Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Nasjonal boligpolitikk og lokal finansforvaltning - Bjørn Kittilsen, Lørenskog kommune.

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité

Consultez-les par la suite

1 sur 21 Publicité

Nasjonal boligpolitikk og lokal finansforvaltning - Bjørn Kittilsen, Lørenskog kommune.

Télécharger pour lire hors ligne

Økonomisjef i Lørenskog kommune, Bjørn Kittilsen, om nasjonal boligpolitikk og lokal finansiering.

Økonomisjef i Lørenskog kommune, Bjørn Kittilsen, om nasjonal boligpolitikk og lokal finansiering.

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (20)

Les utilisateurs ont également aimé (16)

Publicité

Similaire à Nasjonal boligpolitikk og lokal finansforvaltning - Bjørn Kittilsen, Lørenskog kommune. (18)

Plus par insam (20)

Publicité

Nasjonal boligpolitikk og lokal finansforvaltning - Bjørn Kittilsen, Lørenskog kommune.

 1. 1. NASJONAL BOLIGPOLITIKK OG LOKAL FINANSFORVALTNING Drammen, 13. april 2011 Bjørn Kittilsen Rådgiver Lørenskog kommune
 2. 2. Innhold 1. Hvor farlig er kommunegjelden? 2. Investeringer - veien til fortapelse? 3. Kostnadsriktige husleier = god kommuneøkonomi 4. Bolig og økonomisk bistand 5. Startlån i Lørenskog 6. Finansforvaltning og startlån
 3. 3. 1. Kommunens gjeld (Ot.prp.43 1999-2000) • Det finansielle ansvarsprinsipp: den som har nytte av en tjeneste bør også ta kostnadene knyttet til tjenesten. • Dette kan anvendes i en forbruksprofil mellom personer innenfor en generasjon, • ..og i forhold til en forbruksprofil mellom generasjoner • ..betalingen for anskaffelsen fordeler seg over eiendelens levetid • (Renter er kostnaden ved ikke å ha tid til å vente)
 4. 4. 1.1 Kommunens gjeld Spesifikasjon Formidlingslån Gjeld dekket av kompensasjonsordningene Gjeld dekket av selvkost Gjeld dekket av andre inntekter, ca. Gjeld dekket av husleie, ca. Ubrukte lånemidler Beløp % andel 222 747 386 154 170 269 128 846 977 40 000 000 500 000 000 270 470 669 8,4 % 5,8 % 4,9 % 1,5 % 18,9 % 10,2 % Gjeld som må dekkes av "frie inntekter" 1 329 128 981 50,2 % Samlet gjeld 2 645 364 282 100,0 %
 5. 5. 1.2 Kommunens gjeld Spesifikasjon Beløp Samlet brutto gjeld I % av driftsbudsjett 2010 2 645 364 282 141 % Herav dekkes av "frie inntekter" + Vedlikeholdsetterslep ca. Kommunens "egentlige gjeld" 1 329 128 981 300 000 000 1 629 128 981 I % av driftsbudsjett 2010 87 %
 6. 6. 1.3 Kommunens gjeld Spesifikasjon Beløp Total gjeld 31.12.2010 2 645 364 282 100,0 % 3,7 % Gjeld med flytende rente Gjeld med fast rente 538 462 326 20,4 % 2 106 901 956 79,6 % 2,6 % 4,0 % Plasseringer med flytende rente 652 785 294 % andel Rentesats
 7. 7. 2. Investeringer • Påkostning/reinvestering kan erstatte vedlikeholdsetterslepet • Investeringer kan erstatte driftskostnader • Investeringer er (ofte) utgift til utgifts ervervelse: – Er det økonomi til å dekke drift? – Til å dekke nødvendig vedlikehold? – Renter og avdrag – Pass på renteutgiftene!
 8. 8. 2.1 Investeringer INVESTERINGSFORSLAG (Beløp i hele 1.000 kroner) Tidl. brukt 2011 2012 Sum Totalperiode kostnad Inv.kostnad 2 000 30 000 10 000 40 000 42 000 Rentekostn 100 600 200 800 900 Total kostn 2 100 30 600 10 200 40 800 42 900 Finansiering Fra drift Salgsinnt MVA komp Fond Etc Lån Total fin 500 1 000 1 000 400 1 000 6 000 2 000 200 2 100 23 600 30 600 7 200 10 200 2 000 500 8 000 30 300 40 800 2 500 500 8 400 1 000 30 500 42 900
 9. 9. 2.2 Investeringer INVESTERINGENS DRIFTSUTGIFTER (Beløp i hele 1.000 kroner) Driftskostnader FDV kostnader Renteutgifter Avdrag/avskrivning Totale kostnader 2012 1 000 600 1 525 762 5 899 2013 2 000 1 200 1 478 763 7 454 2014 2 000 1 200 1 440 762 7 416 2015 2 500 1 200 1 402 763 7 880 2016 2 500 1 200 1 364 762 7 842 DEKNING: Driftsinntekter Leieinntekter Annet Totale innt. 200 2 000 200 2 400 500 2 400 300 3 200 800 2 400 300 3 500 1 000 2 400 300 3 700 1 000 2 400 300 3 700 Netto drift 3 499 4 254 3 916 4 180 4 142
 10. 10. 3. «Kostnadsriktige husleier» ”Kostnadsriktige husleier” gir • • • • • Ingen økonomisk belastning for kommunen Færre søknader om kommunale boliger Mer effektiv administrasjon Mindre behov for kommunale boliger Større bruk av bostøtte = avlastning for kommunen • Bedret kommuneøkonomi = større muligheter for å yte tjenester til de som trenger det
 11. 11. 3.1 Kostnadsriktige husleier Kjøpesum: Kostnadselement Slitasje på boligen Renter FDV Fellesutgifter/husl brl Total husleie/inntekt 1 200 000 I %: 1,0 % 5,0 % 2,5 % 3,0 % I NOK: Per mnd 12 000 60 000 30 000 36 000 1 000 5 000 2 500 3 000 11,5 % 138 000 11 500
 12. 12. 3.2 Kostnadsriktige husleier Kostnadsriktig husleie alt 2: Kjøpesum: Kostnadselement 1 200 000 I %: I NOK: Slitasje på boligen Realrente FDV Fellesutgifter/husl brl 1,0 2,5 2,5 3,0 Total husleie 9,0 % 108 000 9 000 Verdistigning 2,5 % 30 000 2 500 11,5 % 138 000 11 500 Total inntekt % % % % 12 30 30 36 000 000 000 000 Per mnd 1 2 2 3 000 500 500 000
 13. 13. 4. Bolig og økonomisk bistand Lov om sosiale tj i NAV vedr bolig: • Tak over hodet/midlertidig bolig • Hjelp til å skaffe seg bolig Lov om sosiale tj i NAV vedr sosialhjelp: • Stønad til livsopphold Kommuneøkonomien: • Å gjøre noe er ofte billigere for kommunen enn ikke å gjøre noe
 14. 14. 4.1 Boliger vs økonomisk sosialhjelp • Kommunen skal bistå de som ikke selv klarer det å skaffe seg bolig – eventuelt skaffe «tak over hodet». • Å gi økonomisk støtte til de som ikke kan betale husleien, koster penger. • Hvis man lar være å skaffe bolig, får bostedsløse heller ikke husleieutgifter. • Uten husleieutgifter, har de heller ikke rett til støtte. • Ved ikke å skaffe boliger sparer man altså penger på sosialbudsjettet. • Men kan vi være bekjent av å drive sånn, da?
 15. 15. 5. Startlån i Lørenskog kommune • Nye utlån i 2010: 50 mill.kr. • Ekstraordinære innfrielser: 13,2 mill.kr. • Per 31.3.2011: 164,7 mill.kr. – 82,9 mill. kr. på fastrentelån – 82,8 mill. kr. på flytende rente • Tapsfond: vel 4 mill.kr. • Årlige tap: ca. 30.000 kr.
 16. 16. 5.1 Startlån - kriterier • Betjeningsevne for lån • Være økonomisk selvhjulpne • Bruker SIFO – modellen som kan fravikes: – Dokumentert sparing = lavere forbruk – Diverse kortgjeld/smågjeld = høyere forbruk • Møte hver 2nen uke • Om nødvendig: telefonmøte • Rådmannen har bevilgningsmyndighet
 17. 17. 5.2 Startlån – tilpassede løsninger • Toppfinansiering ved god økonomi • Fullfinansiering dersom dette gir vesentlig bedring av økonomien • Avdragsfrihet ved behov (også for eldre) • Avdragsperiode variabel • Refinansiering, men krav til sikkerhet • Startlån er lån – ikke sosialhjelp • Startlån kan flyttes til annen bolig • Rente kan legges til lån hvis sikkerhet – men dette er ikke standard tilbud
 18. 18. 5.3 Startlån og andre ordninger • Tilskudd gis, men strengt behovsprøvd • Tilskudd gis også kommunale boliger; her vil tilskuddet være til nytte for senere leietakere • «Frivillig forvaltning» kan tilbys • Få som er i posisjon til bostøtte, men råd gis • Bistand til å bytte til annen og rimeligere bolig vil bli vurdert i problemsaker
 19. 19. 6. Finansforvaltning og startlån • • • • Startlån inngår i kommunens finansforvaltning Sikre at innlåns- og utlånsrente er i balanse Overvåke økonomien i ordningen Mål å bibeholde full, reell kostnadsdekning i ordningen • Holdes strengt adskilt fra sosialhjelp
 20. 20. 6.1 Løpende avkastning mars 2011 Løpe nde avk as tning for de nne m åne d: Forv.-kapital Rente p.a. Rente mars FASTRE NTE LÅN Utlån: Fastrentelån Innte k t: 82 857 049 4,10 % Innlån: 283 048 Utgift: 3års binding 14 721 966 3,00 % 36 805 5års binding 30 000 000 3,50 % 87 500 3års binding 23 118 089 2,70 % 52 016 Flytende rente 15 016 994 2,70 % 33 788 Totalt 82 857 049 3,04 % 210 109 1,06 % 72 939 0,25 % 17 262 0,81 % 55 677 Margin herav til kostnadsdekning 82 857 049 herav f ra f inansf orvaltningen FLYTE NDE RE NTE LÅN Utlån: Flytende rente lån Herav e.lån uten margin Herav startlån Forv.kapital Margin Resultat 82 807 055 4 646 576 0,00 % 78 160 479 0,25 % Total avk as tning de nne m åne d 16 283 89 223
 21. 21. 6.2 Refinansiering av lån REFINANSIERINGSPROGNOSE 2011 - 2015 2011 Publikums rentebindinger 2012 23 275 218 378 000 2014 2015 28 117 618 10 918 452 14 307 909 1 200 000 4 009 092 2013 28 800 000 14 343 966 Opphør rte b 3års binding 14 721 966 01.07.2012 5års binding 30 000 000 01.07.2014 3års binding 23 118 089 01.08.2013 684 902 714 902 21 718 285 Kommunens rentebindinger 1 062 902 15 058 868 22 918 285 Balanse for året 2 946 190 8 216 350 28 800 000 5 199 333 (17 881 548) 14 307 909

×