Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Autor i jegofunkcje w komunikacji naukowej / Teresa Święćkowska

II Konferencja Naukowa : Nauka o informacji (informacja naukowa) w okresie zmian, Warszawa, 15-16.04.2013 r. Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych, Uniwersytet Warszawski

The 2nd Scientific Conference : Information Science in an Age of Change, April 15-16, 2013. Institute of Information and Book Studies, University of Warsaw

  • Identifiez-vous pour voir les commentaires

  • Soyez le premier à aimer ceci

Autor i jegofunkcje w komunikacji naukowej / Teresa Święćkowska

  1. 1. Teresa ŚwięćkowskaInstytut Informacji Naukowej i StudiówBibliologicznych, Uniwersytet WarszawskiAutor i jego funkcje wkomunikacji naukowejNauka o informacji (informacja naukowa) wokresie zmianWarszawa 15-16 kwietnia 2013
  2. 2. „Projektowana ustawa będzie regulowała zasady nabywania,udostępniania oraz ponownego wykorzystywania zasbówpublicznych, rozumianych jako treść końcowa, wytworzona przezpodmiot zobowiązany lub finansowana ze środków publicznych,niezależnie od sposobu jej wytworzenia i utrwalenia, o wartościachkulturowych, edukacyjnych lub naukowych, w szczególności mapy iplany, fotografie, filmy i mikrofilmy, nagrania dźwiękowe i wideo,opinie, analizy, sprawozdania, raporty oraz inne utwory i przedmiotypraw pokrewnych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. oprawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej: pr. aut.). a takżebazy danych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. oochronie baz danych.“PROJEKT ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWYO OTWARTYCH ZASOBACHPUBLICZNYCH
  3. 3. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica wKrakowieInterdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego iKomputerowego UW (ICM)Narodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowe Centrum NaukiObywatele NaukiRada Główna Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinister Obrony NarodowejMinister Nauki i Szkolnictwa WyższegoOPINIE ZGŁOSZONE DO MAC (Nauka)
  4. 4. „Inicjatywa otwarcia zasobów publicznych jest potrzebnazarówno z punktu widzenia budowania społeczeństwainformacyjnego, jak i gospodarki opartej na wiedzy i nowychtechnologiach. Niemniej jednak pragnę zwrócić uwagę, żejednym z głownych celów reformy nauki przeprowadzonej w2010 r. było poprawa współpracy sektora nauki z sektoremgospodarki, w szczególności w zakresie komercjalizacjiwyników badań naukowych, a także transferu tych wynikówdo gospodarki. Z tego względu konieczne jest zapewnieniew projekcie założeń rozwiązań umożliwiających osiągnięcietego celu.“Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  5. 5. „...założenie jest niezgodne z treścią przepisu art. 15ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 o zasadach finansowanianauki. Zgodnie z ust 1 powyższego przepisu wnioskirecenzje, umowy i raporty z realizacji zadań finansowanychze środków na naukę stanowią tajemnicę przedsiębiorstw wrozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwejkonkurencji.“Narodowe Centrum Nauki
  6. 6. Założenia projektu są sprzeczne z misją NCBR :1)zarządzanie realizacją badań naukowych lub prac rozwojowych na rzeczobronności i bezpieczeństwa państwa oraz ich finansowanie iwspółfinansowanie2)pobudzanie inwestowania przez przedsiębiorców w działalność badawczo-rozwojową, w szczególności m.in. przez współfinansowanie przedsięwzięćprowadzony przez podmiot posiadający zdolności do zastosowania wynikówprojektu w praktyce3)wspieranie komercjalizacji wyników badań naukowych lub pracrozwojowych oraz innych form ich transferu do gospodarki4)inicjowanie i realizacja programów, obejmujących finansowanie badańnaukowych lub prac rozwojowych oraz działań przygotowujących dowdrożenia wyników badań naukowych lub prac rozwojowych5) udział w realizacji międzynarodowych programów badań naukowych lubprac rozwojowych, w tym programów współfinansowanych ze środkówzagranicznych.Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
  7. 7. "Zgodnie z ustawą o prawie autorskim oraz zapisamiRegulaminu ochrony korzystania oraz komercjalizacjiwłasności intelektualnej, w AGH prawa do zasobówdydaktycznych i wyników prac badawczych (danych)zawartych w pracach naukowych pracowników AGHnależą do uczelni. W przypadku, kiedy uczelnia jestdysponentem praw z automatu ustawy o prawieautorskim proces nabywania praw autorskich przezpodmiot posiadający zasób publiczny jest wtórny iniepotrzebny."AGH
  8. 8. Dziękuję bardzo ;-)t.swieckowska@uw.edu.pl

×