Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Épidémiologie eett pprréévveennttiioonn 
ddeess mmaallaaddiieess ccaarrddiioo-- 
vvaassccuullaaiirreess
AAtthhéérroosscclléérroossee 
 FFaacctteeuurrss ddee rriissqquueess ccaarrddiioo--vvaassccuullaaiirreess 
 DDééffiinniit...
AAtthhéérroosscclléérroossee 
 LLEESS PPRRIINNCCIIPPAAUUXX FFAACCTTEEUURRSS DDEE 
RRIISSQQUUEE DDEE LL''AATTHHÉÉRROOSSCCL...
AAtthhéérroosscclléérroossee 
 LL''aatthhéérroosscclléérroossee eesstt ddééffiinniiee ppaarr ll''OOMMSS 
ccoommmmee « ll'...
AAtthhéérroosscclléérroossee 
 AA -- SSTTRRUUCCTTUURREE DDEE LLAA PPAARROOII AARRTTÉÉRRIIEELLLLEE NNOORRMMAALLEE 
 LLaa ...
AAtthhéérroosscclléérroossee 
 AA -- PPHHYYSSIIOOPPAATTHHOOLLOOGGIIEE DDEE LLAA PPAARROOII AARRTTÉÉRRIIEELLLLEE SSAAIINNE...
AAtthhéérroosscclléérroossee 
 AASSPPEECCTTSS MMAACCRROOSSCCOOPPIIQQUUEESS 
EETT HHIISSTTOOLLOOGGIIQQUUEESS DDEESS 
LLÉÉS...
 22.. LLaa ppllaaqquuee 
aarrttéérroosscclléérreeuussee ccoonnssttiittuuééee,, 
oouu ppllaaqquuee ffiibbrreeuussee 
 •• ...
AAtthhéérroosscclléérroossee 
 22.. LLaa ppllaaqquuee aarrttéérroosscclléérreeuussee ccoonnssttiittuuééee,, oouu 
ppllaaq...
AAtthhéérroosscclléérroossee 
 LLeess llééssiioonnss ddee ll''aatthhéérroosscclléérroossee ccoommpplliiqquuééee 
 aa)) L...
AAtthhéérroosscclléérroossee 
 dd)) LL''hhéémmoorrrraaggiiee iinnttrraa ppaarriiééttaallee 
 EEllllee eesstt lliiééee àà...
AAtthhéérroosscclléérroossee 
 gg)) LLeess aannéévvrriissmmeess 
 EEss ssuurrvviieennnneenntt ssuurr ddeess llééssiioonn...
AAtthhéérroosscclléérroossee 
 LLOOCCAALLIISSAATTIIOONNSS PPRRÉÉFFÉÉRREENNTTIIEELLLLEESS DDEE LL''AATTHHÉÉRROOSSCCLLÉÉRRO...
AAtthhéérroosscclléérroossee 
 BB -- MMÉÉCCAANNIISSMMEESS DDEE LL''AATTHHÉÉRROOGGÉÉNNÈÈSSEE 
 11.. RReeccrruutteemmeennt...
AAtthhéérroosscclléérroossee 
 ÉÉPPIIDDÉÉMMIIOOLLOOGGIIEE 
 LL''iinncciiddeennccee ddeess mmaallaaddiieess ccaarrddiioo-...
AAtthhéérroosscclléérroossee 
 FFAACCTTEEUURRSS DDEE RRIISSQQUUEE 
 AA -- GGÉÉNNÉÉRRAALLIITTÉÉSS 
 TTrrooiiss ffaacctte...
AAtthhéérroosscclléérroossee 
 BB -- DDYYSSLLIIPPOOPPRROOTTÉÉIINNÉÉMMIIEE EETT AATTHHÉÉRROOSSCCLLÉÉRROOSSEE 
 LLeess ddy...
AAtthhéérroosscclléérroossee 
 33.. HHTTAA eett aarrttéérriiooppaatthhiiee ddeess mmeemmbbrreess 
iinnfféérriieeuurrss 
...
AAtthhéérroosscclléérroossee 
 DD -- TTAABBAACC EETT AATTHHÉÉRROOSSCCLLÉÉRROOSSEE 
 11.. TTaabbaacc :: ffaacctteeuurr dd...
AAtthhéérroosscclléérroossee 
 EE -- DDIIAABBÈÈTTEE EETT AATTHHÉÉRROOSSCCLLÉÉRROOSSEE 
 11.. CCaarraaccttéérriissttiiqqu...
AAtthhéérroosscclléérroossee 
 FF -- AAUUTTRREESS FFAACCTTEEUURRSS AASSSSOOCCIIÉÉSS ÀÀ 
LL''AATTHHÉÉRROOSSCCLLÉÉRROOSSEE ...
AAtthhéérroosscclléérroossee 
 PPRRIINNCCIIPPEESS DDUU TTRRAAIITTEEMMEENNTT 
PPRRÉÉVVEENNTTIIFF
AAtthhéérroosscclléérroossee 
 AA -- PPRRÉÉVVEENNTTIIOONN PPRRIIMMAAIIRREE 
 LLaa pprréévveennttiioonn pprriimmaaiirree ...
AAtthhéérroosscclléérroossee 
 BB -- PPRRÉÉVVEENNTTIIOONN SSEECCOONNDDAAIIRREE 
 EEllllee aa ppoouurr bbuutt ddee rraall...
AAtthhéérroosscclléérroossee 
 CC -- HHYYPPEERRTTEENNSSIIOONN AARRTTÉÉRRIIEELLLLEE EETT AATTHHÉÉRROOSSCCLLÉÉRROOSSEE 
 L...
AAtthhéérroosscclléérroossee
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Atherosclerose

268 vues

Publié le

Atherosclerose

Publié dans : Santé & Médecine
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Atherosclerose

 1. 1. Épidémiologie eett pprréévveennttiioonn ddeess mmaallaaddiieess ccaarrddiioo-- vvaassccuullaaiirreess
 2. 2. AAtthhéérroosscclléérroossee  FFaacctteeuurrss ddee rriissqquueess ccaarrddiioo--vvaassccuullaaiirreess  DDééffiinniittiioonn..  UUnn ffaacctteeuurr ddee rriissqquuee eesstt lliiéé àà uunnee mmaallaaddiiee ddoonnnnééee ppaarr uunn lliieenn ddee ccaauussaalliittéé,, ééttaabbllii ppaarr lleess ééttuuddeess ééppiiddéémmiioollooggiiqquueess..  UUNNEE ÉÉTTUUDDEE ÉÉPPIIDDÉÉMMIIOOLLOOGGIIQQUUEE ppeerrmmeett ddee rreecceennsseerr lleess ccaarraaccttéérriissttiiqquueess dd''uunnee ppooppuullaattiioonn aaffiinn dd''ééttaabblliirr uunn lliieenn eennttrree cceerrttaaiinneess hhaabbiittuuddeess ddee vviiee ((llee ttaabbaacc)) oouu cceerrttaaiinneess ccaarraaccttéérriissttiiqquueess bbiioollooggiiqquueess ((ll''hhyyppeerrcchhoolleessttéérroolléémmiiee)) aavveecc uunnee mmaallaaddiiee ((ll''aatthhéérroosscclléérroossee))..  LLaa ddeeuuxxiièèmmee ééttaappee dduu pprroocceessssuuss eesstt dd''ééttuuddiieerr ll''eeffffeett dd''uunnee ddiimmiinnuuttiioonn dd''uunn ffaacctteeuurr ddee rriissqquuee ssuurr llaa ffrrééqquueennccee ddee llaa mmaallaaddiiee..  LLoorrssqquuee llaa ssuupppprreessssiioonn dd''uunn ffaacctteeuurr ddee rriissqquuee ddiimmiinnuuee,, llaa ffrrééqquueennccee ddee ssuurrvveennuuee ddee llaa mmaallaaddiiee àà llaaqquueellllee iill eesstt aassssoocciiéé,, llee lliieenn ddee ccaauussaalliittéé eesstt ééttaabbllii eett ddeess rreeccoommmmaannddaattiioonnss ppeeuuvveenntt êêttrree pprrooppoossééeess ppaarr lleess oorrggaanniissmmeess ddee ssaannttéé ppuubblliiqquuee..
 3. 3. AAtthhéérroosscclléérroossee  LLEESS PPRRIINNCCIIPPAAUUXX FFAACCTTEEUURRSS DDEE RRIISSQQUUEE DDEE LL''AATTHHÉÉRROOSSCCLLÉÉRROOSSEE CCOORROONNAAIIRREE ssoonntt ccllaassssaabblleess eenn ddeeuuxx ggrroouuppeess ::  ddeess ffaacctteeuurrss ccoonnssttiittuuttiioonnnneellss  ddeess ffaacctteeuurrss aaccqquuiiss ccoonnttrree lleessqquueellss iill eesstt ppoossssiibbllee ddee lluutttteerr..
 4. 4. AAtthhéérroosscclléérroossee  LL''aatthhéérroosscclléérroossee eesstt ddééffiinniiee ppaarr ll''OOMMSS ccoommmmee « ll''aassssoocciiaattiioonn vvaarriiaabbllee ddee rreemmaanniieemmeennttss ddee ll''iinnttiimmaa ddeess ggrroosssseess eett mmooyyeennnneess aarrttèèrreess ccoonnssiissttaanntt eenn uunnee aaccccuummuullaattiioonn ffooccaallee ddee lliippiiddeess,, ddee gglluucciiddeess ccoommpplleexxeess,, ddee ssaanngg eett ddee pprroodduuiittss ssaanngguuiinnss,, ddee ttiissssuuss ffiibbrreeuuxx eett ddee ddééppôôttss ccaallcciiqquueess,, llee ttoouutt aaccccoommppaaggnnéé ddee mmooddiiffiiccaattiioonnss ddee llaa mmeeddiiaa »..
 5. 5. AAtthhéérroosscclléérroossee  AA -- SSTTRRUUCCTTUURREE DDEE LLAA PPAARROOII AARRTTÉÉRRIIEELLLLEE NNOORRMMAALLEE  LLaa ppaarrooii ddeess aarrttèèrreess eesstt ffoorrmmééee ddee ttrrooiiss ccoouucchheess oouu ttuunniiqquueess ccoonncceennttrriiqquueess:: ll''iinnttiimmaa eenn ccoonnttaacctt aavveecc llee ssaanngg cciirrccuullaanntt,, llaa mmeeddiiaa eett ll''aaddvveennttiiccee..  11.. LL''iinnttiimmaa  •• LLeess cceelllluulleess eennddootthhéélliiaalleess ffoorrmmeenntt uunn rreevvêêtteemmeenntt ppaarrffaaiitteemmeenntt ééttaanncchhee,, uunniicceelllluullaaiirree,, lliimmiittaanntt llaa lluummiièèrree aarrttéérriieellllee..  •• EElllleess rreeppoosseenntt ssuurr uunn eessppaaccee ssoouuss--eennddootthhéélliiaall qquuii eesstt ssééppaarréé ddee llaa mmeeddiiaa ppaarr uunnee ffiinnee llaammee dd''ééllaassttiinnee,, llaa lliimmiittaannttee ééllaassttiiqquuee iinntteerrnnee..  22.. LLaa mmeeddiiaa  •• EEllllee ccoonnssttiittuuee llaa ttuunniiqquuee mmooyyeennnnee,, llaa pplluuss ééppaaiissssee ddee llaa ppaarrooii aarrttéérriieellllee..  •• EEllllee eesstt ffoorrmmééee ddee ccoouucchheess ccoonncceennttrriiqquueess àà ddiissppoossiittiioonn llaammeellllaaiirree ccoonntteennaanntt,, aauu sseeiinn dd''uunn rréésseeaauu ddee pprroottééiinneess ffiibbrreeuusseess,, ddee ccoollllaaggèènnee eett dd''ééllaassttiinnee eett ddee mmuuccooppoollyyssaacccchhaarriiddeess,, ddeess cceelllluulleess àà pprroopprriiééttéé ssééccrrééttooiirree eett ccoonnttrraaccttiillee,, lleess cceelllluulleess mmuussccuullaaiirreess lliisssseess  EEllllee eesstt ssééppaarrééee ddee ll''aaddvveennttiiccee ppaarr llaa lliimmiittaannttee ééllaassttiiqquuee eexxtteerrnnee..  33.. LL''aaddvveennttiiccee  CCeettttee ttuunniiqquuee eexxtteerrnnee eesstt ccoonnssttiittuuééee dd''uunn ttiissssuu ccoonnjjoonnccttiiff ppeeuu oorrggaanniisséé ccoonntteennaanntt ddeess aaddiippooccyytteess eett ddeess ffiibbrroobbllaasstteess..
 6. 6. AAtthhéérroosscclléérroossee  AA -- PPHHYYSSIIOOPPAATTHHOOLLOOGGIIEE DDEE LLAA PPAARROOII AARRTTÉÉRRIIEELLLLEE SSAAIINNEE  11.. FFoonnccttiioonnss ddee ll''eennddootthhéélliiuumm  PPeerrmmééaabbiilliittéé sséélleeccttiivvee aauuxx ssuubbssttaanncceess cciirrccuullaanntteess ppaarr ttrraannssppoorrtt aaccttiiff llee pplluuss ssoouuvveenntt..  •• RRôôllee ssééccrrééttooiirree aauuttoo--,, ppaarraa-- eett eennddooccrriinnee::  -- SSyynntthhèèssee ddee sseess pprroopprreess ccoonnssttiittuuaannttss..  -- ÉÉllaabboorraattiioonn ddee pprroossttaaccyycclliinnee ((PPGGII22)),, pprriinncciippaall iinnhhiibbiitteeuurr ddee ll''aaggrrééggaattiioonn ppllaaqquueettttaaiirree..  -- SSuubbssttaannccee vvaassooddiillaattaattrriiccee ttyyppee EEDDRRFF--NNOO ((ooxxyyddee nniittrriiqquuee,, ppuuiissssaanntt vvaassooddiillaattaatteeuurr))..  -- FFoorrmmaattiioonn ddee ssuubbssttaanncceess ffiibbrriinnoollyyssaanntteess..  -- SSyynntthhèèssee ddee mmééttaabboolliitteess dduu ssyyssttèèmmee rréénniinnee--aannggiiootteennssiinnee ttiissssuullaaiirree..  -- SSuubbssttaanncceess ccoonnssttrriiccttiivveess :: eennddootthhéélliinnee,, pprroossttaaggllaannddiinneess..  22.. FFoonnccttiioonnss ddeess cceelllluulleess mmuussccuullaaiirreess lliisssseess  RRôôllee ddee ssyynntthhèèssee ddee ccoommppoossaannttss ddee llaa mmaattrriiccee eexxttrraacceelllluullaaiirree ddee llaa mmeeddiiaa ((ééllaassttiinnee,, ccoollllaaggèènnee,, mmuuccoo--ppoollyyssaacccchhaarriiddeess))..  CCaattaabboolliissmmee ddee cceerrttaaiinneess aappoopprroottééiinneess ((ttyyppee LLDDLL)) ,,CCoonnttrraaccttiilliittéé aassssuurraanntt llaa vvaassoommoottrriicciittéé aarrttéérriieellllee..
 7. 7. AAtthhéérroosscclléérroossee  AASSPPEECCTTSS MMAACCRROOSSCCOOPPIIQQUUEESS EETT HHIISSTTOOLLOOGGIIQQUUEESS DDEESS LLÉÉSSIIOONNSS AATTHHÉÉRROOSSCCLLÉÉRREEUUSSEESS  11.. LLeess llééssiioonnss iinniittiiaalleess  CCee ssoonntt llaa ssttrriiee lliippiiddiiqquuee eett llaa ppllaaqquuee ggééllaattiinneeuussee..  EElllleess sseerraaiieenntt éévveennttuueelllleemmeenntt rréévveerrssiibblleess eett nnee ttoouucchheenntt qquuee ll''iinnttiimmaa..  aa)) LLeess ssttrriieess lliippiiddiiqquueess  CCee ssoonntt ddee ppeettiitteess éélleevvuurreess jjaauunnââttrreess aalllloonnggééeess ddaannss llee sseennss dduu ccoouurraanntt aarrttéérriieell.. HHiissttoollooggiiqquueemmeenntt,, eelllleess ccoorrrreessppoonnddeenntt àà ddeess aammaass ddee cceelllluulleess ssppuummeeuusseess rriicchheess eenn cchhoolleessttéérrooll eessttéérriiffiiéé ddaannss ll''iinnttiimmaa.. CCeess cceelllluulleess ssoonntt ddeess hhiissttiiooccyytteess oouu ddeess mmaaccrroopphhaaggeess..  bb)) LLaa ppllaaqquuee ggééllaattiinneeuussee  CC''eesstt uunnee éélleevvuurree ggrriissââttrree,, ttrraannsslluucciiddee,, ssaaiillllaanntt àà ppeeiinnee ddaannss llaa lluummiièèrree.. HHiissttoollooggiiqquueemmeenntt,, iill ss''aaggiitt dd''uunn ooeeddèèmmee ddee ll''iinnttiimmaa ddiissssoocciiaanntt llee ttiissssuu ccoonnjjoonnccttiiff ssoouuss­­eennddootthhéélliiaall..
 8. 8.  22.. LLaa ppllaaqquuee aarrttéérroosscclléérreeuussee ccoonnssttiittuuééee,, oouu ppllaaqquuee ffiibbrreeuussee  •• EEllllee rrééssuullttee ddee ll''éévvoolluuttiioonn ffiibbrreeuussee ddeess llééssiioonnss pprrééccééddeenntteess..  •• EEllllee aappppaarraaîîtt mmaaccrroossccooppiiqquueemmeenntt ccoommmmee uunnee llééssiioonn ssaaiillllaannttee,, bbllaanncc ggrriissââttrree,, ddaannss llaa lluummiièèrree dduu vvaaiisssseeaauu..
 9. 9. AAtthhéérroosscclléérroossee  22.. LLaa ppllaaqquuee aarrttéérroosscclléérreeuussee ccoonnssttiittuuééee,, oouu ppllaaqquuee ffiibbrreeuussee  •• EEllllee rrééssuullttee ddee ll''éévvoolluuttiioonn ffiibbrreeuussee ddeess llééssiioonnss pprrééccééddeenntteess..  •• EEllllee aappppaarraaîîtt mmaaccrroossccooppiiqquueemmeenntt ccoommmmee uunnee llééssiioonn ssaaiillllaannttee,, bbllaanncc ggrriissââttrree,, ddaannss llaa lluummiièèrree dduu vvaaiisssseeaauu..  SSuurr llee ppllaann hhiissttoollooggiiqquuee,, oonn oobbsseerrvvee uunn eennddootthhéélliiuumm vvaassccuullaaiirree aannaattoommiiqquueemmeenntt nnoorrmmaall rreeccoouuvvrraanntt uunn iimmppoorrttaanntt ééppaaiissssiisssseemmeenntt iinnttiimmaall,, ccoommppoosséé dd''uunnee cchhaappee ffiibbrreeuussee eennttoouurraanntt uunnee zzoonnee cceennttrraallee nnééccrroottiiqquuee..  **LLaa cchhaappee ffiibbrreeuussee ccoonnttiieenntt uunnee aabboonnddaannttee mmaattrriiccee eexxttrraacceelllluullaaiirree eett ddee nnoommbbrreeuusseess cceelllluulleess ((cceelllluulleess mmuussccuullaaiirreess lliisssseess 6600 %%,, mmaaccrroopphhaaggeess 2255 %%,, llyymmpphhooccyytteess TT 1155 %%))..  **LLaa zzoonnee cceennttrraallee nnééccrroottiiqquuee eesstt rriicchhee eenn ddééppôôttss lliippiiddiiqquueess iinnttrraa-- eett eexxttrraacceelllluullaaiirreess eett ddéébbrriiss cceelllluullaaiirreess,, eett pplluuss ppaauuvvrree eenn cceelllluulleess.. LLeess cceelllluulleess ggoorrggééeess ddee lliippiiddeess ppoorrtteenntt llee nnoomm ddee « cceelllluulleess ssppuummeeuusseess » eett ssoonntt ddeess mmaaccrroopphhaaggeess oouu ddeess cceelllluulleess mmuussccuullaaiirreess lliisssseess.. LLeess mmaaccrroopphhaaggeess rreepprréésseenntteenntt 6600 %% ddeess cceelllluulleess ddee cceettttee zzoonnee,, lleess cceelllluulleess mmuussccuullaaiirreess lliisssseess 300 %% eett lleess llyymmpphhooccyytteess TT 1100 %%..  UUnnee nnééoo vvaassccuullaarriissaattiioonn ssee ddéévveellooppppee ddee llaa ppéérriipphhéérriiee vveerrss llee cceennttrree.. **LLaa mmeeddiiaa eesstt ppaarrffooiiss nnoorrmmaallee,, ppaarrffooiiss ffrraaggmmeennttééee..  LLaa ppllaaqquuee aatthhéérroommaatteeuussee ccoonnssttiittuuee uunnee oobbssttrruuccttiioonn ssiiggnniiffiiccaattiivvee ddee llaa lluummiièèrree aarrttéérriieellllee;; cceeppeennddaanntt,, lleess ééppiissooddeess aaiigguuss ccoorroonnaarriieennss ((DDDDMM eett aannggoorr iinnssttaabbllee)),, lleess aacccciiddeennttss vvaassccuullaaiirreess ccéérréébbrraauuxx oouu ddeess mmeemmbbrreess iinnfféérriieeuurrss ccoorrrreessppoonnddeenntt llee pplluuss ssoouuvveenntt àà ll''aappppaarriittiioonn dd''uunnee ccoommpplliiccaattiioonn aauu nniivveeaauu ddee llaa ppllaaqquuee..
 10. 10. AAtthhéérroosscclléérroossee  LLeess llééssiioonnss ddee ll''aatthhéérroosscclléérroossee ccoommpplliiqquuééee  aa)) LLaa ccaallcciiffiiccaattiioonn dduu mmaattéérriieell nnééccrroottiiqquuee  EEllllee eesstt ffrrééqquueennttee eett ccoonnttrriibbuuee àà aauuggmmeenntteerr llaa rriiggiiddiittéé ddee llaa ppaarrooii vvaassccuullaaiirree.. CCeess ccaallcciiffiiccaattiioonnss ppeeuuvveenntt ssee ddééccoolllleerr eett uullccéérreerr llaa ppaarrooii  aarrttéérriieellllee..  bb)) LL''uullccéérraattiioonn  LL''uullccéérraattiioonn eennddootthhéélliiaallee mmeett àà nnuu llee ttiissssuu ssoouuss-- eennddootthhéélliiaall,, pprroovvooqquuaanntt ll''aaggrrééggaattiioonn ppllaaqquueettttaaiirree,, ééttaappee iinniittiiaallee ddee llaa tthhrroommbboossee..  cc)) LLaa ffiissssuurraattiioonn oouu rruuppttuurree ddee llaa ppllaaqquuee  CC''eesstt llaa ccoommpplliiccaattiioonn mmaajjeeuurree ddaannss ll''éévvoolluuttiioonn ddee llaa ppllaaqquuee dd''aatthhéérroommee,, ccoonndduuiissaanntt àà llaa ffoorrmmaattiioonn dd''uunn tthhrroommbbuuss mmaajjeeuurr oobblliittéérraanntt ppaarrffooiiss ttoottaalleemmeenntt ll''aarrttèèrree ((IIDDMM)) eett//oouu àà llaa mmiiggrraattiioonn dd''uunn eemmbboollee eenn ppéérriipphhéérriiee ((AAVVCC))..
 11. 11. AAtthhéérroosscclléérroossee  dd)) LL''hhéémmoorrrraaggiiee iinnttrraa ppaarriiééttaallee  EEllllee eesstt lliiééee àà llaa rruuppttuurree ddeess nnééoo vvaaiisssseeaauuxx iirrrriigguuaanntt llaa ppllaaqquuee.. EEllllee ppeeuutt eennttrraaîînneerr uunnee aauuggmmeennttaattiioonn bbrruuttaallee dduu vvoolluummee ddee llaa ppllaaqquuee,, aavveecc aaggggrraavvaattiioonn dd''uunnee ssttéénnoossee.. EEllllee ppeeuutt ééggaalleemmeenntt ffaavvoorriisseerr uunnee ddiisssseeccttiioonn aarrttéérriieellllee..  ee)) LLaa tthhrroommbboossee ppaarriiééttaallee  EEllllee ppeeuutt ssuurrvveenniirr ssuurr uunnee ppllaaqquuee uullccéérrééee oouu nnoonn.. IIII ss''aaggiitt dd''aabboorrdd dd''uunn tthhrroommbbuuss bbllaanncc,, ppuuiiss dd''uunn tthhrroommbbuuss mmiixxttee.. IIII ppeeuutt êêttrree ssoouurrccee dd''eemmbboolliieess ddiissttaalleess.. DDaannss lleess aarrttèèrreess ddee ggrrooss ccaalliibbrree,, iill rreessttee ppaarriiééttaall eett ccoonnttrriibbuuee àà ééppaaiissssiirr ll''iinnttiimmaa,, ddiimmiinnuuaanntt llee ccaalliibbrree vvaassccuullaaiirree.. DDaannss lleess aarrttèèrreess ddee mmooyyeenn eett ppeettiitt ccaalliibbrreess,, iill ppeeuutt êêttrree oobblliittéérraanntt,, pprroovvooqquuaanntt ddeess aacccciiddeennttss iisscchhéémmiiqquueess..  ff)) LL''eemmbboolliiee ccrruuoorriiqquuee  EEllllee rrééssuullttee ddee llaa mmoobbiilliissaattiioonn dd''uunn ffrraaggmmeenntt dduu tthhrroommbbuuss.. LLeess eemmbboolliieess aatthhéérroommaatteeuusseess ssoonntt lliiééeess àà llaa lliibbéérraattiioonn ddee bboouuiilllliiee aatthhéérroommaatteeuussee aapprrèèss rruuppttuurree ddee llaa ppllaaqquuee.. EElllleess ssuurrvviieennnneenntt ssuurr uunn tteerrrraaiinn aatthhéérroommaatteeuuxx mmaajjeeuurr eett ssoonntt ffaavvoorriissééeess ppaarr lleess aacctteess cchhiirruurrggiiccaauuxx,, lleess aarrttéérriiooggrraapphhiieess ((SSeellddiinnggeerr)) aauu llee ttrraaiitteemmeenntt ppaarr aannttiivviittaammiinneess KK.. LLee ttaabblleeaauu cclliinniiqquuee aassssoocciiee ddeess llééssiioonnss ccuuttaannééeess ((lliivveeddoo,, nnééccrroossee dd''uunn oorrtteeiill)),, eett ddeess llééssiioonnss vviissccéérraalleess rréénnaalleess,, nneeuurroollooggiiqquueess oouu ddiiggeessttiivveess,, ddaannss uunn ccoonntteexxttee fféébbrriillee..
 12. 12. AAtthhéérroosscclléérroossee  gg)) LLeess aannéévvrriissmmeess  EEss ssuurrvviieennnneenntt ssuurr ddeess llééssiioonnss aatthhéérroommaatteeuusseess éévvoolluuééeess ppaarr aammiinncciisssseemmeenntt ddee llaa mmeeddiiaa.. LLaa zzoonnee ppaatthhoollooggiiqquuee ssee ddiillaattee aavveecc ffoorrmmaattiioonn dd''uunn aannéévvrriissmmee ffuussiiffoorrmmee,, ssiiééggeeaanntt ssuurrttoouutt aauu nniivveeaauu ddee ll''aaoorrttee aabbddoommiinnaallee.. LL''aannéévvrriissmmee aa tteennddaannccee àà ss''aaccccrrooîîttrree eett ppeeuutt ccoommpprriimmeerr lleess vviissccèèrreess..  IIII ppeeuutt ssee tthhrroommbboosseerr ppaarrttiieelllleemmeenntt eett aabboouuttiirr àà llaa ddiimmiinnuuttiioonn dduu ccaalliibbrree vvaassccuullaaiirree aavveecc iisscchhéémmiiee dduu tteerrrriittooiirree dd''aavvaall.. IIII ppeeuutt ddoonnnneerr lliieeuu àà ddeess eemmbboolliieess..  EEnnffiinn,, llaa rruuppttuurree ddee ll''aannéévvrriissmmee eesstt uunn aacccciiddeenntt rreeddoouuttaabbllee..  LLeess aannéévvrriissmmeess ddiissssééqquuaanntt ssoonntt dduuss aauu cclliivvaaggee ddee llaa ppaarrooii ppaarr iirrrruuppttiioonn ddee ssaanngg ddaannss uunnee uullccéérraattiioonn oouu uunnee ffiissssuurree..  hh)) LLaa ddiimmiinnuuttiioonn dduu ccaalliibbrree ddee llaa lluummiièèrree vvaassccuullaaiirree  EEllllee eesstt lliiééee àà ll''eexxtteennssiioonn dduu pprroocceessssuuss aatthhéérroommaatteeuuxx.. EEllllee ppeeuutt êêttrree aaggggrraavvééee ppaarr uunnee hhéémmoorrrraaggiiee iinnttrraa ppaarriiééttaallee oouu uunnee tthhrroommbboossee ssuurr ppllaaqquuee aavveecc oorrggaanniissaattiioonn dduu tthhrroommbbuuss.. LLaa rréédduuccttiioonn ddee llaa lluummiièèrree aarrttéérriieellllee eesstt rreessppoonnssaabbllee ddee llééssiioonnss iisscchhéémmiiqquueess dd''aavvaall..
 13. 13. AAtthhéérroosscclléérroossee  LLOOCCAALLIISSAATTIIOONNSS PPRRÉÉFFÉÉRREENNTTIIEELLLLEESS DDEE LL''AATTHHÉÉRROOSSCCLLÉÉRROOSSEE  LL''aatthhéérroosscclléérroossee ttoouucchhee eesssseennttiieelllleemmeenntt lleess aarrttèèrreess ééllaassttiiqquueess ((aaoorrttee)) oouu mmuussccuulloo--ééllaass­­ttiiqquueess,, eett lleess ggrroosssseess aarrttèèrreess mmuussccuullaaiirreess.. LLeess llééssiioonnss ssee llooccaalliisseenntt pprrééfféérreennttiieelllleemmeenntt aauu nniivveeaauu ddeess zzoonneess eexxppoossééeess aauuxx ttuurrbbuulleenncceess cciirrccuullaattooiirreess :: bbiiffuurrccaattiioonnss,, ccoouudduurreess,, nnaaiiss­­ssaannccee ddeess ccoollllaattéérraalleess.. LLeess llooccaalliissaattiioonnss pprriinncciippaalleess ssoonntt lleess ssuuiivvaanntteess::  **AAuu nniivveeaauu ddee ll''aaoorrttee:: ccrroossssee aaoorrttiiqquuee,, aaoorrttee aabbddoommiinnaallee,, bbiiffuurrccaattiioonn eenn aarrttèèrreess iilliiaaqquueess,, nnaaiissssaannccee ddeess ccoollllaattéérraalleess..  **AArrttèèrreess ccoorroonnaaiirreess :: aatttteeiinnttee ttrroonnccuullaaiirree oouu ddiissttaallee..  **AArrttèèrreess dduu cceerrvveeaauu :: pprriinncciippaalleemmeenntt àà ll''oorriiggiinnee ddeess ggrrooss vvaaiisssseeaauuxx :: ccaarroottiiddee iinntteerrnnee,, vveerrttéébbrraallee,, ssyyllvviieennnnee,, ttrroonncc bbaassiillaaiirree..  **AArrttèèrreess rréénnaalleess :: aatttteeiinnttee ssuurrttoouutt oossttiiaallee..  ** AArrttèèrreess ddeess mmeemmbbrreess iinnfféérriieeuurrss..  LLeess ddiifffféérreenntteess llooccaalliissaattiioonnss ppéérriipphhéérriiqquueess ddee ll''aatthhéérroommee ssoonntt ssoouuvveenntt aassssoocciiééeess eennttrree eelllleess oouu aavveecc ll''aatthhéérroosscclléérroossee aaoorrttiiqquuee..
 14. 14. AAtthhéérroosscclléérroossee  BB -- MMÉÉCCAANNIISSMMEESS DDEE LL''AATTHHÉÉRROOGGÉÉNNÈÈSSEE  11.. RReeccrruutteemmeenntt ddee cceelllluulleess mmoonnoonnuuccllééééeess ((mmoonnooccyytteess -- llyymmpphhooccyytteess TT))  LLeess cceelllluulleess pprréésseenntteess ddaannss llee ssaanngg cciirrccuullaanntt ssoonntt rreeccrruuttééeess ddaannss ll''iinnttiimmaa ppaarr lleess cceelllluulleess eennddootthhéélliiaalleess pprrééaallaabblleemmeenntt aaccttiivvééeess..  CCeettttee aaccttiivvaattiioonn ppeerrmmeett ll''aappppaarriittiioonn ddee pprroottééiinneess dd''aaddhhééssiioonn àà llaa ssuurrffaaccee ddee cceelllluulleess eennddootthhéélliiaalleess,, lleess pplluuss iimmppoorrttaanntteess ééttaanntt llaa EE--sséélleeccttiinnee,, ll''IICCAAMM--II eett llaa VVCCAAMM--II.. CCeess pprroottééiinneess rreeccoonnnnaaiisssseenntt ddeess lliiggaannddss ssppéécciiffiiqquueess ((iinnttééggrriinneess mmeemmbbrraannaaiirreess)) àà llaa ssuurrffaaccee ddeess cceelllluulleess mmoonnoonnuuccllééeess,, ppeerrmmeettttaanntt lleeuurr mmaarrggiinnaattiioonn ppuuiiss llaa ddiiaappééddèèssee vveerrss ll''iinnttiimmaa..  LLeess mmééccaanniissmmeess dd''aaccttiivvaattiioonn ddee ll''eennddootthhéélliiuumm ssoonntt eennccoorree iimmppaarrffaaiitteemmeenntt ccoonnnnuuss,, mmaaiiss ffoonntt pprroobbaabblleemmeenntt iinntteerrvveenniirr lleess ccyyttookkiinneess pprroo--iinnffllaammmmaattooiirreess ((IIII--11,, 1111--66 eett TTNNFF))..  DDee nnoommbbrreeuuxx ffaacctteeuurrss cchhéémmoottaaccttiiqquueess ((eennddootthhéélliiaauuxx eett mmuussccuullaaiirreess lliisssseess)) ssoonntt ééggaalleemmeenntt iimmpplliiqquuééss ddaannss ll''aafffflluuxx ddee cceelllluulleess iinnffllaammmmaattooiirreess aauu nniivveeaauu ddee ll''iinnttiimmaa..  22.. MMiiggrraattiioonn eett ddééddiifffféérreenncciiaattiioonn ddeess cceelllluulleess mmuussccuullaaiirreess lliisssseess  LLaa mmiiggrraattiioonn eett llaa pprroolliifféérraattiioonn ddeess cceelllluulleess mmuussccuullaaiirreess lliisssseess ddee llaa mmeeddiiaa vveerrss ll''iinnttiimmaa ssee pprroodduuiisseenntt ssoouuss ll''iinnfflluueennccee ddee ffaacctteeuurrss cchhéémmoottaaccttiiqquueess eett pprroolliifféérraattiiffss,, eenn ppaarrttiiccuulliieerr llee PPDDGGFF ((ppiiaatteelleett ddeerriivveedd ggrroowwtthh ffaaccttoorr)) eett llee bbFFGGFF ((bbaassiicc ffiibbrroobbllaasstt ggrroowwtthh ffaaccttoorr))..  CCeess ffaacctteeuurrss ssoonntt ssyynntthhééttiissééss ppaarr lleess cceelllluulleess eennddootthhéélliiaalleess,, lleess mmaaccrroopphhaaggeess eett ééggaalleemmeenntt llaa cceelllluullee mmuussccuullaaiirree lliissssee eellllee--mmêêmmee..  IIllss ssoonntt rreessppoonnssaabblleess ddee llaa ssyynntthhèèssee iinnttrraacceelllluullaaiirree ((mmuussccuullaaiirree lliissssee)) ddee pprroottééiinneess ddee ssiiggnnaalliissaattiioonn iinndduuiissaanntt llaa ddiifffféérreenncciiaattiioonn cceelllluullaaiirree dd''uunn pphhéénnoottyyppee ccoonnttrraaccttiillee vveerrss uunn pphhéénnoottyyppee ssééccrrééttooiirree..  CCeess cceelllluulleess pprroodduuiisseenntt aalloorrss ddee mmaanniièèrree aannaarrcchhiiqquuee uunnee aabboonnddaannttee mmaattrriiccee eexxttrraa­­cceelllluullaaiirree,, ccoommppoossééee eesssseennttiieelllleemmeenntt ddee ccoollllaaggèènnee mmaaiiss ééggaalleemmeenntt ddee ggllyyccoopprroottééiinneess ddee ssttrruuccttuurree ddiifffféérreennttee ddee cceelllleess ssééccrrééttééeess ppaarr llaa cceelllluullee mmaattuurree ((ffiibbrroonneeccttiinnee,, pprroottééooggllyy­­ccaanneess))..  3.. FFoorrmmaattiioonn ddee cceelllluulleess ssppuummeeuusseess  LL''aaccccuummuullaattiioonn ddee LLDDLL ddaannss lleess mmaaccrroopphhaaggeess eett lleess cceelllluulleess mmuussccuullaaiirreess lliisssseess ccoonndduuiitt àà llaa ffoorrmmaattiioonn ddee cceelllluulleess ssppuummeeuusseess,, bbaalllloonnnniissééeess,, ggoonnffllééeess ddee lliippiiddeess..  LL''ooxxyyddaattiioonn ddeess LLDDLL ppllaassmmaattiiqquueess aauu ccoouurrss dduu ppaassssaaggee eennddootthhéélliiaall vvaa ppeerrmmeettttrree lleeuurr rreeccoonnnnaaiissssaannccee ppaarr uunn rréécceepptteeuurr ssppéécciiffiiqquuee,, llee rréécceepptteeuurr « SSccaavveennggeerr »,, pprréésseenntt ssuurr lleess cceelllluulleess mmaaccrroopphhaaggiiqquueess eett mmuussccuullaaiirreess lliisssseess.. LLee rréécceepptteeuurr nn''eesstt ppaass ssoouummiiss àà uunn rrééttrroo­­ccoonnttrrôôllee nnééggaattiiff lliiéé àà ll''aauuggmmeennttaattiioonn ddeess LLDDLL eett ppeerrmmeett ll''aaccccuummuullaattiioonn mmaassssiivvee ddee llii­­ppiiddeess iinnttrraacceelllluullaaiirreess..  CC -- HHYYPPOOTTHHÈÈSSEESS ÉÉTTIIOOLLOOGGIIQQUUEESS  IIII nn''eexxiissttee ppaass aaccttuueelllleemmeenntt ddee tthhééoorriiee uunniiqquuee eexxpplliiqquuaanntt ll''iinniittiiaattiioonn ddee ll''eennsseemmbbllee ddee cceess pphhéénnoommèènneess..  LLaa tthhééoorriiee iinnffllaammmmaattooiirree eett iimmmmuunnoollooggiiqquuee eesstt ééttaayyééee ppaarr llaa pprréésseennccee ddee nnoommbbrreeuusseess cceelllluulleess iimmmmuunniittaaiirreess aauu sseeiinn ddee llaa ppllaaqquuee,, eett ppaarr llaa pprroodduuccttiioonn ddee ccyyttookkiinneess iinnffllaammmmaattooiirreess..  LLaa ddééddiifffféérreenncciiaattiioonn ddeess cceelllluulleess mmuussccuullaaiirreess lliisssseess eett lleeuurr cclloonnaalliittéé éévvooqquueenntt uunn pprroo­­cceessssuuss nnééooppllaassiiqquuee ffooccaalliisséé..  LLee pphhéénnoommèènnee iinniittiiaatteeuurr rrééssuullttee pprroobbaabblleemmeenntt ddee llaa ccoonnjjoonnccttiioonn ddee ffaacctteeuurrss rreessppoonnssaabblleess ddee ll''aaggrreessssiioonn ppaarriiééttaallee ((vviirruuss,, ttrraauummaattiissmmee mmééccaanniiqquuee hhéémmooddyynnaammiiqquuee,, ccyyttoo­­kkiinneess,, LLDDLL ooxxyyddééeess......))..
 15. 15. AAtthhéérroosscclléérroossee  ÉÉPPIIDDÉÉMMIIOOLLOOGGIIEE  LL''iinncciiddeennccee ddeess mmaallaaddiieess ccaarrddiioo--vvaassccuullaaiirreess eesstt ttrrèèss vvaarriiaabbllee sseelloonn lleess ppaayyss eett lleess eetthhnniieess.. AAiinnssii oonn rreennccoonnttrree ttrrooiiss ffooiiss pplluuss ddee ddééccèèss ppaarr ppaatthhoollooggiieess ccaarrddiioo--vvaassccuullaaiirreess aauuxx ÉÉttaattss--UUnniiss qquu''eenn FFrraannccee..  EEnn FFrraannccee,, llee nnoommbbrree aannnnuueell dd''iinnffaarrccttuuss dduu mmyyooccaarrddee eesstt ccoommpprriiss eennttrree 8800 eett 110000 000000 eett ll''iinncciiddeennccee mmooyyeennnnee eesstt eessttiimmééee àà 227700 ppoouurr 110000 000000 cchheezz lleess hhoommmmeess eett àà 5500 ppoouurr 110000 000000 cchheezz lleess ffeemmmmeess..  LLaa mmoorrttaalliittéé ppaarr ccaarrddiiooppaatthhiiee iisscchhéémmiiqquuee aa tteennddaannccee àà ddééccrrooîîttrree ddaannss cceerrttaaiinnss ppaayyss :: EEttaattss--UUnniiss ((mmooiinnss 3300 %% eenn ddiixx aannss)),, FFiinnllaannddee,, NNoorrvvèèggee,, BBeellggiiqquuee.. CCeettttee tteennddaannccee nn''eesstt ppaass oobbsseerrvvééee eenn GGrraannddee--BBrreettaaggnnee,, nnii eenn SSuuèèddee eett eellllee eesstt mmêêmmee iinnvveerrssééee ddaannss lleess ppaayyss ddee ll''EEsstt..  LLaa bbaaiissssee dd''iinncciiddeennccee ddeess ccaarrddiiooppaatthhiieess iisscchhéémmiiqquueess ppoouurrrraaiitt êêttrree lliiééee àà uunnee mmooddiiffiiccaattiioonn dduu mmooddee ddee vviiee aauuxx EEttaattss--UUnniiss ::  -- AAuuggmmeennttaattiioonn ddee ccoonnssoommmmaattiioonn ddeess hhuuiilleess eett ggrraaiisssseess vvééggééttaalleess ((ddiimmiinnuuttiioonn ddee llaa cchhoolleessttéérroolléémmiiee))..  -- DDiimmiinnuuttiioonn ddee llaa ccoonnssoommmmaattiioonn ddee ttaabbaacc..  -- PPrréévveennttiioonn eett ttrraaiitteemmeenntt ddee ll''hhyyppeerrtteennssiioonn aarrttéérriieellllee..
 16. 16. AAtthhéérroosscclléérroossee  FFAACCTTEEUURRSS DDEE RRIISSQQUUEE  AA -- GGÉÉNNÉÉRRAALLIITTÉÉSS  TTrrooiiss ffaacctteeuurrss ddee rriissqquuee pprriinncciippaauuxx eett iinnddééppeennddaannttss ssoonntt ddiirreecctteemmeenntt eenn ccaauussee ddaannss llaa ppaatthhooggéénniiee ddee ll''aatthhéérroosscclléérroossee::  •• ll''hhyyppeerrcchhoolleessttéérroolléémmiiee.. •• ll''hhyyppeerrtteennssiioonn aarrttéérriieellllee.. **llee ttaabbaaggiissmmee..  IIII eexxiissttee ddeess aassssoocciiaattiioonnss pplluuss ffrrééqquueenntteess aavveecc cceerrttaaiinneess ppaatthhoollooggiieess.. AAiinnssii,, ll''hhyyppeerrcchhoolleessttéérroolléémmiiee eett llee ttaabbaaggiissmmee ssoonntt pprrééppoonnddéérraannttss ddaannss llee ddéévveellooppppeemmeenntt ddee ll''aatthhéérroommee ccoorroonnaaiirree,, ll''hhyyppeerrtteennssiioonn aarrttéérriieellllee ddaannss llaa ggeennèèssee ddeess AAVVCC,, eett llee ttaabbaacc eett llee ddiiaabbèèttee ddaannss lleess aarrttéérriiooppaatthhiieess ddeess mmeemmbbrreess iinnfféérriieeuurrss..
 17. 17. AAtthhéérroosscclléérroossee  BB -- DDYYSSLLIIPPOOPPRROOTTÉÉIINNÉÉMMIIEE EETT AATTHHÉÉRROOSSCCLLÉÉRROOSSEE  LLeess ddyysslliippoopprroottééiinnéémmiieess ssoonntt llee ffaacctteeuurr mmaajjeeuurr pprrééddiissppoossaanntt aauu ddéévveellooppppeemmeenntt eett àà llaa pprrooggrreessssiioonn ddeess llééssiioonnss aarrttéérriieelllleess..  OOnn ccoonnssiiddèèrree aaccttuueelllleemmeenntt qquu''uunn ttrraaiitteemmeenntt ddiiééttééttiiqquuee eett//oouu mmééddiiccaammeenntteeuuxx eesstt ssuusscceeppttiibbllee ddee ffaaiirree rrééggrreesssseerr lleess llééssiioonnss aatthhéérroommaatteeuusseess..  LLiippiiddeess cciirrccuullaannttss eett aatthhéérroosscclléérroossee  aa)) RRôôllee ddaannss ll''aatthhéérrooggeennèèssee **LLeess lliippiiddeess ddee llaa ppllaaqquuee dd''aatthhéérroommee ssoonntt ssuurrttoouutt ddeess eesstteerrss dduu cchhoolleessttéérrooll eett pprroovviieennnneenntt ddeess lliippoopprroottééiinneess..  LL''iinncciiddeennccee ddee ll''aatthhéérroosscclléérroossee ccoorroonnaaiirree eesstt eenn rreellaattiioonn ééttrrooiittee aavveecc llaa cchhoolleessttéérroolléémmiiee ((bbeeaauuccoouupp mmooiinnss aavveecc llaa ttrriiggllyyéérriiddéémmiiee))..  ee 11 %% ddee ddiimmiinnuuttiioonn dduu cchhoolleessttéérrooll ppllaassmmaattiiqquuee eennttrraaîînneerraaiitt uunnee rréédduuccttiioonn ddee 22 %% ddeess mmaallaaddiieess ccaarrddiioo--vvaassccuullaaiirreess..  PPoouuvvooiirr aatthhéérrooggèènnee ddeess hhyyppeerrlliippiiddéémmiieess pprriimmiittiivveess eett sseeccoonnddaaiirreess ((mmyyxxoeoeddèèmmee,, ddiiaabbèèttee))..  bb)) DDéélliimmiittaattiioonn dduu rriissqquuee  EEnn ddeehhoorrss dduu rriissqquuee lliiéé aauuxx hhyyppeerrcchhoolleessttéérroolléémmiieess aavveecc aatthhéérroosscclléérroossee pprrééccooccee,, llee cchheevvaauucchheemmeenntt eennttrree ppaattiieennttss mmaallaaddeess eett iinnddeemmnneess eesstt iimmppoorrttaanntt..
 18. 18. AAtthhéérroosscclléérroossee  33.. HHTTAA eett aarrttéérriiooppaatthhiiee ddeess mmeemmbbrreess iinnfféérriieeuurrss  LL''HHTTAA eesstt uunn ffaacctteeuurr ddee rriissqquuee mmaajjeeuurr mmaaiiss aauussssii uunn ffaacctteeuurr pprroonnoossttiiqquuee,, llaa tthhéérraappeeuuttiiqquuee aannttiihhyyppeerrtteennssiivvee ppaarraaiissssaanntt ppeeuu eeffffiiccaaccee..  LLee rrôôllee dduu ddiiaabbèèttee ddaannss cceettttee aatttteeiinnttee vvaassccuullaaiirree ddooiitt êêttrree ssoouulliiggnnéé..
 19. 19. AAtthhéérroosscclléérroossee  DD -- TTAABBAACC EETT AATTHHÉÉRROOSSCCLLÉÉRROOSSEE  11.. TTaabbaacc :: ffaacctteeuurr ddee rriissqquuee  AAtthhéérroommee -- AAtthhéérroosscclléérroossee  LLee ttaabbaacc ddooiitt êêttrree ccoonnssiiddéérréé pplluuss ccoommmmee uunn ffaacctteeuurr ddee rriissqquuee ddeess ccoommpplliiccaattiioonnss ddee ll''aatthhéérroosscclléérroossee ddeess ccoorroonnaaiirreess oouu ddeess aarrttèèrreess ddeess mmeemmbbrreess iinnfféérriieeuurrss qquuee ccoommmmee uunn ffaacctteeuurr ddee rriissqquuee ddee ll''aatthhéérroosscclléérroossee aannaattoommiiqquuee..  aa)) TTaabbaacc eett llééssiioonn aannaattoommiiqquuee  LLee rrôôllee dduu ttaabbaacc ssuurr llaa pprrooggrreessssiioonn ddee ll''aatthhéérroosscclléérroossee ccoorroonnaaiirree nn''eesstt ppaass ééttaabbllii :: ccoonnttrroovveerrsséé ccoonncceerrnnaanntt lleess aarrttèèrreess ccéérréébbrraalleess,, iill sseemmbbllee iimmpplliiqquuéé aauu nniivveeaauu ddee ll''aaoorrttee aabbddoommiinnaallee..  bb)) TTaabbaacc eett ccoommpplliiccaattiioonnss ddee ll''aatthhéérroosscclléérroossee  LLeess rreellaattiioonnss ttaabbaacc--iinnffaarrccttuuss dduu mmyyooccaarrddee,, ttaabbaacc--mmoorrtt ssuubbiittee eett ttaabbaacc--aarrttéérriiooppaatthhiiee ddeess mmeemmbbrreess iinnfféérriieeuurrss ssoonntt aaddmmiisseess..  LLee ttaabbaacc mmaajjoorree pprriinncciippaalleemmeenntt llee rriissqquuee ddee mmoorrtt ssuubbiittee mmaaiiss aauussssii cceelluuii dd''iinnffaarrccttuuss dduu mmyyooccaarrddee eett,, àà uunn mmooiinnddrree ddeeggrréé,, cceelluuii dd''aannggiinnee ddee ppooiittrriinnee  CCee rrôôllee mmuullttiipplliiccaatteeuurr dduu ttaabbaacc eesstt dd''aauuttaanntt pplluuss mmaarrqquuéé qquu''iill eexxiissttee uunn aauuttrree ffaacctteeuurr ddee rriissqquuee:: ddyysslliippoopprroottééiinnéémmiiee oouu HHTTAA..  LLee ttaabbaacc eesstt uunn ffaacctteeuurr ddee rriissqquuee iinnddééppeennddaanntt ddee ll''aarrttéérriiooppaatthhiiee ddeess mmeemmbbrreess iinnfféérriieeuurrss,, eenn ssyynneerrggiiee aavveecc llee ddiiaabbèèttee..  LLaa rreellaattiioonn ttaabbaacc--aacccciiddeennttss vvaassccuullaaiirreess ccéérréébbrraauuxx nn''eesstt ppaass ééttaabblliiee eenn ddeehhoorrss ddee ll''aassssoocciiaattiioonn aauuxx ccoonnttrraacceeppttiiffss oorraauuxx cchheezz llaa jjeeuunnee ffeemmmmee..  22.. MMééccaanniissmmeess dd''aaccttiioonn dduu ttaabbaacc  LLee ttaabbaacc sseerraaiitt iimmpplliiqquuéé ppaarr::  **SSttiimmuullaattiioonn dduu ssyyssttèèmmee nneerrvveeuuxx ssyymmppaatthhiiqquuee,,  **AAuuggmmeennttaattiioonn dduu ttaauuxx dd''ooxxyyddee ddee ccaarrbboonnee,,  **PPootteennttiieellllee ttooxxiicciittéé eennddootthhéélliiaallee eett SSttiimmuullaattiioonn ddee llaa pprroolliifféérraattiioonn ddeess cceelllluulleess mmuussccuullaaiirreess lliisssseess ppaarr ll''iinntteerrmmééddiiaaiirree ddee ll''hhyyppooxxiiee..
 20. 20. AAtthhéérroosscclléérroossee  EE -- DDIIAABBÈÈTTEE EETT AATTHHÉÉRROOSSCCLLÉÉRROOSSEE  11.. CCaarraaccttéérriissttiiqquueess ddee ll''aatthhéérroosscclléérroossee ddiiaabbééttiiqquuee  LL''aatthhéérroosscclléérroossee eesstt pplluuss pprrééccooccee cchheezz lleess ddiiaabbééttiiqquueess;; cchheezz cceess ssuujjeettss,, eellllee eesstt aauussssii pplluuss ffrrééqquueennttee eett pplluuss ggrraavvee::  LL''iinncciiddeennccee dduu ddiiaabbèèttee ddaannss ll''aatthhéérroosscclléérroossee ddeess mmeemmbbrreess iinnfféérriieeuurrss eesstt mmuullttiipplliiééee ppaarr 4400,, cceellllee ddee ll''iinnffaarrccttuuss dduu mmyyooccaarrddee ppaarr 22 àà 33,, eett eennffiinn cceellllee ddeess AAVVCC ppaarr 11 àà 22..  LLaa ffrrééqquueennccee ddeess ddééccèèss ppoosstt iinnffaarrccttuuss dduu mmyyooccaarrddee oouu ccéérréébbrraall eett ddeess aammppuuttaattiioonnss ppoouurr aarrttéérriittee eesstt pplluuss éélleevvééee cchheezz llee ddiiaabbééttiiqquuee..  llaa ggrraavviittéé ddee cceettttee aatthhéérroosscclléérroossee sseerraaiitt lliiééee àà ll''aatttteeiinnttee ddee llaa mmiiccrroocciirrccuullaattiioonn eett aauuxx ddééccoommppeennssaattiioonnss mmééttaabboolliiqquueess iinndduuiitteess ppaarr cceess aacccciiddeennttss..  **CCeettttee aatthhéérroosscclléérroossee ssee ccaarraaccttéérriissee ttooppooggrraapphhiiqquueemmeenntt ppaarr ll''aatttteeiinnttee ddiissttaallee aarrttéérriioollaaiirree..  22.. DDiiaabbèèttee oouu hhyyppeerrggllyyccéémmiiee  LLee ddiiaabbèèttee eesstt uunn ffaacctteeuurr ddee rriissqquuee àà pplluussiieeuurrss ttiittrreess:: ppaarr ll''hhyyppeerrggllyyccéémmiiee qquuii eesstt uunn ffaacctteeuurr ddee rriissqquuee iinnddééppeennddaanntt eett ppaarr lleess ppeerrttuurrbbaattiioonnss aassssoocciiééeess àà cceettttee hhyyppeerrggllyyccéémmiiee :: 3300 %% ddeess ddiiaabbééttiiqquueess oonntt uunnee hhyyppeerrlliippoopprroottééiinnéémmiiee.. LLee rrôôllee ttaanntt dduu LLDDLL--cchhoolleessttéérrooll qquuee ddeess VVLLDDLL ddooiitt êêttrree ssoouulliiggnnéé..  ** 3355 %% ddeess ddiiaabbééttiiqquueess ssoonntt hhyyppeerrtteenndduuss..  ** LL''oobbééssiittéé eesstt pprréésseennttee cchheezz 8800 %% ddeess ddiiaabbééttiiqquueess nnoonn iinnssuulliinnoo-- ddééppeennddaannttss..  **PPeerrttuurrbbaattiioonnss hhéémmoobbiioollooggiiqquueess aavveecc hhyyppeerraaggrrééggaabbiilliittéé eett hhyyppeerraaddhhééssiivviittéé ppllaaqquueettttaaiirree,, aauuggmmeennttaattiioonn dduu tthhrroommbbooxxaannee AA22..  **HHoorrmmoonneess ddee ccoonnttrree--rréégguullaattiioonn ((hhoorrmmoonnee ddee ccrrooiissssaannccee,, ccaattéécchhoollaammiinneess))
 21. 21. AAtthhéérroosscclléérroossee  FF -- AAUUTTRREESS FFAACCTTEEUURRSS AASSSSOOCCIIÉÉSS ÀÀ LL''AATTHHÉÉRROOSSCCLLÉÉRROOSSEE  **HHéérrééddiittéé ccaarrddiioovvaassccuullaaiirree ((iinncciiddeennccee ddee ccaarrddiiooppaatthhiiee iisscchhéémmiiqquuee mmuullttiipplliiééee ppaarr 22))..  •• OObbééssiittéé..  •• SSééddeennttaarriittéé.. SSttrreessss..  •• HHyyppeerr uurriiccéémmiiee..  ••ÂÂggee..  •• SSeexxee mmaassccuulliinn..  •• TTaauuxx ssaanngguuiinn ddee ffiibbrriinnooggèènnee ((aauuggmmeennttaattiioonn dduu rriissqquuee ppaarraallllèèllee àà ll''aauuggmmeennttaattiioonn dduu ttaauuxx sséérriiqquuee))  ••CCaass ppaarrttiiccuulliieerr ddee ll''aatthhéérroommee dduu ggrreeffffoonn ccaarrddiiaaqquuee ((iimmmmuunnoollooggiiqquuee))..
 22. 22. AAtthhéérroosscclléérroossee  PPRRIINNCCIIPPEESS DDUU TTRRAAIITTEEMMEENNTT PPRRÉÉVVEENNTTIIFF
 23. 23. AAtthhéérroosscclléérroossee  AA -- PPRRÉÉVVEENNTTIIOONN PPRRIIMMAAIIRREE  LLaa pprréévveennttiioonn pprriimmaaiirree ppeeuutt êêttrree gglloobbaallee,, vvééhhiiccuullééee ppaarr lleess mmééddiiaass,, oouu iinnddiivviidduueellllee,, cc''eesstt àà ddiirree aapprrèèss éévvaalluuaattiioonn ddeess ffaacctteeuurrss ddee rriissqquuee ppoouurr uunn ssuujjeett ddoonnnnéé..  11.. CCoonnttrrôôllee ddee ll''HHTTAA ::RRôôllee ddéémmoonnttrréé ssuurr llaa mmoorrttaalliittéé ppaarr AAVVCC,, iinnssuuffffiissaannccee ccaarrddiiaaqquuee oouu nnéépphhrrooppaatthhiiee,, mmaaiiss iinncceerrttaaiinn ssii ll''oonn ccoonnssiiddèèrree ll''iinnffaarrccttuuss dduu mmyyooccaarrddee oouu lleess ccoommpplliiccaattiioonnss iisscchhéémmiiqquueess..  22.. AArrrrêêtt dduu ttaabbaacc ::LLaa mmoorrttaalliittéé ddeess eexx--ffuummeeuurrss ééttaanntt iinnfféérriieeuurree àà cceellllee ddeess ffuummeeuurrss,, llaa pprréévveennttiioonn pprriimmaaiirree ssee ddeevvrraaiitt dd''êêttrree eeffffiiccaaccee.. CC''eesstt llee pprreemmiieerr oobbjjeeccttiiff àà aatttteeiinnddrree ddaannss llaa pprriissee eenn cchhaarrggee dduu mmaallaaddee aatthhéérroosscclléérreeuuxx..  33.. CCoonnttrrôôllee ddee ll''hhyyppeerrcchhoolleessttéérroolléémmiiee ::SSoonn aabbaaiisssseemmeenntt rréédduuiitt llaa ffrrééqquueennccee ddeess aacccciiddeennttss ccoorroonnaarriieennss eett pprroobbaabblleemmeenntt llaa mmoorrttaalliittéé ddee ccaauussee ccaarrddiioo--vvaassccuullaaiirree.. LL''aapppprroocchhee ddiiééttééttiiqquuee ((ddiimmiinnuuttiioonn ddeess ggrraaiisssseess,, ppooiissssoonn......)) aassssoocciiééee aauu ttrraaiitteemmeenntt ppaarr lleess ssttaattiinneess aa pprroouuvvéé ssoonn eeffffiiccaacciittéé..44.. PPrraattiiqquuee dd''uunnee aaccttiivviittéé pphhyyssiiqquuee ::MMooddéérrééee eett rréégguulliièèrree,, eellllee aappppoorrttee uunn bbéénnééffiiccee iimmppoorrttaanntt ((ddiimmiinnuuttiioonn dduu ssttrreessss,, aauuggmmeennttaattiioonn dduu HHDDLL-- cchhoolleessttéérrooll......))..
 24. 24. AAtthhéérroosscclléérroossee  BB -- PPRRÉÉVVEENNTTIIOONN SSEECCOONNDDAAIIRREE  EEllllee aa ppoouurr bbuutt ddee rraalleennttiirr llaa pprrooggrreessssiioonn eett ddee pprréévveenniirr ddee nnoouuvveelllleess ccoommpplliiccaattiioonnss ddeess llééssiioonnss aatthhéérroosscclléérreeuusseess.. EEllllee eesstt bbeeaauuccoouupp pplluuss ffoonnccttiioonn ddee llaa ccoommpplliiccaattiioonn ddee ll''aatthhéérroosscclléérroossee eexxiissttaannttee llaa mmoottiivvaanntt :: ttaabbaacc ppoouurr lleess ccoorroonnaarriieennss oouu ll''aarrttéérriittiiqquuee,, HHTTAA ppoouurr lleess AAVVCC,, mmaaiiss nnoonn ppoouurr llee ccoorroonnaarriieenn oouu ll''aarrttéérriittiiqquuee,, hhyyppeerrcchhoolleessttéérroolléémmiiee ppoouurr llee ccoorroonnaarriieenn..  LLeess mmééddiiccaammeennttss aannttiiaaggrrééggaannttss ((aassppiirriinnee ++ ++++)) oonntt pprroouuvvéé lleeuurr eeffffiiccaacciittéé ((ccoorroonnaaiirreess,, AAVVCC,, mmeemmbbrreess iinnfféérriieeuurrss)).. DDee mmêêmmee lleess ssttaattiinneess oonntt ddéémmoonnttrréé uunn bbéénnééffiiccee iimmppoorrttaanntt ddaannss llee ppoossttiinnffaarrccttuuss..
 25. 25. AAtthhéérroosscclléérroossee  CC -- HHYYPPEERRTTEENNSSIIOONN AARRTTÉÉRRIIEELLLLEE EETT AATTHHÉÉRROOSSCCLLÉÉRROOSSEE  LL''hhyyppeerrtteennssiioonn aarrttéérriieellllee eesstt uunn ffaacctteeuurr ddee rriissqquuee iinnddééppeennddaanntt ccoommmmee llee ttaabbaaggiissmmee eett ll''hhyyppeerrcchhoolleessttéérroolléémmiiee..  11.. HHTTAA eett mmaallaaddiiee ccoorroonnaarriieennnnee  LL''iinncciiddeennccee ddee llaa mmaallaaddiiee ccoorroonnaarriieennnnee eesstt dd''aauuttaanntt pplluuss iimmppoorrttaannttee qquuee llaa TTAA eesstt éélleevvéé,, lleess vvaalleeuurrss ddee ll''OOMMSS ((116600 PPAASS,, 9955 PPAADD)) ccoorrrreessppoonnddaanntt ddééjjàà àà uunnee iinncciiddeennccee aaccccrruuee.. LLee rrôôllee ddee ll''HHTTAA ssuurr ll''iinncciiddeennccee ddee llaa ccaarrddiiooppaatthhiiee iisscchhéémmiiqquuee eesstt ccoonnssttaammmmeenntt rreettrroouuvvéé.. **LLeess vvaalleeuurrss ttaanntt ddee llaa PPAADD qquuee ddee llaa PPAASS ssoonntt pprrééddiiccttiivveess,, cceellllee ddee llaa PPAASS aauuggmmeennttaanntt aavveecc ll''ââggee aalloorrss qquuee cceellllee ddee llaa PPAADD ddiimmiinnuuee..  •• LL''HHTTAA aaggggrraavvee llaa mmoorrttaalliittéé dduuee àà ll''aannggoorr eett llaa ffrrééqquueennccee ddee llaa mmoorrtt ssuubbiittee..  •• HHTTAA,, cchhoolleessttéérrooll eett ttaabbaacc oonntt ddeess eeffffeettss ccuummuullaattiiffss ssuurr ll''iinncciiddeennccee ddee llaa mmaallaaddiiee ccoorroonnaarriieennnnee..  22.. HHTTAA eett aacccciiddeennttss aatthhéérroosscclléérreeuuxx ccéérréébbrroo--vvaassccuullaaiirreess  LL''HHTTAA jjoouuee uunn rrôôllee iimmppoorrttaanntt ddaannss lleess aacccciiddeennttss vvaassccuullaaiirreess ccéérréébbrraauuxx iisscchhéémmiiqquueess aatthhéérroosscclléérreeuuxx ((5500 %% ddeess AAVVCC)) ddaannss lleess ddeeuuxx sseexxeess,, qquueell qquuee ssooiitt ll''ââggee..  LLaa PPAASS ggaarrddee uunnee mmeeiilllleeuurree vvaalleeuurr pprroonnoossttiiqquuee aavveecc ll''ââggee.. **LLee pprroonnoossttiicc ddee cceess aacccciiddeennttss eesstt ggrraavvee:: 2200 %% ddee mmoorrttaalliittéé..
 26. 26. AAtthhéérroosscclléérroossee

×