Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

С.І.Назаров. Суть інновацій у педагогічній діяльності вчителя

275 vues

Publié le

С.І.Назаров. Суть інновацій у педагогічній діяльності вчителя

Publié dans : Formation
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

С.І.Назаров. Суть інновацій у педагогічній діяльності вчителя

 1. 1.  Інновації – в освіті нововведення, в економіці комплекс заходів, спрямованих на впровадження в економіку нової техніки, технологій, винаходів і т. ін. (Великий тлумачний словник сучасної української мови)  Інновації є результатом наукових пошуків, передового педагогічного досвіду окремих учителів і цілих колективів.
 2. 2.  Предмет уваги: вивчення, узагальнення і поширення передового педагогічного досвіду  Предмет уваги: впровадження досягнень психолого- педагогічної науки в практику Результат інноваційних процесів - використання теоретичних і практичних нововведень
 3. 3.  Учитель може виступати автором, дослідником, користувачем і пропагандистом нових педагогічних технологій, теорій, концепцій
 4. 4.  Сутність його полягає в тому, що будь- який інноваційний процес вносить у педагогічне середовище необоротні зміни. Цілісна система, що існує, починає руйнуватися і потребує деякого часу для створення нової системи на базі нових елементів або асиміляції старої.
 5. 5.  Будь-який інноваційний процес, в основі якого є педагогічне відкриття, рано чи пізно, стихійно або свідомо повинен реалізуватися. (Досвід видатних педагогів -А.С.Макаренка, В.О.Сухомлинського, С.Т.Шацького, вчителів-новаторів В.Ф.Шаталова, І.П.Волкова, І.П.Іванова та ін.)
 6. 6. Будь-яка інновація поступово перетворюється у звичні поняття і дії, отримуючи статус стереотипної
 7. 7. 3 етап стає відомою, входить до системи навчально-виховної роботи 2 етап перевіряється практикою, набуває масового визнання 1 етап сприймається як чужорідний елемент у педагогіці, викликає протидію
 8. 8.  готовність вдосконалювати педагогічну діяльність,  наявність внутрішніх засобів та методів, здатних забезпечити цю готовність.
 9. 9. соціально-економічні перетворення, які вимагають відповідного оновлення освітньої політики прагнення вчителів до освоєння та застосування педагогічних новинок суперництво загальноосвітніх закладів, яке стимулює пошук нових форм та методів організації навчально- виховного процесу
 10. 10. впровадження досягнень науки в практику вивчення узагальнення поширення передового досвіду
 11. 11. Творча здатність генерувати нові уявлення та ідеї Професійна установка на досягнення пріоритетних завдань освіти Вміння проектувати і моделювати свої ідеї на практиці
 12. 12. свобода дій і незалежність у використанні певних методик нове розуміння цінностей освіти прагнення до змін моделювання експериментальних систем високий культурно-естетичний рівень, освіченість, інтелектуальна глибина і різнобічність інтересів педагога
 13. 13. педагогічні здібності; комунікативність; педагогічна спрямованість та її гуманістичний характер; педагогічна творчість
 14. 14.  Національна доктрина розвитку освіти. Затверджена Указом Президента України від 17 квітня 2002 року N 347/2002 [Електронний ресурс] // Офіційний вісник України. – 2002. – № 16. – С. 11. – Режим доступу : http://www.president.gov.ua/documents/151.html.  Сиротинко Г. О. Інноваційний розвиток освіти: проблеми переходу від теорії до практики / Г. О. Сиротинко // Управління школою. – 2005. – № 1. – С. 15–18.  Загвязинский В. И.Педагогическое творчество учителя : монография / В. И. Загвязинский. – М. : Педагогика, 1987. – 160 с.  Хуторской А. В. Педагогическая инноватика: методология, теория, практика : науч. изд. / А. В. Хуторской. – М. : УНЦ ДО, 2005. – 222 с.  Даниленко Л. І. Модернізація змісту, форм та методів управлінської діяльності директора загальноосвітньої школи : монографія / Л. І. Даниленко. – К. : Логос, 1998. – 140с.  Даниленко Л. І. Управління процесом здійснення інноваційної діяльності в системі загальної середньої освіти // Післядипломна освіта в Україні. − 2003. − № 3. −30. С. 70-74.  Про інноваційну діяльність : Закон України від 04.07.2002 № 40-IV (зі змінами і доповненнями) [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України ; Верховна рада України. – 2002. – № 36. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/ laws/show/40-15.  Водачек Л. Стратегия управления инновациями на предприятии / Л. Водачек, О. Водачкова.– М. : Экономика, 1989.– С.32–34  Ягупов В.В. Педагогіка: Навч. посібник. – К.: Либідь, 2002. – 560 с.

×