Hodnocení VaVaI a role IPN Metodika

MEYS, MŠMT in Czech
MEYS, MŠMT in CzechMEYS, MŠMT in Czech
Hodnocení VaVaI a role 
IPN Metodika 
Jitka Moravcová 
Daniel Münich 
MŠMT 
www.metodika.reformy-msmt.cz 
VŠCHT Praha 14.11.2014
Osnova presentace 
1 
1.Význam hodnocení pro řízení 
2.IPN Metodika 
3.Mezihry: jak by hodnocení také mohlo vypadat 
4.Kde jsme dnes 
5.Základní atributy navrhovaného hodnocení 
6.Harmonogram 
7.Institucionální financování
2 
Význam hodnocení pro řízení 
Stanovení priorit VaV 
Řízení lidských zdrojů VaV 
Efektivní pořizování a využívání infrastruktur VaV 
Správně nastavené motivace ve VaV 
Bez kvalitního hodnocení nebude kvalitního řízení
3 
Význam hodnocení pro řízení 
vláda, RVVI, EU rámec 
Poskytovatelé 
Výzkumné a další organizace 
Pracovníci a infrastruktury VaV 
Strategie, financování, ex-post hodnocení 
Financování, dohled, strategické řízení 
Řízení (včetně lidských zdrojů), motivace 
Motivace
4 
Hodnocení a národní strategické dokumenty 
● Reforma systému VaVaI v ČR (2008, aktualizace) 
● Národní politika VaVaI pro roky 2009-2015 (výhled 2020) 
● Národní strategie konkurenceschopnosti 2012-2020 
● Národní inovační strategie 
● Dlouhodobé principy hodnocení VaV, RVVI Cíl: Zavést pravidelné, systematické a objektivní hodnocení VaVaI v ČR na všech úrovních. Mezinárodní audit systému VaVaI v ČR, 2009 - 2011
IPN Metodika 
5 
Kultura hodnocení 
(bez hodnocení není kvalitní řízení) 
Hodnocení institucí 
Hodnocení programů účelové podpory 
Hodnocení projektů účelové podpory 
Hodnocení velkých infrastruktur VaV 
Hodnocení účasti v mezinárodních sítích VaV 
Hodnocení jednotlivců 
Odstíny červené odlišují míru toho, jak je daný aspekt obsažen v IPN Metodika.
IPN Metodika 
6 
IPN Metodika 
Technopolis a spol. 
Institucionální hodnocení 
Malé pilotní ověření 
Institucionální financování 
Expertní tým IPN 
Velké pilotní ověření 
Návrh systému hodnocení velkých infrastruktur VaV 
Principy hodnocení programů účelové podpory 
Zásady hodnocení zapojení do mezinárodních sítí 
Studie proveditelnosti hodnocení organizujícího pracoviště 
Osvěta a podpora lidských zdrojů
IPN Metodika 
7 
Individuální projekt národní MŠMT, 2012-2015 
●Zavedení evaluačních principů ověřených zahraničních praxí adaptovaných na naše národní podmínky. 
●Multikriteriální oborové metodiky hodnocení respektující postavení dané VO v systému VaV. 
●Využití dosavadních zkušeností s Metodikou a hodnocením AV ČR. 
●Žádný mechanický vztah mezi výsledky hodnocení a výší institucionální podpory. 
●Víceleté financování jako kombinace rozpočtu podle předpisu a výkonnostních smluv. 
●Účinná spolupráce s RVVI. Otevřená diskuse se všemi aktéry (poskytovatelé!). Jak dosáhnout konsensu?
IPN Metodika – klíčové aktivity 
8 
●KA1 Informační podpora 
●KA2 Systém hodnocení 
●KA3 Systém financování 
●KA4 Velké pilotní ověření 
●KA5 Harmonogram pro přechodné období a podklady pro legislativní změny 
●KA6 Institucionální zajištění hodnocení 
●KA7 Koordinace reformních návrhů a vytváření konsensuálních podmínek pro jejich přijetí
Kde jsme dnes – mezihra I 
9 
•Španělské hodnocení, HN 2007 
1. UK Praha 
2. MU v Brně 
3. ČVUT Praha 
4. VUT Brno 
5. ZU v Plzni 
6. VŠE v Praze 
7. TU Ostrava 
8. Policejní akademie v Praze 
9. UP Olomouc 
10. JU v Č. Budějovicích 
11. TU Liberec 
12. ČZU Praha 
13. VŠCHT Praha 
14. Univerzita Pardubice 
15. UTB ve Zlíně 
16. MZLU v Brně 
17. Slezská univerzita Opava 
18. Ostravská univerzita 
19. Univerzita Hradec Králové 
20. Univerzita JEP Ústí n. L. 
Španělský žebříček vs počty studentůy = 46,756x-0,6347R2 = 0,75440510152025303540455005101520umístění počet studentů
Kde jsme dnes – mezihra II 
10 
3 
●Jurajda, Münich: Kde se dělá v ČR nejlepší výzkum? Studie CERGE-EI 3/2012
Kde jsme dnes – mezihra II 
11 
2 
●Jurajda, Münich: Kde se dělá v ČR nejlepší výzkum? Studie CERGE-EI 3/2012
Kde jsme dnes – mezihra II 
12 
1 
●Jurajda, Münich: Kde se dělá v ČR nejlepší výzkum? Studie CERGE-EI 3/2012
Kde jsme dnes – mezihra III 
13 
●Münich: http://metodikahodnoceni.blogspot.cz/2014/08/jak-jsme-na-tom-chemie.html
Kde jsme dnes – mezihra IV (poslední) 
14 
●Porovnání VVŠ podle bodů v RIV, 2012 
●provádí se korekce bodů, která se odvíjí od toho, co vyprodukovaly jiné VŠ, 
●průběžně se zvyšuje počet časopisů registrovaných ve Web of Science a Scopusu, což zvyšuje počet přidělených bodů, aniž by musela produkce článků dané školy reálně růst 
Zdroj: http://www.upce.cz/deska/dokumenty/vyr-zpravy.html
Kde jsme dnes – mezihra IV (poslední) 
15 
●Porovnání VVŠ podle bodů v RIV, 2009-2012 
●pravidla přidělování a výpočtu bodů dle Metodik se rok od roku měnila (nelze sledovat trend), 
Zdroj: http://www.upce.cz/deska/dokumenty/vyr-zpravy.html
Kde jsme dnes – Metodika 2013 
16 
●Pilíř I: Oborové hodnocení publikačních výsledků. Výsledky typu J, B, C a D v RIV + peer-review hodnocení výsledků typu B a C (subpilíř I), relativní podíl oborových panelů na celkovém počtu bodů. 
●Pilíř II: Hodnocení kvality. Jeden excelentní výsledek na každých 10 MKč IP, peer-review hodnocení, 20 % v každém oboru dostane zvláštní bonifikaci, projekty ERC. 
●Pilíř III: Hodnocení patentů a nepublikačních výsledků aplikovaného výzkumu. Body pouze u patentu, projekty aplikovaného výzkumu + smluvní výzkum.
Kde jsme dnes - Metodika 
17 
●Definuje, které výsledky jsou uznatelné, jak se data sbírají a jak se převádějí na body. 
●Dává jasný signál: žádný výsledek, žádná institucionální podpora. 
●Je účinná proti nepotismu, korupci a lobování (?). 
●Slouží pro výpočet institucionálního financování, které je krátkodobé, proto je špatným nástrojem pro dlouhodobé plánování, rozvoj nových oborů… 
●Uznává jen minulé výsledky. 
●Podporuje fragmentaci vědeckých výsledků. 
●Nepodporuje mezioborové týmy. 
●Je pouze kvantitativní (kvalitu nahrazuje kvantita).
Metodika vs WoS 
18 
•WoS, heslo „Czech Republic“, 25.1.2014, roztřídění podle instituce
Základní atributy navrhovaného hodnocení 
19 
1.Zohlednění oborových specifik 
2.Zohlednění postavení a účel VO v systému VaV 
3.Hodnocení inst. jednotek (fakulty a ústavy) 
4.Hodnocení výstupů, výsledků, dopadů, řízení, mezinárodního zapojení, využívání infrastruktur 
5.Forma peer-review 
a.mezinárodní 
b.informované 
c.formou distanční vs. s návštěvou 
d.využívající zkušenosti z realizace Hodnocení 2014 a AV ČR 
6.Hodnocení 1x za ~5 let 
7.Náklady max. 1 % národní inst. podpory za hodnocené období (srovnejme s dnešními 2,5% inst. podpory VaV dle par. 3, odst. (3), zákona 130/2002)
Zamýšlená struktura hodnocení 
20 Research Unit 1 Evaluated Unit 1 Research Unit 2 Research Unit 3 Field 1 Field 2 Field 3 Research Unit 1 Evaluated Unit 2 Research Unit 2 Research Unit 3 Field 1 Field 2 Field 3 Research Unit Evaluated Unit Research Unit 1 Research Unit 2 Field Field 1 Field 2 Research organisation Etc … Research organisation Evaluated Unit Research organisation Case 1 Case 2 Case 3
Zamýšlená organizace hodnocení 
21 Main Panels Panels Referees Main Panel Chairs Main Panel Members Panel Chairs Panel Members Panel Secretariat Specialist advisors - Sciences Specialist advisors - Context Referees Evaluation management team Evaluation management board
Zamýšlená hodnotící kritéria 
22 
Assessment criteria 
Indicator categories 
Institutional management and development potential 
Quality and adequacy of the physical research environment & attractiveness to the scientific community 
Research strategy and (HR) management 
Membership of the national and global research community 
International research presence and collaboration 
National research presence and collaboration 
Research performance 
Research productivity 
Research capacity building 
Overall research quality 
Research excellence 
Peak quality of the scholarly outputs 
Societal relevance 
Value of the research activities for the business & industry sector 
Value of the research activities for other societal actors, including government
Vazba na současný systém 
23 
1.Využití dat v IS VaV a zavedeného systému sběru 
2.Sledování ukazatelů v období mezi hodnocením 
3.Využití zkušeností s fungováním prvků peer review 
4.Obdoba využití indikátorů na formula funding v menším rozsahu
Harmonogram IPN Metodika 
24 
1. Průběžná zpráva: návrh hodnocení 
•Připomínky exp. týmu IPN (8. – 17.10. 2014) 
•Proces veřejné konzultace (6. – 26.11. 2014) 
•Veřejná konference (7. 1. 2015) 
2. Průběžná zpráva: návrh financování 
•Připomínky exp. týmu IPN (19.12. – 6.1. 2015) 
•Proces veřejné konzultace (20.1. – 6.2. 2015) 
•Veřejná konference (konec února 2015) 
Závěrečná zpráva: + malé pilotní ověř. 
•Připomínky exp. týmu IPN (19. – 30.3. 2015) 
•Proces veřejné konzultace (15. – 29.4. 2015) 
•Veřejná konference (květen 2015) 
Závěrečná zpráva IPN (podzim 2015)
Post IPN harmonogram (předpověď) 
25 
Příprava hodnocení (2016-2017) 
•Legislativa 
•Informační nástroje a informace (WoS, IS VaV) 
•Hodnocení organizující pracoviště a hodnotitelé 
Realizace hodnocení (~2018) 
•Sebehodnotící zprávy VO 
•Bibliometrické zprávy a další informace 
•Práce panelů 
Zpracování a využití výsledků (2019-20) 
•Syntéza výsledků 
•Zpětná vazba pro VO a součásti 
•Informace pro strategické řízení na úrovni vlády/RVVI
Institucionální financování 
26 
0 
1 000 000 
2 000 000 
3 000 000 
4 000 000 
5 000 000 
6 000 000 
7 000 000 
MO 
MK 
MV 
Mze 
MZ 
MPO 
TA ČR 
GA ČR 
AV ČR 
MŠMT 
Poskytovatelé podpory 
institucionální 
účelová 
tis. Kč
Institucionální financování VVŠ 2013 
27 
tis. Kč
Institucionální financování 
28 
●Dotace z veřejných prostředků (bez investic a SF) 
VaV 
Vzdělávání 
●zdroj: Výroční zprávy VVŠ o hospodaření 2012
Účelové financování 
29 
●zdroj: Výroční zprávy VVŠ o hospodaření 2012
Spolupráce s odběrateli 
30 
●zdroj: Výroční zprávy VVŠ o hospodaření 2012 
●Smluvní výzkum, 2012 
●Prodej licencí, 2012 
tis. Kč
Institucionální financování 
31 
●Hodnocení a jeho vztah k institucionálnímu financování 
●100% 
●Žádný 
●Něco mezi tím 
●V současnosti: 80 a 20 % dle RIV bodů 
●MŠMT 100 % podle RIV bodů
Návrh institucionální financování 
32 
●Bude součástí až 2. dílčí zprávy 
●Víceleté financování jako kombinace dvou principů: 
●rozpočet podle předpisu (formula funding), backward-looking 
●výkonností smlouvy (performance based contracts), forward-looking, umožňující směrování rozvoje 
●Různé nastavení pro různé segmenty systému VaV 
●IPN doporučí poměry financování + pro a proti 
●Delší přechodné období s procesem „učení“
33 
Děkujeme za spolupráci. 
Všechny informace budou na webových stránkách projektu. 
Kontaktovat nás můžete kdykoliv. 
www.metodika.reformy-msmt.cz
1 sur 34

Recommandé

Prezentace IPN Metodika na zasedání České konference rektorů 4. 12. 2014 v Brně par
Prezentace IPN Metodika na zasedání České konference rektorů 4. 12. 2014 v BrněPrezentace IPN Metodika na zasedání České konference rektorů 4. 12. 2014 v Brně
Prezentace IPN Metodika na zasedání České konference rektorů 4. 12. 2014 v BrněMEYS, MŠMT in Czech
426 vues25 diapositives
Hodnocení a financování VaV v ČR: kde jsme a kam jdeme par
Hodnocení a financování VaV v ČR: kde jsme a kam jdemeHodnocení a financování VaV v ČR: kde jsme a kam jdeme
Hodnocení a financování VaV v ČR: kde jsme a kam jdemeMEYS, MŠMT in Czech
983 vues28 diapositives
Význam indikátorů v institucionálním hodnocení a financování (Jitka Moravcová... par
Význam indikátorů v institucionálním hodnocení a financování (Jitka Moravcová...Význam indikátorů v institucionálním hodnocení a financování (Jitka Moravcová...
Význam indikátorů v institucionálním hodnocení a financování (Jitka Moravcová...Národní technická knihovna (NTK)
469 vues19 diapositives
Doporučené změny vnitřních předpisů VVŠ par
Doporučené změny vnitřních předpisů VVŠDoporučené změny vnitřních předpisů VVŠ
Doporučené změny vnitřních předpisů VVŠMEYS, MŠMT in Czech
488 vues14 diapositives
Analýza rizik pro zavedení NERO par
Analýza rizik pro zavedení NEROAnalýza rizik pro zavedení NERO
Analýza rizik pro zavedení NEROMEYS, MŠMT in Czech
488 vues19 diapositives
MALÉ PILOTNÍ HODNOCENÍ A VYUŽITÍ IS VaVaI JAKO NÁSTROJE PŘI HODNOCENÍ / Záv... par
MALÉ PILOTNÍ HODNOCENÍ A VYUŽITÍ IS VaVaI JAKO NÁSTROJE PŘI HODNOCENÍ / Záv...MALÉ PILOTNÍ HODNOCENÍ A VYUŽITÍ IS VaVaI JAKO NÁSTROJE PŘI HODNOCENÍ / Záv...
MALÉ PILOTNÍ HODNOCENÍ A VYUŽITÍ IS VaVaI JAKO NÁSTROJE PŘI HODNOCENÍ / Záv...MEYS, MŠMT in Czech
538 vues37 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Pilotní ověření návrhu nové metodiky hodnocení výzkumných organizací par
Pilotní ověření návrhu nové metodiky hodnocení výzkumných organizacíPilotní ověření návrhu nové metodiky hodnocení výzkumných organizací
Pilotní ověření návrhu nové metodiky hodnocení výzkumných organizacíMEYS, MŠMT in Czech
813 vues60 diapositives
Podklady a doporučení pro zapracování do věcného záměru zákona nahrazujícího ... par
Podklady a doporučení pro zapracování do věcného záměru zákona nahrazujícího ...Podklady a doporučení pro zapracování do věcného záměru zákona nahrazujícího ...
Podklady a doporučení pro zapracování do věcného záměru zákona nahrazujícího ...MEYS, MŠMT in Czech
578 vues36 diapositives
Souhrnná zpráva / Metodika hodnocení ve Výzkumu a vývoji a zásady financování par
Souhrnná zpráva / Metodika hodnocení ve Výzkumu a vývoji a zásady financováníSouhrnná zpráva / Metodika hodnocení ve Výzkumu a vývoji a zásady financování
Souhrnná zpráva / Metodika hodnocení ve Výzkumu a vývoji a zásady financováníMEYS, MŠMT in Czech
4.9K vues96 diapositives
ZÁSADY INSTITUCIONÁLNÍHO FINANCOVÁNÍ / Závěrečná zpráva 2 par
ZÁSADY INSTITUCIONÁLNÍHO FINANCOVÁNÍ / Závěrečná zpráva 2ZÁSADY INSTITUCIONÁLNÍHO FINANCOVÁNÍ / Závěrečná zpráva 2
ZÁSADY INSTITUCIONÁLNÍHO FINANCOVÁNÍ / Závěrečná zpráva 2MEYS, MŠMT in Czech
909 vues79 diapositives
Návrh na vylepšení Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a ... par
Návrh na vylepšení Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a ...Návrh na vylepšení Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a ...
Návrh na vylepšení Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a ...MEYS, MŠMT in Czech
2.6K vues29 diapositives
Hodnocení výzkumných o rganizací / Závěrečná zpráva 1 par
Hodnocení výzkumných o rganizací / Závěrečná zpráva 1Hodnocení výzkumných o rganizací / Závěrečná zpráva 1
Hodnocení výzkumných o rganizací / Závěrečná zpráva 1MEYS, MŠMT in Czech
1.8K vues101 diapositives

Tendances(20)

Pilotní ověření návrhu nové metodiky hodnocení výzkumných organizací par MEYS, MŠMT in Czech
Pilotní ověření návrhu nové metodiky hodnocení výzkumných organizacíPilotní ověření návrhu nové metodiky hodnocení výzkumných organizací
Pilotní ověření návrhu nové metodiky hodnocení výzkumných organizací
Podklady a doporučení pro zapracování do věcného záměru zákona nahrazujícího ... par MEYS, MŠMT in Czech
Podklady a doporučení pro zapracování do věcného záměru zákona nahrazujícího ...Podklady a doporučení pro zapracování do věcného záměru zákona nahrazujícího ...
Podklady a doporučení pro zapracování do věcného záměru zákona nahrazujícího ...
Souhrnná zpráva / Metodika hodnocení ve Výzkumu a vývoji a zásady financování par MEYS, MŠMT in Czech
Souhrnná zpráva / Metodika hodnocení ve Výzkumu a vývoji a zásady financováníSouhrnná zpráva / Metodika hodnocení ve Výzkumu a vývoji a zásady financování
Souhrnná zpráva / Metodika hodnocení ve Výzkumu a vývoji a zásady financování
ZÁSADY INSTITUCIONÁLNÍHO FINANCOVÁNÍ / Závěrečná zpráva 2 par MEYS, MŠMT in Czech
ZÁSADY INSTITUCIONÁLNÍHO FINANCOVÁNÍ / Závěrečná zpráva 2ZÁSADY INSTITUCIONÁLNÍHO FINANCOVÁNÍ / Závěrečná zpráva 2
ZÁSADY INSTITUCIONÁLNÍHO FINANCOVÁNÍ / Závěrečná zpráva 2
Návrh na vylepšení Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a ... par MEYS, MŠMT in Czech
Návrh na vylepšení Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a ...Návrh na vylepšení Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a ...
Návrh na vylepšení Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a ...
Hodnocení výzkumných o rganizací / Závěrečná zpráva 1 par MEYS, MŠMT in Czech
Hodnocení výzkumných o rganizací / Závěrečná zpráva 1Hodnocení výzkumných o rganizací / Závěrečná zpráva 1
Hodnocení výzkumných o rganizací / Závěrečná zpráva 1
Studie proveditelnosti institucionálního zajištění navrhovaného systému hodno... par MEYS, MŠMT in Czech
Studie proveditelnosti institucionálního zajištění navrhovaného systému hodno...Studie proveditelnosti institucionálního zajištění navrhovaného systému hodno...
Studie proveditelnosti institucionálního zajištění navrhovaného systému hodno...
Spolupráce na bibliometrických zprávách pro pilotní ověření / Alena Cibulcová par MEYS, MŠMT in Czech
Spolupráce na bibliometrických zprávách pro pilotní ověření / Alena CibulcováSpolupráce na bibliometrických zprávách pro pilotní ověření / Alena Cibulcová
Spolupráce na bibliometrických zprávách pro pilotní ověření / Alena Cibulcová
Soubor podkladů pro strategické rozhodování – Kvalitní vzdělávání par MŠMT IPN KREDO
Soubor podkladů pro strategické rozhodování – Kvalitní vzděláváníSoubor podkladů pro strategické rozhodování – Kvalitní vzdělávání
Soubor podkladů pro strategické rozhodování – Kvalitní vzdělávání
MŠMT IPN KREDO635 vues
Hodnocení výzkumných organizací v oblasti lékařských věd dle návrhu nového sy... par MEYS, MŠMT in Czech
Hodnocení výzkumných organizací v oblasti lékařských věd dle návrhu nového sy...Hodnocení výzkumných organizací v oblasti lékařských věd dle návrhu nového sy...
Hodnocení výzkumných organizací v oblasti lékařských věd dle návrhu nového sy...
Obecné zásady hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a i... par MEYS, MŠMT in Czech
Obecné zásady hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a i...Obecné zásady hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a i...
Obecné zásady hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a i...
Soubor podkladů pro strategické rozhodování – Řízení VŠ par MŠMT IPN KREDO
Soubor podkladů pro strategické rozhodování – Řízení VŠSoubor podkladů pro strategické rozhodování – Řízení VŠ
Soubor podkladů pro strategické rozhodování – Řízení VŠ
MŠMT IPN KREDO546 vues
Strategický plán rozvoje vysokého školství v ČR do roku 2030 z pohledu vysoký... par MŠMT IPN KREDO
Strategický plán rozvoje vysokého školství v ČR do roku 2030 z pohledu vysoký...Strategický plán rozvoje vysokého školství v ČR do roku 2030 z pohledu vysoký...
Strategický plán rozvoje vysokého školství v ČR do roku 2030 z pohledu vysoký...
MŠMT IPN KREDO1.1K vues
Soubor podkladů pro strategické rozhodování – Internacionalizace par MŠMT IPN KREDO
Soubor podkladů pro strategické rozhodování – InternacionalizaceSoubor podkladů pro strategické rozhodování – Internacionalizace
Soubor podkladů pro strategické rozhodování – Internacionalizace
MŠMT IPN KREDO407 vues
Doplňkový úkol č. VII - Aplikace Metodiky EFIN na hlavní procesy par MŠMT IPN KREDO
Doplňkový úkol č. VII - Aplikace Metodiky EFIN na hlavní procesyDoplňkový úkol č. VII - Aplikace Metodiky EFIN na hlavní procesy
Doplňkový úkol č. VII - Aplikace Metodiky EFIN na hlavní procesy
MŠMT IPN KREDO315 vues
Hlavní úkol č. 3 - Slovník pojmů strategického řízení v pojetí IPN KREDO par MŠMT IPN KREDO
Hlavní úkol č. 3 - Slovník pojmů strategického řízení v pojetí IPN KREDOHlavní úkol č. 3 - Slovník pojmů strategického řízení v pojetí IPN KREDO
Hlavní úkol č. 3 - Slovník pojmů strategického řízení v pojetí IPN KREDO
MŠMT IPN KREDO2.2K vues
Doplňkový úkol č. XIII - Zajišťování a hodnocení kvality na VŠ par MŠMT IPN KREDO
Doplňkový úkol č. XIII - Zajišťování a hodnocení kvality na VŠDoplňkový úkol č. XIII - Zajišťování a hodnocení kvality na VŠ
Doplňkový úkol č. XIII - Zajišťování a hodnocení kvality na VŠ
MŠMT IPN KREDO465 vues
Rámcová metodika - Systém zajišťování a vnitřního hodnocení kvality par MŠMT IPN KREDO
Rámcová metodika - Systém zajišťování a vnitřního hodnocení kvalityRámcová metodika - Systém zajišťování a vnitřního hodnocení kvality
Rámcová metodika - Systém zajišťování a vnitřního hodnocení kvality
MŠMT IPN KREDO549 vues

En vedette

Průvodce pro členy panelů par
Průvodce pro členy panelůPrůvodce pro členy panelů
Průvodce pro členy panelůMEYS, MŠMT in Czech
259 vues53 diapositives
Souhrnné tabulky s údaji o počtu pracovníků a výstupů EvU a jejich RU par
Souhrnné tabulky s údaji o počtu pracovníků a výstupů EvU a jejich RUSouhrnné tabulky s údaji o počtu pracovníků a výstupů EvU a jejich RU
Souhrnné tabulky s údaji o počtu pracovníků a výstupů EvU a jejich RUMEYS, MŠMT in Czech
660 vues20 diapositives
Komentáře hodnocených a výzkumných jednotek k metodice hodnocení a pilotní... par
Komentáře hodnocených a výzkumných jednotek k metodice hodnocení a pilotní...Komentáře hodnocených a výzkumných jednotek k metodice hodnocení a pilotní...
Komentáře hodnocených a výzkumných jednotek k metodice hodnocení a pilotní...MEYS, MŠMT in Czech
269 vues34 diapositives
Vědní politika (science policy) a její řízení (governance) par
Vědní politika (science policy) a její řízení (governance)Vědní politika (science policy) a její řízení (governance)
Vědní politika (science policy) a její řízení (governance)MEYS, MŠMT in Czech
331 vues35 diapositives
Governance, assessment and incentives in the research and innovation funding ... par
Governance, assessment and incentives in the research and innovation funding ...Governance, assessment and incentives in the research and innovation funding ...
Governance, assessment and incentives in the research and innovation funding ...MEYS, MŠMT in Czech
400 vues16 diapositives
R&D Evaluation Methodology Pilot testing par
R&D Evaluation Methodology Pilot testingR&D Evaluation Methodology Pilot testing
R&D Evaluation Methodology Pilot testingMEYS, MŠMT in Czech
428 vues6 diapositives

En vedette(20)

Souhrnné tabulky s údaji o počtu pracovníků a výstupů EvU a jejich RU par MEYS, MŠMT in Czech
Souhrnné tabulky s údaji o počtu pracovníků a výstupů EvU a jejich RUSouhrnné tabulky s údaji o počtu pracovníků a výstupů EvU a jejich RU
Souhrnné tabulky s údaji o počtu pracovníků a výstupů EvU a jejich RU
Komentáře hodnocených a výzkumných jednotek k metodice hodnocení a pilotní... par MEYS, MŠMT in Czech
Komentáře hodnocených a výzkumných jednotek k metodice hodnocení a pilotní...Komentáře hodnocených a výzkumných jednotek k metodice hodnocení a pilotní...
Komentáře hodnocených a výzkumných jednotek k metodice hodnocení a pilotní...
Vědní politika (science policy) a její řízení (governance) par MEYS, MŠMT in Czech
Vědní politika (science policy) a její řízení (governance)Vědní politika (science policy) a její řízení (governance)
Vědní politika (science policy) a její řízení (governance)
Governance, assessment and incentives in the research and innovation funding ... par MEYS, MŠMT in Czech
Governance, assessment and incentives in the research and innovation funding ...Governance, assessment and incentives in the research and innovation funding ...
Governance, assessment and incentives in the research and innovation funding ...
Hodnocení v rámcových programech EU pro výzkum, vývoj a inovace par MEYS, MŠMT in Czech
Hodnocení v rámcových programech EU pro výzkum, vývoj a inovaceHodnocení v rámcových programech EU pro výzkum, vývoj a inovace
Hodnocení v rámcových programech EU pro výzkum, vývoj a inovace
Spolupráce na bibliometrických zprávách pro pilotní ověření / Lucie Daňková par MEYS, MŠMT in Czech
Spolupráce na bibliometrických zprávách pro pilotní ověření / Lucie DaňkováSpolupráce na bibliometrických zprávách pro pilotní ověření / Lucie Daňková
Spolupráce na bibliometrických zprávách pro pilotní ověření / Lucie Daňková
Odkrývají granty ERC vědeckou úroveň České republiky? Je možné zohlednit hodn... par MEYS, MŠMT in Czech
Odkrývají granty ERC vědeckou úroveň České republiky? Je možné zohlednit hodn...Odkrývají granty ERC vědeckou úroveň České republiky? Je možné zohlednit hodn...
Odkrývají granty ERC vědeckou úroveň České republiky? Je možné zohlednit hodn...
Financování výzkumu, vývoje a inovací v ČR z pohledu bývalého člena Rady p... par MEYS, MŠMT in Czech
Financování výzkumu, vývoje a inovací v ČR z pohledu bývalého člena Rady p...Financování výzkumu, vývoje a inovací v ČR z pohledu bývalého člena Rady p...
Financování výzkumu, vývoje a inovací v ČR z pohledu bývalého člena Rady p...
These pro enass cedric tang 2012 par cedric1975
These pro enass cedric tang 2012These pro enass cedric tang 2012
These pro enass cedric tang 2012
cedric19755.9K vues

Similaire à Hodnocení VaVaI a role IPN Metodika

Shrnutí systémové role IPN Metodika par
Shrnutí systémové role IPN MetodikaShrnutí systémové role IPN Metodika
Shrnutí systémové role IPN MetodikaMEYS, MŠMT in Czech
241 vues12 diapositives
Research Evaluation -Approaches and Methods par
Research Evaluation -Approaches and MethodsResearch Evaluation -Approaches and Methods
Research Evaluation -Approaches and MethodsMEYS, MŠMT in Czech
528 vues43 diapositives
Hodnocení programů účelové podpory par
Hodnocení programů účelové podporyHodnocení programů účelové podpory
Hodnocení programů účelové podporyMEYS, MŠMT in Czech
259 vues16 diapositives
Implementační doporučení par
Implementační doporučeníImplementační doporučení
Implementační doporučeníMEYS, MŠMT in Czech
338 vues18 diapositives
Hodnocení programů účelové podpory ve výzkumu, vývoji a inovacích par
Hodnocení programů účelové podpory ve výzkumu, vývoji a inovacíchHodnocení programů účelové podpory ve výzkumu, vývoji a inovacích
Hodnocení programů účelové podpory ve výzkumu, vývoji a inovacíchMEYS, MŠMT in Czech
533 vues29 diapositives
Úvod k metodikám IPN KVALITA par
Úvod k metodikám IPN KVALITAÚvod k metodikám IPN KVALITA
Úvod k metodikám IPN KVALITAMŠMT IPN KVALITA
2K vues35 diapositives

Similaire à Hodnocení VaVaI a role IPN Metodika(20)

Hodnocení programů účelové podpory ve výzkumu, vývoji a inovacích par MEYS, MŠMT in Czech
Hodnocení programů účelové podpory ve výzkumu, vývoji a inovacíchHodnocení programů účelové podpory ve výzkumu, vývoji a inovacích
Hodnocení programů účelové podpory ve výzkumu, vývoji a inovacích
Tvorba zprávy o vnitřním hodnocení kvality ITV/VŠ par MŠMT IPN KVALITA
Tvorba zprávy o vnitřním hodnocení kvality ITV/VŠTvorba zprávy o vnitřním hodnocení kvality ITV/VŠ
Tvorba zprávy o vnitřním hodnocení kvality ITV/VŠ
Základní informace o projektu / Závěrečná konference par MŠMT IPN KVALITA
Základní informace o projektu / Závěrečná konferenceZákladní informace o projektu / Závěrečná konference
Základní informace o projektu / Závěrečná konference
Hlavní úkol č. 8 - Strategie 2. řádu a revize interních předpisů par MŠMT IPN KREDO
Hlavní úkol č. 8 - Strategie 2. řádu a revize interních předpisůHlavní úkol č. 8 - Strategie 2. řádu a revize interních předpisů
Hlavní úkol č. 8 - Strategie 2. řádu a revize interních předpisů
MŠMT IPN KREDO93 vues
Praxe a zkušenosti se současným způsobem hodnocení programů v ČR par MEYS, MŠMT in Czech
Praxe a zkušenosti se současným způsobem hodnocení programů v ČRPraxe a zkušenosti se současným způsobem hodnocení programů v ČR
Praxe a zkušenosti se současným způsobem hodnocení programů v ČR
Základní přehled přístupů k hodnocení programů účelové podpory VaVaI ve vybra... par MEYS, MŠMT in Czech
Základní přehled přístupů k hodnocení programů účelové podpory VaVaI ve vybra...Základní přehled přístupů k hodnocení programů účelové podpory VaVaI ve vybra...
Základní přehled přístupů k hodnocení programů účelové podpory VaVaI ve vybra...
Systém managementu kvality ITV/VŠ (Pokyny k uplatnění výsledků hodnocení kva... par MŠMT IPN KVALITA
Systém managementu kvality ITV/VŠ (Pokyny k uplatnění výsledků hodnocení kva...Systém managementu kvality ITV/VŠ (Pokyny k uplatnění výsledků hodnocení kva...
Systém managementu kvality ITV/VŠ (Pokyny k uplatnění výsledků hodnocení kva...
2011 05 12 - final3 par Radek Maca
2011 05 12 - final32011 05 12 - final3
2011 05 12 - final3
Radek Maca316 vues
IPN „Zajišťování a hodnocení kvality vsystému terciárního vzdělávání“ par MŠMT IPN KVALITA
IPN „Zajišťování a hodnocení kvality vsystému terciárního vzdělávání“IPN „Zajišťování a hodnocení kvality vsystému terciárního vzdělávání“
IPN „Zajišťování a hodnocení kvality vsystému terciárního vzdělávání“

Plus de MEYS, MŠMT in Czech

Pilot test of new evaluation methodology of research organisations par
Pilot test of new evaluation methodology of research organisationsPilot test of new evaluation methodology of research organisations
Pilot test of new evaluation methodology of research organisationsMEYS, MŠMT in Czech
800 vues60 diapositives
Tabulky nákladového modelu par
Tabulky nákladového modeluTabulky nákladového modelu
Tabulky nákladového modeluMEYS, MŠMT in Czech
270 vues9 diapositives
Organizační schémata par
Organizační schémataOrganizační schémata
Organizační schémataMEYS, MŠMT in Czech
233 vues8 diapositives
Průvodce pro hodnocené výzkumné organizace par
Průvodce pro hodnocené výzkumné organizacePrůvodce pro hodnocené výzkumné organizace
Průvodce pro hodnocené výzkumné organizaceMEYS, MŠMT in Czech
208 vues32 diapositives
Šablona sebeevaluační zprávy par
Šablona sebeevaluační zprávyŠablona sebeevaluační zprávy
Šablona sebeevaluační zprávyMEYS, MŠMT in Czech
232 vues20 diapositives
Zápisy z kalibračních schůzek par
Zápisy z kalibračních schůzekZápisy z kalibračních schůzek
Zápisy z kalibračních schůzekMEYS, MŠMT in Czech
268 vues16 diapositives

Plus de MEYS, MŠMT in Czech(16)

Pilot test of new evaluation methodology of research organisations par MEYS, MŠMT in Czech
Pilot test of new evaluation methodology of research organisationsPilot test of new evaluation methodology of research organisations
Pilot test of new evaluation methodology of research organisations
Komentáře členů hlavních a oborových panelů k metodice hodnocení a pilotnímu... par MEYS, MŠMT in Czech
Komentáře členů hlavních a oborových panelů k metodice hodnocení a pilotnímu...Komentáře členů hlavních a oborových panelů k metodice hodnocení a pilotnímu...
Komentáře členů hlavních a oborových panelů k metodice hodnocení a pilotnímu...
The Small Pilot Evaluation and the Use of the RD&I Information System for Eva... par MEYS, MŠMT in Czech
The Small Pilot Evaluation and the Use of the RD&I Information System for Eva...The Small Pilot Evaluation and the Use of the RD&I Information System for Eva...
The Small Pilot Evaluation and the Use of the RD&I Information System for Eva...
Summary Report / R&D Evaluation Methodology and Funding Principles par MEYS, MŠMT in Czech
Summary Report / R&D Evaluation Methodology and Funding PrinciplesSummary Report / R&D Evaluation Methodology and Funding Principles
Summary Report / R&D Evaluation Methodology and Funding Principles
Metodika hodnocení přínosů ČR v mezinárodních organizacích výzkumu a vývoje /... par MEYS, MŠMT in Czech
Metodika hodnocení přínosů ČR v mezinárodních organizacích výzkumu a vývoje /...Metodika hodnocení přínosů ČR v mezinárodních organizacích výzkumu a vývoje /...
Metodika hodnocení přínosů ČR v mezinárodních organizacích výzkumu a vývoje /...
R&D Evaluation Methodology & Funding Principles Pilot testing par MEYS, MŠMT in Czech
R&D Evaluation Methodology & Funding Principles Pilot testingR&D Evaluation Methodology & Funding Principles Pilot testing
R&D Evaluation Methodology & Funding Principles Pilot testing

Hodnocení VaVaI a role IPN Metodika

 • 1. Hodnocení VaVaI a role IPN Metodika Jitka Moravcová Daniel Münich MŠMT www.metodika.reformy-msmt.cz VŠCHT Praha 14.11.2014
 • 2. Osnova presentace 1 1.Význam hodnocení pro řízení 2.IPN Metodika 3.Mezihry: jak by hodnocení také mohlo vypadat 4.Kde jsme dnes 5.Základní atributy navrhovaného hodnocení 6.Harmonogram 7.Institucionální financování
 • 3. 2 Význam hodnocení pro řízení Stanovení priorit VaV Řízení lidských zdrojů VaV Efektivní pořizování a využívání infrastruktur VaV Správně nastavené motivace ve VaV Bez kvalitního hodnocení nebude kvalitního řízení
 • 4. 3 Význam hodnocení pro řízení vláda, RVVI, EU rámec Poskytovatelé Výzkumné a další organizace Pracovníci a infrastruktury VaV Strategie, financování, ex-post hodnocení Financování, dohled, strategické řízení Řízení (včetně lidských zdrojů), motivace Motivace
 • 5. 4 Hodnocení a národní strategické dokumenty ● Reforma systému VaVaI v ČR (2008, aktualizace) ● Národní politika VaVaI pro roky 2009-2015 (výhled 2020) ● Národní strategie konkurenceschopnosti 2012-2020 ● Národní inovační strategie ● Dlouhodobé principy hodnocení VaV, RVVI Cíl: Zavést pravidelné, systematické a objektivní hodnocení VaVaI v ČR na všech úrovních. Mezinárodní audit systému VaVaI v ČR, 2009 - 2011
 • 6. IPN Metodika 5 Kultura hodnocení (bez hodnocení není kvalitní řízení) Hodnocení institucí Hodnocení programů účelové podpory Hodnocení projektů účelové podpory Hodnocení velkých infrastruktur VaV Hodnocení účasti v mezinárodních sítích VaV Hodnocení jednotlivců Odstíny červené odlišují míru toho, jak je daný aspekt obsažen v IPN Metodika.
 • 7. IPN Metodika 6 IPN Metodika Technopolis a spol. Institucionální hodnocení Malé pilotní ověření Institucionální financování Expertní tým IPN Velké pilotní ověření Návrh systému hodnocení velkých infrastruktur VaV Principy hodnocení programů účelové podpory Zásady hodnocení zapojení do mezinárodních sítí Studie proveditelnosti hodnocení organizujícího pracoviště Osvěta a podpora lidských zdrojů
 • 8. IPN Metodika 7 Individuální projekt národní MŠMT, 2012-2015 ●Zavedení evaluačních principů ověřených zahraničních praxí adaptovaných na naše národní podmínky. ●Multikriteriální oborové metodiky hodnocení respektující postavení dané VO v systému VaV. ●Využití dosavadních zkušeností s Metodikou a hodnocením AV ČR. ●Žádný mechanický vztah mezi výsledky hodnocení a výší institucionální podpory. ●Víceleté financování jako kombinace rozpočtu podle předpisu a výkonnostních smluv. ●Účinná spolupráce s RVVI. Otevřená diskuse se všemi aktéry (poskytovatelé!). Jak dosáhnout konsensu?
 • 9. IPN Metodika – klíčové aktivity 8 ●KA1 Informační podpora ●KA2 Systém hodnocení ●KA3 Systém financování ●KA4 Velké pilotní ověření ●KA5 Harmonogram pro přechodné období a podklady pro legislativní změny ●KA6 Institucionální zajištění hodnocení ●KA7 Koordinace reformních návrhů a vytváření konsensuálních podmínek pro jejich přijetí
 • 10. Kde jsme dnes – mezihra I 9 •Španělské hodnocení, HN 2007 1. UK Praha 2. MU v Brně 3. ČVUT Praha 4. VUT Brno 5. ZU v Plzni 6. VŠE v Praze 7. TU Ostrava 8. Policejní akademie v Praze 9. UP Olomouc 10. JU v Č. Budějovicích 11. TU Liberec 12. ČZU Praha 13. VŠCHT Praha 14. Univerzita Pardubice 15. UTB ve Zlíně 16. MZLU v Brně 17. Slezská univerzita Opava 18. Ostravská univerzita 19. Univerzita Hradec Králové 20. Univerzita JEP Ústí n. L. Španělský žebříček vs počty studentůy = 46,756x-0,6347R2 = 0,75440510152025303540455005101520umístění počet studentů
 • 11. Kde jsme dnes – mezihra II 10 3 ●Jurajda, Münich: Kde se dělá v ČR nejlepší výzkum? Studie CERGE-EI 3/2012
 • 12. Kde jsme dnes – mezihra II 11 2 ●Jurajda, Münich: Kde se dělá v ČR nejlepší výzkum? Studie CERGE-EI 3/2012
 • 13. Kde jsme dnes – mezihra II 12 1 ●Jurajda, Münich: Kde se dělá v ČR nejlepší výzkum? Studie CERGE-EI 3/2012
 • 14. Kde jsme dnes – mezihra III 13 ●Münich: http://metodikahodnoceni.blogspot.cz/2014/08/jak-jsme-na-tom-chemie.html
 • 15. Kde jsme dnes – mezihra IV (poslední) 14 ●Porovnání VVŠ podle bodů v RIV, 2012 ●provádí se korekce bodů, která se odvíjí od toho, co vyprodukovaly jiné VŠ, ●průběžně se zvyšuje počet časopisů registrovaných ve Web of Science a Scopusu, což zvyšuje počet přidělených bodů, aniž by musela produkce článků dané školy reálně růst Zdroj: http://www.upce.cz/deska/dokumenty/vyr-zpravy.html
 • 16. Kde jsme dnes – mezihra IV (poslední) 15 ●Porovnání VVŠ podle bodů v RIV, 2009-2012 ●pravidla přidělování a výpočtu bodů dle Metodik se rok od roku měnila (nelze sledovat trend), Zdroj: http://www.upce.cz/deska/dokumenty/vyr-zpravy.html
 • 17. Kde jsme dnes – Metodika 2013 16 ●Pilíř I: Oborové hodnocení publikačních výsledků. Výsledky typu J, B, C a D v RIV + peer-review hodnocení výsledků typu B a C (subpilíř I), relativní podíl oborových panelů na celkovém počtu bodů. ●Pilíř II: Hodnocení kvality. Jeden excelentní výsledek na každých 10 MKč IP, peer-review hodnocení, 20 % v každém oboru dostane zvláštní bonifikaci, projekty ERC. ●Pilíř III: Hodnocení patentů a nepublikačních výsledků aplikovaného výzkumu. Body pouze u patentu, projekty aplikovaného výzkumu + smluvní výzkum.
 • 18. Kde jsme dnes - Metodika 17 ●Definuje, které výsledky jsou uznatelné, jak se data sbírají a jak se převádějí na body. ●Dává jasný signál: žádný výsledek, žádná institucionální podpora. ●Je účinná proti nepotismu, korupci a lobování (?). ●Slouží pro výpočet institucionálního financování, které je krátkodobé, proto je špatným nástrojem pro dlouhodobé plánování, rozvoj nových oborů… ●Uznává jen minulé výsledky. ●Podporuje fragmentaci vědeckých výsledků. ●Nepodporuje mezioborové týmy. ●Je pouze kvantitativní (kvalitu nahrazuje kvantita).
 • 19. Metodika vs WoS 18 •WoS, heslo „Czech Republic“, 25.1.2014, roztřídění podle instituce
 • 20. Základní atributy navrhovaného hodnocení 19 1.Zohlednění oborových specifik 2.Zohlednění postavení a účel VO v systému VaV 3.Hodnocení inst. jednotek (fakulty a ústavy) 4.Hodnocení výstupů, výsledků, dopadů, řízení, mezinárodního zapojení, využívání infrastruktur 5.Forma peer-review a.mezinárodní b.informované c.formou distanční vs. s návštěvou d.využívající zkušenosti z realizace Hodnocení 2014 a AV ČR 6.Hodnocení 1x za ~5 let 7.Náklady max. 1 % národní inst. podpory za hodnocené období (srovnejme s dnešními 2,5% inst. podpory VaV dle par. 3, odst. (3), zákona 130/2002)
 • 21. Zamýšlená struktura hodnocení 20 Research Unit 1 Evaluated Unit 1 Research Unit 2 Research Unit 3 Field 1 Field 2 Field 3 Research Unit 1 Evaluated Unit 2 Research Unit 2 Research Unit 3 Field 1 Field 2 Field 3 Research Unit Evaluated Unit Research Unit 1 Research Unit 2 Field Field 1 Field 2 Research organisation Etc … Research organisation Evaluated Unit Research organisation Case 1 Case 2 Case 3
 • 22. Zamýšlená organizace hodnocení 21 Main Panels Panels Referees Main Panel Chairs Main Panel Members Panel Chairs Panel Members Panel Secretariat Specialist advisors - Sciences Specialist advisors - Context Referees Evaluation management team Evaluation management board
 • 23. Zamýšlená hodnotící kritéria 22 Assessment criteria Indicator categories Institutional management and development potential Quality and adequacy of the physical research environment & attractiveness to the scientific community Research strategy and (HR) management Membership of the national and global research community International research presence and collaboration National research presence and collaboration Research performance Research productivity Research capacity building Overall research quality Research excellence Peak quality of the scholarly outputs Societal relevance Value of the research activities for the business & industry sector Value of the research activities for other societal actors, including government
 • 24. Vazba na současný systém 23 1.Využití dat v IS VaV a zavedeného systému sběru 2.Sledování ukazatelů v období mezi hodnocením 3.Využití zkušeností s fungováním prvků peer review 4.Obdoba využití indikátorů na formula funding v menším rozsahu
 • 25. Harmonogram IPN Metodika 24 1. Průběžná zpráva: návrh hodnocení •Připomínky exp. týmu IPN (8. – 17.10. 2014) •Proces veřejné konzultace (6. – 26.11. 2014) •Veřejná konference (7. 1. 2015) 2. Průběžná zpráva: návrh financování •Připomínky exp. týmu IPN (19.12. – 6.1. 2015) •Proces veřejné konzultace (20.1. – 6.2. 2015) •Veřejná konference (konec února 2015) Závěrečná zpráva: + malé pilotní ověř. •Připomínky exp. týmu IPN (19. – 30.3. 2015) •Proces veřejné konzultace (15. – 29.4. 2015) •Veřejná konference (květen 2015) Závěrečná zpráva IPN (podzim 2015)
 • 26. Post IPN harmonogram (předpověď) 25 Příprava hodnocení (2016-2017) •Legislativa •Informační nástroje a informace (WoS, IS VaV) •Hodnocení organizující pracoviště a hodnotitelé Realizace hodnocení (~2018) •Sebehodnotící zprávy VO •Bibliometrické zprávy a další informace •Práce panelů Zpracování a využití výsledků (2019-20) •Syntéza výsledků •Zpětná vazba pro VO a součásti •Informace pro strategické řízení na úrovni vlády/RVVI
 • 27. Institucionální financování 26 0 1 000 000 2 000 000 3 000 000 4 000 000 5 000 000 6 000 000 7 000 000 MO MK MV Mze MZ MPO TA ČR GA ČR AV ČR MŠMT Poskytovatelé podpory institucionální účelová tis. Kč
 • 29. Institucionální financování 28 ●Dotace z veřejných prostředků (bez investic a SF) VaV Vzdělávání ●zdroj: Výroční zprávy VVŠ o hospodaření 2012
 • 30. Účelové financování 29 ●zdroj: Výroční zprávy VVŠ o hospodaření 2012
 • 31. Spolupráce s odběrateli 30 ●zdroj: Výroční zprávy VVŠ o hospodaření 2012 ●Smluvní výzkum, 2012 ●Prodej licencí, 2012 tis. Kč
 • 32. Institucionální financování 31 ●Hodnocení a jeho vztah k institucionálnímu financování ●100% ●Žádný ●Něco mezi tím ●V současnosti: 80 a 20 % dle RIV bodů ●MŠMT 100 % podle RIV bodů
 • 33. Návrh institucionální financování 32 ●Bude součástí až 2. dílčí zprávy ●Víceleté financování jako kombinace dvou principů: ●rozpočet podle předpisu (formula funding), backward-looking ●výkonností smlouvy (performance based contracts), forward-looking, umožňující směrování rozvoje ●Různé nastavení pro různé segmenty systému VaV ●IPN doporučí poměry financování + pro a proti ●Delší přechodné období s procesem „učení“
 • 34. 33 Děkujeme za spolupráci. Všechny informace budou na webových stránkách projektu. Kontaktovat nás můžete kdykoliv. www.metodika.reformy-msmt.cz