Bfl lilla edet 13 aug 2013

Ingela Lundh Pedagogiskt Centrum, GR Utbildning
Ingela Lundh Pedagogiskt Centrum, GR UtbildningIngela Lundh Pedagogiskt Centrum, GR Utbildning
BFL - bedömning för lärande
ht 2013 - vt 2015
Dagens upplägg
9-10.30 Presentera BFLplanen + diskussion kritiska aspekter
10.30 Fika
11-12.00 Formativ bedömning - 5 nyckelstrategierna
12-13.15 Lunch på egen hand
13.15- 14 Genomgång av kollega-BFL samtalsmodell
14.30 - 15.45 Genomföra kollegasamtal
15.45- 16 nästa gång
Bfl lilla edet 13 aug 2013
Varför bedömning för lärande?
8.13
Bakgrund
Forskning och beprövad erfarenhet har visat att formativ bedömning ökar
elevernas lärande.
En formativ bedömningsprocess - målet för undervisningen tydliggörs, att
istället för att konstatera var eleven kan och inte kan, så information söks
om var eleven befinner sig i förhållande till målet och att återkoppling ges
som talar om hur eleven ska komma vidare mot målet.
Fokusering på bedömningens roll i läroprocessen, elevens delaktighet i
bedömningen, dokumentation av lärande och fortlöpande bedömning.
Ett sociokulturellt perspektiv på lärande förändrar bedömningspraxis mot
en mer dynamisk och samarbetsinriktad aktivitet där bedömningens roll i
undervisningssituationen betonas liksom vikten av att både lärare och
elever är delaktiga i bedömningen.
Nuläge
Kompetensutvecklingsinsatsen planeras pågå under två läsår. Arbetet
startade med en studiedag den 6 mars 2013. Studiedagen 6 mars var
en uppstart på ett två år långt kompetensutvecklingsprojekt inom
Bedömning för lärande.
Arbetet kommer att knytas samman med det statliga
kompetensutvecklingsprojektet matematiklyftet för att skapa en större
helhet i kommunen.
Syftet med dagen var att introducera och starta arbetet med de fem
nyckelstrategierna inom bedömning för lärande samt väcka tankar
kring hur digitala verktyg kan användas i arbetet med formativ
bedömning.
Pedagogerna tog fram underlag till denna plan genom att gruppvis
beskriva nuläge och önskat läge i kommunen.
Vad skall göras?
Vad skulle du vilja/få mer kompetens inom i ditt arbete med
bedömning för lärande?
Digitala verktyg
Pedagogisk Planering
- Elevers delaktighet
- Struktur/mall
Metoder för att kommunicera med elever
- Se sitt eget lärande
Metoder för pedagogers lärande
- Träffar, kollegahandledning, erfarenhetsutbyte
- Forum för tips
Önskat läge
Den formativa bedömningen är mer än bedömning, det är en del av ett
förhållningssätt där lärandet står i fokus.
Eleverna ska få möjlighet att delta i planeringen så att de vet vad de
ska göra och är engagerade i det. De ska också få möjlighet att få
respons av läraren och av andra klasskompisar.
Det ska också vara tydligt vad de ska göra för att lyckas.
Hur arbetsuppgiften ska bedömas ska vara klart och förståeligt, redan
från början av ett arbetsområde samt kommunicerat med eleverna.
Vision
Alla Lilla Edets skolor ska kännetecknas av att:
- Undervisningens utformning ger förutsättningar för alla elever
att utvecklas mot de mål som anges i läroplanen.
- Alla elever är väl förtrogna med läroplanens mål, vet var de
befinner sig i förhållande till målen och får regelbunden återkoppling
som talar om hur eleven ska komma vidare mot målen.
- Lärare utvecklar aktivt och befäster didaktisk kunskap utifrån
kollegialt lärande
- Kunskap om undervisning och elevers lärande utgår från
forskning och beprövad erfarenhet.
Hur - lärare
Lärträffar en gång i månaden onsdagar kl. 15.15- 16.45 Fuxernaskolan
Leds av lärledare som får stöd av nyckelpersonerna+GR
Grupperna sammansättning -ålder på elever och matematik
Mellan lärträffarna prövar och genomför lärare nya moment i sin
undervisning och planering.
Hur-rektorer
Skolledarna träffar GR 1 gång varannan månad, torsdag förmiddag kl
10-12.
Roller - ansvar
Nyckelpersoner: Yvonne Jansson Sandberg och Lotta Olsson
lärledare, ansvar för dokumentation, kontakt med GR, ansvar för möte enhet/lärledare
2 ggr/ termin, ansvar matematiklyftet
Lärledare: Marina Erlandsson, Marie Söder, Marie Hagman, Ulrika
Eres, Mi Ekestig, Camilla Vikingsson, Anett Smitt-Andersson, Susanne
Lavén, Johanna Laakso, Susanne Nilvall
hålla samtalsstrukturen, kontakten med nyckelperson och skolledare i BFL frågor
Processledare: GR
övergripande, uppföljning mot BC, stödja nyckelpersonerna, lärledare skolledarna,
utvärdering
Kritiska aspekter
Fundera och skriv ner, fundera också på hur vi kan komma förbi
”hindren” (5 min)
Diskutera och jämför med grannen (5 min)
Helgruppsummering (20 min)
Bfl lilla edet 13 aug 2013
Formativ bedömning
Kärnan av formativ bedömning
Var skall jag/vad är målet?
Var är jag nu?
Hur skall jag komma till målet?
3 aktörer: läraren-eleven-kamrat
5 Nyckelstrategier
Formativ bedömning i praktiken
• Synliggör lärande och missförstånd
• Ger återkoppling som bekräftar, utmanar, klargör
• Återkopplingen får konsekvenser och leder till revidering av
arbete/tanke
• Slutbedömning (alt. formativ cykel)
5 nyckelstrategier
C. Lundahl 2011
1. Klargöra och skapa delaktighet i intentionerna med undervisningen
och kriterierna för att lyckas I sitt lärande.
2. Skapa effektiva diskussioner, aktiviteter och uppgifter som kan visa i
vilken utsträckning eleverna har lärt/förstått.
3. Ge återkoppling som för de lärande framåt.
4. Aktivera elever som undervisningsresurser för varandra.
5. Aktivera elever som ägare av sitt eget lärande
(D.Wiliam 2010).
Tydliggöra mål och kunskapskrav
Mål och kunskapskrav fyller en mycket viktig funktion som utgångspunkter för
lärandet.
När elever vet vad de ska göra och förstår varför de ska göra det samt känner
till olika kunskapskvaliteter, uppstår flera positiva effekter.
Eleverna blir målmedvetna vilket betyder att de enklare kan fokusera på det
som är relevant. Elever som förstår syftet med undervisningen kan också
lättare utveckla egna motiv för lärandet.
Elever som har kunskapsmål snarare än prestation och jämförelse med andra
för blicken har en starkare drivkraft i lärandet: De blir också bättre på att ta
motgångar och kan använda sina kunskaper på ett mer kompetent sätt, dvs
de vet vad som ska göras när detta tydliggörs. (Dweck, C. S, 2006, Mindset.
The New Psychology of Success, New York: Ballentine Books)
Skapa aktiviteter som synliggör lärande
Frågor/uppgifter som ger information om vad eleverna har problem med och
varför och inte bara rätta svar.
Flervägskommunikation
exempel:
Forumsdiskussioner, fyrahörnövningar, diskussionskaruseller, problembaserat
lärande, webbpublicering, skapandearbete, Case-metodik, Storyline, öppna
frågor, sociala medier i undervisningen
Återkoppling som för lärandet framåt
Framåtsyftande återkoppling bygger på fyra moment:
Tydliggöra målet och/eller de specifika kunskapskvaliteterna som skulle mötas
Utvärdera till vilken grad mål/kvaliteter mötts
Diagnostisera skillnaden mellan mål och resultat (felanalys)
Ge en lämplig lösning, förslag på åtgärd
Aktivera elever som lärresurser
för varandra
Lärande är kollektiva processer. Vi lär oss av varandra, när vi ser varandrasperspektiv, när vi stöter och blöter argument.
Vi får också syn på oss själva när vi speglar oss i andra. En viktig del i dennainteraktion är hur vi reagerar på varandras perspektiv och kunnande.
Vi kommenterar och bedömer varandra och lär oss både av att ge och ta kritik.
Forskning visar att både hög- och lågpresterande elever gynnas av att ge varandrarespons, men det är viktigt att eleverna får se och höra goda exempel påkonstruktiv kritik, om de ska kunna utveckla ett eget sunt sätt att bedöma andra.
Viktigt att ha uthållighet och på skolan systematisera olika former avkamratbedömning.
Aktivera eleven som ägare av sin egen
lärprocess
Det är något elever behöver lära sig göra och de behöver lära sig tekniker för
det.
Lära sig att lära behöver integreras som en naturlig del i all undervisning så
att eleverna successivt får en möjlighet att utveckla sin förmåga att organisera
sitt eget, personliga lärande.
Att arbeta med olika verktyg för självskattning, checklistor eller de formella
kunskapskraven för att värdera både sitt kunnande och sin arbetsprocess är
steg på vägen mot ägare till sin egen lärprocess.
1. 5.
4.
3.
2.
Lunchdax
Kollegasamtal BFL
Träffar lärare med lärledare
Modell efter TLC modell - Teacher Learning Community - Kollegasamtal
BFL
1. Introduktion och mötesordning (5 min)
2. Så här har jag gjort – Så här går det (20 min)
3. Det här har jag lärt mig, slutsatser och lärdomar (15 min)
4. Nya forskning och rön (35 min)
5. Upprättandet av personliga handlingsplaner (10 min)
6. Vad gav mötet? Gruppreflektion eller samtalsreflektör (5 min)
Träff med skolledare
•Introduktion och mötesordning (5 min)
•Det här har jag sett/gjort (här är vi nu) – Så här går det,
hinder/röja hinder (45 min)
•Ny forskning och rön (30 min)
•Vad är nästa steg - handlingsplan? ( 30 min)
•Sammanfattning av mötet (10 min)
Dokumentation
Lärträffarna dokumenteras. Alla deltagare turas om att vara dokumentatör.
Nyckelpersonerna ansvarar för att dokumentationen publiceras på den gemensamma
hemsidan http://bfllillaedet.wikispaces.com/. Mötena dokumenteras utifrån följande
punkter:
- Frågeställning
- Datum
- Syftet med träffen var…
- Vi pratade om…
- Reflektioner under träffen…
- Slutsatser/lärdomar…
- Inför nästa träff tänker vi…
- Svårigheter i lärprocessen…
- Deltagare
- Dokumentatör
Mötesprotokollen ska vara tillgängliga för alla kollegor att läsa.
Frågeställningar ex
Hur vet du/ni att eleverna har förstått vad de ska lära sig?
Hur vet eleverna vad du/ni lägger vikt vid när ni bedömer deras
uppgifter eller prestationer?
Vad kan ni/du göra för att bli bättre på att anpassa undervisningen till
elevers olika behov och kunskapsnivåer?
Hur varierar du/ni bedömningsituationerna?
Hur kan du/ni arbeta för att aktivera eleverna i undervisningen?
Hur planerar du/ni för att eleven får användning av den återkoppling
som eleven får?
Vad kan elever göra i undervisning som traditionellt sköts av läraren?
Lärarnas handlingsplan
Förberedelser för att presentera mina insatser för gruppen
– Jag har sedan förra mötet provat att:
– Av min insats har jag lärt mig att:
Planering för insatser under den kommande månaden
– Ange en insats som du ska fokusera på till nästa möte.
– Vilken förändring tänker du dig att detta skall ge?
– Vilken(-a) elev(-er) ska du göra detta med?
– Vilka problem kan ev. tänkas uppkomma och hur kan de lösas?
– Vem kan ev. hjälpa dig?
– Vad ska du göra mindre av?
Skoledares handlingsplan
Förberedelser för att presentera mina insatser för gruppen
– Jag har sedan förra sett att/gjort:
Planering för insatser under den kommande månaden
– Ange en insats som du ska fokusera på till nästa möte.
– Vilken förändring tänker du dig att detta skall ge?
– Vilka problem kan ev. tänkas uppkomma och hur kan de lösas?
– Vad kan du/pedagogerna göra mindre av?
En bra handlingsplan
¤ Försöker inte att ändra allting på en och samma gång
¤ Tydliggör specifika förändringar i undervisningen/organisationen
¤ Relaterar till de fem nyckelstrategierna för BFL
¤ Går att uppnå inom en rimlig tid
¤ Identifierar något som lärare/skolledare kommer att sluta göra
eller göra mindre av
Grupp 1- skolledare
Läsa inlägg kring Timperley - diskutera tiden
Handlingsplan:
Vad behöver jag som skolledare gör för att vi skall lyckas just på
min enhet, så konkret som möjligt?
Grupp 2 och 3
Lärledare Yvonne, (utse en dokumentatör)
Lärledare Lotta (utse dokmentatör)
Börja med att titta på filmen: Skillnaden mellan summativ och formativ bedömning
Frågeställning: Formativ och summativ bedömning när och hur gör du?
Handlingsplan
Vad kan jag göra mer av som är formativ bedömning och vad annat kan jag göra
mindre av?
Reflektera tillsamans även över lärledarrollen
Vad kan jag som lärledare bidra med?
Vad skall jag som lärledare undvika att bidra med?
Nästa tillfälle;
skicka dokument till mig
ingela.lundh@grkom.se
4 september kl kl 9-16
Ta med era handlingsplaner!
1 sur 37

Recommandé

The Big Five ur ett formativt perspektiv, Onsala Pedagogiska enhet 2013-05-15 par
The Big Five ur ett formativt perspektiv, Onsala Pedagogiska enhet 2013-05-15The Big Five ur ett formativt perspektiv, Onsala Pedagogiska enhet 2013-05-15
The Big Five ur ett formativt perspektiv, Onsala Pedagogiska enhet 2013-05-15Malin Frykman
3.4K vues52 diapositives
Bedömning för lärande, Lilla Edet par
Bedömning för lärande, Lilla EdetBedömning för lärande, Lilla Edet
Bedömning för lärande, Lilla Edetmalinfrykman
864 vues46 diapositives
Kungälv par
KungälvKungälv
KungälvAnnica Leaf
747 vues29 diapositives
Att odla en gemensam bedömningskultur par
Att odla en gemensam bedömningskulturAtt odla en gemensam bedömningskultur
Att odla en gemensam bedömningskulturMalin Frykman
851 vues30 diapositives
Learning studies – kompetensutveckling med lärandets objekt som fokus par
Learning studies – kompetensutveckling med lärandets objekt som fokusLearning studies – kompetensutveckling med lärandets objekt som fokus
Learning studies – kompetensutveckling med lärandets objekt som fokusLärarrummet
783 vues25 diapositives
Learning studies - exemplet matematik par
Learning studies - exemplet matematikLearning studies - exemplet matematik
Learning studies - exemplet matematikLärarrummet
591 vues16 diapositives

Contenu connexe

Tendances

SRG: Ann Tellanders slides från Kick-In 2013 par
SRG: Ann Tellanders slides från Kick-In 2013SRG: Ann Tellanders slides från Kick-In 2013
SRG: Ann Tellanders slides från Kick-In 2013Robert Bengtsson
280 vues16 diapositives
1 1 projekt-ämnesövergripande par
1 1 projekt-ämnesövergripande1 1 projekt-ämnesövergripande
1 1 projekt-ämnesövergripandeKalleMicke
600 vues103 diapositives
BFL Nösnäsgymnasiet termin 2 par
 BFL Nösnäsgymnasiet termin 2 BFL Nösnäsgymnasiet termin 2
BFL Nösnäsgymnasiet termin 2Sandra Svensson GR
414 vues13 diapositives
Lilla edet 15 januari 2014 par
Lilla edet 15 januari 2014Lilla edet 15 januari 2014
Lilla edet 15 januari 2014Ingela Lundh Pedagogiskt Centrum, GR Utbildning
452 vues22 diapositives
Elevdelaktighet och elevaktivitet par
Elevdelaktighet och elevaktivitetElevdelaktighet och elevaktivitet
Elevdelaktighet och elevaktivitetmittlarande
719 vues60 diapositives

Tendances(20)

SRG: Ann Tellanders slides från Kick-In 2013 par Robert Bengtsson
SRG: Ann Tellanders slides från Kick-In 2013SRG: Ann Tellanders slides från Kick-In 2013
SRG: Ann Tellanders slides från Kick-In 2013
Robert Bengtsson280 vues
1 1 projekt-ämnesövergripande par KalleMicke
1 1 projekt-ämnesövergripande1 1 projekt-ämnesövergripande
1 1 projekt-ämnesövergripande
KalleMicke600 vues
Elevdelaktighet och elevaktivitet par mittlarande
Elevdelaktighet och elevaktivitetElevdelaktighet och elevaktivitet
Elevdelaktighet och elevaktivitet
mittlarande719 vues
Elevledda utvecklingssamtal på S:t Olofs skola par frokenmalla
Elevledda utvecklingssamtal på S:t Olofs skolaElevledda utvecklingssamtal på S:t Olofs skola
Elevledda utvecklingssamtal på S:t Olofs skola
frokenmalla8K vues
FL2011: Bedömning för lärande Christian Lundahl handout 2011_v2 par Framtidens Lärande
FL2011: Bedömning för lärande Christian Lundahl handout 2011_v2FL2011: Bedömning för lärande Christian Lundahl handout 2011_v2
FL2011: Bedömning för lärande Christian Lundahl handout 2011_v2
Leda och driva utveckling i skolan distansutbildning med högskolepoäng par Gabriel Montgomery
Leda och driva utveckling i skolan distansutbildning med högskolepoängLeda och driva utveckling i skolan distansutbildning med högskolepoäng
Leda och driva utveckling i skolan distansutbildning med högskolepoäng
Gabriel Montgomery1.6K vues
Presentation Bedömning för lärande och digitala verktyg, Tjörn, tillfälle 4 par Malin Frykman
Presentation Bedömning för lärande och digitala verktyg, Tjörn, tillfälle 4Presentation Bedömning för lärande och digitala verktyg, Tjörn, tillfälle 4
Presentation Bedömning för lärande och digitala verktyg, Tjörn, tillfälle 4
Malin Frykman1.1K vues
C lundahl handout2012 par clundahl
C lundahl handout2012C lundahl handout2012
C lundahl handout2012
clundahl5.7K vues
Bedömning för lärande och ikt par Malin Frykman
Bedömning för lärande och iktBedömning för lärande och ikt
Bedömning för lärande och ikt
Malin Frykman794 vues

Similaire à Bfl lilla edet 13 aug 2013

Utvecklingsforum på Ullevi Konferens par
Utvecklingsforum på Ullevi KonferensUtvecklingsforum på Ullevi Konferens
Utvecklingsforum på Ullevi KonferensSandra Svensson GR
589 vues24 diapositives
SKUAfortsättning observationer träff 1 fritids par
SKUAfortsättning observationer träff 1 fritids SKUAfortsättning observationer träff 1 fritids
SKUAfortsättning observationer träff 1 fritids Malinspplugg
6.1K vues38 diapositives
På hemmaplan ytter introduktion inför SKUAarbete par
På hemmaplan ytter introduktion inför SKUAarbetePå hemmaplan ytter introduktion inför SKUAarbete
På hemmaplan ytter introduktion inför SKUAarbeteMalinspplugg
7.7K vues31 diapositives
Bedömning för lärande och systematiskt kvalitetsarbete par
Bedömning för lärande och systematiskt kvalitetsarbeteBedömning för lärande och systematiskt kvalitetsarbete
Bedömning för lärande och systematiskt kvalitetsarbeteSandra Svensson GR
800 vues27 diapositives
Reflektionsseminarium par
ReflektionsseminariumReflektionsseminarium
ReflektionsseminariumMalinspplugg
5.6K vues21 diapositives
Mittlärande 2015 fsk klassnätverk 2 par
Mittlärande 2015 fsk klassnätverk 2Mittlärande 2015 fsk klassnätverk 2
Mittlärande 2015 fsk klassnätverk 2mittlarande
347 vues21 diapositives

Similaire à Bfl lilla edet 13 aug 2013(20)

SKUAfortsättning observationer träff 1 fritids par Malinspplugg
SKUAfortsättning observationer träff 1 fritids SKUAfortsättning observationer träff 1 fritids
SKUAfortsättning observationer träff 1 fritids
Malinspplugg6.1K vues
På hemmaplan ytter introduktion inför SKUAarbete par Malinspplugg
På hemmaplan ytter introduktion inför SKUAarbetePå hemmaplan ytter introduktion inför SKUAarbete
På hemmaplan ytter introduktion inför SKUAarbete
Malinspplugg7.7K vues
Bedömning för lärande och systematiskt kvalitetsarbete par Sandra Svensson GR
Bedömning för lärande och systematiskt kvalitetsarbeteBedömning för lärande och systematiskt kvalitetsarbete
Bedömning för lärande och systematiskt kvalitetsarbete
Mittlärande 2015 fsk klassnätverk 2 par mittlarande
Mittlärande 2015 fsk klassnätverk 2Mittlärande 2015 fsk klassnätverk 2
Mittlärande 2015 fsk klassnätverk 2
mittlarande347 vues
Bedömning för lärande – en välsignelse eller en återvändsgränd par mittlarande
Bedömning för lärande – en välsignelse eller en återvändsgrändBedömning för lärande – en välsignelse eller en återvändsgränd
Bedömning för lärande – en välsignelse eller en återvändsgränd
mittlarande616 vues
Flippat ur ett formativt perspektiv par Malin Frykman
Flippat ur ett formativt perspektivFlippat ur ett formativt perspektiv
Flippat ur ett formativt perspektiv
Malin Frykman831 vues
Formativ bedömning som en del av kvalitetsarbetet par Sandra Svensson GR
Formativ bedömning som en del av kvalitetsarbetetFormativ bedömning som en del av kvalitetsarbetet
Formativ bedömning som en del av kvalitetsarbetet
Elevaktiva och kreativa arbetssätt i so undervisningen par mittlarande
Elevaktiva och kreativa arbetssätt i so undervisningenElevaktiva och kreativa arbetssätt i so undervisningen
Elevaktiva och kreativa arbetssätt i so undervisningen
mittlarande4.4K vues

Plus de Ingela Lundh Pedagogiskt Centrum, GR Utbildning

Att se och möta var och en par
Att se och möta var och enAtt se och möta var och en
Att se och möta var och enIngela Lundh Pedagogiskt Centrum, GR Utbildning
274 vues22 diapositives
Diseröd lärträff 12 elevinflytande 1 par
Diseröd lärträff 12 elevinflytande 1Diseröd lärträff 12 elevinflytande 1
Diseröd lärträff 12 elevinflytande 1Ingela Lundh Pedagogiskt Centrum, GR Utbildning
228 vues11 diapositives

Plus de Ingela Lundh Pedagogiskt Centrum, GR Utbildning(20)

Bfl lilla edet 13 aug 2013

 • 1. BFL - bedömning för lärande ht 2013 - vt 2015
 • 2. Dagens upplägg 9-10.30 Presentera BFLplanen + diskussion kritiska aspekter 10.30 Fika 11-12.00 Formativ bedömning - 5 nyckelstrategierna 12-13.15 Lunch på egen hand 13.15- 14 Genomgång av kollega-BFL samtalsmodell 14.30 - 15.45 Genomföra kollegasamtal 15.45- 16 nästa gång
 • 4. Varför bedömning för lärande? 8.13
 • 5. Bakgrund Forskning och beprövad erfarenhet har visat att formativ bedömning ökar elevernas lärande. En formativ bedömningsprocess - målet för undervisningen tydliggörs, att istället för att konstatera var eleven kan och inte kan, så information söks om var eleven befinner sig i förhållande till målet och att återkoppling ges som talar om hur eleven ska komma vidare mot målet. Fokusering på bedömningens roll i läroprocessen, elevens delaktighet i bedömningen, dokumentation av lärande och fortlöpande bedömning. Ett sociokulturellt perspektiv på lärande förändrar bedömningspraxis mot en mer dynamisk och samarbetsinriktad aktivitet där bedömningens roll i undervisningssituationen betonas liksom vikten av att både lärare och elever är delaktiga i bedömningen.
 • 6. Nuläge Kompetensutvecklingsinsatsen planeras pågå under två läsår. Arbetet startade med en studiedag den 6 mars 2013. Studiedagen 6 mars var en uppstart på ett två år långt kompetensutvecklingsprojekt inom Bedömning för lärande. Arbetet kommer att knytas samman med det statliga kompetensutvecklingsprojektet matematiklyftet för att skapa en större helhet i kommunen. Syftet med dagen var att introducera och starta arbetet med de fem nyckelstrategierna inom bedömning för lärande samt väcka tankar kring hur digitala verktyg kan användas i arbetet med formativ bedömning. Pedagogerna tog fram underlag till denna plan genom att gruppvis beskriva nuläge och önskat läge i kommunen.
 • 7. Vad skall göras? Vad skulle du vilja/få mer kompetens inom i ditt arbete med bedömning för lärande? Digitala verktyg Pedagogisk Planering - Elevers delaktighet - Struktur/mall Metoder för att kommunicera med elever - Se sitt eget lärande Metoder för pedagogers lärande - Träffar, kollegahandledning, erfarenhetsutbyte - Forum för tips
 • 8. Önskat läge Den formativa bedömningen är mer än bedömning, det är en del av ett förhållningssätt där lärandet står i fokus. Eleverna ska få möjlighet att delta i planeringen så att de vet vad de ska göra och är engagerade i det. De ska också få möjlighet att få respons av läraren och av andra klasskompisar. Det ska också vara tydligt vad de ska göra för att lyckas. Hur arbetsuppgiften ska bedömas ska vara klart och förståeligt, redan från början av ett arbetsområde samt kommunicerat med eleverna.
 • 9. Vision Alla Lilla Edets skolor ska kännetecknas av att: - Undervisningens utformning ger förutsättningar för alla elever att utvecklas mot de mål som anges i läroplanen. - Alla elever är väl förtrogna med läroplanens mål, vet var de befinner sig i förhållande till målen och får regelbunden återkoppling som talar om hur eleven ska komma vidare mot målen. - Lärare utvecklar aktivt och befäster didaktisk kunskap utifrån kollegialt lärande - Kunskap om undervisning och elevers lärande utgår från forskning och beprövad erfarenhet.
 • 10. Hur - lärare Lärträffar en gång i månaden onsdagar kl. 15.15- 16.45 Fuxernaskolan Leds av lärledare som får stöd av nyckelpersonerna+GR Grupperna sammansättning -ålder på elever och matematik Mellan lärträffarna prövar och genomför lärare nya moment i sin undervisning och planering.
 • 11. Hur-rektorer Skolledarna träffar GR 1 gång varannan månad, torsdag förmiddag kl 10-12.
 • 12. Roller - ansvar Nyckelpersoner: Yvonne Jansson Sandberg och Lotta Olsson lärledare, ansvar för dokumentation, kontakt med GR, ansvar för möte enhet/lärledare 2 ggr/ termin, ansvar matematiklyftet Lärledare: Marina Erlandsson, Marie Söder, Marie Hagman, Ulrika Eres, Mi Ekestig, Camilla Vikingsson, Anett Smitt-Andersson, Susanne Lavén, Johanna Laakso, Susanne Nilvall hålla samtalsstrukturen, kontakten med nyckelperson och skolledare i BFL frågor Processledare: GR övergripande, uppföljning mot BC, stödja nyckelpersonerna, lärledare skolledarna, utvärdering
 • 13. Kritiska aspekter Fundera och skriv ner, fundera också på hur vi kan komma förbi ”hindren” (5 min) Diskutera och jämför med grannen (5 min) Helgruppsummering (20 min)
 • 16. Kärnan av formativ bedömning Var skall jag/vad är målet? Var är jag nu? Hur skall jag komma till målet? 3 aktörer: läraren-eleven-kamrat 5 Nyckelstrategier
 • 17. Formativ bedömning i praktiken • Synliggör lärande och missförstånd • Ger återkoppling som bekräftar, utmanar, klargör • Återkopplingen får konsekvenser och leder till revidering av arbete/tanke • Slutbedömning (alt. formativ cykel)
 • 19. 1. Klargöra och skapa delaktighet i intentionerna med undervisningen och kriterierna för att lyckas I sitt lärande. 2. Skapa effektiva diskussioner, aktiviteter och uppgifter som kan visa i vilken utsträckning eleverna har lärt/förstått. 3. Ge återkoppling som för de lärande framåt. 4. Aktivera elever som undervisningsresurser för varandra. 5. Aktivera elever som ägare av sitt eget lärande (D.Wiliam 2010).
 • 20. Tydliggöra mål och kunskapskrav Mål och kunskapskrav fyller en mycket viktig funktion som utgångspunkter för lärandet. När elever vet vad de ska göra och förstår varför de ska göra det samt känner till olika kunskapskvaliteter, uppstår flera positiva effekter. Eleverna blir målmedvetna vilket betyder att de enklare kan fokusera på det som är relevant. Elever som förstår syftet med undervisningen kan också lättare utveckla egna motiv för lärandet. Elever som har kunskapsmål snarare än prestation och jämförelse med andra för blicken har en starkare drivkraft i lärandet: De blir också bättre på att ta motgångar och kan använda sina kunskaper på ett mer kompetent sätt, dvs de vet vad som ska göras när detta tydliggörs. (Dweck, C. S, 2006, Mindset. The New Psychology of Success, New York: Ballentine Books)
 • 21. Skapa aktiviteter som synliggör lärande Frågor/uppgifter som ger information om vad eleverna har problem med och varför och inte bara rätta svar. Flervägskommunikation exempel: Forumsdiskussioner, fyrahörnövningar, diskussionskaruseller, problembaserat lärande, webbpublicering, skapandearbete, Case-metodik, Storyline, öppna frågor, sociala medier i undervisningen
 • 22. Återkoppling som för lärandet framåt Framåtsyftande återkoppling bygger på fyra moment: Tydliggöra målet och/eller de specifika kunskapskvaliteterna som skulle mötas Utvärdera till vilken grad mål/kvaliteter mötts Diagnostisera skillnaden mellan mål och resultat (felanalys) Ge en lämplig lösning, förslag på åtgärd
 • 23. Aktivera elever som lärresurser för varandra Lärande är kollektiva processer. Vi lär oss av varandra, när vi ser varandrasperspektiv, när vi stöter och blöter argument. Vi får också syn på oss själva när vi speglar oss i andra. En viktig del i dennainteraktion är hur vi reagerar på varandras perspektiv och kunnande. Vi kommenterar och bedömer varandra och lär oss både av att ge och ta kritik. Forskning visar att både hög- och lågpresterande elever gynnas av att ge varandrarespons, men det är viktigt att eleverna får se och höra goda exempel påkonstruktiv kritik, om de ska kunna utveckla ett eget sunt sätt att bedöma andra. Viktigt att ha uthållighet och på skolan systematisera olika former avkamratbedömning.
 • 24. Aktivera eleven som ägare av sin egen lärprocess Det är något elever behöver lära sig göra och de behöver lära sig tekniker för det. Lära sig att lära behöver integreras som en naturlig del i all undervisning så att eleverna successivt får en möjlighet att utveckla sin förmåga att organisera sitt eget, personliga lärande. Att arbeta med olika verktyg för självskattning, checklistor eller de formella kunskapskraven för att värdera både sitt kunnande och sin arbetsprocess är steg på vägen mot ägare till sin egen lärprocess.
 • 28. Träffar lärare med lärledare Modell efter TLC modell - Teacher Learning Community - Kollegasamtal BFL 1. Introduktion och mötesordning (5 min) 2. Så här har jag gjort – Så här går det (20 min) 3. Det här har jag lärt mig, slutsatser och lärdomar (15 min) 4. Nya forskning och rön (35 min) 5. Upprättandet av personliga handlingsplaner (10 min) 6. Vad gav mötet? Gruppreflektion eller samtalsreflektör (5 min)
 • 29. Träff med skolledare •Introduktion och mötesordning (5 min) •Det här har jag sett/gjort (här är vi nu) – Så här går det, hinder/röja hinder (45 min) •Ny forskning och rön (30 min) •Vad är nästa steg - handlingsplan? ( 30 min) •Sammanfattning av mötet (10 min)
 • 30. Dokumentation Lärträffarna dokumenteras. Alla deltagare turas om att vara dokumentatör. Nyckelpersonerna ansvarar för att dokumentationen publiceras på den gemensamma hemsidan http://bfllillaedet.wikispaces.com/. Mötena dokumenteras utifrån följande punkter: - Frågeställning - Datum - Syftet med träffen var… - Vi pratade om… - Reflektioner under träffen… - Slutsatser/lärdomar… - Inför nästa träff tänker vi… - Svårigheter i lärprocessen… - Deltagare - Dokumentatör Mötesprotokollen ska vara tillgängliga för alla kollegor att läsa.
 • 31. Frågeställningar ex Hur vet du/ni att eleverna har förstått vad de ska lära sig? Hur vet eleverna vad du/ni lägger vikt vid när ni bedömer deras uppgifter eller prestationer? Vad kan ni/du göra för att bli bättre på att anpassa undervisningen till elevers olika behov och kunskapsnivåer? Hur varierar du/ni bedömningsituationerna? Hur kan du/ni arbeta för att aktivera eleverna i undervisningen? Hur planerar du/ni för att eleven får användning av den återkoppling som eleven får? Vad kan elever göra i undervisning som traditionellt sköts av läraren?
 • 32. Lärarnas handlingsplan Förberedelser för att presentera mina insatser för gruppen – Jag har sedan förra mötet provat att: – Av min insats har jag lärt mig att: Planering för insatser under den kommande månaden – Ange en insats som du ska fokusera på till nästa möte. – Vilken förändring tänker du dig att detta skall ge? – Vilken(-a) elev(-er) ska du göra detta med? – Vilka problem kan ev. tänkas uppkomma och hur kan de lösas? – Vem kan ev. hjälpa dig? – Vad ska du göra mindre av?
 • 33. Skoledares handlingsplan Förberedelser för att presentera mina insatser för gruppen – Jag har sedan förra sett att/gjort: Planering för insatser under den kommande månaden – Ange en insats som du ska fokusera på till nästa möte. – Vilken förändring tänker du dig att detta skall ge? – Vilka problem kan ev. tänkas uppkomma och hur kan de lösas? – Vad kan du/pedagogerna göra mindre av?
 • 34. En bra handlingsplan ¤ Försöker inte att ändra allting på en och samma gång ¤ Tydliggör specifika förändringar i undervisningen/organisationen ¤ Relaterar till de fem nyckelstrategierna för BFL ¤ Går att uppnå inom en rimlig tid ¤ Identifierar något som lärare/skolledare kommer att sluta göra eller göra mindre av
 • 35. Grupp 1- skolledare Läsa inlägg kring Timperley - diskutera tiden Handlingsplan: Vad behöver jag som skolledare gör för att vi skall lyckas just på min enhet, så konkret som möjligt?
 • 36. Grupp 2 och 3 Lärledare Yvonne, (utse en dokumentatör) Lärledare Lotta (utse dokmentatör) Börja med att titta på filmen: Skillnaden mellan summativ och formativ bedömning Frågeställning: Formativ och summativ bedömning när och hur gör du? Handlingsplan Vad kan jag göra mer av som är formativ bedömning och vad annat kan jag göra mindre av? Reflektera tillsamans även över lärledarrollen Vad kan jag som lärledare bidra med? Vad skall jag som lärledare undvika att bidra med?
 • 37. Nästa tillfälle; skicka dokument till mig ingela.lundh@grkom.se 4 september kl kl 9-16 Ta med era handlingsplaner!