INSTRUCTOR MR. SITTIPONG JANSORN INTERMEDIATE 3 ARDUINO PROGRAMMING IOT STARTING POINT INSTRUCTOR MR. SITTIPONG JANSORN INTERMEDIATE 1 INTERNET OF THINGS DEVELOPMENT WITH ANDROID INSTRUCTOR MR. SITTIPONG JANSORN INTERMEDIATE 4 MOBILE DEVELOPMENT TRACK DESIGNING CROSS-PLATFORM MOBILE APPLICATION WITH CLOUD ARCHITECTURE INSTRUCTOR MR. TEERACHAI LAOTHONG INTERMEDIATE 5 PROJECT/SERVICE MANAGEMENT TRACK IT SERVICE MANAGEMENT OVERVIEW ITIL & ISO 20000 (V2011) INSTRUCTOR MR. PIYA CHIEWCHARAT INTERMEDIATE 3 SOFTWARE ENGINEERING TRACK SECURE SOFTWARE LIFE CYCLE INSTRUCTOR MS. CHERAPA WANNASUK ADVANCE 2 REQUIREMENT ANALYSIS, DESIGN AND MANAGEMENT INSTRUCTOR MS. CHERAPA WANNASUK INTERMEDIATE 2 IT SECURITY TRACK DAY ISO/IEC 27001:2013 FUNDAMENTAL TRAINING COURSE FOR EXECUTIVE INSTRUCTOR MS. WANPEN PUANGRAT INTERMEDIATE 1 ISO/IEC 27001:2013 INTRODUCTION AND IMPLEMENTATION INSTRUCTOR MS. WANPEN PUANGRAT INTERMEDIATE 2 ISO/IEC 27001:2013 IMPLEMENTATION AND INTERPRETATION COURSE INSTRUCTOR MS. WANPEN PUANGRAT INTERMEDIATE 2 INFORMATION SECURITY AWARENESS TRAINING COURSE INSTRUCTOR MS. WANPEN PUANGRAT INTERMEDIATE 1 INFORMATION SECURITY RISK MANAGEMENT INSTRUCTOR MS. WANPEN PUANGRAT INTERMEDIATE 2 GUIDELINE FOR INFORMATION SECURITY AWARENESS BUILDING COURSE INSTRUCTOR MS. WANPEN PUANGRAT INTERMEDIATE 1 SOFTSKILL TRACK SOFTSKILL: MANAGEMENT TRAINING IT LEADER AS A COACH INSTRUCTOR MS. KANNIKAR SETHI BASIC 1 PRACTICAL TIME MANAGEMENT INSTRUCTOR MS. KANNIKAR SETHI BASIC 1 MANAGEMENT TRAINING FOR THE DIGITAL ERA INSTRUCTOR IMC INSTITUTE TEAM BASIC 1 SOFTSKILL: SALES TRAINING SALES TRAINING CONDENSED COURSE INSTRUCTOR IMC INSTITUTE TEAM BASIC 1 EFFECTIVE NEGOTIATION SKILLS INSTRUCTOR IMC INSTITUTE TEAM BASIC 1 HOW TO CREATE VALUE ADDED TO IT SOLUTION OUTLINE L REGISTER INSTRUCTOR IMC INSTITUTE TEAM BASIC 1 SOFTSKILL: IT LEADERSHIP CONSTRUCTIVE FEEDBACK SIMULATION WORKSHOP INSTRUCTOR MS. KANNIKAR SETHI BASIC 1 SHARPEN YOUR CREATIVITY SKILLS INSTRUCTOR IMC INSTITUTE TEAM BASIC 1 PROMOTING IT SERVICE EXCELLENCE INSTRUCTOR IMC INSTITUTE TEAM BASIC 1 BUILDING HIGH PERFORMANCE TEAM INSTRUCTOR IMC INSTITUTE TEAM BASIC 1 COMMUNICATION 3.0 INSTRUCTOR IMC INSTITUTE TEAM BASIC 1 CONSTRUCTIVE FEEDBACK SIMULATION WORKSHOP INSTRUCTOR MS. KANNIKAR SETHI BASIC 1 PRESENTING WITH CONFIDENCE: SIMULATION WORKSHOP INSTRUCTOR MS. KANNIKAR SETHI BASIC 2 สุนทรียสนทนา (DIALOGUE) ส�าหรับนักบริหารสารสนเทศ INSTRUCTOR IMC INSTITUTE TEAM BASIC 1 EFFECTIVE COLLABORATION WORK USING MODERN IT TOOLS INSTRUCTOR IMC INSTITUTE TEAM BASIC 2 ON REQUEST COURSES PHOTO : FREEPIK.COM DAY DAY DAY DAY DAY DAY DAY

×