Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Electronic Media Production for Business and
Computer
Education Teacher
การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์สาหรับครูธุรกิจและคอมพิวเ...
หัวข้อการเรียนรู้วันนี้
เทคนิคในการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์
• ประเภทของรูปภาพ ชนิดของไฟล์รูปภาพ
• ตัวอย่างโปรแกรมตกแต่งภาพ
•...
• Bitmap
• เกิดจากการเรียงตัวของจุดสี่เหลี่ยมเล็กๆ
หลากหลายสี ที่เรียกว่า พิกเซล
• ขยายใหญ่ > มองเห็นเป็นจุดสี่เหลี่ยมเล็ก...
• เกิดจากการอ ้างอิงความสัมพันธ์ทาง
คณิตศาสตร์
• เมื่อขยายภาพความละเอียดของภาพจะไม่ลดลง
• ไฟล์มีขนาดเล็กกว่าแบบ Raster
• i...
• dpi (Dot Per Inches)
Resolution
• dpi (Dot Per Inches)
Resolution
RGB > Red Green Blue(16 ล ้านเฉดสี)
RGB Color
CMYK > Cyan Magenta Yellow Key
CMYK Color
• Bitmap
• ไฟล์มาตรฐานของ Windows
• มีความละเอียดของภาพสูงที่สุด
• ไฟล์นั้นมีขนาดใหญ่ นามาใช ้งานไม่สะดวก
รูปแบบไฟล์ภาพ BMP
• Joint Photo Graphics Expert Group
• ขนาดภาพเล็ก
• เก็บข ้อมูลสีได ้ถึงระดับ 24bits/pixel(16 ล ้านสี)
• บีบอัดข ้อมูลได ้...
• Graphics Interchange Format
• พัฒนาโดยบริษัท CompuServe
• สามารถใช ้งานข ้ามระบบ (Cross Platform)
• มีขนาดไฟล์ต่า
• ทาพื...
• เรียกดูได ้กับ Graphics Browser ทุกตัว
• นาเสนอแบบภาพเคลื่อนไหว(GIF Animation)
• แสดงสีได ้256 สี
รูปแบบไฟล์ภาพ GIF
• Portable Network Graphics
• รวมจุดเด่นของไฟล์ GIF และ JPEG
• แสดงผลสีได ้มากกว่า 256 สี
• ทาพื้นภาพให ้โปร่งใสได ้
• สาม...
• มีคุณสมบัติ Gamma สามารถปรับตัวเองได ้ตาม
จอภาพ และปรับระดับความสว่างที่แท ้จริงตามที่
ควรจะเป็น
• สนับสนุนสี True color...
• Tagged Image File Format
• ปัจจุบันมีให ้เห็นน้อยลง
• ไฟล์มีขนาดใหญ่ เปลืองพื้นที่จัดเก็บ
• เป็นไฟล์ที่ไม่สูญเสียข ้อมูล...
• ภาพที่ไม่ผ่านกระบวนการในอุปกรณ์
• เซ็นเซอร์เห็นภาพอย่างไร ก็จะถ่ายทอดข ้อมูล
มาเป็น RAW อย่างนั้น
• จะยังคงคุณภาพดั้งเดิ...
.raf (Fujifilm) .crw .cr2 (Canon)
.raf (Fujifilm) .kdr .dcr (Kodak)
.mrw (Minolta) .nef (Nikon)
.orf (Olympus) .dng (Adobe...
• Digital Negative
• บริษัท Adobe
• ใช ้โปรแกรมแปลงอย่าง Adobe DNG Converter
รูปแบบไฟล์ภาพ DNG
รูปแบบไฟล์ภาพ PSD
• Photoshop Document
• ไฟล์ที่สร ้างขึ้นด ้วยโปรแกรม Photoshop
หรือโปรแกรมอื่นๆ
• เก็บเลเยอร์ภาพ ข ้อควา...
ตัวอย่างโปรแกรมตกแต่งรูปภาพ
• Paint
• Paint.NET
• Adobe Photoshop
• Portrait Professional
• Gimb
• Illustrator
• CorrelDraw
• 3Ds Max
• Photoscape
• A...
ตัวอย่างโปรแกรมตกแต่งภาพ
ตัวอย่างโปรแกรมตกแต่งภาพ
ตัวอย่างโปรแกรมตกแต่งภาพ
ตัวอย่างโปรแกรมตกแต่งภาพ
ตัวอย่างโปรแกรมตกแต่งภาพ
ตัวอย่างโปรแกรมตกแต่งภาพ
ตัวอย่างโปรแกรมตกแต่งภาพ
• shapecollage.com
ตกแต่งภาพออนไลน์
• pixlr.com
ตกแต่งภาพออนไลน์
• photofunia.com
ตกแต่งภาพออนไลน์
• http://www.online-image-editor.com
ตกแต่งภาพออนไลน์
• http://picasa.google.com
Share ภาพและตกแต่งภาพออนไลน์
• http://www.flickr.com
Share ภาพและตกแต่งภาพออนไลน์
แหล่งข้อมูลอ้างอิง
ข้อมูลบางส่วนจาก
• http://www.tsdmag.com/PhotoTutor_details-ความรู้เรื่องการถ่ายภาพอื่นๆ ความละเอียดกับ...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

179232 04

450 vues

Publié le

179232 04

 1. 1. Electronic Media Production for Business and Computer Education Teacher การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์สาหรับครูธุรกิจและคอมพิวเตอร์ ศึกษา ผู้สอน(บรรยาย) อ.อินทิรา ตรีเดชี Intira Tredashe feduirt@ku.ac.th สาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 23 November 2010
 2. 2. หัวข้อการเรียนรู้วันนี้ เทคนิคในการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ • ประเภทของรูปภาพ ชนิดของไฟล์รูปภาพ • ตัวอย่างโปรแกรมตกแต่งภาพ • เทคนิคการแต่งภาพในลักษณะต่างๆ • ความรู้เรื่องภาพต่อเนื่อง
 3. 3. • Bitmap • เกิดจากการเรียงตัวของจุดสี่เหลี่ยมเล็กๆ หลากหลายสี ที่เรียกว่า พิกเซล • ขยายใหญ่ > มองเห็นเป็นจุดสี่เหลี่ยมเล็กๆ ภาพกราฟิกแบบ Raster
 4. 4. • เกิดจากการอ ้างอิงความสัมพันธ์ทาง คณิตศาสตร์ • เมื่อขยายภาพความละเอียดของภาพจะไม่ลดลง • ไฟล์มีขนาดเล็กกว่าแบบ Raster • illustrator, CorrelDraw, 3Ds Max ภาพแบบ Vector
 5. 5. • dpi (Dot Per Inches) Resolution
 6. 6. • dpi (Dot Per Inches) Resolution
 7. 7. RGB > Red Green Blue(16 ล ้านเฉดสี) RGB Color
 8. 8. CMYK > Cyan Magenta Yellow Key CMYK Color
 9. 9. • Bitmap • ไฟล์มาตรฐานของ Windows • มีความละเอียดของภาพสูงที่สุด • ไฟล์นั้นมีขนาดใหญ่ นามาใช ้งานไม่สะดวก รูปแบบไฟล์ภาพ BMP
 10. 10. • Joint Photo Graphics Expert Group • ขนาดภาพเล็ก • เก็บข ้อมูลสีได ้ถึงระดับ 24bits/pixel(16 ล ้านสี) • บีบอัดข ้อมูลได ้ถึงระดับ 100:1 • ทุกครั้งที่มีการบันทึกจะมีการบีบอัดข ้อมูล รูปแบบไฟล์ภาพ JPEG
 11. 11. • Graphics Interchange Format • พัฒนาโดยบริษัท CompuServe • สามารถใช ้งานข ้ามระบบ (Cross Platform) • มีขนาดไฟล์ต่า • ทาพื้นของภาพเป็น Transparent ได ้ • มีโปรแกรมสนับสนุนการสร ้างจานวนมาก รูปแบบไฟล์ภาพ GIF
 12. 12. • เรียกดูได ้กับ Graphics Browser ทุกตัว • นาเสนอแบบภาพเคลื่อนไหว(GIF Animation) • แสดงสีได ้256 สี รูปแบบไฟล์ภาพ GIF
 13. 13. • Portable Network Graphics • รวมจุดเด่นของไฟล์ GIF และ JPEG • แสดงผลสีได ้มากกว่า 256 สี • ทาพื้นภาพให ้โปร่งใสได ้ • สามารถใช ้งานข ้ามระบบ(Cross Platform) • ขนาดไฟล์เล็ก • มีความคมชัดที่ดีกว่า รูปแบบไฟล์ภาพ PNG
 14. 14. • มีคุณสมบัติ Gamma สามารถปรับตัวเองได ้ตาม จอภาพ และปรับระดับความสว่างที่แท ้จริงตามที่ ควรจะเป็น • สนับสนุนสี True color (16, 32, 64 bit) • ความละเอียดของภาพและจานวนสีขึ้นอยู่กับ Video Card • โปรแกรมสนับสนุนในการสร ้างมีน้อย รูปแบบไฟล์ภาพ PNG
 15. 15. • Tagged Image File Format • ปัจจุบันมีให ้เห็นน้อยลง • ไฟล์มีขนาดใหญ่ เปลืองพื้นที่จัดเก็บ • เป็นไฟล์ที่ไม่สูญเสียข ้อมูลใน การบีบอัดข ้อมูล • สามารถนามาแก ้ไขปรับแต่งสีได ้ รูปแบบไฟล์ภาพ TIFF
 16. 16. • ภาพที่ไม่ผ่านกระบวนการในอุปกรณ์ • เซ็นเซอร์เห็นภาพอย่างไร ก็จะถ่ายทอดข ้อมูล มาเป็น RAW อย่างนั้น • จะยังคงคุณภาพดั้งเดิมไว ้ได ้มากที่สุด • นามาตกแต่งแก ้ไข ย่อ – ขยาย ได ้มากกว่า • ใช ้พื้นที่ในการบันทึกข ้อมูลมาก • ใช ้Software เฉพาะ • ความยืดหยุ่นในการใช ้งานน้อยกว่า JPEG หรือ TIFF รูปแบบไฟล์ภาพ RAW
 17. 17. .raf (Fujifilm) .crw .cr2 (Canon) .raf (Fujifilm) .kdr .dcr (Kodak) .mrw (Minolta) .nef (Nikon) .orf (Olympus) .dng (Adobe) .ptx .pef (Pentax) .arw .srf (Sony) .x3f (Sigma) .erf (Epson) .mef .mos (Mamiya) .raw (Panasonic) ไฟล์ภาพ RAW ต่างๆ
 18. 18. • Digital Negative • บริษัท Adobe • ใช ้โปรแกรมแปลงอย่าง Adobe DNG Converter รูปแบบไฟล์ภาพ DNG
 19. 19. รูปแบบไฟล์ภาพ PSD • Photoshop Document • ไฟล์ที่สร ้างขึ้นด ้วยโปรแกรม Photoshop หรือโปรแกรมอื่นๆ • เก็บเลเยอร์ภาพ ข ้อความ Effect และอื่นๆ สาหรับภาพที่ต ้องแก ้ไขหรือเปลี่ยนแปลง
 20. 20. ตัวอย่างโปรแกรมตกแต่งรูปภาพ
 21. 21. • Paint • Paint.NET • Adobe Photoshop • Portrait Professional • Gimb • Illustrator • CorrelDraw • 3Ds Max • Photoscape • ACDSee • Picasa • FastStone Image Viewer • Magic Photo Editor • และอื่นๆ อีกมากมาย ตัวอย่างโปรแกรมตกแต่งภาพ
 22. 22. ตัวอย่างโปรแกรมตกแต่งภาพ
 23. 23. ตัวอย่างโปรแกรมตกแต่งภาพ
 24. 24. ตัวอย่างโปรแกรมตกแต่งภาพ
 25. 25. ตัวอย่างโปรแกรมตกแต่งภาพ
 26. 26. ตัวอย่างโปรแกรมตกแต่งภาพ
 27. 27. ตัวอย่างโปรแกรมตกแต่งภาพ
 28. 28. ตัวอย่างโปรแกรมตกแต่งภาพ
 29. 29. • shapecollage.com ตกแต่งภาพออนไลน์
 30. 30. • pixlr.com ตกแต่งภาพออนไลน์
 31. 31. • photofunia.com ตกแต่งภาพออนไลน์
 32. 32. • http://www.online-image-editor.com ตกแต่งภาพออนไลน์
 33. 33. • http://picasa.google.com Share ภาพและตกแต่งภาพออนไลน์
 34. 34. • http://www.flickr.com Share ภาพและตกแต่งภาพออนไลน์
 35. 35. แหล่งข้อมูลอ้างอิง ข้อมูลบางส่วนจาก • http://www.tsdmag.com/PhotoTutor_details-ความรู้เรื่องการถ่ายภาพอื่นๆ ความละเอียดกับ ภาพถ่าย (Resolution),169,1 • http://www.tsdmag.com/PhotoTutor_details-ความรู้เรื่องการถ่ายภาพอื่นๆ RAW File,170,1.html • http://kruoan.com/img/img1.html แหล่งที่มาของข้อมูล

×