Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Til beste for byen - Christian Joys, direktør Avantor AS.

  1. ”Til beste for byen” En utbyggers erfaringer med det offentlige bruk av ”egen eiendom” i byutviklingen Christian Joys, Avantor 13 april 2011
  2. Hva er det offentliges ”egen eiendom”? • Eiendom de allerede eier • Eiendom de skal overta i henhold til ny regulering • Eiendom de skal leie til offentlig service avantor.no
  3. Den historiske rollen, ”tomteselskapet” - eller i dag ”havnevesenet” • Kjøpte opp eiendom (under trussel om ekspropriasjon), særlig i omegnen (byspredning) • Regulerte, bygget infrastruktur, solgte til utbygger, egne prosjektkontor • Beholder tomter til offentlig formål • Hvis egne formål skulle dekkes med leieforhold ble dette gjort i kjøpekontrakten Stor risiko, betydelig behov for kapital, kommunen bestemmer alt avantor.no
  4. Den faktiske rollen i dag • Det offentlige eier i beste fall noe av byutviklingsområdet • Det er som oftest private reguleringsforslag som sendes inn • Det er kommet ”offentlige innkjøpsregler” som også omfatter offentlige service enten de skal kjøpe eller leie tomt/lokaler Kommunen skal bli ”eier” av grøntområder, veier, tomter for offentlig service etc. avantor.no
  5. Reguleringsformålet • Offentlig friområder, felles grøntareal eller parkbelte i industriområde? • Offentlig vei eller felles avkjørsel? • Støyforskriften er strengere for barnehave enn for boliger! • Reguleringsformålet styres delvis av den økonomiske virkning for det offentlige • Burde alle arealer i et ”byutviklingsområde” ha lik verdi? avantor.no
  6. Rekkefølgebestemmelsene • Krav om skoletomt utenfor reguleringsområdet før boligbygging kunne starte • Overtar ikke offentlig vei før prosjektet er ferdig – ingen ferdigattest på bygninger før offentlig vei er overtatt Catch 22 • Ikke i skoleprogrammet før boligbygging er igangsatt • Ingen ferdigattest før etter 20 år! avantor.no
  7. Det offentlige som privat aktør • NAV – to leiekontrakter for felles kontorer – 10 år for kommune, 5 år for stat • Truer utleier med bygge- og deleforbud i regulert industriområde – tilbyr kunden tomt i eget industriområde samtidig • Selger tomt til kunden med garanti om reguleringsformål og utbyggingsvolum Det er uakseptabelt at kommunen blander forvaltningsrolle og rollen som privat aktør avantor.no
  8. Konklusjoner – og noen råd • Byutviklingsprosjekter er ikke selvfinansierende. Offentlig/privat samarbeid er nødvendig • Kommunale eiendommer i et byutviklingsområde må inngå på samme måte som andre eiendommer • Alle arealer bør ha samme utgangsverdi korrigert for bygninger/forurensing etc • Man må bruke de verktøyer som finnes for å koordinere mange private grunneiere; utbyggingsavtaler, eventuelt urbant jordskifte • Kommunen må også binde seg til tiltak som sosial infrastruktur i takt med utbyggingen – tosidig forpliktende avtaler er nødvendig både for utbygging og drift Byutvikling krever et forpliktende samarbeid mellom offentlig og privat sektor avantor.no
Publicité