Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Detectia prezentei Salmonella spp prin real time PCR

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Ciivic education 1
Ciivic education 1
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 15 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (19)

Similaire à Detectia prezentei Salmonella spp prin real time PCR (20)

Publicité

Plus récents (16)

Publicité

Detectia prezentei Salmonella spp prin real time PCR

 1. 1. DDEETTEECCTTIIAA PPRREEZZEENNTTEEII SSAALLMMOONNEELLLLAA sspppp IINN PPRROODDUUSSEE DDEE OORRIIGGIINNEE AAVVIIAARRAA PPRRIINN rrPPCCRR VViirrggiilliiaa PPooppaa11,, EEdduuaarrdd MMaarriiuuss CCaappllaann11,, JJeenniiccaa BBuuccuurr22,, MMaarriiaann CCuullcceessccuu11,, GGhheeoorrgghhee SSttrraattuullaatt11,,22 11SSNN IInnssttiittuuttuull PPaasstteeuurr SSAA,, 22FFAARRMMAAVVEETT SSAA.. IINNTTAALLNNIIRREEAA TTRRIIMMEESSTTRRIIAALLAA AA SSOOCCIIEETTAATTIIII MMEEDDIICCIILLOORR VVEETTEERRIINNAARRII IINN PPAATTOOLLOOGGIIAA AAVVIIAARRAA SSII AA AANNIIMMAALLEELLOORR MMIICCII DDIINN RROOMMAANNIIAA AACCAADDEEMMIIAA DDEE SSTTIIIINNTTEE AAGGRRIICCOOLLEE SSII SSIILLVVIICCEE ““GGHHEEOORRGGHHEE IIOONNEESSCCUU –– SSIISSEESSTTII”” AAUULLAA MMAAGGNNAA BBuuccuurreessttii 2255 sseepptteemmbbrriiee 22001144
 2. 2. SSaallmmoonneellllaa ““BBaacciilllluuss//EEbbeerrtthheellllaa ttyypphhii”” –– 11888800;; ““BBaacciilllluuss ssuuiippeessttiiffeerr”” -- 11888855 TTeeoobbaalldd SSmmiitthh 11885599--11993344 DDaanniieell EEllmmeerr SSaallmmoonn 11885500--11991144 KKaarrll JJoosseepphh EEbbeerrtthh 11883355--11992266
 3. 3. SSAALLMMOONNEELLLLAA // SSAALLMMOONNEELLOOZZEE 11995599 –– VV.. SSttooeenneessccuu 11996633 –– VV.. SSttooeenneessccuu,, SS.. SSaanndduulleessccuu,, CC.. VViioorr 11996655 –– SS.. BBeemm,, GG.. CCiioorrtteeaa,,EE.. MMaarrcceeaa,, RR.. GGaavvrriillaa 11997722 –– EE.. NNiiccuulleessccuu ((AAvvrraamm)),, SS.. SSaanndduulleessccuu,, GG.. PPaauunneessccuu,, EE.. MMaannoolleessccuu 11997766 –– EE.. GGoorrggaann,, CC.. LLaasslloo 11997777 –– SS.. SSaanndduulleessccuu,, VV..MMiihhaallaacchhee 11997799 –– VV.. RRuussuu,, RR.. DDoorroobbaannttuu 11998800 –– VV.. TTeeuussddeeaa 11998811 –– II..VV.. PPaattrraassccuu 11998833 –– MM.. SSiiddddiiqquuee,, MM.. NNeegguutt,, II.. BBeerrcceeaa,, GG.. SSttrraattuullaatt 11998866 –– OO.. SSiiccooee,, MM.. RRuussuu 11999944 –– GG.. SSttrraattuullaatt 11999955 –– DD.. DDaanneess eett aall.. 11999988 –– VV.. PPooppaa,, MM.. BBoorrccaa,, DD.. DDaanneess,, DD.. NNiittaa,, EE.. AAvvrraamm,, II.. SSaanndduu,, MM.. GGrruuiiaa,, MM.. DDaanneess 22000033 –– AA.. SSttaanniiccaa 22000077 –– MM.. VVaanngghheellee,, HH.. CCoossttee,, MM.. IIoonneessccuu,, II.. SSaanndduu 22000088 –– AA.. UUnnggvvaarrii 22001144 –– MM.. RRaadduuttaa RR.. CClleeppaa…… LLPPAA CClliinncceennii:: MM.. MMiihhaallaacchhee,, FF.. EEffttiimmiiee,, AA.. PPrreeddaa,, LL.. DDrraagghhiiaa 11996677 -- VVeerrddeess NN; 11997788 –– II..MMaannooiiuu,, SS.. NNeemmtteeaannuu; 11998811 –– VV..SSttaanneessccuu,, WW..KKlleemmmm,, CC.. LLaasslloo; 11998811 –– CC.. BBeerrbbiinnsscchhii,, CC.. FFaauurr,, GG.. OOnnttaannuu; 11998855 -- EEOO BBuuccuurr RReevviissttaa ddee ccrreesstteerreeaa aanniimmaalleelloorr RReevv.. ddee zzooootteehhnniiee ssii mmeeddiicciinnaa vveetteerriinnaarraa LLuuccrraarriillee II..CC..VV..BB.. PPaasstteeuurr SSttuuddiiii ssii cceerrcceettaarrii ddee mmeedd.. vveett.. LLuuccrraarrii ssttiiiinnttiittiiffiiccee FFMMVV RReevv.. RRoomm.. MMeedd.. VVeett.. TTeezzee ddee ddooccttoorraatt FFMMVV
 4. 4. TTEEHHNNIICCII PPCCRR - aammpplliiffiiccaarree ccllaassiiccaa –– ccoonnttrrooll ppoosstt--aammpplliiffiiccaarree pprriinn ggeell--eelleeccttrrooffoorreezzaa ((eenndd--ppooiinntt)) -- aammpplliiffiiccaarree iinn ttiimmpp rreeaall ((ssppeeccttrrooffoottoommeettrriiccaa)) –– ccoonnttrrooll iinn ttiimmppuull rreeaaccttiieeii -- SSyybbrr GGrreeeenn -- TTaaqqmmaann –– mmoonnoo,, mmuullttiipprriimmeerr // mmuullttiissoonnddaa
 5. 5. STANDARDE IISSOO// RREEGGLLEEMMEENNTTAARRII SSAALLMMOONNEELLLLAA,, PPCCRR - EENN IISSOO 66557799::22000022 –– MMiiccrroobbiioollooggyy ooff ffoooodd aanndd aanniimmaall ffeeeeddiinngg ssttuuffffss –– HHoorriizzoonnttaall mmeetthhoodd ffoorr tthhee ddeetteeccttiioonn ooff SSaallmmoonneellllaa sspppp.. -- RReegguullaammeennttuull CCEE 22007733//22000055 pprriivviinndd ccrriitteerriiiillee mmiiccrroobbiioollooggiiccee ppeennttrruu pprroodduusseellee aalliimmeennttaarree -- IISSOO//TTSS 2200883366::22000055 MMiiccrroobbiioollooggiiee ddeess aalliimmeennttss——RRééaaccttiioonn ddee ppoollyymméérriissaattiioonn eenn cchhaaîînnee ((PPCCRR)) ppoouurr llaa rreecchheerrcchhee ddee mmiiccrroo--oorrggaanniissmmeess ppaatthhooggèènneess ddaannss lleess aalliimmeennttss——EEssssaaiiss ddee ppeerrffoorrmmaannccee ddeess tthheerrmmooccyycclleeuurrss IISSOO 2200883377::22000066 MMiiccrroobbiioollooggiiee ddeess aalliimmeennttss——RRééaaccttiioonn ddee ppoollyymméérriissaattiioonn eenn cchhaaîînnee ((PPCCRR)) ppoouurr llaa ddéétteeccttiioonn ddeess mmiiccrroo--oorrggaanniissmmeess ppaatthhooggèènneess ddaannss lleess aalliimmeennttss——EExxiiggeenncceess rreellaattiivveess àà llaa pprrééppaarraattiioonn ddeess éécchhaannttiilllloonnss ppoouurr llaa ddéétteeccttiioonn qquuaalliittaattiivvee IISSOO 2200883388::22000066 MMiiccrroobbiioollooggiiee ddeess aalliimmeennttss——RRééaaccttiioonn ddee ppoollyymméérriissaattiioonn eenn cchhaaîînnee ((PPCCRR)) ppoouurr llaa ddéétteeccttiioonn ddeess mmiiccrroo--oorrggaanniissmmeess ppaatthhooggèènneess ddaannss lleess aalliimmeennttss——EExxiiggeenncceess rreellaattiivveess àà ll’’aammpplliiffiiccaattiioonn eett àà llaa ddéétteeccttiioonn ppoouurr lleess mméétthhooddeess qquuaalliittaattiivveess IISSOO 2222117744::22000055 MMiiccrroobbiioollooggiiee ddeess aalliimmeennttss——RRééaaccttiioonn ddee ppoollyymméérriissaattiioonn eenn cchhaaîînnee ((PPCCRR)) ppoouurr llaa rreecchheerrcchhee ddee mmiiccrroo--oorrggaanniissmmeess ppaatthhooggèènneess ddaannss lleess aalliimmeennttss——EExxiiggeenncceess ggéénnéérraalleess eett ddééffiinniittiioonnss IISSOO 2222111188::22001111 MMiiccrroobbiioollooggiiee ddeess aalliimmeennttss——RRééaaccttiioonn ddee ppoollyymméérriissaattiioonn eenn cchhaaîînnee ((PPCCRR)) ppoouurr llaa ddéétteeccttiioonn eett llaa qquuaannttiiffiiccaattiioonn ddeess mmiiccrroo--oorrggaanniissmmeess ppaatthhooggèènneess ddaannss lleess aalliimmeennttss——CCaarraaccttéérriissttiiqquueess ddee ppeerrffoorrmmaannccee IISSOO 2222111199::22001111
 6. 6. DDEETTEECCTTIIAA SSAALLMMOONNEELLLLAA sspppp PPRRIINN RREEAALL TTIIMMEE PPCCRR ((qqPPCCRR //RReeTTiiPPCCRR//rrPPCCRR)) -- PPOOSS:: IIPP--CCDD--BBMM--331166 - mmeettooddaa PPCCRR iinn ttiimmpp rreeaall iinn ccaarree ssuunntt uuttiilliizzaattii ccoonnccoommiitteenntt ddooii fflluuoorrooffoorrii,, uunnuull pprriinn ccaarree eessttee sseemmnnaallaatt // ddeetteeccttaatt AADDNN--uull ssppeecciiffiicc SSaallmmoonneellllaa sspppp,, iiaarr cceell ddee--aall ddooiilleeaa sseemmnnaalliizzeeaazzaa pprreezzeennttaa // aabbsseennttaa iinnhhiibbiittoorriilloorr iinn rreeaaccttiiee - aammpplliiffiiccaattoorr ssppeeccttrrooffoottoommeettrriicc ccaarree eessttee eecchhiippaatt ppeennttrruu ddeetteeccttiiaa ccoonnccoommiitteennttaa aa ddoouuaa eemmiissiiii ddee fflluuoorreesscceennttaa llaa 552222 nnmm ssii llaa 555533 nnmm.. - lliimmiittaa ddee ddeetteeccttiiee aa kkiittuulluuii eessttee ddee ≤≤ 55 ccòòppiiii AADDNN;; ttoottuussii lliimmiittaa ddee ddeetteeccttiiee ddeeppiinnddee ddee mmaattrriicceeaa pprroobbeeii,, ggrraadduull ddee pprroocceessaarree,, eexxttrraaccttiiaa AADDNN ssii ccoonnttiinnuuttuull iinn AADDNN.. -kkiittuull aa ffoosstt vvaalliiddaatt ssii cceerrttiiffiiccaatt ddee AAOOAACC ((nnrr.. lliicceennttaa 004411110033)) ssii ddee MMiiccrroovvaall ((RRQQAA22000088LLRR2222))
 7. 7. DDEETTEECCTTIIAA SSAALLMMOONNEELLLLAA sspppp PPRRIINN RREEAALL TTIIMMEE PPCCRR ((qqPPCCRR //RReeTTiiPPCCRR//rrPPCCRR)) MMeettooddaa rrPPCCRR ((aammpplliiffiiccaarree PPCCRR iinn ttiimmpp rreeaall)) ccuu ssoonnddaa TTaaqqmmaann pprriinn uuttiilliizzaarreeaa kkiittuulluuii ccoommeerrcciiaall „„SSuurree FFoooodd PPaatthhooggeenn SSaallmmoonneellllaa PPlluuss VV”” ((vvaalliiddaatt MMiiccrroosseeqq ssii AAOOAACC)):: PPrroobbee:: pprroobbee ccuullttuurraa bbaacctteerriiaannaa ddee pprreeiimmbbooggaattiirree iinn BBPPWW ((BBuuffffeerreedd ppeeppttoonnee wwaatteerr)),, ddee 2200 oorree,, oobbttiinnuuttee iinn LLaabboorraattoorruull ddee bbaacctteerriioollooggiiee –– IIPPaasstteeuurr,, ddiinn pprroobbee ccoommuunnee ccaarrnnee ppaassaarree EExxttrraaccţţiiee AADDNN:: ccuu ttrruussaa QQIIAAaammpp DDNNAA MMiinnii KKiitt ((QQiiaaggeenn –– 5511330044,, ccff.. pprroottooccoolluulluuii ppeennttrruu bbaacctteerriiii)).. PPCCRR:: ccuu kkiittuull SSuurree FFoooodd PPaatthhooggeenn SSaallmmoonneellllaa PPlluuss VV ((rrBBiioopphhaarrmm -- SS55111111VV,, ccff.. pprroottooccoolluulluuii kkiittuulluuii)).. MMaarrttoorr((ii)) ppoozziittiivv((ii)):: mmaarrttoorr ppoozziittiivv ddiinn kkiitt;; mmaarrttoorr ddee eexxttrraaccttiiee -- eexxttrraacctt AADDNN ddiinnttrr--oo ttuullppiinnaa iizzoollaattaa iinn 22001133 ddee SSaallmmoonneellllaa sspppp ((ccoodd 77339966)),, oobbttiinnuutt ccuu kkiittuull QQiiaaggeenn;; mmaarrttoorr ddee eexxttrraaccttiiee -- eexxttrraacctt AADDNN ddiinnttrr--oo ttuullppiinnaa iizzoollaattaa iinn 22001133 ddee SSaallmmoonneellllaa sspppp ((ccoodd 77339966)),, oobbttiinnuutt pprriinn lliizzaa tteerrmmiiccaa.. MMaarrttoorr((ii)) nneeggaattiivv((ii)):: aammeesstteeccuull ddee rreeaaccttiiee ddiinn kkiitt ((rreeaaggeennttiiii ppeennttrruu aammpplliiffiiccaarree,, ffaarraa AADDNN));; eexxttrraacctt AADDNN ddiinnttrr--oo ttuullppiinnaa ddee EEsscchheerriicchhiiaa ccoollii ssttaannddaarrdd ((CC11aa GGEE HHeeaalltthhccaarree)).. AAmmpplliiffiiccaattoorr ssppeeccttrrooffoottoommeettrriicc:: MMxx33000055PP ((SSttrraattaaggeennee)).. SSooffttwwaarree MMxxPPrroo vv44..0011 -- 22000077 ((SSttrraattaaggeennee))..
 8. 8. DDEETTEECCTTIIAA SSAALLMMOONNEELLLLAA sspppp PPRRIINN RREEAALL TTIIMMEE PPCCRR ((qqPPCCRR //RReeTTiiPPCCRR//rrPPCCRR))
 9. 9. DDEETTEECCTTIIAA SSAALLMMOONNEELLLLAA sspppp PPRRIINN RREEAALL TTIIMMEE PPCCRR ((qqPPCCRR //RReeTTiiPPCCRR//rrPPCCRR)) Judet Nr. ferme Nr.probe Nr.probe + % probe + A 9 40 18 45 B 1 4 1 25 C 1 4 1 25 D 4 17 11 65 15 65 31 48
 10. 10. DDEETTEECCTTIIAA SSAALLMMOONNEELLLLAA sspppp PPRRIINN RREEAALL TTIIMMEE PPCCRR ((qqPPCCRR //RReeTTiiPPCCRR//rrPPCCRR)) 11.. IInnssttrruummeenntt ppeennttrruu pprrooggrraammeellee ddee aauuttooccoonnttrrooll 22.. RRaappiidd –– mmaaxxiimm 2244 ddee oorree ddee llaa pprriimmiirreeaa pprroobbeelloorr 33.. SSeennssiibbiilliittaattee,, ssppeecciiffiicciittaattee,, rroobbuusstteettee iinnaallttee
 11. 11. CCOONNTTRROOLL DDEEZZIINNFFEECCTTAANNTTII // AANNTTIISSEEPPTTIICCEE

Notes de l'éditeur

 • <number>
 • <number>
 • <number>
 • <number>
 • <number>
 • <number>
 • <number>
 • <number>
 • <number>
 • <number>
 • <number>
 • <number>
 • <number>

×