Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
FOKUS
IMI
NYTT FRA IMI KIRKEN Nr 3 2010
GODHET
                    Disse ordene skrives i det Godhetsfestivalen 2010 nærmer seg slut-
    ...
I vår Fars hus 2010
Spørreundersøkelse
Dette året ønsker vi å ha et særlig fokus på menighetens gudstjenesteliv. Etter en ...
Godhetsfestivalen 2010:

- Jeg tror jo ikke at de
Alenemor Vibeke Hennum kjøpte et hus på tvangssalg, og en del ting viste...
tte er sant!
 Vibeke Hannum hadde vanskelig-
 heter for å tro at det var sant da
 mennesker med godhet i blikket
 dukk...
MSF
Ny tid for misjonale fellesskap
I halvannet år har IMI Kirken satt
av en søndag i måneden til å
samles i misjonale fel...
Med legoklubb, barnekor, "hallovenn", speideren og "famili-
  er i friluft" har noen kristne familier på Sola skapt en br...
Bringer håp og løsninger
Haakon og Tone Totland lette etter muligheter for hvordan kirken             GJELDSSL...
store problemer i en persons liv. Men    møte de behovene vi har kapasitet til å
det betyr samtidig at hvis vi kan vær...
IMI Tananger:

Eksisterer for å se Gud fo
Da Halvor Lindal gikk dør til dør under en innsamlingsaksjon i 2006
slo det ham:...
orandre en bydel
                                 "Jeg drømmer om at de vi omgås med skal ...
Bofellesskap:
Satser nytt blant studenter og
unge voksne
En undersøkelse om ensomhet viser at nesten hver fjerde person i ...
Hilsen fra ACTA Bibelskole 09/10:

  Takknemlige og tilbedende
              Takk Jesus for at du har vært ...
Åpen himmel -                        25.-26. august 2010
m/ Kris Vallotton
Høstens åpen himmel konf...
Alpha-kurs

Eksisterer Gud?
 Har Jesus levd på jorden?                        JA        N...
mer
       som
     God


            Velkommen til en hyggelig handel hos
            ...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

IMI Fokus nr 3 juni 2010

1 622 vues

Publié le

 • Yes you are right. There are many research paper writing services available now. But almost services are fake and illegal. Only a genuine service will treat their customer with quality research papers. ⇒ www.HelpWriting.net ⇐
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Soyez le premier à aimer ceci

IMI Fokus nr 3 juni 2010

 1. 1. FOKUS IMI NYTT FRA IMI KIRKEN Nr 3 2010
 2. 2. GODHET Disse ordene skrives i det Godhetsfestivalen 2010 nærmer seg slut- ten. Enda en gang har vi gjort erfaringen: Det koster litt å sette av så mange ettermiddager i en uke. Vi er litt spente på hvordan det blir. Så er uka der. Vi kommer oss ut på oppdraget. Merker meningen i å la livet bety noe for andre. Gleden i å gjøre noe slikt sammen. Og takknemligheten hos dem vi møter. Godhet er meningsfullt - og gøy! I Salme 34 står det: "Smak og se at kollekt til dem på 32 000 kroner. De Herren er god". Det er noe ved Guds kunne vise helt konkrete tiltak som ble kjærlighet til oss og denne verden som gjort mulig av disse pengene, og som er konkret. Sanselig og erfarbart. Det gjør at mennesker i en utrolig sårbar går ann å smake, se, kjenne. situasjon kan få en bedre behandling. Å Godhetsfestivalen handler om at Guds få lov til å heie på, og gi et lite bidrag godhet blir tilgjengelig for folk i byen til mennesker som jobber med noe så og regionen, på en konkret og hånd- viktig i regionen vår er sterkt. Det fast måte. Slik at den kan sees, smakes handler også om å gjøre Guds godhet og kjennes. Og erfares som god. tilgjengelig. At mennesker får en smak av Guds Enda noen uker tilbake var Astrid og godhet er dypt meningsfullt å være Atle Roger Mydland på besøk og fortal- med på. Derfor er det også veldig gøy te om den første utviklingen etter fjorå- å få inn de første rapportene om at rets takkegave: En halv million kroner til antall dugnadstimer under årets rent vann i fem landsbyer i Laos. Å se Godhet er vesentlig høyere enn i fjor. bildene og høre historiene gjør det Antall oppdrag meldt inn er også i enda klarere for oss: Dette handler om vesentlig vekst - noe som betyr at folk å gjøre Guds godhet tilgjengelig for vet om, og tør stole på Godhet. mennesker i en helt annen del av ver- Rapporter sier også at vi i år enda mer den. enn før opplever at mennesker fra flere av byens menigheter er sammen ute på Jeg tror at noe av det Gud særlig har LEDER oppdragene. Godhetsbevegelsen vok- ser! gitt oss nåde til å være med på i IMI er å få gjøre Guds godhet tilgjengelig for mennesker, både lokalt, nasjonalt og Godhet handler ikke bare om ei uke i internasjonalt. Slik de kan se, smake og EGIL ELLING ELLINGSEN året. Like før Godhetsfestivalen startet erfare at han er god. I disse dager ser vi fungerende pastor fikk jeg gleden av å besøke noe av per- det skjer, på flere nivåer. Det skaper sonalet på Voldtektsmottaket i både ydmykhet og takknemlighet for Stavanger og overrekke menighetens det vi får være en del av. Økonomi-info: Kollekten varierer fra måned til måned. Totalt har vi Gaveinntekt 2010 fått inn kr 560 000 i kollekt disse månedene. Vi gir ut alle våre kollekter. De som har mottatt gave fra 600 000 oss er blant annet Duedalen Blåkors 500 000 Behandlingssenter og Lungeavdelingen 4G på SiS i 400 000 tillegg til våre misjonsprosjekt i Thailand, Kambodsja Kollekt Kroner Budsjett - kollekt og Europa. For å nå målet for givertjeneste i år må 300 000 Givertjeneste inntekten hver måned være kr 525 000. Per april lig- 200 000 Budsjett - givertj. ger vi 11% under ønsket givertjenesteinntekt. Når vi 100 000 nå gir ut alle våre kollekter er vi avhengige av å få våre gaveinntekter via givertjeneste. Vi hadde en fin 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 trend de første månedene, men kurven peker ned- Periode over igjen i april.. Klarer vi snu trenden? Sammen kan vi forandre!
 3. 3. I vår Fars hus 2010 Spørreundersøkelse Dette året ønsker vi å ha et særlig fokus på menighetens gudstjenesteliv. Etter en fase med mye fokus på å se cellegrupper og misjonale fellesskap som en levende og naturlig del av menighetens liv, opplever vi det viktig å sikre at også menighetens storsamling fungerer best mulig. I denne prosessen er det naturlig å stille generasjoner, barneopplegg vil være GUDSTJENESTEN spørsmål både ved innholdet og ram- om formiddagen. En søndag i måneden Når det gjelder tilbakemeldingen på mene rundt gudstjenestene. For ledere vil det ikke være eget barneopplegg kl. selve gudstjenesten kan den leses på og stab ble det viktig å kunne vite - 11, men felles nattverdgudstjeneste for flere måter. I og med at vi ikke har en ikke bare anta - noe om hva folk i alle generasjoner. Mer informasjon om tidligere undersøkelse å sammenligne menigheten tenker om gudstjenesteli- denne endringen kommer. med kan vi ikke lese en utviklingstrend, vet. Derfor gjennomførte vi i løpet av men vi ser at både på forkynnelse, lov- tre uker i april/mai en spørreundersø- TILHØRIGHET sang og helhetsopplevelse er det en kelse i menigheten. Over 250 av dere Et meget interessant funn i undersø- tendens i positiv retning - med karakte- valgte å svare på denne, og på disse kelsen omhandler tilhørighet til menig- ren 4 av 5 som den mest brukte. sidene kan du se hva som ble den sam- heten. Til tross for at så og si alle som Hvordan vil du beskrive totalopplevelsen av å være m ed i IMI lede responsen. har svart oppgir å være på gudstjeneste Kirkens gudstjenestefeiring i IMI minst en gang i måneden, og den 70,0 61,8 ENGASJEMENT største gruppen 3-4 ganger i måneden, 60,0 I ledergruppe og stab er vi nå i full ser vi at drøyt en tredjedel ikke er med i 50,0 40,0 gang med å behandle resultatene av cellegrupper eller medlemmer i IMI. 30,0 undersøkelsen, spørre hva som er de 20,0 18,3 14,6 viktigste læringene, og hva vi gjør med Hvor ofte går du på gudstjeneste i IMI 10,0 0,0 5,3 dem. Dette arbeidet vil fortsatt pågå, 70,0 0,0 1 2 3 4 5 Skala f r a 1 t il 5, hvo r 1 er d år l ig st o g 5 er b est men jeg vil gjerne knytte noen kom- 60,0 mentarerer til resultatene her. 50,0 prosent 40,0 30,0 Likevel gir svarene ingen grunn til å slå Først av alt: Takk for svar! Både tallma- 20,0 seg til ro med at dette er godt nok. Om 10,0 terialet og alle kommentarerene som 0,0 grafene heller i positiv retning, uttryk- følger med er svært nyttige for oss, og .3-4 .1-2 .>1 g pr md ker de ikke den begeistring vi gjerne vil setter i gang viktige samtaler. gantall ganger pr md skal følge menighetens storsamlinger. Skjemaene viser mennesker med enga- Høstens omlegging av gudstjenester sjement, som bryr seg om menigheten. kan derfor ikke bare handle om tids- Videre ser vi at det elementet i evalue- punkter, men må også handle om inn- GUDSTJENESTETIDER ringen av gudstjenestelivet som kom- hold. Vi jobber nå med å se hvordan I stab har vi i vår vurdert en endring i mer dårligst ut er spørsmålet om den dette kan bli best mulig. I kommentar- tidspunktene for gudstjenestene, som sosiale rammen rundt gudstjenesten. I feltene har vi fått mange synspunkter vi ønsket å teste ut i undersøkelsen. Og kommentarfeltet finner vi også bemerk- både på det som fungerer, og det man svaret ble veldig klart: Hele 85% plas- ninger om at noen opplever det van- kunne ønske annerledes. Innspillene serte seg på den positive delen av ska- skelig å finne miljø, noen nevner endog går i mange retninger, men gir gode laen(4 og 5). ensomhet. utgangspunkt for videre samtale. Endring til kl 11 og 18 begge gudstjenesester for alle Hvordan opplever du den sosiale ram m en rundt gudstjenesten fungerer? Arbeidet fortsetter inn mot høsten, 70,0 60,2 40,0 37,2 men i denne omgangen ville vi dere 60,0 34,4 50,0 35,0 skulle være orientert om resultatene, og 30,0 noen av refleksjonene vi gjør. Takk for Prosent 40,0 25,0 30,0 24,8 20,0 18,2 mange tilbakemeldinger, og husk at du 20,0 5,7 6,1 15,0 er hjertlig velkommen til å ta kontakt 10,0 3,3 10,0 for å si hva du mener også når det ikke 6,1 4,0 5,0 0,0 1 2 3 4 5 0,0 1 2 3 4 5 er spørreundersøkelse. Skala fra 1 til 5, hvor 1 er dårligst og 5 er best Skala f r a 1 t il 5, hvo r 1 er d år l ig st o g 5 er b est Kombinert med de drøftinger som er Dette har fått oss til å stille mange gjort i andre forum gjør dette at vi opp- spørsmål med hvordan vi skaper tilhø- lever oss klare til å gjennomføre denne righet og arenaer for gode vennskap i endringen, og fra søndag 5. september menigheten, og dette vil bli gitt fokus i EGIL ELLING starter vi med gudstjenester kl. 11 og det videre arbeidet. ELLINGSEN 18. Begge gudstjenester er for alle fungerende pastor
 4. 4. Godhetsfestivalen 2010: - Jeg tror jo ikke at de Alenemor Vibeke Hennum kjøpte et hus på tvangssalg, og en del ting viste seg å være problematisk. Da mennesker fra godhetsfestivalen dukket opp, var det nesten for godt til å være sant. Det er nok mange som trenger hjelp i jeg at dette har jeg lyst til å være med HUSMALING 2010 Stavanger, det er nesten som et lotteri på! forteller au-pairen som nyter både at jeg får hjelp! sier Vibeke. Hun fortel- været og muligheten til å gjøre noe ler at det er vanskelig å be folk om godt for andre. TEKST & FOTO: GEIR LOFTESNES NORD-VARHAUG hjelp i dag. - Familie kjenner seg nesten forpliktet Jevn økning til å svare ja, og da lar jeg heller være å Årets Godhetsfestival har 250 innmeld- spørre. Men plutselig så henger det folk te oppdrag og 4.500 påmeldte dug- - Min mor tipset meg om Godhets- på hver en vegg her, sier Vibeke og nadstimer. Det er en jevn økning fra festivalen gjennom Aftenbladets ved- henviser til en titalls mennesker i alle fjoråret. legg og mente at jeg måtte være en aldre som har invadert eiendommen - Vi er ikke altfor opptatt av tall, men god kandidat. Så jeg bestemte meg for hennes med godhets-t-skjorter og frivil- av bevegelsen som springer ut i fra fes- å sende en e-post og plutselig dukket lig arbeidskraft! tivalen. Vi har hørt flere historier om både den ene etter den andre opp! for- mennesker som blir inspirert til å gjøre teller Vibeke. Blant dem som maler gjerdet til Vibeke, godhet for andre, selv om de ikke er Jessica (19) fra Canada. Hun har reist registrerer seg. Det er dette vi drømmer For det er mye som trengs å fikses i hele veien fra Canada for å være med om at skal skje i enda større omfang, Vibekes hus. Under Godhetsfestivalen på festivalen. Nei, det er ikke akkurat forteller Steve Bruns i IMI Kirken. er det først og fremst maling av hus og slik... inngangspartiet som står på planen. - Jeg fikk høre om dette gjennom et - Det er helt fantastisk! Jeg blir så glad. nyhetsbrev om festivalen. Og da tenkte Jessica (til høyre) fra Canada og Kristine er med på Godhetsfestivalen!
 5. 5. tte er sant! Vibeke Hannum hadde vanskelig- heter for å tro at det var sant da mennesker med godhet i blikket dukket opp på døra forrige uke.
 6. 6. MSF Ny tid for misjonale fellesskap I halvannet år har IMI Kirken satt av en søndag i måneden til å samles i misjonale fellesskap. Fra høsten av går vi tilbake til guds- tjenester på senteret hver uke. Her har du svar på noen av spørsmålene som kan dukke opp. MISJONALE FELLESKAP Tekst: EGIL ELLING ELLINGSEN Skal IMI slutte med misjonale fellesskap nå? På ingen måte. Vi har nå godt etablert de tre grunnleggende fellesskapsfor- mene i menigheten: cellegrupper, misjonale fellesskap og gudstjenester. Hver av disse har sin egen rolle i livet vårt, og vil bli viktige i tiden som ligger foran. Hvorfor slutte med den månedlige søn- dagen ut av huset da? Hensikten med denne søndagen var å hjelpe hverandre i gang med de misjo- nale fellesskapene. At hele menigheten, ikke bare noen spesielt interesserte, for- holdt seg til kallet om å gjøre Guds godhet tilgjengelig på nye steder og for nye mennesker. Dermed kunne vi alle få anledning til å tenke gjennom hvem vi er sendt til, og sendt sammen med, og øve oss i dette. Planen var i msf, og andre søndager på gudstjenes- Hvordan starter man opp til høsten? utgangspunktet å ha slike søndager te. Andre vil leve sitt liv som msf på Søndag 29. august har vi vår siste søn- hvor senteret stengte i ett år, og så andre dager i uken, og være med i dag ute av huset. Dermed får alle de valgte vi å fortsette et halvt år ekstra. gudstjenestelivet på senteret hver søn- misjonale fellesskapene en start på nytt At vi nå går inn i en ny fase er helt dag. semester. Så vil vi gi fellesskapene noen etter planen. foreslåtte datoer for høsten, som de Hva skjer med de misjonale fellesska- Vi skal og huske at flere msf er bygd kan benytte seg av hvis de ønsker. Hvis pene nå? rundt aktiviteter, mer enn geografi, og ikke lager de sin egen rytme. Nå får de misjonale fellesskapene allerede fungerer slik. Stavanger Soul Informasjon vil som før komme i IMI anledning til å gjennomtenke enda en children og Lys i Mørket er eksempler nytt og på nettsider. gang hvordan de best kan fungere i på dette. forhold til oppdraget sitt. Hvordan, I tillegg kommer det en visjonsdag for hvor, når og hvor ofte samles vi for å Vi tror at denne prosessen kan skape misjonale fellesskap lørdag 21. august beste nå de vi skal nå? Fellesskapene nytt liv og energi for flere fellesskap. kl. 10 på IMI. Der er også de som ten- trenger ikke lengre navigere etter dato- Endringen minner oss om at kjernen i ker på å starte nye misjonale fellesskap er satt opp fra senteret, men kan selv visjonen om misjonale fellesskap ikke er hjertelig velkomne! finne sin rytme. samlinger en søndag i måneden i seg selv, men oppdraget om å nå ut. For noen misjonale fellesskap vil dette bety at de noen søndager samles som
 7. 7. Med legoklubb, barnekor, "hallovenn", speideren og "famili- er i friluft" har noen kristne familier på Sola skapt en bred kontaktflate. - Alt bunner i at vi har en brann for nabolaget, forteller Jardar Lindøe. Sola Vest: - Vi har en brann for nabolaget bedehus, med legoklubb i kjelleren og - Vi er veldig takknemlige for det som SOLA VEST barnekor i hovedetasjen. skjer. Vi opplever en åpenhet på Sola, - Disse aktivitetene favner bredt i de mye moden jord å så i, mange som er aktuelle aldergruppene, og det er lett å klare for nye steg med Gud. TEKST: GEIR LOFTESNES NORD-VARHAUG inkludere mennesker som ikke har kris- Utfordringen er i hovedsak at vi mang- ten tilhørighet. Foreldre er takknemlige ler arbeidere. for å kunne sende barna sine på slike - Ja, det er utfordrende. Vi skulle gjerne På den avgrensende plassen mellom fly- aktiviteter, selv om vi har en andakt der, ha vært flere. Men nå har vi startet et plassen og industriområdet ved utenrik- forteller Gunn Lindøe. Sammen med husfellesskap sammen med to andre sterminalen i Risavika, er det ikke så Tone Lauvvik er hun dirigent i barneko- par, sier Gunn. mange fritidsaktiviteter for barn og ret. Familiene som står sammen på Sola familier. Dette har familien Lindøe, sam- Ektemannen til Tone er engasjert i spei- Vest er opptatt av bygge relasjoner, se men med noen andre familier, gjort deren. Og i tillegg er de med på en mennesker og invitere bredt. Og flytter noe med. familietur en gang i måneden. du inn i nabolaget til familien Lindøe, - Det er et sterkt samhold i skolekret- - Familieturen er et godt redskap til å er det fullt mulig du får noen nybakte sen. Det finnes ikke engang en butikk nå ut. Vi sender sms til naboer og invi- boller og et velkomstkort på døra! her, og skolen og bedehuset er de terer perosnlig når vi møter folk på vei - Alt bunner i at vi har en brann for eneste samlingspunktene. Dette "utnyt- til barnehagen eller på butikken. Folk nabolaget. Vi kjenner oss kalt til dette, ter" vi! forteller Jardar. ønsker å være ute med ungene sine, til å nå nabolaget, forteller ekteparet. Torsdager er det full aktivitet på Salem forteller Jardar og fortsetter:
 8. 8. Bringer håp og løsninger Haakon og Tone Totland lette etter muligheter for hvordan kirken GJELDSSLAVER ET ØKENDE kan være mer relevant i vår tid og hvordan de kunne bidra til å gjøre PROBLEM For en måned siden (29.04.2010) publi- Guds godhet tilgjengelig i Stavanger og Norge. Nå har de funnet serte Stavanger Aftenblad en artikkel svaret! om gjeldsrådgivning. Da uttalte gjelds- rådgiver i Stavanger kommune, Carsten Line: annen måte er bundet i økonomiske "Omtrent 90 % av alle sakene knyttes CAP NORGE lenker. Haakon og Tone ble umiddel- opp mot forbruksgjeld. Viljen til å spare bart inspirert til å ta med dette praktis- penger er mer fraværende nå enn for ke diakoni- og evangeliseringsverktøyet en generasjon siden. Vi skal ha alt med hjem til Norge. TEKST & FOTO: GEIR LOFTESNES NORD-VARHAUG en gang". I artikkelen kom det fram at Englandsoppholdet ble forlenget med man i Sandnes måtte vente opptil 11 ytterligere et år for å gi rom for hospi- måneder for å få økonomisk rådgivning For to år siden var Haakon og Tone tering og opplæring hos CAP UK, og så og at enkelte mennesker har opp mot Totland i ferd med å avslutte et års ble CAP Norge "født". I løpet av det 20-30 forskjellige kreditorer og gjerne 7 bibelskole i Bradford, England. Som en første norske driftsåret er det blitt kredittkort. del av undervisningen ble de kjent med arrangert fire økonomikurs i IMI Kirken, - Alt fra lettere betalingsvansker til en organisasjon som heter Christians og flere enn 30 deltagere har fullført tyngre gjeldsproblemer kan føre til øko- Against Poverty (CAP UK). Gjennom et det. I vår har ekteparet presentert kon- nomisk stress i form av angst, irritasjon, nettverk av mer enn hundre lokale sen- septet for flere menigheter andre ste- depresjon, søvnløshet, lav selvrespekt tre drevet av menigheter som samarbei- der i landet, og som et resultat av dette og så videre. Mange får brev- og tele- der med CAP UK tilbys det gjeldsråd- arrangeres trolig de første CAP-kursene fonskrekk. Det er tydelig at det er et givning og kurs i grunnleggende privat- i Oslo allerede i høst. behov for kurset her i Stavanger, fortel- økonomi. På den måten bringer menig- - Jo mer vi som Guds menighet kan ler Tone Totland etter å ha henvist til hetene håp og konkrete løsninger til tilby av hjelp på alle livets områder, artikkelen. dem som sliter med gjeld eller på desto mer blir Hans kjærlighet reflek- - Dessuten er økonomiske problemer tert, mener Tone Totland. ofte bare toppen av et isfjell av flere
 9. 9. store problemer i en persons liv. Men møte de behovene vi har kapasitet til å det betyr samtidig at hvis vi kan være møte. Derfor trengs det flere medarbei- medvandrere som gir hjelp til selvhjelp dere og flere menigheter som er med til å ta kontroll over dette ene området, og drar CAP-arbeidet sammen med oss, er det også mye annet som faller på sier Tone og legger til: plass, forteller Haakon. - Og man trenger ikke nødvendigvis ha mye VI SETTER MENNESKER I FRIHET! peiling på økonomi. Totland-parets engasjement for CAP- Vi trenger også arbeidet går langt dypere enn en inter- medarbeidere esse for penger. som vil hjelpe - Vi vet at de som er fattige og lider, til på det ligger på Guds hjerte. I Jes 58 sier Gud mellom- at den fasten Han ønsker, er at vi bryter menneskelige lenker og setter fangene fri. Som krist- plan til ne er vi kalt til å sette mennesker i fri- oppmuntring het, fortelle et gledesbudskap til de og som trengende og lege dem som har et medvandrere knust hjerte. Det er dette CAP Norge utenfor selve og medvandrerarbeidet handler om - et kurset. praktisk redskap som engasjerte menig- Mennesker heter kan ta i bruk for å nå mennesker som liker rett utenfor sin egen stuedør, forteller kontorarbeid Tone. er også - Dessuten ønsker vi med CAP å være hjertelig relevante for mennesker som ikke ennå velkomne! har en tro eller et forhold til Gud. Det er flott at en menighet kan gi konkrete Totland- verktøy som kan møte de mange som paret sliter med stram økonomi. Dessuten er forteller at det et vitnesbyrd og en evangelisering i CAP-kurset praktisk handling; vi gjør det fordi vi kan være selv har møtt en Gud som er glad i oss, nyttig for sier Haakon. alle mennesker, Tone forteller at en datter av en delta- ikke bare de som sliter med å få økono- - Det handler om å bli gode forvaltere ger på kurset hadde fortalt foreldrene mien til å gå rundt. av det Gud har gitt oss, slik at vi kan at hun syntes det var blitt så mye kose- leve de livene vi er kalt til å leve. ligere å være hjemme fordi foreldrene ikke kranglet lengre og virket til å være glade i seg selv etter at også de hadde gjennomført økonomikurset. - Dette er et godt eksempel på hva pengebekymringer kan gjøre med oss, men også på at et negativt mønster kan snus til et positivt. Det er så lite som skal til, sier Haakon, som endelig har funnet sin måte å tjene Guds Rike på med sine praktisk anliggende gaver. DRØMMER OM Å SE NORGE BLI FORVANDLET - Vi vet at dette verktøyet har kraft i seg til å forandre hele samfunnet - ett menneske om gangen. Vi har sett det i Fem enkle økonomitips fra Haakon og Tone: England og vi begynner å se det her. For vi er i gang! sier Haakon. 1. Prioriter det som er viktigst for deg Han ser for seg at mange kirkefremme- 2. Sett opp budsjett (og lev etter det) de vil oppleve den hjelpen de mottar gjennom kursdeltagelse eller individuell 3. Lev på kontanter oppfølging som et startpunkt til å bli 4. Spar penger (som en buffer mot uforutsette utgifter) ivaretatt av menigheten og videre bli invitert inn i fellesskapet med Jesus i 5. Gi penger (- selv små gaver kan ha betydning i en annens liv) menigheten. - Men Haakon og jeg kan kun tilby å
 10. 10. IMI Tananger: Eksisterer for å se Gud fo Da Halvor Lindal gikk dør til dør under en innsamlingsaksjon i 2006 slo det ham: "Hvem skal være kirke for disse?". Fire år senere har IMI Tananger blitt svaret. "Jeg vet at det er mange sårede mennesker her, og drømmer at vi som kristne skal få lov til å bety noe som gjør at mennesker blir helbredet på innsiden; hjelpe de til å finne frihet, tilgivelse og lege brutte relasjoner" - Unn-Wenche Sammen for andre - sammen IMI TANANGER forandre IMI Tanangers historie: Halvor Lindal er definitivt ikke alene i sitt oppdrag. Sammen med kona Anne- Høsten 2006: Gud taler om hvem Lisbet har de en herlig og stor gjeng som skal være kirke for menneskene TEKST & FOTO: GEIR LOFTESNES NORD-VARHAUG som litt "Gudfeldig" har flyttet til Halvor og Anne-Lisbet Lindal treffer Tananger, skal vi tro Halvor. på under en innsamlingsaksjon. - Kraften ligger i at kan kjempe sam- - Jeg har oppdaget at jeg har hoppet men som en storfamilie for å se Guds Sommer 2007: Godhetsfestival på på et tog som jeg ikke kan hoppe av! Rike bli realisert i Tananger. Vi er alle Tananger. Retningen er tydelig, men skinnene må begeistret på tanken om at vi er misjo- legges kjapt for å holde tritt med toget, nærer der hvor vi bor. Vi lar oss bli Høst 2007: Menigheten bestemmer forklarer Lindal billedlig. utfordret av å være med på det Gud seg for å satse på misjonale felles- Erfaringen av å bli ledet av Gud er like- gjør hver dag, sier han. skap, og Halvor og Anne-Lisbeth vel svært god. Halvor skryter mye av sine "medtje- starter med turfellesskap. - Der Gud leder, der sørger Han for oss. nere" på Tananger. I begynnelsen hadde vi ikke en plan om - Det er fantastisk å kunne stå sammen Januar 2008: Cellegruppene til å starte avdeling her, men det virker med så mange flotte mennesker som Lindal-paret blir rene som om Gud hadde det! Og da er det vil noe. Det er nesten litt overveldende Tananger-grupper. bare for oss å henge på og gjøre vårt å tenke på hvor mange som har flyttet beste. hit og engasjert seg på så kort tid! sier Vår 2009: IMI Kirken tenker i ret- Det som trigger IMPULS-lederen mest Halvor. ning av avdelinger. er tanken på å leve kirke. - Og det er flere ledige - Å leve kirke er det vik- tigste prosjektet i livet. "Jeg drømmer om at vi hus her! poengterer November 2009: Intern release av tobarnsfaren og viser til IMI Tananger ved besøk av Martin Det å være en etterfølger skal forvalte livene våre en utbygning av Cave og Egil Elling Ellingsen av Jesus og gå på guds- på en god måte, og Tananger som vil tredo- tjeneste, er ikke noe som være hele familien i ble tettstedet i løpet av Januar 2010: Ledergruppe etableres. komme i tillegg til alt tjenesten i et langt de tjue neste årene. annet, men kirke- og kristenlivet ligger til bunn perspektiv" 9.mars 2010: Start på strategi mot - Ole Kristen Tananger = en oppstart av gudstjeneste på for alt det vi gjør. Det er trygg havn Tananger; 100 mennesker på frigjørende og utfor- Halvor forteller at Tananger og Risvika skirenn! drende, mener Lindal. havn, er den største utenrikshavna i - Og det som er kjempekult, er at mye Norden, og har mange internasjonale 13.juni 2010: Offisiell utsendelse av mindre i hverdagen oppleves som bort- mennesker som arbeider eller bor der. IMI Tananger fra IMI Kirken. kastet; når jeg er i butikken, går ut Et strategisk sted, med andre ord. med søpla, er på legekontoret, på et - Bilde på havna har vært tydelig for 29.august 2010: "The Big Bang" foreldremøte - hverdaglige muligheter - oss. Vi ønsker at Tananger skal være et Starten på avdelingen IMI Tananger er dette muligheter for å se Guds Rike sted hvor mennesker kan få påfyll og med blant annet gudstjeneste. komme nær, legger han til.
 11. 11. orandre en bydel "Jeg drømmer om at de vi omgås med skal bli frelst. At IMI Tananger skal oppleves som et livsnært felles- skap av ekte og oppriktige mennesker som forstår oss på tida og behovene og formidler Jesus på en relevant måte i møte med det" - Anne-Lisbet "Jeg drømmer om at når våre unger blir ungdommer, så er det et godt miljø her. For det er sosi- ale problemer her - uten tvil" - Dagfinn en ny retning utover. Dessuten er ste- "The Big Bang" - Ikke tenk at MSF er endestoppet. Gud det kjent for å ha en trygg havn, hvor Halvor Lindal snakker for tiden mye om elsker utvikling og ta ting videre. Det er mange søkte ly. Dette drømmer vi også "The Big Bang" - da ikke med starten likevel frihet i å ta et skritt om gangen. om for hele Tananger; at det skal være av universet i tankene, men IMI Tør å tenk nytt, gå i Den Hellige Ånds en trygg base og utgangspunkt for Tananger og deres egne gudstjeneste- ledelse, og er du usikker på om det er livet, sier Halvor. feiringer. Søndag 29. august braker det Han som leder - prøv det ut! Til dere Ungdomslederen løs på et bedehus i som kun har en visjon foreløpig: fortell sier han får energi "Jeg drømmer om at vi skal være Tananger og leder- visjonen til mange og se hvordan folk av å drømme, og gjengen har gode responderer, oppfordrer Halvor. det er tydelig. kjent for å være mennesker som planer for åpnings- Engasjementet lever ut kristenlivet i Tananger - vi festen. "De e jo ganske mye drikking stiger i takt med er menighet 24 timer i døgnet! - Vi lover at hoppe- og sånt her!" at forteller flere Jeg drømmer også om at barn slottet skal tas i På en samling med konfirmantene på og flere visjoner skal ha en god oppvekst her" bruk! Tananger, spurte en konfirmant noen for stedet. De forteller videre at av IMI folket hvorfor de flyttet til - Vi vil at Guds - Thomas linken til IMI Kirken Tananger. godhet skal være er veldig tydelig. - "De e jo ganske mye drikking og sånt tilgjengelig på Tananger. At barna skal - Det er fantastisk å ha et "senter" i her" la hun til, forteller Halvor som er ha det kanonkjekt i oppveksten og ryggen som dytter oss, støtter oss og kjent med at ungdomsmiljøet har et litt familiene skal være Jesussentrerte, pre- heier oss fram for å se hele stor- rufsete rykte. get av samhold, nære relasjoner, god Stavanger bli forandret. Og hvis dere - Svaret på dette spørsmålet er for meg kommunikasjon og viktige verdier. Vi savner oss, er det bare å flytte ut hit! blitt: "Nettopp derfor - fordi vi ønsker å drømmer om at ungdom skal være stol- sier Halvor lokkende. se en forandring! Vi kom ikke hit fordi te av å komme herfra, at det var godt å - Hva vil du si til lederne av de misjona- her finnes den beste kirka, men for å se vokse opp her. le fellesskapene i menigheten i dag? at Guds Rike forandrer en bydel!
 12. 12. Bofellesskap: Satser nytt blant studenter og unge voksne En undersøkelse om ensomhet viser at nesten hver fjerde person i aldergruppen 18-29 år kjenne seg ensomme i Norge. Dette ønsker vi å gjøre noe med! Fra høsten av vil vi i IMI Kirkens arbeid blant studenter og unge voksne starte med bofellesskap. ANNA BIRKELAND KRISTIN FOSSE GJERMUND NETELAND "Jeg har bodd i et bofellesskap sam- Som studenter og unge voksne drøm- BOFELLESSKAP men med tre gutter i to år nå. Foruten mer vi om å se mange bofellesskap bli å ha blitt skadet i humoren, har felles- reist opp ulike steder i Stavanger-regio- skapet utfordret og utrustet meg til å nen som kraftsentre for forkynnelsen av TEKST: GEIR LOFTESNES NORD-VARHAUG leve det livet Gud har for meg. Jeg har de gode nyhetene; i ord og gjerning! fått hjelp til å se gode og dårlige sider ved meg selv. Vi har vært bevisste på Vi ønsker derfor på best mulig måte å Bofellesskap er mennesker som har det vi ønsker skal prege fellesskapet og legge til rette for at bofellesskapene hjemmet og fellesskapet der som sin vi setter av mye tid sammen!" skal bli en varig suksess. Derfor inviteres base, med hensikt å leve for noe større -Kristin Fosse. interesserte bofellesskap til å samles til enn seg selv. Det kan være venner som en visjonsdag den 29.august fra kl. flytter sammen i et kollektiv, et ektepar Bofellesskapene er en base for å nå ut 12.00 til 18.00. Her vil det bli satt av som bor sammen i en leilighet, eller til de menneskene man lengter etter at tid for de ulike fellesskapene til å lage kanskje flere ektepar som sammen dan- skal ta del i de gode nyhetene; medstu- strategi for sitt fellesskap, samt bli gitt ner et fellesskap? denter på universitetet, jobbkollegaer råd, tips og veiledning for hvordan eller ungdommer i sentrum - hvem enn dette kan se ut. Videre vil det bli tilbudt "Etter et år på ACTA, fant jeg ut at jeg det måtte være! Erfaringer viser at et veileder som regelmessig følger de ulike ville noe mer enn å leve et "normalt" gjestfritt hjem er en utrolig god arena bofellesskapene gjennom året, slik at studieliv. Jeg ønsket å bo i et fellesskap for å bety mye for andre på! de kan nå sitt fulle potensialet! hvor det å være disippel var første prio- ritet. Så neste år skal jeg bo sammen "Vårt oppdrag som etterfølgere av For mer informasjon, ta kontakt med med fire venninner, for å vokse og ha Jesus er å elske Gud og mennesker. lederne av studenter og unge voksne i øynene rettet utover. Det vil bli utfor- Ved å bo sammen med andre, for å menigheten. drende, men ufattlig spennende å gå starte dagene med felles bønn, ha et på det Gud har for oss!" gjestfritt hus, og ved å utføre aktiv Egil Elling Ellingsen: egil@imikirken.no -Anna Birkeland godhet, så vil vi i enda større grad lyk- Gry Øvergaard: gry@imikirken.no kes med kjærlighetsprosjektet! Vårt fel- Geir Loftesnes Nord-Varhaug: geir@imi- Bofellesskap er en god arena for å leve lesskap har en ekstra nød for at kirken.no nært andre mennesker, hvor ærlighet Stavangers ungdom skal innse sin og åpenhet er viktige verdier. Her kan verdi" -Gjermund Neteland. man finne styrke og støtte, samt få hjelp til å leve det livet Gud har kalt en til.
 13. 13. Hilsen fra ACTA Bibelskole 09/10: Takknemlige og tilbedende Takk Jesus for at du har vært tro- Takk Jesus for at du redda livet fast og holdt alle dine løfter, lært mitt, for at du har vist meg at du meg å elske deg, Gud, som far er ALLTID sterkast! Takk for at du og mor. Og lært meg å bli elsket helbreda hjertet mitt! Takk for at av deg, Jesus. Takk for at du har du er en kjærlig Far! Takk for at satt meg fri fra håpløshet, men- dette er berre begynnelsen! neskefrykt, selvfordømmelser, Guri hat, jantelov, vonde tankemøn- stre, fordommer, homofili og tobakk. Takk for at du har gitt meg familie, venner i deg Jesus, i sannhet trofasthet og ekte ACTA-året har gitt meg mulighe- dyp kjærlighet. Takk for at du gav meg en menighet. Takk ten til å være en del av et rikt, for at du helbredet rygg, nakke, lunger, allergi, en bruskska- raust, anerkjennende, inspire- det nese, matbegjær og gav meg like lange ben. Takk Jesus rende og godt miljø, der jeg har for at du også døde for smerten i mine minner og gav meg fått lære at Bibelen er sannhet og jomfrudommen, drømmer og visjoner tilbake. Og gleden at det bare er i Jesus Kristus jeg over livet! blir virkelig fri. Den lærdommen Linda vil jeg ikke bytte bort mot noe som helst. Dette året har låst opp mitt fast- Arne satte og mitt definerte bilde av Gud. Jeg har fått lov til å gå i "Gud har forvandlet mitt liv og åpenbaring etter åpenbaring om gitt meg håp og tro på at verden en stor, og kraftfull, Gud, som vil bli forvandlet ved Guds godhet likevel er personlig. og kjærlighet". Eivind Jesper Gud har satt en stor brann i hjer- tet mitt dette året på Acta. Om å virkelig ville leve av han og for "Takk kjære Far for at jeg har fått han! Og det har hjulpet meg til å sett enda mer av ditt rike dette se hva han vil med resten av livet året og opplevd din storhet. mitt. Wow?!!! Takk for gode venner Camilla og godt fellesskap! Takk for at jeg har fåt terfart din sinnsjuke kraft og kjærlighet! Du er best!!!!" Kristine S. Året på Acta har gjort at mye av det jeg har kunnet med hodet "I løpet av dette året har kunn- også er blitt til noe jeg vet i hjer- skap om Gud blitt til kjennskap til tet. Jeg har blitt sikker på min Gud. Jeg opplever Jesus som en Identitet i Jesus. Jeg er Guds nær venn som stadig gir meg barn og med ham, og i ham vet gaver, kjærlighet, nåde, godhet jeg at jeg kan forandre verden! og fred, men også utfordringer." Eirik Anna
 14. 14. Åpen himmel - 25.-26. august 2010 m/ Kris Vallotton Høstens åpen himmel konferanse blir allerede onsdag 25. - torsdag 26. august. Taler blir Kris Vallotton, medpastor i Bethel Church, Redding. Han har også med seg et team fra menighetens bibelskole. Vallotton har skrevet flere bøker, og bærer blant annet med seg et sterkt budskap om vår identitet i Kristus - noe som også vil være menighetens fokus i høst. Dette blir to fantastiske kvelder som er vel verdt å holde av. Siden våre lokaler er utleid i forbindelse med oljemessa, blir møtene i Karismakirken, Adjunkt Hauglandsgt. 52. Følg med på våre nettsider og IMI nytt for mer info. Lederdager - 24.-25. september 2010 m/ Mike Breen og Dave Ferguson Alle ledere i IMI Kirken er inviterte til å bli med på en unik nasjonal lederkonferanse som vi skal arran- gere den 24.-25. september. Menighetsledere fra hele landet samles hos oss for å lære, bli utfordret og inspirert, og knytte kontakter til andre ledere. Tema for Lederdagene er Menigheter i Dave Ferguson, leder for Community bevegelse og setter fokus på hvordan våre Church ved Chicago og menighetsplanter- menigheter kan nå stadig flere mennesker bevegelse som har vokst ut av denne menig- rundt oss med evangeliet. Gjestetalerne heten, Exponential. Deltagerne vil få et denne helgen er: eksemplar av hans nyeste bok "Exponential: How You and Your Friends Can Start a Mike Breen, en gammel venn av IMI Missional Church Movement". Kirken, forfatter og mentor for hundrevis av menighetsledere over hele verden. Nå er Konferansen er arrangert av Agenda 1 den første av hans bøker tilgjengelig på menighetsnettverk som drives av IMI Kirken. norsk: "Å bygge en disippelkultur". Den begynner fredag formiddag kl 10 og varer til lørdag ettermiddag kl 18. Påmelding på www.imikirken.no under "Påmelding". Mer informasjon på www.agenda1.no Sommerlektyre? Denne våren kan IMI Kirken i samarbeid med Hermon Forlag presentere boka "Å bygge en disippelkultur" av Mike Breen i norsk oversettelse. Breen har flere ganger besøkt oss i IMI, og vil være kjent for flere i menigheten. I boka setter Breen fokus på oppdraget Jesus ga oss: ikke å verve folk til en klubb, men å gjøre disipler. Hvordan gjør vi det? Hvordan skaper vi en kultur for det? I denne boka får vi både bibelsk materiale og helt konkrete verktøy til å selv leve som disipler, og til å gjøre andre til disipler. Med sin brede erfaring fra menighetsarbeid presenterer Breen redskaper som er utrprøvd i over 25 år. Vi tror at denne boka kan bli viktig for oss i menigheten framover, men også for de andre menighetene vi er knyttet sammen med gjennom Agenda1 nettver- ket. Utgivelsen er starten på et samarbeid med Hermon forlag hvor vi nettopp håper gjennom Agenda1 å kunne gjøre gode ressurser tilgjengelig for norske menigheter. Boka anbefales - og fås kjøpt i bokkiosken på IMI, eller i Bok og Medias butikk i Stavanger sentrum.
 15. 15. Alpha-kurs Eksisterer Gud? Har Jesus levd på jorden? JA NEI KANSKJE Er det et liv etter døden? Kan vi tro på det som står i Bibelen? Hvorfor er det så mye vondt i verden? Hva tenker du om dette? Et Alphakurs forsøker å gi svar på disse og flere andre spørsmål. Kurset er gratis og de ti kurskveldene inneholder et måltid, undervisning og interessante diskusjoner. Kveldene er sosiale og har en uformell atmosfære og passer for alle uavhengig av bakgrunn og livssyn. ALPHAKURSET STARTER TORSDAG 16. SEPTEMBER KL. 19 Sted: IMI Kirken, kapellet Påmelding: www.imikirken.no Utforsk meningen med livet www.imikirken.no SAMLIVSKURSET 7 k v e l d e r o m å v æ r e 2 - for alle som vil sette av tid til å prioritere å investere i sitt parforhold Tema: - betydningen av å bygge et sterkt fundament ved å prioritere tid sammen - å bedre kommunikasjonen - å håndtere og løse konflikter sammen - viktigheten av å kunne tilgi hverandre - foreldre og svigerforeldre - noen sider ved et godt sexliv - kjærlighet i praksis / kjærlighetens 5 språk Oppstar t tirsdag 26. oktober 2010 kl 19.00 (totalt 7 kvelder) Pris kr. 2100,- pr par. inkl. materiell og bevertning. Sted IMI Kirken, Gunnar Warebergsgate 15, 4021 Stavanger, Påmelding til w w w.imikirken.no IMI Kirken er opptatt av å formidle Guds godhet til alle mennesker gjennom å skape arenaer hvor trosglede, livsglede og godhet går hånd i hånd. www.imikirken.no
 16. 16. mer som God Velkommen til en hyggelig handel hos Bok & Media God litteratur God musikk God hobby avdeling Christian Hesselberg Bok & Media Postbygget, Haakon VII’s gt 9, Vis a vis Svømmehallen og Straensenteret, Tlf. 51563100. E-post: Stavanger@bokogmedia.no IMI Kirken Kontorets åpningstider: Man-fre 09-15. Gave: Ønsker du å gi en gave til IMI Kirkens Gudstjenester: Søndager kl. 17 og 19:30. Gunnar Warebergsgt 15. 4021 Stavanger. Redaktør dette nr: Egil Elling Ellingsen arbeid kan du benytte kontonr: 9685 27 13493. IM gjengen for barn og Puls 1 (5.-8. klasse) kl.17 Telefon 51 84 21 60. Fax 51 84 21 61 Tilknyttede skribenter i dette nr.: Steve Bruns, Merk beløpet med “Gave” Regionale gudstjenester: www.imikirken.no E-post: servicetorg@imikirken.no Geir L. Nord-Varhaug og Egil Ellling Ellingsen. Se egne datoer på imikirken.no IMI FOKUS blir utgitt av IMIKirken. Layout & sats: Liv Eva Breivik Vestre.

×