شرایط-آزمون-نظام-مهندسی.pdf

متقاضیانی که قصد شرکت در آزمون نظام مهندسی را دارند باید دارای شرایط آزمون نظام مهندسی در رشته هایی که از طرف این سازمان اعلام می شود را دارا باشند. بدین ترتیب، به شرکت کنندگانی که موفق به اخذ نمره قبولی شوند، پروانه اشتغال اعطا می گردد. اگر بین مشخصات فردی متقاضی و شرایط ثبت نام نظام مهندسی در هر مرحله از آزمون مغایرتی دیده شود، قبولی او از طرف سازمان لغو خواهد شد. ما در طول مقاله در خصوص سابقه کار برای آزمون نظام مهندسی مطالبی را بیان خواهیم کرد. https://B2n.ir/y00706

‫دارای‬ ‫باید‬ ‫دارند‬ ‫را‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫قصد‬ ‫که‬ ‫متقاضیانی‬
‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫شرایط‬
‫از‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫رشته‬ ‫در‬
‫باشند‬ ‫دارا‬ ‫را‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫اعالم‬ ‫سازمان‬ ‫این‬ ‫طرف‬
.
‫پروانه‬ ،‫شوند‬ ‫قبولی‬ ‫نمره‬ ‫اخذ‬ ‫به‬ ‫موفق‬ ‫که‬ ‫کنندگانی‬ ‫شرکت‬ ‫به‬ ،‫ترتیب‬ ‫بدین‬
‫مغایرتی‬ ‫آزمون‬ ‫از‬ ‫مرحله‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫شرایط‬ ‫و‬ ‫متقاضی‬ ‫فردی‬ ‫مشخصات‬ ‫بین‬ ‫اگر‬ .‫گردد‬ ‫می‬ ‫اعطا‬ ‫اشتغال‬
‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫لغو‬ ‫سازمان‬ ‫طرف‬ ‫از‬ ‫او‬ ‫قبولی‬ ،‫شود‬ ‫دیده‬
.
‫مو‬ ‫این‬ ‫باالی‬ ‫حساسیت‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫بنابراین‬
‫با‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫شرایط‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫کامل‬ ‫اطالعات‬ ‫کسب‬ ‫سهولت‬ ‫برای‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ،‫ارد‬
‫باشید‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫تحصیل‬ ‫ایران‬ ‫مشاوران‬
.
‫است؟‬ ‫ها‬ ‫رشته‬ ‫کدام‬ ‫به‬ ‫مختص‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫شرکت‬
‫حرفه‬ ‫فعالیت‬ ‫پروانه‬ ‫اخذ‬ ‫و‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫عضویت‬ ‫برای‬
‫کاردان‬ ‫و‬ ‫تجربی‬ ‫معماران‬ ،‫مهندسان‬ ،‫ای‬
‫فنی‬ ‫های‬
‫تعیین‬ ‫ضوابط‬ ‫و‬ ‫شرایط‬ ‫باید‬ ‫ساختمان‬
‫شده‬
،‫همچنین‬ .‫کنند‬ ‫رعایت‬ ‫را‬ ‫شهرسازی‬ ‫و‬ ‫راه‬ ‫وزارت‬ ‫ساختمان‬ ‫و‬ ‫مسکن‬ ‫معاونت‬ ‫توسط‬
‫شرکت‬
‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫کنندگان‬
۱۴۰۲
‫قوا‬ ‫باید‬
‫صورت‬ ‫به‬ ‫قوانین‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫برخی‬ .‫کنند‬ ‫رعایت‬ ‫و‬ ‫مطالعه‬ ‫را‬ ‫آزمون‬ ‫نین‬
‫شده‬ ‫تعریف‬ ‫حرفه‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫اختصاصی‬
‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫اختصاصی‬ ‫و‬ ‫عمومی‬ ‫ضوابط‬ ‫و‬ ‫شرایط‬ ،‫مقاله‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫اند‬
۱۴۰۲
‫کاردان‬ ‫و‬ ‫تجربی‬ ‫معماران‬ ،‫مهندسان‬ ‫برای‬
‫ارائه‬ ‫ساختمان‬ ‫فنی‬ ‫های‬
‫شده‬
‫است‬
.
‫ه‬ ‫شهرسازی‬ ‫و‬ ‫وزارت‬ ‫سازمان‬
‫صورت‬ ‫در‬ ‫کنندگان‬ ‫شرکت‬ ‫تا‬ ،‫کند‬ ‫می‬ ‫برگزار‬ ‫مهندسی‬ ‫رشته‬ ‫چند‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫آزمونی‬ ‫ساله‬ ‫ر‬
‫تحصیلی‬ ‫مدرک‬ ‫داشتن‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫شرایط‬ ‫جمله‬ ‫از‬ .‫شوند‬ ‫مهندسی‬ ‫حرفه‬ ‫وارد‬ ‫رسمی‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫بتوانند‬ ‫قبولی‬
‫شود‬ ‫می‬ ‫برگزار‬ ‫زیر‬ ‫گانه‬ ‫هفت‬ ‫های‬ ‫رشته‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مربوطه‬
:
✅
‫(نظا‬ ‫عمران‬ ‫رشته‬
)‫محاسبات‬ ‫و‬ ‫اجرا‬ ،‫رت‬
✅
)‫طراحی‬ ‫و‬ ‫اجرا‬ ،‫(نظارت‬ ‫معماری‬ ‫رشته‬
✅
‫نظارت‬ ‫مکانیکی‬ ( ‫مکانیکی‬ ‫تأسیسات‬ ‫رشته‬
–
)‫طراحی‬ ‫مکانیکی‬ ‫تأسیسات‬
✅
‫نظارت‬ ‫برقی‬ ‫تأسیسات‬ ( ‫برقی‬ ‫تأسیسات‬ ‫رشته‬
–
)‫طراحی‬ ‫برقی‬ ‫تأسیسات‬
✅
‫ترافیک‬ ‫مهندسی‬
✅
‫برداری‬ ‫نقشه‬ ‫مهندسی‬
✅
‫شهرسازی‬ ‫مهندسی‬
‫این‬ ‫برگزاری‬ ‫از‬ ‫هدف‬
‫و‬ ‫داشته‬ ‫را‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫شرایط‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫افرادی‬ ‫به‬ ‫اشتغال‬ ‫پروانه‬ ‫اعطای‬ ‫آزمون‬
‫اقدام‬ ‫شرکت‬ ‫یا‬ ‫دفتر‬ ‫تأسیس‬ ‫برای‬ ‫خود‬ ‫سکونت‬ ‫محل‬ ‫استان‬ ‫در‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫شدگان‬ ‫پذیرفته‬ .‫کنند‬ ‫می‬ ‫کسب‬ ‫را‬ ‫نصاب‬ ‫حد‬ ‫نمره‬
‫نمایند‬
.
‫ساخ‬ ‫ملی‬ ‫مقررات‬ ‫دفتر‬ ‫توسط‬ ،‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫گفتنی‬
‫زیر‬ ‫است‬ ‫شهرسازی‬ ‫و‬ ‫راه‬ ‫وزارت‬ ‫مجموعه‬ ‫زیر‬ ‫که‬ ‫تمان‬
‫کنیم‬ ‫می‬ ‫صحبت‬ ‫ضروری‬ ‫شرایط‬ ‫همه‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫تفصیل‬ ‫به‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫برگزار‬ ‫سنجش‬ ‫سازمان‬ ‫نظر‬
.
‫از‬ ‫اطالع‬ ‫برای‬
‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫زنی‬ ‫تست‬ ‫روش‬
‫نمایید‬ ‫کلیک‬ ‫مربوطه‬ ‫لینک‬ ‫روی‬ ‫بر‬
.
‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫شرایط‬
‫مهند‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫متقاضیان‬ ‫پذیرش‬ ‫برای‬ ‫شهرسازی‬ ‫و‬ ‫راه‬ ‫وزارت‬
‫برخورداری‬ ‫که‬ ،‫است‬ ‫کرده‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫را‬ ‫شرایطی‬ ‫سی‬
‫است‬ ‫آمده‬ ‫راهنما‬ ‫دفترچه‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫ذکر‬ ‫شرایط‬ ‫مهمترین‬ ‫زیر‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫الزامی‬ ‫آنها‬ ‫از‬
.
✅
‫آقایان‬ ‫برای‬ )‫موقت‬ ‫یا‬ ‫دائم‬ ( ‫معافیت‬ ‫یا‬ ‫خدمت‬ ‫پایان‬ ‫کارت‬ ‫داشتن‬
✅
‫بایستی‬ ،‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫جسمی‬ ‫معلولیت‬ ‫یا‬ ‫بوده‬ ‫بینا‬ ‫کم‬ ،‫شنوا‬ ‫کم‬ ‫داوطلبی‬ ‫چنانچه‬
‫و‬ ‫مهر‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫برای‬
‫تا‬ ً‫ا‬‫نهایت‬ ،‫شهریور‬
31
‫از‬ ‫تا‬ ‫دهد‬ ‫ارائه‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫بهزیستی‬ ‫پرونده‬ ‫و‬ ‫نمایند‬ ‫مراجعه‬ ‫خود‬ ‫استان‬ ‫شهرسازی‬ ‫و‬ ‫راه‬ ‫اداره‬ ‫به‬ ‫تیرماه‬
‫گردد‬ ‫برخوردار‬ ‫شده‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫تسهیالت‬
.
✅
‫و‬ ‫تحقیقات‬ ،‫علوم‬ ‫وزارت‬ ‫تایید‬ ‫مورد‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫قبول‬ ‫قابل‬ ‫تحصیلی‬ ‫مدارک‬ ‫تنها‬
‫باشند‬ ‫فناوری‬
.
✅
‫های‬ ‫رشته‬ ‫برداری‬ ‫نقشه‬ ‫و‬ ،‫معماری‬ ،‫شهرسازی‬ ،‫ترافیک‬ ،‫برقی‬ ‫تأسیسات‬ ،‫مکانیکی‬ ‫تأسیسات‬ ،‫عمران‬ ‫های‬ ‫رشته‬
‫باشند‬ ‫می‬ ‫آزمون‬ ‫این‬ ‫اصلی‬
.
✅
‫یا‬ ‫و‬ ‫ارشد‬ ‫کارشناسی‬ ،‫اصلی‬ ‫های‬ ‫رشته‬ ‫با‬ ‫متفاوت‬ ‫کارشناسی‬ ،‫ناپیوسته‬ ‫کارشناسی‬ ‫مدارک‬ ‫دارای‬ ‫متقاضی‬ ‫چنانچه‬
‫رش‬ ‫جزء‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫دکتری‬
‫نماید‬ ‫مراجعه‬ ‫خود‬ ‫سکونت‬ ‫محل‬ ‫کل‬ ‫اداره‬ ‫به‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫بایستی‬ ،‫نیست‬ ‫اصلی‬ ‫کارشناسی‬ ‫های‬ ‫ته‬
‫شود‬ ‫مطمئن‬ ‫اشتغال‬ ‫پروانه‬ ‫دریافت‬ ‫امکان‬ ‫از‬ ‫تا‬
.
✅
‫سامانه‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫اینترنتی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫فقط‬ ‫آزمون‬ ‫برای‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬
inbr.ir
‫شود‬ ‫می‬ ‫انجام‬
.
✅
‫معماری‬ ‫رشته‬ ‫از‬ ‫غیر‬ ‫به‬
-
‫آزمون‬ ‫تمامی‬ ،‫طراحی‬
‫گردد‬ ‫می‬ ‫برگزار‬ ‫تستی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫ها‬
.
✅
‫بتوانند‬ ‫باید‬ ‫پذیرش‬ ‫برای‬ ،‫صالحیت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫رشته‬ ‫همه‬ ‫در‬ ‫فنی‬ ‫های‬ ‫کاردان‬ ‫و‬ ‫مهندسان‬ ‫حرفه‬ ‫به‬ ‫ورودی‬ ‫آزمون‬ ‫داوطلبان‬
‫حداقل‬
50
‫نمایند‬ ‫کسب‬ ‫را‬ ‫آزمون‬ ‫نمره‬ ‫درصد‬
.
✅
‫پایه‬ ‫تجربی‬ ‫معماری‬ ‫آزمون‬ ‫داوطلبان‬ ‫پذیرش‬
3
‫نمره‬ ‫حداقل‬ ‫باید‬
50
‫دو‬ ‫پایه‬ ،%
55
‫و‬ ،%
‫یک‬ ‫پایه‬
60
‫را‬ ‫درصد‬ %
‫کنند‬ ‫کسب‬
.
✅
‫و‬ ‫تجربی‬ ‫معماران‬ ،‫مهندسان‬ ‫حرفه‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫های‬ ‫صالحیت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫رشته‬ ‫همه‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫پذیرفته‬ ‫افراد‬ ‫مدرک‬ ‫اعتبار‬
،‫فنی‬ ‫های‬ ‫کاردان‬
3
‫خواهدبود‬ ‫سال‬
.
✅
‫ها‬ ‫رشته‬ ‫سایر‬ ‫همانند‬ ‫بایستی‬ )‫طراحی‬ ( ‫معماری‬ ‫رشته‬ ‫متقاضیان‬
‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫هزینه‬
‫بپردازند‬ ‫را‬
.
‫دریافت‬ ‫برای‬
‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫منابع‬
‫کنید‬ ‫کلیک‬ ‫مربوطه‬ ‫لینک‬ ‫روی‬ ‫بر‬
.
‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫برای‬ ‫کار‬ ‫سابقه‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫نکاتی‬
‫مهندس‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫شرایط‬ ‫مهمترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬
‫نحوه‬ ‫با‬ ‫باید‬ ‫افراد‬ ‫این‬ .‫دارد‬ ‫اختصاص‬ ‫داوطلبان‬ ‫کار‬ ‫سابقه‬ ‫به‬ ‫ی‬
‫می‬ ‫بندی‬ ‫تقسیم‬ ‫تجربی‬ ‫معماران‬ ‫و‬ ‫ایی‬ ‫حرفه‬ ‫کار‬ ‫سابقه‬ ‫قسمت‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫بخش‬ ‫این‬ .‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫آشنایی‬ ‫کار‬ ‫سابقه‬ ‫میزان‬ ‫محاسبه‬
‫شود‬
.
⏪
‫است‬ ‫زیر‬ ‫شرح‬ ‫به‬ ‫کنندگان‬ ‫شرکت‬ ‫برای‬ ‫الزم‬ ‫ایی‬ ‫حرفه‬ ‫کار‬ ‫سابقه‬ ‫حداقل‬
:
‫سابق‬ ‫حداقل‬
‫کنندگان‬ ‫شرکت‬ ‫برای‬ ‫الزم‬ ‫ایی‬ ‫حرفه‬ ‫کار‬ ‫ه‬
‫حداقل‬ ‫با‬ ‫کارشناسی‬
3
‫سال‬
‫حداقل‬ ‫با‬ ‫ارشد‬ ‫کارشناسی‬
2
‫سال‬
‫حداقل‬ ‫با‬ ‫دکتری‬
1
‫سال‬
⏪
‫است‬ ‫زیر‬ ‫شرح‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫کاردانی‬ ‫مدرک‬ ‫دارنده‬ ‫متقاضیان‬ ‫فنی‬ ‫های‬ ‫کاردان‬ ‫ایی‬ ‫حرفه‬ ‫کار‬ ‫سابقه‬ ‫حداقل‬
:
‫کاردان‬ ‫ایی‬ ‫حرفه‬ ‫کار‬ ‫سابقه‬ ‫حداقل‬
‫حداقل‬ ‫با‬ ‫علوم‬ ‫وزارت‬ ‫تایید‬ ‫مورد‬ ‫کاردانی‬
5
‫سال‬
‫حداقل‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫خانه‬ ‫وزارت‬ ‫سایر‬ ‫تایید‬ ‫مورد‬ ‫کاردانی‬
6
‫سال‬
‫از‬ ،‫باشد‬ ‫رشته‬ ‫هم‬ ‫آزمون‬ ‫رشته‬ ‫با‬ ‫چنانچه‬ ‫کاردانی‬ ‫سوابق‬ ،)‫محاسباتی‬ ( ‫عمران‬ ‫و‬ )‫طراحی‬ ( ‫معماری‬ ‫های‬ ‫رشته‬ ‫جز‬ ‫به‬
‫سنوا‬ ‫به‬ ‫سال‬ ‫دو‬ ‫حداکثر‬ ‫و‬ ‫کامل‬ ‫سال‬ ‫یک‬ ‫سال‬ ‫پنج‬ ‫هر‬ ،‫مهندسی‬ ‫مدرک‬ ‫اخذ‬ ‫تاریخ‬ ‫تا‬ ‫کاردانی‬ ‫مدرک‬ ‫اخذ‬ ‫زمان‬
‫مهندسی‬ ‫ت‬
‫شود‬ ‫می‬ ‫اضافه‬
.
‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫برای‬ ‫کار‬ ‫سابقه‬ ‫و‬ ‫سنی‬ ‫شرایط‬
۱۴۰۲
⏪
‫هستند‬ ‫زیر‬ ‫شرح‬ ‫به‬ ‫معماری‬ ‫ایی‬ ‫حرفه‬ ‫صالحیت‬ ‫سنوات‬ ‫محاسبه‬ ‫نحوه‬ ‫و‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫مدارک‬
.
‫پروانه‬
‫اشتغال‬ ‫سابقه‬ ‫حداقل‬ ‫سنی‬ ‫شرایط‬ ‫حداقل‬ ‫مدرک‬
‫پایه‬
3 8
‫سال‬ 26
‫سال‬ ‫موارد‬ ‫سایر‬
‫پایه‬
2 13
‫سال‬ 31
‫سال‬ ‫موارد‬ ‫سایر‬
‫پایه‬
1 19
‫سال‬ 37
‫سال‬ ‫موارد‬ ‫سایر‬
‫پایه‬
3 7
‫سال‬ 25
‫سال‬ ‫فنی‬ ‫دیپلم‬
‫پایه‬
2 12
‫سال‬ 30
‫سال‬ ‫فنی‬ ‫دیپلم‬
‫پایه‬
1 18
‫سال‬ 36
‫سال‬ ‫فنی‬ ‫دیپلم‬
‫دریافت‬ ‫جهت‬
‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫سواالت‬ ‫کلید‬
‫و‬
‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫سواالت‬ ‫بندی‬ ‫بودجه‬
‫کنید‬ ‫کلیک‬ ‫مربوطه‬ ‫لینک‬ ‫روی‬ ‫بر‬
.
‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫برای‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫تحصیلی‬ ‫مدارک‬
✅
‫موارد‬ ‫سایر‬ ‫یا‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫دیپلم‬ ‫مدرک‬ :‫تجربی‬ ‫معماران‬ ‫حرفه‬
✅
‫باشد‬ ‫رسیده‬ ‫علوم‬ ‫وزارت‬ ‫تائید‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫کارشناسی‬ ‫مدرک‬ ‫حداقل‬ :‫مهندسان‬ ‫حرفه‬
.
✅
‫دکتری‬ ‫یا‬ ‫ارشد‬ ‫کارشناسی‬ ‫مدرک‬ :‫نگهبان‬ ‫سازه‬ ‫و‬ ‫پی‬ ،‫گود‬ ‫اجرای‬ ‫و‬ ‫طرح‬ ‫صالحیت‬
‫یا‬ ‫سازه‬ ‫گرایش‬ ‫عمران‬ ‫رشته‬
‫زلزله‬
✅
‫باشد‬ ‫رسیده‬ ‫ها‬ ‫خانه‬ ‫وزارت‬ ‫سایر‬ ‫یا‬ ‫علوم‬ ‫وزارت‬ ‫تائید‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫کاردانی‬ ‫مدرک‬ :‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫های‬ ‫کاردان‬ ‫حرفه‬
.
✅
‫گرایش‬ ‫عمران‬ ‫رشته‬ ‫دکتری‬ ‫یا‬ ‫ارشد‬ ‫کارشناسی‬ ‫مدرک‬ :‫عمران‬ ‫رشته‬ ‫بهسازی‬ ‫اجرای‬ ‫و‬ ‫طرح‬ ،‫ارزیابی‬ ‫صالحیت‬
‫پی‬ ‫و‬ ‫خاک‬
‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬
‫است؟‬ ‫زمانی‬ ‫چه‬
‫آزمون‬ ‫از‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫دقیق‬ ‫زمان‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫برگزار‬ ‫سال‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫ماهه‬ ‫شش‬ ‫فواصل‬ ‫در‬ ‫معمول‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫های‬ ‫آزمون‬
‫گردد‬ ‫می‬ ‫اعالم‬ ‫ها‬ ‫آزمون‬ ‫این‬ ‫کننده‬ ‫برگزار‬ ‫مجری‬ ‫توسط‬ ‫بهمن‬ ‫و‬ ‫مهر‬ ‫های‬
.
‫مورخ‬ ‫جمعه‬ ‫و‬ ‫پنجشنبه‬ ‫روزهای‬ ‫در‬ ‫اول‬ ‫نوبت‬ ‫آزمون‬
3
‫و‬
4
‫مهرماه‬
99
‫ا‬ .‫شد‬ ‫اجرا‬
( ‫معماری‬ ‫رشته‬ ‫که‬ ‫آنجا‬ ‫از‬ ‫لبته‬
‫در‬ ‫داوطلبان‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫برگزار‬ ‫جداگانه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫ساله‬ ‫هر‬ )‫طراحی‬ ‫صالحیت‬
6
‫یافتند‬ ‫حضور‬ ‫جلسه‬ ‫در‬ ‫شهریور‬
.
‫چهارشنبه‬ ‫روز‬ ‫از‬ ،‫داشتند‬ ‫را‬ ‫اول‬ ‫نیمسال‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫شرایط‬ ‫که‬ ‫افرادی‬
12
‫جمعه‬ ‫روز‬ ‫تا‬ ‫الی‬ ‫ماه‬ ‫مرداد‬
21
‫مرداد‬
98
‫ن‬ ‫ثبت‬ ‫برای‬
‫برای‬ ،‫نشدند‬ ‫نویسی‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫موفق‬ ‫که‬ ‫افرادی‬ ‫تا‬ ‫شد‬ ‫تمدید‬ ‫نیز‬ ‫روز‬ ‫چند‬ ‫زمان‬ ‫این‬ ‫البته‬ .‫کردند‬ ‫اقدام‬ ‫ام‬
‫نمایند‬ ‫اقدام‬ ‫مدارک‬ ‫تکمیل‬
.
‫ها‬ ‫رشته‬ ‫تمامی‬ ‫متقاضیان‬ ‫برای‬ ‫تاریخ‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫انجام‬ ‫قابل‬ ‫ماه‬ ‫دی‬ ‫اوایل‬ ‫در‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫معمول‬ ‫طور‬ ‫به‬ ،‫دوم‬ ‫نیمسال‬ ‫برای‬
‫است‬ ‫یکسان‬
.
‫خواهید‬ ‫می‬ ‫چنانچه‬
‫با‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ،‫شوید‬ ‫مطلع‬ ‫برگزاری‬ ‫تاریخ‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫شرایط‬ ‫و‬ ‫زمان‬ ‫از‬
‫بگیرید‬ ‫تماس‬ ‫تحصیل‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫مشاوران‬
.
‫دریافت‬ ‫نحوه‬ ‫از‬ ‫اطالع‬ ‫کسب‬ ‫برای‬
‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫جلسه‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫کارت‬
‫باشید‬ ‫همراه‬ ‫تحصیل‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫با‬
.
‫در‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫مراحل‬
‫مهندسی‬ ‫حرفه‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫آزمون‬ ‫سامانه‬
‫آزمو‬ ‫سامانه‬
‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫شرایط‬ ‫و‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫زمان‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫اخبار‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫اطالعایه‬ ‫تمامی‬ ،‫مهندسی‬ ‫حرفه‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫ن‬
‫رمند‬ .‫شوند‬ ‫سامانه‬ ‫این‬ ‫وارد‬ ‫باید‬ ،‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫این‬ ‫ایه‬ ‫دستیابی‬ ‫برای‬ ‫افراد‬ ‫و‬ ‫نماید‬ ‫می‬ ‫بیان‬ ‫را‬
‫مهندسی‬ ‫حرفه‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫آزمون‬ ‫سامانه‬ ‫به‬ ‫ورود‬
‫است‬ ‫زیر‬ ‫شرح‬ ‫به‬
:
‫اینترنتی‬ ‫نشانی‬ ‫به‬ ‫ساختمان‬ ‫و‬ ‫مسکن‬ ‫معاونت‬ ،‫شهرسازی‬ ‫و‬ ‫راه‬ ‫وزارت‬ ‫سامانه‬ ‫وارد‬ ‫ابتدا‬
inbr.ir
‫شوید‬
.
‫سامانه‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫سپس‬
‫نمایید‬ ‫کلیک‬ ‫حرفه‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫آزمون‬ ‫های‬
.
‫وارد‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫خواسته‬ ‫اطالعات‬ ،‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫گزینه‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫کلیک‬ ‫با‬ ‫یتوانید‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫مشاهده‬ ‫را‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫لینک‬ ‫شما‬ ‫قسمت‬ ‫این‬ ‫در‬
‫نمایید‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫و‬
.
‫شرایط‬
‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫عضویت‬
۱۴۰۲
‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫در‬ ‫عضویت‬ ‫برای‬
۱۴۰۲
‫رشته‬ ‫در‬ ‫لیسانس‬ ‫مدرک‬ ‫دارای‬ ‫حداقل‬ ‫باید‬ ‫متقاضیان‬ ،
‫مه‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫های‬
.‫باشند‬ ‫ندسی‬
‫می‬ ،‫مدرک‬ ‫دریافت‬ ‫از‬ ‫سال‬ ‫سه‬ ‫گذشت‬ ‫و‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫قبولی‬ ‫و‬ ‫عضویت‬ ‫کارت‬ ‫دریافت‬ ‫از‬ ‫پس‬
‫پروانه‬ ‫توانند‬
‫کنند‬ ‫دریافت‬ ‫را‬ ‫مهندسی‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫اشتغال‬
.
‫هزینه‬ ‫و‬ ‫مراجعه‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫سازمان‬ ‫به‬ ‫شناسنامه‬ ‫و‬ ‫تحصیلی‬ ‫مدرک‬ ‫فتوکپی‬ ،‫عکس‬ ‫مثل‬ ‫مدارکی‬ ‫با‬ ‫باید‬ ،‫عضویت‬ ‫برای‬
‫عضو‬
‫کنند‬ ‫پرداخت‬ ‫را‬ ‫یت‬
.
‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫منابع‬
۱۴۰۲
‫جمع‬ ‫در‬ ‫توانایی‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫تنها‬ ‫جاری‬ ‫سال‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫برای‬ ‫متقاضیان‬
‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫و‬ ‫معتبر‬ ‫منابع‬ ‫آوری‬
‫می‬ ،‫خود‬ ‫تحصیلی‬ ‫رشته‬
‫سوا‬ ،‫منابع‬ ‫بهترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مسلم‬ ‫این‬ .‫یابند‬ ‫دست‬ ‫آزمون‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫موفقیت‬ ‫به‬ ‫توانند‬
‫الت‬
‫آزمون‬
‫است‬ ‫گذشته‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫های‬
.
‫رشته‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫مطالعاتی‬ ‫منابع‬ ،‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫آغاز‬ ‫با‬ ،‫ساله‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫اشاره‬ ‫باید‬
،‫مکانیک‬ ،‫عمران‬ ‫های‬
‫و‬ ‫مسکن‬ ‫معاونت‬ ‫و‬ ‫شهرسازی‬ ‫و‬ ‫راه‬ ‫وزرارت‬ ‫توسط‬ ،‫معماری‬ ‫و‬ ‫ترافیک‬ ،‫برداری‬ ‫نقشه‬ ،‫شهرسازی‬ ،‫برقی‬ ‫تاسیسات‬
‫وب‬ ‫در‬ ‫ساختمان‬
‫سایت‬
inbr. ir
‫می‬ ‫قرار‬ ‫متقاضیان‬ ‫اختیار‬ ‫در‬
‫گیرد‬
.
‫همان‬
‫روش‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ،‫شد‬ ‫اشاره‬ ‫که‬ ‫طور‬
‫آزمون‬ ‫سواالت‬ ‫نمونه‬ ‫مطالعه‬ ،‫آزمون‬ ‫برای‬ ‫آمادگی‬ ‫برای‬ ‫موثر‬ ‫های‬
.‫است‬ ‫گذشته‬ ‫های‬
‫مجموعه‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬
‫آزمون‬ ‫سواالت‬ ‫از‬ ‫ای‬
‫می‬ ،‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫های‬
‫و‬ ‫منابع‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫درسترسی‬ ‫برای‬ .‫شود‬ ‫واقع‬ ‫مفید‬ ‫بسیار‬ ‫تواند‬
‫مشاورین‬ ‫با‬ ‫آزمون‬ ‫این‬ ‫قبولی‬ ‫برای‬ ‫مشاوره‬
‫شماره‬ ‫با‬ ‫تحصیل‬ ‫ایران‬
9099075307
‫باشید‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬
.
‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫دفترچه‬ ‫محتوای‬
‫دستورالعمل‬ ‫دفترچه‬ ،‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫بار‬ ‫هر‬ ‫در‬ ،‫شوند‬ ‫مطلع‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫شرایط‬ ‫از‬ ‫عزیز‬ ‫متقاضیان‬ ‫اینکه‬ ‫برای‬
‫سایت‬ ‫در‬ ،‫مهندسان‬ ‫حرفه‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫های‬ ‫آزمون‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬
inbr.ir
‫شود‬ ‫می‬ ‫منتشر‬
.
‫از‬ ‫دفترچه‬ ‫این‬
4
‫اجرا‬ ‫دستورالعمل‬ ‫و‬ ،‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫راهنمای‬ ،‫تعاریف‬ ،‫مقدمه‬ ‫بخش‬
‫برخی‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫تعاریف‬ ‫بخش‬ .‫است‬ ‫آمده‬ ‫یی‬
‫شوند‬ ‫آشنا‬ ‫مفاهیم‬ ‫با‬ ‫داوطلبان‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫داده‬ ‫توضیح‬ ‫اصطالحات‬ ‫از‬
.
‫داده‬ ‫توضیح‬ ‫زیر‬ ‫شرح‬ ‫به‬ ‫دیگر‬ ‫مورد‬ ‫چند‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫شرایط‬ ‫همچون‬ ‫مواردی‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ،‫ثبت‬ ‫راهنمای‬ ‫قسمت‬ ‫در‬
‫است‬ ‫شده‬
:
1
.
‫تحصیلی‬ ‫مدرک‬
2
.
‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫برای‬ ‫کار‬ ‫سابقه‬
3
.
‫تجربی‬ ‫معماران‬ ‫کار‬ ‫سایقه‬
4
.
‫ها‬ ‫آزمون‬ ‫قبولی‬ ‫اعتبار‬
5
.
‫صالحیت‬
6
.
‫ها‬ ‫آن‬ ‫برگزاری‬ ‫شکل‬ ‫و‬ ‫آزمون‬ ‫های‬ ‫بخش‬
7
.
‫آزمون‬ ‫گزاری‬ ‫بر‬ ‫نحوه‬ ‫و‬ ‫تاریخ‬
8
.
‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫مراحل‬ ‫و‬ ‫نحوه‬
9
.
‫تخلفات‬ ‫به‬ ‫رسیدگی‬
10
.
‫تجربی‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫اشتغال‬ ‫پروانه‬ ‫دارای‬ ‫تجربی‬ ‫معماران‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫نکات‬
‫خ‬ ‫باب‬ ‫در‬ ‫توضیحاتی‬ ‫نیز‬ ‫العمل‬ ‫دستور‬ ‫بخش‬ ‫در‬
‫آزمون‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫شرایط‬ ‫سایر‬ ‫و‬ ‫آزمون‬ ‫زمانبندی‬ ‫و‬ ‫اجرایی‬ ‫مراحل‬ ‫الصه‬
‫مطالعه‬ ‫دقت‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫دفترچه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫قید‬ ‫موارد‬ ً‫ا‬‫حتم‬ ،‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫توصیه‬ .‫است‬ ‫گشته‬ ‫ذکر‬ ‫نکاتی‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬
‫فرمایید‬
.
‫مقاله‬ ‫صوتی‬ ‫پادکست‬
[audio mp3="https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2021/05/87.mp3"][/audio]
‫مطلب‬ ‫خالصه‬
‫به‬ ‫اصلی‬ ‫رشته‬ ‫هفت‬ ‫در‬ ‫سالیانه‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫برگزاری‬
‫می‬ ‫انجام‬ ‫منظم‬ ‫طور‬
‫این‬ ‫برگزاری‬ ‫از‬ ‫اصلی‬ ‫هدف‬ .‫شود‬
‫شرکت‬ ‫تاسیس‬ ‫جهت‬ ‫مهندسان‬ ‫به‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫اشتغال‬ ‫پروانه‬ ‫ارائه‬ ،‫آزمون‬
‫برگزار‬ ‫سالیانه‬ ‫آزمون‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫مهندسی‬ ‫دفاتر‬ ‫و‬ ‫ها‬
‫می‬
‫گرد‬
‫می‬ ‫برگزار‬ ‫یکدیگر‬ ‫از‬ ‫ماه‬ ‫شش‬ ‫حدود‬ ‫زمانی‬ ‫فاصله‬ ‫با‬ ‫بار‬ ‫دو‬ ‫و‬ ‫د‬
‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫شرایط‬ ‫که‬ ‫داوطلبانی‬ .‫شود‬
‫سال‬ ‫مهندسی‬
۱۴۰۲
‫وب‬ ‫به‬ ‫مقرر‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫باید‬ ،‫هستند‬ ‫دارا‬ ‫را‬
‫سایت‬
inbr. ir
‫نمایند‬ ‫ثبت‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫اطالعات‬ ‫و‬ ‫مراجعه‬
‫پرد‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫شرایط‬ ‫به‬ ‫مقاله‬ ‫این‬ ‫در‬
‫برای‬ ‫کار‬ ‫سابقه‬ ‫و‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫شرایط‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫توضیحاتی‬ ‫و‬ ‫اختیم‬
‫دادیم‬ ‫ارائه‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬
.
‫جمله‬ ‫از‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫اطالعات‬ ‫همه‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ،‫دارید‬ ‫را‬ ‫آزمون‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫قصد‬ ‫نیز‬ ‫شما‬ ‫چنانچه‬
‫ب‬ ‫ما‬ ‫مشاورین‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫شرکت‬ ‫مراحل‬ ‫تمامی‬ ‫انجام‬ ‫و‬ ‫مطالعه‬ ‫مشاوره‬ ،‫ها‬ ‫پاسخ‬ ،‫سواالت‬ ‫طراحی‬ ‫نحوه‬
‫شماره‬ ‫ا‬
9099075307
‫شوید‬ ‫جویا‬
.
‫نمایید‬ ‫کلیک‬ ‫لینک‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫مقاله‬ ‫اف‬ ‫دی‬ ‫پی‬ ‫دانلود‬ ‫برای‬
.

Recommandé

شرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdf par
شرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdfشرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdf
شرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdfMohammad Karimi
6 vues6 diapositives
هر آنچه بايد در مورد آزمون نظام مهندسي برق بدانيد par
هر آنچه بايد در مورد آزمون نظام مهندسي برق بدانيدهر آنچه بايد در مورد آزمون نظام مهندسي برق بدانيد
هر آنچه بايد در مورد آزمون نظام مهندسي برق بدانيدMohammad Karimi
9 vues11 diapositives
تفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docx par
تفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docxتفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docx
تفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docxMohammad Karimi
3 vues5 diapositives
منابع-آزمون-نظام-مهندسی.pdf par
منابع-آزمون-نظام-مهندسی.pdfمنابع-آزمون-نظام-مهندسی.pdf
منابع-آزمون-نظام-مهندسی.pdfirantahsil1
8 vues23 diapositives
آسیب شناسی آزمون نظام مهندسی par
آسیب شناسی آزمون نظام مهندسیآسیب شناسی آزمون نظام مهندسی
آسیب شناسی آزمون نظام مهندسیMohammad Karimi
53 vues4 diapositives
برگزاری ازمون نظام مهندسی برق par
برگزاری ازمون نظام مهندسی برق برگزاری ازمون نظام مهندسی برق
برگزاری ازمون نظام مهندسی برق Mohammad Karimi
7 vues4 diapositives

Contenu connexe

Similaire à شرایط-آزمون-نظام-مهندسی.pdf

تاثیر-معدل-در-کنکور-فنی-و-حرفه-ای.pdf par
تاثیر-معدل-در-کنکور-فنی-و-حرفه-ای.pdfتاثیر-معدل-در-کنکور-فنی-و-حرفه-ای.pdf
تاثیر-معدل-در-کنکور-فنی-و-حرفه-ای.pdfirantahsil1
5 vues6 diapositives
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdf par
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdfشرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdf
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdfMohammad Karimi
3 vues4 diapositives
سابقه کار آزمون نظام مهندسی برق par
سابقه کار آزمون نظام مهندسی برقسابقه کار آزمون نظام مهندسی برق
سابقه کار آزمون نظام مهندسی برقMohammad Karimi
33 vues2 diapositives
فایل-نتایج-دانشگاه-فنی-حرفه-ای-بدون-کنکور.pdf par
فایل-نتایج-دانشگاه-فنی-حرفه-ای-بدون-کنکور.pdfفایل-نتایج-دانشگاه-فنی-حرفه-ای-بدون-کنکور.pdf
فایل-نتایج-دانشگاه-فنی-حرفه-ای-بدون-کنکور.pdfirantahsil1
5 vues10 diapositives
Resume par
ResumeResume
ResumeSEYEDALIREZASEYEDFAR
29 vues3 diapositives
نمونه-سوالات-آزمون-نظام-مهندسی-معماری.pdf par
نمونه-سوالات-آزمون-نظام-مهندسی-معماری.pdfنمونه-سوالات-آزمون-نظام-مهندسی-معماری.pdf
نمونه-سوالات-آزمون-نظام-مهندسی-معماری.pdfirantahsil1
98 vues9 diapositives

Similaire à شرایط-آزمون-نظام-مهندسی.pdf(20)

تاثیر-معدل-در-کنکور-فنی-و-حرفه-ای.pdf par irantahsil1
تاثیر-معدل-در-کنکور-فنی-و-حرفه-ای.pdfتاثیر-معدل-در-کنکور-فنی-و-حرفه-ای.pdf
تاثیر-معدل-در-کنکور-فنی-و-حرفه-ای.pdf
irantahsil15 vues
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdf par Mohammad Karimi
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdfشرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdf
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdf
سابقه کار آزمون نظام مهندسی برق par Mohammad Karimi
سابقه کار آزمون نظام مهندسی برقسابقه کار آزمون نظام مهندسی برق
سابقه کار آزمون نظام مهندسی برق
Mohammad Karimi33 vues
فایل-نتایج-دانشگاه-فنی-حرفه-ای-بدون-کنکور.pdf par irantahsil1
فایل-نتایج-دانشگاه-فنی-حرفه-ای-بدون-کنکور.pdfفایل-نتایج-دانشگاه-فنی-حرفه-ای-بدون-کنکور.pdf
فایل-نتایج-دانشگاه-فنی-حرفه-ای-بدون-کنکور.pdf
irantahsil15 vues
نمونه-سوالات-آزمون-نظام-مهندسی-معماری.pdf par irantahsil1
نمونه-سوالات-آزمون-نظام-مهندسی-معماری.pdfنمونه-سوالات-آزمون-نظام-مهندسی-معماری.pdf
نمونه-سوالات-آزمون-نظام-مهندسی-معماری.pdf
irantahsil198 vues
روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق par Mohammad Karimi
روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
Mohammad Karimi20 vues
ده فرمان قبولي در آزمون نظام مهندسي تاسيسات برقي par Mohammad Karimi
ده فرمان قبولي در آزمون نظام مهندسي تاسيسات برقيده فرمان قبولي در آزمون نظام مهندسي تاسيسات برقي
ده فرمان قبولي در آزمون نظام مهندسي تاسيسات برقي
Mohammad Karimi24 vues
نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی برق par Mohammad Karimi
 نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی برق نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی برق
نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی برق
کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق par Mohammad Karimi
کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق
کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق
بسته برنزی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی و نظارت par Mohammad Karimi
بسته برنزی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی و نظارتبسته برنزی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی و نظارت
بسته برنزی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی و نظارت
Mohammad Karimi16 vues
دوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdf par Mohammad Karimi
دوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdfدوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdf
دوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdf
فایل-اعلام-نتایج-علمی-کاربردی-مهر.pdf par irantahsil1
فایل-اعلام-نتایج-علمی-کاربردی-مهر.pdfفایل-اعلام-نتایج-علمی-کاربردی-مهر.pdf
فایل-اعلام-نتایج-علمی-کاربردی-مهر.pdf
irantahsil14 vues
رتبه بندی شرکت های پیمانکاری par Mohammad Karimi
رتبه بندی شرکت های پیمانکاریرتبه بندی شرکت های پیمانکاری
رتبه بندی شرکت های پیمانکاری
Mohammad Karimi18 vues
10 دستور برای موفقیت در آزمون par Mohammad Karimi
10 دستور برای موفقیت در آزمون 10 دستور برای موفقیت در آزمون
10 دستور برای موفقیت در آزمون
عوامل موفقیت یا شکست طرح های معماری سازمانی در ایران par Amir Mahjoorian
عوامل موفقیت یا شکست طرح های معماری سازمانی در ایرانعوامل موفقیت یا شکست طرح های معماری سازمانی در ایران
عوامل موفقیت یا شکست طرح های معماری سازمانی در ایران
Amir Mahjoorian332 vues
رپورتاژ_مقاله_بوستان_فنی_و_حرفه_ای.pdf par ssuser640776
رپورتاژ_مقاله_بوستان_فنی_و_حرفه_ای.pdfرپورتاژ_مقاله_بوستان_فنی_و_حرفه_ای.pdf
رپورتاژ_مقاله_بوستان_فنی_و_حرفه_ای.pdf
ssuser6407762 vues
شش اشتباه موثر در عدم قبولی در آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی par Mohammad Karimi
شش اشتباه موثر در عدم قبولی در آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقیشش اشتباه موثر در عدم قبولی در آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی
شش اشتباه موثر در عدم قبولی در آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی
Mohammad Karimi187 vues

Plus de irantahsil1

تست-استعدادیابی-تحصیلی-و-شغلی.docx.pdf par
تست-استعدادیابی-تحصیلی-و-شغلی.docx.pdfتست-استعدادیابی-تحصیلی-و-شغلی.docx.pdf
تست-استعدادیابی-تحصیلی-و-شغلی.docx.pdfirantahsil1
2 vues13 diapositives
ثبت-نام-وام-دانشجویی.pdf par
ثبت-نام-وام-دانشجویی.pdfثبت-نام-وام-دانشجویی.pdf
ثبت-نام-وام-دانشجویی.pdfirantahsil1
2 vues22 diapositives
ثبت-نام-وام-دانشجویی-پیام-نور.pdf par
ثبت-نام-وام-دانشجویی-پیام-نور.pdfثبت-نام-وام-دانشجویی-پیام-نور.pdf
ثبت-نام-وام-دانشجویی-پیام-نور.pdfirantahsil1
3 vues14 diapositives
تاثیر-معدل-ارشد-برای-آزمون-دکتری-.pdf par
تاثیر-معدل-ارشد-برای-آزمون-دکتری-.pdfتاثیر-معدل-ارشد-برای-آزمون-دکتری-.pdf
تاثیر-معدل-ارشد-برای-آزمون-دکتری-.pdfirantahsil1
3 vues7 diapositives
بهترین-آموزشگاه-های-زبان-تجریش.pdf par
بهترین-آموزشگاه-های-زبان-تجریش.pdfبهترین-آموزشگاه-های-زبان-تجریش.pdf
بهترین-آموزشگاه-های-زبان-تجریش.pdfirantahsil1
3 vues8 diapositives
سهمیه-های-موثر-در-آزمون-دکتری.pdf par
سهمیه-های-موثر-در-آزمون-دکتری.pdfسهمیه-های-موثر-در-آزمون-دکتری.pdf
سهمیه-های-موثر-در-آزمون-دکتری.pdfirantahsil1
2 vues12 diapositives

Plus de irantahsil1(20)

تست-استعدادیابی-تحصیلی-و-شغلی.docx.pdf par irantahsil1
تست-استعدادیابی-تحصیلی-و-شغلی.docx.pdfتست-استعدادیابی-تحصیلی-و-شغلی.docx.pdf
تست-استعدادیابی-تحصیلی-و-شغلی.docx.pdf
irantahsil12 vues
ثبت-نام-وام-دانشجویی.pdf par irantahsil1
ثبت-نام-وام-دانشجویی.pdfثبت-نام-وام-دانشجویی.pdf
ثبت-نام-وام-دانشجویی.pdf
irantahsil12 vues
ثبت-نام-وام-دانشجویی-پیام-نور.pdf par irantahsil1
ثبت-نام-وام-دانشجویی-پیام-نور.pdfثبت-نام-وام-دانشجویی-پیام-نور.pdf
ثبت-نام-وام-دانشجویی-پیام-نور.pdf
irantahsil13 vues
تاثیر-معدل-ارشد-برای-آزمون-دکتری-.pdf par irantahsil1
تاثیر-معدل-ارشد-برای-آزمون-دکتری-.pdfتاثیر-معدل-ارشد-برای-آزمون-دکتری-.pdf
تاثیر-معدل-ارشد-برای-آزمون-دکتری-.pdf
irantahsil13 vues
بهترین-آموزشگاه-های-زبان-تجریش.pdf par irantahsil1
بهترین-آموزشگاه-های-زبان-تجریش.pdfبهترین-آموزشگاه-های-زبان-تجریش.pdf
بهترین-آموزشگاه-های-زبان-تجریش.pdf
irantahsil13 vues
سهمیه-های-موثر-در-آزمون-دکتری.pdf par irantahsil1
سهمیه-های-موثر-در-آزمون-دکتری.pdfسهمیه-های-موثر-در-آزمون-دکتری.pdf
سهمیه-های-موثر-در-آزمون-دکتری.pdf
irantahsil12 vues
زمان-برگزاری-آزمون-دکتری.pdf par irantahsil1
زمان-برگزاری-آزمون-دکتری.pdfزمان-برگزاری-آزمون-دکتری.pdf
زمان-برگزاری-آزمون-دکتری.pdf
irantahsil12 vues
فایل-انتخاب-واحد-در-سامانه-هم-آوا.pdf par irantahsil1
فایل-انتخاب-واحد-در-سامانه-هم-آوا.pdfفایل-انتخاب-واحد-در-سامانه-هم-آوا.pdf
فایل-انتخاب-واحد-در-سامانه-هم-آوا.pdf
irantahsil13 vues
ثبت-نام-تکمیل-ظرفیت-دانشگاه-غیرانتفاعی.pdf par irantahsil1
ثبت-نام-تکمیل-ظرفیت-دانشگاه-غیرانتفاعی.pdfثبت-نام-تکمیل-ظرفیت-دانشگاه-غیرانتفاعی.pdf
ثبت-نام-تکمیل-ظرفیت-دانشگاه-غیرانتفاعی.pdf
irantahsil16 vues
فایل-مامایی-بدون-کنکور.pdf par irantahsil1
فایل-مامایی-بدون-کنکور.pdfفایل-مامایی-بدون-کنکور.pdf
فایل-مامایی-بدون-کنکور.pdf
irantahsil19 vues
رشته-ی-مهندسی-برق.pdf par irantahsil1
رشته-ی-مهندسی-برق.pdfرشته-ی-مهندسی-برق.pdf
رشته-ی-مهندسی-برق.pdf
irantahsil16 vues
فایل-رشته-معماری.pdf par irantahsil1
فایل-رشته-معماری.pdfفایل-رشته-معماری.pdf
فایل-رشته-معماری.pdf
irantahsil15 vues
فایل-اعلام-نتایج-ذخیره-دانشگاه-آزاد.pdf par irantahsil1
فایل-اعلام-نتایج-ذخیره-دانشگاه-آزاد.pdfفایل-اعلام-نتایج-ذخیره-دانشگاه-آزاد.pdf
فایل-اعلام-نتایج-ذخیره-دانشگاه-آزاد.pdf
irantahsil130 vues
فایل-تغییر-رشته-با-کارنامه-سبز.pdf par irantahsil1
فایل-تغییر-رشته-با-کارنامه-سبز.pdfفایل-تغییر-رشته-با-کارنامه-سبز.pdf
فایل-تغییر-رشته-با-کارنامه-سبز.pdf
irantahsil16 vues
فایل-دانشگاه-پیام-نور-بهتره-یا-غیرانتفاعی؟.pdf par irantahsil1
فایل-دانشگاه-پیام-نور-بهتره-یا-غیرانتفاعی؟.pdfفایل-دانشگاه-پیام-نور-بهتره-یا-غیرانتفاعی؟.pdf
فایل-دانشگاه-پیام-نور-بهتره-یا-غیرانتفاعی؟.pdf
irantahsil16 vues
راهنما-پرداخت-شهریه-در-سامانه-گلستان-پیام-نور.pdf par irantahsil1
راهنما-پرداخت-شهریه-در-سامانه-گلستان-پیام-نور.pdfراهنما-پرداخت-شهریه-در-سامانه-گلستان-پیام-نور.pdf
راهنما-پرداخت-شهریه-در-سامانه-گلستان-پیام-نور.pdf
irantahsil13 vues
سایت-گلستان-دانشگاه-پیام-نور.pdf par irantahsil1
سایت-گلستان-دانشگاه-پیام-نور.pdfسایت-گلستان-دانشگاه-پیام-نور.pdf
سایت-گلستان-دانشگاه-پیام-نور.pdf
irantahsil139 vues
شهریه-دانشگاه-پیام-نور.pdf par irantahsil1
شهریه-دانشگاه-پیام-نور.pdfشهریه-دانشگاه-پیام-نور.pdf
شهریه-دانشگاه-پیام-نور.pdf
irantahsil111 vues
آیا-آزمون-بانک-سخت-است؟.pdf par irantahsil1
آیا-آزمون-بانک-سخت-است؟.pdfآیا-آزمون-بانک-سخت-است؟.pdf
آیا-آزمون-بانک-سخت-است؟.pdf
irantahsil14 vues

شرایط-آزمون-نظام-مهندسی.pdf

 • 1. ‫دارای‬ ‫باید‬ ‫دارند‬ ‫را‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫قصد‬ ‫که‬ ‫متقاضیانی‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫شرایط‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫رشته‬ ‫در‬ ‫باشند‬ ‫دارا‬ ‫را‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫اعالم‬ ‫سازمان‬ ‫این‬ ‫طرف‬ . ‫پروانه‬ ،‫شوند‬ ‫قبولی‬ ‫نمره‬ ‫اخذ‬ ‫به‬ ‫موفق‬ ‫که‬ ‫کنندگانی‬ ‫شرکت‬ ‫به‬ ،‫ترتیب‬ ‫بدین‬ ‫مغایرتی‬ ‫آزمون‬ ‫از‬ ‫مرحله‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫شرایط‬ ‫و‬ ‫متقاضی‬ ‫فردی‬ ‫مشخصات‬ ‫بین‬ ‫اگر‬ .‫گردد‬ ‫می‬ ‫اعطا‬ ‫اشتغال‬ ‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫لغو‬ ‫سازمان‬ ‫طرف‬ ‫از‬ ‫او‬ ‫قبولی‬ ،‫شود‬ ‫دیده‬ . ‫مو‬ ‫این‬ ‫باالی‬ ‫حساسیت‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫بنابراین‬ ‫با‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫شرایط‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫کامل‬ ‫اطالعات‬ ‫کسب‬ ‫سهولت‬ ‫برای‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ،‫ارد‬ ‫باشید‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫تحصیل‬ ‫ایران‬ ‫مشاوران‬ . ‫است؟‬ ‫ها‬ ‫رشته‬ ‫کدام‬ ‫به‬ ‫مختص‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫حرفه‬ ‫فعالیت‬ ‫پروانه‬ ‫اخذ‬ ‫و‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫عضویت‬ ‫برای‬ ‫کاردان‬ ‫و‬ ‫تجربی‬ ‫معماران‬ ،‫مهندسان‬ ،‫ای‬ ‫فنی‬ ‫های‬ ‫تعیین‬ ‫ضوابط‬ ‫و‬ ‫شرایط‬ ‫باید‬ ‫ساختمان‬ ‫شده‬ ،‫همچنین‬ .‫کنند‬ ‫رعایت‬ ‫را‬ ‫شهرسازی‬ ‫و‬ ‫راه‬ ‫وزارت‬ ‫ساختمان‬ ‫و‬ ‫مسکن‬ ‫معاونت‬ ‫توسط‬ ‫شرکت‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫کنندگان‬ ۱۴۰۲ ‫قوا‬ ‫باید‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫قوانین‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫برخی‬ .‫کنند‬ ‫رعایت‬ ‫و‬ ‫مطالعه‬ ‫را‬ ‫آزمون‬ ‫نین‬ ‫شده‬ ‫تعریف‬ ‫حرفه‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫اختصاصی‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫اختصاصی‬ ‫و‬ ‫عمومی‬ ‫ضوابط‬ ‫و‬ ‫شرایط‬ ،‫مقاله‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫اند‬ ۱۴۰۲ ‫کاردان‬ ‫و‬ ‫تجربی‬ ‫معماران‬ ،‫مهندسان‬ ‫برای‬ ‫ارائه‬ ‫ساختمان‬ ‫فنی‬ ‫های‬ ‫شده‬ ‫است‬ . ‫ه‬ ‫شهرسازی‬ ‫و‬ ‫وزارت‬ ‫سازمان‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫کنندگان‬ ‫شرکت‬ ‫تا‬ ،‫کند‬ ‫می‬ ‫برگزار‬ ‫مهندسی‬ ‫رشته‬ ‫چند‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫آزمونی‬ ‫ساله‬ ‫ر‬ ‫تحصیلی‬ ‫مدرک‬ ‫داشتن‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫شرایط‬ ‫جمله‬ ‫از‬ .‫شوند‬ ‫مهندسی‬ ‫حرفه‬ ‫وارد‬ ‫رسمی‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫بتوانند‬ ‫قبولی‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫برگزار‬ ‫زیر‬ ‫گانه‬ ‫هفت‬ ‫های‬ ‫رشته‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مربوطه‬ : ✅ ‫(نظا‬ ‫عمران‬ ‫رشته‬ )‫محاسبات‬ ‫و‬ ‫اجرا‬ ،‫رت‬ ✅ )‫طراحی‬ ‫و‬ ‫اجرا‬ ،‫(نظارت‬ ‫معماری‬ ‫رشته‬ ✅ ‫نظارت‬ ‫مکانیکی‬ ( ‫مکانیکی‬ ‫تأسیسات‬ ‫رشته‬ – )‫طراحی‬ ‫مکانیکی‬ ‫تأسیسات‬ ✅ ‫نظارت‬ ‫برقی‬ ‫تأسیسات‬ ( ‫برقی‬ ‫تأسیسات‬ ‫رشته‬ – )‫طراحی‬ ‫برقی‬ ‫تأسیسات‬ ✅ ‫ترافیک‬ ‫مهندسی‬
 • 2. ✅ ‫برداری‬ ‫نقشه‬ ‫مهندسی‬ ✅ ‫شهرسازی‬ ‫مهندسی‬ ‫این‬ ‫برگزاری‬ ‫از‬ ‫هدف‬ ‫و‬ ‫داشته‬ ‫را‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫شرایط‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫افرادی‬ ‫به‬ ‫اشتغال‬ ‫پروانه‬ ‫اعطای‬ ‫آزمون‬ ‫اقدام‬ ‫شرکت‬ ‫یا‬ ‫دفتر‬ ‫تأسیس‬ ‫برای‬ ‫خود‬ ‫سکونت‬ ‫محل‬ ‫استان‬ ‫در‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫شدگان‬ ‫پذیرفته‬ .‫کنند‬ ‫می‬ ‫کسب‬ ‫را‬ ‫نصاب‬ ‫حد‬ ‫نمره‬ ‫نمایند‬ . ‫ساخ‬ ‫ملی‬ ‫مقررات‬ ‫دفتر‬ ‫توسط‬ ،‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫گفتنی‬ ‫زیر‬ ‫است‬ ‫شهرسازی‬ ‫و‬ ‫راه‬ ‫وزارت‬ ‫مجموعه‬ ‫زیر‬ ‫که‬ ‫تمان‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫صحبت‬ ‫ضروری‬ ‫شرایط‬ ‫همه‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫تفصیل‬ ‫به‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫برگزار‬ ‫سنجش‬ ‫سازمان‬ ‫نظر‬ . ‫از‬ ‫اطالع‬ ‫برای‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫زنی‬ ‫تست‬ ‫روش‬ ‫نمایید‬ ‫کلیک‬ ‫مربوطه‬ ‫لینک‬ ‫روی‬ ‫بر‬ . ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫شرایط‬ ‫مهند‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫متقاضیان‬ ‫پذیرش‬ ‫برای‬ ‫شهرسازی‬ ‫و‬ ‫راه‬ ‫وزارت‬ ‫برخورداری‬ ‫که‬ ،‫است‬ ‫کرده‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫را‬ ‫شرایطی‬ ‫سی‬ ‫است‬ ‫آمده‬ ‫راهنما‬ ‫دفترچه‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫ذکر‬ ‫شرایط‬ ‫مهمترین‬ ‫زیر‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫الزامی‬ ‫آنها‬ ‫از‬ . ✅ ‫آقایان‬ ‫برای‬ )‫موقت‬ ‫یا‬ ‫دائم‬ ( ‫معافیت‬ ‫یا‬ ‫خدمت‬ ‫پایان‬ ‫کارت‬ ‫داشتن‬ ✅ ‫بایستی‬ ،‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫جسمی‬ ‫معلولیت‬ ‫یا‬ ‫بوده‬ ‫بینا‬ ‫کم‬ ،‫شنوا‬ ‫کم‬ ‫داوطلبی‬ ‫چنانچه‬ ‫و‬ ‫مهر‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫برای‬ ‫تا‬ ً‫ا‬‫نهایت‬ ،‫شهریور‬ 31 ‫از‬ ‫تا‬ ‫دهد‬ ‫ارائه‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫بهزیستی‬ ‫پرونده‬ ‫و‬ ‫نمایند‬ ‫مراجعه‬ ‫خود‬ ‫استان‬ ‫شهرسازی‬ ‫و‬ ‫راه‬ ‫اداره‬ ‫به‬ ‫تیرماه‬ ‫گردد‬ ‫برخوردار‬ ‫شده‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫تسهیالت‬ . ✅ ‫و‬ ‫تحقیقات‬ ،‫علوم‬ ‫وزارت‬ ‫تایید‬ ‫مورد‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫قبول‬ ‫قابل‬ ‫تحصیلی‬ ‫مدارک‬ ‫تنها‬ ‫باشند‬ ‫فناوری‬ . ✅ ‫های‬ ‫رشته‬ ‫برداری‬ ‫نقشه‬ ‫و‬ ،‫معماری‬ ،‫شهرسازی‬ ،‫ترافیک‬ ،‫برقی‬ ‫تأسیسات‬ ،‫مکانیکی‬ ‫تأسیسات‬ ،‫عمران‬ ‫های‬ ‫رشته‬ ‫باشند‬ ‫می‬ ‫آزمون‬ ‫این‬ ‫اصلی‬ .
 • 3. ✅ ‫یا‬ ‫و‬ ‫ارشد‬ ‫کارشناسی‬ ،‫اصلی‬ ‫های‬ ‫رشته‬ ‫با‬ ‫متفاوت‬ ‫کارشناسی‬ ،‫ناپیوسته‬ ‫کارشناسی‬ ‫مدارک‬ ‫دارای‬ ‫متقاضی‬ ‫چنانچه‬ ‫رش‬ ‫جزء‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫دکتری‬ ‫نماید‬ ‫مراجعه‬ ‫خود‬ ‫سکونت‬ ‫محل‬ ‫کل‬ ‫اداره‬ ‫به‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫بایستی‬ ،‫نیست‬ ‫اصلی‬ ‫کارشناسی‬ ‫های‬ ‫ته‬ ‫شود‬ ‫مطمئن‬ ‫اشتغال‬ ‫پروانه‬ ‫دریافت‬ ‫امکان‬ ‫از‬ ‫تا‬ . ✅ ‫سامانه‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫اینترنتی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫فقط‬ ‫آزمون‬ ‫برای‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ inbr.ir ‫شود‬ ‫می‬ ‫انجام‬ . ✅ ‫معماری‬ ‫رشته‬ ‫از‬ ‫غیر‬ ‫به‬ - ‫آزمون‬ ‫تمامی‬ ،‫طراحی‬ ‫گردد‬ ‫می‬ ‫برگزار‬ ‫تستی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫ها‬ . ✅ ‫بتوانند‬ ‫باید‬ ‫پذیرش‬ ‫برای‬ ،‫صالحیت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫رشته‬ ‫همه‬ ‫در‬ ‫فنی‬ ‫های‬ ‫کاردان‬ ‫و‬ ‫مهندسان‬ ‫حرفه‬ ‫به‬ ‫ورودی‬ ‫آزمون‬ ‫داوطلبان‬ ‫حداقل‬ 50 ‫نمایند‬ ‫کسب‬ ‫را‬ ‫آزمون‬ ‫نمره‬ ‫درصد‬ . ✅ ‫پایه‬ ‫تجربی‬ ‫معماری‬ ‫آزمون‬ ‫داوطلبان‬ ‫پذیرش‬ 3 ‫نمره‬ ‫حداقل‬ ‫باید‬ 50 ‫دو‬ ‫پایه‬ ،% 55 ‫و‬ ،% ‫یک‬ ‫پایه‬ 60 ‫را‬ ‫درصد‬ % ‫کنند‬ ‫کسب‬ . ✅ ‫و‬ ‫تجربی‬ ‫معماران‬ ،‫مهندسان‬ ‫حرفه‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫های‬ ‫صالحیت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫رشته‬ ‫همه‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫پذیرفته‬ ‫افراد‬ ‫مدرک‬ ‫اعتبار‬ ،‫فنی‬ ‫های‬ ‫کاردان‬ 3 ‫خواهدبود‬ ‫سال‬ . ✅ ‫ها‬ ‫رشته‬ ‫سایر‬ ‫همانند‬ ‫بایستی‬ )‫طراحی‬ ( ‫معماری‬ ‫رشته‬ ‫متقاضیان‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫هزینه‬ ‫بپردازند‬ ‫را‬ . ‫دریافت‬ ‫برای‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫منابع‬ ‫کنید‬ ‫کلیک‬ ‫مربوطه‬ ‫لینک‬ ‫روی‬ ‫بر‬ . ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫برای‬ ‫کار‬ ‫سابقه‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫نکاتی‬ ‫مهندس‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫شرایط‬ ‫مهمترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫نحوه‬ ‫با‬ ‫باید‬ ‫افراد‬ ‫این‬ .‫دارد‬ ‫اختصاص‬ ‫داوطلبان‬ ‫کار‬ ‫سابقه‬ ‫به‬ ‫ی‬ ‫می‬ ‫بندی‬ ‫تقسیم‬ ‫تجربی‬ ‫معماران‬ ‫و‬ ‫ایی‬ ‫حرفه‬ ‫کار‬ ‫سابقه‬ ‫قسمت‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫بخش‬ ‫این‬ .‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫آشنایی‬ ‫کار‬ ‫سابقه‬ ‫میزان‬ ‫محاسبه‬ ‫شود‬ .
 • 4. ⏪ ‫است‬ ‫زیر‬ ‫شرح‬ ‫به‬ ‫کنندگان‬ ‫شرکت‬ ‫برای‬ ‫الزم‬ ‫ایی‬ ‫حرفه‬ ‫کار‬ ‫سابقه‬ ‫حداقل‬ : ‫سابق‬ ‫حداقل‬ ‫کنندگان‬ ‫شرکت‬ ‫برای‬ ‫الزم‬ ‫ایی‬ ‫حرفه‬ ‫کار‬ ‫ه‬ ‫حداقل‬ ‫با‬ ‫کارشناسی‬ 3 ‫سال‬ ‫حداقل‬ ‫با‬ ‫ارشد‬ ‫کارشناسی‬ 2 ‫سال‬ ‫حداقل‬ ‫با‬ ‫دکتری‬ 1 ‫سال‬ ⏪ ‫است‬ ‫زیر‬ ‫شرح‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫کاردانی‬ ‫مدرک‬ ‫دارنده‬ ‫متقاضیان‬ ‫فنی‬ ‫های‬ ‫کاردان‬ ‫ایی‬ ‫حرفه‬ ‫کار‬ ‫سابقه‬ ‫حداقل‬ : ‫کاردان‬ ‫ایی‬ ‫حرفه‬ ‫کار‬ ‫سابقه‬ ‫حداقل‬ ‫حداقل‬ ‫با‬ ‫علوم‬ ‫وزارت‬ ‫تایید‬ ‫مورد‬ ‫کاردانی‬ 5 ‫سال‬ ‫حداقل‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫خانه‬ ‫وزارت‬ ‫سایر‬ ‫تایید‬ ‫مورد‬ ‫کاردانی‬ 6 ‫سال‬ ‫از‬ ،‫باشد‬ ‫رشته‬ ‫هم‬ ‫آزمون‬ ‫رشته‬ ‫با‬ ‫چنانچه‬ ‫کاردانی‬ ‫سوابق‬ ،)‫محاسباتی‬ ( ‫عمران‬ ‫و‬ )‫طراحی‬ ( ‫معماری‬ ‫های‬ ‫رشته‬ ‫جز‬ ‫به‬ ‫سنوا‬ ‫به‬ ‫سال‬ ‫دو‬ ‫حداکثر‬ ‫و‬ ‫کامل‬ ‫سال‬ ‫یک‬ ‫سال‬ ‫پنج‬ ‫هر‬ ،‫مهندسی‬ ‫مدرک‬ ‫اخذ‬ ‫تاریخ‬ ‫تا‬ ‫کاردانی‬ ‫مدرک‬ ‫اخذ‬ ‫زمان‬ ‫مهندسی‬ ‫ت‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫اضافه‬ . ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫برای‬ ‫کار‬ ‫سابقه‬ ‫و‬ ‫سنی‬ ‫شرایط‬ ۱۴۰۲ ⏪ ‫هستند‬ ‫زیر‬ ‫شرح‬ ‫به‬ ‫معماری‬ ‫ایی‬ ‫حرفه‬ ‫صالحیت‬ ‫سنوات‬ ‫محاسبه‬ ‫نحوه‬ ‫و‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫مدارک‬ .
 • 5. ‫پروانه‬ ‫اشتغال‬ ‫سابقه‬ ‫حداقل‬ ‫سنی‬ ‫شرایط‬ ‫حداقل‬ ‫مدرک‬ ‫پایه‬ 3 8 ‫سال‬ 26 ‫سال‬ ‫موارد‬ ‫سایر‬ ‫پایه‬ 2 13 ‫سال‬ 31 ‫سال‬ ‫موارد‬ ‫سایر‬ ‫پایه‬ 1 19 ‫سال‬ 37 ‫سال‬ ‫موارد‬ ‫سایر‬ ‫پایه‬ 3 7 ‫سال‬ 25 ‫سال‬ ‫فنی‬ ‫دیپلم‬ ‫پایه‬ 2 12 ‫سال‬ 30 ‫سال‬ ‫فنی‬ ‫دیپلم‬ ‫پایه‬ 1 18 ‫سال‬ 36 ‫سال‬ ‫فنی‬ ‫دیپلم‬ ‫دریافت‬ ‫جهت‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫سواالت‬ ‫کلید‬ ‫و‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫سواالت‬ ‫بندی‬ ‫بودجه‬ ‫کنید‬ ‫کلیک‬ ‫مربوطه‬ ‫لینک‬ ‫روی‬ ‫بر‬ . ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫برای‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫تحصیلی‬ ‫مدارک‬ ✅ ‫موارد‬ ‫سایر‬ ‫یا‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫دیپلم‬ ‫مدرک‬ :‫تجربی‬ ‫معماران‬ ‫حرفه‬ ✅ ‫باشد‬ ‫رسیده‬ ‫علوم‬ ‫وزارت‬ ‫تائید‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫کارشناسی‬ ‫مدرک‬ ‫حداقل‬ :‫مهندسان‬ ‫حرفه‬ . ✅ ‫دکتری‬ ‫یا‬ ‫ارشد‬ ‫کارشناسی‬ ‫مدرک‬ :‫نگهبان‬ ‫سازه‬ ‫و‬ ‫پی‬ ،‫گود‬ ‫اجرای‬ ‫و‬ ‫طرح‬ ‫صالحیت‬ ‫یا‬ ‫سازه‬ ‫گرایش‬ ‫عمران‬ ‫رشته‬ ‫زلزله‬ ✅ ‫باشد‬ ‫رسیده‬ ‫ها‬ ‫خانه‬ ‫وزارت‬ ‫سایر‬ ‫یا‬ ‫علوم‬ ‫وزارت‬ ‫تائید‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫کاردانی‬ ‫مدرک‬ :‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫های‬ ‫کاردان‬ ‫حرفه‬ .
 • 6. ✅ ‫گرایش‬ ‫عمران‬ ‫رشته‬ ‫دکتری‬ ‫یا‬ ‫ارشد‬ ‫کارشناسی‬ ‫مدرک‬ :‫عمران‬ ‫رشته‬ ‫بهسازی‬ ‫اجرای‬ ‫و‬ ‫طرح‬ ،‫ارزیابی‬ ‫صالحیت‬ ‫پی‬ ‫و‬ ‫خاک‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫است؟‬ ‫زمانی‬ ‫چه‬ ‫آزمون‬ ‫از‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫دقیق‬ ‫زمان‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫برگزار‬ ‫سال‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫ماهه‬ ‫شش‬ ‫فواصل‬ ‫در‬ ‫معمول‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫های‬ ‫آزمون‬ ‫گردد‬ ‫می‬ ‫اعالم‬ ‫ها‬ ‫آزمون‬ ‫این‬ ‫کننده‬ ‫برگزار‬ ‫مجری‬ ‫توسط‬ ‫بهمن‬ ‫و‬ ‫مهر‬ ‫های‬ . ‫مورخ‬ ‫جمعه‬ ‫و‬ ‫پنجشنبه‬ ‫روزهای‬ ‫در‬ ‫اول‬ ‫نوبت‬ ‫آزمون‬ 3 ‫و‬ 4 ‫مهرماه‬ 99 ‫ا‬ .‫شد‬ ‫اجرا‬ ( ‫معماری‬ ‫رشته‬ ‫که‬ ‫آنجا‬ ‫از‬ ‫لبته‬ ‫در‬ ‫داوطلبان‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫برگزار‬ ‫جداگانه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫ساله‬ ‫هر‬ )‫طراحی‬ ‫صالحیت‬ 6 ‫یافتند‬ ‫حضور‬ ‫جلسه‬ ‫در‬ ‫شهریور‬ . ‫چهارشنبه‬ ‫روز‬ ‫از‬ ،‫داشتند‬ ‫را‬ ‫اول‬ ‫نیمسال‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫شرایط‬ ‫که‬ ‫افرادی‬ 12 ‫جمعه‬ ‫روز‬ ‫تا‬ ‫الی‬ ‫ماه‬ ‫مرداد‬ 21 ‫مرداد‬ 98 ‫ن‬ ‫ثبت‬ ‫برای‬ ‫برای‬ ،‫نشدند‬ ‫نویسی‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫موفق‬ ‫که‬ ‫افرادی‬ ‫تا‬ ‫شد‬ ‫تمدید‬ ‫نیز‬ ‫روز‬ ‫چند‬ ‫زمان‬ ‫این‬ ‫البته‬ .‫کردند‬ ‫اقدام‬ ‫ام‬ ‫نمایند‬ ‫اقدام‬ ‫مدارک‬ ‫تکمیل‬ . ‫ها‬ ‫رشته‬ ‫تمامی‬ ‫متقاضیان‬ ‫برای‬ ‫تاریخ‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫انجام‬ ‫قابل‬ ‫ماه‬ ‫دی‬ ‫اوایل‬ ‫در‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫معمول‬ ‫طور‬ ‫به‬ ،‫دوم‬ ‫نیمسال‬ ‫برای‬ ‫است‬ ‫یکسان‬ . ‫خواهید‬ ‫می‬ ‫چنانچه‬ ‫با‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ،‫شوید‬ ‫مطلع‬ ‫برگزاری‬ ‫تاریخ‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫شرایط‬ ‫و‬ ‫زمان‬ ‫از‬ ‫بگیرید‬ ‫تماس‬ ‫تحصیل‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫مشاوران‬ . ‫دریافت‬ ‫نحوه‬ ‫از‬ ‫اطالع‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫جلسه‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫کارت‬ ‫باشید‬ ‫همراه‬ ‫تحصیل‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫با‬ . ‫در‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫مراحل‬ ‫مهندسی‬ ‫حرفه‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫آزمون‬ ‫سامانه‬ ‫آزمو‬ ‫سامانه‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫شرایط‬ ‫و‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫زمان‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫اخبار‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫اطالعایه‬ ‫تمامی‬ ،‫مهندسی‬ ‫حرفه‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫ن‬ ‫رمند‬ .‫شوند‬ ‫سامانه‬ ‫این‬ ‫وارد‬ ‫باید‬ ،‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫این‬ ‫ایه‬ ‫دستیابی‬ ‫برای‬ ‫افراد‬ ‫و‬ ‫نماید‬ ‫می‬ ‫بیان‬ ‫را‬ ‫مهندسی‬ ‫حرفه‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫آزمون‬ ‫سامانه‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫است‬ ‫زیر‬ ‫شرح‬ ‫به‬ : ‫اینترنتی‬ ‫نشانی‬ ‫به‬ ‫ساختمان‬ ‫و‬ ‫مسکن‬ ‫معاونت‬ ،‫شهرسازی‬ ‫و‬ ‫راه‬ ‫وزارت‬ ‫سامانه‬ ‫وارد‬ ‫ابتدا‬ inbr.ir ‫شوید‬ . ‫سامانه‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫سپس‬ ‫نمایید‬ ‫کلیک‬ ‫حرفه‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫آزمون‬ ‫های‬ . ‫وارد‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫خواسته‬ ‫اطالعات‬ ،‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫گزینه‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫کلیک‬ ‫با‬ ‫یتوانید‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫مشاهده‬ ‫را‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫لینک‬ ‫شما‬ ‫قسمت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫نمایید‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫و‬ .
 • 7. ‫شرایط‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫عضویت‬ ۱۴۰۲ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫در‬ ‫عضویت‬ ‫برای‬ ۱۴۰۲ ‫رشته‬ ‫در‬ ‫لیسانس‬ ‫مدرک‬ ‫دارای‬ ‫حداقل‬ ‫باید‬ ‫متقاضیان‬ ، ‫مه‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫های‬ .‫باشند‬ ‫ندسی‬ ‫می‬ ،‫مدرک‬ ‫دریافت‬ ‫از‬ ‫سال‬ ‫سه‬ ‫گذشت‬ ‫و‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫قبولی‬ ‫و‬ ‫عضویت‬ ‫کارت‬ ‫دریافت‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫پروانه‬ ‫توانند‬ ‫کنند‬ ‫دریافت‬ ‫را‬ ‫مهندسی‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫اشتغال‬ . ‫هزینه‬ ‫و‬ ‫مراجعه‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫سازمان‬ ‫به‬ ‫شناسنامه‬ ‫و‬ ‫تحصیلی‬ ‫مدرک‬ ‫فتوکپی‬ ،‫عکس‬ ‫مثل‬ ‫مدارکی‬ ‫با‬ ‫باید‬ ،‫عضویت‬ ‫برای‬ ‫عضو‬ ‫کنند‬ ‫پرداخت‬ ‫را‬ ‫یت‬ . ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫منابع‬ ۱۴۰۲ ‫جمع‬ ‫در‬ ‫توانایی‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫تنها‬ ‫جاری‬ ‫سال‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫برای‬ ‫متقاضیان‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫و‬ ‫معتبر‬ ‫منابع‬ ‫آوری‬ ‫می‬ ،‫خود‬ ‫تحصیلی‬ ‫رشته‬ ‫سوا‬ ،‫منابع‬ ‫بهترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مسلم‬ ‫این‬ .‫یابند‬ ‫دست‬ ‫آزمون‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫موفقیت‬ ‫به‬ ‫توانند‬ ‫الت‬ ‫آزمون‬ ‫است‬ ‫گذشته‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫های‬ . ‫رشته‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫مطالعاتی‬ ‫منابع‬ ،‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫آغاز‬ ‫با‬ ،‫ساله‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫اشاره‬ ‫باید‬ ،‫مکانیک‬ ،‫عمران‬ ‫های‬ ‫و‬ ‫مسکن‬ ‫معاونت‬ ‫و‬ ‫شهرسازی‬ ‫و‬ ‫راه‬ ‫وزرارت‬ ‫توسط‬ ،‫معماری‬ ‫و‬ ‫ترافیک‬ ،‫برداری‬ ‫نقشه‬ ،‫شهرسازی‬ ،‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫وب‬ ‫در‬ ‫ساختمان‬ ‫سایت‬ inbr. ir ‫می‬ ‫قرار‬ ‫متقاضیان‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫گیرد‬ . ‫همان‬ ‫روش‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ،‫شد‬ ‫اشاره‬ ‫که‬ ‫طور‬ ‫آزمون‬ ‫سواالت‬ ‫نمونه‬ ‫مطالعه‬ ،‫آزمون‬ ‫برای‬ ‫آمادگی‬ ‫برای‬ ‫موثر‬ ‫های‬ .‫است‬ ‫گذشته‬ ‫های‬ ‫مجموعه‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫آزمون‬ ‫سواالت‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫می‬ ،‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫های‬ ‫و‬ ‫منابع‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫درسترسی‬ ‫برای‬ .‫شود‬ ‫واقع‬ ‫مفید‬ ‫بسیار‬ ‫تواند‬ ‫مشاورین‬ ‫با‬ ‫آزمون‬ ‫این‬ ‫قبولی‬ ‫برای‬ ‫مشاوره‬ ‫شماره‬ ‫با‬ ‫تحصیل‬ ‫ایران‬ 9099075307 ‫باشید‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ . ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫دفترچه‬ ‫محتوای‬ ‫دستورالعمل‬ ‫دفترچه‬ ،‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫بار‬ ‫هر‬ ‫در‬ ،‫شوند‬ ‫مطلع‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫شرایط‬ ‫از‬ ‫عزیز‬ ‫متقاضیان‬ ‫اینکه‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ،‫مهندسان‬ ‫حرفه‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫های‬ ‫آزمون‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ inbr.ir ‫شود‬ ‫می‬ ‫منتشر‬ . ‫از‬ ‫دفترچه‬ ‫این‬ 4 ‫اجرا‬ ‫دستورالعمل‬ ‫و‬ ،‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫راهنمای‬ ،‫تعاریف‬ ،‫مقدمه‬ ‫بخش‬ ‫برخی‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫تعاریف‬ ‫بخش‬ .‫است‬ ‫آمده‬ ‫یی‬ ‫شوند‬ ‫آشنا‬ ‫مفاهیم‬ ‫با‬ ‫داوطلبان‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫داده‬ ‫توضیح‬ ‫اصطالحات‬ ‫از‬ . ‫داده‬ ‫توضیح‬ ‫زیر‬ ‫شرح‬ ‫به‬ ‫دیگر‬ ‫مورد‬ ‫چند‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫شرایط‬ ‫همچون‬ ‫مواردی‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ،‫ثبت‬ ‫راهنمای‬ ‫قسمت‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫شده‬ :
 • 8. 1 . ‫تحصیلی‬ ‫مدرک‬ 2 . ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫برای‬ ‫کار‬ ‫سابقه‬ 3 . ‫تجربی‬ ‫معماران‬ ‫کار‬ ‫سایقه‬ 4 . ‫ها‬ ‫آزمون‬ ‫قبولی‬ ‫اعتبار‬ 5 . ‫صالحیت‬ 6 . ‫ها‬ ‫آن‬ ‫برگزاری‬ ‫شکل‬ ‫و‬ ‫آزمون‬ ‫های‬ ‫بخش‬ 7 . ‫آزمون‬ ‫گزاری‬ ‫بر‬ ‫نحوه‬ ‫و‬ ‫تاریخ‬ 8 . ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫مراحل‬ ‫و‬ ‫نحوه‬ 9 . ‫تخلفات‬ ‫به‬ ‫رسیدگی‬ 10 . ‫تجربی‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫اشتغال‬ ‫پروانه‬ ‫دارای‬ ‫تجربی‬ ‫معماران‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫نکات‬ ‫خ‬ ‫باب‬ ‫در‬ ‫توضیحاتی‬ ‫نیز‬ ‫العمل‬ ‫دستور‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫شرایط‬ ‫سایر‬ ‫و‬ ‫آزمون‬ ‫زمانبندی‬ ‫و‬ ‫اجرایی‬ ‫مراحل‬ ‫الصه‬ ‫مطالعه‬ ‫دقت‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫دفترچه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫قید‬ ‫موارد‬ ً‫ا‬‫حتم‬ ،‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫توصیه‬ .‫است‬ ‫گشته‬ ‫ذکر‬ ‫نکاتی‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫فرمایید‬ . ‫مقاله‬ ‫صوتی‬ ‫پادکست‬ [audio mp3="https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2021/05/87.mp3"][/audio] ‫مطلب‬ ‫خالصه‬ ‫به‬ ‫اصلی‬ ‫رشته‬ ‫هفت‬ ‫در‬ ‫سالیانه‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫برگزاری‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫منظم‬ ‫طور‬ ‫این‬ ‫برگزاری‬ ‫از‬ ‫اصلی‬ ‫هدف‬ .‫شود‬ ‫شرکت‬ ‫تاسیس‬ ‫جهت‬ ‫مهندسان‬ ‫به‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫اشتغال‬ ‫پروانه‬ ‫ارائه‬ ،‫آزمون‬ ‫برگزار‬ ‫سالیانه‬ ‫آزمون‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫مهندسی‬ ‫دفاتر‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫می‬ ‫گرد‬ ‫می‬ ‫برگزار‬ ‫یکدیگر‬ ‫از‬ ‫ماه‬ ‫شش‬ ‫حدود‬ ‫زمانی‬ ‫فاصله‬ ‫با‬ ‫بار‬ ‫دو‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫شرایط‬ ‫که‬ ‫داوطلبانی‬ .‫شود‬ ‫سال‬ ‫مهندسی‬ ۱۴۰۲ ‫وب‬ ‫به‬ ‫مقرر‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫باید‬ ،‫هستند‬ ‫دارا‬ ‫را‬ ‫سایت‬ inbr. ir ‫نمایند‬ ‫ثبت‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫اطالعات‬ ‫و‬ ‫مراجعه‬ ‫پرد‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫شرایط‬ ‫به‬ ‫مقاله‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫برای‬ ‫کار‬ ‫سابقه‬ ‫و‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫شرایط‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫توضیحاتی‬ ‫و‬ ‫اختیم‬ ‫دادیم‬ ‫ارائه‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ . ‫جمله‬ ‫از‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫اطالعات‬ ‫همه‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ،‫دارید‬ ‫را‬ ‫آزمون‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫قصد‬ ‫نیز‬ ‫شما‬ ‫چنانچه‬ ‫ب‬ ‫ما‬ ‫مشاورین‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫شرکت‬ ‫مراحل‬ ‫تمامی‬ ‫انجام‬ ‫و‬ ‫مطالعه‬ ‫مشاوره‬ ،‫ها‬ ‫پاسخ‬ ،‫سواالت‬ ‫طراحی‬ ‫نحوه‬ ‫شماره‬ ‫ا‬ 9099075307 ‫شوید‬ ‫جویا‬ .
 • 9. ‫نمایید‬ ‫کلیک‬ ‫لینک‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫مقاله‬ ‫اف‬ ‫دی‬ ‫پی‬ ‫دانلود‬ ‫برای‬ .