Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

insam as - Funn fra undersøkelser

 1. - et levende og attraktivt sentrum
 2. Fakta om Byliv • 5-årig bylivsutviklingsprogram med fokus på publikumsrettet næring • Byen Vår Drammen: initiativtaker og prosjekteier • Programstyre sammensatt på tvers av virksomhetsområder: • Handel • Uteliv • Offentlig (kommune + veivesen) • Idrett/aktivitet • Kultur/opplevelse • Eiendom • Næringsliv • Finansiering: • Offentlig (stat, fylke, kommune) • Fond og støtteordninger • Private interessenter
 3. Bylivsprosjekt: Ny vareleveringstjeneste i Drammen sentrum Et forsknings- og utviklingsprosjekt
 4. Samarbeidspartnere i prosjektet
 5. Mål for vareleveringstjenesten • ha en økonomisk bærekraftig forretningsmodell • bidra til at sentrum blir mer attraktivt for handel, aktiviteter og byliv • være klima- og bymiljøvennlig • bidra til at sentrumsbutikker får konkurransefortrinn • ha overføringsverdi til andre byer, både i Norge og i utlandet
 6. Slik har vi undersøkt: • Intervjuer med lokale transportører • 8 intervjuer med distribusjons- og logistikkselskap • Spørreundersøkelse blant varemottagere i sentrum • 51 spørsmål, 60 innkomne svar • Dybdeintervjuer med varemottagere i sentrum • butikker/kjøpesentre/kontorbedrifter
 7. Slik har vi undersøkt: • Observasjonsstudier og gateintervjuer i Drammen sentrum • 6 timer x 2 dager på utvalgte torg og gater i Drammen • NORSULP-verkstedet i Drammen • intervjuer med transportører, kommunen og butikker • Eksisterende datakilder • Relevant statistikk, tidligere undersøkelser og lignende
 8. Hovedfunn - 1 • Mange aktører i sentrum • 140+ transportører (+= private/egne kjøretøy) • Mange sentrumsbutikker, og mange uten kjedetilknytning • Sammensatt gruppe transportører: • Varelevering til butikker, restauranter, kontorer osv. • Byggeplass • Tjenester
 9. Hovedfunn - 2 • Mange store kjøretøy • Store lastebiler, små lastebiler og store varebiler utgjør 69-77% • Mange små leveranser • Få kolli, relativt lette • Opplevd trafikkfare og støy • Store blindsoner, uoversiktlige forhold • Regelbrudd – ulovlig ferdsel/parkering • Både varelevering og privatbiler
 10. Ha • ha
 11. Hovedfunn - 3 • Transportørene: For dårlig tilrettelegging for varelevering • Transportørene: For strenge reguleringer • Varemottagerne: Vi er stort sett fornøyd med situasjonen • En betydelig andel (ca. 25%) av logistikken i by er relatert til: • Byggevirksomhet • Veiarbeid – graving - VA • Service – vedlikehold – håndverkertjenester – renhold/renovasjon
 12. Spesielt interessert? • Situasjonsrapporten (79 sider med vedlegg) kan sendes ut • dag@insam.no
Publicité