Doplňkový úkol č. VIII - Uplatnitelnost absolventů na trhu práce

MŠMT IPN KREDO
MŠMT IPN KREDOMŠMT IPN KREDO

Jedná se o osmý doplňkový úkol, který byl v rámci projektu KREDO zadán vysokým školám zapojeným do projektu. Zpracování odevzdané ze strany jednotlivých VŠ bylo vyhodnoceno a zobecněno, vznikla tak výzkumná zpráva založená na vyjádření 45 vysokých škol. VŠ byly osloveny s žádostí o vyplnění online dotazníku. Průzkum vedl ke zpracování přehledu šetření prováděných vysokými školami v oblasti hodnocení uplatnitelnosti absolventů na trhu práce a detekování příkladů dobré praxe.

1
IPN KREDO - Doplňkový úkol VIII.
Uplatnění absolventů
Závěrečná výzkumná zpráva
Zpracoval: Tým KA 03 IPN KREDO
Datum: duben 2015
2
Obsah
ÚVOD...................................................................................................................................................................... 3
1. Výsledky dotazníkového šetření ..................................................................................................................... 4
1.1 Základní statistiky .................................................................................................................................. 4
1.2 Odpovědi respondentů........................................................................................................................... 9
2. Zdroje informací o uplatnitelnosti absolventů na trhu práce.......................................................................... 12
2.1 Dotazníky............................................................................................................................................. 12
2.1.1 Nízká míra response................................................................................................................... 12
2.1.2 Převládající komunikace absolventek oproti absolventům.......................................................... 12
2.1.3 Chybějící kontaktní údaje............................................................................................................ 13
2.1.4 Nedostatek motivace absolventů odpovídat................................................................................ 13
2.1.5 Náročnost zpracování dotazníkového šetření ............................................................................. 13
2.2 Oficiální statistiky ................................................................................................................................. 13
2.3 Kluby absolventů.................................................................................................................................. 14
2.4 Osobní kontakt s absolventy................................................................................................................ 14
3. Okruhy používaných otázek – příklady dobré praxe..................................................................................... 15
Závěry a doporučení.............................................................................................................................................. 18
Seznam obrázků.................................................................................................................................................... 20
Seznam tabulek..................................................................................................................................................... 21
3
ÚVOD
V rámci projektu IPN KREDO byla v roce 2014 vypracována závěrečná výzkumná zpráva týkající se
komunikace českých vysokých škol s absolventy (ALUMNI). Podle výsledků tohoto šetření české
vysoké školy pociťují strategický význam absolventů z hlediska zpětného získávání informací o trhu
práce. Jedním z dílčích cílů aktivity KA03 projektu KREDO je proto zpracování přehledu šetření
prováděných vysokými školami v oblasti hodnocení uplatnitelnosti absolventů na trhu práce a
detekování příkladů dobré praxe.
Za tímto účelem byly ve dnech 5. 2. – 16. 2. 2015 požádány jednotlivé vysoké školy zapojené v IPN
KREDO o vyplnění online dotazníku. Odpovědi byly následně anonymizovány a zpracovány do
předkládané analýzy.
Dotazníkového šetření se zúčastnilo 45 z 55 oslovených vysokých škol, míra response je tedy 82 %.
Z hlediska využitelnosti výsledků je nutné poznamenat, že chybí odpovědi za některé velké univerzity
v České republice. Datového šetření se přitom zúčastnilo 26 soukromých vysokých škol (58 %
respondentů), 18 veřejných vysokých škol a jedna státní vysoká škola1.
V předkládané závěrečné zprávě nejprve uvedeme komentované výsledky dotazníkového šetření a
vybrané odpovědi respondentů na otevřenou otázku týkající se využití šetření uplatnitelnosti absolventů.
Ve druhé kapitole uvedeme nejčastější zdroje zjišťování uplatnitelnosti, jejich přednosti i nevýhody.
Zejména se soustředíme na nevýhody nejrozšířenější, tedy dotazníkové, formy šetření. Třetí kapitola
prezentuje databázi otázek využitelných pro další dotazníková šetření uplatnitelnosti, tyto otázky jsou
založeny především na analýze dotazníků poskytnutých jednotlivými respondenty. V závěru zprávy
shrnujeme základní návrhy a doporučení pro budoucí efektivní šetření uplatnitelnosti absolventů a
zhodnotíme využitelnost jednotného šetření pro vysoké školy v České republice.
1
V celé zprávě budeme školy z důvodu zjednodušení i dodržení anonymity klasifikovat pouze na veřejné vysoké
školy a soukromé vysoké školy, přičemž státní vysokou školu zahrneme pro potřeby této zprávy do skupiny
veřejných vysokých škol.
4
1. Výsledky dotazníkového šetření
V této kapitole nejprve stručně představíme výsledky dotazníkového šetření, vždy souhrnně za všechny
zúčastněné vysoké školy i v členění na veřejné a soukromé vysoké školy. V druhé podkapitole poté
uvedeme výběr podnětných odpovědí respondentů na otevřené otázky.
1.1 Základní statistiky
Většina zúčastněných škol sleduje uplatnění svých absolventů v praxi. Častěji se o uplatnění
zajímají soukromé vysoké školy (85 %) oproti veřejným vysokým školám (79 %, viz Obrázek 1).
Obrázek 1: Sleduje Vaše škola uplatnění svých absolventů v praxi?
Tabulka 1: Sleduje Vaše škola uplatnění svých absolventů v praxi? Absolutní četnosti.
Ano Ne Celkem
respondenti celkem 37 8 45
veřejné vysoké školy 15 4 19
soukromé vysoké školy 22 4 26
Téměř tři čtvrtiny respondentů uvedly, že výsledky šetření uplatnitelnosti absolventů jsou pro
vysokou školu velmi důležité, přičemž všechny soukromé vysoké školy označily tyto výsledky
jako velmi důležité nebo důležité (viz Obrázek 2) a jediná (veřejná) vysoká škola je označila za
spíše nedůležité2 (viz Tabulka 2).
2
V případě hodnocení důležitosti šetření je nutné brát v potaz charakteristiku a zaměření vysokých škol.
Z důvodu dodržení anonymity zde však nebudeme podrobně uvádět specifika těchto odlišných odpovědí.
82% 79% 85%
18% 21% 15%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
respondenti celkem veřejné vysoké školy soukromé vysoké školy
Ano Ne
5
Všechny zúčastněné vysoké školy, které šetření uplatnitelnosti absolventů na trhu práce
nesledují, plánují určitě či spíše začít uplatnitelnost sledovat v budoucnosti (viz Tabulka 3)3.
Obrázek 2: Nakolik je pro Vaši vysokou školu důležité šetření uplatnitelnosti absolventů
na trhu práce?
Tabulka 2: Nakolik je pro Vaši vysokou školu důležité šetření uplatnitelnosti absolventů na trhu práce?
Absolutní četnosti.
Velmi důležité Spíše důležité Spíše nedůležité Celkem
respondenti celkem 27 9 1 37
veřejné vysoké školy 10 5 1 16
soukromé vysoké školy 17 4 0 21
Poznámka: Na otázku odpovídali zástupci pouze těch vysokých škol, které uvedly, že uplatnění svých absolventů
v praxi sledují.
Tabulka 3: Plánuje Vaše škola sledovat uplatnění svých absolventů na trhu práce v budoucnu?
Absolutní četnosti.
Určitě ano Spíše ano celkem
respondenti celkem 5 3 8
veřejné vysoké školy 3 1 4
soukromé vysoké školy 2 2 4
3
V některých případech vysoká škola doposud nemohla uplatnitelnost svých absolventů sledovat, protože
zatím první absolventy neměla.
73%
60%
81%
24%
33%
19%
3% 7%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
respondenti celkem veřejné vysoké školy soukromé vysoké školy
Velmi důležité Spíše důležité Spíše nedůležité
6
Šetření uplatnitelnosti absolventů v praxi jednotlivými fakultami má smysl sledovat pouze u
veřejných vysokých škol, protože zatímco jediná veřejná vysoká škola v souboru respondentů
není členěna na fakulty, v případě soukromých vysokých škol zúčastněných v šetření se
naopak na fakulty jediná vysoká škola člení (viz Tabulka 4). Fakulty více než pětiny veřejných
vysokých škol uplatnění svých absolventů v praxi individuálně nesledují (viz Obrázek 3).
Tabulka 4: Sledují jednotlivé fakulty Vaší školy uplatnění svých absolventů v praxi?
Absolutní četnosti.
Ano,
všechny
Ano,
většina
Ano,
některé
Ne,
žádná
VŠ se na fakulty
nečlení
celkem
respondenti celkem 9 3 3 4 26 45
veřejné vysoké školy 8 3 3 4 1 19
soukromé vysoké školy 1 0 0 0 25 26
Obrázek 3: Sledují jednotlivé fakulty Vaší školy uplatnění svých absolventů v praxi?
Poznámka: Uvedeny jsou pouze odpovědi za vysoké školy, které se na fakulty člení. V případě soukromých
vysokých škol se jedná o jediného respondenta.
47% 44%
100%
16% 17%
16% 17%
21% 22%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
respondenti celkem veřejné vysoké školy soukromé vysoké školy
Ano, všechny Ano, většina Ano, některé Ne, žádná
7
Shodně 85 % vysokých škol (veřejných i soukromých) by mohlo využít návrh případného jednotného
dotazníku šetření uplatnitelnosti absolventů (viz Obrázek 4), přičemž mírně častěji by tento návrh
využily vysoké školy, které již sledují uplatnitelnost absolventů, oproti školám, které ji zatím nesledují.
Tabulka 5: Využila by Vaše škola návrh případného jednotného dotazníku šetření absolventů?
Určitě ano Spíše ano Spíše ne celkem
respondenti celkem 16 22 7 45
veřejné vysoké školy 6 10 3 19
soukromé vysoké školy 10 12 4 26
Obrázek 4: Využila by Vaše škola návrh případného jednotného dotazníku šetření absolventů?
36% 32%
39%
49% 53%
46%
15% 15% 15%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
respondenti celkem veřejné vysoké školy soukromé vysoké školy
Určitě ano Spíše ano Spíše ne
8
Obrázek 5: Využila by Vaše škola návrh případného jednotného dotazníku šetření absolventů? Členění
dle sledovanosti uplatnění absolventů vysokou školou.
Poznámka: Odpovědi „Určitě ano“ a „Spíše ano“ jsou v grafu souhrnně uvedeny jako „Ano“.
Více než tři čtvrtiny všech respondentů uvedly, že data získaná z šetření uplatnitelnosti absolventů
využívají jejich vysoké školy za účelem upravování studijních plánů, studijních programů a oborů,
evaluaci výuky a při reakreditaci. Soukromé vysoké školy nejčastěji využívají získaná data pro
marketingové účely (propagace školy, informace pro uchazeče o studium
a podobně), u veřejných vysokých škol je pak převládajícím motivem spolupráce s praxí (viz Obrázek
6).
Obrázek 6: K jakému účelu jsou data získaná z šetření uplatnitelnosti absolventů využívána?
Poznámka: Otevřená odpověď, jeden respondent mohl uvést více možností.
86%
75%
84%
14%
25%
16%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
VŠ sleduje uplatnění
absolventů
VŠ nesleduje uplatnění
absolventů
respondenti celkem
Ano Ne
78%
27% 27%
14%
41%
60%
40%
20%
59%
40%
60%
80%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
studijní plány spolupráce s praxí uplatnitelnost
absolventů na trhu
marketing
respondenti celkem veřejné vysoké školy soukromé vysoké školy
9
1.2 Odpovědi respondentů
V této podkapitole uvádíme výběr nejzajímavějších odpovědí respondentů na otevřenou otázku „K
jakému účelu jsou získaná data [o uplatnění absolventů] využívána?“. Odpovědi jsou uvedeny jako
plně anonymizované citace, upraven byl pouze formát odpovědí4.
Tabulka 6: Vybrané odpovědi respondentů na otázku
„K jakému účelu jsou získaná data využívána?“
Jde o evaluační kritérium - ve smyslu kvality výuky. Zajímá nás, zda jsou absolventi "použitelní" pro
praxi, v čem selhávají a v čem jsou naopak dobří.
Podpora činnosti a kariérních služeb Akademické poradny pro studenty a absolventy VŠ.
Jako součást provedené analýzy uplatnitelnosti absolventů VŠ vznikla databáze profesiogramů dle
studijních oborů (výchozí podpůrný materiál k případné úpravě či rozvoji B a C předmětů dle požadavků
trhu práce).
Data jsou využívána k cílení spolupráce se zaměstnavateli, k jejímu rozvoji v průběhu studia (prezentace,
kariérní veletrh, odborné stáže, praxe, zapojení do společných projektů apod.)
a po ukončení studia (pracovní příležitosti).
Data o uplatnitelnosti absolventů na trhu práce jsou dále využívána v metodice rozpisu prostředků VŠ,
která uplatňuje stejnou metodiku jako MŠMT při stanovení příspěvku jednotlivým součástem VŠ v
ukazateli A a K.
Analýza schopnosti uplatnění absolventů na trhu práce.
Zjištění zájmu o další studium (především u absolventů bakalářského studia).
Udržování dalšího kontaktu s absolventy.
Možnost předání pracovních nabídek absolventům.
K volbě a preferenci studijních oborů, spolupráci s praxí, poskytnutí informací o uplatnitelnosti po
vystudování příslušných studijních oborů uchazečům o studium, směřování činnosti kariérního centra
univerzity (kontakt se zaměstnavateli, poradenství pro studenty, workshopy pro studenty apod.)
K rozhodnutí o reakreditacích a ke strategickým rozhodnutím o rozvoji, respektive inovaci studijních
programů a oborů.
Získaná data jsou reflexí aktuálnosti a efektivnosti realizovaných studijních programů. V souladu s
teoreticky nastavenými požadavky na výstupy z učení, ve shodě s národním kvalifikačním rámcem
(znalosti, dovednosti, kompetence) se vyhodnocuje míra jejich praktické implementace se souběžnou
verifikací jejich akceptace praxí.
Zvyšování uplatnitelnosti absolventů je jedním ze základních cílů VŠ.
Výsledky a závěry jsou používány k vyhodnocování úspěšnosti jednotlivých oborů.
Dle výsledků dosahovaných v jednotlivých letech jsou určovány rozpočty jednotlivých součástí (fakult) a
kvóty studentů na další období.
Ukazatele jsou předmětem zájmu nových studentů o studium jednotlivých oborů.
Data jsou využívána za účelem zjištění, zda se absolventi uplatňují v oborech studia, které absolvovali.
Zjišťuje se rovněž spokojenost zaměstnavatelů s úrovní absolventů v oblastech odborných a jazykových
znalostí a dalších měkkých dovedností.
Výsledky těchto šetření se univerzita snaží promítnout zpět do výuky tak, aby rostla úroveň
4
Odstraněny byly také překlepy.
10
zaměstnatelnosti absolventů.
K posílení studijní kapacity oborů, po jejichž absolventech je na pracovním trhu vysoká poptávka.
K určité korekci, zejména "prakticky zaměřených" aktivit zařazených do studijních plánů.
Tvorba a optimalizace studijních programů a oborů.
Aktualizace kapacit studijních programů a oborů.
Podpora tradičních oborů s velkou poptávkou po absolventech, ale s nízkým zájmem uchazečů o
studium.
Jednání s průmyslovými partnery za účelem efektivní spolupráce v oblasti uplatnitelnosti absolventů.
Primárně pro evaluaci kvality výuky. Informace, které nám absolventi poskytují, lze použít jako částečný
korektor v oblasti personální politiky a pokusit se je zapracovat do strategie vysoké školy.
Pro informaci vedení školy a o úspěšnosti náboru nových studentů.
Data o uplatnitelnosti absolventů jsou využívána k samotné evaluaci bakalářského programu
a jeho významu v praxi. Výsledky šetření a zpětné vazby od absolventů jsou brány jako důležité hledisko
při samotné reakreditaci oborů, ale také při tvorbě navazujících magisterských programů nebo dalších
bakalářských programů.
Uplatnitelnost absolventů v praxi a jejich výše zaměstnanosti je důležitým faktorem při výběru školy
samotnými studenty.
Díky informacím od absolventů o zapojení do praxe po studiu a uplatnitelnosti na trhu práce, škola lépe
směřuje i svou nabídku vzdělávání do územních celků nebo i do specifické sféry podnikání, kde je tato
uplatnitelnost dle absolventů nejvyšší.
V rámci dotazování měli absolventi možnost s odstupem času zhodnotit uplatnitelnost znalostí získaných
v průběhu studia, platové ohodnocení po absolvování VŠ a také pracovní uplatnění po absolvování
studia.
Kontakty a komunikace s bývalými studenty.
Získání zpětné vazby o nastavení studijních oborů a specializací.
Možnosti umístění našich studentů na studentskou praxi a stáže.
K získání zpětné vazby, abychom věděli, v jakých odvětvích a na jakých pozicích se naši absolventi
uplatňují. Těmto odvětvím můžeme v budoucnu lépe uzpůsobit skladbu studijního programu. Data jsou
dále používána jako marketingový nástroj pravděpodobného cílení další inzerce.
Uplatnitelnost absolventů je jedním z rozhodujících kritérií hodnocení kvality studia a studentů. Doposud
neměla škola v tomto směru problém.
K informovanosti o segmentu trhu práce, kam naši absolventi buď nastupují, nebo kde již pracují. Toto
nám slouží ke stanovení kompetencí a schopností, kterými by měli naši absolventi disponovat.
Je to jedna z priorit školy jak pro oblast pedagogické kvality výuky, pro formování samotných výukových
procesů, pro přípravu nových akreditačních žádostí i pro průběh samotné praxe studentů ve vybraných
podnicích regionu, tak i pro oblast financování, kdy sledování zaměstnanosti absolventů je na
pravidelném programu jednání ve vedení školy.
Hodnotíme kvalitu a strukturu kompetencí, které jsou nastaveny pro absolventy, důležité je hodnocení
spokojenosti trhu s absolventem, sledování jeho dalšího vývoje pro zkvalitnění výuky a posílení
vybraných oblastí kompetencí dle šetření v praxi. Kvalitní absolvent je zárukou kvality, ta je zárukou
zájemců o studium a rozšiřování oboru. Hodnotíme v rámci spolupráce
s provozy, kde se dozvíme, že student nastoupil.
11
Ke strategickému řízení univerzity. Výzkumy se provádějí jednou za dva roky spolu s dalšími dotazy
absolventů. Vyhodnocení je prezentováno v rámci vedení VŠ a Kolegia rektora.
12
2. ZDROJE INFORMACÍ O UPLATNITELNOSTI ABSOLVENTŮ
NA TRHU PRÁCE
V této kapitole stručně uvádíme nejčastější zdroje získávání informací o uplatnitelnosti absolventů
vysokých škol na trhu práce – dotazníky, oficiální statistiky, kluby absolventů a další osobní kontakty s
absolventy. Diskutována jsou jejich pozitiva a negativa.
2.1 Dotazníky
Dotazníky jsou přirozeně nejčastější a nejjednodušší metodou sledování informací
o uplatnitelnosti absolventů na trhu práce. Distribuovány jsou především prostřednictvím e-mailu,
některé vysoké školy zasílají dotazníky i zaměstnavatelům svých absolventů.
Na základě výsledků jednotlivých šetření, které byly poskytnuty několika zúčastněnými vysokými
školami, i na základě popisu problematiky v odpovědích na otevřenou otázku týkající se metodiky,
lze detekovat množinu problémů, se kterými se vysoké školy při dotazníkovém šetření potýkají.
Jedná se především o nízkou míru response, větší zastoupení žen oproti mužům v datovém
souboru, chybějící kontaktní údaje, nedostatek motivace absolventů účastnit se šetření či náročnost
zpracování výsledků šetření.
2.1.1 Nízká míra response
Většina zúčastněných vysokých škol čelí při dotazníkových šetřeních uplatnitelnosti absolventů
nízké míře response, která znesnadňuje širší použití výsledků. Deklarovaná míra návratnosti se
pohybuje kolem 25–33 % (u distančních studentů až 50 %).
Některé školy proto upravují svoji metodiku sběru dat zejména zakládáním absolventských spolků,
prostřednictvím kterých by mělo být možné upevnit vztahy mezi vysokou školou a absolventy, a tím
i zvýšit míru návratnosti dotazníků.
2.1.2 Převládající komunikace absolventek oproti absolventům
Některé vysoké školy poukazují na standardní problém – návratnost dotazníků je signifikantně vyšší
v případě absolventek oproti absolventům. Tento problém je spjat především s nedostatečnou
motivací absolventa odpovídat na dotazníkové šetření. Šetření se týkají poměrně citlivých údajů,
navíc vyplňování dotazníku s sebou nese vysoké náklady příležitostí:
Jedna z vysokých škol uvedla, že průměrný čas k vyplnění dotazníku byl 6,5 minut. Je přitom reálné
uvažovat celkovou časovou náročnost vyplnění dotazníku kolem 15 minut. Jestliže absolventi-muži
zastávají vyšší (a tedy lépe placené) pozice (což je v souladu s řadou statistických šetření ČSÚ),
pak mají vyšší náklady příležitosti na vyplnění dotazníku (přínos z vyplnění dotazníku je pro
absolventa nulový).
13
2.1.3 Chybějící kontaktní údaje
Podle respondentů je problémem také přerušení vazeb mezi vysokou školou a absolventem. Školní
e-maily některých vysokých škol přestávají fungovat poté, co student ukončí studium (absolventi
mají často omezen přístup k internímu informačnímu systému školy). Absolventi také nemají po
ukončení studia důvod používat školní maily (už proto, že adresy tvoří často pouze číselné nebo
písmenné kódy, takže jsou tyto e-maily jen málo reprezentativní).
Nenáročným řešením této překážky je požádat po ukončení studia každého absolventa
o poskytnutí jeho e-mailové adresy a svolení s posíláním informačních materiálů a dotazníků.
2.1.4 Nedostatek motivace absolventů odpovídat
Jak jsme uvedli výše, vyplňování dotazníku je časově nákladné, což s sebou nese náklady
příležitosti. Dotazník se navíc týká relativně citlivých údajů, které agregovaně odrážejí představu
absolventa o jeho prestiži: zaměstnanost respektive nezaměstnanost, pracovní pozice, uplatnění
v oboru či úroveň příjmů jsou faktory tvořící prestiž absolventa, absolvent má výrazně silnější
motivaci poskytnout odpovědi v případě, že se subjektivně považuje za úspěšného.
Pokud mají tendenci poskytovat odpovědi především úspěšní (zaměstnaní) absolventi
s vyšší mzdou, dochází k v literatuře dobře popsanému efektu nadhodnocení úspěšnosti absolventů
na trhu práce. Vysoké školy pak mohou dostávat zkreslenou informaci o nadprůměrné úspěšnosti
svých absolventů ve srovnání s celorepublikovým průměrem. Publikování těchto statisticky
nadhodnocených výsledků pak může dále vést k vyššímu počtu absolventů v příslušných oborech a
jejich následnému ztíženému umístění na trhu práce (mimo obor).
Věrnosti a pravdivosti citlivých údajů (včetně vyšší míry návratnosti) může být dosaženo
dotazováním přímo u zaměstnavatelů absolventů. Tato metoda je však komunikačně
i časově náročnější a je vhodná zejména v případě zaměstnavatelů, kteří jsou partnery příslušné
vysoké školy, podílejí se na výuce či praxích studentů a mají sami zájem na co možná nejvyšší
kvalitě čerstvých absolventů.
2.1.5 Náročnost zpracování dotazníkového šetření
Dle některých vysokých škol je velmi náročné organizovat dotazníkové šetření každoročně, proto je
prováděno často v několikaletých periodách.
Nižší frekvence dotazníkového šetření nepředstavuje patrně větší problém z hlediska úpravy
studijních plánů či využití výsledků pro marketingové účely. Problematická však může být ve chvíli,
kdy mají výsledky sloužit jako podklady pro přizpůsobování rychle se měnícímu trhu práce.
2.2 Oficiální statistiky
Vysoké školy uvádějí jako zdroj podkladů pro sledování uplatnitelnosti svých absolventů některé
oficiální statistiky, respektive celostátní šetření. Mezi nejčastěji uváděnými zdroji jsou data
14
poskytovaná Českým statistickým úřadem nebo Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (MPSV).
Některé vysoké školy též uvádějí užší spolupráci s krajskými Úřady práce.
MPSV publikuje Pololetní statistiky absolventů škol a mladistvých v evidenci Úřadu práce
(http://portal.mpsv.cz/sz/stat/abs/polo). Tyto veřejně dostupné statistiky reflektují počet absolventů
v evidenci ÚP ČR podle škol a oborů.
Středisko vzdělávací politiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze zveřejňuje data týkající
se uplatnění absolventů vysokých škol nezaměstnanosti (projekty REFLEX 2006, REFLEX 2010 a
REFLEX 2013). Šetření je prováděno formou dotazníku distribuovaného absolventům veřejných,
státních i soukromých vysokých škol v České republice i jejich zaměstnavatelům. Projekt REFLEX
poskytuje velmi cennou zpětnou vazbu a umožňuje komplexní srovnání zúčastněných vysokých
škol, nevýhodou však je náročnost zpracování, a tedy i nízká frekvence získávání dat (další šetření
je plánováno na rok 2016).
2.3 Kluby absolventů
Řada veřejných i soukromých vysokých škol v České republice založila kluby absolventů, které
umožňují udržení kontaktu vysoké školy se svými absolventy. Absolventi bakalářského,
magisterského popřípadě doktorského stupně studia se do těchto klubů hlásí dobrovolně (případně
hradí členský poplatek) a uvádějí (v některých případech povinně) informace o svých
zaměstnavatelích včetně aktuální pozice v zaměstnání.
Členství může být ze strany absolventů motivováno řadou benefitů:
- členové dostávají pozvánky na společenské, odborné, sportovní nebo kulturní akce škol;
- získávají přednostní informace o nabídkách kurzů pro veřejnost;
- kluby umožňují profesní spolupráci se školou;
- členové získávají kontakty na kolegy;
- kluby poskytují slevy u partnerů vysoké školy;
- kluby organizují setkávání absolventů.
Vzhledem k dobrovolnosti členství však opět nemusí být monitorován reprezentativní vzorek
absolventů, což může vést k nadhodnocení či podhodnocení získaných dat.
2.4 Osobní kontakt s absolventy
Část vysokých škol uvedla jako zdroj získávání informací o uplatitelnosti absolventů kontakty
s vybranými absolventy osobní kontakt prostřednictvím e-mailové komunikace nebo osobních
pohovorů. Negativem této formy získávání informací je opět vzorek absolventů, který nemusí být
reprezentativní – lze předpokládat, že v osobním kontaktu s vysokou školou budou opět spíše
úspěšní absolventi, kteří byli navíc se svojí školou spokojeni.
15
3. OKRUHY POUŽÍVANÝCH OTÁZEK – PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE
Většina (85 %) respondentů uvedla, že by jejich školy využily návrh jednotného dotazníku využitelného
pro šetření uplatnitelnosti absolventů na trhu práce. V této kapitole proto prezentujeme příklady dobré
praxe založené na stávajících dotaznících a výsledcích šetření, které část zúčastněných vysokých škol
pro účely této zprávy poskytla. Otázky jsou vhodně rozčleněny do několika tematických okruhů tak, aby
je bylo možné použít pro tvorbu návrhu jednotného dotazníku.
Nejprve uvedeme sadu otázek určených pro zaměstnavatele. Tyto otázky jsou členěny do čtyř okruhů.
První okruh zjišťuje charakteristiku zaměstnavatele, druhý zjišťuje obecně přístup zaměstnavatele
k přijímání absolventů. Třetí série otázek se týká přijímacího řízení konkrétního absolventa, v poslední
části hodnotí zaměstnavatel schopnosti a dovednosti zaměstnaného absolventa. Výběr otázek by měl
být vhodně zúžen dle zaměření vysoké školy, která šetření provádí. Hodnocení jednotlivých složek lze
ideálně provádět na škále 1–5 (1 = výborné, 5 = nedostatečné). Pokud se vysoká škola rozhodne
zařadit dotaz týkající se mezd a platů, lze doporučit zařazení nabídky formou intervalů tak, aby firmy
nemusely poskytovat citlivé údaje.
Druhá sada otázek se týká samotného absolventa (pokud není dotazník distribuován i zaměstnavateli,
je vhodné doplnit tyto otázky otázkami z první sady). Otázky jsou opět členěny do čtyř okruhů. První
okruh se týká osobní charakteristiky absolventa, druhý pak jeho pracovní kariéry. Ve třetí části je
absolvent dotazován na současnou pracovní pozici a finanční ohodnocení, ve čtvrté části poskytuje
absolvent zpětnou vazbu sloužící k srovnání subjektivních přínosů studia na dané vysoké škole
z hlediska dosavadní praxe.
16
OTÁZKY PRO ZAMĚSTNAVATELE
Charakteristika
zaměstnavatele
Sektor působení (OKEČ)
Lokalita
Počet zaměstnanců
Struktura zaměstnanců z hlediska vzdělání
Přínosy absolventů
Přijímáte absolventy VŠ?
Zhodnoťte přínosy absolventů obecně v následujících oblastech:
- nízké náklady
- komunikační zdatnost
- teoretický přínos
- netrpí podnikovou slepotou
- přinášejí nové podnětné myšlenky
- možnost vychovat si pracovníka
Výběr absolventa
jako zaměstnance
Rok přijetí absolventa VŠ do zaměstnání
Která kritéria vás vedla k přijetí tohoto absolventa?
Byla absolvovaná praxe rozhodující podmínkou při přijetí tohoto
absolventa do vaší organizace?
Prošel u Vás náš absolvent školením, aby mohl vykonávat své povolání?
Jak dlouho trvalo zapracování absolventa, aby mohl vykonávat bezproblémově své povolání?
Shoduje se obor, který absolvent vystudoval, s oborem, ve kterém nyní pracuje?
Hodnocení pracovního
výkonu zaměstnance
Zhodnoťte schopnosti absolventa:
hard skills
- praktické dovednosti
- teoretické znalosti
- práce s ICT
- odborná připravenost absolventa
- jazykové znalosti
- znalosti odborného cizího jazyka
soft skills
- komunikační zdatnost
- týmová práce
- pracovní nasazení, přesnost a dochvilnost
- pracovní výkon
- schopnost rychlé adaptace absolventa do pracovního poměru
celkové hodnocení zaměstnavatelem
- celkový přínos absolventa pro organizaci
- zájem zaměstnat absolventa i v budoucnu
17
OTÁZKY PRO ABSOLVENTA
Charakteristika
absolventa
Pohlaví
Věk
Forma studia
Rok ukončení studia
Nejvyšší dosažený stupeň vzdělání
Fakulta
Studijní program
Studijní obor
Pokračoval jste v dalším studiu?
Vývoj kariéry
absolventa
Získal jste během studia odbornou praxi?
Pracoval jste již během studia?
Máte v současné době zaměstnání?
Jak jste získal své pracovní místo?
Jak dlouho jste hledal první zaměstnání po ukončení studia?
Pracujete ve vystudovaném oboru?
Bylo na Vaši pracovní pozici požadováno vysokoškolské vzdělání?
Pracovní pozice
a mzda
Na jaké pozici pracujete?
Odpovídá Vaše pracovní pozice Vašemu vzdělání?
Odpovídá Vaše finanční ohodnocení Vašim představám?
Jaká byla výše Vaší nástupní mzdy po absolvování VŠ?
Jaká je výše Vaší současné mzdy?
Vysoká škola jako
příprava na trh práce
Jak hodnotíte kvalitu vzdělání s ohledem na požadavky praxe?
Jsou znalosti a dovednosti, které jste během studia získali, využitelné v praxi?
Které dovednosti, odbornosti atd. jste postrádali při výuce na vaší škole, a které jsou zároveň
požadovány na Vaší současné pozici?
Jaké změny z hlediska přípravy na praxi byste škole doporučil?
18
Závěry a doporučení
Dotazníkové šetření provedené v rámci VIII. doplňkového úkolu projektu IPN KREDO zřetelně ukázalo,
že veřejné a soukromé vysoké školy v České republice přikládají monitorování uplatnitelnosti svých
absolventů na trhu práce značný význam. Výsledky individuálních šetření i celonárodních statistických
průzkumů poskytují vysokým školám cennou zpětnou vazbu pro účely sestavování studijních plánů a
skladby předmětů, marketingové účely při náboru nových studentů i spolupráci vysoké školy s praxí.
Zjišťování uplatnitelnosti absolventů nabývá různých forem, převažují však tradiční dotazníková šetření.
Dotazníková šetření jsou však zatížena řadou tradičních problémů jako je nízká míra response nebo
riziko nereprezentativní množiny respondentů. Podle našeho názoru však skýtají značný (a patrně ne
zcela využitý) potenciál kluby absolventů.
Jedním z dílčích cílů této zprávy bylo posoudit možnost jednotného šetření pro vysoké školy v České
republice. Veřejné a zejména soukromé vysoké školy v České republice se však signifikantně liší
v závislosti na svém zaměření, skladbě studentů či dalších charakteristikách, plně jednotné centrální
šetření proto po analýze odpovědí zúčastněných škol doporučit nelze. Není například možné podle
jednotného šetření posuzovat uplatnění absolventů umělecky zaměřených vysokých škol, státních
vysokých škol, vysoké školy zaměřené na trh realit a tradičních univerzit. Efektivita centrálního
jednotného šetření také selhává v případě řady soukromých vysokých škol, jejichž absolventi byli
zaměstnaní už během studia a pouze si doplňovali potřebné vzdělání. Pro praktické účely veřejných a
soukromých vysokých škol, které z výše uvedených důvodů nemají zájem o návrh jednotného
dotazníku, lze doporučit dále popsaný vhodný mix zdrojů získávání informací. Hlavním přínosem tohoto
informačního mixu je snížení finančních i časových nákladů na zpracování dotazníkových šetření, která
jsou zatížena řadou problematických aspektů. Informační mix navíc reflektuje potřeby vysoké školy
(zpětná vazba pro úpravu studijních plánů), studentů a absolventů (co možná nejvhodnější příprava na
praxi), zaměstnavatelů (kvalitní absolventi, které lze v krátkém čase a bez vysokých dodatečných
nákladů zapojit do praxe) i České republiky (funkční a flexibilní trh práce absolventů).
Informační mix je založen na třech vzájemně se doplňujících pilířích:
1. Výsledky šetření REFLEX.
2. Dotazování členů akademického klubu vysoké školy.
3. Dotazníkové šetření mezi zaměstnavateli, kteří jsou partnery příslušné vysoké školy.
Výsledky šetření REFLEX poskytují velmi kvalitní a komplexní celostátní hodnocení uplatnitelnosti
absolventů veřejných i soukromých vysokých škol. Jeho hlavní slabina – nízká frekvence publikování
výsledků – může být překlenuta právě posílením druhého a třetího zdroje informací.
19
Dotazování členů akademického klubu sice nezahrnuje plně reprezentativní výběr absolventů,
umožňuje však vysoké škole získat kvalitní, důkladnější a komplexní zpětnou vazbu v pravidelných
intervalech a především sledovat dlouhodobý vývoj kariéry jednotlivých absolventů.
Dotazníkové šetření, které je obecně časově náročné a je zatíženo nízkou mírou response,
doporučujeme omezit výlučně na pravidelné dotazování partnerských zaměstnavatelů, kteří s vysokou
školou dlouhodobě spolupracují a zaměstnávají její absolventy. V takovém případě lze očekávat
vysokou míru response i vyšší věrnost a pravdivost údajů, protože jsou to právě partneři, kteří mají
zájem na získávání dlouhodobě kvalitních a pro praxi dobře připravených absolventů.
Navržený mix informací nevyžaduje žádné dodatečné náklady MŠMT ČR ani jednotlivých veřejných a
soukromých vysokých škol, snižuje časovou náročnost na tvorbu, distribuci
a zpracování dotazníků, neklade plošně nároky na nezainteresované absolventy a zaměstnavatele, a
především umožňuje efektivně vytěžit maximum vysoce kvalitních informací
o uplatnitelnosti absolventů za účelem dalšího zlepšování kompatibility terciárního vzdělávání a trhu
práce v České republice.
Vzhledem k zájmu většiny vysokých škol o návrh jednotného dotazníku však považujeme za užitečné
připravit dotazník sestávající jednak z části společné všem vysokým školám, jednak z modulů
zaměřených na jednotlivé typy vysokých škol a jejich potřeby. Jako základ tohoto dotazníku lze použít
okruhy otázek prezentovaných jako příklady dobré praxe ve třetí kapitole této závěrečné zprávy.
Jednotlivé moduly pak navrhujeme doplnit a rozšířit v rámci navazujícího dílčího úkolu IPN KREDO na
základě konzultací prostřednictvím elektronického dotazníku distribuovaného vysokým školám, které o
jednotný návrh šetření projevily zájem. Takto navržený dotazník by pak mohl být vysokými školami
účinně začleněn i do výše popsaného informačního mixu.
20
Seznam obrázků
Obrázek 1: Sleduje Vaše škola uplatnění svých absolventů v praxi?...................................................................... 4
Obrázek 2: Nakolik je pro Vaši vysokou školu důležité šetření uplatnitelnosti absolventů ...................................... 5
Obrázek 3: Sledují jednotlivé fakulty Vaší školy uplatnění svých absolventů v praxi? ............................................ 6
Obrázek 4: Využila by Vaše škola návrh případného jednotného dotazníku šetření absolventů?........................... 7
Obrázek 5: Využila by Vaše škola návrh případného jednotného dotazníku šetření ab solventů? Členění dle
sledovanosti uplatnění absolventů vysokou školu................................................................................................... 8
Obrázek 6: K jakému účelu jsou data získaná z šetření uplatnitelnosti absolventů využívána?.............................. 8
21
Seznam tabulek
Tabulka 1: Sleduje Vaše škola uplatnění svých absolventů v praxi? Absolutní četnosti. ........................................ 4
Tabulka 2: Nakolik je pro Vaši vysokou školu důležité šetření uplatnitelnosti absolventů na trhu práce? Absolutní
četnosti.................................................................................................................................................................... 5
Tabulka 3: Plánuje Vaše škola sledovat uplatnění svých absolventů na trhu práce v budoucnu?.......................... 5
Tabulka 4: Sledují jednotlivé fakulty Vaší školy uplatnění svých absolventů v praxi? ............................................. 6
Tabulka 5: Využila by Vaše škola návrh případného jednotného dotazníku šetření absolventů? ........................... 7
Tabulka 6: Vybrané odpovědi respondentů na otázku ............................................................................................ 9

Recommandé

Doplňkový úkol č. XVI - Uplatnitelnost absolventů na trhu práce – návrh jedno... par
Doplňkový úkol č. XVI - Uplatnitelnost absolventů na trhu práce – návrh jedno...Doplňkový úkol č. XVI - Uplatnitelnost absolventů na trhu práce – návrh jedno...
Doplňkový úkol č. XVI - Uplatnitelnost absolventů na trhu práce – návrh jedno...MŠMT IPN KREDO
374 vues26 diapositives
Doplňkový úkol č. XIII - Zajišťování a hodnocení kvality na VŠ par
Doplňkový úkol č. XIII - Zajišťování a hodnocení kvality na VŠDoplňkový úkol č. XIII - Zajišťování a hodnocení kvality na VŠ
Doplňkový úkol č. XIII - Zajišťování a hodnocení kvality na VŠMŠMT IPN KREDO
465 vues185 diapositives
Doplňkový úkol č. III - Komunikace s absolventy - ALUMNI par
Doplňkový úkol č. III - Komunikace s absolventy - ALUMNIDoplňkový úkol č. III - Komunikace s absolventy - ALUMNI
Doplňkový úkol č. III - Komunikace s absolventy - ALUMNIMŠMT IPN KREDO
293 vues24 diapositives
Rámcová metodika - Systém zajišťování a vnitřního hodnocení kvality par
Rámcová metodika - Systém zajišťování a vnitřního hodnocení kvalityRámcová metodika - Systém zajišťování a vnitřního hodnocení kvality
Rámcová metodika - Systém zajišťování a vnitřního hodnocení kvalityMŠMT IPN KREDO
549 vues101 diapositives
Soubor podkladů pro strategické rozhodování – Kvalitní vzdělávání par
Soubor podkladů pro strategické rozhodování – Kvalitní vzděláváníSoubor podkladů pro strategické rozhodování – Kvalitní vzdělávání
Soubor podkladů pro strategické rozhodování – Kvalitní vzděláváníMŠMT IPN KREDO
635 vues50 diapositives
Soubor podkladů pro strategické rozhodování – Řízení VŠ par
Soubor podkladů pro strategické rozhodování – Řízení VŠSoubor podkladů pro strategické rozhodování – Řízení VŠ
Soubor podkladů pro strategické rozhodování – Řízení VŠMŠMT IPN KREDO
546 vues29 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Externí hodnocení kvality výuky zahraničními studenty českých vysokých škol par
Externí hodnocení kvality výuky zahraničními studenty českých vysokých školExterní hodnocení kvality výuky zahraničními studenty českých vysokých škol
Externí hodnocení kvality výuky zahraničními studenty českých vysokých školMŠMT IPN KVALITA
796 vues58 diapositives
Doporučené změny vnitřních předpisů VVŠ par
Doporučené změny vnitřních předpisů VVŠDoporučené změny vnitřních předpisů VVŠ
Doporučené změny vnitřních předpisů VVŠMEYS, MŠMT in Czech
488 vues14 diapositives
MALÉ PILOTNÍ HODNOCENÍ A VYUŽITÍ IS VaVaI JAKO NÁSTROJE PŘI HODNOCENÍ / Záv... par
MALÉ PILOTNÍ HODNOCENÍ A VYUŽITÍ IS VaVaI JAKO NÁSTROJE PŘI HODNOCENÍ / Záv...MALÉ PILOTNÍ HODNOCENÍ A VYUŽITÍ IS VaVaI JAKO NÁSTROJE PŘI HODNOCENÍ / Záv...
MALÉ PILOTNÍ HODNOCENÍ A VYUŽITÍ IS VaVaI JAKO NÁSTROJE PŘI HODNOCENÍ / Záv...MEYS, MŠMT in Czech
538 vues37 diapositives
Soubor podkladů pro strategické rozhodování – Internacionalizace par
Soubor podkladů pro strategické rozhodování – InternacionalizaceSoubor podkladů pro strategické rozhodování – Internacionalizace
Soubor podkladů pro strategické rozhodování – InternacionalizaceMŠMT IPN KREDO
407 vues21 diapositives
Harmonogram postupných kroků realizace návrhů nového hodnocení a financování ... par
Harmonogram postupných kroků realizace návrhů nového hodnocení a financování ...Harmonogram postupných kroků realizace návrhů nového hodnocení a financování ...
Harmonogram postupných kroků realizace návrhů nového hodnocení a financování ...MEYS, MŠMT in Czech
843 vues19 diapositives
Soubor podkladů pro strategické rozhodování – Efektivní financování par
Soubor podkladů pro strategické rozhodování – Efektivní financováníSoubor podkladů pro strategické rozhodování – Efektivní financování
Soubor podkladů pro strategické rozhodování – Efektivní financováníMŠMT IPN KREDO
482 vues62 diapositives

Tendances(20)

Externí hodnocení kvality výuky zahraničními studenty českých vysokých škol par MŠMT IPN KVALITA
Externí hodnocení kvality výuky zahraničními studenty českých vysokých školExterní hodnocení kvality výuky zahraničními studenty českých vysokých škol
Externí hodnocení kvality výuky zahraničními studenty českých vysokých škol
MALÉ PILOTNÍ HODNOCENÍ A VYUŽITÍ IS VaVaI JAKO NÁSTROJE PŘI HODNOCENÍ / Záv... par MEYS, MŠMT in Czech
MALÉ PILOTNÍ HODNOCENÍ A VYUŽITÍ IS VaVaI JAKO NÁSTROJE PŘI HODNOCENÍ / Záv...MALÉ PILOTNÍ HODNOCENÍ A VYUŽITÍ IS VaVaI JAKO NÁSTROJE PŘI HODNOCENÍ / Záv...
MALÉ PILOTNÍ HODNOCENÍ A VYUŽITÍ IS VaVaI JAKO NÁSTROJE PŘI HODNOCENÍ / Záv...
Soubor podkladů pro strategické rozhodování – Internacionalizace par MŠMT IPN KREDO
Soubor podkladů pro strategické rozhodování – InternacionalizaceSoubor podkladů pro strategické rozhodování – Internacionalizace
Soubor podkladů pro strategické rozhodování – Internacionalizace
MŠMT IPN KREDO407 vues
Harmonogram postupných kroků realizace návrhů nového hodnocení a financování ... par MEYS, MŠMT in Czech
Harmonogram postupných kroků realizace návrhů nového hodnocení a financování ...Harmonogram postupných kroků realizace návrhů nového hodnocení a financování ...
Harmonogram postupných kroků realizace návrhů nového hodnocení a financování ...
Soubor podkladů pro strategické rozhodování – Efektivní financování par MŠMT IPN KREDO
Soubor podkladů pro strategické rozhodování – Efektivní financováníSoubor podkladů pro strategické rozhodování – Efektivní financování
Soubor podkladů pro strategické rozhodování – Efektivní financování
MŠMT IPN KREDO482 vues
Externí hodnocení kvality výuky studenty českých vysokých škol par MŠMT IPN KVALITA
Externí hodnocení kvality výuky studenty českých vysokých školExterní hodnocení kvality výuky studenty českých vysokých škol
Externí hodnocení kvality výuky studenty českých vysokých škol
MŠMT IPN KVALITA 1.4K vues
Doplňkový úkol č. VII - Aplikace Metodiky EFIN na hlavní procesy par MŠMT IPN KREDO
Doplňkový úkol č. VII - Aplikace Metodiky EFIN na hlavní procesyDoplňkový úkol č. VII - Aplikace Metodiky EFIN na hlavní procesy
Doplňkový úkol č. VII - Aplikace Metodiky EFIN na hlavní procesy
MŠMT IPN KREDO315 vues
Financování vysokého školství a vysokoškolských institucí par MŠMT IPN KREDO
Financování vysokého školství a vysokoškolských institucíFinancování vysokého školství a vysokoškolských institucí
Financování vysokého školství a vysokoškolských institucí
MŠMT IPN KREDO413 vues
Hlavní úkol č. 3 - Slovník pojmů strategického řízení v pojetí IPN KREDO par MŠMT IPN KREDO
Hlavní úkol č. 3 - Slovník pojmů strategického řízení v pojetí IPN KREDOHlavní úkol č. 3 - Slovník pojmů strategického řízení v pojetí IPN KREDO
Hlavní úkol č. 3 - Slovník pojmů strategického řízení v pojetí IPN KREDO
MŠMT IPN KREDO2.2K vues
Podklady a doporučení pro zapracování do věcného záměru zákona nahrazujícího ... par MEYS, MŠMT in Czech
Podklady a doporučení pro zapracování do věcného záměru zákona nahrazujícího ...Podklady a doporučení pro zapracování do věcného záměru zákona nahrazujícího ...
Podklady a doporučení pro zapracování do věcného záměru zákona nahrazujícího ...
Hodnocení výstupů ze vzdělávání a dalších aspektů vzdělávacího procesu absolv... par MŠMT IPN KVALITA
Hodnocení výstupů ze vzdělávání a dalších aspektů vzdělávacího procesu absolv...Hodnocení výstupů ze vzdělávání a dalších aspektů vzdělávacího procesu absolv...
Hodnocení výstupů ze vzdělávání a dalších aspektů vzdělávacího procesu absolv...
MŠMT IPN KVALITA 1.1K vues
ESF: Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost par Janek Wagner
ESF: Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnostESF: Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost
ESF: Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost
Janek Wagner593 vues
Financování vysokého školství ve světě: mezinárodní zkušenosti, inspirace a t... par MŠMT IPN KREDO
Financování vysokého školství ve světě: mezinárodní zkušenosti, inspirace a t...Financování vysokého školství ve světě: mezinárodní zkušenosti, inspirace a t...
Financování vysokého školství ve světě: mezinárodní zkušenosti, inspirace a t...
MŠMT IPN KREDO600 vues
Analýza vykazování nepřímých nákladů v projektech VaVaI par MŠMT IPN KREDO
Analýza vykazování nepřímých nákladů v projektech VaVaIAnalýza vykazování nepřímých nákladů v projektech VaVaI
Analýza vykazování nepřímých nákladů v projektech VaVaI
MŠMT IPN KREDO2.4K vues
Hodnocení výzkumných organizací v oblasti lékařských věd dle návrhu nového sy... par MEYS, MŠMT in Czech
Hodnocení výzkumných organizací v oblasti lékařských věd dle návrhu nového sy...Hodnocení výzkumných organizací v oblasti lékařských věd dle návrhu nového sy...
Hodnocení výzkumných organizací v oblasti lékařských věd dle návrhu nového sy...
EUROSTUDENT V: Základní výsledky šetření postojů a životních podmínek studen... par MŠMT IPN KREDO
EUROSTUDENT V: Základní výsledky šetření postojů a životních podmínek studen...EUROSTUDENT V: Základní výsledky šetření postojů a životních podmínek studen...
EUROSTUDENT V: Základní výsledky šetření postojů a životních podmínek studen...
MŠMT IPN KREDO376 vues
Soubor podkladů pro strategické rozhodování – Otevřenost informační par MŠMT IPN KREDO
Soubor podkladů pro strategické rozhodování – Otevřenost informačníSoubor podkladů pro strategické rozhodování – Otevřenost informační
Soubor podkladů pro strategické rozhodování – Otevřenost informační
MŠMT IPN KREDO349 vues
Návrh obecných zásad hodnocení programů účelové podpory VVI a potřebných syst... par MEYS, MŠMT in Czech
Návrh obecných zásad hodnocení programů účelové podpory VVI a potřebných syst...Návrh obecných zásad hodnocení programů účelové podpory VVI a potřebných syst...
Návrh obecných zásad hodnocení programů účelové podpory VVI a potřebných syst...

En vedette

Teorias asociasionistas y conductistas par
Teorias asociasionistas y conductistasTeorias asociasionistas y conductistas
Teorias asociasionistas y conductistasyoyis16
362 vues30 diapositives
Marcas de corrección par
Marcas de correcciónMarcas de corrección
Marcas de correcciónCarolina Duran
60 vues1 diapositive
Přehledová mapa oblastí aktivit vysoké školy s odkazy na ostatní IPN par
Přehledová mapa oblastí aktivit vysoké školy s odkazy na ostatní IPNPřehledová mapa oblastí aktivit vysoké školy s odkazy na ostatní IPN
Přehledová mapa oblastí aktivit vysoké školy s odkazy na ostatní IPNMŠMT IPN KREDO
352 vues15 diapositives
Návrh ukazatelů výkonu a kvality pro financování vysokých škol par
Návrh ukazatelů výkonu a kvality pro financování vysokých školNávrh ukazatelů výkonu a kvality pro financování vysokých škol
Návrh ukazatelů výkonu a kvality pro financování vysokých školMŠMT IPN KREDO
410 vues44 diapositives
Los orígenes del conductismo par
Los orígenes del conductismoLos orígenes del conductismo
Los orígenes del conductismoAndrés González Millán
1.4K vues3 diapositives
Sponsorship Infographic par
Sponsorship InfographicSponsorship Infographic
Sponsorship InfographicLucy James
131 vues1 diapositive

En vedette(16)

Teorias asociasionistas y conductistas par yoyis16
Teorias asociasionistas y conductistasTeorias asociasionistas y conductistas
Teorias asociasionistas y conductistas
yoyis16362 vues
Přehledová mapa oblastí aktivit vysoké školy s odkazy na ostatní IPN par MŠMT IPN KREDO
Přehledová mapa oblastí aktivit vysoké školy s odkazy na ostatní IPNPřehledová mapa oblastí aktivit vysoké školy s odkazy na ostatní IPN
Přehledová mapa oblastí aktivit vysoké školy s odkazy na ostatní IPN
MŠMT IPN KREDO352 vues
Návrh ukazatelů výkonu a kvality pro financování vysokých škol par MŠMT IPN KREDO
Návrh ukazatelů výkonu a kvality pro financování vysokých školNávrh ukazatelů výkonu a kvality pro financování vysokých škol
Návrh ukazatelů výkonu a kvality pro financování vysokých škol
MŠMT IPN KREDO410 vues
Sponsorship Infographic par Lucy James
Sponsorship InfographicSponsorship Infographic
Sponsorship Infographic
Lucy James131 vues
Guía para redactar una receta de cocina par Carolina Duran
Guía para redactar una receta de cocinaGuía para redactar una receta de cocina
Guía para redactar una receta de cocina
Carolina Duran4K vues
Selecting a good topic par Amar Bhatti
Selecting a good topicSelecting a good topic
Selecting a good topic
Amar Bhatti257 vues
Մարգարիտա Ալեքսանյան par norclassweb
Մարգարիտա ԱլեքսանյանՄարգարիտա Ալեքսանյան
Մարգարիտա Ալեքսանյան
norclassweb260 vues
Անի Մինասյան par norclassweb
Անի ՄինասյանԱնի Մինասյան
Անի Մինասյան
norclassweb412 vues
Աննա Բաղդասարյան par norclassweb
Աննա ԲաղդասարյանԱննա Բաղդասարյան
Աննա Բաղդասարյան
norclassweb268 vues
Memoria de actividades 2015 par INVATTUR
Memoria de actividades 2015Memoria de actividades 2015
Memoria de actividades 2015
INVATTUR645 vues
Peranan pendidikan par abbas usn
Peranan pendidikanPeranan pendidikan
Peranan pendidikan
abbas usn11K vues

Similaire à Doplňkový úkol č. VIII - Uplatnitelnost absolventů na trhu práce

VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů IPN KREDO par
VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů IPN KREDOVŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů IPN KREDO
VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů IPN KREDOMŠMT IPN KREDO
209 vues16 diapositives
Výsledky šetření DOKTORANDI 2014 par
Výsledky šetření DOKTORANDI 2014Výsledky šetření DOKTORANDI 2014
Výsledky šetření DOKTORANDI 2014MEYS, MŠMT in Czech
824 vues169 diapositives
Analýza potřebnosti Národního informačního systému vysokých škol par
Analýza potřebnosti Národního informačního systému vysokých školAnalýza potřebnosti Národního informačního systému vysokých škol
Analýza potřebnosti Národního informačního systému vysokých školMŠMT IPN KREDO
344 vues58 diapositives
Metodika pro periodické hodnocení akademických pracovníků par
Metodika pro periodické hodnocení akademických pracovníkůMetodika pro periodické hodnocení akademických pracovníků
Metodika pro periodické hodnocení akademických pracovníkůMŠMT IPN KVALITA
1.8K vues64 diapositives
Metodika komplexního hodnocení kvality ITV/VŠ par
Metodika komplexního hodnocení kvality ITV/VŠMetodika komplexního hodnocení kvality ITV/VŠ
Metodika komplexního hodnocení kvality ITV/VŠMŠMT IPN KVALITA
2K vues91 diapositives
Systém managementu kvality ITV/VŠ (Pokyny k uplatnění výsledků hodnocení kva... par
Systém managementu kvality ITV/VŠ (Pokyny k uplatnění výsledků hodnocení kva...Systém managementu kvality ITV/VŠ (Pokyny k uplatnění výsledků hodnocení kva...
Systém managementu kvality ITV/VŠ (Pokyny k uplatnění výsledků hodnocení kva...MŠMT IPN KVALITA
835 vues19 diapositives

Similaire à Doplňkový úkol č. VIII - Uplatnitelnost absolventů na trhu práce(10)

VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů IPN KREDO par MŠMT IPN KREDO
VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů IPN KREDOVŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů IPN KREDO
VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů IPN KREDO
MŠMT IPN KREDO209 vues
Analýza potřebnosti Národního informačního systému vysokých škol par MŠMT IPN KREDO
Analýza potřebnosti Národního informačního systému vysokých školAnalýza potřebnosti Národního informačního systému vysokých škol
Analýza potřebnosti Národního informačního systému vysokých škol
MŠMT IPN KREDO344 vues
Metodika pro periodické hodnocení akademických pracovníků par MŠMT IPN KVALITA
Metodika pro periodické hodnocení akademických pracovníkůMetodika pro periodické hodnocení akademických pracovníků
Metodika pro periodické hodnocení akademických pracovníků
MŠMT IPN KVALITA 1.8K vues
Systém managementu kvality ITV/VŠ (Pokyny k uplatnění výsledků hodnocení kva... par MŠMT IPN KVALITA
Systém managementu kvality ITV/VŠ (Pokyny k uplatnění výsledků hodnocení kva...Systém managementu kvality ITV/VŠ (Pokyny k uplatnění výsledků hodnocení kva...
Systém managementu kvality ITV/VŠ (Pokyny k uplatnění výsledků hodnocení kva...
Srovnání způsobu hodnocení programů zaměřených na podporu dlouhodobé spoluprá... par MEYS, MŠMT in Czech
Srovnání způsobu hodnocení programů zaměřených na podporu dlouhodobé spoluprá...Srovnání způsobu hodnocení programů zaměřených na podporu dlouhodobé spoluprá...
Srovnání způsobu hodnocení programů zaměřených na podporu dlouhodobé spoluprá...
Spolupráce na bibliometrických zprávách pro pilotní ověření / Alena Cibulcová par MEYS, MŠMT in Czech
Spolupráce na bibliometrických zprávách pro pilotní ověření / Alena CibulcováSpolupráce na bibliometrických zprávách pro pilotní ověření / Alena Cibulcová
Spolupráce na bibliometrických zprávách pro pilotní ověření / Alena Cibulcová
Analýza vykazování nepřímých nákladů v projektech VaVaI par MŠMT IPN KREDO
Analýza vykazování nepřímých nákladů v projektech VaVaIAnalýza vykazování nepřímých nákladů v projektech VaVaI
Analýza vykazování nepřímých nákladů v projektech VaVaI
MŠMT IPN KREDO605 vues

Plus de MŠMT IPN KREDO

Příloha č. 1 / Postoje poskytovatelů k jednotnému přístupu vykazování nepřímy... par
Příloha č. 1 / Postoje poskytovatelů k jednotnému přístupu vykazování nepřímy...Příloha č. 1 / Postoje poskytovatelů k jednotnému přístupu vykazování nepřímy...
Příloha č. 1 / Postoje poskytovatelů k jednotnému přístupu vykazování nepřímy...MŠMT IPN KREDO
324 vues11 diapositives
Analýza systému financování veřejných vysokých škol v České republice v le... par
Analýza systému financování veřejných vysokých škol v České republice v le...Analýza systému financování veřejných vysokých škol v České republice v le...
Analýza systému financování veřejných vysokých škol v České republice v le...MŠMT IPN KREDO
551 vues20 diapositives
Financování veřejných vysokých škol v letech 2012-2015 par
Financování veřejných vysokých škol v letech 2012-2015Financování veřejných vysokých škol v letech 2012-2015
Financování veřejných vysokých škol v letech 2012-2015MŠMT IPN KREDO
198 vues159 diapositives
Financování veřejných vysokých škol v letech 2010-2015 par
Financování veřejných vysokých škol v letech 2010-2015Financování veřejných vysokých škol v letech 2010-2015
Financování veřejných vysokých škol v letech 2010-2015MŠMT IPN KREDO
249 vues14 diapositives
Rozpočty příspěvků VVŠ 2010-2015: Vítězové a poražení par
Rozpočty příspěvků VVŠ 2010-2015: Vítězové a poraženíRozpočty příspěvků VVŠ 2010-2015: Vítězové a poražení
Rozpočty příspěvků VVŠ 2010-2015: Vítězové a poraženíMŠMT IPN KREDO
244 vues109 diapositives
Financování veřejných vysokých škol v letech 2011-2015 par
Financování veřejných vysokých škol v letech 2011-2015Financování veřejných vysokých škol v letech 2011-2015
Financování veřejných vysokých škol v letech 2011-2015MŠMT IPN KREDO
175 vues26 diapositives

Plus de MŠMT IPN KREDO(17)

Příloha č. 1 / Postoje poskytovatelů k jednotnému přístupu vykazování nepřímy... par MŠMT IPN KREDO
Příloha č. 1 / Postoje poskytovatelů k jednotnému přístupu vykazování nepřímy...Příloha č. 1 / Postoje poskytovatelů k jednotnému přístupu vykazování nepřímy...
Příloha č. 1 / Postoje poskytovatelů k jednotnému přístupu vykazování nepřímy...
MŠMT IPN KREDO324 vues
Analýza systému financování veřejných vysokých škol v České republice v le... par MŠMT IPN KREDO
Analýza systému financování veřejných vysokých škol v České republice v le...Analýza systému financování veřejných vysokých škol v České republice v le...
Analýza systému financování veřejných vysokých škol v České republice v le...
MŠMT IPN KREDO551 vues
Financování veřejných vysokých škol v letech 2012-2015 par MŠMT IPN KREDO
Financování veřejných vysokých škol v letech 2012-2015Financování veřejných vysokých škol v letech 2012-2015
Financování veřejných vysokých škol v letech 2012-2015
MŠMT IPN KREDO198 vues
Financování veřejných vysokých škol v letech 2010-2015 par MŠMT IPN KREDO
Financování veřejných vysokých škol v letech 2010-2015Financování veřejných vysokých škol v letech 2010-2015
Financování veřejných vysokých škol v letech 2010-2015
MŠMT IPN KREDO249 vues
Rozpočty příspěvků VVŠ 2010-2015: Vítězové a poražení par MŠMT IPN KREDO
Rozpočty příspěvků VVŠ 2010-2015: Vítězové a poraženíRozpočty příspěvků VVŠ 2010-2015: Vítězové a poražení
Rozpočty příspěvků VVŠ 2010-2015: Vítězové a poražení
MŠMT IPN KREDO244 vues
Financování veřejných vysokých škol v letech 2011-2015 par MŠMT IPN KREDO
Financování veřejných vysokých škol v letech 2011-2015Financování veřejných vysokých škol v letech 2011-2015
Financování veřejných vysokých škol v letech 2011-2015
MŠMT IPN KREDO175 vues
EUROSTUDENT V: Vybrané výsledky šetření v České republice par MŠMT IPN KREDO
EUROSTUDENT V: Vybrané výsledky šetření v České republiceEUROSTUDENT V: Vybrané výsledky šetření v České republice
EUROSTUDENT V: Vybrané výsledky šetření v České republice
MŠMT IPN KREDO573 vues
Průzkum informačních portálů v souvislosti s informacemi o VŠ ve Finsku par MŠMT IPN KREDO
Průzkum informačních portálů v souvislosti s informacemi o VŠ ve FinskuPrůzkum informačních portálů v souvislosti s informacemi o VŠ ve Finsku
Průzkum informačních portálů v souvislosti s informacemi o VŠ ve Finsku
MŠMT IPN KREDO160 vues
Průzkum informačních portálů v souvislosti s informacemi o VŠ v Belgii par MŠMT IPN KREDO
Průzkum informačních portálů v souvislosti s informacemi o VŠ v BelgiiPrůzkum informačních portálů v souvislosti s informacemi o VŠ v Belgii
Průzkum informačních portálů v souvislosti s informacemi o VŠ v Belgii
MŠMT IPN KREDO315 vues
Průzkum informačních portálů v souvislosti s informacemi o VŠ v Dánsku par MŠMT IPN KREDO
Průzkum informačních portálů v souvislosti s informacemi o VŠ v DánskuPrůzkum informačních portálů v souvislosti s informacemi o VŠ v Dánsku
Průzkum informačních portálů v souvislosti s informacemi o VŠ v Dánsku
MŠMT IPN KREDO327 vues
Průzkum informačních portálů v souvislosti s informacemi o VŠ v Holandsku par MŠMT IPN KREDO
Průzkum informačních portálů v souvislosti s informacemi o VŠ v HolandskuPrůzkum informačních portálů v souvislosti s informacemi o VŠ v Holandsku
Průzkum informačních portálů v souvislosti s informacemi o VŠ v Holandsku
MŠMT IPN KREDO172 vues
Průzkum informačních portálů v souvislosti s informacemi o VŠ v Norsku par MŠMT IPN KREDO
Průzkum informačních portálů v souvislosti s informacemi o VŠ v NorskuPrůzkum informačních portálů v souvislosti s informacemi o VŠ v Norsku
Průzkum informačních portálů v souvislosti s informacemi o VŠ v Norsku
MŠMT IPN KREDO144 vues
Zpracování výsledků ankety k SIMS par MŠMT IPN KREDO
Zpracování výsledků ankety k SIMSZpracování výsledků ankety k SIMS
Zpracování výsledků ankety k SIMS
MŠMT IPN KREDO168 vues
Internacionalizace na vysokých školách v ČR par MŠMT IPN KREDO
Internacionalizace na vysokých školách v ČRInternacionalizace na vysokých školách v ČR
Internacionalizace na vysokých školách v ČR
MŠMT IPN KREDO1.1K vues
Čtyři příklady realizace tzv. třetí role vysokých škol par MŠMT IPN KREDO
Čtyři příklady realizace tzv. třetí role vysokých školČtyři příklady realizace tzv. třetí role vysokých škol
Čtyři příklady realizace tzv. třetí role vysokých škol
MŠMT IPN KREDO362 vues
Digitální média v roce 2015 podle reuters institutu par MŠMT IPN KREDO
Digitální média v roce 2015 podle reuters institutuDigitální média v roce 2015 podle reuters institutu
Digitální média v roce 2015 podle reuters institutu
MŠMT IPN KREDO176 vues

Dernier

Creative Restart 2023: Roman Číhalík - Keynote: Naše kreativita par
Creative Restart 2023: Roman Číhalík - Keynote: Naše kreativitaCreative Restart 2023: Roman Číhalík - Keynote: Naše kreativita
Creative Restart 2023: Roman Číhalík - Keynote: Naše kreativitaTaste
58 vues22 diapositives
Creative Restart 2023: Vojtěch Prokeš - Mocná kreativa: Jakou hraje roli v ús... par
Creative Restart 2023: Vojtěch Prokeš - Mocná kreativa: Jakou hraje roli v ús...Creative Restart 2023: Vojtěch Prokeš - Mocná kreativa: Jakou hraje roli v ús...
Creative Restart 2023: Vojtěch Prokeš - Mocná kreativa: Jakou hraje roli v ús...Taste
60 vues38 diapositives
Creative Restart 2023: Judita Ružičková a David Červený - Ztraceno v nápadu: ... par
Creative Restart 2023: Judita Ružičková a David Červený - Ztraceno v nápadu: ...Creative Restart 2023: Judita Ružičková a David Červený - Ztraceno v nápadu: ...
Creative Restart 2023: Judita Ružičková a David Červený - Ztraceno v nápadu: ...Taste
53 vues60 diapositives
Creative Restart 2023: Magdaléna Pivarči Křížová a Alice Budová - Doba udržit... par
Creative Restart 2023: Magdaléna Pivarči Křížová a Alice Budová - Doba udržit...Creative Restart 2023: Magdaléna Pivarči Křížová a Alice Budová - Doba udržit...
Creative Restart 2023: Magdaléna Pivarči Křížová a Alice Budová - Doba udržit...Taste
33 vues22 diapositives
Creative Restart 2023: Petr Šupolík - Kontextuálně kreativní restart par
Creative Restart 2023: Petr Šupolík - Kontextuálně kreativní restartCreative Restart 2023: Petr Šupolík - Kontextuálně kreativní restart
Creative Restart 2023: Petr Šupolík - Kontextuálně kreativní restartTaste
59 vues38 diapositives
Creative Restart 2023: Jan Tyl - Kreativně na AI par
Creative Restart 2023: Jan Tyl - Kreativně na AICreative Restart 2023: Jan Tyl - Kreativně na AI
Creative Restart 2023: Jan Tyl - Kreativně na AITaste
54 vues48 diapositives

Dernier(6)

Creative Restart 2023: Roman Číhalík - Keynote: Naše kreativita par Taste
Creative Restart 2023: Roman Číhalík - Keynote: Naše kreativitaCreative Restart 2023: Roman Číhalík - Keynote: Naše kreativita
Creative Restart 2023: Roman Číhalík - Keynote: Naše kreativita
Taste58 vues
Creative Restart 2023: Vojtěch Prokeš - Mocná kreativa: Jakou hraje roli v ús... par Taste
Creative Restart 2023: Vojtěch Prokeš - Mocná kreativa: Jakou hraje roli v ús...Creative Restart 2023: Vojtěch Prokeš - Mocná kreativa: Jakou hraje roli v ús...
Creative Restart 2023: Vojtěch Prokeš - Mocná kreativa: Jakou hraje roli v ús...
Taste60 vues
Creative Restart 2023: Judita Ružičková a David Červený - Ztraceno v nápadu: ... par Taste
Creative Restart 2023: Judita Ružičková a David Červený - Ztraceno v nápadu: ...Creative Restart 2023: Judita Ružičková a David Červený - Ztraceno v nápadu: ...
Creative Restart 2023: Judita Ružičková a David Červený - Ztraceno v nápadu: ...
Taste53 vues
Creative Restart 2023: Magdaléna Pivarči Křížová a Alice Budová - Doba udržit... par Taste
Creative Restart 2023: Magdaléna Pivarči Křížová a Alice Budová - Doba udržit...Creative Restart 2023: Magdaléna Pivarči Křížová a Alice Budová - Doba udržit...
Creative Restart 2023: Magdaléna Pivarči Křížová a Alice Budová - Doba udržit...
Taste33 vues
Creative Restart 2023: Petr Šupolík - Kontextuálně kreativní restart par Taste
Creative Restart 2023: Petr Šupolík - Kontextuálně kreativní restartCreative Restart 2023: Petr Šupolík - Kontextuálně kreativní restart
Creative Restart 2023: Petr Šupolík - Kontextuálně kreativní restart
Taste59 vues
Creative Restart 2023: Jan Tyl - Kreativně na AI par Taste
Creative Restart 2023: Jan Tyl - Kreativně na AICreative Restart 2023: Jan Tyl - Kreativně na AI
Creative Restart 2023: Jan Tyl - Kreativně na AI
Taste54 vues

Doplňkový úkol č. VIII - Uplatnitelnost absolventů na trhu práce

 • 1. 1 IPN KREDO - Doplňkový úkol VIII. Uplatnění absolventů Závěrečná výzkumná zpráva Zpracoval: Tým KA 03 IPN KREDO Datum: duben 2015
 • 2. 2 Obsah ÚVOD...................................................................................................................................................................... 3 1. Výsledky dotazníkového šetření ..................................................................................................................... 4 1.1 Základní statistiky .................................................................................................................................. 4 1.2 Odpovědi respondentů........................................................................................................................... 9 2. Zdroje informací o uplatnitelnosti absolventů na trhu práce.......................................................................... 12 2.1 Dotazníky............................................................................................................................................. 12 2.1.1 Nízká míra response................................................................................................................... 12 2.1.2 Převládající komunikace absolventek oproti absolventům.......................................................... 12 2.1.3 Chybějící kontaktní údaje............................................................................................................ 13 2.1.4 Nedostatek motivace absolventů odpovídat................................................................................ 13 2.1.5 Náročnost zpracování dotazníkového šetření ............................................................................. 13 2.2 Oficiální statistiky ................................................................................................................................. 13 2.3 Kluby absolventů.................................................................................................................................. 14 2.4 Osobní kontakt s absolventy................................................................................................................ 14 3. Okruhy používaných otázek – příklady dobré praxe..................................................................................... 15 Závěry a doporučení.............................................................................................................................................. 18 Seznam obrázků.................................................................................................................................................... 20 Seznam tabulek..................................................................................................................................................... 21
 • 3. 3 ÚVOD V rámci projektu IPN KREDO byla v roce 2014 vypracována závěrečná výzkumná zpráva týkající se komunikace českých vysokých škol s absolventy (ALUMNI). Podle výsledků tohoto šetření české vysoké školy pociťují strategický význam absolventů z hlediska zpětného získávání informací o trhu práce. Jedním z dílčích cílů aktivity KA03 projektu KREDO je proto zpracování přehledu šetření prováděných vysokými školami v oblasti hodnocení uplatnitelnosti absolventů na trhu práce a detekování příkladů dobré praxe. Za tímto účelem byly ve dnech 5. 2. – 16. 2. 2015 požádány jednotlivé vysoké školy zapojené v IPN KREDO o vyplnění online dotazníku. Odpovědi byly následně anonymizovány a zpracovány do předkládané analýzy. Dotazníkového šetření se zúčastnilo 45 z 55 oslovených vysokých škol, míra response je tedy 82 %. Z hlediska využitelnosti výsledků je nutné poznamenat, že chybí odpovědi za některé velké univerzity v České republice. Datového šetření se přitom zúčastnilo 26 soukromých vysokých škol (58 % respondentů), 18 veřejných vysokých škol a jedna státní vysoká škola1. V předkládané závěrečné zprávě nejprve uvedeme komentované výsledky dotazníkového šetření a vybrané odpovědi respondentů na otevřenou otázku týkající se využití šetření uplatnitelnosti absolventů. Ve druhé kapitole uvedeme nejčastější zdroje zjišťování uplatnitelnosti, jejich přednosti i nevýhody. Zejména se soustředíme na nevýhody nejrozšířenější, tedy dotazníkové, formy šetření. Třetí kapitola prezentuje databázi otázek využitelných pro další dotazníková šetření uplatnitelnosti, tyto otázky jsou založeny především na analýze dotazníků poskytnutých jednotlivými respondenty. V závěru zprávy shrnujeme základní návrhy a doporučení pro budoucí efektivní šetření uplatnitelnosti absolventů a zhodnotíme využitelnost jednotného šetření pro vysoké školy v České republice. 1 V celé zprávě budeme školy z důvodu zjednodušení i dodržení anonymity klasifikovat pouze na veřejné vysoké školy a soukromé vysoké školy, přičemž státní vysokou školu zahrneme pro potřeby této zprávy do skupiny veřejných vysokých škol.
 • 4. 4 1. Výsledky dotazníkového šetření V této kapitole nejprve stručně představíme výsledky dotazníkového šetření, vždy souhrnně za všechny zúčastněné vysoké školy i v členění na veřejné a soukromé vysoké školy. V druhé podkapitole poté uvedeme výběr podnětných odpovědí respondentů na otevřené otázky. 1.1 Základní statistiky Většina zúčastněných škol sleduje uplatnění svých absolventů v praxi. Častěji se o uplatnění zajímají soukromé vysoké školy (85 %) oproti veřejným vysokým školám (79 %, viz Obrázek 1). Obrázek 1: Sleduje Vaše škola uplatnění svých absolventů v praxi? Tabulka 1: Sleduje Vaše škola uplatnění svých absolventů v praxi? Absolutní četnosti. Ano Ne Celkem respondenti celkem 37 8 45 veřejné vysoké školy 15 4 19 soukromé vysoké školy 22 4 26 Téměř tři čtvrtiny respondentů uvedly, že výsledky šetření uplatnitelnosti absolventů jsou pro vysokou školu velmi důležité, přičemž všechny soukromé vysoké školy označily tyto výsledky jako velmi důležité nebo důležité (viz Obrázek 2) a jediná (veřejná) vysoká škola je označila za spíše nedůležité2 (viz Tabulka 2). 2 V případě hodnocení důležitosti šetření je nutné brát v potaz charakteristiku a zaměření vysokých škol. Z důvodu dodržení anonymity zde však nebudeme podrobně uvádět specifika těchto odlišných odpovědí. 82% 79% 85% 18% 21% 15% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% respondenti celkem veřejné vysoké školy soukromé vysoké školy Ano Ne
 • 5. 5 Všechny zúčastněné vysoké školy, které šetření uplatnitelnosti absolventů na trhu práce nesledují, plánují určitě či spíše začít uplatnitelnost sledovat v budoucnosti (viz Tabulka 3)3. Obrázek 2: Nakolik je pro Vaši vysokou školu důležité šetření uplatnitelnosti absolventů na trhu práce? Tabulka 2: Nakolik je pro Vaši vysokou školu důležité šetření uplatnitelnosti absolventů na trhu práce? Absolutní četnosti. Velmi důležité Spíše důležité Spíše nedůležité Celkem respondenti celkem 27 9 1 37 veřejné vysoké školy 10 5 1 16 soukromé vysoké školy 17 4 0 21 Poznámka: Na otázku odpovídali zástupci pouze těch vysokých škol, které uvedly, že uplatnění svých absolventů v praxi sledují. Tabulka 3: Plánuje Vaše škola sledovat uplatnění svých absolventů na trhu práce v budoucnu? Absolutní četnosti. Určitě ano Spíše ano celkem respondenti celkem 5 3 8 veřejné vysoké školy 3 1 4 soukromé vysoké školy 2 2 4 3 V některých případech vysoká škola doposud nemohla uplatnitelnost svých absolventů sledovat, protože zatím první absolventy neměla. 73% 60% 81% 24% 33% 19% 3% 7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% respondenti celkem veřejné vysoké školy soukromé vysoké školy Velmi důležité Spíše důležité Spíše nedůležité
 • 6. 6 Šetření uplatnitelnosti absolventů v praxi jednotlivými fakultami má smysl sledovat pouze u veřejných vysokých škol, protože zatímco jediná veřejná vysoká škola v souboru respondentů není členěna na fakulty, v případě soukromých vysokých škol zúčastněných v šetření se naopak na fakulty jediná vysoká škola člení (viz Tabulka 4). Fakulty více než pětiny veřejných vysokých škol uplatnění svých absolventů v praxi individuálně nesledují (viz Obrázek 3). Tabulka 4: Sledují jednotlivé fakulty Vaší školy uplatnění svých absolventů v praxi? Absolutní četnosti. Ano, všechny Ano, většina Ano, některé Ne, žádná VŠ se na fakulty nečlení celkem respondenti celkem 9 3 3 4 26 45 veřejné vysoké školy 8 3 3 4 1 19 soukromé vysoké školy 1 0 0 0 25 26 Obrázek 3: Sledují jednotlivé fakulty Vaší školy uplatnění svých absolventů v praxi? Poznámka: Uvedeny jsou pouze odpovědi za vysoké školy, které se na fakulty člení. V případě soukromých vysokých škol se jedná o jediného respondenta. 47% 44% 100% 16% 17% 16% 17% 21% 22% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% respondenti celkem veřejné vysoké školy soukromé vysoké školy Ano, všechny Ano, většina Ano, některé Ne, žádná
 • 7. 7 Shodně 85 % vysokých škol (veřejných i soukromých) by mohlo využít návrh případného jednotného dotazníku šetření uplatnitelnosti absolventů (viz Obrázek 4), přičemž mírně častěji by tento návrh využily vysoké školy, které již sledují uplatnitelnost absolventů, oproti školám, které ji zatím nesledují. Tabulka 5: Využila by Vaše škola návrh případného jednotného dotazníku šetření absolventů? Určitě ano Spíše ano Spíše ne celkem respondenti celkem 16 22 7 45 veřejné vysoké školy 6 10 3 19 soukromé vysoké školy 10 12 4 26 Obrázek 4: Využila by Vaše škola návrh případného jednotného dotazníku šetření absolventů? 36% 32% 39% 49% 53% 46% 15% 15% 15% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% respondenti celkem veřejné vysoké školy soukromé vysoké školy Určitě ano Spíše ano Spíše ne
 • 8. 8 Obrázek 5: Využila by Vaše škola návrh případného jednotného dotazníku šetření absolventů? Členění dle sledovanosti uplatnění absolventů vysokou školou. Poznámka: Odpovědi „Určitě ano“ a „Spíše ano“ jsou v grafu souhrnně uvedeny jako „Ano“. Více než tři čtvrtiny všech respondentů uvedly, že data získaná z šetření uplatnitelnosti absolventů využívají jejich vysoké školy za účelem upravování studijních plánů, studijních programů a oborů, evaluaci výuky a při reakreditaci. Soukromé vysoké školy nejčastěji využívají získaná data pro marketingové účely (propagace školy, informace pro uchazeče o studium a podobně), u veřejných vysokých škol je pak převládajícím motivem spolupráce s praxí (viz Obrázek 6). Obrázek 6: K jakému účelu jsou data získaná z šetření uplatnitelnosti absolventů využívána? Poznámka: Otevřená odpověď, jeden respondent mohl uvést více možností. 86% 75% 84% 14% 25% 16% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% VŠ sleduje uplatnění absolventů VŠ nesleduje uplatnění absolventů respondenti celkem Ano Ne 78% 27% 27% 14% 41% 60% 40% 20% 59% 40% 60% 80% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% studijní plány spolupráce s praxí uplatnitelnost absolventů na trhu marketing respondenti celkem veřejné vysoké školy soukromé vysoké školy
 • 9. 9 1.2 Odpovědi respondentů V této podkapitole uvádíme výběr nejzajímavějších odpovědí respondentů na otevřenou otázku „K jakému účelu jsou získaná data [o uplatnění absolventů] využívána?“. Odpovědi jsou uvedeny jako plně anonymizované citace, upraven byl pouze formát odpovědí4. Tabulka 6: Vybrané odpovědi respondentů na otázku „K jakému účelu jsou získaná data využívána?“ Jde o evaluační kritérium - ve smyslu kvality výuky. Zajímá nás, zda jsou absolventi "použitelní" pro praxi, v čem selhávají a v čem jsou naopak dobří. Podpora činnosti a kariérních služeb Akademické poradny pro studenty a absolventy VŠ. Jako součást provedené analýzy uplatnitelnosti absolventů VŠ vznikla databáze profesiogramů dle studijních oborů (výchozí podpůrný materiál k případné úpravě či rozvoji B a C předmětů dle požadavků trhu práce). Data jsou využívána k cílení spolupráce se zaměstnavateli, k jejímu rozvoji v průběhu studia (prezentace, kariérní veletrh, odborné stáže, praxe, zapojení do společných projektů apod.) a po ukončení studia (pracovní příležitosti). Data o uplatnitelnosti absolventů na trhu práce jsou dále využívána v metodice rozpisu prostředků VŠ, která uplatňuje stejnou metodiku jako MŠMT při stanovení příspěvku jednotlivým součástem VŠ v ukazateli A a K. Analýza schopnosti uplatnění absolventů na trhu práce. Zjištění zájmu o další studium (především u absolventů bakalářského studia). Udržování dalšího kontaktu s absolventy. Možnost předání pracovních nabídek absolventům. K volbě a preferenci studijních oborů, spolupráci s praxí, poskytnutí informací o uplatnitelnosti po vystudování příslušných studijních oborů uchazečům o studium, směřování činnosti kariérního centra univerzity (kontakt se zaměstnavateli, poradenství pro studenty, workshopy pro studenty apod.) K rozhodnutí o reakreditacích a ke strategickým rozhodnutím o rozvoji, respektive inovaci studijních programů a oborů. Získaná data jsou reflexí aktuálnosti a efektivnosti realizovaných studijních programů. V souladu s teoreticky nastavenými požadavky na výstupy z učení, ve shodě s národním kvalifikačním rámcem (znalosti, dovednosti, kompetence) se vyhodnocuje míra jejich praktické implementace se souběžnou verifikací jejich akceptace praxí. Zvyšování uplatnitelnosti absolventů je jedním ze základních cílů VŠ. Výsledky a závěry jsou používány k vyhodnocování úspěšnosti jednotlivých oborů. Dle výsledků dosahovaných v jednotlivých letech jsou určovány rozpočty jednotlivých součástí (fakult) a kvóty studentů na další období. Ukazatele jsou předmětem zájmu nových studentů o studium jednotlivých oborů. Data jsou využívána za účelem zjištění, zda se absolventi uplatňují v oborech studia, které absolvovali. Zjišťuje se rovněž spokojenost zaměstnavatelů s úrovní absolventů v oblastech odborných a jazykových znalostí a dalších měkkých dovedností. Výsledky těchto šetření se univerzita snaží promítnout zpět do výuky tak, aby rostla úroveň 4 Odstraněny byly také překlepy.
 • 10. 10 zaměstnatelnosti absolventů. K posílení studijní kapacity oborů, po jejichž absolventech je na pracovním trhu vysoká poptávka. K určité korekci, zejména "prakticky zaměřených" aktivit zařazených do studijních plánů. Tvorba a optimalizace studijních programů a oborů. Aktualizace kapacit studijních programů a oborů. Podpora tradičních oborů s velkou poptávkou po absolventech, ale s nízkým zájmem uchazečů o studium. Jednání s průmyslovými partnery za účelem efektivní spolupráce v oblasti uplatnitelnosti absolventů. Primárně pro evaluaci kvality výuky. Informace, které nám absolventi poskytují, lze použít jako částečný korektor v oblasti personální politiky a pokusit se je zapracovat do strategie vysoké školy. Pro informaci vedení školy a o úspěšnosti náboru nových studentů. Data o uplatnitelnosti absolventů jsou využívána k samotné evaluaci bakalářského programu a jeho významu v praxi. Výsledky šetření a zpětné vazby od absolventů jsou brány jako důležité hledisko při samotné reakreditaci oborů, ale také při tvorbě navazujících magisterských programů nebo dalších bakalářských programů. Uplatnitelnost absolventů v praxi a jejich výše zaměstnanosti je důležitým faktorem při výběru školy samotnými studenty. Díky informacím od absolventů o zapojení do praxe po studiu a uplatnitelnosti na trhu práce, škola lépe směřuje i svou nabídku vzdělávání do územních celků nebo i do specifické sféry podnikání, kde je tato uplatnitelnost dle absolventů nejvyšší. V rámci dotazování měli absolventi možnost s odstupem času zhodnotit uplatnitelnost znalostí získaných v průběhu studia, platové ohodnocení po absolvování VŠ a také pracovní uplatnění po absolvování studia. Kontakty a komunikace s bývalými studenty. Získání zpětné vazby o nastavení studijních oborů a specializací. Možnosti umístění našich studentů na studentskou praxi a stáže. K získání zpětné vazby, abychom věděli, v jakých odvětvích a na jakých pozicích se naši absolventi uplatňují. Těmto odvětvím můžeme v budoucnu lépe uzpůsobit skladbu studijního programu. Data jsou dále používána jako marketingový nástroj pravděpodobného cílení další inzerce. Uplatnitelnost absolventů je jedním z rozhodujících kritérií hodnocení kvality studia a studentů. Doposud neměla škola v tomto směru problém. K informovanosti o segmentu trhu práce, kam naši absolventi buď nastupují, nebo kde již pracují. Toto nám slouží ke stanovení kompetencí a schopností, kterými by měli naši absolventi disponovat. Je to jedna z priorit školy jak pro oblast pedagogické kvality výuky, pro formování samotných výukových procesů, pro přípravu nových akreditačních žádostí i pro průběh samotné praxe studentů ve vybraných podnicích regionu, tak i pro oblast financování, kdy sledování zaměstnanosti absolventů je na pravidelném programu jednání ve vedení školy. Hodnotíme kvalitu a strukturu kompetencí, které jsou nastaveny pro absolventy, důležité je hodnocení spokojenosti trhu s absolventem, sledování jeho dalšího vývoje pro zkvalitnění výuky a posílení vybraných oblastí kompetencí dle šetření v praxi. Kvalitní absolvent je zárukou kvality, ta je zárukou zájemců o studium a rozšiřování oboru. Hodnotíme v rámci spolupráce s provozy, kde se dozvíme, že student nastoupil.
 • 11. 11 Ke strategickému řízení univerzity. Výzkumy se provádějí jednou za dva roky spolu s dalšími dotazy absolventů. Vyhodnocení je prezentováno v rámci vedení VŠ a Kolegia rektora.
 • 12. 12 2. ZDROJE INFORMACÍ O UPLATNITELNOSTI ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE V této kapitole stručně uvádíme nejčastější zdroje získávání informací o uplatnitelnosti absolventů vysokých škol na trhu práce – dotazníky, oficiální statistiky, kluby absolventů a další osobní kontakty s absolventy. Diskutována jsou jejich pozitiva a negativa. 2.1 Dotazníky Dotazníky jsou přirozeně nejčastější a nejjednodušší metodou sledování informací o uplatnitelnosti absolventů na trhu práce. Distribuovány jsou především prostřednictvím e-mailu, některé vysoké školy zasílají dotazníky i zaměstnavatelům svých absolventů. Na základě výsledků jednotlivých šetření, které byly poskytnuty několika zúčastněnými vysokými školami, i na základě popisu problematiky v odpovědích na otevřenou otázku týkající se metodiky, lze detekovat množinu problémů, se kterými se vysoké školy při dotazníkovém šetření potýkají. Jedná se především o nízkou míru response, větší zastoupení žen oproti mužům v datovém souboru, chybějící kontaktní údaje, nedostatek motivace absolventů účastnit se šetření či náročnost zpracování výsledků šetření. 2.1.1 Nízká míra response Většina zúčastněných vysokých škol čelí při dotazníkových šetřeních uplatnitelnosti absolventů nízké míře response, která znesnadňuje širší použití výsledků. Deklarovaná míra návratnosti se pohybuje kolem 25–33 % (u distančních studentů až 50 %). Některé školy proto upravují svoji metodiku sběru dat zejména zakládáním absolventských spolků, prostřednictvím kterých by mělo být možné upevnit vztahy mezi vysokou školou a absolventy, a tím i zvýšit míru návratnosti dotazníků. 2.1.2 Převládající komunikace absolventek oproti absolventům Některé vysoké školy poukazují na standardní problém – návratnost dotazníků je signifikantně vyšší v případě absolventek oproti absolventům. Tento problém je spjat především s nedostatečnou motivací absolventa odpovídat na dotazníkové šetření. Šetření se týkají poměrně citlivých údajů, navíc vyplňování dotazníku s sebou nese vysoké náklady příležitostí: Jedna z vysokých škol uvedla, že průměrný čas k vyplnění dotazníku byl 6,5 minut. Je přitom reálné uvažovat celkovou časovou náročnost vyplnění dotazníku kolem 15 minut. Jestliže absolventi-muži zastávají vyšší (a tedy lépe placené) pozice (což je v souladu s řadou statistických šetření ČSÚ), pak mají vyšší náklady příležitosti na vyplnění dotazníku (přínos z vyplnění dotazníku je pro absolventa nulový).
 • 13. 13 2.1.3 Chybějící kontaktní údaje Podle respondentů je problémem také přerušení vazeb mezi vysokou školou a absolventem. Školní e-maily některých vysokých škol přestávají fungovat poté, co student ukončí studium (absolventi mají často omezen přístup k internímu informačnímu systému školy). Absolventi také nemají po ukončení studia důvod používat školní maily (už proto, že adresy tvoří často pouze číselné nebo písmenné kódy, takže jsou tyto e-maily jen málo reprezentativní). Nenáročným řešením této překážky je požádat po ukončení studia každého absolventa o poskytnutí jeho e-mailové adresy a svolení s posíláním informačních materiálů a dotazníků. 2.1.4 Nedostatek motivace absolventů odpovídat Jak jsme uvedli výše, vyplňování dotazníku je časově nákladné, což s sebou nese náklady příležitosti. Dotazník se navíc týká relativně citlivých údajů, které agregovaně odrážejí představu absolventa o jeho prestiži: zaměstnanost respektive nezaměstnanost, pracovní pozice, uplatnění v oboru či úroveň příjmů jsou faktory tvořící prestiž absolventa, absolvent má výrazně silnější motivaci poskytnout odpovědi v případě, že se subjektivně považuje za úspěšného. Pokud mají tendenci poskytovat odpovědi především úspěšní (zaměstnaní) absolventi s vyšší mzdou, dochází k v literatuře dobře popsanému efektu nadhodnocení úspěšnosti absolventů na trhu práce. Vysoké školy pak mohou dostávat zkreslenou informaci o nadprůměrné úspěšnosti svých absolventů ve srovnání s celorepublikovým průměrem. Publikování těchto statisticky nadhodnocených výsledků pak může dále vést k vyššímu počtu absolventů v příslušných oborech a jejich následnému ztíženému umístění na trhu práce (mimo obor). Věrnosti a pravdivosti citlivých údajů (včetně vyšší míry návratnosti) může být dosaženo dotazováním přímo u zaměstnavatelů absolventů. Tato metoda je však komunikačně i časově náročnější a je vhodná zejména v případě zaměstnavatelů, kteří jsou partnery příslušné vysoké školy, podílejí se na výuce či praxích studentů a mají sami zájem na co možná nejvyšší kvalitě čerstvých absolventů. 2.1.5 Náročnost zpracování dotazníkového šetření Dle některých vysokých škol je velmi náročné organizovat dotazníkové šetření každoročně, proto je prováděno často v několikaletých periodách. Nižší frekvence dotazníkového šetření nepředstavuje patrně větší problém z hlediska úpravy studijních plánů či využití výsledků pro marketingové účely. Problematická však může být ve chvíli, kdy mají výsledky sloužit jako podklady pro přizpůsobování rychle se měnícímu trhu práce. 2.2 Oficiální statistiky Vysoké školy uvádějí jako zdroj podkladů pro sledování uplatnitelnosti svých absolventů některé oficiální statistiky, respektive celostátní šetření. Mezi nejčastěji uváděnými zdroji jsou data
 • 14. 14 poskytovaná Českým statistickým úřadem nebo Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (MPSV). Některé vysoké školy též uvádějí užší spolupráci s krajskými Úřady práce. MPSV publikuje Pololetní statistiky absolventů škol a mladistvých v evidenci Úřadu práce (http://portal.mpsv.cz/sz/stat/abs/polo). Tyto veřejně dostupné statistiky reflektují počet absolventů v evidenci ÚP ČR podle škol a oborů. Středisko vzdělávací politiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze zveřejňuje data týkající se uplatnění absolventů vysokých škol nezaměstnanosti (projekty REFLEX 2006, REFLEX 2010 a REFLEX 2013). Šetření je prováděno formou dotazníku distribuovaného absolventům veřejných, státních i soukromých vysokých škol v České republice i jejich zaměstnavatelům. Projekt REFLEX poskytuje velmi cennou zpětnou vazbu a umožňuje komplexní srovnání zúčastněných vysokých škol, nevýhodou však je náročnost zpracování, a tedy i nízká frekvence získávání dat (další šetření je plánováno na rok 2016). 2.3 Kluby absolventů Řada veřejných i soukromých vysokých škol v České republice založila kluby absolventů, které umožňují udržení kontaktu vysoké školy se svými absolventy. Absolventi bakalářského, magisterského popřípadě doktorského stupně studia se do těchto klubů hlásí dobrovolně (případně hradí členský poplatek) a uvádějí (v některých případech povinně) informace o svých zaměstnavatelích včetně aktuální pozice v zaměstnání. Členství může být ze strany absolventů motivováno řadou benefitů: - členové dostávají pozvánky na společenské, odborné, sportovní nebo kulturní akce škol; - získávají přednostní informace o nabídkách kurzů pro veřejnost; - kluby umožňují profesní spolupráci se školou; - členové získávají kontakty na kolegy; - kluby poskytují slevy u partnerů vysoké školy; - kluby organizují setkávání absolventů. Vzhledem k dobrovolnosti členství však opět nemusí být monitorován reprezentativní vzorek absolventů, což může vést k nadhodnocení či podhodnocení získaných dat. 2.4 Osobní kontakt s absolventy Část vysokých škol uvedla jako zdroj získávání informací o uplatitelnosti absolventů kontakty s vybranými absolventy osobní kontakt prostřednictvím e-mailové komunikace nebo osobních pohovorů. Negativem této formy získávání informací je opět vzorek absolventů, který nemusí být reprezentativní – lze předpokládat, že v osobním kontaktu s vysokou školou budou opět spíše úspěšní absolventi, kteří byli navíc se svojí školou spokojeni.
 • 15. 15 3. OKRUHY POUŽÍVANÝCH OTÁZEK – PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE Většina (85 %) respondentů uvedla, že by jejich školy využily návrh jednotného dotazníku využitelného pro šetření uplatnitelnosti absolventů na trhu práce. V této kapitole proto prezentujeme příklady dobré praxe založené na stávajících dotaznících a výsledcích šetření, které část zúčastněných vysokých škol pro účely této zprávy poskytla. Otázky jsou vhodně rozčleněny do několika tematických okruhů tak, aby je bylo možné použít pro tvorbu návrhu jednotného dotazníku. Nejprve uvedeme sadu otázek určených pro zaměstnavatele. Tyto otázky jsou členěny do čtyř okruhů. První okruh zjišťuje charakteristiku zaměstnavatele, druhý zjišťuje obecně přístup zaměstnavatele k přijímání absolventů. Třetí série otázek se týká přijímacího řízení konkrétního absolventa, v poslední části hodnotí zaměstnavatel schopnosti a dovednosti zaměstnaného absolventa. Výběr otázek by měl být vhodně zúžen dle zaměření vysoké školy, která šetření provádí. Hodnocení jednotlivých složek lze ideálně provádět na škále 1–5 (1 = výborné, 5 = nedostatečné). Pokud se vysoká škola rozhodne zařadit dotaz týkající se mezd a platů, lze doporučit zařazení nabídky formou intervalů tak, aby firmy nemusely poskytovat citlivé údaje. Druhá sada otázek se týká samotného absolventa (pokud není dotazník distribuován i zaměstnavateli, je vhodné doplnit tyto otázky otázkami z první sady). Otázky jsou opět členěny do čtyř okruhů. První okruh se týká osobní charakteristiky absolventa, druhý pak jeho pracovní kariéry. Ve třetí části je absolvent dotazován na současnou pracovní pozici a finanční ohodnocení, ve čtvrté části poskytuje absolvent zpětnou vazbu sloužící k srovnání subjektivních přínosů studia na dané vysoké škole z hlediska dosavadní praxe.
 • 16. 16 OTÁZKY PRO ZAMĚSTNAVATELE Charakteristika zaměstnavatele Sektor působení (OKEČ) Lokalita Počet zaměstnanců Struktura zaměstnanců z hlediska vzdělání Přínosy absolventů Přijímáte absolventy VŠ? Zhodnoťte přínosy absolventů obecně v následujících oblastech: - nízké náklady - komunikační zdatnost - teoretický přínos - netrpí podnikovou slepotou - přinášejí nové podnětné myšlenky - možnost vychovat si pracovníka Výběr absolventa jako zaměstnance Rok přijetí absolventa VŠ do zaměstnání Která kritéria vás vedla k přijetí tohoto absolventa? Byla absolvovaná praxe rozhodující podmínkou při přijetí tohoto absolventa do vaší organizace? Prošel u Vás náš absolvent školením, aby mohl vykonávat své povolání? Jak dlouho trvalo zapracování absolventa, aby mohl vykonávat bezproblémově své povolání? Shoduje se obor, který absolvent vystudoval, s oborem, ve kterém nyní pracuje? Hodnocení pracovního výkonu zaměstnance Zhodnoťte schopnosti absolventa: hard skills - praktické dovednosti - teoretické znalosti - práce s ICT - odborná připravenost absolventa - jazykové znalosti - znalosti odborného cizího jazyka soft skills - komunikační zdatnost - týmová práce - pracovní nasazení, přesnost a dochvilnost - pracovní výkon - schopnost rychlé adaptace absolventa do pracovního poměru celkové hodnocení zaměstnavatelem - celkový přínos absolventa pro organizaci - zájem zaměstnat absolventa i v budoucnu
 • 17. 17 OTÁZKY PRO ABSOLVENTA Charakteristika absolventa Pohlaví Věk Forma studia Rok ukončení studia Nejvyšší dosažený stupeň vzdělání Fakulta Studijní program Studijní obor Pokračoval jste v dalším studiu? Vývoj kariéry absolventa Získal jste během studia odbornou praxi? Pracoval jste již během studia? Máte v současné době zaměstnání? Jak jste získal své pracovní místo? Jak dlouho jste hledal první zaměstnání po ukončení studia? Pracujete ve vystudovaném oboru? Bylo na Vaši pracovní pozici požadováno vysokoškolské vzdělání? Pracovní pozice a mzda Na jaké pozici pracujete? Odpovídá Vaše pracovní pozice Vašemu vzdělání? Odpovídá Vaše finanční ohodnocení Vašim představám? Jaká byla výše Vaší nástupní mzdy po absolvování VŠ? Jaká je výše Vaší současné mzdy? Vysoká škola jako příprava na trh práce Jak hodnotíte kvalitu vzdělání s ohledem na požadavky praxe? Jsou znalosti a dovednosti, které jste během studia získali, využitelné v praxi? Které dovednosti, odbornosti atd. jste postrádali při výuce na vaší škole, a které jsou zároveň požadovány na Vaší současné pozici? Jaké změny z hlediska přípravy na praxi byste škole doporučil?
 • 18. 18 Závěry a doporučení Dotazníkové šetření provedené v rámci VIII. doplňkového úkolu projektu IPN KREDO zřetelně ukázalo, že veřejné a soukromé vysoké školy v České republice přikládají monitorování uplatnitelnosti svých absolventů na trhu práce značný význam. Výsledky individuálních šetření i celonárodních statistických průzkumů poskytují vysokým školám cennou zpětnou vazbu pro účely sestavování studijních plánů a skladby předmětů, marketingové účely při náboru nových studentů i spolupráci vysoké školy s praxí. Zjišťování uplatnitelnosti absolventů nabývá různých forem, převažují však tradiční dotazníková šetření. Dotazníková šetření jsou však zatížena řadou tradičních problémů jako je nízká míra response nebo riziko nereprezentativní množiny respondentů. Podle našeho názoru však skýtají značný (a patrně ne zcela využitý) potenciál kluby absolventů. Jedním z dílčích cílů této zprávy bylo posoudit možnost jednotného šetření pro vysoké školy v České republice. Veřejné a zejména soukromé vysoké školy v České republice se však signifikantně liší v závislosti na svém zaměření, skladbě studentů či dalších charakteristikách, plně jednotné centrální šetření proto po analýze odpovědí zúčastněných škol doporučit nelze. Není například možné podle jednotného šetření posuzovat uplatnění absolventů umělecky zaměřených vysokých škol, státních vysokých škol, vysoké školy zaměřené na trh realit a tradičních univerzit. Efektivita centrálního jednotného šetření také selhává v případě řady soukromých vysokých škol, jejichž absolventi byli zaměstnaní už během studia a pouze si doplňovali potřebné vzdělání. Pro praktické účely veřejných a soukromých vysokých škol, které z výše uvedených důvodů nemají zájem o návrh jednotného dotazníku, lze doporučit dále popsaný vhodný mix zdrojů získávání informací. Hlavním přínosem tohoto informačního mixu je snížení finančních i časových nákladů na zpracování dotazníkových šetření, která jsou zatížena řadou problematických aspektů. Informační mix navíc reflektuje potřeby vysoké školy (zpětná vazba pro úpravu studijních plánů), studentů a absolventů (co možná nejvhodnější příprava na praxi), zaměstnavatelů (kvalitní absolventi, které lze v krátkém čase a bez vysokých dodatečných nákladů zapojit do praxe) i České republiky (funkční a flexibilní trh práce absolventů). Informační mix je založen na třech vzájemně se doplňujících pilířích: 1. Výsledky šetření REFLEX. 2. Dotazování členů akademického klubu vysoké školy. 3. Dotazníkové šetření mezi zaměstnavateli, kteří jsou partnery příslušné vysoké školy. Výsledky šetření REFLEX poskytují velmi kvalitní a komplexní celostátní hodnocení uplatnitelnosti absolventů veřejných i soukromých vysokých škol. Jeho hlavní slabina – nízká frekvence publikování výsledků – může být překlenuta právě posílením druhého a třetího zdroje informací.
 • 19. 19 Dotazování členů akademického klubu sice nezahrnuje plně reprezentativní výběr absolventů, umožňuje však vysoké škole získat kvalitní, důkladnější a komplexní zpětnou vazbu v pravidelných intervalech a především sledovat dlouhodobý vývoj kariéry jednotlivých absolventů. Dotazníkové šetření, které je obecně časově náročné a je zatíženo nízkou mírou response, doporučujeme omezit výlučně na pravidelné dotazování partnerských zaměstnavatelů, kteří s vysokou školou dlouhodobě spolupracují a zaměstnávají její absolventy. V takovém případě lze očekávat vysokou míru response i vyšší věrnost a pravdivost údajů, protože jsou to právě partneři, kteří mají zájem na získávání dlouhodobě kvalitních a pro praxi dobře připravených absolventů. Navržený mix informací nevyžaduje žádné dodatečné náklady MŠMT ČR ani jednotlivých veřejných a soukromých vysokých škol, snižuje časovou náročnost na tvorbu, distribuci a zpracování dotazníků, neklade plošně nároky na nezainteresované absolventy a zaměstnavatele, a především umožňuje efektivně vytěžit maximum vysoce kvalitních informací o uplatnitelnosti absolventů za účelem dalšího zlepšování kompatibility terciárního vzdělávání a trhu práce v České republice. Vzhledem k zájmu většiny vysokých škol o návrh jednotného dotazníku však považujeme za užitečné připravit dotazník sestávající jednak z části společné všem vysokým školám, jednak z modulů zaměřených na jednotlivé typy vysokých škol a jejich potřeby. Jako základ tohoto dotazníku lze použít okruhy otázek prezentovaných jako příklady dobré praxe ve třetí kapitole této závěrečné zprávy. Jednotlivé moduly pak navrhujeme doplnit a rozšířit v rámci navazujícího dílčího úkolu IPN KREDO na základě konzultací prostřednictvím elektronického dotazníku distribuovaného vysokým školám, které o jednotný návrh šetření projevily zájem. Takto navržený dotazník by pak mohl být vysokými školami účinně začleněn i do výše popsaného informačního mixu.
 • 20. 20 Seznam obrázků Obrázek 1: Sleduje Vaše škola uplatnění svých absolventů v praxi?...................................................................... 4 Obrázek 2: Nakolik je pro Vaši vysokou školu důležité šetření uplatnitelnosti absolventů ...................................... 5 Obrázek 3: Sledují jednotlivé fakulty Vaší školy uplatnění svých absolventů v praxi? ............................................ 6 Obrázek 4: Využila by Vaše škola návrh případného jednotného dotazníku šetření absolventů?........................... 7 Obrázek 5: Využila by Vaše škola návrh případného jednotného dotazníku šetření ab solventů? Členění dle sledovanosti uplatnění absolventů vysokou školu................................................................................................... 8 Obrázek 6: K jakému účelu jsou data získaná z šetření uplatnitelnosti absolventů využívána?.............................. 8
 • 21. 21 Seznam tabulek Tabulka 1: Sleduje Vaše škola uplatnění svých absolventů v praxi? Absolutní četnosti. ........................................ 4 Tabulka 2: Nakolik je pro Vaši vysokou školu důležité šetření uplatnitelnosti absolventů na trhu práce? Absolutní četnosti.................................................................................................................................................................... 5 Tabulka 3: Plánuje Vaše škola sledovat uplatnění svých absolventů na trhu práce v budoucnu?.......................... 5 Tabulka 4: Sledují jednotlivé fakulty Vaší školy uplatnění svých absolventů v praxi? ............................................. 6 Tabulka 5: Využila by Vaše škola návrh případného jednotného dotazníku šetření absolventů? ........................... 7 Tabulka 6: Vybrané odpovědi respondentů na otázku ............................................................................................ 9