Doplňkový úkol č. XVI - Uplatnitelnost absolventů na trhu práce – návrh jednotného dotazníku

MŠMT IPN KREDO
MŠMT IPN KREDOMŠMT IPN KREDO

Jedná se o XVI. doplňkový úkol, který byl v rámci projektu KREDO zadán vysokým školám zapojeným do projektu. Zpracování odevzdané ze strany jednotlivých VŠ bylo vyhodnoceno a zobecněno, vznikla tak odborná analýza založená na vyjádření 50 vysokých škol. Šetření proběhlo formou online dotazníku, vysoké školy se vyjadřovaly k předloženému návrhu jednotného dotazníkového šetření absolventů. O vznik jednotného dotazníku pro šetření absolventů vysoké školy projevily zájem v rámci předchozího doplňkového úkolu (doplňkový úkol KREDO pro VŠ č. VIII), který se zabýval oblastí hodnocení uplatnitelnosti absolventů na trhu práce a detekování příkladů dobré praxe.

1
IPN KREDO - Doplňkové úkoly VIII a XVI.
Návrh jednotného
dotazníkového šetření
uplatnitelnosti absolventů
Závěrečná zpráva
Zpracovala: Ing. Hana Lipovská (tým IPN KREDO KA03)
Redigoval: doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D. (tým IPN KREDO KA03)
Datum: srpen 2015
2
Obsah
Úvod........................................................................................................................................................................ 3
Seznam škol, které se šetření zúčastnily................................................................................................................. 4
1. Výsledky dotazníkového šetření..................................................................................................................... 6
1.1 Základní statistiky .................................................................................................................................. 6
1.2 Zaměstnavatel ....................................................................................................................................... 8
1.3 Absolventi ............................................................................................................................................ 11
2. Finální verze dotazníků................................................................................................................................. 15
Dotazník určený zaměstnavatelům........................................................................................................................ 15
Dotazník určený absolventům ............................................................................................................................... 19
Závěr ..................................................................................................................................................................... 24
Seznam obrázků.................................................................................................................................................... 25
Seznam tabulek..................................................................................................................................................... 26
3
Úvod
V rámci projektu KREDO byla v dubnu 2015 vypracována závěrečná zpráva sledující přehled šetření
absolventů vysokých škol v České republice zejména s ohledem na jejich uplatnitelnost na trhu práce
(doplňkový úkol KREDO pro VŠ č. VIII). Podle výsledků tohoto šetření by 38 veřejných
a soukromých vysokých škol (ze 45 zúčastněných) uvítalo návrh jednotného dotazníkového šetření
absolventů. V rámci dalšího dílčího cíle aktivity KA03 projektu KREDO proto byly detekovány příklady
dobré praxe a byla vytvořena také pilotní databáze vhodných otázek. Vzhledem k odlišným potřebám a
požadavkům jednotlivých vysokých škol v závislosti na jejich zaměření byly v červnu 2015 požádány
jednotlivé vysoké školy zapojené v projektu KREDO o vyplnění dalšího online dotazníku (doplňkový úkol
KREDO pro VŠ č. XVI). Odpovědi byly následně anonymizovány a zpracovány do předkládané analýzy.
Dotazníkového šetření se zúčastnilo 50 oslovených vysokých škol (viz SEZNAM ŠKOL, KTERÉ SE
ŠETŘENÍ ZÚČASTNILY), míra response je tedy 100 %. Datového šetření se přitom zúčastnilo 26
soukromých vysokých škol (dále SVŠ, 58 % respondentů), 23 veřejných vysokých škol (dále VVŠ) a
jedna státní vysoká škola1.
V předkládané zprávě nejprve představíme výsledky tohoto dotazníkového šetření mezi vysokými
školami v České republice. Na základě potřeb veřejných a soukromých vysokých škol i na základě
rozdílů v jejích preferencích navrhujeme ve druhé části práce jednotný dotazník, který bude možné
používat pro šetření uplatnitelnosti absolventů na trhu práce.
1
V celé zprávě budeme školy z důvodu zjednodušení i dodržení anonymity klasifikovat pouze na veřejné vysoké
školy a soukromé vysoké školy, přičemž státní vysokou školu (Univerzitu obrany) zahrneme pro potřeby této
zprávy do skupiny veřejných vysokých škol.
4
Seznam škol, které se šetření zúčastnily
AAVŠ Anglo-American University
AMU Akademie múzických umění v Praze
ARCHIP Architectural Institute in Prague
AS Akademie STING , o.p.s.
AVU Akademie výtvarných umění v Praze
BIVŠ Bankovní institut vysoká škola a.s. Praha
ČZU Česká zemědělská univerzita v Praze
IACP International ART CAMPUS Prague, s.r.o.
JAMU Janáčkova akademie múzických umění v Brně
MENDELU Mendelova univerzita v Brně
OU Ostravská univerzita v Ostravě
PVŠPS Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o.
RAVŠ Rašínova vysoká škola, s.r.o.
SU Slezská univerzita v Opavě
SVSES Soukromá vysoká škola ekonomických studií Praha
SVŠE Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo
ŠAVŠ ŠKODA AUTO Vysoká škola
TUL Technická univerzita v Liberci
UHK Univerzita Hradec Králové
UJAK Univerzita Jana Amose Komenského, s.r.o.
UJEP Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
UK Univerzita Karlova v Praze
UO Univerzita obrany
UPA Univerzita Pardubice
UPOL Univerzita Palackého v Olomouci
UTB Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
VFU Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
VŠAPS Vysoká škola aplikované psychologie
VŠB-TUO Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
VŠE Vysoká škola ekonomická v Praze
VŠERS Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s.
VŠH Vysoká škola hotelová v Praze, spol. s r.o.
VŠCHT Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
VŠKE Vysoká škola Karla Engliše a.s.
VŠKV Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s.
VŠLG Vysoká škola logistiky, o.p.s.
VŠMIEP Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky
VŠMVV Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha
VŠOH Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o.
VŠP Vysoká škola podnikání a.s. Ostrava
5
VŠPJ Vysoká škola polytechnická Jihlava
VŠR-IFD Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, s.r.o.
VŠRR Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.
VŠSS Vysoká škola sociálně správní, Havířov
VŠTE
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých
Budějovicích
VŠTVS PALESTRA Vysoká škola realitní - Institut Franka Dysona, Brno
VŠUP Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
VŠZ Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. - Praha
VUT Vysoké učení technické v Brně
ZČU Západočeská univerzita v Plzni
6
1. Výsledky dotazníkového šetření
V této kapitole uvedeme základní přehled výsledků dotazníkového šetření, kterého se zúčastnili
zástupci veřejných a soukromých vysokých škol. Podrobněji uvedeme preference vysokých škol
ohledně otázek zařazených do modulu Zaměstnavatel (podkapitola 1.2) i otázek z modulu
Absolvent (podkapitola 1.3). Na základě těchto výsledků bude v druhé části předkládané zprávy
navržena finální verze jednotného dotazníkového šetření uplatnitelnosti absolventů vysokých škol
v České republice.
1.1 Základní statistiky
Většina vysokých škol by využila sadu otázek určenou pro zaměstnavatele absolventa (89 %) a
zejména sadu otázek určených pro absolventa (94 %). Nepozorujeme přitom signifikantní rozdíl
mezi školami veřejnými a soukromými. V části dotazníku určené zaměstnavatelům jsou pro většinu
veřejných i soukromých vysokých škol nejdůležitější okruhy týkající se hodnocení schopností a
dovedností absolventů zaměstnavatelem. Naopak nejméně důležitou část tvoří podle respondentů
modul týkající se průběhu pracovního pohovoru. Na tento modul klade důraz dokonce jen 35 %
soukromých vysokých škol. Obecně považují soukromé vysoké školy (ve srovnání s veřejnými
vysokými školami) moduly týkající se zaměstnavatelů absolventů za méně důležité (viz obrázek 1).
Zvláště výrazný je tento rozdíl v okruhu otázek týkajících se přístupu zaměstnavatelů k přijímání
čerstvých absolventů. Tento okruh by do jednotného dotazníkového šetření chtělo zařadit pouze 35
% soukromých vysokých škol ve srovnání s téměř 60 % veřejných vysokých škol.
7
Obrázek 1: Které z následujících tematických okruhů určených pro zaměstnavatele absolventů Vaší
vysoké školy byste do jednotného dotazníku chtěli zařadit?
Tabulka 1: Které z následujících tematických okruhů určených pro zaměstnavatele absolventů Vaší
vysoké školy byste do jednotného dotazníku chtěli zařadit? Absolutní četnosti.
VŠ všechny VVŠ SVŠ
specifikace zaměstnavatele 40 21 19
jaký přístup má zaměstnavatel obecně k přijímání čerstvých absolventů 35 20 15
jak probíhá pracovní pohovor 23 14 9
jak hodnotí zaměstnavatel schopnosti a dovednosti absolventů 47 24 23
Soukromé vysoké školy naopak kladou ve srovnání s veřejnými vysokými školami vyšší důraz na otázky
týkající se vývoje pracovní kariéry absolventa (viz obrázek 2). Obecně pak soukromé vysoké školy
projevují vyšší zájem o moduly dotazníku cílící přímo na osobu absolventa oproti modulům, které se
týkají zaměstnavatele. Pro veřejné vysoké školy jsou oba moduly prakticky stejně důležité. Veřejné i
soukromé vysoké školy se shodně nejvíce zajímají o otázky týkající se zpětné vazby absolventa.
0%
20%
40%
60%
80%
100%
jak hodnotí
zaměstnavatel
schopnosti a dovednosti
absolventů
specifikace
zaměstnavatele
jaký přístup má
zaměstnavatel obecně k
přijímání čerstvých
absolventů
jak probíhá pracovní
pohovor
VVŠ SVŠ VŠ všechny
8
Obrázek 2: Které z následujících tematických okruhů určených pro absolventy Vaší vysoké školy byste
do jednotného dotazníku chtěli zařadit?
Tabulka 2: Které z následujících tematických okruhů určených pro absolventy Vaší vysoké školy byste do
jednotného dotazníku chtěli zařadit? Absolutní četnosti.
VŠ všechny VVŠ SVŠ
specifikace absolventa 36 20 16
vývoj pracovní kariéry absolventa 37 17 20
současná pracovní pozice a finanční ohodnocení absolventa 33 18 15
zpětná vazba absolventa – hodnocení přínosu studia na Vaší vysoké škole pro
potřeby praxe
47 23 24
1.2 Zaměstnavatel
V této podkapitole se zaměříme na preference vysokých škol v oblasti modulu Zaměstnavatel.
Respondenti v této části uváděli, zda by jejich vysoká škola měla zájem zařadit do jednotného
dotazníkového šetření otázky týkající se
 charakteristiky zaměstnavatele,
 přínosů absolventů pro zaměstnavatele,
 hodnocení pracovního výkonu zaměstnance-absolventa.
Respondenti dále mohli navrhnout další vhodné otázky týkající se zaměstnávání jejich absolventů.
Soukromé vysoké školy vykazují oproti veřejným vysokým školám nižší zájem o otázky z okruhu
charakteristika zaměstnavatele. Zatímco lokalita zaměstnavatele je významnou charakteristikou pro
92 % veřejných vysokých škol, zajímá pouze 77 % soukromých vysokých škol (viz tabulka 3).
0%
20%
40%
60%
80%
100%
zpětná vazba
absolventa
vývoj pracovní
kariéry absolventa
specifikace
absolventa
současná pracovní
pozice a finanční
ohodnocení
absolventa
VVŠ SVŠ VŠ všechny
9
Tabulka 3: Charakteristika zaměstnavatele. Absolutní četnosti.
VŠ všechny VVŠ SVŠ
sektor působení (NACE) 45 22 23
lokalita 42 22 20
počet zaměstnanců 32 19 13
struktura zaměstnanců z hlediska vzdělání 30 16 14
Ještě výraznější rozdíl (téměř 30 procentních bodů) pozorujeme u otázky počet zaměstnanců. Tato
charakteristika zajímá pouze polovinu soukromých vysokých škol (viz obrázek 3). Respondenti dále
navrhují sledovat, zda je zaměstnavatelem absolventa subjekt vlastněný zahraničním investorem nebo
subjekt domácí.
Obrázek 3: Charakteristika zaměstnavatele
Z okruhu otázek týkajících se přínosu absolventů pro zaměstnavatele mají veřejné
i soukromé vysoké školy zájem především o hodnocení absolventovy schopnosti samostatného plnění
pracovního úkolů, přinášení nových myšlenek a hodnocení komunikační zdatnosti (viz obrázek 4).
Hodnocení přínosů absolventů zaměstnavatelem v oblasti nákladů či podnikové slepoty naopak
považuje za důležité méně než polovina respondentů.
0%
20%
40%
60%
80%
100%
sektor působení
(NACE)
lokalita počet
zaměstnanců
struktura
zaměstnanců z
hlediska vzdělání
VVŠ SVŠ VŠ všechny
10
Obrázek 4: Jak hodnotí zaměstnavatel přínos absolventů?
Z okruhu Hodnocení pracovního výkonu absolventů zajímá absolutní většinu vysokých škol (94 %)
hodnocení odborné připravenosti absolventa zaměstnavatelem, dále pak praktické dovednosti,
komunikační zdatnost a týmová práce. Jak zaměstnavatel hodnotí pracovní výkon zaměstnanců, zajímá
naopak jen 62 % vysokých škol.
Respondenti navrhli dále několik otázek týkajících se zaměstnavatele absolventů, které považují za
vhodné zařadit do jednotného dotazníku. Tyto odpovědi uvádíme v tabulce číslo 4. Vysoké školy
navrhují rozšířit dotazník především o okruhy týkající se celoživotního vzdělávání absolventů-
zaměstnanců, hodnocení soft-skills i informace o nedostatcích absolventů z hlediska potřeb
zaměstnavatele.
Tabulka 4: Jaké dodatečné otázky týkající se zaměstnavatele absolventů by vysoká škola využila?
Ochota k plnění mimořádných úkolů, schopnost rychlé orientace v nových situacích.
Zájem o dlouhodobější spolupráci se školou, zájem o vytipovávání si budoucích zaměstnanců v průběhu studia.
Vliv výsledků studia (např. "červený" diplom) na přijetí studenta do trvalého zaměstnání (např. pracovního poměru).
Shoduje se absolvovaný studijním obor s náplní práce (pracovní pozicí) přijatého absolventa?
Inovativní či osobnostní přínos.
Orientace na sebevzdělávání.
Máte zájem o další (celoživotní) vzdělávání absolventa ve spolupráci s VŠ?
Otázky zaměřené na trend v posledních 3-5 letech (například zda se změnila kvalita absolventů
nebo konkurence v sektoru).
Další otázky týkající se soft-skills.
Existuje adaptační program?
Upřesnění charakteristiky hodnotitele absolventa:
- jaká je pracovní pozice hodnotitele vzhledem k zaměstnanci
- jak dlouho hodnotitel zná zaměstnance-absolventa
- jak frekventovaný je kontakt hodnotitele s absolventem
Co vám nejvíce schází u absolventů?
0%
20%
40%
60%
80%
100%
schopnost
samostatného
plnění
pracovních
úkolů
přinášejí nové
podnětné
myšlenky
komunikační
zdatnost
možnost
vychovat si
pracovníka
teoretický
přínos
netrpí
podnikovou
slepotou
nízké náklady
VVŠ SVŠ VŠ všechny
11
Informace o průběhu adaptačního procesu, ochota učit se nové věci, ochota se dále vzdělávat.
Jak dlouho trvalo zapracování absolventa?
Je absolvent schopen ztotožnit se s misí a vizí podniku?
Které odborné či nadodborné znalosti zaměstnavatel u absolventa postrádal?
Je zaměstnanec loajální k firmě?
Je zaměstnanec ochoten dále se vzdělávat?
Nabídka absolventských programů ze strany zaměstnavatele, možnosti dalšího vzdělávání.
Hodnocení kreativity.
Hodnocení "očekávání" (výkonu, znalostí, dovedností pro pracovní pozici) vzhledem ke skutečnosti.
Máte zájem o vysokoškolského absolventa se specializovaným / s obecným vzděláním?
Máte obavy, že Vám absolvent po získání zkušeností odejde, nebo myslíte, že ho dokážete motivovat, aby zůstal?
Potřebujete, aby měli absolventi dobré jazykové znalosti?
Respondenti dále uvedli, že by bylo podnětné sledovat, jaký vliv na úspěch u pohovoru má prestiž
vysoké školy. Prestiž je ovšem jen obtížně kvantifikovatelná, zaměstnavatel by tedy například musel být
dotázán, zda při volbě dvou stejně kvalitních kandidátů upřednostní jednoho na základě absolvované
vysoké školy. Taková odpověď by však byla zcela jistě subjektivní a v konečném důsledku pro dotazník
málo přínosná.
Vzhledem k rostoucí administrativní zátěži zaměstnavatelů (na což upozorňují i samotní respondenti
zastupující vysoké školy), by zároveň měl být dotazník pro zaměstnavatele co možná nejstručnější. Lze
se plně ztotožnit s názorem jednoho z respondentů, podle něhož by se rozsáhlý dotazník stal pouze
formalitou. I z tohoto důvodu budou v druhé části této zprávy do finálního dotazníku zařazeny otázky, na
kterých se shodla většina respondentů s ohledem na členění dle typu vysoké školy.
1.3 Absolventi
V další části dotazníkového šetření se zástupci veřejných a soukromých vysokých škol vyjadřovali k
podobě dotazníku pro absolventy. Otázky byly členěny do čtyř okruhů:
 charakteristika absolventa,
 vývoj kariéry absolventa,
 pracovní pozice a mzda,
 vysoká škola jako příprava na trh práce.
Do modulu, který se týká charakteristiky absolventů, by zástupci vysokých škol chtěli zařadit
především otázky týkající se studijního oboru, roku ukončení studia, formy studia či nejvyššího
dosaženého stupně vzdělání (viz obrázek 5). Také ostatní otázky chtějí do jednotného dotazníku zařadit
alespoň dvě třetiny vysokých škol, přičemž nepozorujeme výrazné rozdíly mezi veřejnými a soukromými
vysokými školami (s výjimkou otázky týkající se studijního programu, která zajímá pouze polovinu
soukromých vysokých škol ve srovnání s 83 % veřejných vysokých škol). Soukromé vysoké školy také
12
až na výjimky (15 %) nepotřebují klást otázku týkající se fakulty absolventa, neboť se většinou na
fakulty ani nečlení.
Obrázek 5: Charakteristika absolventa
Všechny veřejné i soukromé vysoké školy, které se zúčastnily dotazníkového šetření, mají shodně
zájem o zařazení otázky „Pracujete ve vystudovaném oboru?“ Většina škol by do jednotného dotazníku
zařadila i otázky týkající se zaměstnanosti absolventů a doby potřebné k nalezení prvního zaměstnání.
Jako důležité však hodnotili respondenti i ostatní navržené otázky z okruhu Vývoj kariéry absolventa,
přičemž nejméně často navrhovaná otázka – týkající se získání odborné praxe během studia – byla
zmíněna necelými dvěma třetinami vysokých škol.
Obrázek 6: Pracovní pozice a mzdy (platy) absolventů
0%
20%
40%
60%
80%
100%
studijní
obor
rok
ukončení
studia
forma
studia
nejvyšším
dosažený
studijní
stupeň
věk pohlaví studijní
program
pokračoval
absolvent v
dalším
studiu?
fakulta
VVŠ SVŠ VŠ všechny
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Na jaké pozici
pracujete?
Odpovídá Vaše
pracovní pozice
Vašemu vzdělání?
Jaká je výše Vaší
současné mzdy
(platu)?
Jaká byla výše
Vaší nástupní
mzdy (platu) po
absolvování VŠ?
Odpovídá Vaše
finanční
ohodnocení
Vašim
představám?
VVŠ SVŠ VŠ všechny
13
Otázky týkající se pracovní pozice, mezd a platů absolventů chce do jednotného dotazníku zařadit
minimálně 70 % všech vysokých škol. Nejčastěji (90 % respondentů) přitom školy navrhly do dotazníku
zařadit otázky týkající se pracovní pozice. Veřejné a soukromé vysoké školy se ve volbě otázek pro
tento modul shodují s výjimkou otázky týkající se nástupní výše mezd/platů po absolvování vysoké
školy. Zatímco je tato otázka podstatná pro 83 % veřejných vysokých škol, do dotazníku by ji chtělo
zařadit pouze 62 % soukromých vysokých škol.
Otázky z okruhu Vysoká škola jako příprava na trh práce byly zařazeny do návrhu jednotného
dotazníkového šetření absolutní většinou respondentů (průměrně 90 %).
Respondenti z řad vysokých škol měli dále možnost navrhnout další otázky, které by jejich školy
považovaly za užitečné. Souhrn těchto odpovědí uvádíme v tabulce 5.
Tabulka 5: Jaké dodatečné otázky týkající se absolventa-zaměstnance by vysoká škola využila?
U otázky Získal jste během studia odbornou praxi? Je nutno rozlišit, zda se jednalo o praxi povinnou v rámci studia
a praxi odpovídající studijnímu zaměření.
Jak hodnotíte možnost zapojení do výzkumné a tvořivé činnosti v průběhu studia?
Jak hodnotíte možnost studentského kulturního a společenského vyžití na VŠ při studiu?
Jak hodnotíte celkovou úroveň a kvalitu školy?
Vybral byste si pro vysokoškolské studium stejnou VŠ?
Rozšíření otázky týkající se návrhů změn přípravy na praxi:
Myslíte, že jsou Vaše doporučení z hlediska přípravy na praxi reálné?
Otázky týkající se významu zahraničních zkušeností během studia a aktivní znalosti cizích jazyků.
Studoval/a byste na základě vaší dosavadní kariéry stejnou fakultu či stejný obor znovu?
Pokud ne, proč?
Je podnik, u kterého pracujete, schopen a ochoten aplikovat Vaše teoretické znalosti z vysoké školy do praxe?
Je podnik vstřícný k vizím vedoucím ke zlepšení stavu, které přináší absolvent?
Pokud pracujete v oboru, který jste vystudoval, byly teoretické poznatky získané studiem na VŠ dostatečné?
Co považujete za největší přínos absolvovaného studia na vysoké škole?
Co jste zcela během svého studia na vysoké škole postrádal?
Zůstal jste pracovat v regionu, kde jste získal vysokoškolské vzdělání?
Stačilo pro Vaše pracovní uplatnění pouze absolvované bakalářské vzdělání?
U otázky "Pracoval jste během studia?" nutné rozvést:
Pokud ano, potom jak dlouho, kde, v jaké pozici?
Šel byste znovu studovat stejnou školu?
Doporučení pro daný obor, školu, na co se zaměřit při tvorbě studijních programů (nejenom praxi).
Využil absolvent možnost odcestovat na zahraniční stáž?
Měl absolvent možnost pracovat v rámci praxe nebo zahraničí stáže po boku zkušeného manažera?
Připravila vysoká škola absolventa náležitě na výběrové řízení?
Formulace "Jaká je výše Vaší současné mzdy (platu)?" není korektní, jedná se o "citlivý údaj".
Doporučená formulace: V jakém poměru vzrostla Vaše současná mzda (1,5 x; 2 x; apod.) vůči nástupní mzdě?
V jakém poměru klesla Vaše současná mzda (1,5 x; 2 x; apod.) vůči nástupní mzdě?
14
V jaké firmě pracujete? (regionální - národní - nadnárodní).
Velikost firmy - škálově (do 50, 100, 500, více zaměstnanců)
Pokud byste opět studoval, vybral byste si stejný obor?
Pokud byste opět studoval, vybral byste si stejnou školu?
Získával jste v průběhu studia zkušenosti formou stáží či dobrovolnictvím?
Absolvoval jste v průběhu studia zahraniční pobyt?
Měl absolvent kontakt s budoucím zaměstnavatelem v průběhu studia?
Udržuje absolvent po ukončení studia odborné kontakty s absolvovanou VŠ?
Jaká je doba od absolvování po zpracování hodnocení?
Otázky související s klubem absolventů fakulty/univerzity (členství, přínos, spolupráce).
Vývoj kariéry absolventa:
Pocítil jste během své kariéry potřebu/nutnost pokračovat v dalším vzdělávání na vysoké škole?
Doba, která uplynula mezi ukončením studia a nalezením prvého trvalého zaměstnání (pracovní poměr ap.).
Počet nezaměstnaných absolventů po půl roce po ukončení studia.
Hrubý příjem absolventa po třech letech po ukončení studia.
Vliv výsledků studia (např. "červený" diplom) na rychlost nalezení prvého trvalého zaměstnání.
Shoduje se absolvovaný studijním obor s náplní práce (pracovní pozicí) v prvém trvalém zaměstnání?
S odstupem času hodnoceno, považujete prostředky vložené do studia na soukromé VŠ jako smysluplné?
(v případě absolventa soukromé VŠ)
Nepovažujeme za vhodné dotazovat se na konkrétní výši nástupního a současného platu. Také dotaz na představy o platu je
zavádějící. Ve zdravotnictví lze s úspěchem dovozovat, že zdravotničtí pracovníci budou chtít platy, jako mají kolegové v Německu
ev. v některé z anglosaských zemí.
Forma pracovněprávního vztahu: HPP, DPP, DPČ, OSVČ.
Získal jste během studia praktické zkušenosti a dovednosti?
Pracoval jste již během studia v oblasti z Vašeho oboru?
Pracujete ve vystudovaném či příbuzném oboru?
Pomohlo Vám absolvování odborné praxe při získání zaměstnání?
Odlišit absolventy dle doby uplynulé od ukončení studia.
15
2. Finální verze dotazníků
Prvotní návrh dotazníku uplatnitelnosti absolventů na trhu práce, který byl představen v dílčí zprávě
projektu KREDO na jaře roku 2015 (v rámci vyhodnocení doplňkového úkolu
č. VIII), vycházel z existujících dotazníkových šetření veřejných a soukromých vysokých škol v České
republice. Navržený jednotný dotazník byl předložen k evaluaci vysokým školám. V této části dílčí
zprávy prezentujeme finální verzi dotazníku, který zohledňuje preference
a podněty zúčastněných vysokých škol i základní rozdíly v informačních potřebách mezi vysokými
školami veřejnými a soukromými.
Dotazník je navržen tak, aby zatěžoval respondenty, tedy zaměstnavatele a absolventy-zaměstnance,
co možná nejméně. Velká většina otázek je proto uzavřených. K měření postojů byla použita pětibodová
Likertova škála. Odpovědi na citlivé otázky (například otázky týkající se výše mzdy či platu), byly dále
škálovány tak, aby byly využitelné pro další potřeby školy i MŠMT ČR.
Dotazník určený zaměstnavatelům
AZ1: Zhodnoťte přínosy absolventa pro Vaši organizaci. (Otázka je součástí pouze varianty
dotazníku VVŠ.)
naprosto
souhlasím
spíše
souhlasím
nevím
spíše
nesouhlasím
naprosto
nesouhlasím
A11 možnost vychovat si
pracovníka
A12 přinos nových
podnětných
myšlenek/přístupů
A13 komunikační zdatnost
A14 teoretický přínos
BZ1: Ve kterém roce Vaše organizace absolventa zaměstnala?
Výběr z nabídky roků – rolovací. Odpověď se týká konkrétního absolventa.
BZ2: Jak podstatnou roli pro přijetí absolventa měla jeho absolvovaná praxe?
 pro rozhodnutí o jeho přijetí byla nezbytnou podmínkou
 pro rozhodnutí o jeho přijetí byla podstatná
 pro rozhodnutí o jeho přijetí byla spíše nepodstatná
 pro rozhodnutí o jeho přijetí nehrála žádnou roli
16
BZ3: Prošel u vás absolvent školením, aby mohl vykonávat své povolání?
 ano, prošel odborným školením organizace pro nové zaměstnance a absolventy
 ano, prošel odborným školením, které je v našem sektoru vyžadováno zákonem
 ne, prošel pouze standardním školením, které přímo nesouvisí s odborným výkonem povolání
(například školení BOZP)
 ne, neprošel žádným školením
BZ4: Jak dlouho trvalo zapracování absolventa, aby mohl vykonávat bezproblémově své
povolání?
 méně než 1 měsíc
 1 měsíc – 3 měsíce
 4 měsíce – 6 měsíců
 více než 6 měsíců
 zapracování absolventa v tuto chvíli stále ještě probíhá
BZ5: Předpokládá Vaše organizace další vzdělávání absolventa?
 ano, pravidelná školení uvnitř organizace
 ano, další vzdělávání je v oboru požadováno zákonem
 ano, další vzdělávání je součástí zaměstnaneckých benefitů (například jazykové kurzy)
 ano, formální vzdělání
 ne
CZ: Zhodnoťte schopnosti absolventa v následujících oblastech
vynikající
velmi
dobré
dobré
spíše
nedostatečné
nedostatečné
CZ1 hard skills
CZ11 praktické dovednosti
CZ12 teoretické znalosti
CZ13 práce s ICT
CZ14 odborná připravenost
CZ15 jazykové znalosti
CZ16
znalost odborného
cizího jazyka
CZ2 soft skills
CZ21 komunikační zdatnost
CZ22 týmová práce
CZ23 pracovní nasazení,
17
přesnost a dochvilnost
CZ24 pracovní výkon
CZ25
schopnost rychlé
adaptace do
pracovního poměru
CZ31
celkový přínos
absolventa pro
organizaci
DZ1: V jakém odvětví Vaše organizace působí?
 zemědělství, lesnictví, rybářství
 těžba a dobývání
 zpracovatelský průmysl
 výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu
 zásobování vodou, činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi
 stavebnictví
 velkoobchod a maloobchod, opravy a údržba motorových vozidel
 doprava a skladování
 ubytování, stravování a pohostinství
 informační a komunikační činnost
 peněžnictví a pojišťovnictví
 činnosti v oblasti nemovitostí
 profesní, vědecké a technické činnosti
 administrativní a podpůrné činnosti
 veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení
 vzdělávání
 zdravotní a sociální péče
 kulturní, zábavní a rekreační činnosti
 ostatní činnosti
DZ2: V jaké lokalitě působí organizace, ve které absolvent pracuje?
 Praha
 Středočeský kraj
 Jihočeský kraj
 Plzeňský kraj
 Karlovarský kraj
 Ústecký kraj
18
 Liberecký kraj
 Královéhradecký kraj
 Pardubický kraj
 Kraj Vysočina
 Jihomoravský kraj
 Olomoucký kraj
 Zlínský kraj
 Moravskoslezský kraj
DZ3: Jak velká je Vaše organizace?
 velmi malá (méně než 10 osob)
 malá (10–49 osob)
 střední (50–249 osob)
 velká (250 a více osob)
DZ4: Jaká je struktura vzdělanosti Vašich zaměstnanců?
méně než ¼ ¼ – ½ ½ – ¾ více než ¾
Základní
střední (vyučení)
střední (s maturitou)
vysokoškolské
19
Dotazník určený absolventům
AA1: Získal jste odbornou praxi během studia?
 ano, jednalo se o povinnou praxi
 ano, praxi jsem získal/a sám/sama nezávisle na škole
 ano, ale nejednalo se o praxi v oboru, ve kterém nyní působím
 ne
AA2: Pracoval/a jste již během studia?
Možné zvolit více odpovědí
 ano, v pracovním poměru na celý úvazek
 ano, v pracovním poměru na částečný úvazek
 ano, formou brigád a příležitostných přivýdělků (DPP nebo DPČ)
 ano, jako OSVČ
 ne, nepracoval/a jsem
AA3: Máte v současné době zaměstnání?
 ano, mám pracovní úvazek
 ano, pracuji na DPP/DPČ
 ne, jsem registrován na Úřadu práce ČR
 ne, dále studuji
 ne, jsem na rodičovské dovolené
 ne (jiné důvody)
AA4: Jak jste získal/a své pracovní místo? Můžete zvolit i více odpovědí.
 Na základě zaměstnání (včetně brigád), které jsem u zaměstnavatele vykonával/a již během studia.
 Na základě povinné praxe, kterou jsem u zaměstnavatele absolvoval během studia.
 Uspěl jsem ve výběrovém řízení pro absolventy.
 Odpověděl jsem na inzerát zaměstnavatele.
 Zaměstnavatel zareagoval na můj životopis, který jsem mu zaslal.
 Zaměstnavatel mě oslovil prostřednictvím sítě LinkedIn nebo dalších profesionálních sítí.
 Na základě doporučení rodiny/známých.
 Prostřednictvím pracovní agentury.
 Prostřednictvím Úřadu práce ČR.
 Prostřednictvím kariérního centra školy.
 Jinak.
AA5: Jak dlouho po ukončení studia jste hledal první zaměstnání?
20
 zaměstnání jsem nehledal, pokračoval jsem v práci u zaměstnavatele, u kterého jsem pracoval již
během školy
 zaměstnání jsem hledal již během studia
 méně než měsíc
 1 – 2 měsíce
 3 – 4 měsíce
 5 – 6 měsíců
 déle než půl roku
 déle než rok
AA6: Pracujete ve vystudovaném oboru?
 ano
 ne, ale pracuji v oboru, který je velmi blízký vystudovanému oboru
 ne, pracuji ve zcela odlišném oboru
AA7: Bylo na Vaší pracovní pozici požadováno vysokoškolské vzdělání?
 ano
 ano, ale nižší stupeň, než který mám já
 ne, bylo požadováno jen střední vzdělání s maturitou
 ne, bylo požadováno jen střední vzdělání bez maturity
 ne, bylo požadováno jen základní vzdělání
 požadované vzdělání nebylo specifikováno
BA1: Na jaké pracovní pozici pracujete?
 zákonodárci a řídící pracovníci
 specialisté, vědečtí a odborní duševní pracovníci
 techničtí a odborní pracovníci
 úředníci
 pracovníci ve službách a prodeji
 kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství
 řemeslníci a opraváři
 obsluha strojů a zařízení, montéři
 pomocní a nekvalifikovaní pracovníci
 zaměstnanci v ozbrojených silách
BA2: Odpovídá Vaše pracovní pozice Vašemu vzdělání?
 ano
 ne, na výkon pracovní pozice by podle mého názoru stačilo nižší vzdělání
 ne, na výkon pracovní pozice by podle mého názoru bylo nutné vyšší vzdělání
BA3: Jaká je výše Vaší současné mzdy/platu? (Jedná se o měsíční hrubou mzdu/plat při plném úvazku)
21
 méně než 10 000 Kč
 10 000 Kč – 12 499 Kč
 12 500 Kč – 18 749 Kč
 18 750 Kč – 24 999 Kč
 25 000 Kč – 29 999 Kč
 30 000 Kč – 39 999 Kč
 40 000 Kč – 49 999 Kč
 50 000 Kč – 59 999 Kč
 60 000 Kč – 69 999 Kč
 70 000 Kč – 79 999 Kč
 80 000 Kč – 89 999 Kč
 90 000 Kč – 99 999 Kč
 100 000 Kč a více
BA4: Jaká byla výše Vaší nástupní mzdy/platu po absolvování VŠ?
 méně než 0,5násobek současné mzdy/platu
 0,5–0,75násobek současné mzdy/platu
 0,75–1násobek současné mzdy/platu
 moje nástupní mzda/plat byla vyšší než současná mzda/plat
CA1: Jak hodnotíte kvalitu vzdělání, které jste získal/a na vysoké škole, s ohledem na požadavky praxe?
naprosto
souhlasím
spíše
souhlasím
nevím
spíše
nesouhlasím
naprosto
nesouhlasím
CA11 vysoká škola mě připravila
na praxi lépe, než jsem očekával
CA12 vysoká škola mě připravila
na praxi dostatečně
CA13 vysoká škola mě připravila
na praxi v oblasti soft skills
(týmová práce, přesné plnění
úkolů a podobně)
CA14 vysoká škola mě připravila
na praxi v oblasti teoretických
znalostí
CA15 vysoká škola mě připravila
na praxi v oblasti jazykových
znalosti a dovedností
CA16 vysoká škola mě připravila
22
na praxi nedostatečně
CA17 vysoká škola mě připravila
na praxi dostatečně, ale
vykonávám práci v jiném oboru
CA2: Jsou znalosti a dovednosti, které jste během studia získal/a, využitelné v praxi?
 ano, všechny
 ano, většina
 ano, ale jen menší část
 ne, nejsou
CA3: Které dovednosti, odbornosti atd. jste postrádal/a při výuce na Vaší škole, a které jsou zároveň
požadovány na Vaší současné pozici? (Otevřená otázka)
CA4: Jaké změny z hlediska přípravy na praxi byste škole doporučil/a? (Otevřená otázka)
CA5: Domníváte se, že Vaše osobní finanční náklady nutné k absolvování vysoké školy (například
poplatky, školné, studijní materiály a podobně) byly z hlediska Vaší praxe vynaloženy smysluplně?
 ano, naprosto
 spíše ano
 spíše ne
 ne
 nevím, nedokážu posoudit
DA1: Jste
 muž
 žena
DA2: Do které věkové kategorie patříte?
 mladší než 25 let
 25 let – 29 let
 30 let – 39 let
 40 let – 49 let
 50 let a starší
DA3: Převažující forma Vašeho studia na vysoké škole
 prezenční
 kombinovaná/distanční
DA4: Rok ukončení studia (Výběr z let – rolování.)
23
DA5: Nejvyšší dosažený stupeň vzdělání
 bakalářský
 magisterský
 doktorský
DA6: Absolvoval/a jste část studia nebo povinné praxe v zahraničí?
 ano
 ne
DA7: Pokračoval/a jste po absolvování vysoké školy v dalším studiu?
 ano
 ne a neplánuji pokračovat
 ne, ale plánuji pokračovat
Da8: Ve kterém roce jste nastoupil/a do svého stávajícího zaměstnání?
24
Závěr
Cílem předkládané zprávy bylo vytvořit jednotný dotazník uplatnitelnosti absolventů na základě příkladů
dobré praxe (uvedených v citované zprávě) a na základě dotazníkového šetření mezi veřejnými i
soukromými vysokými školami.
Vytvořený dotazník má dvě části. První části je určena zaměstnavateli absolventa a je tvořena čtyřmi
moduly (přičemž modul BZ není součástí dotazníku pro soukromé vysoké školy). Do čtyř modulů se
člení také druhá část dotazníku, část určená absolventům.
Pro docílení maximální efektivity jednotného dotazníkového šetření by návrh dotazníku mohl být dále
doplněn otázkami, které by pro své další analýzy využilo MŠMT ČR, případně další instituce veřejné
správy.
Za účelem snížení nákladů, zjednodušení logistiky i zvýšení kredibility dotazníkového šetření
navrhujeme distribuovat dotazník obdobným způsobem jako dotazníky v šetření DOKTORANDI 2014.
Navrhované šetření (s pracovním názvem ABSOLVENTI) by mělo probíhat každé tři roky. Osloveni by
měli být absolventi, kteří ukončili vysokou školu alespoň před dvanácti měsíci a nejvýše před 36 měsíci
od data zahájení šetření. Výsledky datového šetření by měly být analyzovány na centrální úrovni,
nicméně příslušná (anonymizovaná) data by měly mít k dispozici jednotlivé vysoké školy, které se
šetření zúčastní. Zaměstnavatelé by měli být oslovováni jednak v součinnosti se samotnými absolventy
a jednak s vysokými školami.
Součinnost MŠMT ČR, vysokých škol, absolventů a zaměstnavatelů je cestou nejen k dialogu mezi
nabídkovou a poptávkovou stranou trhu práce, ale především k efektivnímu využívání finančních zdrojů
a kvalifikovaného lidského kapitálu v České republice. Jednotné dotazníkové šetření bude na této cestě
prvním krokem.
25
Seznam obrázků
Obrázek 1: Které z následujících tematických okruhů určených pro zaměstnavatele absolventů Vaší vysoké školy
byste do jednotného dotazníku chtěli zařadit?......................................................................................................... 7
Obrázek 2: Které z následujících tematických okruhů určených pro absolventy Vaší vysoké školy byste do
jednotného dotazníku chtěli zařadit?....................................................................................................................... 8
Obrázek 3: Charakteristika zaměstnavatele............................................................................................................ 9
Obrázek 4: Jak hodnotí zaměstnavatel přínos absolventů?.................................................................................. 10
Obrázek 5: Charakteristika absolventa.................................................................................................................. 12
Obrázek 6: Pracovní pozice a mzdy (platy) absolventů......................................................................................... 12
26
Seznam tabulek
Tabulka 1: Které z následujících tematických okruhů určených pro zaměstnavatele absolventů Vaší vysoké školy
byste do jednotného dotazníku chtěli zařadit? Absolutní četnosti. .......................................................................... 7
Tabulka 2: Které z následujících tematických okruhů určených pro absolventy Vaší vysoké školy byste do
jednotného dotazníku chtěli zařadit? Absolutní četnosti.......................................................................................... 8
Tabulka 3: Charakteristika zaměstnavatele. Absolutní četnosti............................................................................... 9
Tabulka 4: Jaké dodatečné otázky týkající se zaměstnavatele absolventů by vysoká škola využila?................... 10
Tabulka 5: Jaké dodatečné otázky týkající se absolventa-zaměstnance by vysoká škola využila? ...................... 13

Recommandé

Doplňkový úkol č. VIII - Uplatnitelnost absolventů na trhu práce par
Doplňkový úkol č. VIII - Uplatnitelnost absolventů na trhu práceDoplňkový úkol č. VIII - Uplatnitelnost absolventů na trhu práce
Doplňkový úkol č. VIII - Uplatnitelnost absolventů na trhu práceMŠMT IPN KREDO
391 vues21 diapositives
Doplňkový úkol č. III - Komunikace s absolventy - ALUMNI par
Doplňkový úkol č. III - Komunikace s absolventy - ALUMNIDoplňkový úkol č. III - Komunikace s absolventy - ALUMNI
Doplňkový úkol č. III - Komunikace s absolventy - ALUMNIMŠMT IPN KREDO
293 vues24 diapositives
Externí hodnocení kvality výuky zahraničními studenty českých vysokých škol par
Externí hodnocení kvality výuky zahraničními studenty českých vysokých školExterní hodnocení kvality výuky zahraničními studenty českých vysokých škol
Externí hodnocení kvality výuky zahraničními studenty českých vysokých školMŠMT IPN KVALITA
796 vues58 diapositives
Hodnocení výstupů ze vzdělávání a dalších aspektů vzdělávacího procesu absolv... par
Hodnocení výstupů ze vzdělávání a dalších aspektů vzdělávacího procesu absolv...Hodnocení výstupů ze vzdělávání a dalších aspektů vzdělávacího procesu absolv...
Hodnocení výstupů ze vzdělávání a dalších aspektů vzdělávacího procesu absolv...MŠMT IPN KVALITA
1.1K vues52 diapositives
Soubor podkladů pro strategické rozhodování – Efektivní financování par
Soubor podkladů pro strategické rozhodování – Efektivní financováníSoubor podkladů pro strategické rozhodování – Efektivní financování
Soubor podkladů pro strategické rozhodování – Efektivní financováníMŠMT IPN KREDO
482 vues62 diapositives
Soubor podkladů pro strategické rozhodování – Otevřenost informační par
Soubor podkladů pro strategické rozhodování – Otevřenost informačníSoubor podkladů pro strategické rozhodování – Otevřenost informační
Soubor podkladů pro strategické rozhodování – Otevřenost informačníMŠMT IPN KREDO
349 vues221 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Strategický plán rozvoje vysokého školství v ČR do roku 2030 z pohledu vysoký... par
Strategický plán rozvoje vysokého školství v ČR do roku 2030 z pohledu vysoký...Strategický plán rozvoje vysokého školství v ČR do roku 2030 z pohledu vysoký...
Strategický plán rozvoje vysokého školství v ČR do roku 2030 z pohledu vysoký...MŠMT IPN KREDO
1.1K vues89 diapositives
Doplňkový úkol č. XIII - Zajišťování a hodnocení kvality na VŠ par
Doplňkový úkol č. XIII - Zajišťování a hodnocení kvality na VŠDoplňkový úkol č. XIII - Zajišťování a hodnocení kvality na VŠ
Doplňkový úkol č. XIII - Zajišťování a hodnocení kvality na VŠMŠMT IPN KREDO
465 vues185 diapositives
Financování vysokého školství a vysokoškolských institucí par
Financování vysokého školství a vysokoškolských institucíFinancování vysokého školství a vysokoškolských institucí
Financování vysokého školství a vysokoškolských institucíMŠMT IPN KREDO
413 vues50 diapositives
Analýza a komparace průběhu hospodářského cyklu a jeho specifik ve státech Vi... par
Analýza a komparace průběhu hospodářského cyklu a jeho specifik ve státech Vi...Analýza a komparace průběhu hospodářského cyklu a jeho specifik ve státech Vi...
Analýza a komparace průběhu hospodářského cyklu a jeho specifik ve státech Vi...Jakub Dvo?
454 vues85 diapositives
Doplňkový úkol č. XI - Vysoké školy a třetí role par
Doplňkový úkol č. XI - Vysoké školy a třetí role Doplňkový úkol č. XI - Vysoké školy a třetí role
Doplňkový úkol č. XI - Vysoké školy a třetí role MŠMT IPN KREDO
1.3K vues66 diapositives
Soubor podkladů pro strategické rozhodování – Řízení VŠ par
Soubor podkladů pro strategické rozhodování – Řízení VŠSoubor podkladů pro strategické rozhodování – Řízení VŠ
Soubor podkladů pro strategické rozhodování – Řízení VŠMŠMT IPN KREDO
546 vues29 diapositives

Tendances(12)

Strategický plán rozvoje vysokého školství v ČR do roku 2030 z pohledu vysoký... par MŠMT IPN KREDO
Strategický plán rozvoje vysokého školství v ČR do roku 2030 z pohledu vysoký...Strategický plán rozvoje vysokého školství v ČR do roku 2030 z pohledu vysoký...
Strategický plán rozvoje vysokého školství v ČR do roku 2030 z pohledu vysoký...
MŠMT IPN KREDO1.1K vues
Doplňkový úkol č. XIII - Zajišťování a hodnocení kvality na VŠ par MŠMT IPN KREDO
Doplňkový úkol č. XIII - Zajišťování a hodnocení kvality na VŠDoplňkový úkol č. XIII - Zajišťování a hodnocení kvality na VŠ
Doplňkový úkol č. XIII - Zajišťování a hodnocení kvality na VŠ
MŠMT IPN KREDO465 vues
Financování vysokého školství a vysokoškolských institucí par MŠMT IPN KREDO
Financování vysokého školství a vysokoškolských institucíFinancování vysokého školství a vysokoškolských institucí
Financování vysokého školství a vysokoškolských institucí
MŠMT IPN KREDO413 vues
Analýza a komparace průběhu hospodářského cyklu a jeho specifik ve státech Vi... par Jakub Dvo?
Analýza a komparace průběhu hospodářského cyklu a jeho specifik ve státech Vi...Analýza a komparace průběhu hospodářského cyklu a jeho specifik ve státech Vi...
Analýza a komparace průběhu hospodářského cyklu a jeho specifik ve státech Vi...
Jakub Dvo?454 vues
Doplňkový úkol č. XI - Vysoké školy a třetí role par MŠMT IPN KREDO
Doplňkový úkol č. XI - Vysoké školy a třetí role Doplňkový úkol č. XI - Vysoké školy a třetí role
Doplňkový úkol č. XI - Vysoké školy a třetí role
MŠMT IPN KREDO1.3K vues
Soubor podkladů pro strategické rozhodování – Řízení VŠ par MŠMT IPN KREDO
Soubor podkladů pro strategické rozhodování – Řízení VŠSoubor podkladů pro strategické rozhodování – Řízení VŠ
Soubor podkladů pro strategické rozhodování – Řízení VŠ
MŠMT IPN KREDO546 vues
EUROSTUDENT V: Základní výsledky šetření postojů a životních podmínek studen... par MŠMT IPN KREDO
EUROSTUDENT V: Základní výsledky šetření postojů a životních podmínek studen...EUROSTUDENT V: Základní výsledky šetření postojů a životních podmínek studen...
EUROSTUDENT V: Základní výsledky šetření postojů a životních podmínek studen...
MŠMT IPN KREDO376 vues
Internacionalizace na vysokých školách v ČR par MŠMT IPN KREDO
Internacionalizace na vysokých školách v ČRInternacionalizace na vysokých školách v ČR
Internacionalizace na vysokých školách v ČR
MŠMT IPN KREDO1.1K vues
Martin Souček (Letní škola 2013) par KISK FF MU
Martin Souček (Letní škola 2013)Martin Souček (Letní škola 2013)
Martin Souček (Letní škola 2013)
KISK FF MU518 vues
Soubor podkladů pro strategické rozhodování – Kvalitní vzdělávání par MŠMT IPN KREDO
Soubor podkladů pro strategické rozhodování – Kvalitní vzděláváníSoubor podkladů pro strategické rozhodování – Kvalitní vzdělávání
Soubor podkladů pro strategické rozhodování – Kvalitní vzdělávání
MŠMT IPN KREDO635 vues
ESF: Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost par Janek Wagner
ESF: Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnostESF: Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost
ESF: Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost
Janek Wagner593 vues

En vedette

Návrh ukazatelů výkonu a kvality pro financování vysokých škol par
Návrh ukazatelů výkonu a kvality pro financování vysokých školNávrh ukazatelů výkonu a kvality pro financování vysokých škol
Návrh ukazatelů výkonu a kvality pro financování vysokých školMŠMT IPN KREDO
410 vues44 diapositives
Sponsorship Infographic par
Sponsorship InfographicSponsorship Infographic
Sponsorship InfographicLucy James
131 vues1 diapositive
Teorias asociasionistas y conductistas par
Teorias asociasionistas y conductistasTeorias asociasionistas y conductistas
Teorias asociasionistas y conductistasyoyis16
362 vues30 diapositives
Marcas de corrección par
Marcas de correcciónMarcas de corrección
Marcas de correcciónCarolina Duran
60 vues1 diapositive
Los orígenes del conductismo par
Los orígenes del conductismoLos orígenes del conductismo
Los orígenes del conductismoAndrés González Millán
1.4K vues3 diapositives
Přehledová mapa oblastí aktivit vysoké školy s odkazy na ostatní IPN par
Přehledová mapa oblastí aktivit vysoké školy s odkazy na ostatní IPNPřehledová mapa oblastí aktivit vysoké školy s odkazy na ostatní IPN
Přehledová mapa oblastí aktivit vysoké školy s odkazy na ostatní IPNMŠMT IPN KREDO
352 vues15 diapositives

En vedette(16)

Návrh ukazatelů výkonu a kvality pro financování vysokých škol par MŠMT IPN KREDO
Návrh ukazatelů výkonu a kvality pro financování vysokých školNávrh ukazatelů výkonu a kvality pro financování vysokých škol
Návrh ukazatelů výkonu a kvality pro financování vysokých škol
MŠMT IPN KREDO410 vues
Sponsorship Infographic par Lucy James
Sponsorship InfographicSponsorship Infographic
Sponsorship Infographic
Lucy James131 vues
Teorias asociasionistas y conductistas par yoyis16
Teorias asociasionistas y conductistasTeorias asociasionistas y conductistas
Teorias asociasionistas y conductistas
yoyis16362 vues
Přehledová mapa oblastí aktivit vysoké školy s odkazy na ostatní IPN par MŠMT IPN KREDO
Přehledová mapa oblastí aktivit vysoké školy s odkazy na ostatní IPNPřehledová mapa oblastí aktivit vysoké školy s odkazy na ostatní IPN
Přehledová mapa oblastí aktivit vysoké školy s odkazy na ostatní IPN
MŠMT IPN KREDO352 vues
Selecting a good topic par Amar Bhatti
Selecting a good topicSelecting a good topic
Selecting a good topic
Amar Bhatti257 vues
Աննա Բաղդասարյան par norclassweb
Աննա ԲաղդասարյանԱննա Բաղդասարյան
Աննա Բաղդասարյան
norclassweb268 vues
Մարգարիտա Ալեքսանյան par norclassweb
Մարգարիտա ԱլեքսանյանՄարգարիտա Ալեքսանյան
Մարգարիտա Ալեքսանյան
norclassweb260 vues
Անի Մինասյան par norclassweb
Անի ՄինասյանԱնի Մինասյան
Անի Մինասյան
norclassweb412 vues
Guía para redactar una receta de cocina par Carolina Duran
Guía para redactar una receta de cocinaGuía para redactar una receta de cocina
Guía para redactar una receta de cocina
Carolina Duran4K vues
Memoria de actividades 2015 par INVATTUR
Memoria de actividades 2015Memoria de actividades 2015
Memoria de actividades 2015
INVATTUR645 vues
Peranan pendidikan par abbas usn
Peranan pendidikanPeranan pendidikan
Peranan pendidikan
abbas usn11K vues

Similaire à Doplňkový úkol č. XVI - Uplatnitelnost absolventů na trhu práce – návrh jednotného dotazníku

Strukturované studium v České republice z pohledu mezinárodního srovnání, čes... par
Strukturované studium v České republice z pohledu mezinárodního srovnání, čes...Strukturované studium v České republice z pohledu mezinárodního srovnání, čes...
Strukturované studium v České republice z pohledu mezinárodního srovnání, čes...MŠMT IPN KVALITA
801 vues135 diapositives
Hodnocení VO zaměřených na aplikovaný výzkum par
Hodnocení VO zaměřených na aplikovaný výzkumHodnocení VO zaměřených na aplikovaný výzkum
Hodnocení VO zaměřených na aplikovaný výzkumMEYS, MŠMT in Czech
1K vues23 diapositives
Metodika pro periodické hodnocení akademických pracovníků par
Metodika pro periodické hodnocení akademických pracovníkůMetodika pro periodické hodnocení akademických pracovníků
Metodika pro periodické hodnocení akademických pracovníkůMŠMT IPN KVALITA
1.8K vues64 diapositives
Média veřejné služby a problematika vysokých škol (2013–2014) par
Média veřejné služby a problematika vysokých škol (2013–2014)Média veřejné služby a problematika vysokých škol (2013–2014)
Média veřejné služby a problematika vysokých škol (2013–2014)MŠMT IPN KREDO
139 vues13 diapositives
Analýza potřebnosti Národního informačního systému vysokých škol par
Analýza potřebnosti Národního informačního systému vysokých školAnalýza potřebnosti Národního informačního systému vysokých škol
Analýza potřebnosti Národního informačního systému vysokých školMŠMT IPN KREDO
344 vues58 diapositives
Studie hodnocení výzkumu resortních (neakademických) v. v. i. v ČR a srovnání... par
Studie hodnocení výzkumu resortních (neakademických) v. v. i. v ČR a srovnání...Studie hodnocení výzkumu resortních (neakademických) v. v. i. v ČR a srovnání...
Studie hodnocení výzkumu resortních (neakademických) v. v. i. v ČR a srovnání...MEYS, MŠMT in Czech
585 vues25 diapositives

Similaire à Doplňkový úkol č. XVI - Uplatnitelnost absolventů na trhu práce – návrh jednotného dotazníku(11)

Strukturované studium v České republice z pohledu mezinárodního srovnání, čes... par MŠMT IPN KVALITA
Strukturované studium v České republice z pohledu mezinárodního srovnání, čes...Strukturované studium v České republice z pohledu mezinárodního srovnání, čes...
Strukturované studium v České republice z pohledu mezinárodního srovnání, čes...
Metodika pro periodické hodnocení akademických pracovníků par MŠMT IPN KVALITA
Metodika pro periodické hodnocení akademických pracovníkůMetodika pro periodické hodnocení akademických pracovníků
Metodika pro periodické hodnocení akademických pracovníků
MŠMT IPN KVALITA 1.8K vues
Média veřejné služby a problematika vysokých škol (2013–2014) par MŠMT IPN KREDO
Média veřejné služby a problematika vysokých škol (2013–2014)Média veřejné služby a problematika vysokých škol (2013–2014)
Média veřejné služby a problematika vysokých škol (2013–2014)
MŠMT IPN KREDO139 vues
Analýza potřebnosti Národního informačního systému vysokých škol par MŠMT IPN KREDO
Analýza potřebnosti Národního informačního systému vysokých školAnalýza potřebnosti Národního informačního systému vysokých škol
Analýza potřebnosti Národního informačního systému vysokých škol
MŠMT IPN KREDO344 vues
Studie hodnocení výzkumu resortních (neakademických) v. v. i. v ČR a srovnání... par MEYS, MŠMT in Czech
Studie hodnocení výzkumu resortních (neakademických) v. v. i. v ČR a srovnání...Studie hodnocení výzkumu resortních (neakademických) v. v. i. v ČR a srovnání...
Studie hodnocení výzkumu resortních (neakademických) v. v. i. v ČR a srovnání...
Co studenty štve - zpráva z průzkumu par Pavel Šíma
Co studenty štve - zpráva z průzkumuCo studenty štve - zpráva z průzkumu
Co studenty štve - zpráva z průzkumu
Pavel Šíma300 vues
Filip Ščotka - Péče o zákazníka s využitím nástrojů webu 2.0 (Diplomová práce... par Filip Ščotka
Filip Ščotka - Péče o zákazníka s využitím nástrojů webu 2.0 (Diplomová práce...Filip Ščotka - Péče o zákazníka s využitím nástrojů webu 2.0 (Diplomová práce...
Filip Ščotka - Péče o zákazníka s využitím nástrojů webu 2.0 (Diplomová práce...
Filip Ščotka940 vues
Bibliometrická analýza dle nově navrhované metodiky hodnocení výzkumných orga... par MEYS, MŠMT in Czech
Bibliometrická analýza dle nově navrhované metodiky hodnocení výzkumných orga...Bibliometrická analýza dle nově navrhované metodiky hodnocení výzkumných orga...
Bibliometrická analýza dle nově navrhované metodiky hodnocení výzkumných orga...

Plus de MŠMT IPN KREDO

Katalog aktivit pro zpracování strategického plánu rozvoje vysoké školy par
Katalog aktivit pro zpracování strategického plánu rozvoje vysoké školyKatalog aktivit pro zpracování strategického plánu rozvoje vysoké školy
Katalog aktivit pro zpracování strategického plánu rozvoje vysoké školyMŠMT IPN KREDO
1K vues79 diapositives
Analýza vykazování nepřímých nákladů v projektech VaVaI par
Analýza vykazování nepřímých nákladů v projektech VaVaIAnalýza vykazování nepřímých nákladů v projektech VaVaI
Analýza vykazování nepřímých nákladů v projektech VaVaIMŠMT IPN KREDO
605 vues45 diapositives
Příloha č. 1 / Postoje poskytovatelů k jednotnému přístupu vykazování nepřímy... par
Příloha č. 1 / Postoje poskytovatelů k jednotnému přístupu vykazování nepřímy...Příloha č. 1 / Postoje poskytovatelů k jednotnému přístupu vykazování nepřímy...
Příloha č. 1 / Postoje poskytovatelů k jednotnému přístupu vykazování nepřímy...MŠMT IPN KREDO
324 vues11 diapositives
Analýza systému financování veřejných vysokých škol v České republice v le... par
Analýza systému financování veřejných vysokých škol v České republice v le...Analýza systému financování veřejných vysokých škol v České republice v le...
Analýza systému financování veřejných vysokých škol v České republice v le...MŠMT IPN KREDO
551 vues20 diapositives
Financování veřejných vysokých škol v letech 2012-2015 par
Financování veřejných vysokých škol v letech 2012-2015Financování veřejných vysokých škol v letech 2012-2015
Financování veřejných vysokých škol v letech 2012-2015MŠMT IPN KREDO
198 vues159 diapositives
Financování veřejných vysokých škol v letech 2010-2015 par
Financování veřejných vysokých škol v letech 2010-2015Financování veřejných vysokých škol v letech 2010-2015
Financování veřejných vysokých škol v letech 2010-2015MŠMT IPN KREDO
249 vues14 diapositives

Plus de MŠMT IPN KREDO(18)

Katalog aktivit pro zpracování strategického plánu rozvoje vysoké školy par MŠMT IPN KREDO
Katalog aktivit pro zpracování strategického plánu rozvoje vysoké školyKatalog aktivit pro zpracování strategického plánu rozvoje vysoké školy
Katalog aktivit pro zpracování strategického plánu rozvoje vysoké školy
MŠMT IPN KREDO1K vues
Analýza vykazování nepřímých nákladů v projektech VaVaI par MŠMT IPN KREDO
Analýza vykazování nepřímých nákladů v projektech VaVaIAnalýza vykazování nepřímých nákladů v projektech VaVaI
Analýza vykazování nepřímých nákladů v projektech VaVaI
MŠMT IPN KREDO605 vues
Příloha č. 1 / Postoje poskytovatelů k jednotnému přístupu vykazování nepřímy... par MŠMT IPN KREDO
Příloha č. 1 / Postoje poskytovatelů k jednotnému přístupu vykazování nepřímy...Příloha č. 1 / Postoje poskytovatelů k jednotnému přístupu vykazování nepřímy...
Příloha č. 1 / Postoje poskytovatelů k jednotnému přístupu vykazování nepřímy...
MŠMT IPN KREDO324 vues
Analýza systému financování veřejných vysokých škol v České republice v le... par MŠMT IPN KREDO
Analýza systému financování veřejných vysokých škol v České republice v le...Analýza systému financování veřejných vysokých škol v České republice v le...
Analýza systému financování veřejných vysokých škol v České republice v le...
MŠMT IPN KREDO551 vues
Financování veřejných vysokých škol v letech 2012-2015 par MŠMT IPN KREDO
Financování veřejných vysokých škol v letech 2012-2015Financování veřejných vysokých škol v letech 2012-2015
Financování veřejných vysokých škol v letech 2012-2015
MŠMT IPN KREDO198 vues
Financování veřejných vysokých škol v letech 2010-2015 par MŠMT IPN KREDO
Financování veřejných vysokých škol v letech 2010-2015Financování veřejných vysokých škol v letech 2010-2015
Financování veřejných vysokých škol v letech 2010-2015
MŠMT IPN KREDO249 vues
Rozpočty příspěvků VVŠ 2010-2015: Vítězové a poražení par MŠMT IPN KREDO
Rozpočty příspěvků VVŠ 2010-2015: Vítězové a poraženíRozpočty příspěvků VVŠ 2010-2015: Vítězové a poražení
Rozpočty příspěvků VVŠ 2010-2015: Vítězové a poražení
MŠMT IPN KREDO244 vues
Financování veřejných vysokých škol v letech 2011-2015 par MŠMT IPN KREDO
Financování veřejných vysokých škol v letech 2011-2015Financování veřejných vysokých škol v letech 2011-2015
Financování veřejných vysokých škol v letech 2011-2015
MŠMT IPN KREDO175 vues
EUROSTUDENT V: Vybrané výsledky šetření v České republice par MŠMT IPN KREDO
EUROSTUDENT V: Vybrané výsledky šetření v České republiceEUROSTUDENT V: Vybrané výsledky šetření v České republice
EUROSTUDENT V: Vybrané výsledky šetření v České republice
MŠMT IPN KREDO573 vues
Průzkum informačních portálů v souvislosti s informacemi o VŠ ve Finsku par MŠMT IPN KREDO
Průzkum informačních portálů v souvislosti s informacemi o VŠ ve FinskuPrůzkum informačních portálů v souvislosti s informacemi o VŠ ve Finsku
Průzkum informačních portálů v souvislosti s informacemi o VŠ ve Finsku
MŠMT IPN KREDO160 vues
Průzkum informačních portálů v souvislosti s informacemi o VŠ v Belgii par MŠMT IPN KREDO
Průzkum informačních portálů v souvislosti s informacemi o VŠ v BelgiiPrůzkum informačních portálů v souvislosti s informacemi o VŠ v Belgii
Průzkum informačních portálů v souvislosti s informacemi o VŠ v Belgii
MŠMT IPN KREDO315 vues
Průzkum informačních portálů v souvislosti s informacemi o VŠ v Dánsku par MŠMT IPN KREDO
Průzkum informačních portálů v souvislosti s informacemi o VŠ v DánskuPrůzkum informačních portálů v souvislosti s informacemi o VŠ v Dánsku
Průzkum informačních portálů v souvislosti s informacemi o VŠ v Dánsku
MŠMT IPN KREDO327 vues
Průzkum informačních portálů v souvislosti s informacemi o VŠ v Holandsku par MŠMT IPN KREDO
Průzkum informačních portálů v souvislosti s informacemi o VŠ v HolandskuPrůzkum informačních portálů v souvislosti s informacemi o VŠ v Holandsku
Průzkum informačních portálů v souvislosti s informacemi o VŠ v Holandsku
MŠMT IPN KREDO172 vues
Průzkum informačních portálů v souvislosti s informacemi o VŠ v Norsku par MŠMT IPN KREDO
Průzkum informačních portálů v souvislosti s informacemi o VŠ v NorskuPrůzkum informačních portálů v souvislosti s informacemi o VŠ v Norsku
Průzkum informačních portálů v souvislosti s informacemi o VŠ v Norsku
MŠMT IPN KREDO144 vues
Zpracování výsledků ankety k SIMS par MŠMT IPN KREDO
Zpracování výsledků ankety k SIMSZpracování výsledků ankety k SIMS
Zpracování výsledků ankety k SIMS
MŠMT IPN KREDO168 vues
Čtyři příklady realizace tzv. třetí role vysokých škol par MŠMT IPN KREDO
Čtyři příklady realizace tzv. třetí role vysokých školČtyři příklady realizace tzv. třetí role vysokých škol
Čtyři příklady realizace tzv. třetí role vysokých škol
MŠMT IPN KREDO362 vues
Digitální média v roce 2015 podle reuters institutu par MŠMT IPN KREDO
Digitální média v roce 2015 podle reuters institutuDigitální média v roce 2015 podle reuters institutu
Digitální média v roce 2015 podle reuters institutu
MŠMT IPN KREDO176 vues

Dernier

Creative Restart 2023: Roman Číhalík - Keynote: Naše kreativita par
Creative Restart 2023: Roman Číhalík - Keynote: Naše kreativitaCreative Restart 2023: Roman Číhalík - Keynote: Naše kreativita
Creative Restart 2023: Roman Číhalík - Keynote: Naše kreativitaTaste
58 vues22 diapositives
Creative Restart 2023: Magdaléna Pivarči Křížová a Alice Budová - Doba udržit... par
Creative Restart 2023: Magdaléna Pivarči Křížová a Alice Budová - Doba udržit...Creative Restart 2023: Magdaléna Pivarči Křížová a Alice Budová - Doba udržit...
Creative Restart 2023: Magdaléna Pivarči Křížová a Alice Budová - Doba udržit...Taste
33 vues22 diapositives
Creative Restart 2023: Vojtěch Prokeš - Mocná kreativa: Jakou hraje roli v ús... par
Creative Restart 2023: Vojtěch Prokeš - Mocná kreativa: Jakou hraje roli v ús...Creative Restart 2023: Vojtěch Prokeš - Mocná kreativa: Jakou hraje roli v ús...
Creative Restart 2023: Vojtěch Prokeš - Mocná kreativa: Jakou hraje roli v ús...Taste
60 vues38 diapositives
Creative Restart 2023: Judita Ružičková a David Červený - Ztraceno v nápadu: ... par
Creative Restart 2023: Judita Ružičková a David Červený - Ztraceno v nápadu: ...Creative Restart 2023: Judita Ružičková a David Červený - Ztraceno v nápadu: ...
Creative Restart 2023: Judita Ružičková a David Červený - Ztraceno v nápadu: ...Taste
53 vues60 diapositives
Creative Restart 2023: Petr Šupolík - Kontextuálně kreativní restart par
Creative Restart 2023: Petr Šupolík - Kontextuálně kreativní restartCreative Restart 2023: Petr Šupolík - Kontextuálně kreativní restart
Creative Restart 2023: Petr Šupolík - Kontextuálně kreativní restartTaste
59 vues38 diapositives
Creative Restart 2023: Jan Tyl - Kreativně na AI par
Creative Restart 2023: Jan Tyl - Kreativně na AICreative Restart 2023: Jan Tyl - Kreativně na AI
Creative Restart 2023: Jan Tyl - Kreativně na AITaste
54 vues48 diapositives

Dernier(6)

Creative Restart 2023: Roman Číhalík - Keynote: Naše kreativita par Taste
Creative Restart 2023: Roman Číhalík - Keynote: Naše kreativitaCreative Restart 2023: Roman Číhalík - Keynote: Naše kreativita
Creative Restart 2023: Roman Číhalík - Keynote: Naše kreativita
Taste58 vues
Creative Restart 2023: Magdaléna Pivarči Křížová a Alice Budová - Doba udržit... par Taste
Creative Restart 2023: Magdaléna Pivarči Křížová a Alice Budová - Doba udržit...Creative Restart 2023: Magdaléna Pivarči Křížová a Alice Budová - Doba udržit...
Creative Restart 2023: Magdaléna Pivarči Křížová a Alice Budová - Doba udržit...
Taste33 vues
Creative Restart 2023: Vojtěch Prokeš - Mocná kreativa: Jakou hraje roli v ús... par Taste
Creative Restart 2023: Vojtěch Prokeš - Mocná kreativa: Jakou hraje roli v ús...Creative Restart 2023: Vojtěch Prokeš - Mocná kreativa: Jakou hraje roli v ús...
Creative Restart 2023: Vojtěch Prokeš - Mocná kreativa: Jakou hraje roli v ús...
Taste60 vues
Creative Restart 2023: Judita Ružičková a David Červený - Ztraceno v nápadu: ... par Taste
Creative Restart 2023: Judita Ružičková a David Červený - Ztraceno v nápadu: ...Creative Restart 2023: Judita Ružičková a David Červený - Ztraceno v nápadu: ...
Creative Restart 2023: Judita Ružičková a David Červený - Ztraceno v nápadu: ...
Taste53 vues
Creative Restart 2023: Petr Šupolík - Kontextuálně kreativní restart par Taste
Creative Restart 2023: Petr Šupolík - Kontextuálně kreativní restartCreative Restart 2023: Petr Šupolík - Kontextuálně kreativní restart
Creative Restart 2023: Petr Šupolík - Kontextuálně kreativní restart
Taste59 vues
Creative Restart 2023: Jan Tyl - Kreativně na AI par Taste
Creative Restart 2023: Jan Tyl - Kreativně na AICreative Restart 2023: Jan Tyl - Kreativně na AI
Creative Restart 2023: Jan Tyl - Kreativně na AI
Taste54 vues

Doplňkový úkol č. XVI - Uplatnitelnost absolventů na trhu práce – návrh jednotného dotazníku

 • 1. 1 IPN KREDO - Doplňkové úkoly VIII a XVI. Návrh jednotného dotazníkového šetření uplatnitelnosti absolventů Závěrečná zpráva Zpracovala: Ing. Hana Lipovská (tým IPN KREDO KA03) Redigoval: doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D. (tým IPN KREDO KA03) Datum: srpen 2015
 • 2. 2 Obsah Úvod........................................................................................................................................................................ 3 Seznam škol, které se šetření zúčastnily................................................................................................................. 4 1. Výsledky dotazníkového šetření..................................................................................................................... 6 1.1 Základní statistiky .................................................................................................................................. 6 1.2 Zaměstnavatel ....................................................................................................................................... 8 1.3 Absolventi ............................................................................................................................................ 11 2. Finální verze dotazníků................................................................................................................................. 15 Dotazník určený zaměstnavatelům........................................................................................................................ 15 Dotazník určený absolventům ............................................................................................................................... 19 Závěr ..................................................................................................................................................................... 24 Seznam obrázků.................................................................................................................................................... 25 Seznam tabulek..................................................................................................................................................... 26
 • 3. 3 Úvod V rámci projektu KREDO byla v dubnu 2015 vypracována závěrečná zpráva sledující přehled šetření absolventů vysokých škol v České republice zejména s ohledem na jejich uplatnitelnost na trhu práce (doplňkový úkol KREDO pro VŠ č. VIII). Podle výsledků tohoto šetření by 38 veřejných a soukromých vysokých škol (ze 45 zúčastněných) uvítalo návrh jednotného dotazníkového šetření absolventů. V rámci dalšího dílčího cíle aktivity KA03 projektu KREDO proto byly detekovány příklady dobré praxe a byla vytvořena také pilotní databáze vhodných otázek. Vzhledem k odlišným potřebám a požadavkům jednotlivých vysokých škol v závislosti na jejich zaměření byly v červnu 2015 požádány jednotlivé vysoké školy zapojené v projektu KREDO o vyplnění dalšího online dotazníku (doplňkový úkol KREDO pro VŠ č. XVI). Odpovědi byly následně anonymizovány a zpracovány do předkládané analýzy. Dotazníkového šetření se zúčastnilo 50 oslovených vysokých škol (viz SEZNAM ŠKOL, KTERÉ SE ŠETŘENÍ ZÚČASTNILY), míra response je tedy 100 %. Datového šetření se přitom zúčastnilo 26 soukromých vysokých škol (dále SVŠ, 58 % respondentů), 23 veřejných vysokých škol (dále VVŠ) a jedna státní vysoká škola1. V předkládané zprávě nejprve představíme výsledky tohoto dotazníkového šetření mezi vysokými školami v České republice. Na základě potřeb veřejných a soukromých vysokých škol i na základě rozdílů v jejích preferencích navrhujeme ve druhé části práce jednotný dotazník, který bude možné používat pro šetření uplatnitelnosti absolventů na trhu práce. 1 V celé zprávě budeme školy z důvodu zjednodušení i dodržení anonymity klasifikovat pouze na veřejné vysoké školy a soukromé vysoké školy, přičemž státní vysokou školu (Univerzitu obrany) zahrneme pro potřeby této zprávy do skupiny veřejných vysokých škol.
 • 4. 4 Seznam škol, které se šetření zúčastnily AAVŠ Anglo-American University AMU Akademie múzických umění v Praze ARCHIP Architectural Institute in Prague AS Akademie STING , o.p.s. AVU Akademie výtvarných umění v Praze BIVŠ Bankovní institut vysoká škola a.s. Praha ČZU Česká zemědělská univerzita v Praze IACP International ART CAMPUS Prague, s.r.o. JAMU Janáčkova akademie múzických umění v Brně MENDELU Mendelova univerzita v Brně OU Ostravská univerzita v Ostravě PVŠPS Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. RAVŠ Rašínova vysoká škola, s.r.o. SU Slezská univerzita v Opavě SVSES Soukromá vysoká škola ekonomických studií Praha SVŠE Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo ŠAVŠ ŠKODA AUTO Vysoká škola TUL Technická univerzita v Liberci UHK Univerzita Hradec Králové UJAK Univerzita Jana Amose Komenského, s.r.o. UJEP Univerzita Jana Evangelisty Purkyně UK Univerzita Karlova v Praze UO Univerzita obrany UPA Univerzita Pardubice UPOL Univerzita Palackého v Olomouci UTB Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně VFU Veterinární a farmaceutická univerzita Brno VŠAPS Vysoká škola aplikované psychologie VŠB-TUO Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava VŠE Vysoká škola ekonomická v Praze VŠERS Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. VŠH Vysoká škola hotelová v Praze, spol. s r.o. VŠCHT Vysoká škola chemicko-technologická v Praze VŠKE Vysoká škola Karla Engliše a.s. VŠKV Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s. VŠLG Vysoká škola logistiky, o.p.s. VŠMIEP Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky VŠMVV Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha VŠOH Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. VŠP Vysoká škola podnikání a.s. Ostrava
 • 5. 5 VŠPJ Vysoká škola polytechnická Jihlava VŠR-IFD Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, s.r.o. VŠRR Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. VŠSS Vysoká škola sociálně správní, Havířov VŠTE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích VŠTVS PALESTRA Vysoká škola realitní - Institut Franka Dysona, Brno VŠUP Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze VŠZ Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. - Praha VUT Vysoké učení technické v Brně ZČU Západočeská univerzita v Plzni
 • 6. 6 1. Výsledky dotazníkového šetření V této kapitole uvedeme základní přehled výsledků dotazníkového šetření, kterého se zúčastnili zástupci veřejných a soukromých vysokých škol. Podrobněji uvedeme preference vysokých škol ohledně otázek zařazených do modulu Zaměstnavatel (podkapitola 1.2) i otázek z modulu Absolvent (podkapitola 1.3). Na základě těchto výsledků bude v druhé části předkládané zprávy navržena finální verze jednotného dotazníkového šetření uplatnitelnosti absolventů vysokých škol v České republice. 1.1 Základní statistiky Většina vysokých škol by využila sadu otázek určenou pro zaměstnavatele absolventa (89 %) a zejména sadu otázek určených pro absolventa (94 %). Nepozorujeme přitom signifikantní rozdíl mezi školami veřejnými a soukromými. V části dotazníku určené zaměstnavatelům jsou pro většinu veřejných i soukromých vysokých škol nejdůležitější okruhy týkající se hodnocení schopností a dovedností absolventů zaměstnavatelem. Naopak nejméně důležitou část tvoří podle respondentů modul týkající se průběhu pracovního pohovoru. Na tento modul klade důraz dokonce jen 35 % soukromých vysokých škol. Obecně považují soukromé vysoké školy (ve srovnání s veřejnými vysokými školami) moduly týkající se zaměstnavatelů absolventů za méně důležité (viz obrázek 1). Zvláště výrazný je tento rozdíl v okruhu otázek týkajících se přístupu zaměstnavatelů k přijímání čerstvých absolventů. Tento okruh by do jednotného dotazníkového šetření chtělo zařadit pouze 35 % soukromých vysokých škol ve srovnání s téměř 60 % veřejných vysokých škol.
 • 7. 7 Obrázek 1: Které z následujících tematických okruhů určených pro zaměstnavatele absolventů Vaší vysoké školy byste do jednotného dotazníku chtěli zařadit? Tabulka 1: Které z následujících tematických okruhů určených pro zaměstnavatele absolventů Vaší vysoké školy byste do jednotného dotazníku chtěli zařadit? Absolutní četnosti. VŠ všechny VVŠ SVŠ specifikace zaměstnavatele 40 21 19 jaký přístup má zaměstnavatel obecně k přijímání čerstvých absolventů 35 20 15 jak probíhá pracovní pohovor 23 14 9 jak hodnotí zaměstnavatel schopnosti a dovednosti absolventů 47 24 23 Soukromé vysoké školy naopak kladou ve srovnání s veřejnými vysokými školami vyšší důraz na otázky týkající se vývoje pracovní kariéry absolventa (viz obrázek 2). Obecně pak soukromé vysoké školy projevují vyšší zájem o moduly dotazníku cílící přímo na osobu absolventa oproti modulům, které se týkají zaměstnavatele. Pro veřejné vysoké školy jsou oba moduly prakticky stejně důležité. Veřejné i soukromé vysoké školy se shodně nejvíce zajímají o otázky týkající se zpětné vazby absolventa. 0% 20% 40% 60% 80% 100% jak hodnotí zaměstnavatel schopnosti a dovednosti absolventů specifikace zaměstnavatele jaký přístup má zaměstnavatel obecně k přijímání čerstvých absolventů jak probíhá pracovní pohovor VVŠ SVŠ VŠ všechny
 • 8. 8 Obrázek 2: Které z následujících tematických okruhů určených pro absolventy Vaší vysoké školy byste do jednotného dotazníku chtěli zařadit? Tabulka 2: Které z následujících tematických okruhů určených pro absolventy Vaší vysoké školy byste do jednotného dotazníku chtěli zařadit? Absolutní četnosti. VŠ všechny VVŠ SVŠ specifikace absolventa 36 20 16 vývoj pracovní kariéry absolventa 37 17 20 současná pracovní pozice a finanční ohodnocení absolventa 33 18 15 zpětná vazba absolventa – hodnocení přínosu studia na Vaší vysoké škole pro potřeby praxe 47 23 24 1.2 Zaměstnavatel V této podkapitole se zaměříme na preference vysokých škol v oblasti modulu Zaměstnavatel. Respondenti v této části uváděli, zda by jejich vysoká škola měla zájem zařadit do jednotného dotazníkového šetření otázky týkající se  charakteristiky zaměstnavatele,  přínosů absolventů pro zaměstnavatele,  hodnocení pracovního výkonu zaměstnance-absolventa. Respondenti dále mohli navrhnout další vhodné otázky týkající se zaměstnávání jejich absolventů. Soukromé vysoké školy vykazují oproti veřejným vysokým školám nižší zájem o otázky z okruhu charakteristika zaměstnavatele. Zatímco lokalita zaměstnavatele je významnou charakteristikou pro 92 % veřejných vysokých škol, zajímá pouze 77 % soukromých vysokých škol (viz tabulka 3). 0% 20% 40% 60% 80% 100% zpětná vazba absolventa vývoj pracovní kariéry absolventa specifikace absolventa současná pracovní pozice a finanční ohodnocení absolventa VVŠ SVŠ VŠ všechny
 • 9. 9 Tabulka 3: Charakteristika zaměstnavatele. Absolutní četnosti. VŠ všechny VVŠ SVŠ sektor působení (NACE) 45 22 23 lokalita 42 22 20 počet zaměstnanců 32 19 13 struktura zaměstnanců z hlediska vzdělání 30 16 14 Ještě výraznější rozdíl (téměř 30 procentních bodů) pozorujeme u otázky počet zaměstnanců. Tato charakteristika zajímá pouze polovinu soukromých vysokých škol (viz obrázek 3). Respondenti dále navrhují sledovat, zda je zaměstnavatelem absolventa subjekt vlastněný zahraničním investorem nebo subjekt domácí. Obrázek 3: Charakteristika zaměstnavatele Z okruhu otázek týkajících se přínosu absolventů pro zaměstnavatele mají veřejné i soukromé vysoké školy zájem především o hodnocení absolventovy schopnosti samostatného plnění pracovního úkolů, přinášení nových myšlenek a hodnocení komunikační zdatnosti (viz obrázek 4). Hodnocení přínosů absolventů zaměstnavatelem v oblasti nákladů či podnikové slepoty naopak považuje za důležité méně než polovina respondentů. 0% 20% 40% 60% 80% 100% sektor působení (NACE) lokalita počet zaměstnanců struktura zaměstnanců z hlediska vzdělání VVŠ SVŠ VŠ všechny
 • 10. 10 Obrázek 4: Jak hodnotí zaměstnavatel přínos absolventů? Z okruhu Hodnocení pracovního výkonu absolventů zajímá absolutní většinu vysokých škol (94 %) hodnocení odborné připravenosti absolventa zaměstnavatelem, dále pak praktické dovednosti, komunikační zdatnost a týmová práce. Jak zaměstnavatel hodnotí pracovní výkon zaměstnanců, zajímá naopak jen 62 % vysokých škol. Respondenti navrhli dále několik otázek týkajících se zaměstnavatele absolventů, které považují za vhodné zařadit do jednotného dotazníku. Tyto odpovědi uvádíme v tabulce číslo 4. Vysoké školy navrhují rozšířit dotazník především o okruhy týkající se celoživotního vzdělávání absolventů- zaměstnanců, hodnocení soft-skills i informace o nedostatcích absolventů z hlediska potřeb zaměstnavatele. Tabulka 4: Jaké dodatečné otázky týkající se zaměstnavatele absolventů by vysoká škola využila? Ochota k plnění mimořádných úkolů, schopnost rychlé orientace v nových situacích. Zájem o dlouhodobější spolupráci se školou, zájem o vytipovávání si budoucích zaměstnanců v průběhu studia. Vliv výsledků studia (např. "červený" diplom) na přijetí studenta do trvalého zaměstnání (např. pracovního poměru). Shoduje se absolvovaný studijním obor s náplní práce (pracovní pozicí) přijatého absolventa? Inovativní či osobnostní přínos. Orientace na sebevzdělávání. Máte zájem o další (celoživotní) vzdělávání absolventa ve spolupráci s VŠ? Otázky zaměřené na trend v posledních 3-5 letech (například zda se změnila kvalita absolventů nebo konkurence v sektoru). Další otázky týkající se soft-skills. Existuje adaptační program? Upřesnění charakteristiky hodnotitele absolventa: - jaká je pracovní pozice hodnotitele vzhledem k zaměstnanci - jak dlouho hodnotitel zná zaměstnance-absolventa - jak frekventovaný je kontakt hodnotitele s absolventem Co vám nejvíce schází u absolventů? 0% 20% 40% 60% 80% 100% schopnost samostatného plnění pracovních úkolů přinášejí nové podnětné myšlenky komunikační zdatnost možnost vychovat si pracovníka teoretický přínos netrpí podnikovou slepotou nízké náklady VVŠ SVŠ VŠ všechny
 • 11. 11 Informace o průběhu adaptačního procesu, ochota učit se nové věci, ochota se dále vzdělávat. Jak dlouho trvalo zapracování absolventa? Je absolvent schopen ztotožnit se s misí a vizí podniku? Které odborné či nadodborné znalosti zaměstnavatel u absolventa postrádal? Je zaměstnanec loajální k firmě? Je zaměstnanec ochoten dále se vzdělávat? Nabídka absolventských programů ze strany zaměstnavatele, možnosti dalšího vzdělávání. Hodnocení kreativity. Hodnocení "očekávání" (výkonu, znalostí, dovedností pro pracovní pozici) vzhledem ke skutečnosti. Máte zájem o vysokoškolského absolventa se specializovaným / s obecným vzděláním? Máte obavy, že Vám absolvent po získání zkušeností odejde, nebo myslíte, že ho dokážete motivovat, aby zůstal? Potřebujete, aby měli absolventi dobré jazykové znalosti? Respondenti dále uvedli, že by bylo podnětné sledovat, jaký vliv na úspěch u pohovoru má prestiž vysoké školy. Prestiž je ovšem jen obtížně kvantifikovatelná, zaměstnavatel by tedy například musel být dotázán, zda při volbě dvou stejně kvalitních kandidátů upřednostní jednoho na základě absolvované vysoké školy. Taková odpověď by však byla zcela jistě subjektivní a v konečném důsledku pro dotazník málo přínosná. Vzhledem k rostoucí administrativní zátěži zaměstnavatelů (na což upozorňují i samotní respondenti zastupující vysoké školy), by zároveň měl být dotazník pro zaměstnavatele co možná nejstručnější. Lze se plně ztotožnit s názorem jednoho z respondentů, podle něhož by se rozsáhlý dotazník stal pouze formalitou. I z tohoto důvodu budou v druhé části této zprávy do finálního dotazníku zařazeny otázky, na kterých se shodla většina respondentů s ohledem na členění dle typu vysoké školy. 1.3 Absolventi V další části dotazníkového šetření se zástupci veřejných a soukromých vysokých škol vyjadřovali k podobě dotazníku pro absolventy. Otázky byly členěny do čtyř okruhů:  charakteristika absolventa,  vývoj kariéry absolventa,  pracovní pozice a mzda,  vysoká škola jako příprava na trh práce. Do modulu, který se týká charakteristiky absolventů, by zástupci vysokých škol chtěli zařadit především otázky týkající se studijního oboru, roku ukončení studia, formy studia či nejvyššího dosaženého stupně vzdělání (viz obrázek 5). Také ostatní otázky chtějí do jednotného dotazníku zařadit alespoň dvě třetiny vysokých škol, přičemž nepozorujeme výrazné rozdíly mezi veřejnými a soukromými vysokými školami (s výjimkou otázky týkající se studijního programu, která zajímá pouze polovinu soukromých vysokých škol ve srovnání s 83 % veřejných vysokých škol). Soukromé vysoké školy také
 • 12. 12 až na výjimky (15 %) nepotřebují klást otázku týkající se fakulty absolventa, neboť se většinou na fakulty ani nečlení. Obrázek 5: Charakteristika absolventa Všechny veřejné i soukromé vysoké školy, které se zúčastnily dotazníkového šetření, mají shodně zájem o zařazení otázky „Pracujete ve vystudovaném oboru?“ Většina škol by do jednotného dotazníku zařadila i otázky týkající se zaměstnanosti absolventů a doby potřebné k nalezení prvního zaměstnání. Jako důležité však hodnotili respondenti i ostatní navržené otázky z okruhu Vývoj kariéry absolventa, přičemž nejméně často navrhovaná otázka – týkající se získání odborné praxe během studia – byla zmíněna necelými dvěma třetinami vysokých škol. Obrázek 6: Pracovní pozice a mzdy (platy) absolventů 0% 20% 40% 60% 80% 100% studijní obor rok ukončení studia forma studia nejvyšším dosažený studijní stupeň věk pohlaví studijní program pokračoval absolvent v dalším studiu? fakulta VVŠ SVŠ VŠ všechny 0% 20% 40% 60% 80% 100% Na jaké pozici pracujete? Odpovídá Vaše pracovní pozice Vašemu vzdělání? Jaká je výše Vaší současné mzdy (platu)? Jaká byla výše Vaší nástupní mzdy (platu) po absolvování VŠ? Odpovídá Vaše finanční ohodnocení Vašim představám? VVŠ SVŠ VŠ všechny
 • 13. 13 Otázky týkající se pracovní pozice, mezd a platů absolventů chce do jednotného dotazníku zařadit minimálně 70 % všech vysokých škol. Nejčastěji (90 % respondentů) přitom školy navrhly do dotazníku zařadit otázky týkající se pracovní pozice. Veřejné a soukromé vysoké školy se ve volbě otázek pro tento modul shodují s výjimkou otázky týkající se nástupní výše mezd/platů po absolvování vysoké školy. Zatímco je tato otázka podstatná pro 83 % veřejných vysokých škol, do dotazníku by ji chtělo zařadit pouze 62 % soukromých vysokých škol. Otázky z okruhu Vysoká škola jako příprava na trh práce byly zařazeny do návrhu jednotného dotazníkového šetření absolutní většinou respondentů (průměrně 90 %). Respondenti z řad vysokých škol měli dále možnost navrhnout další otázky, které by jejich školy považovaly za užitečné. Souhrn těchto odpovědí uvádíme v tabulce 5. Tabulka 5: Jaké dodatečné otázky týkající se absolventa-zaměstnance by vysoká škola využila? U otázky Získal jste během studia odbornou praxi? Je nutno rozlišit, zda se jednalo o praxi povinnou v rámci studia a praxi odpovídající studijnímu zaměření. Jak hodnotíte možnost zapojení do výzkumné a tvořivé činnosti v průběhu studia? Jak hodnotíte možnost studentského kulturního a společenského vyžití na VŠ při studiu? Jak hodnotíte celkovou úroveň a kvalitu školy? Vybral byste si pro vysokoškolské studium stejnou VŠ? Rozšíření otázky týkající se návrhů změn přípravy na praxi: Myslíte, že jsou Vaše doporučení z hlediska přípravy na praxi reálné? Otázky týkající se významu zahraničních zkušeností během studia a aktivní znalosti cizích jazyků. Studoval/a byste na základě vaší dosavadní kariéry stejnou fakultu či stejný obor znovu? Pokud ne, proč? Je podnik, u kterého pracujete, schopen a ochoten aplikovat Vaše teoretické znalosti z vysoké školy do praxe? Je podnik vstřícný k vizím vedoucím ke zlepšení stavu, které přináší absolvent? Pokud pracujete v oboru, který jste vystudoval, byly teoretické poznatky získané studiem na VŠ dostatečné? Co považujete za největší přínos absolvovaného studia na vysoké škole? Co jste zcela během svého studia na vysoké škole postrádal? Zůstal jste pracovat v regionu, kde jste získal vysokoškolské vzdělání? Stačilo pro Vaše pracovní uplatnění pouze absolvované bakalářské vzdělání? U otázky "Pracoval jste během studia?" nutné rozvést: Pokud ano, potom jak dlouho, kde, v jaké pozici? Šel byste znovu studovat stejnou školu? Doporučení pro daný obor, školu, na co se zaměřit při tvorbě studijních programů (nejenom praxi). Využil absolvent možnost odcestovat na zahraniční stáž? Měl absolvent možnost pracovat v rámci praxe nebo zahraničí stáže po boku zkušeného manažera? Připravila vysoká škola absolventa náležitě na výběrové řízení? Formulace "Jaká je výše Vaší současné mzdy (platu)?" není korektní, jedná se o "citlivý údaj". Doporučená formulace: V jakém poměru vzrostla Vaše současná mzda (1,5 x; 2 x; apod.) vůči nástupní mzdě? V jakém poměru klesla Vaše současná mzda (1,5 x; 2 x; apod.) vůči nástupní mzdě?
 • 14. 14 V jaké firmě pracujete? (regionální - národní - nadnárodní). Velikost firmy - škálově (do 50, 100, 500, více zaměstnanců) Pokud byste opět studoval, vybral byste si stejný obor? Pokud byste opět studoval, vybral byste si stejnou školu? Získával jste v průběhu studia zkušenosti formou stáží či dobrovolnictvím? Absolvoval jste v průběhu studia zahraniční pobyt? Měl absolvent kontakt s budoucím zaměstnavatelem v průběhu studia? Udržuje absolvent po ukončení studia odborné kontakty s absolvovanou VŠ? Jaká je doba od absolvování po zpracování hodnocení? Otázky související s klubem absolventů fakulty/univerzity (členství, přínos, spolupráce). Vývoj kariéry absolventa: Pocítil jste během své kariéry potřebu/nutnost pokračovat v dalším vzdělávání na vysoké škole? Doba, která uplynula mezi ukončením studia a nalezením prvého trvalého zaměstnání (pracovní poměr ap.). Počet nezaměstnaných absolventů po půl roce po ukončení studia. Hrubý příjem absolventa po třech letech po ukončení studia. Vliv výsledků studia (např. "červený" diplom) na rychlost nalezení prvého trvalého zaměstnání. Shoduje se absolvovaný studijním obor s náplní práce (pracovní pozicí) v prvém trvalém zaměstnání? S odstupem času hodnoceno, považujete prostředky vložené do studia na soukromé VŠ jako smysluplné? (v případě absolventa soukromé VŠ) Nepovažujeme za vhodné dotazovat se na konkrétní výši nástupního a současného platu. Také dotaz na představy o platu je zavádějící. Ve zdravotnictví lze s úspěchem dovozovat, že zdravotničtí pracovníci budou chtít platy, jako mají kolegové v Německu ev. v některé z anglosaských zemí. Forma pracovněprávního vztahu: HPP, DPP, DPČ, OSVČ. Získal jste během studia praktické zkušenosti a dovednosti? Pracoval jste již během studia v oblasti z Vašeho oboru? Pracujete ve vystudovaném či příbuzném oboru? Pomohlo Vám absolvování odborné praxe při získání zaměstnání? Odlišit absolventy dle doby uplynulé od ukončení studia.
 • 15. 15 2. Finální verze dotazníků Prvotní návrh dotazníku uplatnitelnosti absolventů na trhu práce, který byl představen v dílčí zprávě projektu KREDO na jaře roku 2015 (v rámci vyhodnocení doplňkového úkolu č. VIII), vycházel z existujících dotazníkových šetření veřejných a soukromých vysokých škol v České republice. Navržený jednotný dotazník byl předložen k evaluaci vysokým školám. V této části dílčí zprávy prezentujeme finální verzi dotazníku, který zohledňuje preference a podněty zúčastněných vysokých škol i základní rozdíly v informačních potřebách mezi vysokými školami veřejnými a soukromými. Dotazník je navržen tak, aby zatěžoval respondenty, tedy zaměstnavatele a absolventy-zaměstnance, co možná nejméně. Velká většina otázek je proto uzavřených. K měření postojů byla použita pětibodová Likertova škála. Odpovědi na citlivé otázky (například otázky týkající se výše mzdy či platu), byly dále škálovány tak, aby byly využitelné pro další potřeby školy i MŠMT ČR. Dotazník určený zaměstnavatelům AZ1: Zhodnoťte přínosy absolventa pro Vaši organizaci. (Otázka je součástí pouze varianty dotazníku VVŠ.) naprosto souhlasím spíše souhlasím nevím spíše nesouhlasím naprosto nesouhlasím A11 možnost vychovat si pracovníka A12 přinos nových podnětných myšlenek/přístupů A13 komunikační zdatnost A14 teoretický přínos BZ1: Ve kterém roce Vaše organizace absolventa zaměstnala? Výběr z nabídky roků – rolovací. Odpověď se týká konkrétního absolventa. BZ2: Jak podstatnou roli pro přijetí absolventa měla jeho absolvovaná praxe?  pro rozhodnutí o jeho přijetí byla nezbytnou podmínkou  pro rozhodnutí o jeho přijetí byla podstatná  pro rozhodnutí o jeho přijetí byla spíše nepodstatná  pro rozhodnutí o jeho přijetí nehrála žádnou roli
 • 16. 16 BZ3: Prošel u vás absolvent školením, aby mohl vykonávat své povolání?  ano, prošel odborným školením organizace pro nové zaměstnance a absolventy  ano, prošel odborným školením, které je v našem sektoru vyžadováno zákonem  ne, prošel pouze standardním školením, které přímo nesouvisí s odborným výkonem povolání (například školení BOZP)  ne, neprošel žádným školením BZ4: Jak dlouho trvalo zapracování absolventa, aby mohl vykonávat bezproblémově své povolání?  méně než 1 měsíc  1 měsíc – 3 měsíce  4 měsíce – 6 měsíců  více než 6 měsíců  zapracování absolventa v tuto chvíli stále ještě probíhá BZ5: Předpokládá Vaše organizace další vzdělávání absolventa?  ano, pravidelná školení uvnitř organizace  ano, další vzdělávání je v oboru požadováno zákonem  ano, další vzdělávání je součástí zaměstnaneckých benefitů (například jazykové kurzy)  ano, formální vzdělání  ne CZ: Zhodnoťte schopnosti absolventa v následujících oblastech vynikající velmi dobré dobré spíše nedostatečné nedostatečné CZ1 hard skills CZ11 praktické dovednosti CZ12 teoretické znalosti CZ13 práce s ICT CZ14 odborná připravenost CZ15 jazykové znalosti CZ16 znalost odborného cizího jazyka CZ2 soft skills CZ21 komunikační zdatnost CZ22 týmová práce CZ23 pracovní nasazení,
 • 17. 17 přesnost a dochvilnost CZ24 pracovní výkon CZ25 schopnost rychlé adaptace do pracovního poměru CZ31 celkový přínos absolventa pro organizaci DZ1: V jakém odvětví Vaše organizace působí?  zemědělství, lesnictví, rybářství  těžba a dobývání  zpracovatelský průmysl  výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu  zásobování vodou, činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi  stavebnictví  velkoobchod a maloobchod, opravy a údržba motorových vozidel  doprava a skladování  ubytování, stravování a pohostinství  informační a komunikační činnost  peněžnictví a pojišťovnictví  činnosti v oblasti nemovitostí  profesní, vědecké a technické činnosti  administrativní a podpůrné činnosti  veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení  vzdělávání  zdravotní a sociální péče  kulturní, zábavní a rekreační činnosti  ostatní činnosti DZ2: V jaké lokalitě působí organizace, ve které absolvent pracuje?  Praha  Středočeský kraj  Jihočeský kraj  Plzeňský kraj  Karlovarský kraj  Ústecký kraj
 • 18. 18  Liberecký kraj  Královéhradecký kraj  Pardubický kraj  Kraj Vysočina  Jihomoravský kraj  Olomoucký kraj  Zlínský kraj  Moravskoslezský kraj DZ3: Jak velká je Vaše organizace?  velmi malá (méně než 10 osob)  malá (10–49 osob)  střední (50–249 osob)  velká (250 a více osob) DZ4: Jaká je struktura vzdělanosti Vašich zaměstnanců? méně než ¼ ¼ – ½ ½ – ¾ více než ¾ Základní střední (vyučení) střední (s maturitou) vysokoškolské
 • 19. 19 Dotazník určený absolventům AA1: Získal jste odbornou praxi během studia?  ano, jednalo se o povinnou praxi  ano, praxi jsem získal/a sám/sama nezávisle na škole  ano, ale nejednalo se o praxi v oboru, ve kterém nyní působím  ne AA2: Pracoval/a jste již během studia? Možné zvolit více odpovědí  ano, v pracovním poměru na celý úvazek  ano, v pracovním poměru na částečný úvazek  ano, formou brigád a příležitostných přivýdělků (DPP nebo DPČ)  ano, jako OSVČ  ne, nepracoval/a jsem AA3: Máte v současné době zaměstnání?  ano, mám pracovní úvazek  ano, pracuji na DPP/DPČ  ne, jsem registrován na Úřadu práce ČR  ne, dále studuji  ne, jsem na rodičovské dovolené  ne (jiné důvody) AA4: Jak jste získal/a své pracovní místo? Můžete zvolit i více odpovědí.  Na základě zaměstnání (včetně brigád), které jsem u zaměstnavatele vykonával/a již během studia.  Na základě povinné praxe, kterou jsem u zaměstnavatele absolvoval během studia.  Uspěl jsem ve výběrovém řízení pro absolventy.  Odpověděl jsem na inzerát zaměstnavatele.  Zaměstnavatel zareagoval na můj životopis, který jsem mu zaslal.  Zaměstnavatel mě oslovil prostřednictvím sítě LinkedIn nebo dalších profesionálních sítí.  Na základě doporučení rodiny/známých.  Prostřednictvím pracovní agentury.  Prostřednictvím Úřadu práce ČR.  Prostřednictvím kariérního centra školy.  Jinak. AA5: Jak dlouho po ukončení studia jste hledal první zaměstnání?
 • 20. 20  zaměstnání jsem nehledal, pokračoval jsem v práci u zaměstnavatele, u kterého jsem pracoval již během školy  zaměstnání jsem hledal již během studia  méně než měsíc  1 – 2 měsíce  3 – 4 měsíce  5 – 6 měsíců  déle než půl roku  déle než rok AA6: Pracujete ve vystudovaném oboru?  ano  ne, ale pracuji v oboru, který je velmi blízký vystudovanému oboru  ne, pracuji ve zcela odlišném oboru AA7: Bylo na Vaší pracovní pozici požadováno vysokoškolské vzdělání?  ano  ano, ale nižší stupeň, než který mám já  ne, bylo požadováno jen střední vzdělání s maturitou  ne, bylo požadováno jen střední vzdělání bez maturity  ne, bylo požadováno jen základní vzdělání  požadované vzdělání nebylo specifikováno BA1: Na jaké pracovní pozici pracujete?  zákonodárci a řídící pracovníci  specialisté, vědečtí a odborní duševní pracovníci  techničtí a odborní pracovníci  úředníci  pracovníci ve službách a prodeji  kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství  řemeslníci a opraváři  obsluha strojů a zařízení, montéři  pomocní a nekvalifikovaní pracovníci  zaměstnanci v ozbrojených silách BA2: Odpovídá Vaše pracovní pozice Vašemu vzdělání?  ano  ne, na výkon pracovní pozice by podle mého názoru stačilo nižší vzdělání  ne, na výkon pracovní pozice by podle mého názoru bylo nutné vyšší vzdělání BA3: Jaká je výše Vaší současné mzdy/platu? (Jedná se o měsíční hrubou mzdu/plat při plném úvazku)
 • 21. 21  méně než 10 000 Kč  10 000 Kč – 12 499 Kč  12 500 Kč – 18 749 Kč  18 750 Kč – 24 999 Kč  25 000 Kč – 29 999 Kč  30 000 Kč – 39 999 Kč  40 000 Kč – 49 999 Kč  50 000 Kč – 59 999 Kč  60 000 Kč – 69 999 Kč  70 000 Kč – 79 999 Kč  80 000 Kč – 89 999 Kč  90 000 Kč – 99 999 Kč  100 000 Kč a více BA4: Jaká byla výše Vaší nástupní mzdy/platu po absolvování VŠ?  méně než 0,5násobek současné mzdy/platu  0,5–0,75násobek současné mzdy/platu  0,75–1násobek současné mzdy/platu  moje nástupní mzda/plat byla vyšší než současná mzda/plat CA1: Jak hodnotíte kvalitu vzdělání, které jste získal/a na vysoké škole, s ohledem na požadavky praxe? naprosto souhlasím spíše souhlasím nevím spíše nesouhlasím naprosto nesouhlasím CA11 vysoká škola mě připravila na praxi lépe, než jsem očekával CA12 vysoká škola mě připravila na praxi dostatečně CA13 vysoká škola mě připravila na praxi v oblasti soft skills (týmová práce, přesné plnění úkolů a podobně) CA14 vysoká škola mě připravila na praxi v oblasti teoretických znalostí CA15 vysoká škola mě připravila na praxi v oblasti jazykových znalosti a dovedností CA16 vysoká škola mě připravila
 • 22. 22 na praxi nedostatečně CA17 vysoká škola mě připravila na praxi dostatečně, ale vykonávám práci v jiném oboru CA2: Jsou znalosti a dovednosti, které jste během studia získal/a, využitelné v praxi?  ano, všechny  ano, většina  ano, ale jen menší část  ne, nejsou CA3: Které dovednosti, odbornosti atd. jste postrádal/a při výuce na Vaší škole, a které jsou zároveň požadovány na Vaší současné pozici? (Otevřená otázka) CA4: Jaké změny z hlediska přípravy na praxi byste škole doporučil/a? (Otevřená otázka) CA5: Domníváte se, že Vaše osobní finanční náklady nutné k absolvování vysoké školy (například poplatky, školné, studijní materiály a podobně) byly z hlediska Vaší praxe vynaloženy smysluplně?  ano, naprosto  spíše ano  spíše ne  ne  nevím, nedokážu posoudit DA1: Jste  muž  žena DA2: Do které věkové kategorie patříte?  mladší než 25 let  25 let – 29 let  30 let – 39 let  40 let – 49 let  50 let a starší DA3: Převažující forma Vašeho studia na vysoké škole  prezenční  kombinovaná/distanční DA4: Rok ukončení studia (Výběr z let – rolování.)
 • 23. 23 DA5: Nejvyšší dosažený stupeň vzdělání  bakalářský  magisterský  doktorský DA6: Absolvoval/a jste část studia nebo povinné praxe v zahraničí?  ano  ne DA7: Pokračoval/a jste po absolvování vysoké školy v dalším studiu?  ano  ne a neplánuji pokračovat  ne, ale plánuji pokračovat Da8: Ve kterém roce jste nastoupil/a do svého stávajícího zaměstnání?
 • 24. 24 Závěr Cílem předkládané zprávy bylo vytvořit jednotný dotazník uplatnitelnosti absolventů na základě příkladů dobré praxe (uvedených v citované zprávě) a na základě dotazníkového šetření mezi veřejnými i soukromými vysokými školami. Vytvořený dotazník má dvě části. První části je určena zaměstnavateli absolventa a je tvořena čtyřmi moduly (přičemž modul BZ není součástí dotazníku pro soukromé vysoké školy). Do čtyř modulů se člení také druhá část dotazníku, část určená absolventům. Pro docílení maximální efektivity jednotného dotazníkového šetření by návrh dotazníku mohl být dále doplněn otázkami, které by pro své další analýzy využilo MŠMT ČR, případně další instituce veřejné správy. Za účelem snížení nákladů, zjednodušení logistiky i zvýšení kredibility dotazníkového šetření navrhujeme distribuovat dotazník obdobným způsobem jako dotazníky v šetření DOKTORANDI 2014. Navrhované šetření (s pracovním názvem ABSOLVENTI) by mělo probíhat každé tři roky. Osloveni by měli být absolventi, kteří ukončili vysokou školu alespoň před dvanácti měsíci a nejvýše před 36 měsíci od data zahájení šetření. Výsledky datového šetření by měly být analyzovány na centrální úrovni, nicméně příslušná (anonymizovaná) data by měly mít k dispozici jednotlivé vysoké školy, které se šetření zúčastní. Zaměstnavatelé by měli být oslovováni jednak v součinnosti se samotnými absolventy a jednak s vysokými školami. Součinnost MŠMT ČR, vysokých škol, absolventů a zaměstnavatelů je cestou nejen k dialogu mezi nabídkovou a poptávkovou stranou trhu práce, ale především k efektivnímu využívání finančních zdrojů a kvalifikovaného lidského kapitálu v České republice. Jednotné dotazníkové šetření bude na této cestě prvním krokem.
 • 25. 25 Seznam obrázků Obrázek 1: Které z následujících tematických okruhů určených pro zaměstnavatele absolventů Vaší vysoké školy byste do jednotného dotazníku chtěli zařadit?......................................................................................................... 7 Obrázek 2: Které z následujících tematických okruhů určených pro absolventy Vaší vysoké školy byste do jednotného dotazníku chtěli zařadit?....................................................................................................................... 8 Obrázek 3: Charakteristika zaměstnavatele............................................................................................................ 9 Obrázek 4: Jak hodnotí zaměstnavatel přínos absolventů?.................................................................................. 10 Obrázek 5: Charakteristika absolventa.................................................................................................................. 12 Obrázek 6: Pracovní pozice a mzdy (platy) absolventů......................................................................................... 12
 • 26. 26 Seznam tabulek Tabulka 1: Které z následujících tematických okruhů určených pro zaměstnavatele absolventů Vaší vysoké školy byste do jednotného dotazníku chtěli zařadit? Absolutní četnosti. .......................................................................... 7 Tabulka 2: Které z následujících tematických okruhů určených pro absolventy Vaší vysoké školy byste do jednotného dotazníku chtěli zařadit? Absolutní četnosti.......................................................................................... 8 Tabulka 3: Charakteristika zaměstnavatele. Absolutní četnosti............................................................................... 9 Tabulka 4: Jaké dodatečné otázky týkající se zaměstnavatele absolventů by vysoká škola využila?................... 10 Tabulka 5: Jaké dodatečné otázky týkající se absolventa-zaměstnance by vysoká škola využila? ...................... 13