تاثیر-معدل-در-کنکور-فنی-و-حرفه-ای.pdf

افرادی که مایل به شرکت در آزمون فنی حرفه ای هستند، باید از میزان تاثیر معدل در کنکور فنی و حرفه ای آگاهی لازم را داشته باشند. تمامی دانشگاه های فنی و حرفه ای هر ساله از طریق برگزاری کنکور و براساس سوابق تحصیلی، دانشجو می پذیرند. در روش بدون کنکور، داوطلبانی که معدل بالاتری دارند، امتیاز بیشتری برای قبولی به دست می آورند. https://B2n.ir/q13112

‫تاثیر‬
‫معدل‬
‫در‬
‫کنکور‬
‫فنی‬
‫و‬
‫حرفه‬
‫ای‬
‫می‬ ‫دانشجو‬ ،‫تحصیلی‬ ‫سوابق‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫کنکور‬ ‫برگزاری‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫ساله‬ ‫هر‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫های‬ ‫دانشگاه‬ ‫تمامی‬
.‫آورند‬ ‫می‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫قبولی‬ ‫برای‬ ‫بیشتری‬ ‫امتیاز‬ ،‫دارند‬ ‫باالتری‬ ‫معدل‬ ‫که‬ ‫داوطلبانی‬ ،‫کنکور‬ ‫بدون‬ ‫روش‬ ‫در‬ .‫پذیرند‬
‫مور‬ ‫رتبه‬ ‫که‬ ‫افرادی‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫بسزایی‬ ‫تاثیر‬ ‫معدل‬ ‫نیز‬ ‫دوم‬ ‫روش‬ ‫در‬
‫سوابق‬ ‫و‬ ‫معدل‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ،‫کنند‬ ‫می‬ ‫کسب‬ ‫را‬ ‫قبول‬ ‫د‬
‫زیاد‬ ‫بسیار‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫کنکور‬ ‫در‬ ‫معدل‬ ‫تاثیر‬ ‫که‬ ‫گفت‬ ‫توان‬ ‫می‬ ،‫لذا‬ .‫گیرند‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫بررسی‬ ‫مورد‬ ‫نیز‬ ‫تحصیلی‬
‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫باالیی‬ ‫معدل‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫تالش‬ ‫باید‬ ‫ها‬ ‫دانشگاه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫قبولی‬ ‫برای‬ ‫افراد‬ ‫و‬ ‫است‬
.
‫اطالعیه‬
:
‫ح‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫دانشگاه‬
‫ای‬ ‫رفه‬
‫از‬
‫دو‬
‫طریق‬
‫پذیرش‬
‫با‬
‫آزمون‬
‫و‬
‫پذیرش‬
‫صرفا‬
‫بر‬
‫اساس‬
‫سوابق‬
‫تحصیلی‬
‫دانشجو‬
‫می‬
‫پذیرد‬
.
‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫کنکور‬ ‫با‬ ‫آشنایی‬
‫این‬ ‫خود‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ،‫کنیم‬ ‫آشنا‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫کنکور‬ ‫در‬ ‫معدل‬ ‫تاثیر‬ ‫را‬ ‫عزیزان‬ ‫شما‬ ‫بخواهیم‬ ‫که‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫پیش‬
‫شوید‬ ‫آشنا‬ ‫آزمون‬
.
‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫فنی‬ ‫کنکور‬
‫های‬ ‫رشته‬ ‫ناپیوسته‬ ‫و‬ ‫پیوسته‬ ‫کاردانی‬ ‫مقطع‬ ‫در‬ ‫دانشجو‬ ‫پذیرش‬ ‫منظور‬ ‫به‬
‫که‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫یاد‬ ‫به‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫برگزار‬ ‫انتفاعی‬ ‫غیر‬ ‫و‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫فنی‬ ‫های‬ ‫دانشکده‬ ،‫سراسری‬ ‫های‬ ‫دانشگاه‬ ‫فنی‬
‫آن‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫نحوه‬ ‫و‬ ‫زمان‬ ،‫دلیل‬ ‫همین‬ ‫به‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫متفاوت‬ ‫بسیار‬ ‫سراسری‬ ‫کنکور‬ ‫با‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫فنی‬ ‫کنکور‬
‫با‬ ‫نیز‬ ‫ها‬
‫کنند‬ ‫می‬ ‫فرق‬ ‫یکدیگر‬
.
،‫کاردانش‬ ،‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫فنی‬ ‫های‬ ‫رشته‬ ‫جدید‬ ‫نظام‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫قدیم‬ ‫نظام‬ ‫دیپلم‬ ‫مدرک‬ ‫که‬ ‫داوطلبانی‬
‫توانند‬ ‫می‬ ،‫دارند‬ ‫را‬ ‫نظری‬ ‫های‬ ‫رشته‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫هنرستان‬
‫در‬
‫یکی‬
‫از‬
‫رشته‬
‫های‬
‫کاردانی‬
‫فنی‬
‫نام‬
‫نویسی‬
‫کنند‬
.
‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫کنکور‬ ‫بر‬ ‫معدل‬ ‫تاثیر‬ ‫بررسی‬
‫طور‬ ‫همان‬
‫درس‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫های‬ ‫دانشگاه‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫دارند‬ ‫تصمیم‬ ‫که‬ ‫افرادی‬ ‫تمامی‬ ،‫کردیم‬ ‫بیان‬ ‫ابتدا‬ ‫در‬ ‫که‬
‫شرکت‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫کنکور‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫دارند‬ ‫تصمیم‬ ‫که‬ ‫افرادی‬ ‫چه‬ ،‫واقع‬ ‫در‬ .‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫باالیی‬ ‫معدل‬ ‫باید‬ ،‫بخوانند‬
‫درس‬ ‫ها‬ ‫دانشگاه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫کنکور‬ ‫بدون‬ ‫خواهند‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫افرادی‬ ‫چه‬ ‫و‬ ‫کنند‬
.‫کنند‬ ‫کسب‬ ‫باالیی‬ ‫نمرات‬ ‫باید‬ ،‫بخوانند‬
‫دیگر‬ ‫عبارتی‬ ‫به‬ .‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫بیشتر‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫قبولی‬ ‫شانس‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫بررسی‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫تحصیلی‬ ‫سوابق‬ ،‫صورت‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫زیرا‬
،‫شوند‬ ‫پذیرفته‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫های‬ ‫دانشگاه‬ ‫در‬ ‫کنکور‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫تا‬ ‫خواهند‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫افرادی‬ ‫کنیم‬ ‫بیان‬ ‫توانیم‬ ‫می‬
‫ب‬ ‫مقرر‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫باید‬
‫کسب‬ ‫را‬ ‫قبول‬ ‫قابل‬ ‫رتبه‬ ‫که‬ ‫افرادی‬ ،‫کنکور‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫از‬ ‫پس‬ .‫نمایند‬ ‫اقدام‬ ‫آن‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫رای‬
‫قبولی‬ ‫شانس‬ ،‫باشد‬ ‫باال‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫نمرات‬ ‫اگر‬ .‫گرفت‬ ‫خواهند‬ ‫قرار‬ ‫بررسی‬ ‫مورد‬ ‫نیز‬ ‫تحصیلی‬ ‫سوابق‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ،‫باشند‬ ‫کرده‬
‫یابد‬ ‫می‬ ‫افزایش‬ ‫ها‬ ‫آن‬
.
‫با‬ ،‫کنند‬ ‫شرکت‬ ‫کنکور‬ ‫در‬ ‫خواهند‬ ‫نمی‬ ‫که‬ ‫افرادی‬ ،‫اما‬
‫مراجعه‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫سازمان‬ ‫سایت‬ ‫به‬ ‫مقرر‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫ید‬
‫باالیی‬ ‫معدل‬ ‫اگر‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫بررسی‬ ‫نیز‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫تحصیلی‬ ‫سوابق‬ ‫و‬ ‫نمرات‬ ،‫آن‬ ‫از‬ ‫پس‬ .‫دهند‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫الزم‬ ‫اقدامات‬ ‫و‬ ‫کرده‬
‫که‬ ‫بدانید‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫ذکر‬ ‫به‬ ‫الزم‬ .‫شد‬ ‫خواهند‬ ‫پذیرفته‬ ،‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫های‬ ‫دانشگاه‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫در‬ ،‫باشند‬ ‫داشته‬
‫نحوه‬ ‫و‬ ‫میزان‬
‫تاثیر‬
‫معدل‬
‫در‬
‫کنکور‬
‫فنی‬
‫و‬
‫حرفه‬
،‫ای‬
‫در‬
‫هر‬
‫سال‬
‫توسط‬
‫سازمان‬
‫سنجش‬
‫آموزش‬
‫کشور‬
‫تعیین‬
‫می‬
‫شود‬
.
‫میزان‬
‫تاثیر‬
،‫معدل‬
‫هر‬
‫ساله‬
‫در‬
‫دفترچه‬
‫ثبت‬
‫نام‬
‫کنکور‬
‫فنی‬
‫و‬
‫حرفه‬
‫ای‬
‫درج‬
‫می‬
‫گردد‬
.
‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫کنکور‬ ‫در‬ ‫معدل‬ ‫اهمیت‬
‫کن‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫و‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫که‬ ‫بدانید‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫بهتر‬
‫یکی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شرایط‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫داشتن‬ ‫به‬ ‫ملزم‬ ،‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫کور‬
‫با‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کنکور‬ ‫بدون‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫داوطلبان‬ ‫تمامی‬ ،‫لذا‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫تحصیلی‬ ‫سوابق‬ ‫و‬ ‫معدل‬ ‫شرط‬ ،‫ها‬ ‫آن‬ ‫ترین‬ ‫مهم‬ ‫از‬
‫ک‬ ‫این‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ،‫زیرا‬ .‫نمایند‬ ‫اقدام‬ ‫خود‬ ‫تحصیلی‬ ‫سوابق‬ ‫کد‬ ‫دریافت‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫باید‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫کنکور‬
،‫د‬
‫به‬ ‫باید‬ ‫کد‬ ‫این‬ ‫دریافت‬ ‫برای‬ ‫افراد‬ .‫نمایند‬ ‫می‬ ‫درج‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫فرم‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫تحصیلی‬ ‫سوابق‬ ‫و‬ ‫معدل‬
‫سامانه‬
Dipcode.medu.ir
‫کنند‬ ‫مراجعه‬
.
‫به‬ ‫ورود‬ ‫برای‬
‫تحصیلی‬ ‫سوابق‬ ‫کد‬ ‫دریافت‬ ‫سامانه‬
‫لین‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ،
‫کنید‬ ‫کلیک‬ ‫مربوطه‬ ‫ک‬
.
‫میزان‬ ‫که‬ ‫آنجا‬ ‫از‬
‫اهمیت‬
‫سوابق‬
‫تحصیلی‬
‫در‬
‫پذیرش‬
‫بدون‬
‫کنکور‬
‫فنی‬
‫و‬
‫حرفه‬
‫ای‬
‫باالست‬
‫و‬
‫برای‬
‫پذیرش‬
‫در‬
‫رشته‬
‫های‬
‫بدون‬
‫کنکور‬
‫فنی‬
‫و‬
‫حرفه‬
،‫ای‬
‫تنها‬
‫معدل‬
‫داوطلبان‬
‫مورد‬
‫بررسی‬
‫قرار‬
‫می‬
‫گیرد‬
.
،‫لذا‬
‫کسب‬
‫معدل‬
‫هر‬
‫چه‬
‫باالتر‬
‫و‬
‫بهتر‬
‫در‬
‫مدرک‬
‫دیپلم‬
‫یا‬
‫پیش‬
‫دانش‬
‫این‬ ‫در‬ ‫قبولی‬ ‫در‬ ‫داوطلبان‬ ‫به‬ ،‫گاهی‬
‫دانشگاه‬
‫کمک‬
‫خواهد‬
‫کرد‬
.
‫بنابراین‬
‫می‬
‫توانیم‬
‫بیان‬
‫کنیم‬
‫که‬
‫داوطلبانی‬
‫که‬
‫معدل‬
‫پایینی‬
‫داشته‬
،‫باشند‬
‫نمی‬
‫توانند‬
‫به‬
‫رقابت‬
‫با‬
‫سایر‬
‫داوطلبان‬
‫بپردازند‬
.
‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫فنی‬ ‫دولتی‬ ‫دانشگاه‬ ‫برای‬ ‫معدل‬ ‫شرط‬
‫دانشگاه‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫دارند‬ ‫تصمیم‬ ‫که‬ ‫داوطلبانی‬
‫کنند‬ ‫سوال‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ،‫شوند‬ ‫پذیرفته‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫سراسری‬ ‫های‬
‫تمامی‬ ‫در‬ ،‫بله‬ ‫که‬ ‫کنیم‬ ‫بیان‬ ‫باید‬ ‫سوال‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫در‬ ‫دارد؟‬ ‫وجود‬ ‫نیز‬ ‫ها‬ ‫دانشگاه‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫معدل‬ ‫شرط‬ ‫آیا‬ ‫که‬
‫و‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫معدل‬ ‫شرط‬ ،‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫های‬ ‫دانشگاه‬
‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫کنکور‬ ‫در‬ ‫معدل‬ ‫تاثیر‬
‫ناپذیر‬ ‫انکار‬
‫شامل‬ ‫که‬ ‫اند‬ ‫کرده‬ ‫تعیین‬ ‫داوطلبین‬ ‫معدل‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫میزانی‬ ،‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫فنی‬ ‫دولتی‬ ‫های‬ ‫دانشگاه‬ ،‫دلیل‬ ‫همین‬ ‫به‬ .‫است‬
‫باشند‬ ‫می‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬
:

،‫فن‬ ‫و‬ ‫حرفه‬ ‫و‬ ‫تجربی‬ ‫علوم‬ ‫و‬ ‫ریاضی‬ ‫های‬ ‫درس‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫شهریور‬ ‫یا‬ ‫خرداد‬ ‫شده‬ ‫پذیرفته‬ ‫نمره‬ ‫سه‬ ‫مجموع‬
‫از‬ ‫کمتر‬ ‫نباید‬ ‫راهنمایی‬ ‫دوره‬ ‫پایه‬ ‫سه‬ ‫در‬
30
‫باشد‬
.

( ‫ریاضی‬ ‫درس‬ ‫نمره‬ ‫حداقل‬
1
‫تبصره‬ ‫بدون‬ ‫باید‬ ‫متوسطه‬ ‫اول‬ ‫در‬ )
10
‫باشد‬
.

‫حداقل‬ ‫باید‬ ،‫متوسطه‬ ‫اول‬ ‫پایه‬ ‫و‬ ‫راهنمایی‬ ‫دوره‬ ‫در‬ ‫رشته‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫های‬ ‫درس‬ ‫نمرات‬ ‫مجموع‬
120
‫و‬ ‫بوده‬
‫از‬ ‫کمتر‬ ‫نباید‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫معدل‬
12
‫باشد‬
.
‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫کنکور‬ ‫در‬ ‫معدل‬ ‫افزایش‬ ‫های‬ ‫روش‬
‫خود‬ ‫معدل‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ،‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫کنکور‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫قبولی‬ ‫شانس‬ ‫افزایش‬ ‫برای‬ ‫گرامی‬ ‫داوطلبان‬ ‫شما‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هر‬
‫مهم‬ ‫از‬ ‫برخی‬ .‫کنید‬ ‫کسب‬ ‫را‬ ‫باالیی‬ ‫معدل‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫راهکارها‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫انجام‬ ‫با‬ ‫شما‬ ،‫واقع‬ ‫در‬ .‫ببرید‬ ‫باال‬ ‫را‬
‫موارد‬ ‫شامل‬ ،‫معدل‬ ‫افزایش‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫و‬ ‫راهکارها‬ ‫ترین‬
‫باشند‬ ‫می‬ ‫زیر‬
:

‫کنید‬ ‫مطالعه‬ ‫خوبی‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫شناسایی‬ ‫خوبی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کنکور‬ ‫منابع‬
.

‫بگیرید‬ ‫یاد‬ ‫را‬ ‫اصولی‬ ‫مطالعه‬ ‫های‬ ‫روش‬
.

‫بگیرید‬ ‫کمک‬ ‫مشاوران‬ ‫از‬
.

‫بروید‬ ‫پیش‬ ،‫برنامه‬ ‫طبق‬ ‫و‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬
.
‫اصول‬ ‫با‬ ‫آشنایی‬ ‫برای‬
‫درسی‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬
‫کنید‬ ‫کلیک‬ ‫مربوطه‬ ‫لینک‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ،
.
‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫فنی‬ ‫کنکور‬ ‫در‬ ‫معدل‬ ‫تاثیر‬ ‫مشاوره‬
‫و‬ ‫خود‬ ‫معدل‬ ‫افزایش‬ ‫برای‬ ،‫بخوانند‬ ‫درس‬ ‫رشته‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫دارند‬ ‫تصمیم‬ ‫که‬ ‫افرادی‬
‫در‬ ‫خود‬ ‫قبولی‬ ‫سانس‬ ‫افزایش‬ ‫یا‬
‫تمامی‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫ارائه‬ ‫را‬ ‫الزم‬ ‫اطالعات‬ ‫تمامی‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫مشاوران‬ .‫بگیرند‬ ‫کمک‬ ‫مشاور‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫کنکور‬
‫دروس‬ ‫ها‬ ‫راه‬ ‫برخی‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫تا‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫افراد‬ ‫به‬ ‫مشاوران‬ ،‫این‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ .‫کرد‬ ‫خواهند‬ ‫یاری‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫مراحل‬
‫مطالعه‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬
‫برای‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ،‫هستید‬ ‫افراد‬ ‫این‬ ‫جز‬ ‫هم‬ ‫شما‬ ‫اگر‬ .‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫باالیی‬ ‫معدل‬ ‫و‬ ‫کرده‬
‫در‬ ‫ما‬ ‫همکاران‬ ‫با‬ ‫مشاوره‬ ‫دریافت‬
‫تحصیل‬ ‫ایران‬
‫یاری‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫سابقه‬ ‫سال‬ ‫چندین‬ ‫داشتن‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫آن‬ .‫باشید‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬
‫کرد‬ ‫خواهند‬
.
‫جدیدتری‬
‫و‬ ‫فنی‬ ‫کنکور‬ ‫اخبار‬ ‫ن‬
‫ای‬ ‫حرفه‬
‫ثبت‬ ‫آغاز‬
‫پذیرفته‬ ‫نام‬
‫شدگان‬
‫نهایی‬
‫کاردانی‬
‫فنی‬
‫حرفه‬ ‫و‬
‫می‬ ‫منتشر‬ ‫امروز‬ ‫کنکور‬ ‫نهایی‬ ‫کارنامه‬ / ‫غیرانتفاعی‬ ‫و‬ ‫ای‬
‫شود‬
‫ثبت‬
‫پذیرفته‬ ‫نام‬
‫شدگان‬
‫نهایی‬
‫آزمون‬
‫کاردانی‬
‫فنی‬ ‫(دانشگاه‬ ‫ویژه‬
‫حرفه‬ ‫و‬
‫آموزش‬ ‫مؤسسات‬ ‫و‬ ‫ای‬
‫عالی‬
‫غیرانتفاعی‬
)
‫در‬
‫س‬
‫ال‬
۱۴۰۱
‫از‬ ‫اعم‬
‫رشته‬
‫های‬
‫تحصیلی‬
‫با‬
‫آزمون‬
‫و‬
‫یا‬
‫رشته‬
‫های‬
‫تحصیلی‬
‫پذیرش‬
ً‫ا‬‫صرف‬
‫با‬
‫سوابق‬
‫تحصیلی‬
‫از‬
۶
‫مهرماه‬
‫آغاز‬
‫می‬
‫شود‬
.
‫فنی‬ ‫کاردانی‬ ‫کنکور‬ ‫سؤاالت‬ ‫کشور‬ ‫آموزش‬ ‫سنجش‬ ‫سازمان‬
‫حرفه‬ ‫و‬
‫کند‬ ‫منتشر‬ ‫را‬ ‫ای‬
‫سنجش‬ ‫سازمان‬ ‫ساله‬ ‫هر‬
‫آموزش‬
‫کشور‬
»
‫بعد‬
‫از‬
‫برگزاری‬
‫کنکور‬
،‫سراسری‬
‫فایل‬
‫سوا‬
‫گروه‬ ‫همه‬ ‫پاسخنامه‬ ‫و‬ ‫الت‬
‫های‬
‫خود‬ ‫سامانه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آزمایشی‬
‫منتشر‬
‫می‬
‫کند‬
.
‫حرفه‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫کنکور‬ ‫یک‬ ‫رتبه‬ ‫مشهدی‬ ‫آموز‬ ‫دانش‬
‫کرد‬ ‫کسب‬ ‫را‬ ‫ای‬
‫نماید‬ ‫کسب‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫کنکور‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫یک‬ ‫رتبه‬ ‫توانست‬ ،‫مشهدی‬ ‫آموز‬ ‫دانش‬ ‫مهبود‬ ‫ستوده‬
.
‫مطلب‬ ‫خالصه‬
‫با‬ ‫را‬ ‫عزیز‬ ‫داوطلبین‬ ‫شما‬ ‫تا‬ ‫کردیم‬ ‫سعی‬ ‫مقاله‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫ما‬
‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫کنکور‬ ‫در‬ ‫معدل‬ ‫تاثیر‬
‫به‬ .‫کنیم‬ ‫آشنا‬
‫یک‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ،‫شوید‬ ‫پذیرفته‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫فنی‬ ‫های‬ ‫دانشگاه‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫خواهید‬ ‫می‬ ‫اگر‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫یاد‬
‫نمرات‬ ‫تا‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫مشاور‬ .‫بگیرید‬ ‫کمک‬ ‫خوب‬ ‫مشاور‬
‫در‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫کسب‬ ‫دروس‬ ‫تمامی‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫باالیی‬
‫و‬ ‫کند‬ ‫یاری‬ ‫درستی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫تواند‬ ‫نمی‬ ‫شخصی‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫یاد‬ ‫به‬ ،‫اما‬ .‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫باالیی‬ ‫معدل‬ ‫نهایت‬
‫ایران‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫همکاران‬ ‫با‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫مشاوران‬ ‫بهترین‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫برقراری‬ ‫برای‬ ،‫لذا‬ .‫شوید‬ ‫مشکالتی‬ ‫دچار‬ ‫است‬ ‫ممکن‬
‫تماس‬ ‫تحصیل‬
‫بگذارید‬ ‫کامنت‬ ،‫مقاله‬ ‫این‬ ‫زیر‬ ‫در‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫گرفته‬
.
،‫مقاله‬ ‫اف‬ ‫دی‬ ‫پی‬ ‫دانلود‬ ‫برای‬
‫کلیک‬
‫کنید‬
.

Recommandé

فایل-اعلام-نتایج-علمی-کاربردی-مهر.pdf par
فایل-اعلام-نتایج-علمی-کاربردی-مهر.pdfفایل-اعلام-نتایج-علمی-کاربردی-مهر.pdf
فایل-اعلام-نتایج-علمی-کاربردی-مهر.pdfirantahsil1
4 vues10 diapositives
ثبت-نام-کاردانی-به-کارشناسی-بدون-کنکور.pdf par
ثبت-نام-کاردانی-به-کارشناسی-بدون-کنکور.pdfثبت-نام-کاردانی-به-کارشناسی-بدون-کنکور.pdf
ثبت-نام-کاردانی-به-کارشناسی-بدون-کنکور.pdfirantahsil1
3 vues17 diapositives
تاثیر-معدل-ارشد-برای-آزمون-دکتری-.pdf par
تاثیر-معدل-ارشد-برای-آزمون-دکتری-.pdfتاثیر-معدل-ارشد-برای-آزمون-دکتری-.pdf
تاثیر-معدل-ارشد-برای-آزمون-دکتری-.pdfirantahsil1
3 vues7 diapositives
شرایط-ثبت-نام-ارشد-فراگیر-پیام-نور.pdf par
شرایط-ثبت-نام-ارشد-فراگیر-پیام-نور.pdfشرایط-ثبت-نام-ارشد-فراگیر-پیام-نور.pdf
شرایط-ثبت-نام-ارشد-فراگیر-پیام-نور.pdfirantahsil1
4 vues19 diapositives
فایل-نتایج-دانشگاه-فنی-حرفه-ای-بدون-کنکور.pdf par
فایل-نتایج-دانشگاه-فنی-حرفه-ای-بدون-کنکور.pdfفایل-نتایج-دانشگاه-فنی-حرفه-ای-بدون-کنکور.pdf
فایل-نتایج-دانشگاه-فنی-حرفه-ای-بدون-کنکور.pdfirantahsil1
5 vues10 diapositives
ثبت-نام-تکمیل-ظرفیت-دانشگاه-غیرانتفاعی.pdf par
ثبت-نام-تکمیل-ظرفیت-دانشگاه-غیرانتفاعی.pdfثبت-نام-تکمیل-ظرفیت-دانشگاه-غیرانتفاعی.pdf
ثبت-نام-تکمیل-ظرفیت-دانشگاه-غیرانتفاعی.pdfirantahsil1
6 vues12 diapositives

Contenu connexe

Similaire à تاثیر-معدل-در-کنکور-فنی-و-حرفه-ای.pdf

مقایسه-دانشگاه-آزاد-و-علمی-کاربردی.pdf par
مقایسه-دانشگاه-آزاد-و-علمی-کاربردی.pdfمقایسه-دانشگاه-آزاد-و-علمی-کاربردی.pdf
مقایسه-دانشگاه-آزاد-و-علمی-کاربردی.pdfirantahsil1
5 vues14 diapositives
فایل-انتخاب-واحد-در-سامانه-هم-آوا.pdf par
فایل-انتخاب-واحد-در-سامانه-هم-آوا.pdfفایل-انتخاب-واحد-در-سامانه-هم-آوا.pdf
فایل-انتخاب-واحد-در-سامانه-هم-آوا.pdfirantahsil1
3 vues15 diapositives
زمان-برگزاری-آزمون-دکتری.pdf par
زمان-برگزاری-آزمون-دکتری.pdfزمان-برگزاری-آزمون-دکتری.pdf
زمان-برگزاری-آزمون-دکتری.pdfirantahsil1
2 vues10 diapositives
سایت-گلستان-دانشگاه-پیام-نور.pdf par
سایت-گلستان-دانشگاه-پیام-نور.pdfسایت-گلستان-دانشگاه-پیام-نور.pdf
سایت-گلستان-دانشگاه-پیام-نور.pdfirantahsil1
39 vues17 diapositives
نتایج-کنکور-ارشد-وزارت-بهداشت.pdf par
نتایج-کنکور-ارشد-وزارت-بهداشت.pdfنتایج-کنکور-ارشد-وزارت-بهداشت.pdf
نتایج-کنکور-ارشد-وزارت-بهداشت.pdfirantahsil1
3 vues21 diapositives
آیا-آزمون-بانک-سخت-است؟.pdf par
آیا-آزمون-بانک-سخت-است؟.pdfآیا-آزمون-بانک-سخت-است؟.pdf
آیا-آزمون-بانک-سخت-است؟.pdfirantahsil1
4 vues34 diapositives

Similaire à تاثیر-معدل-در-کنکور-فنی-و-حرفه-ای.pdf(20)

مقایسه-دانشگاه-آزاد-و-علمی-کاربردی.pdf par irantahsil1
مقایسه-دانشگاه-آزاد-و-علمی-کاربردی.pdfمقایسه-دانشگاه-آزاد-و-علمی-کاربردی.pdf
مقایسه-دانشگاه-آزاد-و-علمی-کاربردی.pdf
irantahsil15 vues
فایل-انتخاب-واحد-در-سامانه-هم-آوا.pdf par irantahsil1
فایل-انتخاب-واحد-در-سامانه-هم-آوا.pdfفایل-انتخاب-واحد-در-سامانه-هم-آوا.pdf
فایل-انتخاب-واحد-در-سامانه-هم-آوا.pdf
irantahsil13 vues
زمان-برگزاری-آزمون-دکتری.pdf par irantahsil1
زمان-برگزاری-آزمون-دکتری.pdfزمان-برگزاری-آزمون-دکتری.pdf
زمان-برگزاری-آزمون-دکتری.pdf
irantahsil12 vues
سایت-گلستان-دانشگاه-پیام-نور.pdf par irantahsil1
سایت-گلستان-دانشگاه-پیام-نور.pdfسایت-گلستان-دانشگاه-پیام-نور.pdf
سایت-گلستان-دانشگاه-پیام-نور.pdf
irantahsil139 vues
نتایج-کنکور-ارشد-وزارت-بهداشت.pdf par irantahsil1
نتایج-کنکور-ارشد-وزارت-بهداشت.pdfنتایج-کنکور-ارشد-وزارت-بهداشت.pdf
نتایج-کنکور-ارشد-وزارت-بهداشت.pdf
irantahsil13 vues
آیا-آزمون-بانک-سخت-است؟.pdf par irantahsil1
آیا-آزمون-بانک-سخت-است؟.pdfآیا-آزمون-بانک-سخت-است؟.pdf
آیا-آزمون-بانک-سخت-است؟.pdf
irantahsil14 vues
شرایط-آزمون-نظام-مهندسی.pdf par irantahsil1
شرایط-آزمون-نظام-مهندسی.pdfشرایط-آزمون-نظام-مهندسی.pdf
شرایط-آزمون-نظام-مهندسی.pdf
irantahsil14 vues
فایل-اعلام-نتایج-ذخیره-دانشگاه-آزاد.pdf par irantahsil1
فایل-اعلام-نتایج-ذخیره-دانشگاه-آزاد.pdfفایل-اعلام-نتایج-ذخیره-دانشگاه-آزاد.pdf
فایل-اعلام-نتایج-ذخیره-دانشگاه-آزاد.pdf
irantahsil130 vues
سهمیه-های-موثر-در-آزمون-دکتری.pdf par irantahsil1
سهمیه-های-موثر-در-آزمون-دکتری.pdfسهمیه-های-موثر-در-آزمون-دکتری.pdf
سهمیه-های-موثر-در-آزمون-دکتری.pdf
irantahsil12 vues
فایل-تغییر-رشته-با-کارنامه-سبز.pdf par irantahsil1
فایل-تغییر-رشته-با-کارنامه-سبز.pdfفایل-تغییر-رشته-با-کارنامه-سبز.pdf
فایل-تغییر-رشته-با-کارنامه-سبز.pdf
irantahsil16 vues
فایل-دانشگاه-پیام-نور-بهتره-یا-غیرانتفاعی؟.pdf par irantahsil1
فایل-دانشگاه-پیام-نور-بهتره-یا-غیرانتفاعی؟.pdfفایل-دانشگاه-پیام-نور-بهتره-یا-غیرانتفاعی؟.pdf
فایل-دانشگاه-پیام-نور-بهتره-یا-غیرانتفاعی؟.pdf
irantahsil16 vues
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdf par Mohammad Karimi
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdfشرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdf
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdf
ثبت-نام-وام-دانشجویی.pdf par irantahsil1
ثبت-نام-وام-دانشجویی.pdfثبت-نام-وام-دانشجویی.pdf
ثبت-نام-وام-دانشجویی.pdf
irantahsil12 vues
ثبت-نام-مجدد-ارشد-وزارت-بهداشت-1.pdf par irantahsil1
ثبت-نام-مجدد-ارشد-وزارت-بهداشت-1.pdfثبت-نام-مجدد-ارشد-وزارت-بهداشت-1.pdf
ثبت-نام-مجدد-ارشد-وزارت-بهداشت-1.pdf
irantahsil13 vues
مصاحبه با آقای رضایی فروشنده سیستم اعلام حریق par Mohammad Karimi
مصاحبه با آقای رضایی فروشنده سیستم اعلام حریقمصاحبه با آقای رضایی فروشنده سیستم اعلام حریق
مصاحبه با آقای رضایی فروشنده سیستم اعلام حریق
Mohammad Karimi37 vues
استخدام کارآموز دارالترجمه par alighobyshavi
استخدام کارآموز دارالترجمهاستخدام کارآموز دارالترجمه
استخدام کارآموز دارالترجمه
alighobyshavi54 vues
بهترین-منابع-کنکور-ارشد-وزارت-بهداشت.pdf par irantahsil1
بهترین-منابع-کنکور-ارشد-وزارت-بهداشت.pdfبهترین-منابع-کنکور-ارشد-وزارت-بهداشت.pdf
بهترین-منابع-کنکور-ارشد-وزارت-بهداشت.pdf
irantahsil12 vues

Plus de irantahsil1

تست-استعدادیابی-تحصیلی-و-شغلی.docx.pdf par
تست-استعدادیابی-تحصیلی-و-شغلی.docx.pdfتست-استعدادیابی-تحصیلی-و-شغلی.docx.pdf
تست-استعدادیابی-تحصیلی-و-شغلی.docx.pdfirantahsil1
2 vues13 diapositives
ثبت-نام-وام-دانشجویی-پیام-نور.pdf par
ثبت-نام-وام-دانشجویی-پیام-نور.pdfثبت-نام-وام-دانشجویی-پیام-نور.pdf
ثبت-نام-وام-دانشجویی-پیام-نور.pdfirantahsil1
3 vues14 diapositives
بهترین-آموزشگاه-های-زبان-تجریش.pdf par
بهترین-آموزشگاه-های-زبان-تجریش.pdfبهترین-آموزشگاه-های-زبان-تجریش.pdf
بهترین-آموزشگاه-های-زبان-تجریش.pdfirantahsil1
3 vues8 diapositives
دانشگاه-یزد.pdf par
دانشگاه-یزد.pdfدانشگاه-یزد.pdf
دانشگاه-یزد.pdfirantahsil1
2 vues15 diapositives
فایل-مامایی-بدون-کنکور.pdf par
فایل-مامایی-بدون-کنکور.pdfفایل-مامایی-بدون-کنکور.pdf
فایل-مامایی-بدون-کنکور.pdfirantahsil1
9 vues22 diapositives
رشته-ی-مهندسی-برق.pdf par
رشته-ی-مهندسی-برق.pdfرشته-ی-مهندسی-برق.pdf
رشته-ی-مهندسی-برق.pdfirantahsil1
6 vues6 diapositives

Plus de irantahsil1(10)

تست-استعدادیابی-تحصیلی-و-شغلی.docx.pdf par irantahsil1
تست-استعدادیابی-تحصیلی-و-شغلی.docx.pdfتست-استعدادیابی-تحصیلی-و-شغلی.docx.pdf
تست-استعدادیابی-تحصیلی-و-شغلی.docx.pdf
irantahsil12 vues
ثبت-نام-وام-دانشجویی-پیام-نور.pdf par irantahsil1
ثبت-نام-وام-دانشجویی-پیام-نور.pdfثبت-نام-وام-دانشجویی-پیام-نور.pdf
ثبت-نام-وام-دانشجویی-پیام-نور.pdf
irantahsil13 vues
بهترین-آموزشگاه-های-زبان-تجریش.pdf par irantahsil1
بهترین-آموزشگاه-های-زبان-تجریش.pdfبهترین-آموزشگاه-های-زبان-تجریش.pdf
بهترین-آموزشگاه-های-زبان-تجریش.pdf
irantahsil13 vues
فایل-مامایی-بدون-کنکور.pdf par irantahsil1
فایل-مامایی-بدون-کنکور.pdfفایل-مامایی-بدون-کنکور.pdf
فایل-مامایی-بدون-کنکور.pdf
irantahsil19 vues
رشته-ی-مهندسی-برق.pdf par irantahsil1
رشته-ی-مهندسی-برق.pdfرشته-ی-مهندسی-برق.pdf
رشته-ی-مهندسی-برق.pdf
irantahsil16 vues
فایل-رشته-معماری.pdf par irantahsil1
فایل-رشته-معماری.pdfفایل-رشته-معماری.pdf
فایل-رشته-معماری.pdf
irantahsil16 vues
راهنما-پرداخت-شهریه-در-سامانه-گلستان-پیام-نور.pdf par irantahsil1
راهنما-پرداخت-شهریه-در-سامانه-گلستان-پیام-نور.pdfراهنما-پرداخت-شهریه-در-سامانه-گلستان-پیام-نور.pdf
راهنما-پرداخت-شهریه-در-سامانه-گلستان-پیام-نور.pdf
irantahsil13 vues
فایل-تفاوت-کنکور-ارشد-وزارت-بهداشت-و-وزارت-علوم (1).pdf par irantahsil1
فایل-تفاوت-کنکور-ارشد-وزارت-بهداشت-و-وزارت-علوم (1).pdfفایل-تفاوت-کنکور-ارشد-وزارت-بهداشت-و-وزارت-علوم (1).pdf
فایل-تفاوت-کنکور-ارشد-وزارت-بهداشت-و-وزارت-علوم (1).pdf
irantahsil111 vues
قیمت-کتاب-_های-درسی.pdf par irantahsil1
قیمت-کتاب-_های-درسی.pdfقیمت-کتاب-_های-درسی.pdf
قیمت-کتاب-_های-درسی.pdf
irantahsil14 vues

تاثیر-معدل-در-کنکور-فنی-و-حرفه-ای.pdf

  • 1. ‫تاثیر‬ ‫معدل‬ ‫در‬ ‫کنکور‬ ‫فنی‬ ‫و‬ ‫حرفه‬ ‫ای‬ ‫می‬ ‫دانشجو‬ ،‫تحصیلی‬ ‫سوابق‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫کنکور‬ ‫برگزاری‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫ساله‬ ‫هر‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫های‬ ‫دانشگاه‬ ‫تمامی‬ .‫آورند‬ ‫می‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫قبولی‬ ‫برای‬ ‫بیشتری‬ ‫امتیاز‬ ،‫دارند‬ ‫باالتری‬ ‫معدل‬ ‫که‬ ‫داوطلبانی‬ ،‫کنکور‬ ‫بدون‬ ‫روش‬ ‫در‬ .‫پذیرند‬ ‫مور‬ ‫رتبه‬ ‫که‬ ‫افرادی‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫بسزایی‬ ‫تاثیر‬ ‫معدل‬ ‫نیز‬ ‫دوم‬ ‫روش‬ ‫در‬ ‫سوابق‬ ‫و‬ ‫معدل‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ،‫کنند‬ ‫می‬ ‫کسب‬ ‫را‬ ‫قبول‬ ‫د‬ ‫زیاد‬ ‫بسیار‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫کنکور‬ ‫در‬ ‫معدل‬ ‫تاثیر‬ ‫که‬ ‫گفت‬ ‫توان‬ ‫می‬ ،‫لذا‬ .‫گیرند‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫بررسی‬ ‫مورد‬ ‫نیز‬ ‫تحصیلی‬ ‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫باالیی‬ ‫معدل‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫تالش‬ ‫باید‬ ‫ها‬ ‫دانشگاه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫قبولی‬ ‫برای‬ ‫افراد‬ ‫و‬ ‫است‬ . ‫اطالعیه‬ : ‫ح‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫دانشگاه‬ ‫ای‬ ‫رفه‬ ‫از‬ ‫دو‬ ‫طریق‬ ‫پذیرش‬ ‫با‬ ‫آزمون‬ ‫و‬ ‫پذیرش‬ ‫صرفا‬ ‫بر‬ ‫اساس‬ ‫سوابق‬ ‫تحصیلی‬ ‫دانشجو‬ ‫می‬ ‫پذیرد‬ . ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫کنکور‬ ‫با‬ ‫آشنایی‬ ‫این‬ ‫خود‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ،‫کنیم‬ ‫آشنا‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫کنکور‬ ‫در‬ ‫معدل‬ ‫تاثیر‬ ‫را‬ ‫عزیزان‬ ‫شما‬ ‫بخواهیم‬ ‫که‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫پیش‬ ‫شوید‬ ‫آشنا‬ ‫آزمون‬ . ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫فنی‬ ‫کنکور‬ ‫های‬ ‫رشته‬ ‫ناپیوسته‬ ‫و‬ ‫پیوسته‬ ‫کاردانی‬ ‫مقطع‬ ‫در‬ ‫دانشجو‬ ‫پذیرش‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫یاد‬ ‫به‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫برگزار‬ ‫انتفاعی‬ ‫غیر‬ ‫و‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫فنی‬ ‫های‬ ‫دانشکده‬ ،‫سراسری‬ ‫های‬ ‫دانشگاه‬ ‫فنی‬ ‫آن‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫نحوه‬ ‫و‬ ‫زمان‬ ،‫دلیل‬ ‫همین‬ ‫به‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫متفاوت‬ ‫بسیار‬ ‫سراسری‬ ‫کنکور‬ ‫با‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫فنی‬ ‫کنکور‬ ‫با‬ ‫نیز‬ ‫ها‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫فرق‬ ‫یکدیگر‬ . ،‫کاردانش‬ ،‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫فنی‬ ‫های‬ ‫رشته‬ ‫جدید‬ ‫نظام‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫قدیم‬ ‫نظام‬ ‫دیپلم‬ ‫مدرک‬ ‫که‬ ‫داوطلبانی‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ،‫دارند‬ ‫را‬ ‫نظری‬ ‫های‬ ‫رشته‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫هنرستان‬ ‫در‬ ‫یکی‬ ‫از‬ ‫رشته‬ ‫های‬ ‫کاردانی‬ ‫فنی‬ ‫نام‬ ‫نویسی‬ ‫کنند‬ .
  • 2. ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫کنکور‬ ‫بر‬ ‫معدل‬ ‫تاثیر‬ ‫بررسی‬ ‫طور‬ ‫همان‬ ‫درس‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫های‬ ‫دانشگاه‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫دارند‬ ‫تصمیم‬ ‫که‬ ‫افرادی‬ ‫تمامی‬ ،‫کردیم‬ ‫بیان‬ ‫ابتدا‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫شرکت‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫کنکور‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫دارند‬ ‫تصمیم‬ ‫که‬ ‫افرادی‬ ‫چه‬ ،‫واقع‬ ‫در‬ .‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫باالیی‬ ‫معدل‬ ‫باید‬ ،‫بخوانند‬ ‫درس‬ ‫ها‬ ‫دانشگاه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫کنکور‬ ‫بدون‬ ‫خواهند‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫افرادی‬ ‫چه‬ ‫و‬ ‫کنند‬ .‫کنند‬ ‫کسب‬ ‫باالیی‬ ‫نمرات‬ ‫باید‬ ،‫بخوانند‬ ‫دیگر‬ ‫عبارتی‬ ‫به‬ .‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫بیشتر‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫قبولی‬ ‫شانس‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫بررسی‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫تحصیلی‬ ‫سوابق‬ ،‫صورت‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫زیرا‬ ،‫شوند‬ ‫پذیرفته‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫های‬ ‫دانشگاه‬ ‫در‬ ‫کنکور‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫تا‬ ‫خواهند‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫افرادی‬ ‫کنیم‬ ‫بیان‬ ‫توانیم‬ ‫می‬ ‫ب‬ ‫مقرر‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫کسب‬ ‫را‬ ‫قبول‬ ‫قابل‬ ‫رتبه‬ ‫که‬ ‫افرادی‬ ،‫کنکور‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫از‬ ‫پس‬ .‫نمایند‬ ‫اقدام‬ ‫آن‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫رای‬ ‫قبولی‬ ‫شانس‬ ،‫باشد‬ ‫باال‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫نمرات‬ ‫اگر‬ .‫گرفت‬ ‫خواهند‬ ‫قرار‬ ‫بررسی‬ ‫مورد‬ ‫نیز‬ ‫تحصیلی‬ ‫سوابق‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ،‫باشند‬ ‫کرده‬ ‫یابد‬ ‫می‬ ‫افزایش‬ ‫ها‬ ‫آن‬ . ‫با‬ ،‫کنند‬ ‫شرکت‬ ‫کنکور‬ ‫در‬ ‫خواهند‬ ‫نمی‬ ‫که‬ ‫افرادی‬ ،‫اما‬ ‫مراجعه‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫سازمان‬ ‫سایت‬ ‫به‬ ‫مقرر‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫ید‬ ‫باالیی‬ ‫معدل‬ ‫اگر‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫بررسی‬ ‫نیز‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫تحصیلی‬ ‫سوابق‬ ‫و‬ ‫نمرات‬ ،‫آن‬ ‫از‬ ‫پس‬ .‫دهند‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫الزم‬ ‫اقدامات‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫که‬ ‫بدانید‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫ذکر‬ ‫به‬ ‫الزم‬ .‫شد‬ ‫خواهند‬ ‫پذیرفته‬ ،‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫های‬ ‫دانشگاه‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫در‬ ،‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫نحوه‬ ‫و‬ ‫میزان‬ ‫تاثیر‬ ‫معدل‬ ‫در‬ ‫کنکور‬ ‫فنی‬ ‫و‬ ‫حرفه‬ ،‫ای‬ ‫در‬ ‫هر‬ ‫سال‬ ‫توسط‬ ‫سازمان‬ ‫سنجش‬ ‫آموزش‬ ‫کشور‬ ‫تعیین‬ ‫می‬ ‫شود‬ . ‫میزان‬ ‫تاثیر‬ ،‫معدل‬ ‫هر‬ ‫ساله‬ ‫در‬ ‫دفترچه‬ ‫ثبت‬ ‫نام‬ ‫کنکور‬ ‫فنی‬ ‫و‬ ‫حرفه‬ ‫ای‬ ‫درج‬ ‫می‬ ‫گردد‬ . ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫کنکور‬ ‫در‬ ‫معدل‬ ‫اهمیت‬ ‫کن‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫و‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫که‬ ‫بدانید‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫یکی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شرایط‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫داشتن‬ ‫به‬ ‫ملزم‬ ،‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫کور‬ ‫با‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کنکور‬ ‫بدون‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫داوطلبان‬ ‫تمامی‬ ،‫لذا‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫تحصیلی‬ ‫سوابق‬ ‫و‬ ‫معدل‬ ‫شرط‬ ،‫ها‬ ‫آن‬ ‫ترین‬ ‫مهم‬ ‫از‬ ‫ک‬ ‫این‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ،‫زیرا‬ .‫نمایند‬ ‫اقدام‬ ‫خود‬ ‫تحصیلی‬ ‫سوابق‬ ‫کد‬ ‫دریافت‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫باید‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫کنکور‬ ،‫د‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫کد‬ ‫این‬ ‫دریافت‬ ‫برای‬ ‫افراد‬ .‫نمایند‬ ‫می‬ ‫درج‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫فرم‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫تحصیلی‬ ‫سوابق‬ ‫و‬ ‫معدل‬ ‫سامانه‬ Dipcode.medu.ir ‫کنند‬ ‫مراجعه‬ .
  • 3. ‫به‬ ‫ورود‬ ‫برای‬ ‫تحصیلی‬ ‫سوابق‬ ‫کد‬ ‫دریافت‬ ‫سامانه‬ ‫لین‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ، ‫کنید‬ ‫کلیک‬ ‫مربوطه‬ ‫ک‬ . ‫میزان‬ ‫که‬ ‫آنجا‬ ‫از‬ ‫اهمیت‬ ‫سوابق‬ ‫تحصیلی‬ ‫در‬ ‫پذیرش‬ ‫بدون‬ ‫کنکور‬ ‫فنی‬ ‫و‬ ‫حرفه‬ ‫ای‬ ‫باالست‬ ‫و‬ ‫برای‬ ‫پذیرش‬ ‫در‬ ‫رشته‬ ‫های‬ ‫بدون‬ ‫کنکور‬ ‫فنی‬ ‫و‬ ‫حرفه‬ ،‫ای‬ ‫تنها‬ ‫معدل‬ ‫داوطلبان‬ ‫مورد‬ ‫بررسی‬ ‫قرار‬ ‫می‬ ‫گیرد‬ . ،‫لذا‬ ‫کسب‬ ‫معدل‬ ‫هر‬ ‫چه‬ ‫باالتر‬ ‫و‬ ‫بهتر‬ ‫در‬ ‫مدرک‬ ‫دیپلم‬ ‫یا‬ ‫پیش‬ ‫دانش‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫قبولی‬ ‫در‬ ‫داوطلبان‬ ‫به‬ ،‫گاهی‬ ‫دانشگاه‬ ‫کمک‬ ‫خواهد‬ ‫کرد‬ . ‫بنابراین‬ ‫می‬ ‫توانیم‬ ‫بیان‬ ‫کنیم‬ ‫که‬ ‫داوطلبانی‬ ‫که‬ ‫معدل‬ ‫پایینی‬ ‫داشته‬ ،‫باشند‬ ‫نمی‬ ‫توانند‬ ‫به‬ ‫رقابت‬ ‫با‬ ‫سایر‬ ‫داوطلبان‬ ‫بپردازند‬ . ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫فنی‬ ‫دولتی‬ ‫دانشگاه‬ ‫برای‬ ‫معدل‬ ‫شرط‬ ‫دانشگاه‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫دارند‬ ‫تصمیم‬ ‫که‬ ‫داوطلبانی‬ ‫کنند‬ ‫سوال‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ،‫شوند‬ ‫پذیرفته‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫سراسری‬ ‫های‬ ‫تمامی‬ ‫در‬ ،‫بله‬ ‫که‬ ‫کنیم‬ ‫بیان‬ ‫باید‬ ‫سوال‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫در‬ ‫دارد؟‬ ‫وجود‬ ‫نیز‬ ‫ها‬ ‫دانشگاه‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫معدل‬ ‫شرط‬ ‫آیا‬ ‫که‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫معدل‬ ‫شرط‬ ،‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫های‬ ‫دانشگاه‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫کنکور‬ ‫در‬ ‫معدل‬ ‫تاثیر‬ ‫ناپذیر‬ ‫انکار‬ ‫شامل‬ ‫که‬ ‫اند‬ ‫کرده‬ ‫تعیین‬ ‫داوطلبین‬ ‫معدل‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫میزانی‬ ،‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫فنی‬ ‫دولتی‬ ‫های‬ ‫دانشگاه‬ ،‫دلیل‬ ‫همین‬ ‫به‬ .‫است‬ ‫باشند‬ ‫می‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ :  ،‫فن‬ ‫و‬ ‫حرفه‬ ‫و‬ ‫تجربی‬ ‫علوم‬ ‫و‬ ‫ریاضی‬ ‫های‬ ‫درس‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫شهریور‬ ‫یا‬ ‫خرداد‬ ‫شده‬ ‫پذیرفته‬ ‫نمره‬ ‫سه‬ ‫مجموع‬ ‫از‬ ‫کمتر‬ ‫نباید‬ ‫راهنمایی‬ ‫دوره‬ ‫پایه‬ ‫سه‬ ‫در‬ 30 ‫باشد‬ .  ( ‫ریاضی‬ ‫درس‬ ‫نمره‬ ‫حداقل‬ 1 ‫تبصره‬ ‫بدون‬ ‫باید‬ ‫متوسطه‬ ‫اول‬ ‫در‬ ) 10 ‫باشد‬ .  ‫حداقل‬ ‫باید‬ ،‫متوسطه‬ ‫اول‬ ‫پایه‬ ‫و‬ ‫راهنمایی‬ ‫دوره‬ ‫در‬ ‫رشته‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫های‬ ‫درس‬ ‫نمرات‬ ‫مجموع‬ 120 ‫و‬ ‫بوده‬ ‫از‬ ‫کمتر‬ ‫نباید‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫معدل‬ 12 ‫باشد‬ .
  • 4. ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫کنکور‬ ‫در‬ ‫معدل‬ ‫افزایش‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫خود‬ ‫معدل‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ،‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫کنکور‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫قبولی‬ ‫شانس‬ ‫افزایش‬ ‫برای‬ ‫گرامی‬ ‫داوطلبان‬ ‫شما‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫مهم‬ ‫از‬ ‫برخی‬ .‫کنید‬ ‫کسب‬ ‫را‬ ‫باالیی‬ ‫معدل‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫راهکارها‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫انجام‬ ‫با‬ ‫شما‬ ،‫واقع‬ ‫در‬ .‫ببرید‬ ‫باال‬ ‫را‬ ‫موارد‬ ‫شامل‬ ،‫معدل‬ ‫افزایش‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫و‬ ‫راهکارها‬ ‫ترین‬ ‫باشند‬ ‫می‬ ‫زیر‬ :  ‫کنید‬ ‫مطالعه‬ ‫خوبی‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫شناسایی‬ ‫خوبی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کنکور‬ ‫منابع‬ .  ‫بگیرید‬ ‫یاد‬ ‫را‬ ‫اصولی‬ ‫مطالعه‬ ‫های‬ ‫روش‬ .  ‫بگیرید‬ ‫کمک‬ ‫مشاوران‬ ‫از‬ .  ‫بروید‬ ‫پیش‬ ،‫برنامه‬ ‫طبق‬ ‫و‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ . ‫اصول‬ ‫با‬ ‫آشنایی‬ ‫برای‬ ‫درسی‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫کنید‬ ‫کلیک‬ ‫مربوطه‬ ‫لینک‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ، . ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫فنی‬ ‫کنکور‬ ‫در‬ ‫معدل‬ ‫تاثیر‬ ‫مشاوره‬ ‫و‬ ‫خود‬ ‫معدل‬ ‫افزایش‬ ‫برای‬ ،‫بخوانند‬ ‫درس‬ ‫رشته‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫دارند‬ ‫تصمیم‬ ‫که‬ ‫افرادی‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫قبولی‬ ‫سانس‬ ‫افزایش‬ ‫یا‬ ‫تمامی‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫ارائه‬ ‫را‬ ‫الزم‬ ‫اطالعات‬ ‫تمامی‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫مشاوران‬ .‫بگیرند‬ ‫کمک‬ ‫مشاور‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫کنکور‬ ‫دروس‬ ‫ها‬ ‫راه‬ ‫برخی‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫تا‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫افراد‬ ‫به‬ ‫مشاوران‬ ،‫این‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ .‫کرد‬ ‫خواهند‬ ‫یاری‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫مراحل‬ ‫مطالعه‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫برای‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ،‫هستید‬ ‫افراد‬ ‫این‬ ‫جز‬ ‫هم‬ ‫شما‬ ‫اگر‬ .‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫باالیی‬ ‫معدل‬ ‫و‬ ‫کرده‬
  • 5. ‫در‬ ‫ما‬ ‫همکاران‬ ‫با‬ ‫مشاوره‬ ‫دریافت‬ ‫تحصیل‬ ‫ایران‬ ‫یاری‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫سابقه‬ ‫سال‬ ‫چندین‬ ‫داشتن‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫آن‬ .‫باشید‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫کرد‬ ‫خواهند‬ . ‫جدیدتری‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫کنکور‬ ‫اخبار‬ ‫ن‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫ثبت‬ ‫آغاز‬ ‫پذیرفته‬ ‫نام‬ ‫شدگان‬ ‫نهایی‬ ‫کاردانی‬ ‫فنی‬ ‫حرفه‬ ‫و‬ ‫می‬ ‫منتشر‬ ‫امروز‬ ‫کنکور‬ ‫نهایی‬ ‫کارنامه‬ / ‫غیرانتفاعی‬ ‫و‬ ‫ای‬ ‫شود‬ ‫ثبت‬ ‫پذیرفته‬ ‫نام‬ ‫شدگان‬ ‫نهایی‬ ‫آزمون‬ ‫کاردانی‬ ‫فنی‬ ‫(دانشگاه‬ ‫ویژه‬ ‫حرفه‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫مؤسسات‬ ‫و‬ ‫ای‬ ‫عالی‬ ‫غیرانتفاعی‬ ) ‫در‬ ‫س‬ ‫ال‬ ۱۴۰۱ ‫از‬ ‫اعم‬ ‫رشته‬ ‫های‬ ‫تحصیلی‬ ‫با‬ ‫آزمون‬ ‫و‬ ‫یا‬ ‫رشته‬ ‫های‬ ‫تحصیلی‬ ‫پذیرش‬ ً‫ا‬‫صرف‬ ‫با‬ ‫سوابق‬ ‫تحصیلی‬ ‫از‬ ۶ ‫مهرماه‬ ‫آغاز‬ ‫می‬ ‫شود‬ . ‫فنی‬ ‫کاردانی‬ ‫کنکور‬ ‫سؤاالت‬ ‫کشور‬ ‫آموزش‬ ‫سنجش‬ ‫سازمان‬ ‫حرفه‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫منتشر‬ ‫را‬ ‫ای‬ ‫سنجش‬ ‫سازمان‬ ‫ساله‬ ‫هر‬ ‫آموزش‬ ‫کشور‬ » ‫بعد‬ ‫از‬ ‫برگزاری‬ ‫کنکور‬ ،‫سراسری‬ ‫فایل‬ ‫سوا‬ ‫گروه‬ ‫همه‬ ‫پاسخنامه‬ ‫و‬ ‫الت‬ ‫های‬ ‫خود‬ ‫سامانه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آزمایشی‬ ‫منتشر‬ ‫می‬ ‫کند‬ . ‫حرفه‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫کنکور‬ ‫یک‬ ‫رتبه‬ ‫مشهدی‬ ‫آموز‬ ‫دانش‬ ‫کرد‬ ‫کسب‬ ‫را‬ ‫ای‬ ‫نماید‬ ‫کسب‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫کنکور‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫یک‬ ‫رتبه‬ ‫توانست‬ ،‫مشهدی‬ ‫آموز‬ ‫دانش‬ ‫مهبود‬ ‫ستوده‬ . ‫مطلب‬ ‫خالصه‬
  • 6. ‫با‬ ‫را‬ ‫عزیز‬ ‫داوطلبین‬ ‫شما‬ ‫تا‬ ‫کردیم‬ ‫سعی‬ ‫مقاله‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫کنکور‬ ‫در‬ ‫معدل‬ ‫تاثیر‬ ‫به‬ .‫کنیم‬ ‫آشنا‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ،‫شوید‬ ‫پذیرفته‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫فنی‬ ‫های‬ ‫دانشگاه‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫خواهید‬ ‫می‬ ‫اگر‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫یاد‬ ‫نمرات‬ ‫تا‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫مشاور‬ .‫بگیرید‬ ‫کمک‬ ‫خوب‬ ‫مشاور‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫کسب‬ ‫دروس‬ ‫تمامی‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫باالیی‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫یاری‬ ‫درستی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫تواند‬ ‫نمی‬ ‫شخصی‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫یاد‬ ‫به‬ ،‫اما‬ .‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫باالیی‬ ‫معدل‬ ‫نهایت‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫همکاران‬ ‫با‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫مشاوران‬ ‫بهترین‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫برقراری‬ ‫برای‬ ،‫لذا‬ .‫شوید‬ ‫مشکالتی‬ ‫دچار‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫تماس‬ ‫تحصیل‬ ‫بگذارید‬ ‫کامنت‬ ،‫مقاله‬ ‫این‬ ‫زیر‬ ‫در‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫گرفته‬ . ،‫مقاله‬ ‫اف‬ ‫دی‬ ‫پی‬ ‫دانلود‬ ‫برای‬ ‫کلیک‬ ‫کنید‬ .