Publicité

Jomar Lygre Langeland, Civitas

insam
30 Mar 2015
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Similaire à Jomar Lygre Langeland, Civitas(20)

Publicité

Jomar Lygre Langeland, Civitas

 1.                 Byutviklingsstrategi  for  fram3dens  byregion   Drammenskonferansen  2015:  Den  nye  byen     Jomar  Lygre  Langeland   Union  Scene,  25.  mars  2015
 2.                 Tema ParadigmeskiAet  i  regional  planlegging +  Nye  statlige  krav  og  muligheter  for  byområder =  Nye  uKordringer  for  planlegging  av  byen &  Hva  slags  prosess  vil  lede  Nl  målet?
 3.                 ParadigmeskiAet  i  regional  planlegging
 4.                 FramNdig  vekst  i   prioriterte   utviklingsområder
 5.                 Vekst  koblet  Nl   videreutvikling  av   kollekNvsystem
 6.                
 7.                 FramNdig  vekst  i   prioriterte   utviklingsområder Vekst  koblet  Nl   regionalt   kollekNvsystem
 8.                 Reisevaner  og  lokalisering  av  arbeidssted Kilde: Kathrine Strømmen
 9.                
 10.                 15  år 23  mrd  kr 2014-­‐17 308  mill  kr 26  år 32  mrd  kr
 11.                 Holdninger til bompenger I  mange  byområder  i  Norge  er  bompenger  et  av  bidragene  for  å  bedre  transportløsningene.  Jeg  vi  nå  lese  to  utsagn  for  deg  om   bompenger,  og  vil  at  du  skal  si  hvilket  som  stemmer  best  overens  med  det  du  mener  (N  =  2496)  /  utvikling  over  3d  
 12.                 Holdninger til bruk av bompenger Bompenger  kan  innføres  for  ulike  formål.  Dersom  bompenger  innføres,  hvilke  av  de  3  følgende  utsagnene  er  du  mest                enig  i?  (N  =   2496)  /  utvikling  over  3d    
 13.                 For  5  år  siden  var  de  regionale  planene   for  areal  og  transport  for  Oslo-­‐Akershus   og  Buskerudbyen  en  drøm.     Nå  er  planene  en  virkelighet  og   kommende  bymiljøavtaler  vil  bidra  Nl  å   finansiere  transpor_ltakene Dagens  PLAN-­‐ virkelighet    =  Paradigme-­‐ skiAe NTP     2018-­‐27    Regjeringens   vilje  Nl  å  følge   opp? Sammen     med  IC-­‐triangelet   og  Kongsberg-­‐ banen  =>     Ny  regional   transport-­‐ virkelighet
 14.                 +  Nye  statlige  krav  og  muligheter  for   byområder
 15.                 Mål:  0-­‐vekst  i   personbiltrafikken  i   større  byområder
 16.                 Mål:  0-­‐vekst  i   personbiltrafikken  i   større  byområder Kilde: Alberte Ruud, Statens vegvesen 13.05.2014
 17.                 Kilde: Statens vegvesen 25.02.2015. Den nasjonale transportmodellen Antall  reiser  i  2014  og  prosentvis  endring  2014-­‐2028   og  2014-­‐2050  (ÅDT).  
 18.                 Kilde: Statens vegvesen 25.02.2015. Den nasjonale reisevaneundersøkelsen (2009, 2013/14) Prosentpoeng  endring  i  transportmiddelfordeling  fra   2009  Nl  2013/14.
 19.                 Mål:  0-­‐vekst  i   personbiltrafikken  i   større  byområder Krever  større   satsing,       smartere  satsing og  mer  helhetlig   satsing gjennom   bymiljøavtaler  og   utviklingsavtaler
 20.                 Kilde: Statens vegvesen 27.02.2014 og 24.02.2015 1.  Boligenes  avstand  Nl  avtale-­‐ områdets  sentra  /  store   kollekNvknutepunkt 2.  Besøks-­‐  /  arbeidsplassintensive   arbeidsplassers  avstand  Nl   avtaleområdets  sentra  /  store   kollekNvknutepunkt 1.  Andel  arbeidstakere  som  har  graNs   p-­‐plass  (disponert  av  arbeidsgiver). 2.  Antall  p-­‐plasser  som  Nllates  i  ulike   områder  i  byområdet  (p-­‐norm). 3.  Antall  p-­‐plasser  i  sentra  /  kollekNv-­‐ knutepunkt  (andel  kor_ds-­‐p,   andel  progressiv  takst) Staten  vil  følge   med  på   utviklingen!
 21.                 =  Nye  uKordringer  for  planlegging  av  byen
 22.                 Krever  økt   planinnsats,  pga     mer  kompliserte   utviklingsprosjekter  –   både  for  areal  og   transport.  Sterkere   fokus  på   områdeutvikling Krever  nye  plankrav,  f  eks:   •  Strengere  krav  Nl  lokalisering  og  styring •  Krav  Nl  parkering  –  reduseres! •  Utnylelsesgrad,  byggehøyder  –  økes? •  Uteoppholdsareal  –  reduseres? •  Sikre  områdekvalitet!  Fellesområder  blir   vikNgere  (lek,  grønt,  møteplasser) •  Transportsystemer  –  mer  fokus  på   gående,  syklende  og  kollekNvreisende
 23.                 Eksempel:   Mjøndalen Krever  økt   planinnsats,  pga     mer  kompliserte   utviklingsprosjekter Illustrasjoner: Ole A Krogness
 24.                 Eksempel:   Mjøndalen Krever  økt   planinnsats,  pga     mer  kompliserte   utviklingsprosjekter Illustrasjoner: Ole A Krogness
 25.                 Eksempel:   Mjøndalen Krever  økt   planinnsats,  pga     mer  kompliserte   utviklingsprosjekter Illustrasjoner: Ole A Krogness
 26.                 Eksempel:   Mjøndalen Krever  økt   planinnsats,  pga     mer  kompliserte   utviklingsprosjekter Illustrasjoner: Ole A Krogness
 27.                 Eksempel:   Mjøndalen Krever  økt   planinnsats,  pga     mer  kompliserte   utviklingsprosjekter Illustrasjoner: Ole A Krogness
 28.                 Eksempel:   Drammen Krever  økt   planinnsats,  pga     mer  kompliserte   utviklingsprosjekter Illustrasjoner: Ole A Krogness
 29.                 Eksempel:   Drammen Krever  økt   planinnsats,  pga     mer  kompliserte   utviklingsprosjekter Illustrasjoner: Ole A Krogness
 30.                 Eksempel:   Drammen Krever  økt   planinnsats,  pga     mer  kompliserte   utviklingsprosjekter Illustrasjoner: Ole A Krogness
 31.                 Eksempel:   Drammen Krever  økt   planinnsats,  pga     mer  kompliserte   utviklingsprosjekter Illustrasjoner: Ole A Krogness
 32.                 Eksempel:   Drammen Krever  økt   planinnsats,  pga     mer  kompliserte   utviklingsprosjekter Illustrasjoner: Ole A Krogness
 33.                 Eksempel:   Lierstranda Krever  økt   planinnsats,  pga     mer  kompliserte   utviklingsprosjekter Illustrasjoner: Ole A Krogness
 34.                 Eksempel:   Lierstranda Krever  økt   planinnsats,  pga     mer  kompliserte   utviklingsprosjekter Illustrasjoner: Ole A Krogness
 35.                 Eksempel:   Lierstranda Krever  økt   planinnsats,  pga     mer  kompliserte   utviklingsprosjekter Illustrasjoner: Ole A Krogness
 36.                 Eksempel:   Lierstranda Krever  økt   planinnsats,  pga     mer  kompliserte   utviklingsprosjekter Illustrasjoner: Ole A Krogness
 37.                 Eksempel:   Lierstranda Krever  økt   planinnsats,  pga     mer  kompliserte   utviklingsprosjekter Illustrasjoner: Ole A Krogness
 38.                 Eks:  Områdeutvikling.   Byutvikling  Nord  i   Lillehammer Kilde: Lillehammer kommune 2014
 39.                 Hovedgrep:  Kompakt  og   flerfunksjonell  bydel.   Mål  om  forutsigbarhet  og   fleksibilitet  for  utbyggere. Bolig  og  næring  i  søndre  og   midtre  del  med  tydelig   kvartalsstruktur,  mer  grønt  i   midtre  del. Nordre  del  primært  næring,   men  mulighet  for  bolig  og  noe   løsere  bebyggelsesstruktur. =>  Området  er  stort!  Flere   aktører.  Hvordan  sikre  kvalitet   underveis  i  utviklingen? Eks:  Områdeutvikling.   Byutvikling  Nord  i   Lillehammer Kilde: Lillehammer kommune 2014
 40.                 Eks:  Områdeutvikling.   Grønland  /  Union   Brygge  i  Drammen
 41.                 Kilde: Drammen kommune Kommuneplanens arealdel 2014 Eks:  Strengere  krav  Nl   lokalisering  og  styring  av   arbeidsplassintensiv   næring
 42.                 Eks:  Drammen.   Nye  krav  Nl  parkering  ved   nybygg  i  ulike  områder   Kilde: Drammen kommune Kommuneplanens arealdel 2014
 43.                 Kilde: Drammen kommune Kommuneplanens arealdel 2014 Eks:  Drammen.   Nye  krav  Nl  parkering  ved   nybygg  i  ulike  områder  
 44.                 ParkeringspoliNkk  –  hvordan   sNmulere  ønsket  arealutvikling? Drammen  (forslag)   Sone  1   Sone  2   Sone  3   Sone  4   Bolig  (krav  3l  plasser  pr  70  m2   BRA  eller  boenhet)   Min  0,6   Min  0,8   Min  1   Min  2  for  første   enhet,  så  1,25   Kontor  (krav  pr  100  m2  BRA)   Maks  0,8   Min  0,5   Maks  1,2   Min  0,8   Maks  1,5     Min  1   Maks  2     Forretning  og  service     (krav  pr  100  m2  BRA)   Maks  1   Min  0,8   Maks  2   Min  1,2   Maks  3     Min  1,5   Maks  4     Lavere  krav  for  bolig  kan   sNmulere  Nl  ønsket   forte_ng  og  byutvikling.     Maks-­‐krav  for  næring  kan   sNmulere  Nl  ønsket  by-­‐  og   transportutvikling.     Eks:  Drammen.   Nye  krav  Nl  parkering  ved   nybygg  i  ulike  områder  
 45.                 Kilde: Drammen kommune Kommuneplanens arealdel 2014 Eks:  Drammen.  Vurdering   av  økt  arealutnylelse  /   høyere  hus
 46.                 Illustrasjoner: Ole A Krogness Eksempel:   Gjøvik
 47.                 Illustrasjoner: Ole A Krogness Eksempel:   Gjøvik
 48.                 Illustrasjoner: Ole A Krogness Eksempel:   Gjøvik
 49.                 Illustrasjoner: Ole A Krogness Eksempel:   Gjøvik
 50.                 Illustrasjoner: Ole A Krogness Eksempel:   Gjøvik
 51.                 Illustrasjoner: Ole A Krogness Eksempel:   Gjøvik
 52.                 Illustrasjoner: Ole A Krogness Eksempel:   Gjøvik
 53.                 Illustrasjoner: Ole A Krogness Eksempel:   Gjøvik
 54.                 Illustrasjoner: Ole A Krogness Eksempel:   Gjøvik
 55.                 Illustrasjoner: Ole A Krogness Eksempel:   Gjøvik
 56.                 Illustrasjoner: Ole A Krogness Eksempel:   Gjøvik
 57.                 Illustrasjoner: Ole A Krogness Eksempel:   Gjøvik
 58.                 Illustrasjoner: Ole A Krogness Eksempel:   Gjøvik
 59.                 Illustrasjoner: Ole A Krogness Eksempel:   Gjøvik
 60.                 Illustrasjoner: Ole A Krogness Eksempel:   Gjøvik Transportsystemer:  Økt   fokus  på  parkering,   kollekNvtransport,  gåing   og  sykling
 61.                 Illustrasjoner: Ole A Krogness Transportsystemer:  Økt   fokus  på  parkering,   kollekNvtransport,  gåing   og  sykling Eksempel:   Gjøvik
 62.                 Eksempel:   Gjøvik Transportsystemer:  Økt   fokus  på  parkering,   kollekNvtransport,  gåing   og  sykling
 63.                 Illustrasjoner: InBy / Civitas Eksempel:   Gjøvik Transportsystemer:  Økt   fokus  på  parkering,   kollekNvtransport,  gåing   og  sykling
 64.                 Illustrasjoner: InBy / Civitas Eksempel:   Gjøvik Transportsystemer:  Økt   fokus  på  parkering,   kollekNvtransport,  gåing   og  sykling
 65.                 Kilde: Trude Schistad, Statens vegvesen Region øst Eksempel:   Lillehammer
 66.                 Lillehammer  med  byks  på  listen  over  kåring  av  beste   sykkelby  i  Norge   Kilde: Trude Schistad, Statens vegvesen Region øst
 67.                 &  Hva  slags  prosess  vil  lede  Nl  målet?
 68.                 Involvering  av  relevante  aktører  og  poliNsk  forankring.   Eksempel  Lillehammer  og  Gjøvik: Uformell  prosess  først:  Fordel  –  god  Nd     Nl  dialog  og  utvikling  av  konsensus     1.  Åpnende  fase  om  situasjon  og  mål   2.  Produksjonsfase  –  analyNsk  og  kunnskapsbasert   3.  Konkluderende  fase.  Valg  av  strategier  og  forpliktende   samarbeidsavtale  for  gjennomføring.   LK Formelle  planprosesser  senere  –     Kommuneplanens  arealdel,  reguleringsplaner,   handlingsprogram  transport
 69.                   Etableringsfase     Høsten  2013     Nedse=e  styrings-­‐  og   prosjektgruppe     Utarbeide   prosjektplan  –  poliFsk   forankring     Engasjere  konsulent     Samling  1        Januar  2014       Felles  forståelse  for   situasjonen   UJordringer  og   muligheter             Samling  2       September/   Oktober  2014     Jobbe  mer  med   uJordringer  og   muligheter       Få  fram  ulike   transport  behov/ Fltak           Samling  3     Juni  2015     Jobbe  med   konkrete   løsninger     Utarbeidelse  av   fremFdsbilder       Skissere  mulige   Fltak                                Slu=rappport:                         Strategi  for  utvikling   av  transport-­‐ systemet,  se=  i   sammenheng  med   ønsket  arealutvikling   i  et    langsikFg   perspekFv  .         Høsten  2015     PoliFsk  behandling     Forpliktende   samarbeidsavtale     Grunnlag  for   utarbeidelse  av   planer  og   gjennomføring  av   Fltak     Delprosjekter  -­‐  bringe  kunnskap  inn  i  prosjektet   Eks:  Lillehammer  2044.  Prosess  forut  for   revisjon  av  kommuneplanens  arealdel  og   forpliktende  samarbeidsavtale
 70.                 Eks:  Lillehammer  2044.  Involvering  av   ungdom  underveis  i  prosessen.
 71.                 Eks:  Lillehammer  2044.  Involvering  av   ungdom  underveis  i  prosessen.
 72.                 Konklusjoner Ny  regional  virkelighet;  stasjonsbyen  med  konkurransefortrinn +  Staten  øker  ressursinnsatsen  (?)  og  følger  telere  opp  byene  ! =  Nye  plankrav  må  utvikles  og  kvalitet  må  sikres  områdevis &  Involvering,  kunnskap,  kreaNvitet       –  gjerne  først  uformelt,  senere  med  forpliktende  avtaler
 73.                 Jomar  Lygre  Langeland  25.03.2015   By-­‐  og  regionplanlegger  Civitas  /  Dosent  NMBU ©  AS  Civitas  2014
Publicité