Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Зміст

55 vues

Publié le

Університетські наукові записки, 2017, № 1 (61)

Publié dans : Économie & finance
  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

Зміст

  1. 1. 2 Ç̲ÑÒ Â³òàëüíå ñëîâî ðåêòîðà Î. Ì. Îìåëü÷óêà ..................................................... 8 ³òàëüíå ñëîâî â³ä ôàêóëüòåòó óïðàâë³ííÿ òà åêîíîì³êè .............................. 11 Çàñíîâíèê íàóêîâî¿ øêîëè êîíñòðóêòèâíî¿ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íî¿ ðåã³îíàë³ñòèêè (äî 85-ð³÷÷ÿ â³ä äíÿ íàðîäæåííÿ ³ 50-ð³÷÷ÿ íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ äîêòîðà åêîíîì³÷íèõ íàóê, ïðîôåñîðà Ïèëè Âàñèëÿ ²âàíîâè÷à) .......................................................... 12 ÐÎÇÂÈÒÎÊ ÏÐÎÄÓÊÒÈÂÍÈÕ ÑÈË ² ÐÅòÎÍÀËÜÍÀ ÅÊÎÍÎ̲ÊÀ ×ÌÈÐ Î. Ñ. (Êè¿â) Ïåðñïåêòèâí³ íàïðÿìêè ðîçâèòêó ³íôðàñòðóêòóðè îñâ³òè, íàóêè òà ³ííîâàö³é â Óêðà¿í³ .................................... 15 ÑÒÅ×ÅÍÊÎ Ä. Ì., ÆÈÃÀËÊÅÂÈ× Æ. Ì. (Êè¿â) Óïðàâë³ííÿ ôîðìóâàííÿì ³ âèêîðèñòàííÿì ïîòåíö³àëó ðåã³îíàëüíî¿ ³ííîâàö³éíî¿ ñèñòåìè .............................................................. 25 ÏÀÍÓÕÍÈÊ Î. Â. (Òåðíîï³ëü) ̳ñöå çâ’ÿçê³â ç ãðîìàäñüê³ñòþ â ïðîöåñ³ ôîðìóâàííÿ òà ðåàë³çàö³¿ ïîë³òèêè ì³ñöåâîãî ðîçâèòêó ì³êðîðåã³îí³â ÿê òåðèòîð³àëüíèõ åêîíîì³÷íèõ ñèñòåì íèçîâîãî ð³âíÿ ........... 33 ÀÐÇßÍÖÅÂÀ Ä. À., ÇÀÕÀÐÊÅÂÈ× Í. Ï. (Õìåëüíèöüêèé) Ìåòîäè÷íèé ³íñòðóìåíòàð³é îö³íþâàííÿ ð³âíÿ ³ííîâàö³éíîãî ðîçâèòêó ðåã³îí³â ......................................................... 44 ËÀÄÎÍÜÊÎ Ë. Ñ. (Êè¿â), ÌÈÕÀÉËÎÂÑÜÊÀ Î. Â. (×åðí³ã³â) Äèíàì³êà åôåêòèâíîñò³ âèêîðèñòàííÿ ³ííîâàö³éíîãî ïîòåíö³àëó ïðîìèñëîâîñò³ â ðåã³îíàõ Óêðà¿íè ........................ 62 ÅÊÎÍÎ̲ÊÀ ÒÀ ÓÏÐÀÂ˲ÍÍß ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÌ ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÒÂÎÌ ªÃÎÐΠ². Þ., ÊÎÇËÎÂÑÜÊÈÉ ². Â. (Êè¿â) ²ííîâàö³¿ â äåðæàâíîìó ñåêòîð³: ³äåíòèô³êàö³ÿ òà âèì³ðþâàííÿ .................... 71 ÇÀÕÎÆÀÉ Â. Á., ÁÐÀÒÓÑÜ Ã. À. (Êè¿â) Îñîáëèâîñò³ ïðèéíÿòòÿ óïðàâë³íñüêèõ ð³øåíü ó ìàêðîìàðêåòèíãó íà îñíîâ³ àíàë³çó ìàðêåòèíãîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ................................................ 81 ÏÎ˲ÙÓÊ Î. Ì., ÐÓÄ×ÅÍÊÎ Î. Þ. (Êè¿â) Ìåõàí³çì äåðæàâíîãî ðåãóëþâàííÿ ðîçâèòêó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ìåãàïîë³ñ³â .................................... 93 www.unz.km.uaÓí³âåðñèòåòñüê³íàóêîâ³çàïèñêè,2017,¹61.
  2. 2. 3 ÄÓÁÀÑ Ð. Ã. (Êè¿â) Ïåðåäóìîâè ïåðåõîäó ë³ñîðåñóðñíî¿ ñôåðè íà çàñàäè ñòàëîãî ðîçâèòêó .....................................101 ÑÌÅÐÅÊÀ Ñ. Á. (Òåðíîï³ëü) Îñíîâí³ ïðîáëåìè ðîçâèòêó åíåðãîçáåð³ãàþ÷èõ òåõíîëîã³é â Óêðà¿í³ .....................................................108 ÑÊÐÈËÜ Â. Â. (Ïîëòàâà) Ïðàêòèêà åíåðãîñåðâ³ñó â ïðîâ³äíèõ êðà¿íàõ ñâ³òó ..........................................................................115 ÄÅÌÎÃÐÀÔ²ß, ÅÊÎÍÎ̲ÊÀ ÏÐÀÖ², ÑÎÖ²ÀËÜÍÀ ÅÊÎÍÎ̲ÊÀ ² ÏÎ˲ÒÈÊÀ ÇÀßÖÜ Ò. À. (Êè¿â) Ñîö³àëüíèé êàï³òàë ÿê ðåñóðñ ìîäåðí³çàö³éíîãî ðîçâèòêó........................................................124 ÁÅÑÅÄ²Í Â. Ô., ÁÅÐÅDzÍÀ Ñ. Á. (Êè¿â) Ñó÷àñí³ ïðîáëåìè ³ òåíäåíö³¿ â ïåíñ³éíîìó çàáåçïå÷åíí³ íàñåëåííÿ Óêðà¿íè ...........................................131 ÊÎÂÒÓÍ ². Á., ÒÅÐÅÙÅÍÊÎ Ò. Â. (Õìåëüíèöüêèé) Ôîðìóâàííÿ ñèñòåìè çàáåçïå÷åííÿ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó äåðæàâè...........141 Ï˲ØÊÀ Ò. Ï. (Õìåëüíèöüêèé) Îïëàòà ïðàö³ íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â: óêðà¿íñüêèé òà ñâ³òîâèé äîñâ³ä .............154 ÃÐÎز, Ô²ÍÀÍÑÈ ² ÊÐÅÄÈÒ ÑÈÍ×ÀÊ Â. Ï., ßÐÌÎËÅÍÊÎ Þ. Þ. (Õìåëüíèöüêèé) Àëüòåðíàòèâíèé ïîðÿäîê áþäæåòíîãî â³äøêîäóâàííÿ ÏÄ ñ³ëüãîñïâèðîáíèêàì â óìîâàõ ñèñòåìè åëåêòðîííîãî àäì³í³ñòðóâàííÿ .......168 ÄÜß×ÅÍÊÎ ß. ß. (Êè¿â) Åôåêòèâí³ñòü áþäæåòíîãî ô³íàíñóâàííÿ âèäàòê³â ðîçâèòêó.....................................................................................182 ÅÊÎÍÎ̲ÊÀ ÏÐÈÐÎÄÎÊÎÐÈÑÒÓÂÀÍÍß ÒÀ ÎÕÎÐÎÍÈ ÍÀÂÊÎËÈØÍÜÎÃÎ ÑÅÐÅÄÎÂÈÙÀ ÒÈÙÅÍÊÎ Â. Ì. (Êè¿â) Ïëàòíå âîäîêîðèñòóâàííÿ: â³ò÷èçíÿíèé òà ºâðîïåéñüêèé äîñâ³ä .........................................................193 ÅÊÎÍÎ̲ÊÀ ÒÀ ÓÏÐÀÂ˲ÍÍß Ï²ÄÏÐȪÌÑÒÂÀÌÈ ÂÀÑÈËܪÂÀ Î. ². (Êè¿â) Ñó÷àñíèé ñòàí ôîðìóâàííÿ òà ôóíêö³îíóâàííÿ êëàñòåð³â â Óêðà¿í³ .......................................................201 ÊÂÀÑÎÂÀ Î. Ï. (Êè¿â), ÑÀÌÎÔÀËΠÏ. Ï. (Ïåðåÿñëàâ-Õìåëüíèöüêèé) Óïðàâë³ííÿ ³ííîâàö³éíèì ðîçâèòêîì ï³äïðèºìñòâà íà çàñàäàõ âåí÷óðíîãî ³íâåñòóâàííÿ..........................................................211 ÔÅÙÅÍÊÎ Î. Ë., ÊÀÌÅÍÅÂÀ Í. Â. (Êè¿â) Òåîðåòè÷í³ çàñàäè âèçíà÷åííÿ ïîíÿòòÿ åêîëîãî-åêîíîì³÷íî¿ áåçïåêè ï³äïðèºìñòâà ................223 ÊÂÀØÓÊ Ä. Ì. (Êè¿â) Îðãàí³çàö³éí³ çàõîäè ç ³íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ åêîíîì³÷íî¿ áåçïåêè ï³äïðèºìñòâ ç âèêîðèñòàííÿì òåõí³÷íèõ çàñîá³â îáðîáêè ³íôîðìàö³ ........................................................232 ÊÎÐÞÃ²Í À. Â. (Õìåëüíèöüêèé) Îñîáëèâîñò³ óïðàâë³ííÿ íàäàííÿì ïîñëóã òðàíñïîðòíîþ îðãàí³çàö³ºþ ............................................244 ÅÊÎÍÎ̲×ÍÀ ÒÅÎÐ²ß ÒÀ ²ÑÒÎÐ²ß ÅÊÎÍÎ̲×Íί ÄÓÌÊÈ ÑÀÄÎÂÀ Ó. ß., Á²ÄÀÊ Â. ß., Á²ËÜ Ì. Ì. (Ëüâ³â) Ðåã³îíàëüí³ äðàéâåðè åêîíîì³êè Óêðà¿íè: ç ³ñòî𳿠äîñë³äæåíü â³ò÷èçíÿíèõ íàóêîâèõ øê³ë ..........................................256 Óí³âåðñèòåòñüê³íàóêîâ³çàïèñêè,2017,¹61.www.unz.km.ua
  3. 3. 4 ÊÂÀØÀ Ò. Ê. (Êè¿â) ²ííîâàö³éí³ ïð³îðèòåòè: òåîðåòèêî-ìåòîäè÷í³ àñïåêòè âèçíà÷åííÿ .................................................267 ÒÅÎÐ²ß ÒÀ ²ÑÒÎÐ²ß ÄÅÐÆÀÂÍÎÃÎ ÓÏÐÀÂ˲ÍÍß ÂÀÑÈËܪÂÀ Í. Â. (Êè¿â) Ñåðâ³ñíà äåðæàâà: ð³çíîìàí³òí³ñòü ðîçóì³ííÿ òà ïðîáëåìí³ñòü ïîáóäîâè .................................279 ÌÅÕÀͲÇÌÈ ÄÅÐÆÀÂÍÎÃÎ ÓÏÐÀÂ˲ÍÍß ØÈÍÊÀÐÓÊ Î. Ì., ÄÎÂÃÀÍÜ Â. ². (Õìåëüíèöüêèé) Ìåõàí³çìè äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ ó ñôåð³ ïðîòè䳿 íåëåãàëüí³é (íåçàêîíí³é) ì³ãðàö³¿ íà îñíîâ³ îö³íêè ì³ãðàö³éíèõ ðèçèê³â ........289 ÊÎÌÀÐ Þ. Ì. (Ìàð³óïîëü) Òåîðåòèêî-ìåòîäîëîã³÷í³ îñíîâè ñòâîðåííÿ ïîâíîö³ííèõ ìîäåëåé òâîð÷îãî óïðàâë³ííÿ ñîö³àëüíèìè ïðîöåñàìè............................................................................305 ÙÅÏÀÍÑÜÊÈÉ Å. Â. (Õìåëüíèöüêèé) Îðãàí³çàö³éíî-åêîíîì³÷íèé ìåõàí³çì àäàïòàö³¿ ì³ñüêî¿ äåñòèíàö³¿ äî óìîâ òóðèçìó ...........................................................317 ØÅÂ×ÓÊ ². Â. (Õìåëüíèöüêèé) Äåðæàâí³ ìåõàí³çìè ïðîòè䳿 ðåéäåðñòâó â êîðïîðàòèâíîìó ñåêòîð³ Óêðà¿íè ............................325 ÊÎÌÀÐ Â. Þ. (Êè¿â) Ñòâîðåííÿ ³íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷íî¿ êàðòèíè ñàìîóïðàâë³ííÿ ïðîôåñ³éíîþ ï³äãîòîâêîþ ñòóäåíò³â óïðàâë³íñüêèõ ñïåö³àëüíîñòåé ....................................................331 ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÑËÓÆÁÀ ÒÈÙÅÍÊÎ Î. Ï., ÊÎÐÎËÞÊ Ò. Î. (Êè¿â) Ðåôîðìóâàííÿ ìîäåë³ óïðàâë³ííÿ ëþäñüêèìè ðåñóðñàìè äåðæàâíî¿ ñëóæáè.................................................343 ÎËÓÉÊÎ Â. Ì., ÏÐÈÌÓØ Ð. Á. (Õìåëüíèöüêèé) Ïðîôåñ³éíèé ðîçâèòîê îñîáèñòîñò³ ñëóæáîâöÿ â ïðîöåñ³ êàð’ºðíîãî çðîñòàííÿ.................................................................356 Êîðîòêà á³îãðàô³ÿ äîêòîðà åêîíîì³÷íèõ íàóê, ïðîôåñîðà Ïèëè Âàñèëÿ ²âàíîâè÷à ..........................................................375 Ñïèñîê äèñåðòàö³é, çàõèùåíèõ ï³ä íàóêîâèì êåð³âíèöòâîì äîêòîðà åêîíîì³÷íèõ íàóê, ïðîôåñîðà Ïèëè Âàñèëÿ ²âàíîâè÷à ..................379 Ñïèñîê ïóáë³êàö³é äîêòîðà åêîíîì³÷íèõ íàóê, ïðîôåñîðà Ïèëè Âàñèëÿ ²âàíîâè÷à ..........................................................381 ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß ÏÐÎ ÕÌÅËÜÍÈÖÜÊÈÉ ÓͲÂÅÐÑÈÒÅÒ ÓÏÐÀÂ˲ÍÍß ÒÀ ÏÐÀÂÀ.........................................................................393 ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß ÏÐÎ ×ÀÑÎÏÈÑ «ÓͲÂÅÐÑÈÒÅÒÑÜʲ ÍÀÓÊβ ÇÀÏÈÑÊÈ» ............................................395 ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß ÄËß ÀÂÒÎв .................................................................400 www.unz.km.uaÓí³âåðñèòåòñüê³íàóêîâ³çàïèñêè,2017,¹61.
  4. 4. 5 CONTENTS Vasyl Pyla — the Founder of Scientific School of Constructive Social-Economic Regional Science ..................................... 12 PRODUCTIVE FORCES DISTRIBUTION AND REGIONAL ECONOMY Chmyr, E. Prospective Lines of Development of Infrastructure of Education, Science and Innovations in Ukraine........................................ 15 Panukhnyk, O. V. The Public Relations Place in the Process of Policy Formation and Policy Realisation of Microregion’s Local Development as Territorial Grassroots Economic Systems................. 25 Stechenko, D. Ì.; Zhygalkevych, Zh. Ì. Management of the Formation and Usage of Potential of Regional Innovation System ................................ 33 Arziantseva, D. A.; Zakharkevych, N. P. The Methodical Tools of Assessment of the Level of Innovative Development of Regions .............. 44 Ladonko, L. S.; Mykhailovska. O. V. Dynamics of the Efficiency Innovative Potential of Industry in the Regions of Ukraine ........................... 62 ECONOMY AND NATIONAL ECONOMY MANAGEMENT Yehorov, I. Yu.; Kozlovskyi, I. V. Innovations in Public Sector: Identification and Measurement.................................................................. 71 Zakhozhai, V. B.; Bratus, H. A. Features of Management Decision-Making in Macro marketing based on the Analysis of Marketing Information ..................................................... 81 Rudchenko, A. Yu.; Polishchuk, O. N. Mechanism of the Megalopolis Transport Infrastructure Development State Regulation .............................. 93 Dubas, R. H. Background of Transition Areas of Forest and Resource to Sustainable Development .............................................. 101 Smereka, S. B. The Main Problems of Energy Saving Technologies’ Development in Ukraine ..................................................... 108 Skryl, V. V. Practice of Energy Service in the Leading Countries................. 115 DEMOGRAPHY, LABOUR ECONOMY, SOCIAL ECONOMY AND POLICY Zaiats, T. A. Social Capital as a Resource of Modernization ....................... 124 Besedin, V. F.; Berezina, S. B. Modern Problems and Tendencies are in Pension Provision of Population of Ukraine ...................................... 131 Kovtun, I. B.; Tereshchenko, T. V. Strategic Guidelines of Social Development of Territorial Communities Support System Formation ...................................................................... 141 Óí³âåðñèòåòñüê³íàóêîâ³çàïèñêè,2017,¹61.www.unz.km.ua
  5. 5. 6 www.unz.km.uaÓí³âåðñèòåòñüê³íàóêîâ³çàïèñêè,2017,¹61. Plishkà, T. P. Salary of Teaching Staff: Ukrainian and World Experience ............................................................... 154 MONEY, FINANCE AND CREDIT Synchak, V. P.; Yarmolenko, Yu. Yu. Alternative Order for Compensation of VAT to Agricultural Producers in Conditions of Electronic Administration System ..................................... 168 Dyachenko, Ya. Ya. The Effectiveness of Budget Financing of Development Costs ............................................................................. 182 ECONOMY OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND ENVIRONMENTAL PROTECTION Tyshchenko, V. M. Mechanism of Chargeable Water Usage: Domestic and Foreign Experience............................................................. 193 ECONOMY AND ENTERPRISE MANAGEMENT Vasylievà, Î. I. The Current State of Formation and Functioning of Clusters in Ukraine...................................................... 201 Kvasova, O. P., Samofalov, P. P. Governance Innovative Development of Enterprises on the Basis of Venture Investment .................................... 211 Feshchenko, O. L., Kameneva, N. V. Theoretical Basis of the Definition of the Notion of the Enterprise’s Ecological and Economic Safety ............................................................................... 223 Kvashuk, D. M. Arrangements of Information-Analytical Ensure the Economic Security of Enterprises Using Technical Means of Information Processing ......................................................................... 232 Koriuhin, A. V. Features of Management of the Process of Providing Transport Services......................................... 244 ECONOMIC THEORY AND HISTORY OF ECONOMIC THOUGHT Sadova, U. Y.; Bidak, V. Y.; Bil, M. M. Regional drivers of Economy of Ukraine: on the History of National Scientific Schools Research .................................................... 256 Kvasha, Ò. Ê. Innovative Priorities: Theoretical Aspects and Practical Definition of the Methodology for their Refinement for Ukraine ................................................................ 267 THEORY AND HISTORY OF STATE ADMINISTRATION Vasylieva, N. V. Service State: Understanding Multiplicity and the Problem of Building ...................................................................... 279
  6. 6. 7 Óí³âåðñèòåòñüê³íàóêîâ³çàïèñêè,2017,¹61.www.unz.km.ua MECHANISMS OF PUBLIC ADMINISTRATION Shynkaruk, O. M.; Dovhan, V. I. The Public Administration Mechanisms in Combating Illegal (Irregular) Migration based on the Migration Risk Assessment ........................................................... 289 Komar, Yu. M. Theoretically-Methodological Bases of Creation of Valuable Creative Case Frames by Social Processes .......... 305 Shchepanskyi, E. V. Organizational-Economic Mechanism of Adaptation to Urban Tourism Destinations Conditions........................... 317 Shevchuk, I. V. Government Mechanisms for Combating Raiders in the Corporate Sector of Ukraine......................... 325 Êîmar, V. Yu. Creation of Research and Information Picture of Self- Management by Professional Preparation of Students of Management Specialities ................................................... 331 PUBLIC SERVICE Tyshchenko, Î. P.; Koroliuk, T. Î. Reforming the Model of Human Resource Management of Public Service................................... 343 Oluyko, V. M.; Prymush, R. B. The Professional Development of Individual Employees in the Process of Career Development ................. 356 PERSONALITIES Biography of Doctor of Economics, Professor Vasyl Pyla ........................... 375 The list of Theses Defended under Scientific Supervision of Doctor of Economics, Professor Vasyl Pyla ........................................... 379 List of publications of Doctor of Economics, Professor Vasyl Pyla.............. 381 INFORMATION ABOUT KHMELNYTSKY UNIVERSITY OF MANAGEMENT AND LAW ................................................................ 393 INFORMATION FOR AUTHORS ............................................................ 400

×