Publicité
Publicité

Drammenskonferansen 2019: Rolf Barlindhaug

 1. Bo- og flyttemotiver blant barnefamilier i Oslo Drammenskonferansen 2019 Rolf Barlindhaug 20. mars 2019 BY- OG REGIONFORSKNINGSINSTITUTTET NIBR
 2. Problemstillinger BY- OG REGIONFORSKNINGSINSTITUTTET NIBR • Hvorfor flytter barnefamilier fra indre by til ytre by eller Akershus? • Hvorfor flytter barnefamilier fra ytre by til Akershus? • Hvilke bomotiver har barnefamilier som har bodd «lenge» (minst 4 år med barn) i indre by? • Barnefamilier som har bodd «lenge» i indre by. Hvorfor har noen av dem flytteplaner? • Implikasjoner for planlegging av nye boligprosjekter i indre by
 3. Om undersøkelsen • Gjennomført av NIBR/ Kantar TNS på oppdrag for Plan- og bygningsetaten i Oslo • Kvantitativ spørreundersøkelse til flyttere og bofaste • 13 500 ble spurt, 3 806 svarte (28%) • Svarene er vektet etter kjønn, alder og landbakgrunn i bruttoutvalget • Kvalitativ undersøkelse i 2 relativt nye boligprosjekter i Oslo • Ringnes park (Grünerløkka nord) og Marienfryd sameie (Ensjø) • Fokusgruppeintervjuer
 4. Egenskaper som påvirker valg av bolig og bosted • Egenskaper knyttet til selve boligen • Pris, størrelse, planløsning, • Etasje, balkong, • Sol, innsyn • Egenskaper knyttet til boligens nære omgivelser • Boligstruktur (hustyper) • Hage, grøntarealer, lekearealer • Fellesarealer, parkering • Støy, forurensing, trafikk • Egenskaper knyttet til området • Skole, skolevei, barnehagetilbud • Private og offentlige tjenester • Handel, kultur • Tilgang til kollektivtransport • Avstand og reisetid til arbeid • Kriminalitet og type nabolag
 5. Bo- og flyttemotiver • Skiller mellom «push» og «pull» faktorer • Pull: faktorer eller egenskaper som trekker barnefamilier til den nye boligen, bomiljøet og området • Push: trekk ved den forrige boligen, bomiljøet og området som skyver barnefamilier bort fra dette stedet • Følgende momenter har også betydning for bostedsvalg: • Betydningen av etablert vennenettverk • Betydningen av oppvekststed og/eller hvor nær familie bor • Hvor andre, som er lik en selv, bor
 6. Antall barn øker både i indre og ytre by Samtidig flytter 7 av 10 som er født i indre by ut før skolestart BY- OG REGIONFORSKNINGSINSTITUTTET NIBR Indre by Fødselstall indre by: 4300 per år siste 10 år Vekst 0-5 år indre by Antall fødsler > netto utflytting SSB (Stambøl 2015): Barn født i indre by: 7 av 10 flytter før de er 6 år
 7. Flyttere fra indre by etter hvor de flyttet: Viktige motiv for å flytte fra indre by BY- OG REGIONFORSKNINGSINSTITUTTET NIBR
 8. Hva bestemmer lokaliseringsvalget? • Økonomiske ressurser og boligprisstruktur • Preferanser knyttet til boligens utforming, nærmiljøet og området • Barnefamilier velger ulikt, også når en kontrollerer for økonomi og andre bakgrunnsvariabler • Når et flyttebehov melder seg, må det tas beslutninger langs mange dimensjoner • Eie/leie • Hustype og størrelse • Lokalisering BY- OG REGIONFORSKNINGSINSTITUTTET NIBR
 9. Boligprisnivå – Osloregionen. Indeks Oslo indre øst=100 BY- OG REGIONFORSKNINGSINSTITUTTET NIBR
 10. Tidligere studier av barnefamiliers flytting • Flytting fra sentrale til rurale deler av Dublin for å • Bo i et bedre, større og rimeligere hus • Bo i et område som egner seg for å oppdra barn • Bo i et område assosiert med bedre livskvalitet og lav tetthet • Bo i et område med lite støy og lite kriminalitet (Gkartzios and Scott 2010) • Barnefamilier flytter ofte til områder hvor det er mange barnefamilier fra før (Bergstøm et.al 2010) • Noen flytter fordi andre flytter (Boterman 2011) NORWEGIAN INSTITUTE FOR URBAN AND REGIONAL RESEARCH
 11. Fortsettelse – tidligere studier • Høyinntektshushold ønsker seg store boliger og får dette i randsonen til lave priser, men høye tidskostnader på reise trekker disse mot sentrum (Bruckner mfl 1999) • Attraktive sentrale fasiliteter øker høyinntektsgruppers sannsynlighet for å bo sentralt (Flambard 2017). • Å ha investert i sosiale nettverk før en får barn er en grunn for å bli permanent boende sentralt. (Karsten 2003, 2007); (Boterman 2011) NORWEGIAN INSTITUTE FOR URBAN AND REGIONAL RESEARCH
 12. Kart: Plan- og bygningsetaten
 13. Fordeling av flyttere fra indre by på tilflytningssted BY- OG REGIONFORSKNINGSINSTITUTTET NIBR
 14. Flyttere fra indre by og bofaste i indre by: Boligstørrelse før og etter flytting BY- OG REGIONFORSKNINGSINSTITUTTET NIBR
 15. Flyttere fra indre by og bofaste i indre by : Andel med enebolig/rekkehus før og etter flytting BY- OG REGIONFORSKNINGSINSTITUTTET NIBR
 16. Flyttere fra indre by og bofaste i indre by: Andel med eget privat uteareal før og etter flytting BY- OG REGIONFORSKNINGSINSTITUTTET NIBR
 17. Tre grupper flytterne fra indre by • Flyttere til Oslo ytre vest og Akershus vest • Mange med høy inntekt • Størst valgfrihet når det gjelder lokalisering • Velger ofte eneboliger og småhus med eget privat uteareal • Flyttere til Akershus øst • Lavere inntekter enn i de vestlige flyttingene • Sterke preferanser for eneboliger og småhus • Får lange arbeidsreiser • Flyttere til Oslo ytre øst/syd • Lavest inntekter, lavest utdanning, høy andel fra Asia/Afrika • Høy andel med startlån • Sjeldnere til eneboliger og rekkehus • Ønsker oftere enn andre å flytte på nytt – og de gjør det BY- OG REGIONFORSKNINGSINSTITUTTET NIBR
 18. Barnetall i Oslo ytre øst og vest. 2017 BY- OG REGIONFORSKNINGSINSTITUTTET NIBR
 19. Grunn til ikke flytte til en annen bolig i indre by: Begrenset økonomi/høye boligpriser BY- OG REGIONFORSKNINGSINSTITUTTET NIBR
 20. Ville dere ha bosatt dere i indre by hvis... Andel som svarer ja BY- OG REGIONFORSKNINGSINSTITUTTET NIBR
 21. Hva var viktig for flyttere fra indre by BY- OG REGIONFORSKNINGSINSTITUTTET NIBR
 22. Hva var viktig for flyttere fra indre by– gangavstand til.. BY- OG REGIONFORSKNINGSINSTITUTTET NIBR
 23. Hva var viktig for flyttere fra indre by – skole.. BY- OG REGIONFORSKNINGSINSTITUTTET NIBR
 24. Hva var viktig for flyttere fra indre by – push.. BY- OG REGIONFORSKNINGSINSTITUTTET NIBR
 25. Hva var viktig for flyttere fra indre by, forts. – push.. BY- OG REGIONFORSKNINGSINSTITUTTET NIBR
 26. Barnefamilier som ønsker å fortsette å bo i indre by • Sammensatt gruppe som i gjennomsnitt bor i fireroms leiligheter på 95 kvadratmeter • De viktigste grunnene for å fortsette å bo i indre by er at • Boligen har god fysisk standard, ett soverom til hvert barn • Trygge utearealer og lekearealer i tilknytning til boligen • Trygt bomiljø og felles utearealer med naboer • Kort reisevei til arbeid, gjerne med kollektivtransport • Mange er opptatt av å opprettholde sitt vennenettverk, ha korte avstander til skole, ulike aktiviteter og gjøremål • Vil ha mulighet for kunne gå og sykle til det meste • Sammenlignet med flytterne er • Andelen enslige forsørgere høyere • Men også stort innslag av familier med høye inntekter • Mer tolerante for støy og forurensing BY- OG REGIONFORSKNINGSINSTITUTTET NIBR
 27. Viktig for bofaste – tema: jobb og parkering BY- OG REGIONFORSKNINGSINSTITUTTET NIBR
 28. Viktig for bofaste – trygghet og transportmiddel BY- OG REGIONFORSKNINGSINSTITUTTET NIBR
 29. Viktig for bofaste: gang/sykkelavstand + skolemiljø BY- OG REGIONFORSKNINGSINSTITUTTET NIBR
 30. Bofaste med flytteplaner – 20 % av de bofaste • Bor på 82 kvm • Manglende lekemuligheter, støy og forurensning • Utrygt nabolag og skolevei • Forhold ved det sosiale miljøet • Misnøye med skolemiljøet • Andre barnefamilier flytter BY- OG REGIONFORSKNINGSINSTITUTTET NIBR
 31. Bekrefter undersøkelsen tidligere studier? • Mange har sterke preferanser for eneboliger/ rekkehus og eget privat uteareal • Mange flytter fra støy, forurensning og utrygghet • Flytter når andre flytter (eller dit andre barnefamilier bor) • Vennenettverk viktig for å fortsette å bo i indre by • Både lav- og høyinntektstakere flytter (øst/vest dimensjon) • Økonomi begrenser muligheten til å bo i indre by med barn BY- OG REGIONFORSKNINGSINSTITUTTET NIBR
 32. Alle: Synspunkter på nye boligprosjekter i indre by Prosent enig BY- OG REGIONFORSKNINGSINSTITUTTET NIBR
 33. Hvis målet er å dempe utflytting • Boligen • Mer fleksible boliger (ivareta barns ulike aldersfaser ved romoppdeling/størrelser, for eksempel åpent/lukket kjøkken) • Leilighetsnormen: I større grad sikre at også store boliger blir bygget • Enebolig/småhus vanskelig å tilby • Boligens nære omgivelser • Mer privat uteareal til førsteetasjene? • Lukkede gårdsrom kun for beboere, hindre gjennomgang (mer trygghet) • Tilstrekkelig grøntarealer – parker kan ikke kompensere, mindre innsyn – sol ikke så viktig • Tilby parkeringsmuligheter for bil • Nærmiljøet - vanskelig å gjøre noe med i boligprosjektene, krever andre tiltak av kommunen: • Støy og forurensning i området (trafikkerte veier utenfor boligprosjektet, som også er skoleveier) • Utrygghet fra kriminalitet, rusmiljøer • Ny boligpolitikk – «affordable housing»? BY- OG REGIONFORSKNINGSINSTITUTTET NIBR
Publicité