Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Casa inovECO

16 944 vues

Publié le

Casa inovECO: Prima casă pasivă, independentă energetic din România.

Publié dans : Immobilier, Technologie, Business
 • Soyez le premier à commenter

Casa inovECO

 1. 1. Stiaţi că...   - ne petrecem circa 90% din timp î n î nc ă peri î nchise ? - omul are nevoie zilnic de 20.000 litri de aer pentru respira ţ ie ş i cel pu ţ in 30 mc de aer proasp ă t pentru a se sim ţ i confortabil? - Î ntr-o locuin ţă cu 4 persoane se vaporizeaz ă 10 litri de ap ă /zi prin operaţiuni precum : g ă tit, sp ă lat, udat flori ş i respira ţ ie? - t rebuie s ă aerisi ţ i locuin ţ a regulat pentru a elimina vapori ş i noxe cum ar fi formaldehidele, fumul de ţ igar ă ş i vaporii de la materialele de construc ţ ie, detergen ţ i pentru cur ăţ enie, etc? - printr-un geam î ntredeschis î n partea superioar ă 2 cm , se “arunc ă ” iarna 0,15 euro/or ă ş i pierderea cre ş te la 1,1 euro/or ă la 12 cm deschidere? Sursa: Revista de specialitate a Institutului pentru Climatul in Cladiri, Germania.
 2. 2. Casa inovECO Conceptul De ce merită ? Solu ţii şi t ehnologii folosite Izola ţia Etanşare Ventilaţie Recuperare de căldură Sistem de r ăcire - încălzire Energie termică, solară Energie geotermală Energie electrică, fotovoltaică Iluminat Observaţii * *Rezultate şi observaţii practice din cei 8 ani de experienţă în domeniu
 3. 3. Casa inovECO Conceptul În 2009, am finalizat construcţia primei case pasive, independente energetic din România. Ce ? Jude ţul Prahova, Comuna Plopu, Sat Hârsa, Str. Principală. Unde? teren 5000 mp amprenta la sol 156 mp suprafa ţa locuit ă 270mp număr camere : 6 suprafa ţ a incalzit ă î n pardoseal ă 240mp captatori solari î n vid 32mp panouri fotovoltaice 3Kw pomp ă geotermal ă 9/12 Kw cu 2000m  cu bucle orizontale geamuri termopan î n trei foi i zola ţ ie î n pere ţ i 18cm celuloza + 15 cm polistiren ventila ţ ie cu recuperare de caldura eficienta 98% Detalii de construc ţie <ul><li>Un standard european poart ă denumirea de “Passive House” (casa pasiv ă ). </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Casa pasiv ă indeplineste urmatoarele conditii : </li></ul><ul><li>- necesarul de energie pentru î ncalzire se situează î ntre 12-15 Kwh/mp * an; </li></ul><ul><li>consumul total cumulat de energie trebuie s ă fie sub 120 Kwh/mp * an; </li></ul><ul><li>Aceste valori reprezint ă aproximativ 15-25% din consumurile energetice , cumulate, ale unei case din lemn sau caramid ă clasi că (din punct de vedere al modului de construc ţ ie). </li></ul><ul><li>Odată ce casa se înscrie în parametrii energetici mai sus menţionaţi , se poate trece la etapa a 2 -a: realizarea autonomiei energetice. </li></ul><ul><li>Aceasta se atinge folosind un cumul de tehnologii şi soluţii tehnice ce trebuie să funcţioneze ca un tot unitar. În slide -urile următoare le vom detalia pe fiecare în parte. </li></ul><ul><li> Casa pasivă, independentă energetic este o construcţie la realizarea căreia arhitectul, constructorul şi specialiştii în instalaţii trebuie să lucreze împreună , ca o echipă pluridisciplinară, încă din stadiul de proiect. </li></ul>
 4. 4. Casa inovECO De ce merită să investiţi într -o astfel de cas ă În 2009, am finalizat construcţia primei case pasive, independente energetic din România. Ce ? Jude ţul Prahova, Comuna Plopu, Sat Hârsa, Str. Principală. Unde? teren 5000 mp amprenta la sol 156 mp suprafa ţa locuit ă 270mp număr camere : 6 suprafa ţ a incalzit ă î n pardoseal ă 240mp captatori solari î n vid 32mp panouri fotovoltaice 3Kw pomp ă geotermal ă 9/12 Kw cu 2000m  cu bucle orizontale geamuri termopan î n trei foi i zola ţ ie î n pere ţ i 18cm celuloza + 15 cm polistiren ventila ţ ie cu recuperare de caldura eficienta 98% Detalii de construc ţie Motivele sunt multiple, dar î ntr-o prim ă etap ă v ă prezentam o parte din ele far ă a avea preten ţ ia î n ş iruirii lor î n ordinea importan ţ ei: 1 ) Confortul deosebit pentru locuitori, realizat de temperatura cvasiconstant ă î n orice punct din spa ţ iul locuibil ş i pe toat ă durata anului indiferent de anotimp; 2) Aer proasp ă t î n interior la temperatur ă constant ă, indiferent de temperatura mediului exterior; 3) Eliminarea noxelor ş i a umidit ăţ ii din aerul interior; 4) Izola ţ ia fonic ă de excep ţ ie fa ţă de mediul exterior; 5) S implitatea modului î n care este controlat ş i/sau programat ambientul locuin ţ ei; 6) Autonomia total ă sau par ţ ial ă fa ţă de furnizorii de utili tăţ i; 7) Impact redus p ână la zero asupra mediului ; 8) Rezisten ţ a sporit ă la cutremure; 9) Certificare energetic ă foarte u ş oar ă î n clasa A; 10) Sur să de venit pentru proprietari , din v â nzarea surplusului de energie ş i a Certificatelor Verzi.
 5. 5. Casa inovECO Soluţii şi tehnologii folosite Structura casei Din analiza caracteristicilor constructive c â t ş i a pre ţ ului optim , recomandarea noastra este pentru o construc ţ ie din lemn , conform ultim elor tehnologii , pe sistem german . Această structură este potrivită ca apoi grefăm pe ea toate celelalte tehnologii necesare pentru atingerea standardului de “Passive House” şi pentru atingerea independenţei energetice.   Izolaţia Proiectarea ş i executia izola ţ iei pe structura casei ţ in e cont s ă nu existe pun ţ i termice ş i nici str ă pungeri pentru diversele instala ţ ii . Izola ţ ia este realizata at â t cu polistiren c â t ş i cu injec ţ ie de celuloz ă la nivelul pere ţ ilor ş i tavanului. O izola ţ ie deosebita exist ă ş i la nivelul funda ţ iei ş i a soclului cl ă dirii . C erin ţ a minim ă este de 0,15 w (mp*kalvin). Anvelopa clădirii este compactă şi V/A (raport volum /suprafata) este cuprins î ntre 1 ş i 4 . Raportul invers, A/V este cuprins î ntre 1 ş i 0,2. Ferestrele ş i tocurile asigură o bun ă izola ţ ie termic ă (mai bun ă de 0,8 w/mp*k alvin ) ş i o foarte bun ă etan ş are. Aceste caracteristici sunt asigurate de o t â mpl ă rie din PVC cu minim 5 camere ş i geamuri de tip termopan î n 3 foi.
 6. 6. Casa inovECO Etanşare Tubulaturi pt. ventilaţie, încălzire şi răcire At â t î n faza construc ţi ei, c â t ş i la final, testăm cl ădirea din punct de vedere al etan ş eit ăţ ii cu testul Blower Door . Valoare a rezultată trebuie să aibă maxim 0,6 schimburi de aer la 50 Pa scali . Ferestrele ş i tocurile asigură o bun ă etan ş are , î mpreun ă cu anvelopa c ă adirii. Ventilaţia Este realizata centralizat . Pr in intermediul ei se realizează at â t î nc ă lzirea c â t ş i r ă cirea cl ă diri i . Aportul de aer proasp ă t se face prin intermediul unui recuperator de c ă ldur ă care î nc ă lze ş te sau r ă ce ş te, folosindu -se în acest proces de aerul viciat care este evacuat din cl ă dire. Op ţ ional, aerul proasp ă t poate fi pre î nc ă lzit sau prer ă cit geotermal . Recuperarea de căldură Recuperarea de c ă ldur ă din aerul viciat se face cu ajutorul unui recuperator de c ă ldur ă, care asigur ă randamente de recuperare de peste 80% . Acest recuperator este compus dintr-un schimb ă tor de temperatur ă î n pl ă ci, sisteme de filtrare a aerului şi sisteme de ventila ţi e.
 7. 7. Casa inovECO Sistem încălzire -r ăcire Colectoare în vid şi sistem încălzire -r ăcire Încălzirea şi răcirea se realiz ează prin intermediul sistemului de ventila ţ ie care cuprinde: - tubulatura pentru aer; - sta ţ ia de tratare a aerului care î nc ă lze ş te, r ă ce ş te ş i filtreaz ă aerul. Energia termic ă pentru sta ţ iile de tratare , este asigurat ă din dou ă surse: solar ă ş i geotermal ă . Suplimentar , func ţ ioneaz ă ş i un sistem de î nc ă lzire î n pardoseal ă folosind ca agent termic apa. Acest sistem folose ş te agentul termic la 26-28°C, temperatur ă foarte u ş or de obţinut cu sistemul solar chiar ş i î n lunile decembrie ş i ianuarie. Î nc ă lzirea prin pardoseal ă duce la o economie de minim 30% fa ţă de alte sisteme de î nc ă lzire (dar numai in co n di ţ iile unei implementări corecte ). î n ceea ce prive ş te r ă cirea, ea este asigurat ă de o pomp ă de caldur ă geotermal ă . Energie termică solară <ul><li>Sistemul solar este format din: </li></ul><ul><li>32 mp colector in vid </li></ul><ul><li>stocatoare stratificate pentru minim 2000 litri </li></ul><ul><li>sistemul de pompe de circula ţ ie </li></ul><ul><li>sistemul de automatizare. </li></ul><ul><li>Sistemul furnizeaz ă energie pardoselei, sta ţ iei de tratare a aerului ş i piscinei. </li></ul>
 8. 8. Casa inovECO Energie geotermală Buclele geotermale şi panorui fotovoltaice <ul><li>Energia geotermal ă este valorificat ă sub dou ă forme: </li></ul><ul><li>- cu ajutorul unei pompe de caldur ă geotermal ă, cu bucle verticale sau orizontale; </li></ul><ul><li>prin intermediul unor schimbatoare de caldur ă î n pl ă ci. </li></ul><ul><li>Pompa de caldur ă lucreaza cu un factor de performan ţă de minim 4 ş i asigur ă la costuri reduse, caldur ă sau frig . </li></ul><ul><li>î n locuin ţă, procesul este foarte bine controlat prin automatizar arile proprii pompei . </li></ul><ul><li>Schimb ă torul de c ă ldur ă geotermal asigur ă pr eî nc ă lzirea sau prer ă cirea aerului pentru admisia î n sistemul de ventila ţ ie. </li></ul>Energie electrică fotovoltaică Sistemul fotovoltaic cu puteri i nstalate î ntre 2 ş i 25 K w produce energi a electric ă necesar ă locuin ţ ei . S urplusul este livrat î n Sistemul Na ţ ional de Distribu ţ ie , casa devenind astfel şi o sursă de venit pentru proprietarii săi. Î n acela ş i timp, suplimentar se creeaz ă sistemul de backup energetic al locuin ţ ei . Iluminat P entru m ă rirea eficien ţ ei energetice a locuin ţ ei , iluminatul interior ş i exterior este asigurat de corpuri de iluminat cu LED uri de î nalt ă luminiscen ţă. P e l â ng ă consumul energetic deosebit de redus , la acela ş i flux luminos ca sursele clasice, LEDurile au o durat ă de via ţă de cel pu ţ in 10 ori mai mare .
 9. 9. O poveste adevărată....   O cas ă de 250 mp , iarna , la o diferen ţă de 50°C î ntre interior ş i exterior (+28 -22) cu o pomp ă de caldur ă de 8 kw a reu ş it s ă men ţ in ă temperatura la 22°C, fara probleme. La nevoie temperatura putea fi crescut ă . Aceea ş i cas ă a r ă mas far ă î nc ă lzire timp de 32 de ore ş i a pierdut doar 3°C din temperatura interioar ă (de la 23°C la 20°C) la o temperatur ă medie exterioara de -8°C . Costuri cumulate lunare , cuprinz â nd î nc ă lzire, g ă tit, iluminat interior ş i exterior, aparate electrocasnice ş i electronice, pe timp de iarn ă , cu temperaturi cuprinse î ntre 0°C ş i -30°C, de numai 70 de euro .
 10. 10. Paul Olteanu Partener www.inoveco.ro [email_address] 07 30.970.310

×