Soubor podkladů pro strategické rozhodování – Internacionalizace

MŠMT IPN KREDO
MŠMT IPN KREDOMŠMT IPN KREDO

Výstup obsahuje doporučení pro strategické rozhodování v oblasti internacionalizace VŠ. Podává kritický pohled na současný stav internacionalizace vysokých škol v České republice a směřuje k zobecňujícím doporučením pro ministerstvo i jednotlivé školy.

1
Metodika komplexního hodnocení kvality /VŠ
SOUBOR PODKLADŮ PRO
STRATEGICKÉ ROZHODOVÁNÍ
INTERNACIONALIZACE
VYSOKÝCH ŠKOL
JAN SLOVÁK
A KOLEKTIV KA04
Tento dokument je jedním z hlavních výstupů Individuálního projektu národního (IPN) KREDO,
který byl realizován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) v rámci Operačního pro-
gramu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) a financován z Evropského sociálního fondu
(ESF) a státního rozpočtu České republiky (ČR).
OBSAH
1	 Manažerské shrnutí	 4
2	Východiska	 5
	 2.1	 Metodologická východiska	 5
	 2.2	 Analytická východiska	 6
	 2.3	 Syntetická východiska	 7
3	 Struktura doporučení	 8
4	 Vlastní doporučení pro praxi vysokých škol	 9
	 4.1	 Obsah internacionalizačních strategií	 9
	 4.2	 Internacionalizace jako standard kvality	 10
	 4.3	 Implementace strategie internacionalizace	 10
5	 Doporučení pro ministerstvo	 15
6	 PŘÍLOHY	 17
4
1	 Manažerské shrnutí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo) má díky projektu KREDO k dispozici podrobná šetření o vnímání
internacionalizace zúčastněnými školami a další analýzy jak současného stavu, tak výhledu pro internacionalizaci českého vysokého
školství ve srovnání se zahraniční praxí. Největší rozdíly v chápání internacionalizace mezi jednotlivými institucemi (i mezi českým
a zahraničním prostředním) jsou v pohledu na začleňování a prolnutí místních a zahraničních studentů i zaměstnanců.
Šetření stavu internacionalizace na českých vysokých školách, pohledu představitelů vysokých škol na podstatná kritéria a jejich
představ o slabých a silných stránkách prokázalo, že jednotlivé instituce vnímají samotný pojem „internacionalizace“ různě. To samo
o sobě není žádnou vadou, protože v mezinárodním kontextu je internacionalizace instituce jedním ze standardů její kvality a její
pojetí proto má odrážet profil této instituce. Musí přitom jít o standardy jak pro studenty, tak pro zaměstnance. Pokud by tedy minis-
terstvo chtělo přijímat národní internacionalizační strategie nebo opatření, je třeba nejen vyjasnit a zakotvit, co tento pojem znamená,
ale také věnovat patřičnou pozornost adekvátní náplni a cílům internacionalizace pro různé typy institucí a vzdělávacích programů.
Internacionalizace by měla být nedílnou součástí vize a strategického plánování vysoké školy a k její realizaci je potřeba aktivní
zapojení akademických pracovníků, zaměstnanců vysoké školy. V české praxi je často internacionalizace zužována hlavně na pod-
poru mobilit (jistě díky jejich dostupnosti v programech ERASMUS a zahrnutí jejich počtů do pravidel pro financování vysokých škol).
Je však třeba mít nad tento rámec na paměti důsledný všestranný rozvoj instituce v mezinárodním kontextu a v jejím postupném
etablování v nadnárodní síti partnerských vztahů. Není přitom vhodné za internacionalizací vidět snahu o globalizaci obsahu a s ní
související ztrátu regionální a kulturní identity. Naopak, ministerstvo by ve svých strategiích mělo prosazovat důsledné zhodnocení
a rozvoj obsahů všech podstatných komponent: kurikula, výzkumu a networkingu (tj. zapojení do národních i mezinárodních sítí
spolupráce), mobility a jejího využití, administrativy, managementu, strukturálních aspektů instituce, její kultury (a klimatu), a tzv. out-
reach – tedy vnějších vztahů instituce a jejích služeb směrem ke společnosti, a tím také posílení tradičních hodnot a silných stránek
institucí a jejich dynamickému rozvoji v národním i v mezinárodním kontextu.
Jako nejpodstatnější část internacionalizačních strategií se jeví tzv. internacionalizace doma. Tou se myslí běžné vedení základních
přednášek zaměstnanci – cizinci na všech stupních studia (zpravidla ve vhodném světovém jazyce), standardní začlenění zahra-
ničních studentů do kurzů společně s místními, dlouhodobá zahraniční praxe nebo Ph.D. z nějaké přední zahraniční univerzity
jako obvyklý předpoklad pro získání akademických pozic apod. Ministerstvo by mělo zvážit bezpodmínečné zahrnutí takové praxe
do standardů hodnocení kvality na úrovni doktorských studijních programů, případně i programů magisterských. U bakalářských
programů je takto striktní požadavek naopak nevhodný, nicméně vysokým školám by v zavádění podobné praxe i u programů ba-
kalářských nemělo nic bránit.
Z šetření v rámci projektu KREDO a dostupných statistik ministerstva vyplývá, že na českých vysokých školách studuje docela
vysoké množství zahraničních studentů (viz graf v příloze 6.2) a analýzy ukazují, žejde i z makroekonomického hlediska o velice vý-
hodný stav. Zahraniční studenti vlastními nemalými životními náklady výrazně podporují českou ekonomiku a po ukončení studia se
stanou buď vysoce kvalifikovanou pracovní silou (na kterou Česká republika nevynaložila standardní obrovské náklady v oblastech
primárního a sekundárního vzdělávání a zdravotní i sociální podpory), nebo zpravidla dobrým zahraničním kontaktem. Ministerstvo
by mělo podpořit v zahraničí běžnou praxi, kdy zahraniční a místní studenti pracují společně a výuka je přitom vedena zpravidla
ve vhodném světovém jazyku. Zatím však bohužel není běžná praxe výuky „českých programů“ v cizím jazyce a česká legislativa
také neumožňuje zpoplatňovat zahraniční studenty ve standardních programech „pro české studenty“ ani v případech, kdy tomu
nebrání žádné mezinárodní závazky. V tomto směru by ministerstvo mělo zvážit a implementovat změny.
Samozřejmě jsou s přijímáním zahraničních studentů i zaměstnanců spojeny nemalé problémy na úrovni legislativní a organizační.
Shromážděné podklady v tomto směru poskytují velice cenný přehled dobrých a špatných příkladů praxe.Z těchto zjištění by mělo
i ministerstvo vycházet ve své snaze o zlepšení veřejné správy v České republice obecně.
5
2	 Východiska
V rámci klíčové aktivity 4 projektu KREDO byla v oblasti internacionalizace pozornost věnována jak materiálům a poznatkům, které
vznikly v jiných aktivitách projektu, především v pracovní skupině TA06, tak vlastním rešerším zahraničních analýz a studií, resp.
analýzám vlastním. Práce se samozřejmě opírala také o dostupné strategické dokumenty na úrovni mezinárodní, národní i instituci-
onální. Šlo zejména o následující podklady:
•	souhrnný dokument vypracovaný pro ministerstvo pracovní skupinou TA06, který zahrnuje části:
•	Internacionalizace – vymezení pojmů
•	Historie internacionalizace
•	Statistiky
•	Příklady dobré a špatné praxe
•	SWOT analýza – Q metoda
•	Váhy kritérií evaluace internacionalizace
•	Analýza tvrzení spojených s internacionalizací na VŠ v ČR
•	Strategie internacionalizace
•	Ekonomická efektivita
•	Příloha – příklady dobré a špatné praxe jednotlivých univerzit;
•	dokument shrnující analýzy vypracované v klíčové aktivitě 4 projektu KREDO;
•	poznámky k vyhodnocení SWOT analýz vysokých škol;
•	poznámky ke stanovení strategických cílů vysokých škol;
•	poznámky k rozdílové analýze provedené na jednotlivých vysokých školách;
•	hodnocení strategických plánů vysokých škol.
Nově vytvořené dokumenty prošly vnitřní diskuzí v týmu klíčové aktivity 4.
Materiál z pracovní skupiny TA06 obsahuje jak prosté shrnutí názorů a zjištění napříč vysokými školami zúčastněnými v projektu
KREDO, tak vlastní závěry a zobecnění pracovní skupiny. Analýza zpracovaná v klíčové aktivitě 4 podává kritický pohled na sou-
časný stav internacionalizace vysokých škol v České republice a směřuje k zobecňujícím doporučením pro ministerstvo i jednotlivé
školy. Tato doporučení se týkají jak oblasti vzdělávání, tak výzkumu a vývoje, příp. dalších souvislostí, a mají povahu doporučení
legislativních, finančních, strategických (koncepčních) a dalších.
2.1	 Metodologická východiska
a)	 Ze závěrů Evropské univerzitní asociace (EUA) z roku 2013 a vlastních zjištění v rámci projektu KREDO vyplývá, že rychle
roste trend mít vlastní strategii internacionalizace jako důležitou součást strategie řízení a rozvoje jednotlivých vysokých škol.
Samotné chápání podstaty internacionalizace, jejího obsahu, cílů a dopadů na celkovou kvalitu činností vysoké školy je však napříč
institucemi velmi různorodé. V mezinárodním pohledu jsou vnímány následující priority: atraktivita pro zahraniční studenty (ab-
solutní priorita pro 30 % škol), internacionalizace kurikul (19 %), mezinárodní zkušenosti pro vlastní studenty (12 %), rozvoj
strategických výzkumných partnerství (10 %). V České republice je vnímání internacionalizace pravděpodobně zkresleno jednak
dlouhodobou tradicí izolovaného vnitřního rozvoje jednotlivých pracovišť, opřeného o vlastní absolventy a tradiční témata výzkumu,
v poslední době však také pravidly pro stanovení příspěvku pro jednotlivé vysoké školy ze státního rozpočtu. Proto se mezi sledova-
nými kritérii pro sledování internacionalizace objevují nejčastěji (v pořadí průměru vah kritérií z pohledu jednotlivých škol v šetření)
rozsah studentských a učitelských mobilit, citační indexy vědců dané univerzity, internacionalizace výzkumu, zahraniční ocenění
vysokých škol atd., zatímco klíčové parametry jako počet zahraničních pracovníků mezi kmenovými akademickými zaměstnanci
a počet zahraničních studentů v programech společně se studenty českými se objevují s vahami velmi nízkými i na vysokých
6
školách soustředěných na doktorské a navazující magisterské studijní programy.
b)	 Šetření stavu internacionalizace na českých vysokých školách, pohledu představitelů vysokých škol na podstatná kritéria
a představ o slabých a silných stránkách prokázalo názorovou roztříštěnost a do značné míry i obsahovou neúplnost v této oblasti
řízení vysokých škol. Materiál pracovní skupiny TA06 proto podává analýzu výsledků tzv. Q-metodou, tj. podává rozbor samotného
diskurzu spojeného s otázkami internacionalizace na úrovni jednotlivých škol. Z analýzy vychází vcelku zjevné rozčlenění českých
vysokých škol do tří skupin. V prvé jsou vysoké školy působící v atraktivních větších městech, mající výraznou tradici a pocit vlastní
atraktivnosti. Tyto vysoké školy mají internacionalizaci jako samostatnou součást své centrální strategie řízení a rozvoje. Podobně
se profilují i vysoké školy z druhé skupiny, které však cítí nedostatek atraktivity a mají proto větší potřebu vymezení výjimečných
příležitostí, na které by mohly zahraniční studenty přilákat (specifické oblasti vzdělávání či výzkumu, specifická infrastruktura apod.).
Třetí skupina vysokých škol se typicky profiluje v menších městech a internacionalizaci vnímá jako vnitřní proces „zdola nahoru“,
bez potřeby centrální strategie. Analýza týmu TA06 poukazuje na skutečnost, že se zatím neobjevují zásadní rozdíly mezi vysokými
školami z těchto tří skupin na úrovni aktuálně dosažených parametrů internacionalizace, což v kontextu relativně nízké míry interna-
cionalizace na všech třech typech vysokých škol není překvapivé.
c)	 V mezinárodním kontextu je přirozené vnímat internacionalizaci instituce jako jeden ze standardů její kvality. Musí při-
tom jít o standard jak pro studenty, tak pro zaměstnance. Nejde proto o nějakou nadstavbu běžného fungování vysoké školy, nýbrž
o běžnou součást každodenního života. V české praxi je často internacionalizace zužována hlavně na podporu mobilit (jistě díky
jejich dostupnosti v programech ERASMUS a zahrnutí jejich počtů do pravidel pro financování vysokých škol). Případná přítomnost
nadnárodního prvku v kurikulu je zpravidla vnímána pouze ve smyslu srovnatelnosti obsahu studijních plánů s institucemi v zahraničí
a zahrnutí cizojazyčné literatury. Pod zahraničními studenty jsou vnímáni zejména studenti – samoplátci a zahraniční zaměstnanci
jsou, pokud vůbec ve větším rozsahu existují, hlavně na úrovni postdoktorandů. Jakkoliv tyto skutečnosti mají jistě důvod i ve výraz-
ně nižším financování českých vysokých školve srovnání se školami zahraničními (viz šetření a studie pracovních skupin KREDO
v oblasti financování, minimálně v absolutním porovnání platů akademických pracovníků jde o zjevný fakt i bez dalších podkladů), jde
daleko více o nedostatek tradice či odvahy využívat cizího jazyka pro běžnou každodenní pracovní komunikaci a změnit zaběhané
mechanizmy vytváření a obsazování pracovních míst na většině vysokých škol. Některé vysoké školy vnímají i přetrvávající českou
praxi jmenovacích řízení profesorů místo v zahraničí obvyklého obsazování profesorských stolců ve výběrových řízeních jako velmi
obtížně překonatelnou překážku pro internacionalizaci.
d)	 Z mezinárodních analýz vyplývá, že pro posouzení internacionalizace instituce je podstatná zejména tzv. internacionalizace
doma. Ta zahrnuje běžné vedení základních přednášek zaměstnanci-cizinci na všech stupních studia, standardní začlenění
zahraničních studentů do kurzů společně s českými, dlouhodobá zahraniční praxe nebo Ph.D. z nějaké přední zahraniční
univerzity jako nepominutelný předpoklad pro získání akademických pozic, dlouhodobé pracovní pobyty předních zahraničních
vědců v laboratořích dané instituce apod. V českém prostředí se jeví jako nevhodné prosazovat takovou praxi ve všech studijních
programech, bohužel ale není běžná ani u programů doktorských a magisterských.
e)	 K internacionalizaci ale neméně patří propracovaný systém integrace zahraničních studentů a pracovníků do každoden-
ního života na pracovištích. Ze zahraničních zkušeností je totiž známo, že studenti-cizinci mají v principu tendenci k izolaci a vzá-
jemné komunikaci v sociálně značně vyčleněných skupinách. V českém prostředí se to naštěstí příliš netýká studentů ze Slovenska
díky společné historii, jazyku i životnímu stylu a tradicím, tím spíše ale jde o riziko na vysokých školách s větším počtem zahraničních
studentů odjinud.
2.2	 Analytická východiska
a)	 Materiál pracovní skupiny TA06 uvádí podrobnou statistiku podílu zahraničních studentů na českých vysokých školách. Bohu-
žel z dostupných statistik není zřejmé, kolik z nich jsou samoplátci (ve speciálních programech) a kolik z nich studuje v programech
společně se studenty českými. Přesto ale jsou celková čísla velice zajímavá a jsou dokladem velmi solidního potenciálu pro
internacionalizaci českého vysokého školství, včetně přiměřeného rozvrstvení studentů do bakalářských, magisterských a dok-
torských programů. Zatímco v roce 2000 bylo na českých vysokých školách imatrikulováno mezi všemi studenty jen 4 % cizinců,
v roce 2013 jde již o 11 %, a jejich stav v posledních pěti letech vykazuje již jen mírný stabilní nárůst (celkem cca 40 tis. osob, z toho
cca 24 tis. osob ze Slovenska).
b)	 Vzhledem k tomu, že zahraniční studenti z velké většiny studují na univerzitách patřících mezi nejlepší vysoké školy v Česku
7
(např. Univerzita Karlova a Masarykova Univerzita mají každá kolem 7 tisíc zahraničních studentů), jde z makroekonomického
hlediska o velice výhodný stav. Nedávná studie publikovaná na Masarykově univerzitě (viz http://is.muni.cz/do/mu/tiskove_zpra-
vy/Nakladovost_slovenskych_studentu.pdf) ukazuje, že i v případě, kdy je jejich studium podpořeno ze státního rozpočtu, studenti
vlastními nemalými životními náklady výrazně podporují českou ekonomiku a po ukončení studia se stanou buď vysoce kvalifiko-
vanou pracovní silou (na kterou Česká republika nevynaložila standardní obrovské náklady v oblastech primárního a sekundárního
vzdělávání a zdravotní i sociální podpory), nebo zpravidla dobrým zahraničním kontaktem.
c)	 Není známa žádná zkušenost z českých veřejných vysokých škol, že by zahraniční studenti byli v průměru méně aktivní nebo
úspěšní ve studiu než studenti místní, pokud jsou s nimi ve stejných pracovních skupinách. Prozatím se tedy neprojevuje riziko,
že by státní rozpočet financoval studium zahraničních studentů, pro které je studium u nás jen zástupnou aktivitou.
d)	 Z analýz je vidět, že implementace internacionalizace je na jednotlivých českých institucích ve velmi rozdílných fázích vývoje.
Nejčastěji se zužuje na technické zajištění studentských a učitelských mobilit a přijímání zahraničních studentů-samoplátců nebo
českých či slovenských studentů do standardních programů, jakož i přijímání zahraničních pracovníků do pracovního poměru. Sa-
mozřejmě jsou s těmito úkony spojeny nemalé problémy na úrovni legislativní a organizační (vyřizování pracovních a studijních
víz, příslušných povolení, uznávání zahraničních dokladů o předchozím vzdělání či praxi apod.) Materiál pracovní skupiny TA06
v tomto směru poskytuje velice cenný přehled dobrých a špatných příkladů praxe (silné a slabé stránky) zpracovaný podrobně
po jednotlivých univerzitách, které se šetření zúčastnily.
2.3	 Syntetická východiska
a)	 V mezinárodním kontextu i z obecného pohledu by institucionální strategie měly zahrnovat kromě vlastních priorit internacio-
nalizace zmiňovaných výše také detaily přímých aktivit a jejich ekonomicko-organizační zabezpečení. Strategické materiály by
proto měly zahrnovat také výkonnostní indikátory zahrnující podstatné parametry (např. ty zmíněné v odstavci 2.1). Dobrá praxe
některých vysokých škol ukazuje, že většinu jinde zjišťovaných problémů lze efektivně eliminovat dobrým personálním zabezpeče-
ním a důslednou osobní spoluprací s ostatními dotčenými úřady státní správy (cizinecká policie, úřady práce apod.).
b)	 Shromážděné analýzy a zkušenosti poukazují na velký prostor pro zefektivnění mnoha administrativních a správních úkonů
spojených s přijímáním studentů a zaměstnáváním cizinců na českých vysokých školách. Z těchto zjištění by mělo i ministerstvo
vycházet ve své snaze o zlepšení veřejné správy v České republice obecně.
c)	 Běžná praxeevropských zemí zahrnuje zpoplatnění studia zahraničních studentů mimo EU nad rámec standardů pro studenty
místní, viz stručný přehled přístupu evropských zemí ke studentům mimo EU v příloze tohoto dokumentu. Je v dlouhodobém zájmu
České republiky počty zahraničních studentů také dále zvyšovat zejména o studenty z oblastí mimo Evropskou unii. Nelze přitom do-
sti dobře očekávat dostatečné veřejné zdroje na profinancování jejich studií. Na úrovni reprezentací českých vysokých škol a vedení
jednotlivých škol existují rozpracované představy o vhodných postupech při rekrutování studentů a o k tomu vhodných teritoriích.
Nicméně právě orientace těchto diskusí na studenty samoplátce mimo standardní programy pro studenty české je v rozporu s dobrou
praxí v zahraničí. Jakkoliv máme příklady dobré praxe zcela oddělených studentů – samoplátců v některých oborech, kde by bylo
nevhodné model měnit, jde v celkovém kontextu internacionalizace českých vysokých škol o zatím promarňovanou příležitost. Česká
republika by proto měla zvážit legislativní úpravy, které umožní zatížit studium zahraničních studentů v „českých programech“
školným (např. pro studenty mimo Evropskou unii) v rozsahu shora omezeném vhodným násobkem příspěvku na českého studenta
od státu. Začít by se mělo se zjištěním zájmu jednotlivých vysokých škol o takový posuv, přehled evropské praxe je shrnut v příloze 6.1.
d)	 Dle dostupných analýz se prozatím neprojevuje riziko, že by státní rozpočet financoval studium zahraničních studentů, pro
které je studium u nás jen zástupnou aktivitou a kteří ve skutečnosti dostatečně aktivně nestudují (skutečným cílem pro ně může
být vstup do Evropské unie, únik před špatnými podmínkami v domácím prostředí apod.). Toto riziko je přesto třeba velice důsledně
vyhodnocovat a oprávnění vzdělávat zahraniční studenty (financované z českého státního rozpočtu) by mělo být v principu spojeno
s vyhodnocováním kvality příslušných vysokých škol.
8
3	 Struktura doporučení
Závěrečná doporučení budeme formulovat odděleně ve dvou kapitolách nejprve pro praxi vysokých škol a poté pro ministerstvo.
Je tomu tak ze tří důvodů. Tím prvním je striktní potřeba volby podstaty i rozsahu internacionalizace v souladu se zamýšleným
profilem jednotlivých institucí. Druhým důvodem je zjištěná terminologická i názorová roztříštěnost v prakticky všech záležitostech
internacionalizace. Konečně, internacionalizace je ve své podstatě záležitostí jednotlivých vysokých škol, proto i doporučení by měla
směřovat také přímo na ně.
V kapitole cílené na vysoké školy se proto zaměříme na vymezení podstaty i rozsahu procesů souvisejících úzce s internacionalizací
vysokých škol a v tomto kontextu pak budeme moci také formulovat jednotlivá doporučení. Budeme je přitom zároveň pojímat spíše
jako výklad podstaty i obsahu jednotlivých oblastí internacionalizace.
Nejprve popíšeme doporučený obsah internacionalizačních strategií, pak se zaměříme na pojetí internacionalizace jako jedno-
ho se standardů kvality a nakonec podáme doporučení k implementaci strategií internacionalizace.
Doporučení pro ministerstvo v kapitole další pak mají obvyklejší charakter stručných bodů vycházejících z výše uvedených syntetic-
kých východisek.
9
4	 Vlastní doporučení pro praxi vysokých škol
Pro přípravu strategií na jednotlivých vysokých školách lze doporučit využití následujících námětů. V prvé řadě se jedná o doporuče-
ní, co v širším kontextu chápat pod pojmem internacionalizace a jakým způsobem se internacionalizace váže na řízení a udržování
kvality.
Internacionalizací míníme důsledný všestranný rozvoj instituce v mezinárodním kontextu a v jejím postupném etablování
v nadnárodní síti partnerských vztahů. V dnešním globálně propojeném světě jsme svědky současné globalizace hodnot i cílů
spolu se stále se prohlubující specializací a přizpůsobováním služeb i produktů regionálním zvyklostem a potřebám. Tím méně je
vhodné za internacionalizací vysokých škol vidět snahu o globalizaci obsahu a s ní související ztrátu regionální a kulturní identity.
Naopak, důsledné zhodnocení a rozvoj obsahů všech podstatných komponentů: kurikula, výzkumu a networkingu, mobility a jejího
využití, administrativy, managementu, strukturálních aspektů instituce, její kultury (a klimatu), a tzv. outreach – tedy vnějších vztahů
instituce a jejích služeb směrem ke společnosti, má vést k posílení tradičních hodnot a silných stránek instituce a jejímu dynamické-
mu rozvoji i v mezinárodním kontextu.
Internacionalizace je v takovém případě nedílnou součástí vize a strategického plánování vysoké školy a k její realizaci je potřeba
aktivní zapojení akademických pracovníků, zaměstnanců vysoké školy. K tomu, aby mohli akademičtí pracovníci vyvíjet mezinárodní
aktivity, potřebují vhodné podmínky, mnohostrannou podporu managementu (včetně např. personální politiky zohledňující aspekt
mezinárodních zkušeností) a v neposlední řadě i profesionální vedení ze strany příslušného oddělení, které se mezinárodním vzdě-
láváním zabývá.
Podívejme se tedy, krok za krokem, čemu věnovat pozornost:
4.1	 Obsah internacionalizačních strategií
Internacionalizace studijních programů a oborů – cílem je dosažení stavu, kdy kurikula budou srovnatelná s obvyklými meziná-
rodními standardy v daném oboru a budou dostatečně flexibilní. Zejména pak v principu nebude problematické uznávat části studia
absolvované na jiné vysoké škole a semestrální výjezdy nebudou studenty nutit k prodloužení studia.K tomuto cíli také patří rozšíření
mezinárodní zkušenostijakožto obvyklé součásti nebo dokonce (např. u doktorských programů) normy a podmínky k úspěšnému
ukončení studia. Ještě více je v tomto kontextu žádoucí zvýšení počtu předmětů vyučovaných zahraničními vyučujícími, rozšíření
nabídky programů typu joint/double degree a především vytvoření prostředí, ve kterém se čeští a zahraniční studenti přirozeně
potkávají (nebo se případně musí potkávat díky specificky sestavovaným pracovním skupinám v projektově organizovaných blocích
výuky).
Zvýšení podílu zahraničních studentů – cílem je zvýšit podíl zahraničních studentů ve studijních programech (nezávisle na formě
financování) a zvýšení počtu nabízených a reálně provozovaných studijních programů nebo jejich podstatných částív cizích jazycích.
Posílení podílu zahraničních akademických pracovníků – cílem je zvýšení podílu zahraničních akademických pracovníků na vý-
uce a výzkumu a připravení legislativně organizačních podmínek pro dlouhodobé působení zahraničních profesionálů ve všech
úrovníchakademických pracovních míst.
Zvyšování kvalifikace pracovníků prostřednictvím mezinárodní mobility – cílem je zvýšení podílu domácích akademických
i neakademických pracovníků na internacionalizačních aktivitách a dosažení stavu, kdy je aktivní zapojení do výuky či výzkumu
v zahraničí považováno za samozřejmost (nebo ještě lépe nepominutelnou podmínku) pro kvalifikovanou dlouhodobou akademickou
pozici, případně i některé pozice neakademické.
Podpora tzv. mezinárodních „knowledgealliances“ – cílem je rozšíření nabídky pracovních stáží, zavedení pracovní stáže jako
součásti studia a vytvoření podmínek pro odborníky ze smluvních podniků nebo institucí, tuzemských i zahraničních, aby mohli
přednášet na vysoké škole v kvalifikované akademické pozici.
Vytvoření strategických partnerství pro modernizaci univerzity a k budování kapacit pro partnery – cílem je aktivní zapojení
do projektů vytváření strategických partnerství v rámci programu Erasmus+ a s výzkumnými univerzitami obdobného profilu v Evropě
i celosvětově.
10
Vytvoření přívětivého vnitřního prostředí – cílem je zajištění kulturních a jazykových kompetencí všech zaměstnanců umožňují-
cích efektivní každodenní podporu cizincům ve všech praktických úkonech spojených s výkonem práce a životem na dané vysoké
škole.
Internacionalizace výzkumu – v mnoha oblastech výzkumu není o mezinárodním charakteru vědy žádná pochybnost a o „inter-
nacionalizaci“ se v tomto kontextu vůbec nediskutuje. Je však mnoho oblastí výzkumu, kde mezinárodní standardy obsahu a cílů
výzkumu i samotných výsledků nejsou samozřejmé. Ve všech těchto oblastech by internacionalizace měla být součástí rozvíjených
strategií.
4.2	 Internacionalizace jako standard kvality
Stanovení ambicí a jejich mezinárodní ověření – rozložení vysokých škol z hlediska jejich profilu a dosahované kvality v rámci
tohoto profilu je ve všech rozvinutých státech obdobné. Proto mezinárodní spolupráce a mobility nejsou samy o sobě měřítkem
kvality instituce. Naopak, dobře strukturovaná a rozvíjená internacionalizace instituce je charakterizovaná vhodným portfoliem přimě-
řeně vybraných partnerů a přesvědčivým naplněním vlastních ambicí v takové mezinárodní spolupráci. Totéž se týká studentských
a zaměstnaneckých mobilit. Z pohledu řízení a udržování kvality instituce je mimořádně důležitá volba a způsob rozvoje portfolia
partnerských institucí a s nimi uzavíraných smluv.
Internacionalizace „doma“ – snahou vysokých škol by mělo být rozvíjet své ambice a mezinárodní standardy hlavně uvnitř vlastní
instituce. Proto je např. ve výzkumu velmi podstatným rozdílem, zda mimořádně ceněná publikace pracovníka vznikla při jeho krát-
kodobém pobytu na elitním zahraničním pracovišti nebo zda vznikla ve vlastních laboratořích a elitní pracoviště v zahraničí na ni
naopak navazují. Stejně tak je podstatný rozdíl v dopadu na kulturu vlastního pracoviště, když elitní zahraniční pracovníci přejdou
na trvalá místa a systematicky přednáší základní kurzy, nebo když tíž pracovníci přijedou a přednesou blokově organizovaný speciál-
ní kurz. Skutečně plnohodnotnou internacionalizací je proto teprve otevření pracovních pozic mezinárodnímu trhu a vytvoření atrak-
tivních podmínek pro zahraniční pracovníky. V některých oblastech, které příliš nezávisí na nákladných investicích do moderních
technologií (např. teoretická fyzika nebo matematika), jsou s tím již i na českých vysokých školách dobré zkušenosti.
Mezinárodní studenti – setkávání zahraničních studentů s místními ve standardních kurzech je výrazem skutečné atraktivity na-
bízeného vzdělávání a může dobře poskytovat kýženou multikulturní zkušenost i rozhled. Obzvlášť vhodné je to u magisterských
a doktorských typů studia v kontextu double/joint degrees.
Krátkodobé mobility (studentské/vědecké) – v českém akademickém prostředí v současnosti dominuje kvantitativní pohled vy-
cházející z předpokladu, že čím více studentů nebo zaměstnanců vyjíždí nebo přijíždí, tím více je daná instituce internacionalizovaná
(patrně díky finančním subvencím Evropských výměnných programů a zahrnutím jejich čerpání do kvalitativních parametrů pro finan-
cování vysokých škol). Přitom se nebere zřetel na často nízkou úroveň komunikace se zahraničními studenty, kteří bývají zařazováni
do za tím účelem vytvořených miniprogramů. Vysoké školy při takovém přístupu pomíjí základní cíl, se kterým se na financování
mobilit vynakládají veřejné prostředky. Vysoká čísla studentské mobility přitom nemusejí znamenat, že většina studentská populace
má po absolvování studia na příslušné instituci opravdu mezinárodní zkušenost. Zkušenost v zahraničí se totiž stále týká pouze velmi
nízkého počtu studentů (např. 5 % studentské populace), pokud tato jejich zkušenost není využita jako přínos pro ostatní studenty
(a vyučující). Analogicky se pak dostatečně nevyužívá ani přítomnosti přijíždějících zahraničních studentů (často i vyučujících), kteří
se zbytkem studentské populace nemají mnoho možností se potkat.
4.3	 Implementace strategie internacionalizace
Protože je internacionalizace potenciálně prolnutá s prakticky všemi oblastmi akademického života, budeme se postupně věnovat
nejdůležitějším oblastem:
KURIKULUM
Zahraniční pobyty studentů a přítomnost zahraničních studentů na českých univerzitách zejména v rámci programu Erasmus jsou
jistě jedním z důvodů aktuální pozornosti věnované otázkám internacionalizace. Dnešní vnímání problematiky však jde mnohem dále
a to hlavně do oblasti kurikulární. Zatímco v mnoha oblastech přírodních a technických věd nebo medicíny je nadnárodní podstata
kurikula samozřejmostí, v některých oborech je ale internacionalizace kurikul dosud otevřeným a nesnadno řešitelným problémem.
11
Nepominutelná je přítomnost nadnárodního prvku v kurikulu. Tím míníme zejména:
•	porovnatelnost základního obsahu kurikula s kurikuly na partnerských univerzitách;
•	studijní literatura v cizích jazycích;
•	povinné předměty i v „českých“ studijních oborech vyučované v cizích jazycích;
•	místo specializovaných předmětů pro zahraniční studenty raději vytvářet předměty pro domácí i zahraniční studenty;
•	účast zahraničních odborníků v oborových radách a obdobných panelech;
•	vytváření společných studijních programů (joint/double degree, apod.).
V souvislosti s mobilitou studentů je velmi podstatná dostatečná flexibilita kurikula, čímž je umožněno zejména:
•	standardní uznávání výsledků studia ze zahraničí;
•	mobility window jakožto součást nástrojů pro zjednodušení plánování zahraničních stáží studentů během studia;
•	letní školy a speciální trimestry organizované ve spolupráci se zahraničními partnery (se standardním uznáváním jejich
absolvování jako součásti kurikula).
Již zmíněná internacionalizace „doma“ souvisí s následujícími body (alespoň u doktorských a magisterských studijních programů)
•	interkulturní a jazyková příprava pro domácí studenty;
•	jazyky závěrečných prací (a s tím související obvyklá účast zahraničních oponentů);
•	dlouhodobá zahraniční praxe nebo Ph.D. získané na předních zahraničních vysokých školách jako zásadní kvalifikační
předpoklad pro akademické pracovníky;
•	zařazení i základních přednášek v podání cizinců a související jazykové kompetence jako součást poskytovaného vzdělání.
Systémový pohled na internacionalizaci není v souladu s pouhým přidávánímjednorázových cizojazyčných nebo mezinárodně la-
děných kurzů, případně vkládáním nových materiálů do již existujících kurzů. Tento postup se nazývá„add-on“ nebo „sandwiching“
a legitimně (jakkoli mnohdy náhodně) jej využívají jednotliví vyučující pro zkvalitnění a oživení svých předmětů. Ze systémové per-
spektivy však nemají takového změny zásadní kvalitativní vliv a mnohdy ani dlouhodobého trvání (s jednotlivým vyučujícím odejde
i ojedinělý „internacionalizovaný kurz“). Uspokojení s takovými změnami znamená také opomenutí dalších vzájemně souvisejících
skutečností, jakými jsou kultura instituce, vedení instituce, výzkum a kultura instituce.
Základní premisou celého konceptu internacionalizace je proto výše zmiňovaný koncept internacionalizace „doma“, který vnímá
vnášení diverzity v činnostech a vnitřní kultuře vysoké školy jako pozitivní obohacení celého chodu instituce (především pak kurikula,
kultury, vědy). V tomto smyslu sdílí zmíněný koncept hodnotové zázemí s konceptem inkluzivního vzdělávání.
VÝZKUM
Smysluplný výzkum (ve smyslu badatelské činnosti a inovativního vývoje nových produktů či služeb), je zpravidla sám o sobě nad-
národní. Tvrzení o výjimečnosti některých speciálních oborů a jejich regionální determinovanosti často vyplývají z neporozumění
podstatě vědeckého zkoumání. V kontextu internacionalizace vysokých škol je třeba zdůraznit několik skutečností.
V oblasti doktorských studijních programů jsou významné následující body:
•	pravidelné zahrnování zahraničních oponentů disertací a členů zkušebních komisí;
•	výzkumná stáž nebo alespoň aktivní prezentace v zahraničí nepominutelnou podmínkou pro absolvování studia;
•	publikování v mezinárodním odborném tisku nepominutelnou podmínkou pro absolvování studia;
•	doktoráty pod dvojím vedením jsou vítaným obohacením;
•	aktivní institucionalizované doktorandské a postdoktorandské náborové aktivity.
12
Podmínky mezinárodního výzkumu si vyžadují následující strategie rozvoje:
•	personální politika zohledňující diverzitu zkušeností pracovníků (např. vyhledávání absolventů Ph.D. z renomovaných
zahraničních univerzit);
•	rozvoj dovedností akademických pracovníků potřebných pro mezinárodní výzkum (jazykové a prezentační dovednosti,
schopnost projektového řízení);
•	mezinárodně přátelské klima (administrativa, kultura organizace atd.);
•	důraz na „mezinárodní výzkum doma“, tj. situace, kdy zahraniční pracovníci z předních univerzit přijíždí na stabilní pracov-
ní pozice nebo dlouhodobé pobyty a mezinárodně významné výsledky tedy vznikají skutečně na domácí půdě;
•	důraz na účast v mezinárodních sítích s progresivní výzkumnou tematikou (i mezinárodně je nejsnadnější zbývat se okrajo-
vými a v podstatě nezajímavými oblastmi výzkumu).
Mezinárodní charakter výzkumu je součástí hodnocení kvality, nicméně samotná přímá spolupráce s osobami v zahraničí je stejně
málo uspokojivě vypovídajícím parametrem, jako jsou impakt faktory časopisů pro jednotlivé v nich obsažené publikace. Ve všech
státech s rozvinutým výzkumem jsou instituce špičkové i regionální, týmy progresivní i ty, pro které výzkum nepřekračuje roli užiteč-
ného kondičního tréninku vysokoškolských učitelů. Je proto zásadní rolí vedení univerzit na všech úrovních umět rozlišovat kvalitní
a nekvalitní výzkum nezávisle na jeho zapojení do národní nebo mezinárodní spolupráce,patřičně pečovat o portfolio spoluprací
a umět od sebe odlišit i typy spoluprací podle jejich skutečné kvality.
Je třeba patřičně ocenit pracovníky, kterých si mezinárodní komunita natolik váží, že se coby hosté účastní výzkumu na předních
zahraničních vysokých školách a v jejich týmech pak také publikují výsledky v předních časopisech. Nicméně ještě daleko více je
třeba ocenit a odlišit případy, kdy výzkum skutečně probíhá na univerzitě vlastní a zahraniční experti tu pobývají a dostávající se také
do přímého kontaktu s místními studenty.
Podobně je tomu s doktorskými a postdoktorskými pozicemi. Skutečně silné a mezinárodně významné pracoviště přitahuje zahranič-
ní absolventy a obsazuje svoje pozice v mezinárodních konkurzech. Takto se dá vcelku levně udržovat velmi heterogenní a kulturně
bohatá komunita pracovníků a tím zajistit mezinárodní kulturu organizace a stále se obnovující a rozvíjející se tematické zaměření.
V protikladu k tomuto přístupu stojí v Česku o tolik obvyklejší vytváření pozic takřka výhradně pro vlastní absolventy. Bohužel je
český způsob hodnocení a financování nastaven tak, že právě pěstování vlastních rychlých absolventů umožňuje rychlejší „produkci“
výsledků v dlouhodobě a dobře zavedených (třeba i mezinárodně)avšak docela marginálních oblastech výzkumu.
PROFESIONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ A VEDENÍ INTERNACIONALIZACE
Mělo by jít o prioritu vedení univerzit, která je realizovaná s pomocí specializovaných oddělení a administrativ na všech úrovních
řízení univerzity.
Zahraniční oddělení – je žádoucí aby mezi pracovníky tohoto oddělení byli profesionálové v oblasti mezinárodního vzdělávání i vý-
zkumu, kteří dokáží nejen monitorovat a analyzovat, ale také vytvářet strategie internacionalizace pro danou instituci (pomocí kvalita-
tivních i kvantitativních metod). Měli by být pro vedení instituce oporou při stanovení konkrétních strategických plánů a ve spolupráci
s vedením jednotlivých pracovišť naplňovat všechny priority včetně internacionalizace kurikula. Dále by měli být schopni poskytovat
profesionální servis (včetně osobní podpory vyjíždějícím i přijíždějícím studentům a akademickým pracovníkům).
Management – pro vhodnější a konkrétnější dosažení cílů internacionalizace se jako dobrá praxe jeví doplnění institucionálních
strategií o nástroje, a především vhodné indikátory, které mohou posloužit jako měřítko úspěšnosti, a hlavně jako motivační prvek
(který může být použit např. pro odměnu dobře fungujících pracovišť a raději nikoliv jako pro trest ostatních).
V českém prostředí je nutné obzvlášť pečlivě sledovat mezinárodní standardy v personální politice a další okolnosti zmiňované
podrobně výše. Zejména je třeba brát v úvahu riziko vyplývající z české tradice celoživotního setrvávání na jednom pracovišti a pře-
važujícího obsazování pracovních pozic vlastními absolventy. S tím úzce souvisí také v mezinárodním kontextu obtížně vysvětlovaná
česká praxe jmenovacích řízení, která je odtržená od konkrétních pracovních míst na konkrétních univerzitách.
Institucionální strategie a standardy jsou také nutné pro eliminaci sice zahraničních, ale nepříliš kvalitních nebo přímo nežádoucích
spoluprací. Je nutné si uvědomovat, že ve většině zemí je docela podobný poměr kvalitních, méně kvalitních a nekvalitních institucí
jako u nás.
13
Souvislosti s financováním a řízením kvality – velkou překážkou v internacionalizaci českých vysokých škol je nešťastné záko-
nem vymezené rozlišování státem financovaných studií „v češtině“ a programů pro studenty-samoplátce „v cizím jazyce“. Z toho
se občas mylně dovozuje, že využití cizího jazyka při výuce českých studentů je nezákonné, resp. že čeští studenti mají zákonem
garantované právo na výuku v českém jazyce. Je přitom samozřejmé, že právě absolvování studia v internacionálním prostředí
s cizojazyčnými učiteli i spolužáky je velmi podstatnou součástí vzdělání samotného.
Na národní úrovni jsou tedy bohužel té nejjednodušší a nejpřirozenější formě internacionalizace kladeny překážky jak na úrovni
přirozeného přijímání zahraničních pracovníků (viz výše), tak při začleňování zahraničních studentů do společných programů s čes-
kými. Internacionalizace se sice dostává do portfolia parametrů kvality a tím i propočtů pro stanovení rozpočtů jednotlivých institucí,
nicméně opět bohužel jen mechanistickým způsobem přes počty praxí a stáží, bez jakéhokoliv sledování jejich kvality a s naprostým
pominutím podstatných atributů.
Zůstává tedy na jednotlivých vysokých školách, aby navzdory této nepřízni upravily vlastní vnitřní rozpočtování způsobem, který
bude skutečnou internacionalizaci a s ní spojenou kvalitu podporovat. Přirozenou součástí vnitřního hodnocení kvality by tak měl být
u magisterských a doktorských studií požadavek na přiměřený rozsah výuky v cizím jazyce, stejně jako přímé zapojení zahraničních
studentů.
MEZINÁRODNÍ STÁŽE A KNOWLEDGE ALLIANCES
Odjakživa se univerzity staraly o uplatnění svých absolventů. Za tím účelem jsou podporovány různé varianty personálních poraden-
ských pracovišť umožňujících orientaci a průpravu studentů už během jejich studia, včetně přímých vztahů s budoucími zaměstna-
vateli. To vše se zpravidla děje v přímém propojení na vědu, výzkum a inovace a obecně v tomto kontextu můžeme vidět naplňování
podstatné části tzv. třetí role vysokých škol.
Je přitom třeba vidět i přímé propojení na strategie internacionalizace hned z několika důvodů:
•	samotný výzkum a vývoj je nadnárodní;
•	budoucí zaměstnavatelé jsou součástí globalizovaného trhu nebo jde přímo o nadnárodní korporace;
•	případné nově vznikající spin-off firmy budou muset bojovat o své místo v mezinárodní tržní soutěži.
Je velmi pozitivní, že jsou tyto aspekty dobře odraženy ve stávající politice podpory stáží a interkulturních aktivit studentů na úrovni
EU, kde jsou tzv. KnowledgeAlliances součástí programu Erasmus+.
Lze předpokládat, že během trvání tohoto schématu v období 2014–2020 se Erasmus+ stane jedním ze základních nástrojů pro
smysluplné vysílání i přijímání zahraničních studentů a to i ve spojení s průmyslovými partnery a dalšími partnery.
VNITŘNÍ STRUKTURA (KLIMA) VYSOKÉ ŠKOLY
Kvalita studijního programu má mnoho komponent, jmenujme alespoň:
•	celková úroveň kurikula, kvalita jednotlivých předmětů, jejich vyučujících a studijních materiálů;
•	standardy a vnitřní kultura v motivaci studentů k samostatné nebo skupinové práci (včetně technologické podpory, e-lear-
ningu atd.);
•	rozložení úrovně studentů, jejich motivace k práci a kultura jejich vzájemné komunikace.
Zdá se, že pro celkovou úroveň studia je mimořádně podstatný poslední uvedený bod, možná dokonce více než předchozí dva.
Právě v tomto ohledu se jeví přímá účast zahraničních studentů jako velice pozitivní, pokud se jedná o studenty motivované, aktivní
a účastnící se každodenních aktivit spolu se studenty domácími.
Zahraniční studenti se mohou přitom zapojit buď během svých semestrálních stáží (např. v rámci schémat jako Erasmus +), nebo
může jít o standardní studenty denního studia. V obou případech je jejich integraci mezi české studenty třeba věnovat mimořádnou
pozornost.
14
Dobrá interakce mezi zahraničními a domácími studenty vůbec není samozřejmá. Je totiž dobře známo, že jakmile zahraniční
studenti tvoří větší skupiny, mají tendenci komunikovat především mezi sebou. Když jsou naopak osamoceni, mohou mít tendenci
k úplné izolaci.
Obdobná problematika se objevuje také u zahraničních zaměstnanců. V případě postdoktorandských pobytů můžeme jen prostě
rozšířit diskusi o studentech. V případě zaměstnanců, kteří přichází s vlastními rodinami, se přidávají velice zásadní další problémy
– např. školský systém a jeho kvalita i dostupnost pro děti zaměstnanců, případně zdravotní pojištění pro děti a partnery zaměst-
nanců. Silná a sebevědomá univerzita nemůže tyto problémy ignorovat a musí hledat řešení, nejlépe společně s magistrátním nebo
krajským úřadem.
STRATEGICKÁ PARTNERSTVÍ A ROZVOJOVÁ POMOC VE FORMĚ BUDOVÁNÍ KAPACIT
Většinu výše uvedených rizik spojených se zahraniční spoluprací a stážemi z hlediska organizace i řízení kvality lze zásadně elimi-
novat pomocí vytváření dlouhodobých strategických partnerství. Proto je tento proces zahrnut jako základní bod evropské politiky
a měl by být adekvátně odražen i na národních a institucionálních úrovních. Např. materiály k programu Erasmus + uvádí pro oblast
vysokoškolského vzdělávání mimo jiné následující cíle:
Podporovat vysokoškolské instituce v zavádění nezbytných reforem v souladu s Agendou Modernizace EU 2011 a jejími prioritami;
zvyšovat úroveň znalostí; zlepšovat kvalitu a relevanci vysokoškolského vzdělávání; posilovat kvalitu skrze mobilitu a přeshraniční
spolupráci; zajistit fungování znalostního trojúhelníku1
; vylepšovat vedení a financování; především skrze projekty, které budou:
•	podporovat aktivity napomáhající uzpůsobit osnovy současným a formulujícím se potřebám trhu práce a předat mladé
generaci průřezové dovednosti jako je podnikavost, a to skrze aktivní spolupráci vysokoškolských institucí s partnery mimo
akademickou sféru: podniky, profesními organizacemi, hospodářskými komorami, sociálními partnery, místními a regionál-
ními úřady atd.;
•	podporovat aktivity vysokých škol, které mohou pomoci dlouhodobé kultivaci zaměstnavatelů budoucích absolventů, nasta-
vovat společnosti zrcadlo pro různé problémy, otázky a vzorce chování, tj. naplňovat veřejnou spoluodpovědnost za budou-
cí vývoj prostředí, ve kterém budou jejich absolventi pracovat;
•	podporovat aktivity vyvíjející inovativní strategie pro posílení mobility nebo způsoby odstraňování překážek mobility
ve vysokoškolském vzdělávání skrze zajištění více příležitostí pro studenty k získání dalších dovedností během studia
a odborné přípravy v zahraničí; také podporovat virtuální mobilitu zasazenou do globální strategie efektivní integrace ICT2
v zúčastněných vysokoškolských institucích;
•	posilovat propojení vzdělávání, výzkumu a podnikání s cílem propagacevynikající kvality a regionálního rozvoje;
•	cílit na zvyšování počtu absolventů, rozšiřování zapojení málo zastoupených a netradičních skupin studentů a poměr jejich
dokončování studia, posilování celoživotního učení tvorbou flexibilních studijních plánů, rozvoj metod zvyšování sociální
odpovědnosti vysokoškolských institucí.
Podporovat zavádění Zprávy o otevření se vzdělávání 2013: propagovat vývoj nových forem zajištění studia, především integraci
širšího spektra studijních forem (distanční studium, kombinované studium, modulární výuka) novými způsoby personalizovaného
učení strategickým využíváním otevřených vzdělávacích zdrojů, virtuální mobilitou, kombinovanou mobilitou a platformami virtuální-
ho učení; také stimulovat internacionalizaci evropských vysokoškolských systémů v Evropě i mimo ni.
1	 Znalostním trojúhelníkem se v dokumentech Evropské komise rozumí propojení vzdělávání, výzkumu a inovací.
2	 Z anglického Information and Communication Technology, tj. informační a komunikační technologie.
15
5	 Doporučení pro ministerstvo
Ministerstvo má díky projektu KREDO k dispozici podrobné šetření o vnímání internacionalizace zúčastněnými vysokými školami
a další analýzy jak současného stavu, tak výhledu pro internacionalizaci českého vysokého školství ve srovnání se zahraniční praxí.
Největší rozdíly v chápání internacionalizace mezi jednotlivými institucemi (i mezi českým a zahraničním prostředním) jsou v pohledu
na začleňování a prolnutí českých a zahraničních studentů i zaměstnanců.
Ze shromážděných analýz a šetření vyvozujeme následující doporučení:
1.	 Většina českých vysokých škol považuje za základní parametr pro sledování internacionalizace krátkodobé mobility studen-
tů i zaměstnanců. Jde o aktivity dobře finančně zajištěné z programů ERASMUS apod., které jsou také zahrnuty mezi pa-
rametry pro financování vysokých škol pod koeficientem K „dle kvality“. Ve stávajícím nastavení vah je začlenění prostého
počtu mobilit dobrým motivačním nástrojem, nicméně je třeba vnímat rizika související s tím, že samotné počty přijíždějících
a vyjíždějících osob nemají přímou souvislost jen s kvalitou instituce. Je zavádějící vydávat počty krátkodobých mobilit
samostatně za parametr kvality.
2.	 Obdobný rozpor se týká počtu studentů samoplátců na veřejných vysokých školách. Jde ve své podstatě o účetně oddě-
lenou aktivitu jednotlivých vysokých škol, která může, ale nemusí, napomáhat k její internacionalizaci. Z hlediska státní
správy je přitom podstatné, že v případě akreditovaných studijních programů (tj. ne pouhých kurzů celoživotního vzdělává-
ní) získávají studující statut studenta dle české legislativy a také vstupují na trh práce s kvalifikací ekvivalentní standardním
programům pro české studenty.
Je zavádějící vydávat počty studentů samoplátců za samostatný parametr kvality.
3.	 Při dalším rozvoji kvalitativních parametrů používaných pro určování veřejného příspěvku vysokým školám by ministerstvo
mělo přímo podpořit využívání cizího jazyka pro běžnou výuku ve standardních programech, společně s obsazová-
ním míst profesorů významnými zahraničními pracovníky.
4.	 Počet zahraničních studentů na českých vysokých školách (včetně slovenských) se jeví jako přiměřený. Jako promarněnou
příležitost je přitom třeba vidět situace, kdy se tito studenti nedostávají do každodenního kontaktu a spolupráce se studenty
českými. Z hlediska internacionalizace je zapotřebí zakotvit interpretaci zákona (nebo implementovat jeho změnu) tak,
aby v programech „pro české studenty“ (financovaných ze státního rozpočtu) bylo samozřejmé použití vhodného
jazyka či jazyků mimo češtiny, a aby se (alespoň potenciálně) zařazení zahraničních studentů do běžných kurzů pro
studenty české stalo standardem.
5.	 Je velice nepravděpodobné, že by státní rozpočet mohl financovat výrazně větší podíl zahraničních studentů, než je tomu
teď. Ministerstvo by mělo iniciativně posunout zákonná pravidla pro vybírání školného od zahraničních studentů
tak, aby mohli zahraniční studenti, u kterých tomu nebrání mezinárodní úmluvy, studovat v programech společně
s českými a přitom platit řádné školné. Má přitom být strategickým rozhodnutím jednotlivých vysokých škol, v jakém jazy-
ce bude výuka vedena, a nemá být omezena současná možnost pro vytváření specifických programů pro studenty samo-
plátce. Nicméně vytvářet ve všech případech samostatné programy pro samoplátce je nejen neekonomické, ale hlavně tak
přicházíme o příležitost samotné internacionalizace našich vysokých škol.
6.	 Skutečnou úroveň internacionalizace a míru jejího zahrnutí ve strategických rozvojových dokumentech vysokých škol by mi-
nisterstvo mělo zvažovat jako zásadní kvalitativní záležitost při projednávání dlouhodobého záměru vysokých škol a hlavně
pak při procesech institucionálních akreditací. Řádně rozvinutá a v dostatečné míře implementovaná strategie inter-
nacionalizace na centrální úrovni by mohla být mezi nepominutelnými parametry při institucionálních akreditacích
vysoké školy. Stejně tak by jen takto prověřené vysoké školy měly mít profinancované zahraniční studenty (např. ze zemí
EU) od státu společně s českými.
7.	 Akreditace všech doktorských studijních programů (a stejně u vhodných magisterských) by měly zahrnovat základní poža-
davky na míru dosažení internacionalizace ve smyslu výše uvedených doporučení vysokýmškolám 4.1, 4.2 a 4.3. Pro řadu
z těchto požadavků bude vhodné postupně nastavovat i očekávané parametry (např. podíl pracovníků s Ph.D. ze známých
zahraničních univerzit u doktorských programů, v magisterských programech pak podíl kreditů z předmětů realizovaných
ve vhodném světovém jazyce a zařazení „mobility window“ do studijních plánů apod.). Při akreditačních hodnoceních
16
(vnitřních i vnějších) přitom musí být kladen důraz na kvalitu uváděných zahraničních partnerů, nikoliv jen na pou-
hé počty (publikací, mobilit apod.). Totéž platí pro zaváděné double/joint degrees.
8.	 Při hodnocení zahraniční spolupráce ve výzkumu (tj. internacionalizace prostřednictvím výzkumu) je třeba mít na paměti, že
i v zahraničí je obdobné rozložení kvalitních a nekvalitních pracovišť/pracovníků, takže opět samotné počty návštěv/prací
mnoho neznamenají. Jako nejdůležitější se přitom jeví tzv. „internacionalizace doma“. Je proto třeba pečlivě ocenit
a odlišit případy, kdy výzkum skutečně probíhá na univerzitě vlastní a zahraniční experti tu pobývají a dostávají se
také do přímého kontaktu s místními studenty.
9.	 Podobně je tomu se všemi akademickými pozicemi (zejména, avšak ne pouze, doktorskými, postdoktorskými). Skuteč-
ně silné a mezinárodně významné pracoviště přitahuje zahraniční absolventy a obsazuje svoje pozice v mezinárodních
konkurzech. Takový požadavek by bylo vhodné zahrnout jako další požadavek na akreditace doktorských programů.
Bohužel je český způsob hodnocení a financování nastaven tak, že právě pěstování vlastních rychlých absolventů umožňu-
je rychlejší „produkci“ výsledků v dlouhodobě zavedených třeba i mezinárodně docela marginálních oblastech výzkumu.
10.	Na technické úrovni se jako velice užitečný jeví výše zmíněný přehled každodenních problémů a starostí týkajících se
administrativy spojené se zahraničními studenty a zaměstnanci. Reprezentace vysokých škol i jednotlivé školy budou jistě
rády spolupracovat s ministerstvem při posouvání běžné praxe (odstraňování zbytečné byrokracie), ať už v komunikaci
s dotčenými institucemi státní správy nebo při přípravě potřebných změn legislativy.
11.	Česká republika by měla zvážit legislativní úpravy, které umožní zatížit studium zahraničních studentů v „českých
programech“ školným (např. pro studenty mimo Evropskou unii) v rozsahu shora omezeném vhodným násobkem
příspěvku na českého studenta od státu. Jde o běžnou praxi jiných evropských zemí a je v dlouhodobém zájmu České
republiky počty zahraničních studentů dále zvyšovat zejména o studenty z oblastí mimo Evropskou unii. V českém prostře-
dí bude vhodné uvažovat o omezení takového oprávnění na univerzity a oblasti, které jsou předmětem institucionálních
akreditací.
17
6	 PŘÍLOHY
1)	 Přehled školného vyměřovaného studentům mimo EU v evropských zemích (převzato z webových stránek http://www.study-
ineurope.eu/tuition-fees, stav ke dni 2. 9. 2015)
Country EU students Non-EU students Otherinformation
Austria
Degree-seeking EU students
and exchange students
don‘t have to pay tuitionfees
Non-EU students pay EUR
726.72 per semester and non-
-degree seeking students have
to pay a tuitionfees of EUR
363.36 per semester
[Tuitionfees in Austria]
Czech Republic
If the language of instruction is Czech, there are no tuitionfees.
For course staught in a foreign language, tuitionfees usually start
at ca. EUR 1000 per semester
[Tuitionfees in the Czech
Republic]
Denmark
EU and exchange students don‘t
have to pay tuitionfees
Tuitionfees vary depending on
the study program. However,
tuitionfees for non-EU students
usually amount to ca. EUR
10000 per year
[Tuitionfees in Denmark]
Finland
EU and exchange students don‘t
have to pay tuitionfees
If the language of instruction
is not Finnish or Swedish,
non-EU students maybe charged
tuitionfees
[Tuitionfees in Finland]
France
Students are charged tuitionfees at public universities from EUR
188.10 / year for bachelors‘s degrees (licence), to EUR 259.10 / year
(master‘s programs) and EUR 393.10 / year (Ph.D.degrees – Doctorat)
[Tuitionfees in France]
Germany
Students are usually charged
a tuitionfees of approximately
EUR 500 per semester depen-
ding on the federal state where-
the schoolis located
Non-EU students maybe charged
slightly higher fees compared to
EU students
[Tuitionfees in Germany]
Greece
Students don‘t have to pay
tuitionfees
Tuitionfees vary depending on
theschool and study program.
Usually, non-EU students have to
pay a tuitionfees of approximate-
ly EUR 1000 per year
[Tuitionfees in Greece]
Hungary
Students under the „State-fun-
ded“ scheme don‘t have to pay
tuitionfees
Tuitionfees vary depending on
the school and study program.
Usually, non-EU students have to
pay a tuitionfees of approximate-
ly EUR 1000 per semester
[Tuitionfees in Hungary]
18
Country EU students Non-EU students Otherinformation
Iceland
Although there are no tuitionfees at public universities and colleges in
Iceland, students have to pay registration fees that range from EUR
100 to EUR 250
[Tuitionfees in Iceland]
Ireland
First cycle students who qualify
under the Free Fee Scheme
don‘t have to pay tuitionfees.
Postgraduate EU students have
to pay tuitionfees as specified by
the university or college
Non-EU students have to pay full
tuitionfees
[Tuitionfees in Ireland]
Luxembourg
Although students don‘t have to pay tuitionfees, they have to pay a
small registration fee
[Tuitionfees in Luxembourg]
The Netherlands
EU students have to pay tuiti-
onfees of about EUR 1906 per
year.
Non-EU students have to pay full
tuition and registrati on fees
[Tuitionfees in the Nether-
lands]
Norway There are no tuitionfees at public universities and colleges in Norway [Tuitionfees in Norway]
Portugal
Full time students enrolled in Bachelor‘s and Master‘s programs are
charged anaverage tuitionfees of approximately EUR 950 – 1250 per
academic year. For third cycle programs (Ph.D.degrees), the average
tuitionfees amounts to approximately EUR 2500 – 3000 per academic
year.
[Tuitionfees in Portugal]
Slovenia
Full-time EU students as well as students from countries with a recipro-
cal agreement with Slovenia don‘t have to pay tuitionfees at public
universities and colleges in Slovenia
[Tuitionfees in Slovenia]
Spain
Students pay tuitionfees on a per-creditbasis, starting at approximately
EUR 9.50 per credit
[Tuitionfees in Spain]
Sweden
EU students as well as exchange
students don‘t have to pay
tuitionfees
Non-EU students have to pay full
tuitionfees, starting at approxima-
tely EUR 9700 per year
[Tuitionfees in Sweden]
Switzerland
Foreign students must pay tuition and registration fees, which vary
depending on the school. In general, tuitionfees amount from approxi-
mately EUR 750 to 3000 per semester.
[Tuitionfees in Switzerland]
19
2)	 Počty zahraničních studentů na českých vysokých školách (zdroj: data ministerstva uvedená ve studii pracovní skupiny
TA06). Výrazná světle zelená křivka bez popisu vynáší součtovou hodnotu pro všechny soukromé vysoké školy dohromady.
30
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Početstudentů
Studenti VŠ - cizinci celkem
Univerzita Karlova
Jihočeská univerzita
Univerzita J. E. Purkyně
Masarykova univerzita
Univerzita Palackého
Vet.a farmaceutická univerzita
Ostravská univerzita
Univerzita Hradec Králové
Slezská univerzita v Opavě
ČVUT
VŠ chemicko technologická
Západočeská univerzita
Technická univerzita
Univerzita Pardubice
Vysoké učení technické
Soubor podkladů pro strategické rozhodování
Internacionalizace vysokých čkol
Vydává Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, Praha 1
Individuální projekt národní pro oblast terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje:
Kvalita, relevance, efektivita, diverzifikace a otevřenost vysokého školství v ČR.
Strategie vysokého školství do roku 2030. (IPN KREDO)
http://kredo.reformy-msmt.cz/
Design: Martina Mončeková
Sazba: Martina Mončeková
Praha 2015
Soubor podkladů
pro strategické rozhodování
Internacionalizace
vyokých škol
© MŠMT
2015

Recommandé

Strategický plán rozvoje vysokého školství v ČR do roku 2030 z pohledu vysoký... par
Strategický plán rozvoje vysokého školství v ČR do roku 2030 z pohledu vysoký...Strategický plán rozvoje vysokého školství v ČR do roku 2030 z pohledu vysoký...
Strategický plán rozvoje vysokého školství v ČR do roku 2030 z pohledu vysoký...MŠMT IPN KREDO
1.1K vues89 diapositives
Soubor podkladů pro strategické rozhodování – Řízení VŠ par
Soubor podkladů pro strategické rozhodování – Řízení VŠSoubor podkladů pro strategické rozhodování – Řízení VŠ
Soubor podkladů pro strategické rozhodování – Řízení VŠMŠMT IPN KREDO
546 vues29 diapositives
Doplňkový úkol č. VII - Aplikace Metodiky EFIN na hlavní procesy par
Doplňkový úkol č. VII - Aplikace Metodiky EFIN na hlavní procesyDoplňkový úkol č. VII - Aplikace Metodiky EFIN na hlavní procesy
Doplňkový úkol č. VII - Aplikace Metodiky EFIN na hlavní procesyMŠMT IPN KREDO
315 vues39 diapositives
Hlavní úkol č. 3 - Slovník pojmů strategického řízení v pojetí IPN KREDO par
Hlavní úkol č. 3 - Slovník pojmů strategického řízení v pojetí IPN KREDOHlavní úkol č. 3 - Slovník pojmů strategického řízení v pojetí IPN KREDO
Hlavní úkol č. 3 - Slovník pojmů strategického řízení v pojetí IPN KREDOMŠMT IPN KREDO
2.2K vues18 diapositives
Internacionalizace na vysokých školách v ČR par
Internacionalizace na vysokých školách v ČRInternacionalizace na vysokých školách v ČR
Internacionalizace na vysokých školách v ČRMŠMT IPN KREDO
1.1K vues98 diapositives
Soubor podkladů pro strategické rozhodování – Kvalitní vzdělávání par
Soubor podkladů pro strategické rozhodování – Kvalitní vzděláváníSoubor podkladů pro strategické rozhodování – Kvalitní vzdělávání
Soubor podkladů pro strategické rozhodování – Kvalitní vzděláváníMŠMT IPN KREDO
635 vues50 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Doplňkový úkol č. XIII - Zajišťování a hodnocení kvality na VŠ par
Doplňkový úkol č. XIII - Zajišťování a hodnocení kvality na VŠDoplňkový úkol č. XIII - Zajišťování a hodnocení kvality na VŠ
Doplňkový úkol č. XIII - Zajišťování a hodnocení kvality na VŠMŠMT IPN KREDO
465 vues185 diapositives
Doplňkový úkol č. III - Komunikace s absolventy - ALUMNI par
Doplňkový úkol č. III - Komunikace s absolventy - ALUMNIDoplňkový úkol č. III - Komunikace s absolventy - ALUMNI
Doplňkový úkol č. III - Komunikace s absolventy - ALUMNIMŠMT IPN KREDO
293 vues24 diapositives
Externí hodnocení kvality výuky studenty českých vysokých škol par
Externí hodnocení kvality výuky studenty českých vysokých školExterní hodnocení kvality výuky studenty českých vysokých škol
Externí hodnocení kvality výuky studenty českých vysokých školMŠMT IPN KVALITA
1.4K vues126 diapositives
Externí hodnocení kvality výuky zahraničními studenty českých vysokých škol par
Externí hodnocení kvality výuky zahraničními studenty českých vysokých školExterní hodnocení kvality výuky zahraničními studenty českých vysokých škol
Externí hodnocení kvality výuky zahraničními studenty českých vysokých školMŠMT IPN KVALITA
796 vues58 diapositives
Hlavní úkol č. 4 – Strategické priority par
Hlavní úkol č. 4 – Strategické priorityHlavní úkol č. 4 – Strategické priority
Hlavní úkol č. 4 – Strategické priorityMŠMT IPN KREDO
265 vues70 diapositives
Soubor podkladů pro strategické rozhodování – Efektivní financování par
Soubor podkladů pro strategické rozhodování – Efektivní financováníSoubor podkladů pro strategické rozhodování – Efektivní financování
Soubor podkladů pro strategické rozhodování – Efektivní financováníMŠMT IPN KREDO
482 vues62 diapositives

Tendances(20)

Doplňkový úkol č. XIII - Zajišťování a hodnocení kvality na VŠ par MŠMT IPN KREDO
Doplňkový úkol č. XIII - Zajišťování a hodnocení kvality na VŠDoplňkový úkol č. XIII - Zajišťování a hodnocení kvality na VŠ
Doplňkový úkol č. XIII - Zajišťování a hodnocení kvality na VŠ
MŠMT IPN KREDO465 vues
Doplňkový úkol č. III - Komunikace s absolventy - ALUMNI par MŠMT IPN KREDO
Doplňkový úkol č. III - Komunikace s absolventy - ALUMNIDoplňkový úkol č. III - Komunikace s absolventy - ALUMNI
Doplňkový úkol č. III - Komunikace s absolventy - ALUMNI
MŠMT IPN KREDO293 vues
Externí hodnocení kvality výuky studenty českých vysokých škol par MŠMT IPN KVALITA
Externí hodnocení kvality výuky studenty českých vysokých školExterní hodnocení kvality výuky studenty českých vysokých škol
Externí hodnocení kvality výuky studenty českých vysokých škol
MŠMT IPN KVALITA 1.4K vues
Externí hodnocení kvality výuky zahraničními studenty českých vysokých škol par MŠMT IPN KVALITA
Externí hodnocení kvality výuky zahraničními studenty českých vysokých školExterní hodnocení kvality výuky zahraničními studenty českých vysokých škol
Externí hodnocení kvality výuky zahraničními studenty českých vysokých škol
Hlavní úkol č. 4 – Strategické priority par MŠMT IPN KREDO
Hlavní úkol č. 4 – Strategické priorityHlavní úkol č. 4 – Strategické priority
Hlavní úkol č. 4 – Strategické priority
MŠMT IPN KREDO265 vues
Soubor podkladů pro strategické rozhodování – Efektivní financování par MŠMT IPN KREDO
Soubor podkladů pro strategické rozhodování – Efektivní financováníSoubor podkladů pro strategické rozhodování – Efektivní financování
Soubor podkladů pro strategické rozhodování – Efektivní financování
MŠMT IPN KREDO482 vues
Hodnocení a financování VaV v ČR: kde jsme a kam jdeme par MEYS, MŠMT in Czech
Hodnocení a financování VaV v ČR: kde jsme a kam jdemeHodnocení a financování VaV v ČR: kde jsme a kam jdeme
Hodnocení a financování VaV v ČR: kde jsme a kam jdeme
Metodika hodnocení kvality vysokých škol vzdělávajících učitele par MŠMT IPN KVALITA
Metodika hodnocení kvality vysokých škol vzdělávajících učiteleMetodika hodnocení kvality vysokých škol vzdělávajících učitele
Metodika hodnocení kvality vysokých škol vzdělávajících učitele
Srovnání způsobu hodnocení programů zaměřených na podporu dlouhodobé spoluprá... par MEYS, MŠMT in Czech
Srovnání způsobu hodnocení programů zaměřených na podporu dlouhodobé spoluprá...Srovnání způsobu hodnocení programů zaměřených na podporu dlouhodobé spoluprá...
Srovnání způsobu hodnocení programů zaměřených na podporu dlouhodobé spoluprá...
Hlavní úkol č. 8 - Strategie 2. řádu a revize interních předpisů par MŠMT IPN KREDO
Hlavní úkol č. 8 - Strategie 2. řádu a revize interních předpisůHlavní úkol č. 8 - Strategie 2. řádu a revize interních předpisů
Hlavní úkol č. 8 - Strategie 2. řádu a revize interních předpisů
MŠMT IPN KREDO93 vues
Kvalita v systému terciárního vzdělávání v kontextu zdravotního pojištění par MŠMT IPN KVALITA
Kvalita v systému terciárního vzdělávání v kontextu zdravotního pojištěníKvalita v systému terciárního vzdělávání v kontextu zdravotního pojištění
Kvalita v systému terciárního vzdělávání v kontextu zdravotního pojištění
Požadavky na učitelské studijní programy a obory par MŠMT IPN KVALITA
Požadavky na učitelské studijní programy a oboryPožadavky na učitelské studijní programy a obory
Požadavky na učitelské studijní programy a obory
MALÉ PILOTNÍ HODNOCENÍ A VYUŽITÍ IS VaVaI JAKO NÁSTROJE PŘI HODNOCENÍ / Záv... par MEYS, MŠMT in Czech
MALÉ PILOTNÍ HODNOCENÍ A VYUŽITÍ IS VaVaI JAKO NÁSTROJE PŘI HODNOCENÍ / Záv...MALÉ PILOTNÍ HODNOCENÍ A VYUŽITÍ IS VaVaI JAKO NÁSTROJE PŘI HODNOCENÍ / Záv...
MALÉ PILOTNÍ HODNOCENÍ A VYUŽITÍ IS VaVaI JAKO NÁSTROJE PŘI HODNOCENÍ / Záv...
Návrh ukazatelů výkonu a kvality pro financování vysokých škol par MŠMT IPN KREDO
Návrh ukazatelů výkonu a kvality pro financování vysokých školNávrh ukazatelů výkonu a kvality pro financování vysokých škol
Návrh ukazatelů výkonu a kvality pro financování vysokých škol
MŠMT IPN KREDO410 vues
Hodnocení výstupů ze vzdělávání a dalších aspektů vzdělávacího procesu absolv... par MŠMT IPN KVALITA
Hodnocení výstupů ze vzdělávání a dalších aspektů vzdělávacího procesu absolv...Hodnocení výstupů ze vzdělávání a dalších aspektů vzdělávacího procesu absolv...
Hodnocení výstupů ze vzdělávání a dalších aspektů vzdělávacího procesu absolv...
MŠMT IPN KVALITA 1.1K vues
Analýza systému financování veřejných vysokých škol v České republice v le... par MŠMT IPN KREDO
Analýza systému financování veřejných vysokých škol v České republice v le...Analýza systému financování veřejných vysokých škol v České republice v le...
Analýza systému financování veřejných vysokých škol v České republice v le...
MŠMT IPN KREDO551 vues
Doplňkový úkol č. VIII - Uplatnitelnost absolventů na trhu práce par MŠMT IPN KREDO
Doplňkový úkol č. VIII - Uplatnitelnost absolventů na trhu práceDoplňkový úkol č. VIII - Uplatnitelnost absolventů na trhu práce
Doplňkový úkol č. VIII - Uplatnitelnost absolventů na trhu práce
MŠMT IPN KREDO389 vues

Similaire à Soubor podkladů pro strategické rozhodování – Internacionalizace

Dlouhodobý záměr 2016-2020 / Prezentace pro konferenci KREDO v Ostravě par
Dlouhodobý záměr 2016-2020 / Prezentace pro konferenci KREDO v OstravěDlouhodobý záměr 2016-2020 / Prezentace pro konferenci KREDO v Ostravě
Dlouhodobý záměr 2016-2020 / Prezentace pro konferenci KREDO v OstravěMŠMT IPN KREDO
344 vues9 diapositives
Doplnění studie 'Přidaná hodnota studia' par
Doplnění studie 'Přidaná hodnota studia'Doplnění studie 'Přidaná hodnota studia'
Doplnění studie 'Přidaná hodnota studia'MŠMT IPN KVALITA
322 vues15 diapositives
Informační leták projektů IPn par
Informační leták projektů IPnInformační leták projektů IPn
Informační leták projektů IPnVŠB - Technical University of Ostrava
230 vues2 diapositives
Financování vysokého školství ve světě: mezinárodní zkušenosti, inspirace a t... par
Financování vysokého školství ve světě: mezinárodní zkušenosti, inspirace a t...Financování vysokého školství ve světě: mezinárodní zkušenosti, inspirace a t...
Financování vysokého školství ve světě: mezinárodní zkušenosti, inspirace a t...MŠMT IPN KREDO
599 vues69 diapositives
čEsko polská přeshraniční spolupráce par
čEsko polská přeshraniční spoluprácečEsko polská přeshraniční spolupráce
čEsko polská přeshraniční spolupráceMartin Bohuněk
385 vues41 diapositives
Soubor podkladů pro strategické rozhodování – Otevřenost informační par
Soubor podkladů pro strategické rozhodování – Otevřenost informačníSoubor podkladů pro strategické rozhodování – Otevřenost informační
Soubor podkladů pro strategické rozhodování – Otevřenost informačníMŠMT IPN KREDO
349 vues221 diapositives

Similaire à Soubor podkladů pro strategické rozhodování – Internacionalizace(20)

Dlouhodobý záměr 2016-2020 / Prezentace pro konferenci KREDO v Ostravě par MŠMT IPN KREDO
Dlouhodobý záměr 2016-2020 / Prezentace pro konferenci KREDO v OstravěDlouhodobý záměr 2016-2020 / Prezentace pro konferenci KREDO v Ostravě
Dlouhodobý záměr 2016-2020 / Prezentace pro konferenci KREDO v Ostravě
MŠMT IPN KREDO344 vues
Financování vysokého školství ve světě: mezinárodní zkušenosti, inspirace a t... par MŠMT IPN KREDO
Financování vysokého školství ve světě: mezinárodní zkušenosti, inspirace a t...Financování vysokého školství ve světě: mezinárodní zkušenosti, inspirace a t...
Financování vysokého školství ve světě: mezinárodní zkušenosti, inspirace a t...
MŠMT IPN KREDO599 vues
čEsko polská přeshraniční spolupráce par Martin Bohuněk
čEsko polská přeshraniční spoluprácečEsko polská přeshraniční spolupráce
čEsko polská přeshraniční spolupráce
Martin Bohuněk385 vues
Soubor podkladů pro strategické rozhodování – Otevřenost informační par MŠMT IPN KREDO
Soubor podkladů pro strategické rozhodování – Otevřenost informačníSoubor podkladů pro strategické rozhodování – Otevřenost informační
Soubor podkladů pro strategické rozhodování – Otevřenost informační
MŠMT IPN KREDO349 vues
Financování vysokého školství a vysokoškolských institucí par MŠMT IPN KREDO
Financování vysokého školství a vysokoškolských institucíFinancování vysokého školství a vysokoškolských institucí
Financování vysokého školství a vysokoškolských institucí
MŠMT IPN KREDO413 vues
nstitucionální prostředí jako předmět hodnocení vědy, vývoje a inovací z gend... par MEYS, MŠMT in Czech
nstitucionální prostředí jako předmět hodnocení vědy, vývoje a inovací z gend...nstitucionální prostředí jako předmět hodnocení vědy, vývoje a inovací z gend...
nstitucionální prostředí jako předmět hodnocení vědy, vývoje a inovací z gend...
Téma managementu lidských zdrojů v hodnocení výzkumných institucí / Vladimíra... par MEYS, MŠMT in Czech
Téma managementu lidských zdrojů v hodnocení výzkumných institucí / Vladimíra...Téma managementu lidských zdrojů v hodnocení výzkumných institucí / Vladimíra...
Téma managementu lidských zdrojů v hodnocení výzkumných institucí / Vladimíra...
Souhrnná zpráva / Metodika hodnocení ve Výzkumu a vývoji a zásady financování par MEYS, MŠMT in Czech
Souhrnná zpráva / Metodika hodnocení ve Výzkumu a vývoji a zásady financováníSouhrnná zpráva / Metodika hodnocení ve Výzkumu a vývoji a zásady financování
Souhrnná zpráva / Metodika hodnocení ve Výzkumu a vývoji a zásady financování
Jak rozvíjet kvalitní vysokoškolské vzdělávání par MŠMT IPN KVALITA
Jak rozvíjet kvalitní vysokoškolské vzděláváníJak rozvíjet kvalitní vysokoškolské vzdělávání
Jak rozvíjet kvalitní vysokoškolské vzdělávání
MŠMT IPN KVALITA 1.6K vues
ESF: Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost par Janek Wagner
ESF: Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnostESF: Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost
ESF: Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost
Janek Wagner593 vues
Analýza vykazování nepřímých nákladů v projektech VaVaI par MŠMT IPN KREDO
Analýza vykazování nepřímých nákladů v projektech VaVaIAnalýza vykazování nepřímých nákladů v projektech VaVaI
Analýza vykazování nepřímých nákladů v projektech VaVaI
MŠMT IPN KREDO2.4K vues
Analýza mezinárodní praxe hodnocení dopadu výzkumu a vývoje vysokoškolských i... par MEYS, MŠMT in Czech
Analýza mezinárodní praxe hodnocení dopadu výzkumu a vývoje vysokoškolských i...Analýza mezinárodní praxe hodnocení dopadu výzkumu a vývoje vysokoškolských i...
Analýza mezinárodní praxe hodnocení dopadu výzkumu a vývoje vysokoškolských i...
Komunikace s absolventy (Alumni) IPN KREDO par MŠMT IPN KREDO
Komunikace s absolventy (Alumni) IPN KREDOKomunikace s absolventy (Alumni) IPN KREDO
Komunikace s absolventy (Alumni) IPN KREDO
MŠMT IPN KREDO319 vues

Plus de MŠMT IPN KREDO

Katalog aktivit pro zpracování strategického plánu rozvoje vysoké školy par
Katalog aktivit pro zpracování strategického plánu rozvoje vysoké školyKatalog aktivit pro zpracování strategického plánu rozvoje vysoké školy
Katalog aktivit pro zpracování strategického plánu rozvoje vysoké školyMŠMT IPN KREDO
1K vues79 diapositives
Analýza vykazování nepřímých nákladů v projektech VaVaI par
Analýza vykazování nepřímých nákladů v projektech VaVaIAnalýza vykazování nepřímých nákladů v projektech VaVaI
Analýza vykazování nepřímých nákladů v projektech VaVaIMŠMT IPN KREDO
605 vues45 diapositives
Příloha č. 1 / Postoje poskytovatelů k jednotnému přístupu vykazování nepřímy... par
Příloha č. 1 / Postoje poskytovatelů k jednotnému přístupu vykazování nepřímy...Příloha č. 1 / Postoje poskytovatelů k jednotnému přístupu vykazování nepřímy...
Příloha č. 1 / Postoje poskytovatelů k jednotnému přístupu vykazování nepřímy...MŠMT IPN KREDO
324 vues11 diapositives
Financování veřejných vysokých škol v letech 2012-2015 par
Financování veřejných vysokých škol v letech 2012-2015Financování veřejných vysokých škol v letech 2012-2015
Financování veřejných vysokých škol v letech 2012-2015MŠMT IPN KREDO
198 vues159 diapositives
Financování veřejných vysokých škol v letech 2010-2015 par
Financování veřejných vysokých škol v letech 2010-2015Financování veřejných vysokých škol v letech 2010-2015
Financování veřejných vysokých škol v letech 2010-2015MŠMT IPN KREDO
249 vues14 diapositives
Rozpočty příspěvků VVŠ 2010-2015: Vítězové a poražení par
Rozpočty příspěvků VVŠ 2010-2015: Vítězové a poraženíRozpočty příspěvků VVŠ 2010-2015: Vítězové a poražení
Rozpočty příspěvků VVŠ 2010-2015: Vítězové a poraženíMŠMT IPN KREDO
244 vues109 diapositives

Plus de MŠMT IPN KREDO(20)

Katalog aktivit pro zpracování strategického plánu rozvoje vysoké školy par MŠMT IPN KREDO
Katalog aktivit pro zpracování strategického plánu rozvoje vysoké školyKatalog aktivit pro zpracování strategického plánu rozvoje vysoké školy
Katalog aktivit pro zpracování strategického plánu rozvoje vysoké školy
MŠMT IPN KREDO1K vues
Analýza vykazování nepřímých nákladů v projektech VaVaI par MŠMT IPN KREDO
Analýza vykazování nepřímých nákladů v projektech VaVaIAnalýza vykazování nepřímých nákladů v projektech VaVaI
Analýza vykazování nepřímých nákladů v projektech VaVaI
MŠMT IPN KREDO605 vues
Příloha č. 1 / Postoje poskytovatelů k jednotnému přístupu vykazování nepřímy... par MŠMT IPN KREDO
Příloha č. 1 / Postoje poskytovatelů k jednotnému přístupu vykazování nepřímy...Příloha č. 1 / Postoje poskytovatelů k jednotnému přístupu vykazování nepřímy...
Příloha č. 1 / Postoje poskytovatelů k jednotnému přístupu vykazování nepřímy...
MŠMT IPN KREDO324 vues
Financování veřejných vysokých škol v letech 2012-2015 par MŠMT IPN KREDO
Financování veřejných vysokých škol v letech 2012-2015Financování veřejných vysokých škol v letech 2012-2015
Financování veřejných vysokých škol v letech 2012-2015
MŠMT IPN KREDO198 vues
Financování veřejných vysokých škol v letech 2010-2015 par MŠMT IPN KREDO
Financování veřejných vysokých škol v letech 2010-2015Financování veřejných vysokých škol v letech 2010-2015
Financování veřejných vysokých škol v letech 2010-2015
MŠMT IPN KREDO249 vues
Rozpočty příspěvků VVŠ 2010-2015: Vítězové a poražení par MŠMT IPN KREDO
Rozpočty příspěvků VVŠ 2010-2015: Vítězové a poraženíRozpočty příspěvků VVŠ 2010-2015: Vítězové a poražení
Rozpočty příspěvků VVŠ 2010-2015: Vítězové a poražení
MŠMT IPN KREDO244 vues
Financování veřejných vysokých škol v letech 2011-2015 par MŠMT IPN KREDO
Financování veřejných vysokých škol v letech 2011-2015Financování veřejných vysokých škol v letech 2011-2015
Financování veřejných vysokých škol v letech 2011-2015
MŠMT IPN KREDO175 vues
EUROSTUDENT V: Vybrané výsledky šetření v České republice par MŠMT IPN KREDO
EUROSTUDENT V: Vybrané výsledky šetření v České republiceEUROSTUDENT V: Vybrané výsledky šetření v České republice
EUROSTUDENT V: Vybrané výsledky šetření v České republice
MŠMT IPN KREDO573 vues
EUROSTUDENT V: Základní výsledky šetření postojů a životních podmínek studen... par MŠMT IPN KREDO
EUROSTUDENT V: Základní výsledky šetření postojů a životních podmínek studen...EUROSTUDENT V: Základní výsledky šetření postojů a životních podmínek studen...
EUROSTUDENT V: Základní výsledky šetření postojů a životních podmínek studen...
MŠMT IPN KREDO376 vues
Průzkum informačních portálů v souvislosti s informacemi o VŠ ve Finsku par MŠMT IPN KREDO
Průzkum informačních portálů v souvislosti s informacemi o VŠ ve FinskuPrůzkum informačních portálů v souvislosti s informacemi o VŠ ve Finsku
Průzkum informačních portálů v souvislosti s informacemi o VŠ ve Finsku
MŠMT IPN KREDO160 vues
Průzkum informačních portálů v souvislosti s informacemi o VŠ v Belgii par MŠMT IPN KREDO
Průzkum informačních portálů v souvislosti s informacemi o VŠ v BelgiiPrůzkum informačních portálů v souvislosti s informacemi o VŠ v Belgii
Průzkum informačních portálů v souvislosti s informacemi o VŠ v Belgii
MŠMT IPN KREDO315 vues
Průzkum informačních portálů v souvislosti s informacemi o VŠ v Dánsku par MŠMT IPN KREDO
Průzkum informačních portálů v souvislosti s informacemi o VŠ v DánskuPrůzkum informačních portálů v souvislosti s informacemi o VŠ v Dánsku
Průzkum informačních portálů v souvislosti s informacemi o VŠ v Dánsku
MŠMT IPN KREDO327 vues
Průzkum informačních portálů v souvislosti s informacemi o VŠ v Holandsku par MŠMT IPN KREDO
Průzkum informačních portálů v souvislosti s informacemi o VŠ v HolandskuPrůzkum informačních portálů v souvislosti s informacemi o VŠ v Holandsku
Průzkum informačních portálů v souvislosti s informacemi o VŠ v Holandsku
MŠMT IPN KREDO172 vues
Průzkum informačních portálů v souvislosti s informacemi o VŠ v Norsku par MŠMT IPN KREDO
Průzkum informačních portálů v souvislosti s informacemi o VŠ v NorskuPrůzkum informačních portálů v souvislosti s informacemi o VŠ v Norsku
Průzkum informačních portálů v souvislosti s informacemi o VŠ v Norsku
MŠMT IPN KREDO144 vues
Zpracování výsledků ankety k SIMS par MŠMT IPN KREDO
Zpracování výsledků ankety k SIMSZpracování výsledků ankety k SIMS
Zpracování výsledků ankety k SIMS
MŠMT IPN KREDO168 vues
Analýza potřebnosti Národního informačního systému vysokých škol par MŠMT IPN KREDO
Analýza potřebnosti Národního informačního systému vysokých školAnalýza potřebnosti Národního informačního systému vysokých škol
Analýza potřebnosti Národního informačního systému vysokých škol
MŠMT IPN KREDO344 vues
Čtyři příklady realizace tzv. třetí role vysokých škol par MŠMT IPN KREDO
Čtyři příklady realizace tzv. třetí role vysokých školČtyři příklady realizace tzv. třetí role vysokých škol
Čtyři příklady realizace tzv. třetí role vysokých škol
MŠMT IPN KREDO362 vues
Digitální média v roce 2015 podle reuters institutu par MŠMT IPN KREDO
Digitální média v roce 2015 podle reuters institutuDigitální média v roce 2015 podle reuters institutu
Digitální média v roce 2015 podle reuters institutu
MŠMT IPN KREDO176 vues
Krizová komunikace pro vysoké školy par MŠMT IPN KREDO
Krizová komunikace pro vysoké školyKrizová komunikace pro vysoké školy
Krizová komunikace pro vysoké školy
MŠMT IPN KREDO669 vues

Soubor podkladů pro strategické rozhodování – Internacionalizace

 • 1. 1 Metodika komplexního hodnocení kvality /VŠ SOUBOR PODKLADŮ PRO STRATEGICKÉ ROZHODOVÁNÍ INTERNACIONALIZACE VYSOKÝCH ŠKOL JAN SLOVÁK A KOLEKTIV KA04
 • 2. Tento dokument je jedním z hlavních výstupů Individuálního projektu národního (IPN) KREDO, který byl realizován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) v rámci Operačního pro- gramu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) a financován z Evropského sociálního fondu (ESF) a státního rozpočtu České republiky (ČR).
 • 3. OBSAH 1 Manažerské shrnutí 4 2 Východiska 5 2.1 Metodologická východiska 5 2.2 Analytická východiska 6 2.3 Syntetická východiska 7 3 Struktura doporučení 8 4 Vlastní doporučení pro praxi vysokých škol 9 4.1 Obsah internacionalizačních strategií 9 4.2 Internacionalizace jako standard kvality 10 4.3 Implementace strategie internacionalizace 10 5 Doporučení pro ministerstvo 15 6 PŘÍLOHY 17
 • 4. 4 1 Manažerské shrnutí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo) má díky projektu KREDO k dispozici podrobná šetření o vnímání internacionalizace zúčastněnými školami a další analýzy jak současného stavu, tak výhledu pro internacionalizaci českého vysokého školství ve srovnání se zahraniční praxí. Největší rozdíly v chápání internacionalizace mezi jednotlivými institucemi (i mezi českým a zahraničním prostředním) jsou v pohledu na začleňování a prolnutí místních a zahraničních studentů i zaměstnanců. Šetření stavu internacionalizace na českých vysokých školách, pohledu představitelů vysokých škol na podstatná kritéria a jejich představ o slabých a silných stránkách prokázalo, že jednotlivé instituce vnímají samotný pojem „internacionalizace“ různě. To samo o sobě není žádnou vadou, protože v mezinárodním kontextu je internacionalizace instituce jedním ze standardů její kvality a její pojetí proto má odrážet profil této instituce. Musí přitom jít o standardy jak pro studenty, tak pro zaměstnance. Pokud by tedy minis- terstvo chtělo přijímat národní internacionalizační strategie nebo opatření, je třeba nejen vyjasnit a zakotvit, co tento pojem znamená, ale také věnovat patřičnou pozornost adekvátní náplni a cílům internacionalizace pro různé typy institucí a vzdělávacích programů. Internacionalizace by měla být nedílnou součástí vize a strategického plánování vysoké školy a k její realizaci je potřeba aktivní zapojení akademických pracovníků, zaměstnanců vysoké školy. V české praxi je často internacionalizace zužována hlavně na pod- poru mobilit (jistě díky jejich dostupnosti v programech ERASMUS a zahrnutí jejich počtů do pravidel pro financování vysokých škol). Je však třeba mít nad tento rámec na paměti důsledný všestranný rozvoj instituce v mezinárodním kontextu a v jejím postupném etablování v nadnárodní síti partnerských vztahů. Není přitom vhodné za internacionalizací vidět snahu o globalizaci obsahu a s ní související ztrátu regionální a kulturní identity. Naopak, ministerstvo by ve svých strategiích mělo prosazovat důsledné zhodnocení a rozvoj obsahů všech podstatných komponent: kurikula, výzkumu a networkingu (tj. zapojení do národních i mezinárodních sítí spolupráce), mobility a jejího využití, administrativy, managementu, strukturálních aspektů instituce, její kultury (a klimatu), a tzv. out- reach – tedy vnějších vztahů instituce a jejích služeb směrem ke společnosti, a tím také posílení tradičních hodnot a silných stránek institucí a jejich dynamickému rozvoji v národním i v mezinárodním kontextu. Jako nejpodstatnější část internacionalizačních strategií se jeví tzv. internacionalizace doma. Tou se myslí běžné vedení základních přednášek zaměstnanci – cizinci na všech stupních studia (zpravidla ve vhodném světovém jazyce), standardní začlenění zahra- ničních studentů do kurzů společně s místními, dlouhodobá zahraniční praxe nebo Ph.D. z nějaké přední zahraniční univerzity jako obvyklý předpoklad pro získání akademických pozic apod. Ministerstvo by mělo zvážit bezpodmínečné zahrnutí takové praxe do standardů hodnocení kvality na úrovni doktorských studijních programů, případně i programů magisterských. U bakalářských programů je takto striktní požadavek naopak nevhodný, nicméně vysokým školám by v zavádění podobné praxe i u programů ba- kalářských nemělo nic bránit. Z šetření v rámci projektu KREDO a dostupných statistik ministerstva vyplývá, že na českých vysokých školách studuje docela vysoké množství zahraničních studentů (viz graf v příloze 6.2) a analýzy ukazují, žejde i z makroekonomického hlediska o velice vý- hodný stav. Zahraniční studenti vlastními nemalými životními náklady výrazně podporují českou ekonomiku a po ukončení studia se stanou buď vysoce kvalifikovanou pracovní silou (na kterou Česká republika nevynaložila standardní obrovské náklady v oblastech primárního a sekundárního vzdělávání a zdravotní i sociální podpory), nebo zpravidla dobrým zahraničním kontaktem. Ministerstvo by mělo podpořit v zahraničí běžnou praxi, kdy zahraniční a místní studenti pracují společně a výuka je přitom vedena zpravidla ve vhodném světovém jazyku. Zatím však bohužel není běžná praxe výuky „českých programů“ v cizím jazyce a česká legislativa také neumožňuje zpoplatňovat zahraniční studenty ve standardních programech „pro české studenty“ ani v případech, kdy tomu nebrání žádné mezinárodní závazky. V tomto směru by ministerstvo mělo zvážit a implementovat změny. Samozřejmě jsou s přijímáním zahraničních studentů i zaměstnanců spojeny nemalé problémy na úrovni legislativní a organizační. Shromážděné podklady v tomto směru poskytují velice cenný přehled dobrých a špatných příkladů praxe.Z těchto zjištění by mělo i ministerstvo vycházet ve své snaze o zlepšení veřejné správy v České republice obecně.
 • 5. 5 2 Východiska V rámci klíčové aktivity 4 projektu KREDO byla v oblasti internacionalizace pozornost věnována jak materiálům a poznatkům, které vznikly v jiných aktivitách projektu, především v pracovní skupině TA06, tak vlastním rešerším zahraničních analýz a studií, resp. analýzám vlastním. Práce se samozřejmě opírala také o dostupné strategické dokumenty na úrovni mezinárodní, národní i instituci- onální. Šlo zejména o následující podklady: • souhrnný dokument vypracovaný pro ministerstvo pracovní skupinou TA06, který zahrnuje části: • Internacionalizace – vymezení pojmů • Historie internacionalizace • Statistiky • Příklady dobré a špatné praxe • SWOT analýza – Q metoda • Váhy kritérií evaluace internacionalizace • Analýza tvrzení spojených s internacionalizací na VŠ v ČR • Strategie internacionalizace • Ekonomická efektivita • Příloha – příklady dobré a špatné praxe jednotlivých univerzit; • dokument shrnující analýzy vypracované v klíčové aktivitě 4 projektu KREDO; • poznámky k vyhodnocení SWOT analýz vysokých škol; • poznámky ke stanovení strategických cílů vysokých škol; • poznámky k rozdílové analýze provedené na jednotlivých vysokých školách; • hodnocení strategických plánů vysokých škol. Nově vytvořené dokumenty prošly vnitřní diskuzí v týmu klíčové aktivity 4. Materiál z pracovní skupiny TA06 obsahuje jak prosté shrnutí názorů a zjištění napříč vysokými školami zúčastněnými v projektu KREDO, tak vlastní závěry a zobecnění pracovní skupiny. Analýza zpracovaná v klíčové aktivitě 4 podává kritický pohled na sou- časný stav internacionalizace vysokých škol v České republice a směřuje k zobecňujícím doporučením pro ministerstvo i jednotlivé školy. Tato doporučení se týkají jak oblasti vzdělávání, tak výzkumu a vývoje, příp. dalších souvislostí, a mají povahu doporučení legislativních, finančních, strategických (koncepčních) a dalších. 2.1 Metodologická východiska a) Ze závěrů Evropské univerzitní asociace (EUA) z roku 2013 a vlastních zjištění v rámci projektu KREDO vyplývá, že rychle roste trend mít vlastní strategii internacionalizace jako důležitou součást strategie řízení a rozvoje jednotlivých vysokých škol. Samotné chápání podstaty internacionalizace, jejího obsahu, cílů a dopadů na celkovou kvalitu činností vysoké školy je však napříč institucemi velmi různorodé. V mezinárodním pohledu jsou vnímány následující priority: atraktivita pro zahraniční studenty (ab- solutní priorita pro 30 % škol), internacionalizace kurikul (19 %), mezinárodní zkušenosti pro vlastní studenty (12 %), rozvoj strategických výzkumných partnerství (10 %). V České republice je vnímání internacionalizace pravděpodobně zkresleno jednak dlouhodobou tradicí izolovaného vnitřního rozvoje jednotlivých pracovišť, opřeného o vlastní absolventy a tradiční témata výzkumu, v poslední době však také pravidly pro stanovení příspěvku pro jednotlivé vysoké školy ze státního rozpočtu. Proto se mezi sledova- nými kritérii pro sledování internacionalizace objevují nejčastěji (v pořadí průměru vah kritérií z pohledu jednotlivých škol v šetření) rozsah studentských a učitelských mobilit, citační indexy vědců dané univerzity, internacionalizace výzkumu, zahraniční ocenění vysokých škol atd., zatímco klíčové parametry jako počet zahraničních pracovníků mezi kmenovými akademickými zaměstnanci a počet zahraničních studentů v programech společně se studenty českými se objevují s vahami velmi nízkými i na vysokých
 • 6. 6 školách soustředěných na doktorské a navazující magisterské studijní programy. b) Šetření stavu internacionalizace na českých vysokých školách, pohledu představitelů vysokých škol na podstatná kritéria a představ o slabých a silných stránkách prokázalo názorovou roztříštěnost a do značné míry i obsahovou neúplnost v této oblasti řízení vysokých škol. Materiál pracovní skupiny TA06 proto podává analýzu výsledků tzv. Q-metodou, tj. podává rozbor samotného diskurzu spojeného s otázkami internacionalizace na úrovni jednotlivých škol. Z analýzy vychází vcelku zjevné rozčlenění českých vysokých škol do tří skupin. V prvé jsou vysoké školy působící v atraktivních větších městech, mající výraznou tradici a pocit vlastní atraktivnosti. Tyto vysoké školy mají internacionalizaci jako samostatnou součást své centrální strategie řízení a rozvoje. Podobně se profilují i vysoké školy z druhé skupiny, které však cítí nedostatek atraktivity a mají proto větší potřebu vymezení výjimečných příležitostí, na které by mohly zahraniční studenty přilákat (specifické oblasti vzdělávání či výzkumu, specifická infrastruktura apod.). Třetí skupina vysokých škol se typicky profiluje v menších městech a internacionalizaci vnímá jako vnitřní proces „zdola nahoru“, bez potřeby centrální strategie. Analýza týmu TA06 poukazuje na skutečnost, že se zatím neobjevují zásadní rozdíly mezi vysokými školami z těchto tří skupin na úrovni aktuálně dosažených parametrů internacionalizace, což v kontextu relativně nízké míry interna- cionalizace na všech třech typech vysokých škol není překvapivé. c) V mezinárodním kontextu je přirozené vnímat internacionalizaci instituce jako jeden ze standardů její kvality. Musí při- tom jít o standard jak pro studenty, tak pro zaměstnance. Nejde proto o nějakou nadstavbu běžného fungování vysoké školy, nýbrž o běžnou součást každodenního života. V české praxi je často internacionalizace zužována hlavně na podporu mobilit (jistě díky jejich dostupnosti v programech ERASMUS a zahrnutí jejich počtů do pravidel pro financování vysokých škol). Případná přítomnost nadnárodního prvku v kurikulu je zpravidla vnímána pouze ve smyslu srovnatelnosti obsahu studijních plánů s institucemi v zahraničí a zahrnutí cizojazyčné literatury. Pod zahraničními studenty jsou vnímáni zejména studenti – samoplátci a zahraniční zaměstnanci jsou, pokud vůbec ve větším rozsahu existují, hlavně na úrovni postdoktorandů. Jakkoliv tyto skutečnosti mají jistě důvod i ve výraz- ně nižším financování českých vysokých školve srovnání se školami zahraničními (viz šetření a studie pracovních skupin KREDO v oblasti financování, minimálně v absolutním porovnání platů akademických pracovníků jde o zjevný fakt i bez dalších podkladů), jde daleko více o nedostatek tradice či odvahy využívat cizího jazyka pro běžnou každodenní pracovní komunikaci a změnit zaběhané mechanizmy vytváření a obsazování pracovních míst na většině vysokých škol. Některé vysoké školy vnímají i přetrvávající českou praxi jmenovacích řízení profesorů místo v zahraničí obvyklého obsazování profesorských stolců ve výběrových řízeních jako velmi obtížně překonatelnou překážku pro internacionalizaci. d) Z mezinárodních analýz vyplývá, že pro posouzení internacionalizace instituce je podstatná zejména tzv. internacionalizace doma. Ta zahrnuje běžné vedení základních přednášek zaměstnanci-cizinci na všech stupních studia, standardní začlenění zahraničních studentů do kurzů společně s českými, dlouhodobá zahraniční praxe nebo Ph.D. z nějaké přední zahraniční univerzity jako nepominutelný předpoklad pro získání akademických pozic, dlouhodobé pracovní pobyty předních zahraničních vědců v laboratořích dané instituce apod. V českém prostředí se jeví jako nevhodné prosazovat takovou praxi ve všech studijních programech, bohužel ale není běžná ani u programů doktorských a magisterských. e) K internacionalizaci ale neméně patří propracovaný systém integrace zahraničních studentů a pracovníků do každoden- ního života na pracovištích. Ze zahraničních zkušeností je totiž známo, že studenti-cizinci mají v principu tendenci k izolaci a vzá- jemné komunikaci v sociálně značně vyčleněných skupinách. V českém prostředí se to naštěstí příliš netýká studentů ze Slovenska díky společné historii, jazyku i životnímu stylu a tradicím, tím spíše ale jde o riziko na vysokých školách s větším počtem zahraničních studentů odjinud. 2.2 Analytická východiska a) Materiál pracovní skupiny TA06 uvádí podrobnou statistiku podílu zahraničních studentů na českých vysokých školách. Bohu- žel z dostupných statistik není zřejmé, kolik z nich jsou samoplátci (ve speciálních programech) a kolik z nich studuje v programech společně se studenty českými. Přesto ale jsou celková čísla velice zajímavá a jsou dokladem velmi solidního potenciálu pro internacionalizaci českého vysokého školství, včetně přiměřeného rozvrstvení studentů do bakalářských, magisterských a dok- torských programů. Zatímco v roce 2000 bylo na českých vysokých školách imatrikulováno mezi všemi studenty jen 4 % cizinců, v roce 2013 jde již o 11 %, a jejich stav v posledních pěti letech vykazuje již jen mírný stabilní nárůst (celkem cca 40 tis. osob, z toho cca 24 tis. osob ze Slovenska). b) Vzhledem k tomu, že zahraniční studenti z velké většiny studují na univerzitách patřících mezi nejlepší vysoké školy v Česku
 • 7. 7 (např. Univerzita Karlova a Masarykova Univerzita mají každá kolem 7 tisíc zahraničních studentů), jde z makroekonomického hlediska o velice výhodný stav. Nedávná studie publikovaná na Masarykově univerzitě (viz http://is.muni.cz/do/mu/tiskove_zpra- vy/Nakladovost_slovenskych_studentu.pdf) ukazuje, že i v případě, kdy je jejich studium podpořeno ze státního rozpočtu, studenti vlastními nemalými životními náklady výrazně podporují českou ekonomiku a po ukončení studia se stanou buď vysoce kvalifiko- vanou pracovní silou (na kterou Česká republika nevynaložila standardní obrovské náklady v oblastech primárního a sekundárního vzdělávání a zdravotní i sociální podpory), nebo zpravidla dobrým zahraničním kontaktem. c) Není známa žádná zkušenost z českých veřejných vysokých škol, že by zahraniční studenti byli v průměru méně aktivní nebo úspěšní ve studiu než studenti místní, pokud jsou s nimi ve stejných pracovních skupinách. Prozatím se tedy neprojevuje riziko, že by státní rozpočet financoval studium zahraničních studentů, pro které je studium u nás jen zástupnou aktivitou. d) Z analýz je vidět, že implementace internacionalizace je na jednotlivých českých institucích ve velmi rozdílných fázích vývoje. Nejčastěji se zužuje na technické zajištění studentských a učitelských mobilit a přijímání zahraničních studentů-samoplátců nebo českých či slovenských studentů do standardních programů, jakož i přijímání zahraničních pracovníků do pracovního poměru. Sa- mozřejmě jsou s těmito úkony spojeny nemalé problémy na úrovni legislativní a organizační (vyřizování pracovních a studijních víz, příslušných povolení, uznávání zahraničních dokladů o předchozím vzdělání či praxi apod.) Materiál pracovní skupiny TA06 v tomto směru poskytuje velice cenný přehled dobrých a špatných příkladů praxe (silné a slabé stránky) zpracovaný podrobně po jednotlivých univerzitách, které se šetření zúčastnily. 2.3 Syntetická východiska a) V mezinárodním kontextu i z obecného pohledu by institucionální strategie měly zahrnovat kromě vlastních priorit internacio- nalizace zmiňovaných výše také detaily přímých aktivit a jejich ekonomicko-organizační zabezpečení. Strategické materiály by proto měly zahrnovat také výkonnostní indikátory zahrnující podstatné parametry (např. ty zmíněné v odstavci 2.1). Dobrá praxe některých vysokých škol ukazuje, že většinu jinde zjišťovaných problémů lze efektivně eliminovat dobrým personálním zabezpeče- ním a důslednou osobní spoluprací s ostatními dotčenými úřady státní správy (cizinecká policie, úřady práce apod.). b) Shromážděné analýzy a zkušenosti poukazují na velký prostor pro zefektivnění mnoha administrativních a správních úkonů spojených s přijímáním studentů a zaměstnáváním cizinců na českých vysokých školách. Z těchto zjištění by mělo i ministerstvo vycházet ve své snaze o zlepšení veřejné správy v České republice obecně. c) Běžná praxeevropských zemí zahrnuje zpoplatnění studia zahraničních studentů mimo EU nad rámec standardů pro studenty místní, viz stručný přehled přístupu evropských zemí ke studentům mimo EU v příloze tohoto dokumentu. Je v dlouhodobém zájmu České republiky počty zahraničních studentů také dále zvyšovat zejména o studenty z oblastí mimo Evropskou unii. Nelze přitom do- sti dobře očekávat dostatečné veřejné zdroje na profinancování jejich studií. Na úrovni reprezentací českých vysokých škol a vedení jednotlivých škol existují rozpracované představy o vhodných postupech při rekrutování studentů a o k tomu vhodných teritoriích. Nicméně právě orientace těchto diskusí na studenty samoplátce mimo standardní programy pro studenty české je v rozporu s dobrou praxí v zahraničí. Jakkoliv máme příklady dobré praxe zcela oddělených studentů – samoplátců v některých oborech, kde by bylo nevhodné model měnit, jde v celkovém kontextu internacionalizace českých vysokých škol o zatím promarňovanou příležitost. Česká republika by proto měla zvážit legislativní úpravy, které umožní zatížit studium zahraničních studentů v „českých programech“ školným (např. pro studenty mimo Evropskou unii) v rozsahu shora omezeném vhodným násobkem příspěvku na českého studenta od státu. Začít by se mělo se zjištěním zájmu jednotlivých vysokých škol o takový posuv, přehled evropské praxe je shrnut v příloze 6.1. d) Dle dostupných analýz se prozatím neprojevuje riziko, že by státní rozpočet financoval studium zahraničních studentů, pro které je studium u nás jen zástupnou aktivitou a kteří ve skutečnosti dostatečně aktivně nestudují (skutečným cílem pro ně může být vstup do Evropské unie, únik před špatnými podmínkami v domácím prostředí apod.). Toto riziko je přesto třeba velice důsledně vyhodnocovat a oprávnění vzdělávat zahraniční studenty (financované z českého státního rozpočtu) by mělo být v principu spojeno s vyhodnocováním kvality příslušných vysokých škol.
 • 8. 8 3 Struktura doporučení Závěrečná doporučení budeme formulovat odděleně ve dvou kapitolách nejprve pro praxi vysokých škol a poté pro ministerstvo. Je tomu tak ze tří důvodů. Tím prvním je striktní potřeba volby podstaty i rozsahu internacionalizace v souladu se zamýšleným profilem jednotlivých institucí. Druhým důvodem je zjištěná terminologická i názorová roztříštěnost v prakticky všech záležitostech internacionalizace. Konečně, internacionalizace je ve své podstatě záležitostí jednotlivých vysokých škol, proto i doporučení by měla směřovat také přímo na ně. V kapitole cílené na vysoké školy se proto zaměříme na vymezení podstaty i rozsahu procesů souvisejících úzce s internacionalizací vysokých škol a v tomto kontextu pak budeme moci také formulovat jednotlivá doporučení. Budeme je přitom zároveň pojímat spíše jako výklad podstaty i obsahu jednotlivých oblastí internacionalizace. Nejprve popíšeme doporučený obsah internacionalizačních strategií, pak se zaměříme na pojetí internacionalizace jako jedno- ho se standardů kvality a nakonec podáme doporučení k implementaci strategií internacionalizace. Doporučení pro ministerstvo v kapitole další pak mají obvyklejší charakter stručných bodů vycházejících z výše uvedených syntetic- kých východisek.
 • 9. 9 4 Vlastní doporučení pro praxi vysokých škol Pro přípravu strategií na jednotlivých vysokých školách lze doporučit využití následujících námětů. V prvé řadě se jedná o doporuče- ní, co v širším kontextu chápat pod pojmem internacionalizace a jakým způsobem se internacionalizace váže na řízení a udržování kvality. Internacionalizací míníme důsledný všestranný rozvoj instituce v mezinárodním kontextu a v jejím postupném etablování v nadnárodní síti partnerských vztahů. V dnešním globálně propojeném světě jsme svědky současné globalizace hodnot i cílů spolu se stále se prohlubující specializací a přizpůsobováním služeb i produktů regionálním zvyklostem a potřebám. Tím méně je vhodné za internacionalizací vysokých škol vidět snahu o globalizaci obsahu a s ní související ztrátu regionální a kulturní identity. Naopak, důsledné zhodnocení a rozvoj obsahů všech podstatných komponentů: kurikula, výzkumu a networkingu, mobility a jejího využití, administrativy, managementu, strukturálních aspektů instituce, její kultury (a klimatu), a tzv. outreach – tedy vnějších vztahů instituce a jejích služeb směrem ke společnosti, má vést k posílení tradičních hodnot a silných stránek instituce a jejímu dynamické- mu rozvoji i v mezinárodním kontextu. Internacionalizace je v takovém případě nedílnou součástí vize a strategického plánování vysoké školy a k její realizaci je potřeba aktivní zapojení akademických pracovníků, zaměstnanců vysoké školy. K tomu, aby mohli akademičtí pracovníci vyvíjet mezinárodní aktivity, potřebují vhodné podmínky, mnohostrannou podporu managementu (včetně např. personální politiky zohledňující aspekt mezinárodních zkušeností) a v neposlední řadě i profesionální vedení ze strany příslušného oddělení, které se mezinárodním vzdě- láváním zabývá. Podívejme se tedy, krok za krokem, čemu věnovat pozornost: 4.1 Obsah internacionalizačních strategií Internacionalizace studijních programů a oborů – cílem je dosažení stavu, kdy kurikula budou srovnatelná s obvyklými meziná- rodními standardy v daném oboru a budou dostatečně flexibilní. Zejména pak v principu nebude problematické uznávat části studia absolvované na jiné vysoké škole a semestrální výjezdy nebudou studenty nutit k prodloužení studia.K tomuto cíli také patří rozšíření mezinárodní zkušenostijakožto obvyklé součásti nebo dokonce (např. u doktorských programů) normy a podmínky k úspěšnému ukončení studia. Ještě více je v tomto kontextu žádoucí zvýšení počtu předmětů vyučovaných zahraničními vyučujícími, rozšíření nabídky programů typu joint/double degree a především vytvoření prostředí, ve kterém se čeští a zahraniční studenti přirozeně potkávají (nebo se případně musí potkávat díky specificky sestavovaným pracovním skupinám v projektově organizovaných blocích výuky). Zvýšení podílu zahraničních studentů – cílem je zvýšit podíl zahraničních studentů ve studijních programech (nezávisle na formě financování) a zvýšení počtu nabízených a reálně provozovaných studijních programů nebo jejich podstatných částív cizích jazycích. Posílení podílu zahraničních akademických pracovníků – cílem je zvýšení podílu zahraničních akademických pracovníků na vý- uce a výzkumu a připravení legislativně organizačních podmínek pro dlouhodobé působení zahraničních profesionálů ve všech úrovníchakademických pracovních míst. Zvyšování kvalifikace pracovníků prostřednictvím mezinárodní mobility – cílem je zvýšení podílu domácích akademických i neakademických pracovníků na internacionalizačních aktivitách a dosažení stavu, kdy je aktivní zapojení do výuky či výzkumu v zahraničí považováno za samozřejmost (nebo ještě lépe nepominutelnou podmínku) pro kvalifikovanou dlouhodobou akademickou pozici, případně i některé pozice neakademické. Podpora tzv. mezinárodních „knowledgealliances“ – cílem je rozšíření nabídky pracovních stáží, zavedení pracovní stáže jako součásti studia a vytvoření podmínek pro odborníky ze smluvních podniků nebo institucí, tuzemských i zahraničních, aby mohli přednášet na vysoké škole v kvalifikované akademické pozici. Vytvoření strategických partnerství pro modernizaci univerzity a k budování kapacit pro partnery – cílem je aktivní zapojení do projektů vytváření strategických partnerství v rámci programu Erasmus+ a s výzkumnými univerzitami obdobného profilu v Evropě i celosvětově.
 • 10. 10 Vytvoření přívětivého vnitřního prostředí – cílem je zajištění kulturních a jazykových kompetencí všech zaměstnanců umožňují- cích efektivní každodenní podporu cizincům ve všech praktických úkonech spojených s výkonem práce a životem na dané vysoké škole. Internacionalizace výzkumu – v mnoha oblastech výzkumu není o mezinárodním charakteru vědy žádná pochybnost a o „inter- nacionalizaci“ se v tomto kontextu vůbec nediskutuje. Je však mnoho oblastí výzkumu, kde mezinárodní standardy obsahu a cílů výzkumu i samotných výsledků nejsou samozřejmé. Ve všech těchto oblastech by internacionalizace měla být součástí rozvíjených strategií. 4.2 Internacionalizace jako standard kvality Stanovení ambicí a jejich mezinárodní ověření – rozložení vysokých škol z hlediska jejich profilu a dosahované kvality v rámci tohoto profilu je ve všech rozvinutých státech obdobné. Proto mezinárodní spolupráce a mobility nejsou samy o sobě měřítkem kvality instituce. Naopak, dobře strukturovaná a rozvíjená internacionalizace instituce je charakterizovaná vhodným portfoliem přimě- řeně vybraných partnerů a přesvědčivým naplněním vlastních ambicí v takové mezinárodní spolupráci. Totéž se týká studentských a zaměstnaneckých mobilit. Z pohledu řízení a udržování kvality instituce je mimořádně důležitá volba a způsob rozvoje portfolia partnerských institucí a s nimi uzavíraných smluv. Internacionalizace „doma“ – snahou vysokých škol by mělo být rozvíjet své ambice a mezinárodní standardy hlavně uvnitř vlastní instituce. Proto je např. ve výzkumu velmi podstatným rozdílem, zda mimořádně ceněná publikace pracovníka vznikla při jeho krát- kodobém pobytu na elitním zahraničním pracovišti nebo zda vznikla ve vlastních laboratořích a elitní pracoviště v zahraničí na ni naopak navazují. Stejně tak je podstatný rozdíl v dopadu na kulturu vlastního pracoviště, když elitní zahraniční pracovníci přejdou na trvalá místa a systematicky přednáší základní kurzy, nebo když tíž pracovníci přijedou a přednesou blokově organizovaný speciál- ní kurz. Skutečně plnohodnotnou internacionalizací je proto teprve otevření pracovních pozic mezinárodnímu trhu a vytvoření atrak- tivních podmínek pro zahraniční pracovníky. V některých oblastech, které příliš nezávisí na nákladných investicích do moderních technologií (např. teoretická fyzika nebo matematika), jsou s tím již i na českých vysokých školách dobré zkušenosti. Mezinárodní studenti – setkávání zahraničních studentů s místními ve standardních kurzech je výrazem skutečné atraktivity na- bízeného vzdělávání a může dobře poskytovat kýženou multikulturní zkušenost i rozhled. Obzvlášť vhodné je to u magisterských a doktorských typů studia v kontextu double/joint degrees. Krátkodobé mobility (studentské/vědecké) – v českém akademickém prostředí v současnosti dominuje kvantitativní pohled vy- cházející z předpokladu, že čím více studentů nebo zaměstnanců vyjíždí nebo přijíždí, tím více je daná instituce internacionalizovaná (patrně díky finančním subvencím Evropských výměnných programů a zahrnutím jejich čerpání do kvalitativních parametrů pro finan- cování vysokých škol). Přitom se nebere zřetel na často nízkou úroveň komunikace se zahraničními studenty, kteří bývají zařazováni do za tím účelem vytvořených miniprogramů. Vysoké školy při takovém přístupu pomíjí základní cíl, se kterým se na financování mobilit vynakládají veřejné prostředky. Vysoká čísla studentské mobility přitom nemusejí znamenat, že většina studentská populace má po absolvování studia na příslušné instituci opravdu mezinárodní zkušenost. Zkušenost v zahraničí se totiž stále týká pouze velmi nízkého počtu studentů (např. 5 % studentské populace), pokud tato jejich zkušenost není využita jako přínos pro ostatní studenty (a vyučující). Analogicky se pak dostatečně nevyužívá ani přítomnosti přijíždějících zahraničních studentů (často i vyučujících), kteří se zbytkem studentské populace nemají mnoho možností se potkat. 4.3 Implementace strategie internacionalizace Protože je internacionalizace potenciálně prolnutá s prakticky všemi oblastmi akademického života, budeme se postupně věnovat nejdůležitějším oblastem: KURIKULUM Zahraniční pobyty studentů a přítomnost zahraničních studentů na českých univerzitách zejména v rámci programu Erasmus jsou jistě jedním z důvodů aktuální pozornosti věnované otázkám internacionalizace. Dnešní vnímání problematiky však jde mnohem dále a to hlavně do oblasti kurikulární. Zatímco v mnoha oblastech přírodních a technických věd nebo medicíny je nadnárodní podstata kurikula samozřejmostí, v některých oborech je ale internacionalizace kurikul dosud otevřeným a nesnadno řešitelným problémem.
 • 11. 11 Nepominutelná je přítomnost nadnárodního prvku v kurikulu. Tím míníme zejména: • porovnatelnost základního obsahu kurikula s kurikuly na partnerských univerzitách; • studijní literatura v cizích jazycích; • povinné předměty i v „českých“ studijních oborech vyučované v cizích jazycích; • místo specializovaných předmětů pro zahraniční studenty raději vytvářet předměty pro domácí i zahraniční studenty; • účast zahraničních odborníků v oborových radách a obdobných panelech; • vytváření společných studijních programů (joint/double degree, apod.). V souvislosti s mobilitou studentů je velmi podstatná dostatečná flexibilita kurikula, čímž je umožněno zejména: • standardní uznávání výsledků studia ze zahraničí; • mobility window jakožto součást nástrojů pro zjednodušení plánování zahraničních stáží studentů během studia; • letní školy a speciální trimestry organizované ve spolupráci se zahraničními partnery (se standardním uznáváním jejich absolvování jako součásti kurikula). Již zmíněná internacionalizace „doma“ souvisí s následujícími body (alespoň u doktorských a magisterských studijních programů) • interkulturní a jazyková příprava pro domácí studenty; • jazyky závěrečných prací (a s tím související obvyklá účast zahraničních oponentů); • dlouhodobá zahraniční praxe nebo Ph.D. získané na předních zahraničních vysokých školách jako zásadní kvalifikační předpoklad pro akademické pracovníky; • zařazení i základních přednášek v podání cizinců a související jazykové kompetence jako součást poskytovaného vzdělání. Systémový pohled na internacionalizaci není v souladu s pouhým přidávánímjednorázových cizojazyčných nebo mezinárodně la- děných kurzů, případně vkládáním nových materiálů do již existujících kurzů. Tento postup se nazývá„add-on“ nebo „sandwiching“ a legitimně (jakkoli mnohdy náhodně) jej využívají jednotliví vyučující pro zkvalitnění a oživení svých předmětů. Ze systémové per- spektivy však nemají takového změny zásadní kvalitativní vliv a mnohdy ani dlouhodobého trvání (s jednotlivým vyučujícím odejde i ojedinělý „internacionalizovaný kurz“). Uspokojení s takovými změnami znamená také opomenutí dalších vzájemně souvisejících skutečností, jakými jsou kultura instituce, vedení instituce, výzkum a kultura instituce. Základní premisou celého konceptu internacionalizace je proto výše zmiňovaný koncept internacionalizace „doma“, který vnímá vnášení diverzity v činnostech a vnitřní kultuře vysoké školy jako pozitivní obohacení celého chodu instituce (především pak kurikula, kultury, vědy). V tomto smyslu sdílí zmíněný koncept hodnotové zázemí s konceptem inkluzivního vzdělávání. VÝZKUM Smysluplný výzkum (ve smyslu badatelské činnosti a inovativního vývoje nových produktů či služeb), je zpravidla sám o sobě nad- národní. Tvrzení o výjimečnosti některých speciálních oborů a jejich regionální determinovanosti často vyplývají z neporozumění podstatě vědeckého zkoumání. V kontextu internacionalizace vysokých škol je třeba zdůraznit několik skutečností. V oblasti doktorských studijních programů jsou významné následující body: • pravidelné zahrnování zahraničních oponentů disertací a členů zkušebních komisí; • výzkumná stáž nebo alespoň aktivní prezentace v zahraničí nepominutelnou podmínkou pro absolvování studia; • publikování v mezinárodním odborném tisku nepominutelnou podmínkou pro absolvování studia; • doktoráty pod dvojím vedením jsou vítaným obohacením; • aktivní institucionalizované doktorandské a postdoktorandské náborové aktivity.
 • 12. 12 Podmínky mezinárodního výzkumu si vyžadují následující strategie rozvoje: • personální politika zohledňující diverzitu zkušeností pracovníků (např. vyhledávání absolventů Ph.D. z renomovaných zahraničních univerzit); • rozvoj dovedností akademických pracovníků potřebných pro mezinárodní výzkum (jazykové a prezentační dovednosti, schopnost projektového řízení); • mezinárodně přátelské klima (administrativa, kultura organizace atd.); • důraz na „mezinárodní výzkum doma“, tj. situace, kdy zahraniční pracovníci z předních univerzit přijíždí na stabilní pracov- ní pozice nebo dlouhodobé pobyty a mezinárodně významné výsledky tedy vznikají skutečně na domácí půdě; • důraz na účast v mezinárodních sítích s progresivní výzkumnou tematikou (i mezinárodně je nejsnadnější zbývat se okrajo- vými a v podstatě nezajímavými oblastmi výzkumu). Mezinárodní charakter výzkumu je součástí hodnocení kvality, nicméně samotná přímá spolupráce s osobami v zahraničí je stejně málo uspokojivě vypovídajícím parametrem, jako jsou impakt faktory časopisů pro jednotlivé v nich obsažené publikace. Ve všech státech s rozvinutým výzkumem jsou instituce špičkové i regionální, týmy progresivní i ty, pro které výzkum nepřekračuje roli užiteč- ného kondičního tréninku vysokoškolských učitelů. Je proto zásadní rolí vedení univerzit na všech úrovních umět rozlišovat kvalitní a nekvalitní výzkum nezávisle na jeho zapojení do národní nebo mezinárodní spolupráce,patřičně pečovat o portfolio spoluprací a umět od sebe odlišit i typy spoluprací podle jejich skutečné kvality. Je třeba patřičně ocenit pracovníky, kterých si mezinárodní komunita natolik váží, že se coby hosté účastní výzkumu na předních zahraničních vysokých školách a v jejich týmech pak také publikují výsledky v předních časopisech. Nicméně ještě daleko více je třeba ocenit a odlišit případy, kdy výzkum skutečně probíhá na univerzitě vlastní a zahraniční experti tu pobývají a dostávající se také do přímého kontaktu s místními studenty. Podobně je tomu s doktorskými a postdoktorskými pozicemi. Skutečně silné a mezinárodně významné pracoviště přitahuje zahranič- ní absolventy a obsazuje svoje pozice v mezinárodních konkurzech. Takto se dá vcelku levně udržovat velmi heterogenní a kulturně bohatá komunita pracovníků a tím zajistit mezinárodní kulturu organizace a stále se obnovující a rozvíjející se tematické zaměření. V protikladu k tomuto přístupu stojí v Česku o tolik obvyklejší vytváření pozic takřka výhradně pro vlastní absolventy. Bohužel je český způsob hodnocení a financování nastaven tak, že právě pěstování vlastních rychlých absolventů umožňuje rychlejší „produkci“ výsledků v dlouhodobě a dobře zavedených (třeba i mezinárodně)avšak docela marginálních oblastech výzkumu. PROFESIONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ A VEDENÍ INTERNACIONALIZACE Mělo by jít o prioritu vedení univerzit, která je realizovaná s pomocí specializovaných oddělení a administrativ na všech úrovních řízení univerzity. Zahraniční oddělení – je žádoucí aby mezi pracovníky tohoto oddělení byli profesionálové v oblasti mezinárodního vzdělávání i vý- zkumu, kteří dokáží nejen monitorovat a analyzovat, ale také vytvářet strategie internacionalizace pro danou instituci (pomocí kvalita- tivních i kvantitativních metod). Měli by být pro vedení instituce oporou při stanovení konkrétních strategických plánů a ve spolupráci s vedením jednotlivých pracovišť naplňovat všechny priority včetně internacionalizace kurikula. Dále by měli být schopni poskytovat profesionální servis (včetně osobní podpory vyjíždějícím i přijíždějícím studentům a akademickým pracovníkům). Management – pro vhodnější a konkrétnější dosažení cílů internacionalizace se jako dobrá praxe jeví doplnění institucionálních strategií o nástroje, a především vhodné indikátory, které mohou posloužit jako měřítko úspěšnosti, a hlavně jako motivační prvek (který může být použit např. pro odměnu dobře fungujících pracovišť a raději nikoliv jako pro trest ostatních). V českém prostředí je nutné obzvlášť pečlivě sledovat mezinárodní standardy v personální politice a další okolnosti zmiňované podrobně výše. Zejména je třeba brát v úvahu riziko vyplývající z české tradice celoživotního setrvávání na jednom pracovišti a pře- važujícího obsazování pracovních pozic vlastními absolventy. S tím úzce souvisí také v mezinárodním kontextu obtížně vysvětlovaná česká praxe jmenovacích řízení, která je odtržená od konkrétních pracovních míst na konkrétních univerzitách. Institucionální strategie a standardy jsou také nutné pro eliminaci sice zahraničních, ale nepříliš kvalitních nebo přímo nežádoucích spoluprací. Je nutné si uvědomovat, že ve většině zemí je docela podobný poměr kvalitních, méně kvalitních a nekvalitních institucí jako u nás.
 • 13. 13 Souvislosti s financováním a řízením kvality – velkou překážkou v internacionalizaci českých vysokých škol je nešťastné záko- nem vymezené rozlišování státem financovaných studií „v češtině“ a programů pro studenty-samoplátce „v cizím jazyce“. Z toho se občas mylně dovozuje, že využití cizího jazyka při výuce českých studentů je nezákonné, resp. že čeští studenti mají zákonem garantované právo na výuku v českém jazyce. Je přitom samozřejmé, že právě absolvování studia v internacionálním prostředí s cizojazyčnými učiteli i spolužáky je velmi podstatnou součástí vzdělání samotného. Na národní úrovni jsou tedy bohužel té nejjednodušší a nejpřirozenější formě internacionalizace kladeny překážky jak na úrovni přirozeného přijímání zahraničních pracovníků (viz výše), tak při začleňování zahraničních studentů do společných programů s čes- kými. Internacionalizace se sice dostává do portfolia parametrů kvality a tím i propočtů pro stanovení rozpočtů jednotlivých institucí, nicméně opět bohužel jen mechanistickým způsobem přes počty praxí a stáží, bez jakéhokoliv sledování jejich kvality a s naprostým pominutím podstatných atributů. Zůstává tedy na jednotlivých vysokých školách, aby navzdory této nepřízni upravily vlastní vnitřní rozpočtování způsobem, který bude skutečnou internacionalizaci a s ní spojenou kvalitu podporovat. Přirozenou součástí vnitřního hodnocení kvality by tak měl být u magisterských a doktorských studií požadavek na přiměřený rozsah výuky v cizím jazyce, stejně jako přímé zapojení zahraničních studentů. MEZINÁRODNÍ STÁŽE A KNOWLEDGE ALLIANCES Odjakživa se univerzity staraly o uplatnění svých absolventů. Za tím účelem jsou podporovány různé varianty personálních poraden- ských pracovišť umožňujících orientaci a průpravu studentů už během jejich studia, včetně přímých vztahů s budoucími zaměstna- vateli. To vše se zpravidla děje v přímém propojení na vědu, výzkum a inovace a obecně v tomto kontextu můžeme vidět naplňování podstatné části tzv. třetí role vysokých škol. Je přitom třeba vidět i přímé propojení na strategie internacionalizace hned z několika důvodů: • samotný výzkum a vývoj je nadnárodní; • budoucí zaměstnavatelé jsou součástí globalizovaného trhu nebo jde přímo o nadnárodní korporace; • případné nově vznikající spin-off firmy budou muset bojovat o své místo v mezinárodní tržní soutěži. Je velmi pozitivní, že jsou tyto aspekty dobře odraženy ve stávající politice podpory stáží a interkulturních aktivit studentů na úrovni EU, kde jsou tzv. KnowledgeAlliances součástí programu Erasmus+. Lze předpokládat, že během trvání tohoto schématu v období 2014–2020 se Erasmus+ stane jedním ze základních nástrojů pro smysluplné vysílání i přijímání zahraničních studentů a to i ve spojení s průmyslovými partnery a dalšími partnery. VNITŘNÍ STRUKTURA (KLIMA) VYSOKÉ ŠKOLY Kvalita studijního programu má mnoho komponent, jmenujme alespoň: • celková úroveň kurikula, kvalita jednotlivých předmětů, jejich vyučujících a studijních materiálů; • standardy a vnitřní kultura v motivaci studentů k samostatné nebo skupinové práci (včetně technologické podpory, e-lear- ningu atd.); • rozložení úrovně studentů, jejich motivace k práci a kultura jejich vzájemné komunikace. Zdá se, že pro celkovou úroveň studia je mimořádně podstatný poslední uvedený bod, možná dokonce více než předchozí dva. Právě v tomto ohledu se jeví přímá účast zahraničních studentů jako velice pozitivní, pokud se jedná o studenty motivované, aktivní a účastnící se každodenních aktivit spolu se studenty domácími. Zahraniční studenti se mohou přitom zapojit buď během svých semestrálních stáží (např. v rámci schémat jako Erasmus +), nebo může jít o standardní studenty denního studia. V obou případech je jejich integraci mezi české studenty třeba věnovat mimořádnou pozornost.
 • 14. 14 Dobrá interakce mezi zahraničními a domácími studenty vůbec není samozřejmá. Je totiž dobře známo, že jakmile zahraniční studenti tvoří větší skupiny, mají tendenci komunikovat především mezi sebou. Když jsou naopak osamoceni, mohou mít tendenci k úplné izolaci. Obdobná problematika se objevuje také u zahraničních zaměstnanců. V případě postdoktorandských pobytů můžeme jen prostě rozšířit diskusi o studentech. V případě zaměstnanců, kteří přichází s vlastními rodinami, se přidávají velice zásadní další problémy – např. školský systém a jeho kvalita i dostupnost pro děti zaměstnanců, případně zdravotní pojištění pro děti a partnery zaměst- nanců. Silná a sebevědomá univerzita nemůže tyto problémy ignorovat a musí hledat řešení, nejlépe společně s magistrátním nebo krajským úřadem. STRATEGICKÁ PARTNERSTVÍ A ROZVOJOVÁ POMOC VE FORMĚ BUDOVÁNÍ KAPACIT Většinu výše uvedených rizik spojených se zahraniční spoluprací a stážemi z hlediska organizace i řízení kvality lze zásadně elimi- novat pomocí vytváření dlouhodobých strategických partnerství. Proto je tento proces zahrnut jako základní bod evropské politiky a měl by být adekvátně odražen i na národních a institucionálních úrovních. Např. materiály k programu Erasmus + uvádí pro oblast vysokoškolského vzdělávání mimo jiné následující cíle: Podporovat vysokoškolské instituce v zavádění nezbytných reforem v souladu s Agendou Modernizace EU 2011 a jejími prioritami; zvyšovat úroveň znalostí; zlepšovat kvalitu a relevanci vysokoškolského vzdělávání; posilovat kvalitu skrze mobilitu a přeshraniční spolupráci; zajistit fungování znalostního trojúhelníku1 ; vylepšovat vedení a financování; především skrze projekty, které budou: • podporovat aktivity napomáhající uzpůsobit osnovy současným a formulujícím se potřebám trhu práce a předat mladé generaci průřezové dovednosti jako je podnikavost, a to skrze aktivní spolupráci vysokoškolských institucí s partnery mimo akademickou sféru: podniky, profesními organizacemi, hospodářskými komorami, sociálními partnery, místními a regionál- ními úřady atd.; • podporovat aktivity vysokých škol, které mohou pomoci dlouhodobé kultivaci zaměstnavatelů budoucích absolventů, nasta- vovat společnosti zrcadlo pro různé problémy, otázky a vzorce chování, tj. naplňovat veřejnou spoluodpovědnost za budou- cí vývoj prostředí, ve kterém budou jejich absolventi pracovat; • podporovat aktivity vyvíjející inovativní strategie pro posílení mobility nebo způsoby odstraňování překážek mobility ve vysokoškolském vzdělávání skrze zajištění více příležitostí pro studenty k získání dalších dovedností během studia a odborné přípravy v zahraničí; také podporovat virtuální mobilitu zasazenou do globální strategie efektivní integrace ICT2 v zúčastněných vysokoškolských institucích; • posilovat propojení vzdělávání, výzkumu a podnikání s cílem propagacevynikající kvality a regionálního rozvoje; • cílit na zvyšování počtu absolventů, rozšiřování zapojení málo zastoupených a netradičních skupin studentů a poměr jejich dokončování studia, posilování celoživotního učení tvorbou flexibilních studijních plánů, rozvoj metod zvyšování sociální odpovědnosti vysokoškolských institucí. Podporovat zavádění Zprávy o otevření se vzdělávání 2013: propagovat vývoj nových forem zajištění studia, především integraci širšího spektra studijních forem (distanční studium, kombinované studium, modulární výuka) novými způsoby personalizovaného učení strategickým využíváním otevřených vzdělávacích zdrojů, virtuální mobilitou, kombinovanou mobilitou a platformami virtuální- ho učení; také stimulovat internacionalizaci evropských vysokoškolských systémů v Evropě i mimo ni. 1 Znalostním trojúhelníkem se v dokumentech Evropské komise rozumí propojení vzdělávání, výzkumu a inovací. 2 Z anglického Information and Communication Technology, tj. informační a komunikační technologie.
 • 15. 15 5 Doporučení pro ministerstvo Ministerstvo má díky projektu KREDO k dispozici podrobné šetření o vnímání internacionalizace zúčastněnými vysokými školami a další analýzy jak současného stavu, tak výhledu pro internacionalizaci českého vysokého školství ve srovnání se zahraniční praxí. Největší rozdíly v chápání internacionalizace mezi jednotlivými institucemi (i mezi českým a zahraničním prostředním) jsou v pohledu na začleňování a prolnutí českých a zahraničních studentů i zaměstnanců. Ze shromážděných analýz a šetření vyvozujeme následující doporučení: 1. Většina českých vysokých škol považuje za základní parametr pro sledování internacionalizace krátkodobé mobility studen- tů i zaměstnanců. Jde o aktivity dobře finančně zajištěné z programů ERASMUS apod., které jsou také zahrnuty mezi pa- rametry pro financování vysokých škol pod koeficientem K „dle kvality“. Ve stávajícím nastavení vah je začlenění prostého počtu mobilit dobrým motivačním nástrojem, nicméně je třeba vnímat rizika související s tím, že samotné počty přijíždějících a vyjíždějících osob nemají přímou souvislost jen s kvalitou instituce. Je zavádějící vydávat počty krátkodobých mobilit samostatně za parametr kvality. 2. Obdobný rozpor se týká počtu studentů samoplátců na veřejných vysokých školách. Jde ve své podstatě o účetně oddě- lenou aktivitu jednotlivých vysokých škol, která může, ale nemusí, napomáhat k její internacionalizaci. Z hlediska státní správy je přitom podstatné, že v případě akreditovaných studijních programů (tj. ne pouhých kurzů celoživotního vzdělává- ní) získávají studující statut studenta dle české legislativy a také vstupují na trh práce s kvalifikací ekvivalentní standardním programům pro české studenty. Je zavádějící vydávat počty studentů samoplátců za samostatný parametr kvality. 3. Při dalším rozvoji kvalitativních parametrů používaných pro určování veřejného příspěvku vysokým školám by ministerstvo mělo přímo podpořit využívání cizího jazyka pro běžnou výuku ve standardních programech, společně s obsazová- ním míst profesorů významnými zahraničními pracovníky. 4. Počet zahraničních studentů na českých vysokých školách (včetně slovenských) se jeví jako přiměřený. Jako promarněnou příležitost je přitom třeba vidět situace, kdy se tito studenti nedostávají do každodenního kontaktu a spolupráce se studenty českými. Z hlediska internacionalizace je zapotřebí zakotvit interpretaci zákona (nebo implementovat jeho změnu) tak, aby v programech „pro české studenty“ (financovaných ze státního rozpočtu) bylo samozřejmé použití vhodného jazyka či jazyků mimo češtiny, a aby se (alespoň potenciálně) zařazení zahraničních studentů do běžných kurzů pro studenty české stalo standardem. 5. Je velice nepravděpodobné, že by státní rozpočet mohl financovat výrazně větší podíl zahraničních studentů, než je tomu teď. Ministerstvo by mělo iniciativně posunout zákonná pravidla pro vybírání školného od zahraničních studentů tak, aby mohli zahraniční studenti, u kterých tomu nebrání mezinárodní úmluvy, studovat v programech společně s českými a přitom platit řádné školné. Má přitom být strategickým rozhodnutím jednotlivých vysokých škol, v jakém jazy- ce bude výuka vedena, a nemá být omezena současná možnost pro vytváření specifických programů pro studenty samo- plátce. Nicméně vytvářet ve všech případech samostatné programy pro samoplátce je nejen neekonomické, ale hlavně tak přicházíme o příležitost samotné internacionalizace našich vysokých škol. 6. Skutečnou úroveň internacionalizace a míru jejího zahrnutí ve strategických rozvojových dokumentech vysokých škol by mi- nisterstvo mělo zvažovat jako zásadní kvalitativní záležitost při projednávání dlouhodobého záměru vysokých škol a hlavně pak při procesech institucionálních akreditací. Řádně rozvinutá a v dostatečné míře implementovaná strategie inter- nacionalizace na centrální úrovni by mohla být mezi nepominutelnými parametry při institucionálních akreditacích vysoké školy. Stejně tak by jen takto prověřené vysoké školy měly mít profinancované zahraniční studenty (např. ze zemí EU) od státu společně s českými. 7. Akreditace všech doktorských studijních programů (a stejně u vhodných magisterských) by měly zahrnovat základní poža- davky na míru dosažení internacionalizace ve smyslu výše uvedených doporučení vysokýmškolám 4.1, 4.2 a 4.3. Pro řadu z těchto požadavků bude vhodné postupně nastavovat i očekávané parametry (např. podíl pracovníků s Ph.D. ze známých zahraničních univerzit u doktorských programů, v magisterských programech pak podíl kreditů z předmětů realizovaných ve vhodném světovém jazyce a zařazení „mobility window“ do studijních plánů apod.). Při akreditačních hodnoceních
 • 16. 16 (vnitřních i vnějších) přitom musí být kladen důraz na kvalitu uváděných zahraničních partnerů, nikoliv jen na pou- hé počty (publikací, mobilit apod.). Totéž platí pro zaváděné double/joint degrees. 8. Při hodnocení zahraniční spolupráce ve výzkumu (tj. internacionalizace prostřednictvím výzkumu) je třeba mít na paměti, že i v zahraničí je obdobné rozložení kvalitních a nekvalitních pracovišť/pracovníků, takže opět samotné počty návštěv/prací mnoho neznamenají. Jako nejdůležitější se přitom jeví tzv. „internacionalizace doma“. Je proto třeba pečlivě ocenit a odlišit případy, kdy výzkum skutečně probíhá na univerzitě vlastní a zahraniční experti tu pobývají a dostávají se také do přímého kontaktu s místními studenty. 9. Podobně je tomu se všemi akademickými pozicemi (zejména, avšak ne pouze, doktorskými, postdoktorskými). Skuteč- ně silné a mezinárodně významné pracoviště přitahuje zahraniční absolventy a obsazuje svoje pozice v mezinárodních konkurzech. Takový požadavek by bylo vhodné zahrnout jako další požadavek na akreditace doktorských programů. Bohužel je český způsob hodnocení a financování nastaven tak, že právě pěstování vlastních rychlých absolventů umožňu- je rychlejší „produkci“ výsledků v dlouhodobě zavedených třeba i mezinárodně docela marginálních oblastech výzkumu. 10. Na technické úrovni se jako velice užitečný jeví výše zmíněný přehled každodenních problémů a starostí týkajících se administrativy spojené se zahraničními studenty a zaměstnanci. Reprezentace vysokých škol i jednotlivé školy budou jistě rády spolupracovat s ministerstvem při posouvání běžné praxe (odstraňování zbytečné byrokracie), ať už v komunikaci s dotčenými institucemi státní správy nebo při přípravě potřebných změn legislativy. 11. Česká republika by měla zvážit legislativní úpravy, které umožní zatížit studium zahraničních studentů v „českých programech“ školným (např. pro studenty mimo Evropskou unii) v rozsahu shora omezeném vhodným násobkem příspěvku na českého studenta od státu. Jde o běžnou praxi jiných evropských zemí a je v dlouhodobém zájmu České republiky počty zahraničních studentů dále zvyšovat zejména o studenty z oblastí mimo Evropskou unii. V českém prostře- dí bude vhodné uvažovat o omezení takového oprávnění na univerzity a oblasti, které jsou předmětem institucionálních akreditací.
 • 17. 17 6 PŘÍLOHY 1) Přehled školného vyměřovaného studentům mimo EU v evropských zemích (převzato z webových stránek http://www.study- ineurope.eu/tuition-fees, stav ke dni 2. 9. 2015) Country EU students Non-EU students Otherinformation Austria Degree-seeking EU students and exchange students don‘t have to pay tuitionfees Non-EU students pay EUR 726.72 per semester and non- -degree seeking students have to pay a tuitionfees of EUR 363.36 per semester [Tuitionfees in Austria] Czech Republic If the language of instruction is Czech, there are no tuitionfees. For course staught in a foreign language, tuitionfees usually start at ca. EUR 1000 per semester [Tuitionfees in the Czech Republic] Denmark EU and exchange students don‘t have to pay tuitionfees Tuitionfees vary depending on the study program. However, tuitionfees for non-EU students usually amount to ca. EUR 10000 per year [Tuitionfees in Denmark] Finland EU and exchange students don‘t have to pay tuitionfees If the language of instruction is not Finnish or Swedish, non-EU students maybe charged tuitionfees [Tuitionfees in Finland] France Students are charged tuitionfees at public universities from EUR 188.10 / year for bachelors‘s degrees (licence), to EUR 259.10 / year (master‘s programs) and EUR 393.10 / year (Ph.D.degrees – Doctorat) [Tuitionfees in France] Germany Students are usually charged a tuitionfees of approximately EUR 500 per semester depen- ding on the federal state where- the schoolis located Non-EU students maybe charged slightly higher fees compared to EU students [Tuitionfees in Germany] Greece Students don‘t have to pay tuitionfees Tuitionfees vary depending on theschool and study program. Usually, non-EU students have to pay a tuitionfees of approximate- ly EUR 1000 per year [Tuitionfees in Greece] Hungary Students under the „State-fun- ded“ scheme don‘t have to pay tuitionfees Tuitionfees vary depending on the school and study program. Usually, non-EU students have to pay a tuitionfees of approximate- ly EUR 1000 per semester [Tuitionfees in Hungary]
 • 18. 18 Country EU students Non-EU students Otherinformation Iceland Although there are no tuitionfees at public universities and colleges in Iceland, students have to pay registration fees that range from EUR 100 to EUR 250 [Tuitionfees in Iceland] Ireland First cycle students who qualify under the Free Fee Scheme don‘t have to pay tuitionfees. Postgraduate EU students have to pay tuitionfees as specified by the university or college Non-EU students have to pay full tuitionfees [Tuitionfees in Ireland] Luxembourg Although students don‘t have to pay tuitionfees, they have to pay a small registration fee [Tuitionfees in Luxembourg] The Netherlands EU students have to pay tuiti- onfees of about EUR 1906 per year. Non-EU students have to pay full tuition and registrati on fees [Tuitionfees in the Nether- lands] Norway There are no tuitionfees at public universities and colleges in Norway [Tuitionfees in Norway] Portugal Full time students enrolled in Bachelor‘s and Master‘s programs are charged anaverage tuitionfees of approximately EUR 950 – 1250 per academic year. For third cycle programs (Ph.D.degrees), the average tuitionfees amounts to approximately EUR 2500 – 3000 per academic year. [Tuitionfees in Portugal] Slovenia Full-time EU students as well as students from countries with a recipro- cal agreement with Slovenia don‘t have to pay tuitionfees at public universities and colleges in Slovenia [Tuitionfees in Slovenia] Spain Students pay tuitionfees on a per-creditbasis, starting at approximately EUR 9.50 per credit [Tuitionfees in Spain] Sweden EU students as well as exchange students don‘t have to pay tuitionfees Non-EU students have to pay full tuitionfees, starting at approxima- tely EUR 9700 per year [Tuitionfees in Sweden] Switzerland Foreign students must pay tuition and registration fees, which vary depending on the school. In general, tuitionfees amount from approxi- mately EUR 750 to 3000 per semester. [Tuitionfees in Switzerland]
 • 19. 19 2) Počty zahraničních studentů na českých vysokých školách (zdroj: data ministerstva uvedená ve studii pracovní skupiny TA06). Výrazná světle zelená křivka bez popisu vynáší součtovou hodnotu pro všechny soukromé vysoké školy dohromady. 30 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Početstudentů Studenti VŠ - cizinci celkem Univerzita Karlova Jihočeská univerzita Univerzita J. E. Purkyně Masarykova univerzita Univerzita Palackého Vet.a farmaceutická univerzita Ostravská univerzita Univerzita Hradec Králové Slezská univerzita v Opavě ČVUT VŠ chemicko technologická Západočeská univerzita Technická univerzita Univerzita Pardubice Vysoké učení technické
 • 20. Soubor podkladů pro strategické rozhodování Internacionalizace vysokých čkol Vydává Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, Praha 1 Individuální projekt národní pro oblast terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje: Kvalita, relevance, efektivita, diverzifikace a otevřenost vysokého školství v ČR. Strategie vysokého školství do roku 2030. (IPN KREDO) http://kredo.reformy-msmt.cz/ Design: Martina Mončeková Sazba: Martina Mončeková Praha 2015
 • 21. Soubor podkladů pro strategické rozhodování Internacionalizace vyokých škol © MŠMT 2015