Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Toril Skovli og Kristjana Kristjansdottir - Drammenskonferansen 2018

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 25 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (17)

Similaire à Toril Skovli og Kristjana Kristjansdottir - Drammenskonferansen 2018 (20)

Publicité

Plus par insam (20)

Toril Skovli og Kristjana Kristjansdottir - Drammenskonferansen 2018

 1. 1. Kommunen som pådriver for grønn mobilitet Eksempel: områdeplan for vestre Billingstad Drammenskonferansen 14.03.2018 Toril Skovli og Kristjana Kristjansdottir Asker kommune
 2. 2. Kommunen som pådriver for grønn mobilitet 1. Kort om områdeplanen 2. Føringer og plangrep 3. Prosess og samarbeid 4. Veien videre, sammen er vi sterkere!
 3. 3. • Planområdet er 194 daa • Består av lager stort sett av næringsbygg idag. • Kiwi nærbutikk • 1140 parkeringsplasser, • Omkranset av Neselva med vegetasjon • Vender ut mot Bergerjordene
 4. 4. En av Askers største boligplaner -inntil ca 1650 boliger Planen legger opp til blokkbebyggelse i variert høyde og et mindre rekkehusfelt Barnehage (10 avdelinger) Grønnstruktur langs Neselva Nærsenterområde med forretning og lokale servicefunksjoner Møteplasser 200 m Billingstad togstasjon
 5. 5. Prosess mot felles områdeplan o Fire store grunneiere ønsker å utarbeide separate reguleringsplaner o JM, AF-gruppen, Ferd og Sandekra o Kommunen krever at grunneierne samarbeider om en områdereguleringsplan o Grunneierne ønsker detaljert plannivå o Grunneierne engasjerer felles plankonsulent o Kommunen leder planleggingsarbeidet
 6. 6. Overordnete føringer: «Veksten i persontransport skal løses med kollektiv, sykkel og gange» • Nasjonale føringer • Asker kommuneplan 2018-2030 • Askers Klima og energiplan • Kommunedelplan Holmen Slependen • Planens målsetning • Miljøvennlig transport • Attraktivt boligområde for alle • Høy utnyttelse • Ny bebyggelse med CO2-nøytrale og energieffektive løsninger • Sammenhengende grønnstruktur
 7. 7. • Kollektivtilbud (tog og buss) • Skoler • Barnehage • Sykehjem • Idrett og fritidstilbud • Handel og service • Sjøen og marka Plangrep - områdekartlegging
 8. 8. To adkomstveier gir mindre lokal belastning og færre konflikter Plangrep - kjøreatkomst
 9. 9. STRØKET Raskeste ferdselsåre og viktig oppholdsrom NÆRSENTER Plangrep - strøksaksene
 10. 10. KIWI NÆRSENTER INTERNE STRØK OG STIER - Med gode koblinger til naboområder, marka og sjøen Plangrep - Interne strøk, gater, tun og stier
 11. 11. Plangrep - Overvannshåndtering, flomveier
 12. 12. Plangrep - Naturverdier
 13. 13. o Fotgjengerstrøket er raskeste ferdselsåre til kollektiv o Sykkelvei med fortau langs innfartsårene o To innfartsårer for bil, med rask nedkjøring til P-kjeller o Bildeling og parkeringsoptimalisering o Max-krav om ÅDT fra området o Grønn varetransport, felles leveringspunkt o Boligene selges med «grønn mobilitetspakke» Plangrepet -grønn mobilitet
 14. 14. Strøket binder delfeltene sammen som: - Ferdselsåre - Aktivitetsplass - Samlingssted - Gatelek - Oppholdssoner for alle - Uformelle møteplasser for nye og gamle naboer - «Hverdagsrom» Plangrepet gir mer aktivitet mellom husene
 15. 15. Kommunen utfordrer løsning på fylkesveien • Busslomme eller kantstopp? • Prioritere bil eller buss? • Prioritere bilister eller fotgjengere? • Hvor viktig er det å sikre flyt på fylkesveien?
 16. 16. Trafikk fra planområdet Samlet trafikkbelastning, I dag, før og fremtidig: Trafikkbelastning pr utbyggingstrinn:
 17. 17. Rekkefølgekrav! - Grunneierne intensiverer arbeidet med mobilitetstiltak Rekkefølgekrav: Før boenhet nr 1000-1650, skal tiltak som sikrer at trafikkbelastning fra området ikke overstiger 4600 kjøretøy/ yrkesdøgn, etableres. Dokumentasjonskrav: o Ved enhver søknad kreves en oversikt over trafikkbelastning som følge av samlet boligproduksjon (etablert + omsøkt bebyggelse) o Forut for boenhet nr 1000 og nr 1300 kreves trafikktelling o Dersom ikke ny E18 og lokalveisystem er etablert, kreves ny trafikkanalyse for boenhet nr 1000
 18. 18. Resultatet
 19. 19. FASE 1 FASE 2 Hvordan fungerte samarbeidet med grunneiergruppen? 1. Gangs behandling
 20. 20. FASE 1, 2013-2017 • En gi og ta prosess • 2 av grunneierne utfordrer rammene betydelig! • Kommunen godtar det – MEN: Hva mener de andre grunneierne som holder seg innenfor rammene? Kommunen krever kvalitet: sol, møteplasser, lekeplasser, strøkene, detaljutforming på fotgjengeroverganger • Trafikkgenerering stort tema! Viktig forutsetning at utbyggingen ikke avhenger av ny E18 • Regelmessige møter igjennom 1-2 år, veldig mange møtereferater • Kompleksiteten øker... 22 sider med bestemmelser, utbyggingsavtale, kvalitetsprogram. • Avgjørende med en dyktig plankonsulent som holder i trådene og koordinerer • Da vi begynte å snakke om temaer som var avklart for 2 år siden og ingen husket og vi ler av det sammen! - Da er vi over i fase 2
 21. 21. Fase 2- Høringsperioden til vedtak • Offentlig ettersyn 2 januar – 20 februar - 24 høringsuttalelser • Omfattende medvirkning  Barn og ungdom  Naboer og vel  Asker Elveforum – tema på årsmøte  Asker idrettsråd og lokale idrettsforeninger - dialogmøte  Kulturverksted  Storhøring Rodeo arkitekter Engasjert av utbyggerne
 22. 22. Medvirkning i høringsperioden • Offentlig ettersyn - 24 høringsuttalelser • Omfattende medvirkningsprosess  Barn og ungdom  Naboer og vel  Asker Elveforum – tema på årsmøte  Asker idrettsråd og lokale idrettsforeninger - dialogmøte  Kulturverksted  Storhøring Rodeo arkitekter gjennomfører workshops, engasjert av utbyggerne
 23. 23. Veien videre Asker kommune har mottatt byggesøknader – Forhåndskonferanse er gjennomført – Dokumentasjon i henhold til reguleringsplanen er på vei
 24. 24. Gjennomføring
 25. 25. Kommunens rolle i gjennomføringsfasen Kommunens krav til mobilitetsløsninger har fått ringvirkninger gjennom et forskningsprosjekt – Utvikling av kommunens rolle som samfunnsaktør – Nye virkemidler – Nye samarbeidsformer med innbyggere, vegvesen, fylkeskommune, transportaktører Kommunen bidrar til grønn mobilitet utenfor planområdet  Egne tiltak, sykkelparkering på Holmen, oppmerking, vinterdrift etc  Pådriver overfor vegvesen på vei til stasjonen  Pådriver overfor Bane Nor på stasjonen

Notes de l'éditeur

 • Planområdet består av jordbruksarealer
  Lager, industri og kontorvirksomhet. Ikea lager H blokka,
  store flater med parkering Ubebygde flater benyttes i stor grad til parkering. Det er i dag totalt 1140 parkeringsplasser

  To adkomster inn i området Halvard Torgersen vei og Bergerveien
  Gjennom området renner Neselva, som både er et viktig strukturerende element og en viktig gytebekk, og som har verdifull vegetasjon i kantsonene. Arealene helt i vest er ubebygde og inngår i dag som en del av Bergerjordene.
 • Ny gang- sykkelvei etableres mellom planområdet og eksisterende gangvei nedenfor Torstad gård, som gir god skoleveiforbindelse til Hvalstad skole.

  Interne gangstier er knyttet sammen med eksisterende gangvei til Kjærlighetsstien hvor man kan komme til både Skustadgata og Vestmarka.
  God mulighet for type «kveldsrunde» langs Skustadgata, via Torstad gård og ned ny gs-vei.
 • Workshop med ekstern va-konsulent.
  Alle grunneierne stilte med sine konsulenter. Kommunen stilte med sine fagfolk på overvannshåndtering. Kommunen definerte krav om løsning basert på tretrinnsløsning
  Strøksgater benyttes som flomveier, fordrøyningsbasseng lokalisert, noen grønne tak
 • Neselva har nasjonal og regional verdi (A-verdi) og vi har hatt stort fokus på å ivareta naturkvalitetene i og langs elva.
 • strøket inngår som en aktiv del av uteoppholdsarealene
 • Transportutredning
  Hvordan sikre at kollektivtransport, fotgjengere og syklister prioriteres.

  Kommunen stilte noen spørsmål..

  Kantstopp prioritere passasjerene, men hindre biltrafikken i å kjøre forbi. Trafikkfare??

  Busslommer gir god framkommelighet for biltrafikken, men medfører normalt økt tidsbruk for kollektivtrafikken.
 • Krav til makstrafikk er lavere enn generert trafikk fra full utbygging.
 • Kommunen konkretiserer kravene! Det begynner å bli alvor…
  Svaret er mobilitetsløsninger som Ferd eiendom skal vise i neste innlegg.
 • En av Askers største boligplaner, med inntil 1650 boliger
  Blokkbebyggelse i variert høyde og et rekkehusfelt
  Barnehage (10 avdelinger), Grønnstruktur langs Neselva inkl verneplan, aktive strøksakser, nærsenterområde med kafe, torg, forretning og lokale servicefunksjoner
  Møteplasser og aktivitetsområder
  Tilknyttet omkringliggende turveier og gang- og sykkelanlegg
 • Følger opp og gjør vår jobb for å gjennomføre og tilrettelegge for grønn mobilitet. Stort sett utenfor planområdet

  Rive ned tradisjonelle barrierer i det offentlige. Jobbe aktivt på tvers av ansvarsområder og forvaltningsnivåer

×