Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

e-Urząd-Biblioteka-Obywatel. Biblioteki jako pośrednicy w dostępie do informacji i usług publicznych / Mariusz Luterek

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 19 Publicité

e-Urząd-Biblioteka-Obywatel. Biblioteki jako pośrednicy w dostępie do informacji i usług publicznych / Mariusz Luterek

Télécharger pour lire hors ligne

II Konferencja Naukowa : Nauka o informacji (informacja naukowa) w okresie zmian, Warszawa, 15-16.04.2013 r. Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych, Uniwersytet Warszawski

The 2nd Scientific Conference : Information Science in an Age of Change, April 15-16, 2013. Institute of Information and Book Studies, University of Warsaw

II Konferencja Naukowa : Nauka o informacji (informacja naukowa) w okresie zmian, Warszawa, 15-16.04.2013 r. Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych, Uniwersytet Warszawski

The 2nd Scientific Conference : Information Science in an Age of Change, April 15-16, 2013. Institute of Information and Book Studies, University of Warsaw

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à e-Urząd-Biblioteka-Obywatel. Biblioteki jako pośrednicy w dostępie do informacji i usług publicznych / Mariusz Luterek (20)

Plus par Zakład Systemów Informacyjnych, Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych (UW) (20)

Publicité

e-Urząd-Biblioteka-Obywatel. Biblioteki jako pośrednicy w dostępie do informacji i usług publicznych / Mariusz Luterek

 1. 1. e-Urząd-Biblioteka-Obywatel. Biblioteki jako pośrednicy w dostępie do informacji i usług publicznych. Mariusz Luterek Nauka o informacji (informacja naukowa) w okresie zmian. 15-16 kwietnia 2013, Warszawa
 2. 2. Informacje ogólne  Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki (2011/03/D/HS2/01124)  Okres realizacji 2012-08-09 - 2015-10-08 (38 miesięcy)  Zespół badawczy – 7 osób
 3. 3. Kontekst  Informatyzacja instytucji sektora publicznego  Podział cyfrowy  Niski poziom zaufania  Udostępnianie usług publicznych wyłącznie w środowisku elektronicznym
 4. 4. United Nations E-Government Survey 2012. UNPAN, New York 2012. *Dostęp 01.10.2012+. Dostępny w World Wide Web: http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan048065.pdf
 5. 5. Celem badao jest dokonanie wieloaspektowej analizy relacji zachodzących w trójkącie e-urząd-biblioteka-obywatel w obszarze udostępniania informacji i usług publicznych oraz zidentyfikowanie i przeanalizowanie najlepszych praktyk.
 6. 6. Hipotezy badawcze  H1: Biblioteki publiczne mogą pełnid funkcję pośrednika w dostępie do informacji i usług publicznych dla obywateli.  H2: Użytkownicy bibliotek publicznych są zainteresowani pośredniczeniem bibliotek publicznych w dostępie do informacji i usług publicznych.  H3: Urzędy na poziomie lokalnym są zainteresowane współpracą z bibliotekami publicznymi w zakresie udostępniania informacji i usług publicznych.  H4: Zapotrzebowanie na pełnienie przez biblioteki publiczne funkcji pośrednika w dostępie do informacji i usług publicznych jest zależne od poziomu zaawansowania informatyzacji właściwego urzędu.
 7. 7. Hipoteza 1  Kierunek zmian zachodzących w wielu bibliotekach publicznych w krajach wysoko rozwiniętych:  w USA 63% bibliotek publicznych wskazuje e-government jako jeden z kluczowych obszarów ich działalności informacyjnej (2010),  w Danii biblioteki działające w oparciu o tzw. Model Gellerup, pośredniczą w poszukiwaniach pracy,  w Niemczech dokumenty osobiste można odebrad w bibliotece.  w Polsce, jak pokazują badania przeprowadzone na potrzeby Programu Rozwoju Bibliotek, biblioteki publiczne np. organizują dyżury urzędników w swoich siedzibach.
 8. 8. Hipoteza 2  Biblioteki wypełniają istotne funkcje w zwalczaniu podziału cyfrowego na poziomie lokalnym, np. poprzez organizację szkoleo dla seniorów (grupa wiekowa 50+).  Hipoteza H2 oparta jest na założeniu, że podobne funkcje biblioteki mogą wypełniad w kontekście usług e-government, przy zainteresowaniu potencjalnych odbiorców.
 9. 9. Hipoteza 3  Pracownicy bibliotek publicznych posiadają kompetencje, które na poziomie lokalnym są często unikatowe:  rozumieją zasady porządkowania informacji, w szczególności o charakterze tematycznym, mogą służyd urzędom wsparciem przy wdrażaniu różnych rozwiązao informatycznych skierowanych do obywateli. Nawet w sytuacji, gdy dana biblioteka publiczna zatrudnia starszą kadrę, może ona w sposób istotny poprawid jakośd produktu koocowego (kategorie tematyczne na stronach, przypisanie grup informacji do tych kategorii) oraz poziom upowszechnienia informacji publicznych przy użyciu innych kanałów (np. budując kolekcje dokumentów urzędowych dostępnych w czytelni).
 10. 10. Etap 1 – faza wstępna 1. Zebranie i opracowanie pogłębionej bibliografii przedmiotu 2. Zebranie i opracowanie dostępnych danych statystycznych dotyczących działalności bibliotek, wykorzystywania ICT przez obywateli 3. Zidentyfikowanie i analiza (studium przypadku) najlepszych przykładów w zakresie pośredniczenia przez biblioteki w dostępie do e-government oraz współpracy bibliotek z urzędami w tym obszarze (wyjazdy studyjne) w wybranych krajach 4. Przygotowanie i opublikowanie raportu przedstawiającego wnioski płynące z analizy literatury przedmiotu oraz wyjazdów studyjnych i określającego szczegółowe założenia dalszych badao.
 11. 11. Etap 2 – badania ilościowe 5. Opracowanie kwestionariusza ankiety „biblioteka” (badania ilościowe) 6. Badanie pilotażowe- weryfikacja ankiety w wybranych bibliotekach 7. Korekta ankiety na podstawie badania pilotażowego 8. Rekrutacja bibliotek do udziału w badaniu
 12. 12. Etap 2 – badania ilościowe 9. Opracowanie kwestionariusza ankiety „obywatel” (badania ilościowe) 10. Opracowanie kwestionariusza ankiety „urząd” (badania ilościowe) 11. Rekrutacja urzędów do udziału w badaniu (urzędy właściwe dla bibliotek publicznych, które zgłosiły się do badania) 12. Opracowanie ilościowe danych
 13. 13. Etap 2 – badania ilościowe 12. Opracowanie metody oceny poziomu zaawansowania e-government w urzędach (benchmarking oferty elektronicznej w zakresie BIP oraz usług – e-urząd, wrota regionalne, e-PUAP, analiza organizacji informacji w serwisach i systemach informacji publicznej) 13. Przeprowadzenie badao ankietowych 14. Benchmarking oferty elektronicznej w zakresie BIP oraz usług oferowanych przez urzędy
 14. 14. Etap 3 – badania jakościowe 15. Zidentyfikowanie i analiza (studium przypadku) wybranych przykładów w zakresie pośredniczenia przez biblioteki w dostępie do e-government oraz współpracy bibliotek z urzędami w tym obszarze (wyjazdy studyjne) w Polsce.
 15. 15. Upowszechnianie wyników 16. Opracowanie raportów podsumowujących uzyskane wyniki w poszczególnych obszarach badania 17. Przygotowanie raportu koocowego i publikacji 18. Działania popularyzatorskie (prowadzenie strony WWW, artykuły w czasopismach, prezentowanie wyników na konferencjach)
 16. 16. e-Urząd-Biblioteka-Obywatel. Biblioteki jako pośrednicy w dostępie do informacji i usług publicznych. Mariusz Luterek Nauka o informacji (informacja naukowa) w okresie zmian. 15-16 kwietnia 2013, Warszawa m.luterek@uw.edu.pl

×