ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΣΧΟΛΙΚΗΣ-ΤΑΞΗΣ 2.pptx

I
Irini PanagiotakiΕκπαιδευτικός à Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ
ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ Σ.Ε.ΠΕ80
Δ.Δ.Ε ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Τι είναι η διαχείριση της Σχολικής Τάξης;
Η διαχείριση της σχολικής τάξης, δεν περιορίζεται στη χρήση
πειθαρχικών πρακτικών, αλλά περιλαμβάνει όλες εκείνες τις δράσεις με
τις οποίες ο/η εκπαιδευτικός δημιουργεί ένα υποστηρικτικό περιβάλλον
μάθησης για όλους τους μαθητές/τριες του.
Η δημιουργία μιας αποτελεσματικής τάξης :
 δίνει σε κάθε μαθητή/τρια την ευκαιρία να αναπτύξει τις ικανότητές του/της, και να
αποκτήσει τις δεξιότητες που απαιτούνται για να αυτορρυθμίζει τη μάθηση και τη
συμπεριφορά του/της,
 προσφέρει στον/στην εκπαιδευτικό ευκαιρίες για επαγγελματική ολοκλήρωση και
εργασιακή ικανοποίηση.
Η ανεπιτυχής διαχείριση της τάξης έχει ως επακόλουθο
την ανεπιθύμητη συμπεριφορά των Μαθητών/-τριών
Γιατί είναι σημαντική η διαχείριση της σχολικής
τάξης;
 Είναι ο σπουδαιότερος παράγοντας για μια
πετυχημένη μαθησιακή διαδικασία .
5o χρόνια έρευνας
28 παράγοντες (Wang, Haertel &
Walberg, 1993)
Αποτελεί την πιο ισχυρή πηγή στρες στην
επαγγελματική ζωή του/της εκπαιδευτικού.
Είμαστε εκπαιδευμένοι;
Όχι, και το
πρόβλημα είναι
καθολικό…
Και διαχρονικό…
André H. Dargelas, Ο γύρος του κόσμου.
André H. Dargelas, Μικροί κατεργάρηδες
Που βέβαια εξελίσσεται …
Και νέες προκλήσεις
προστίθενται …
Αλλά… δεν υπάρχουν μαγικά κόλπα και έτοιμες συνταγές.
Χρειάζεται χρόνο και μεθοδικότητα.
Η εκπαίδευση στη διαχείριση της σχολικής τάξης είναι αναγκαία…
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ
ΤΑΞΗΣ & ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΗ-
ΕΠΙΘΥΜΗΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ
ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
Α.ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ
Είναι αναγκαίο ένα κοινωνικοσυναισθηματικό κλίμα το οποίο θα είναι θετικό
για τους μαθητές και υποστηρικτικό για τη μάθηση.
Αναγκαία πτυχή ενός θετικού παιδαγωγικού κλίματος είναι οι αλληλεπιδράσεις
εκπαιδευτικού και μαθητών/τριών και μεταξύ μαθητών/τριών να βασίζονται:
▪ Στο σεβασμό και την αμοιβαία κατανόηση
▪ Την υποστήριξη και καθοδήγηση
▪ Την Ενθάρρυνση
▪ Τη Συνεργασία
▪ Την Επικοινωνία
Προϋποθέσεις αποτελεσματικότητας των κανόνων:
Διαμορφώνονται στην αρχή του σχολικού έτους, με συμμετοχή
και συμφωνία όλων των εμπλεκόμενων.
Είναι απλοί και σαφείς.
Βασίζονται σε συγκεκριμένη συλλογιστική.
Διατυπώνονται θετικά.
Είναι λίγοι.
Η θεσμοθέτηση κανόνων λειτουργίας της τάξης είναι αναγκαία
προϋπόθεση για τη δημιουργία θετικού ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ…
Δεν ξεχνάμε ότι οι κανόνες δεσμεύουν και τον/την
εκπαιδευτικό και πρέπει να τηρούνται και από αυτόν/αυτήν…
Τα παιδιά ποτέ δεν
κατάφεραν καλά
να ακούνε τους
μεγάλους, αλλά
ποτέ δεν απέτυχαν
να τους
μιμούνται..
Τζέημς Μπόνγουιν
Β. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
Δείχνει ενδιαφέρον, φροντίδα, ενσυναίσθηση.
Είναι συνεπής και αμερόληπτος.
Εξηγεί ακριβώς τι θέλει και επιβεβαιώνει ότι οι
μαθητές κατανοήσαν.
Καλλιεργεί σχέσεις μεταξύ των μαθητών/τριών.
Έχει ρεαλιστικές και θετικές προσδοκίες για
τους μαθητές/τριες.
Επικοινωνεί με τους γονείς /κηδεμόνες.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
Γνωρίζει τους μαθητές του (ονόματα, μαθησιακή
ετοιμότητα, κοινωνική- οικονομική κατάσταση,
ενδιαφέροντα κ.λπ.).
Έχει αυτοπεποίθηση ( δεν μιλάει και δε πράττει
βεβιασμένα, διατηρεί άνετα οπτική επαφή,
χαμογελάει, αποφεύγει την υπερβολική αντίδραση
απέναντι στη συμπεριφορά των μαθητών/τριών).
Είναι ενήμερος για ό,τι συμβαίνει στη τάξη
(Withitness).
Γ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
▪ Οργάνωση της διδασκαλίας / χρήση χρόνου:
▪ Προετοιμασία των μέσων και των υλικών.
▪ Εκκίνηση χωρίς «νεκρό χρόνο».
▪ Γρήγορες και ομαλές μεταβάσεις από δραστηριότητα σε δραστηριότητα.
▪ Ακρίβεια στο τέλος του μαθήματος .
▪ Συμμετοχή των μαθητών/τριών:
▪ Ελκυστικότητα μαθήματος.
▪ Ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές.
▪ Διαφοροποιημένη διδασκαλία.
▪ Σύνδεση μαθήματος με θέματα-προβλήματα από τη σύγχρονη ζωή.
▪ Αξιολόγηση που προσφέρει βιώματα επιτυχίας.
Απαραίτητη προϋπόθεση
η καλή γνώση της
διδακτέας ύλης και η
συστηματική ενημέρωση
του εκπαιδευτικού
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ
▪ Πώς ξεκινάει η σχολική μέρα.
▪ Πώς και πότε καταγράφονται οι απουσίες.
▪ Πώς γίνεται η μετάβαση από μια δραστηριότητα στην άλλη.
▪ Πώς παραδίδουν τις εργασίες όταν τελειώσουν.
▪ Πώς αποχωρούμε από την τάξη.
ΚΑΛΕΣ
ΕΔΡΑΙΩΜΕΝΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΡΟΥΤΙΝΑΣ
Οι
διαδικασίες
/ρουτίνες
διδάσκονται
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
ΔΟΚΙΜΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
• Αργεί στο μάθημα.
• Δε προσέχει στο μάθημα.
• Δε φέρνει μαζί του τα «εργαλεία» της
διδασκαλίας.
• Χρησιμοποιεί κινητό.
• Απασχολεί τους διπλανούς του.
• Παίρνει το λόγο χωρίς να του δοθεί.
Χαμηλής
επικινδυνότητας
ανεπιθύμητες
συμπεριφορές
• Κακοποιεί φραστικά άλλους/άλλες
μαθητές /τριες.
• Προβαίνει σε επιθετικές/
προκλητικές χειρονομίες.
• Αρνείται να συνεργαστεί.
• Φεύγει από τη τάξη χωρίς άδεια.
• Προβαίνει σε καταστροφές..
Σοβαρές
ανεπιθύμητες
συμπεριφορές
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
Γνωρίζω τη συμβαίνει κάθε στιγμή
στη τάξη μου.
Αλληλοεπικάλυψη.
Συνέπεια και σταθερότητα.
Συνέχεια , συνοπτικότητα και
ευκρίνεια.
Προστασία της αξιοπρέπειας του
μαθητή.
ΠΗΓΕΣ ΤΗΣ ΜΗ-ΕΠΙΘΥΜΗΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
Οι μαθητές /τριες
Παθολογικοί παράγοντες
Στρατηγικές επιζήτησης της
προσοχής
Σχολική αποτυχία/αυτοαντίληψη
Προσωπικά/συναισθηματικά
προβλήματα
Το σχολείο και ο/η
εκπαιδευτικός
Οργάνωση του σχολείου
Ωρολόγιο πρόγραμμα -Εξετάσεις
Διδακτικές πρακτικές
ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
Η αρχή της ελάχιστης παρέμβασης
Η αρχή της προοδευτικής παρέμβασης
Μη
λεκτικές/
έμμεσες
παρεμβάσεις
1.Προγραμματισμένη
αγνόηση
2. Παραγλωσσική
επιτίμηση
3.Έλεγχος δια της
εγγύτητας
4.Έλεγχος δια του
αγγίγματος Λεκτικές/
άμεσες
παρεμβάσεις
1.Έμμεση υπόδειξη του αναμενόμενου
2.Αναφορά του ονόματος του μαθητή
3.Υποβολή ερώτησης στον μαθητή
4.Χιούμορ
5.Ανάδειξη των επιπτώσεων της μη αποδοτικής
συμπεριφοράς
6.Προβολή των θετικών επιπτώσεων μιας
αποδεκτής συμπεριφοράς
7.Ευγενής απαίτηση για τερματισμό της
παρεκτροπής
8.Υπενθύμιση των κανόνων
9.Επίπληξη και διαταγή
ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ &
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Δίνεται έμφαση στις συμπεριφορές.
Οι θετικές συμπεριφορές αμείβονται, οι αρνητικές τιμωρούνται.
ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
Δίνεται έμφαση στη σκέψη και την κατανόηση.
Οι μαθητές πρέπει να κατανοούν τους κανόνες και τους λόγους
ύπαρξής τους και να αποδέχονται τη προσωπική τους ευθύνη .
ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Δίνεται έμφαση στο πλέγμα σχέσεων του ατόμου μέσα στη τάξη.
Η αλλαγή της συμπεριφοράς ενός μέλους του συστήματος,
οδηγεί σε αλλαγή συμπεριφοράς και των άλλων.
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ:ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
Η τεχνική αυτή για την ενθάρρυνση της επιθυμητής συμπεριφοράς
χρησιμοποιεί τις αμοιβές, τους επαίνους και τις επιδοκιμασίες και για
την αποθάρρυνση της ανεπιθύμητης συμπεριφοράς χρησιμοποιεί τις
τιμωρίες και τη στέρηση προνομίων.
Η τεχνική τροποποίησης της συμπεριφοράς διέρχεται από τέσσερα
στάδια:
Παρατήρηση
συμπεριφοράς
Μελέτη του
πλαισίου
Καθορισμός
επιδιωκόμενου
στόχου
Επιλογή τρόπου
παρέμβασης
(Θετική/
αρνητική
ενίσχυση)
ΓΝΩΣΙΑΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ: ΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
Οι λογικές συνέπειες αναφέρονται στα λογικά αποτελέσματα που ακολουθούν μια
συμπεριφορά, είτε είναι επιθυμητή είτε όχι
Πλεονεκτήματα:
Οι λογικές συνέπειες αναγνωρίζουν τα δικαιώματα των παιδιών, ενώ η τιμωρία
εκφράζει την δύναμη της εξουσίας που την εφαρμόζει.
Οι λογικές συνέπειες έχουν άμεση σχέση με την συμπεριφορά, ενώ η τιμωρία είναι
αυθαίρετη.
Οι λογικές συνέπειες δεν φέρουν κανένα στοιχείο κριτικής, ενώ η τιμωρία είναι
προσωπική και περιέχει κριτική.
Οι λογικές συνέπειες επιτρέπουν την επιλογή, ενώ η τιμωρία επιβάλουν την υπακοή.
ΓΝΩΣΙΑΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ: ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΟΥ «ΕΓΩ», Gordon
Με τα μηνύματα του «Εγώ», ο εκπαιδευτικός αναγνωρίζει αυτό
που του συμβαίνει συναισθηματικά λόγω μιας συγκεκριμένης
συμπεριφοράς μαθητή ή μαθητών και αναλαμβάνει την
ευθύνη να το επικοινωνήσει ειλικρινά και ανοικτά.
Για να είναι αποτελεσματικό ένα μήνυμα Εγώ πρέπει να
περιλαμβάνει τρία στοιχεία:
 Την αιτία του προβλήματος χωρίς αρνητική κριτική.
 Την αρνητική επίδραση που έχει στη δουλεία του/της
εκπαιδευτικού.
 Τα συναισθήματα του εκπαιδευτικού .
Όταν με διακόπτουν ενώ μιλάω
(περιγραφή της αιτίας του
προβλήματος χωρίς κριτική)
μου δημιουργείται πρόβλημα
γιατί πρέπει να σταματήσω
αυτό που λέω, χάνω τον ειρμό
μου
(συγκεκριμένη αρνητική
επίδραση) και αυτό με
εκνευρίζει ( συναισθήματα
εκπαιδευτικού σε σχέση με την
επίδραση του προβλήματος)
ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ: Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΛΑΙΣΙΩΣΗΣ
Η τεχνική αυτή αναφέρεται στη διαμόρφωση μιας θετικής
εναλλακτικής ερμηνείας της προβληματικής συμπεριφοράς.
Βασικά της στοιχεία:
Συνειδητοποίηση της τωρινής ερμηνείας της προβληματικής
συμπεριφοράς.
Διαμόρφωση θετικών εναλλακτικών ερμηνειών της συμπεριφοράς
αυτής.
Επιλογή μιας εύλογης θετικής ερμηνείας της συμπεριφοράς.
Δράση που αντανακλά αυτή την ερμηνεία.
▪
 Ο Γιάννης έρχεται κάθε πρωί και στέκεται δίπλα στο θρανίο του Πέτρου. Μιλούν και γελούν για 10 περίπου
λεπτά, ενώ κανονικά θα έπρεπε να καθίσουν στο θρανίο τους και να συγκεντρωθούν στο μάθημα.
(Προβληματική συμπεριφορά)
 .Είναι ανεύθυνος. Προσπαθεί να με εκνευρίσει. Είναι πεισματάρης. Είναι αγενής. Δε θέλει να συμμορφωθεί
με τους κανόνες (Ερμηνεία συμπεριφοράς)
 Η εκπαιδευτικός ζητά από το Γιάννη να καθίσει. Συνήθως του το ζητώ τρεις φορές.Τότε αυτός πηγαίνει στη
θέση του, από όπου συνεχίζει να μιλά και να στέλνει μηνύματα στον Πέτρο. (Αντίδραση)
 Αγαπάει πολύ το φίλο του. Είναι σημαντικό γι’ αυτόν να επιβεβαιώνει κάθε πρωί το φιλικό του δεσμό. Είναι
ένα πολύ δραστήριο αγόρι, που έχει βρει έναν τρόπο να προσαρμόζεται ομαλά στη σχολική ρουτίνα, με την
ελάχιστη δυνατή διάσπαση. (Θετική εναλλακτική ερμηνεία)
 «Γιάννη, βλέπω ότι η φιλία σου με τον Πέτρο έχει πολύ μεγάλη σημασία για σένα και ότι θέλεις λίγα λεπτά
κάθε πρωί να τα λες μαζί του. Μερικές φορές η φιλία είναι το πιο σημαντικό πράγμα στον κόσμο.».
(Αλλαγή συμπεριφοράς)
Παράδειγµα µε βάση την τεχνική της αναπλαισίωσης
ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ: Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΚΕΡΚΟΠΟΡΤΑΣ
 Συχνά στις προβληματικές καταστάσεις το πρόβλημα μοιάζει με μια
κλειδαμπαρωμένη πόρτα, που στέκεται ανάμεσα σε μας και σε μια πιο
εποικοδομητική σχέση.
 Ανεύρεση των μη – προβληματικών στοιχείων του οικοσυστήματος.
 Εντοπισμός μερικών πιθανών θετικών στοιχείων ή συμπεριφορών του
“προβληματικού” ατόμου.
 Επιλογής μιας θετικής πλευράς ή συμπεριφοράς του ατόμου.
 Έκφραση ενός θετικού σχολίου.Τα θετικά σχόλια ακόμα κι αν δεν
αφορούν την προβληματική συμπεριφορά φαίνεται να την επηρεάζουν.
Παράδειγµα µε βάση την τεχνική της κερκόπορτας
Ο Αντώνης μαθητής στη Β’ Γυμνασίου. Ενώ έδινε την εντύπωση ότι διαβάζει, στην
πραγματικότητα δεν έκανε τη δουλειά που του αναθέτει ο καθηγητής. Η συμπεριφορά
αυτή ανησύχησε πολύ τον καθηγητή και τους γονείς του, οι οποίοι αποφάσισαν να
εφαρμόσουν ένα αυστηρό σύστημα επιτήρησης. Η τακτική αυτή δεν είχε καμία
επιτυχία...
Μια μέρα που ο Αντώνης δεν έφερε τις εργασίες, ο καθηγητής αντί να τον επιπλήξει
του είπε :
«Όποτε κάνεις τις εργασίες σου, μου αρέσει το πόσο τακτικά είναι γραμμένες. Και
συνέχισε, Έχεις προσέξει ότι πάντα σου δίνω το λόγο όταν σηκώνεις το χέρι σου; Αυτό το
κάνω διότι ξέρω ότι θα δώσεις μια προσεκτική απάντηση...»
 Για την υπόλοιπη μέρα ο Αντώνης εργάστηκε με επιμέλεια και την Δευτέρα παρέδωσε
με περηφάνια τις περισσότερες από τις καθυστερημένες εργασίες του.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΣΧΟΛΙΚΗΣ-ΤΑΞΗΣ 2.pptx
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΣΧΟΛΙΚΗΣ-ΤΑΞΗΣ 2.pptx
Πηγές:
▪ Fontana, D. (1996).O Εκπαιδευτικός στην τάξη. 1η έκδοση. Αθήνα: Σαββάλας
▪ Molnar, A. & Lindquist, Β. (1998). Προβλήματα Συμπεριφοράς στο Σχολείο: Οικοσυστημική Προσέγγιση. Επιμ.Α. Καλαντζή-Αζίζι, 7η έκδοση. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
▪ Βαλιαντή Σταυρούλα,Διαχείριση τάξης –Ένα κομμάτι του παζλ της αποτελεσματικής
διδασκαλίας και μάθησης, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2009, διαθέσιμο διαδικτυακά:
▪
Ζάχος, Δ. (2020). Η «Πειθαρχία στο Σχολείο και η «Διαχείριση» της ΣχολικήςΤάξης. 1 έκδοση. Θεσσαλονίκη: Κ.&.ΜΣταμούλη.
▪ Κουμέντος Ι. (2021). Διαχείριση σχολικής τάξης :Ένα καθημερινό πρόβλημα. Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, 1(1), 177–187. https://doi.org/10.12681/edusc.3434
▪ Παναγάκος Ι. (2016). Διαχείριση Προβλημάτων Συμπεριφοράς στη ΣχολικήΤάξη:Τεχνικές Πρόληψης καιΤεχνικές Παρέμβασης. Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης,
2014(2), 350–365. https://doi.org/10.12681/edusc.15
▪ Παρασκευά ,Φ. & Παπαγιάννη, Α. (2008). Επιστημονικές και παιδαγωγικές δεξιότητες για τα στελέχη της εκπαίδευσης. Ι.Ε.Π
▪ Χρονοπούλου. Γ,(2015). Διαχείριση ΣχολικήςΤάξης. διαθέσιμη διαδικτυακά :
https://www.google.com/search?q=%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7+%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%B
A%CE%B7%CF%82+%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF%82&tbm=isch&ved=2ahUKEwjirJf_gqeBAxUjgf0HHccvB4MQ2-
cCegQIABAA&oq=%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7+%CF%83&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgQIIxAnMgYIABAIEB4yBwgAEB
gQgAQyBwgAEBgQgAQyBwgAEBgQgAQyBwgAEBgQgAQyBwgAEBgQgAQyBwgAEBgQgAQyBwgAEBgQgAQyBwgAEBgQgAQ6BwgjEOoCECc6BQgAEIAEOggIABCxAxCDAToICA
AQgAQQsQNQ6wZY_TJgvEJoAXAAeAOAAeMIiAHFQZIBDDAuMzMuNS0xLjIuMpgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nsAEKwAEB&sclient=img&ei=RF8BZeL6CaOC9u8Px9-
cmAg&bih=711&biw=1502&client=firefox-b-d#imgrc=kyrmNHQA9dD1zM
▪ Διαδικτυακή εκδήλωση της Περιφερειακής διεύθυνσης Π/θμίας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Αττικής διαθέσιμη διαδικτυακά: https://www.youtube.com/watch?v=Mo4VPe4nZQk
▪ και…. η εμπειρία της τάξης
1 sur 32

Contenu connexe

Similaire à ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΣΧΟΛΙΚΗΣ-ΤΑΞΗΣ 2.pptx(20)

Diaxeirisi kriseon sx_taksiDiaxeirisi kriseon sx_taksi
Diaxeirisi kriseon sx_taksi
Ιωαννα Χαλκιά493 vues
Ομαλή ΜετάβασηΟμαλή Μετάβαση
Ομαλή Μετάβαση
Manolis Fragonikolakis2K vues
κώδικας 2016 17-δροσιακβκώδικας 2016 17-δροσιακβ
κώδικας 2016 17-δροσιακβ
Drosia Primary School2.1K vues
Kwdikas symperiforas2019Kwdikas symperiforas2019
Kwdikas symperiforas2019
Drosia Primary School3.8K vues
Paid Didak Elliniadou 5Paid Didak Elliniadou 5
Paid Didak Elliniadou 5
Elena Elliniadou1.3K vues
Kms drosia 2020Kms drosia 2020
Kms drosia 2020
Drosia Primary School1.4K vues

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΣΧΟΛΙΚΗΣ-ΤΑΞΗΣ 2.pptx

 • 1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ Σ.Ε.ΠΕ80 Δ.Δ.Ε ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 • 2. Τι είναι η διαχείριση της Σχολικής Τάξης; Η διαχείριση της σχολικής τάξης, δεν περιορίζεται στη χρήση πειθαρχικών πρακτικών, αλλά περιλαμβάνει όλες εκείνες τις δράσεις με τις οποίες ο/η εκπαιδευτικός δημιουργεί ένα υποστηρικτικό περιβάλλον μάθησης για όλους τους μαθητές/τριες του. Η δημιουργία μιας αποτελεσματικής τάξης :  δίνει σε κάθε μαθητή/τρια την ευκαιρία να αναπτύξει τις ικανότητές του/της, και να αποκτήσει τις δεξιότητες που απαιτούνται για να αυτορρυθμίζει τη μάθηση και τη συμπεριφορά του/της,  προσφέρει στον/στην εκπαιδευτικό ευκαιρίες για επαγγελματική ολοκλήρωση και εργασιακή ικανοποίηση.
 • 3. Η ανεπιτυχής διαχείριση της τάξης έχει ως επακόλουθο την ανεπιθύμητη συμπεριφορά των Μαθητών/-τριών
 • 4. Γιατί είναι σημαντική η διαχείριση της σχολικής τάξης;  Είναι ο σπουδαιότερος παράγοντας για μια πετυχημένη μαθησιακή διαδικασία . 5o χρόνια έρευνας 28 παράγοντες (Wang, Haertel & Walberg, 1993) Αποτελεί την πιο ισχυρή πηγή στρες στην επαγγελματική ζωή του/της εκπαιδευτικού.
 • 5. Είμαστε εκπαιδευμένοι; Όχι, και το πρόβλημα είναι καθολικό…
 • 6. Και διαχρονικό… André H. Dargelas, Ο γύρος του κόσμου. André H. Dargelas, Μικροί κατεργάρηδες
 • 7. Που βέβαια εξελίσσεται … Και νέες προκλήσεις προστίθενται …
 • 8. Αλλά… δεν υπάρχουν μαγικά κόλπα και έτοιμες συνταγές. Χρειάζεται χρόνο και μεθοδικότητα. Η εκπαίδευση στη διαχείριση της σχολικής τάξης είναι αναγκαία…
 • 9. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ & ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΗ- ΕΠΙΘΥΜΗΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
 • 10. Α.ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ Είναι αναγκαίο ένα κοινωνικοσυναισθηματικό κλίμα το οποίο θα είναι θετικό για τους μαθητές και υποστηρικτικό για τη μάθηση. Αναγκαία πτυχή ενός θετικού παιδαγωγικού κλίματος είναι οι αλληλεπιδράσεις εκπαιδευτικού και μαθητών/τριών και μεταξύ μαθητών/τριών να βασίζονται: ▪ Στο σεβασμό και την αμοιβαία κατανόηση ▪ Την υποστήριξη και καθοδήγηση ▪ Την Ενθάρρυνση ▪ Τη Συνεργασία ▪ Την Επικοινωνία
 • 11. Προϋποθέσεις αποτελεσματικότητας των κανόνων: Διαμορφώνονται στην αρχή του σχολικού έτους, με συμμετοχή και συμφωνία όλων των εμπλεκόμενων. Είναι απλοί και σαφείς. Βασίζονται σε συγκεκριμένη συλλογιστική. Διατυπώνονται θετικά. Είναι λίγοι. Η θεσμοθέτηση κανόνων λειτουργίας της τάξης είναι αναγκαία προϋπόθεση για τη δημιουργία θετικού ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ…
 • 12. Δεν ξεχνάμε ότι οι κανόνες δεσμεύουν και τον/την εκπαιδευτικό και πρέπει να τηρούνται και από αυτόν/αυτήν… Τα παιδιά ποτέ δεν κατάφεραν καλά να ακούνε τους μεγάλους, αλλά ποτέ δεν απέτυχαν να τους μιμούνται.. Τζέημς Μπόνγουιν
 • 13. Β. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Δείχνει ενδιαφέρον, φροντίδα, ενσυναίσθηση. Είναι συνεπής και αμερόληπτος. Εξηγεί ακριβώς τι θέλει και επιβεβαιώνει ότι οι μαθητές κατανοήσαν. Καλλιεργεί σχέσεις μεταξύ των μαθητών/τριών. Έχει ρεαλιστικές και θετικές προσδοκίες για τους μαθητές/τριες. Επικοινωνεί με τους γονείς /κηδεμόνες.
 • 14. ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Γνωρίζει τους μαθητές του (ονόματα, μαθησιακή ετοιμότητα, κοινωνική- οικονομική κατάσταση, ενδιαφέροντα κ.λπ.). Έχει αυτοπεποίθηση ( δεν μιλάει και δε πράττει βεβιασμένα, διατηρεί άνετα οπτική επαφή, χαμογελάει, αποφεύγει την υπερβολική αντίδραση απέναντι στη συμπεριφορά των μαθητών/τριών). Είναι ενήμερος για ό,τι συμβαίνει στη τάξη (Withitness).
 • 15. Γ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ▪ Οργάνωση της διδασκαλίας / χρήση χρόνου: ▪ Προετοιμασία των μέσων και των υλικών. ▪ Εκκίνηση χωρίς «νεκρό χρόνο». ▪ Γρήγορες και ομαλές μεταβάσεις από δραστηριότητα σε δραστηριότητα. ▪ Ακρίβεια στο τέλος του μαθήματος . ▪ Συμμετοχή των μαθητών/τριών: ▪ Ελκυστικότητα μαθήματος. ▪ Ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές. ▪ Διαφοροποιημένη διδασκαλία. ▪ Σύνδεση μαθήματος με θέματα-προβλήματα από τη σύγχρονη ζωή. ▪ Αξιολόγηση που προσφέρει βιώματα επιτυχίας. Απαραίτητη προϋπόθεση η καλή γνώση της διδακτέας ύλης και η συστηματική ενημέρωση του εκπαιδευτικού
 • 16. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ▪ Πώς ξεκινάει η σχολική μέρα. ▪ Πώς και πότε καταγράφονται οι απουσίες. ▪ Πώς γίνεται η μετάβαση από μια δραστηριότητα στην άλλη. ▪ Πώς παραδίδουν τις εργασίες όταν τελειώσουν. ▪ Πώς αποχωρούμε από την τάξη. ΚΑΛΕΣ ΕΔΡΑΙΩΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΡΟΥΤΙΝΑΣ Οι διαδικασίες /ρουτίνες διδάσκονται ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΔΟΚΙΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
 • 18. • Αργεί στο μάθημα. • Δε προσέχει στο μάθημα. • Δε φέρνει μαζί του τα «εργαλεία» της διδασκαλίας. • Χρησιμοποιεί κινητό. • Απασχολεί τους διπλανούς του. • Παίρνει το λόγο χωρίς να του δοθεί. Χαμηλής επικινδυνότητας ανεπιθύμητες συμπεριφορές • Κακοποιεί φραστικά άλλους/άλλες μαθητές /τριες. • Προβαίνει σε επιθετικές/ προκλητικές χειρονομίες. • Αρνείται να συνεργαστεί. • Φεύγει από τη τάξη χωρίς άδεια. • Προβαίνει σε καταστροφές.. Σοβαρές ανεπιθύμητες συμπεριφορές
 • 19. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Γνωρίζω τη συμβαίνει κάθε στιγμή στη τάξη μου. Αλληλοεπικάλυψη. Συνέπεια και σταθερότητα. Συνέχεια , συνοπτικότητα και ευκρίνεια. Προστασία της αξιοπρέπειας του μαθητή.
 • 20. ΠΗΓΕΣ ΤΗΣ ΜΗ-ΕΠΙΘΥΜΗΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Οι μαθητές /τριες Παθολογικοί παράγοντες Στρατηγικές επιζήτησης της προσοχής Σχολική αποτυχία/αυτοαντίληψη Προσωπικά/συναισθηματικά προβλήματα Το σχολείο και ο/η εκπαιδευτικός Οργάνωση του σχολείου Ωρολόγιο πρόγραμμα -Εξετάσεις Διδακτικές πρακτικές
 • 21. ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Η αρχή της ελάχιστης παρέμβασης Η αρχή της προοδευτικής παρέμβασης Μη λεκτικές/ έμμεσες παρεμβάσεις 1.Προγραμματισμένη αγνόηση 2. Παραγλωσσική επιτίμηση 3.Έλεγχος δια της εγγύτητας 4.Έλεγχος δια του αγγίγματος Λεκτικές/ άμεσες παρεμβάσεις 1.Έμμεση υπόδειξη του αναμενόμενου 2.Αναφορά του ονόματος του μαθητή 3.Υποβολή ερώτησης στον μαθητή 4.Χιούμορ 5.Ανάδειξη των επιπτώσεων της μη αποδοτικής συμπεριφοράς 6.Προβολή των θετικών επιπτώσεων μιας αποδεκτής συμπεριφοράς 7.Ευγενής απαίτηση για τερματισμό της παρεκτροπής 8.Υπενθύμιση των κανόνων 9.Επίπληξη και διαταγή
 • 22. ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Δίνεται έμφαση στις συμπεριφορές. Οι θετικές συμπεριφορές αμείβονται, οι αρνητικές τιμωρούνται. ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Δίνεται έμφαση στη σκέψη και την κατανόηση. Οι μαθητές πρέπει να κατανοούν τους κανόνες και τους λόγους ύπαρξής τους και να αποδέχονται τη προσωπική τους ευθύνη . ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Δίνεται έμφαση στο πλέγμα σχέσεων του ατόμου μέσα στη τάξη. Η αλλαγή της συμπεριφοράς ενός μέλους του συστήματος, οδηγεί σε αλλαγή συμπεριφοράς και των άλλων.
 • 23. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ:ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Η τεχνική αυτή για την ενθάρρυνση της επιθυμητής συμπεριφοράς χρησιμοποιεί τις αμοιβές, τους επαίνους και τις επιδοκιμασίες και για την αποθάρρυνση της ανεπιθύμητης συμπεριφοράς χρησιμοποιεί τις τιμωρίες και τη στέρηση προνομίων. Η τεχνική τροποποίησης της συμπεριφοράς διέρχεται από τέσσερα στάδια: Παρατήρηση συμπεριφοράς Μελέτη του πλαισίου Καθορισμός επιδιωκόμενου στόχου Επιλογή τρόπου παρέμβασης (Θετική/ αρνητική ενίσχυση)
 • 24. ΓΝΩΣΙΑΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ: ΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ Οι λογικές συνέπειες αναφέρονται στα λογικά αποτελέσματα που ακολουθούν μια συμπεριφορά, είτε είναι επιθυμητή είτε όχι Πλεονεκτήματα: Οι λογικές συνέπειες αναγνωρίζουν τα δικαιώματα των παιδιών, ενώ η τιμωρία εκφράζει την δύναμη της εξουσίας που την εφαρμόζει. Οι λογικές συνέπειες έχουν άμεση σχέση με την συμπεριφορά, ενώ η τιμωρία είναι αυθαίρετη. Οι λογικές συνέπειες δεν φέρουν κανένα στοιχείο κριτικής, ενώ η τιμωρία είναι προσωπική και περιέχει κριτική. Οι λογικές συνέπειες επιτρέπουν την επιλογή, ενώ η τιμωρία επιβάλουν την υπακοή.
 • 25. ΓΝΩΣΙΑΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ: ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΟΥ «ΕΓΩ», Gordon Με τα μηνύματα του «Εγώ», ο εκπαιδευτικός αναγνωρίζει αυτό που του συμβαίνει συναισθηματικά λόγω μιας συγκεκριμένης συμπεριφοράς μαθητή ή μαθητών και αναλαμβάνει την ευθύνη να το επικοινωνήσει ειλικρινά και ανοικτά. Για να είναι αποτελεσματικό ένα μήνυμα Εγώ πρέπει να περιλαμβάνει τρία στοιχεία:  Την αιτία του προβλήματος χωρίς αρνητική κριτική.  Την αρνητική επίδραση που έχει στη δουλεία του/της εκπαιδευτικού.  Τα συναισθήματα του εκπαιδευτικού . Όταν με διακόπτουν ενώ μιλάω (περιγραφή της αιτίας του προβλήματος χωρίς κριτική) μου δημιουργείται πρόβλημα γιατί πρέπει να σταματήσω αυτό που λέω, χάνω τον ειρμό μου (συγκεκριμένη αρνητική επίδραση) και αυτό με εκνευρίζει ( συναισθήματα εκπαιδευτικού σε σχέση με την επίδραση του προβλήματος)
 • 26. ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ: Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΛΑΙΣΙΩΣΗΣ Η τεχνική αυτή αναφέρεται στη διαμόρφωση μιας θετικής εναλλακτικής ερμηνείας της προβληματικής συμπεριφοράς. Βασικά της στοιχεία: Συνειδητοποίηση της τωρινής ερμηνείας της προβληματικής συμπεριφοράς. Διαμόρφωση θετικών εναλλακτικών ερμηνειών της συμπεριφοράς αυτής. Επιλογή μιας εύλογης θετικής ερμηνείας της συμπεριφοράς. Δράση που αντανακλά αυτή την ερμηνεία. ▪
 • 27.  Ο Γιάννης έρχεται κάθε πρωί και στέκεται δίπλα στο θρανίο του Πέτρου. Μιλούν και γελούν για 10 περίπου λεπτά, ενώ κανονικά θα έπρεπε να καθίσουν στο θρανίο τους και να συγκεντρωθούν στο μάθημα. (Προβληματική συμπεριφορά)  .Είναι ανεύθυνος. Προσπαθεί να με εκνευρίσει. Είναι πεισματάρης. Είναι αγενής. Δε θέλει να συμμορφωθεί με τους κανόνες (Ερμηνεία συμπεριφοράς)  Η εκπαιδευτικός ζητά από το Γιάννη να καθίσει. Συνήθως του το ζητώ τρεις φορές.Τότε αυτός πηγαίνει στη θέση του, από όπου συνεχίζει να μιλά και να στέλνει μηνύματα στον Πέτρο. (Αντίδραση)  Αγαπάει πολύ το φίλο του. Είναι σημαντικό γι’ αυτόν να επιβεβαιώνει κάθε πρωί το φιλικό του δεσμό. Είναι ένα πολύ δραστήριο αγόρι, που έχει βρει έναν τρόπο να προσαρμόζεται ομαλά στη σχολική ρουτίνα, με την ελάχιστη δυνατή διάσπαση. (Θετική εναλλακτική ερμηνεία)  «Γιάννη, βλέπω ότι η φιλία σου με τον Πέτρο έχει πολύ μεγάλη σημασία για σένα και ότι θέλεις λίγα λεπτά κάθε πρωί να τα λες μαζί του. Μερικές φορές η φιλία είναι το πιο σημαντικό πράγμα στον κόσμο.». (Αλλαγή συμπεριφοράς) Παράδειγµα µε βάση την τεχνική της αναπλαισίωσης
 • 28. ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ: Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΚΕΡΚΟΠΟΡΤΑΣ  Συχνά στις προβληματικές καταστάσεις το πρόβλημα μοιάζει με μια κλειδαμπαρωμένη πόρτα, που στέκεται ανάμεσα σε μας και σε μια πιο εποικοδομητική σχέση.  Ανεύρεση των μη – προβληματικών στοιχείων του οικοσυστήματος.  Εντοπισμός μερικών πιθανών θετικών στοιχείων ή συμπεριφορών του “προβληματικού” ατόμου.  Επιλογής μιας θετικής πλευράς ή συμπεριφοράς του ατόμου.  Έκφραση ενός θετικού σχολίου.Τα θετικά σχόλια ακόμα κι αν δεν αφορούν την προβληματική συμπεριφορά φαίνεται να την επηρεάζουν.
 • 29. Παράδειγµα µε βάση την τεχνική της κερκόπορτας Ο Αντώνης μαθητής στη Β’ Γυμνασίου. Ενώ έδινε την εντύπωση ότι διαβάζει, στην πραγματικότητα δεν έκανε τη δουλειά που του αναθέτει ο καθηγητής. Η συμπεριφορά αυτή ανησύχησε πολύ τον καθηγητή και τους γονείς του, οι οποίοι αποφάσισαν να εφαρμόσουν ένα αυστηρό σύστημα επιτήρησης. Η τακτική αυτή δεν είχε καμία επιτυχία... Μια μέρα που ο Αντώνης δεν έφερε τις εργασίες, ο καθηγητής αντί να τον επιπλήξει του είπε : «Όποτε κάνεις τις εργασίες σου, μου αρέσει το πόσο τακτικά είναι γραμμένες. Και συνέχισε, Έχεις προσέξει ότι πάντα σου δίνω το λόγο όταν σηκώνεις το χέρι σου; Αυτό το κάνω διότι ξέρω ότι θα δώσεις μια προσεκτική απάντηση...»  Για την υπόλοιπη μέρα ο Αντώνης εργάστηκε με επιμέλεια και την Δευτέρα παρέδωσε με περηφάνια τις περισσότερες από τις καθυστερημένες εργασίες του.
 • 32. Πηγές: ▪ Fontana, D. (1996).O Εκπαιδευτικός στην τάξη. 1η έκδοση. Αθήνα: Σαββάλας ▪ Molnar, A. & Lindquist, Β. (1998). Προβλήματα Συμπεριφοράς στο Σχολείο: Οικοσυστημική Προσέγγιση. Επιμ.Α. Καλαντζή-Αζίζι, 7η έκδοση. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. ▪ Βαλιαντή Σταυρούλα,Διαχείριση τάξης –Ένα κομμάτι του παζλ της αποτελεσματικής διδασκαλίας και μάθησης, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2009, διαθέσιμο διαδικτυακά: ▪ Ζάχος, Δ. (2020). Η «Πειθαρχία στο Σχολείο και η «Διαχείριση» της ΣχολικήςΤάξης. 1 έκδοση. Θεσσαλονίκη: Κ.&.ΜΣταμούλη. ▪ Κουμέντος Ι. (2021). Διαχείριση σχολικής τάξης :Ένα καθημερινό πρόβλημα. Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, 1(1), 177–187. https://doi.org/10.12681/edusc.3434 ▪ Παναγάκος Ι. (2016). Διαχείριση Προβλημάτων Συμπεριφοράς στη ΣχολικήΤάξη:Τεχνικές Πρόληψης καιΤεχνικές Παρέμβασης. Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, 2014(2), 350–365. https://doi.org/10.12681/edusc.15 ▪ Παρασκευά ,Φ. & Παπαγιάννη, Α. (2008). Επιστημονικές και παιδαγωγικές δεξιότητες για τα στελέχη της εκπαίδευσης. Ι.Ε.Π ▪ Χρονοπούλου. Γ,(2015). Διαχείριση ΣχολικήςΤάξης. διαθέσιμη διαδικτυακά : https://www.google.com/search?q=%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7+%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%B A%CE%B7%CF%82+%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF%82&tbm=isch&ved=2ahUKEwjirJf_gqeBAxUjgf0HHccvB4MQ2- cCegQIABAA&oq=%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7+%CF%83&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgQIIxAnMgYIABAIEB4yBwgAEB gQgAQyBwgAEBgQgAQyBwgAEBgQgAQyBwgAEBgQgAQyBwgAEBgQgAQyBwgAEBgQgAQyBwgAEBgQgAQyBwgAEBgQgAQ6BwgjEOoCECc6BQgAEIAEOggIABCxAxCDAToICA AQgAQQsQNQ6wZY_TJgvEJoAXAAeAOAAeMIiAHFQZIBDDAuMzMuNS0xLjIuMpgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nsAEKwAEB&sclient=img&ei=RF8BZeL6CaOC9u8Px9- cmAg&bih=711&biw=1502&client=firefox-b-d#imgrc=kyrmNHQA9dD1zM ▪ Διαδικτυακή εκδήλωση της Περιφερειακής διεύθυνσης Π/θμίας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Αττικής διαθέσιμη διαδικτυακά: https://www.youtube.com/watch?v=Mo4VPe4nZQk ▪ και…. η εμπειρία της τάξης

Notes de l'éditeur

 1. Συνιστά τον κυριότερο προβληματισμό των νέων εκπαιδευτικών και πηγή άγχους για όλους μας. Αποτελεί ένα από τα πιο δύσκολα θέματα που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε, καθώς όσο και τέλεια να είναι τα Σ.Δ που έχουμε ετοιμάσει χωρίς την ικανότητα αποτελεσματικής Δ.Σ.Τ δε θα μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε με επιτυχία στις ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΜΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ. Τα προβλήματα διαχείρισης αποτελούν έναν από τους κύριους λόγους για τους οποίους ένα ποσοστό εκπαιδευτικών εγκαταλείπουν το επάγγελμα τα πρώτα 3 χρόνια της καριέρας τους.
 2. Στην καθημερινότητα της σχολικής τάξης, συμπεριφορές μαθητών όπως η διασπαστική ομιλία, η χρόνια μη επιτέλεση των εργασιών, η εχθρότητα, η αγένεια, συμπεριφορές διακωμωδησης , αλλά και περισσοτερο σοβαρες όπως η βια δημιουργούν προβλήματα στην ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος. Μη αποδοτικές ονομάζουμε τις συμπεριφορές οι οποιες θέτουν σε κινδυνό τους στόχους της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
 3. Συγκεκριμένα, η συνεχιζόμενη αναποτελεσματική διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς οδηγεί: (α) στη δημιουργία έντονης απογοήτευσης στους εκπαιδευτικούς ως απόρροια της κατ’ επανάληψιν διακοπής της πορείας του μαθήματος για τη διαχείριση τέτοιων φαινομένων (DeVoe et al., 2003∙ Gottfredson & Gottfredson, 2001∙ Valenti, 2011), (β) στη μείωση του χρόνου διδασκαλίας, καθώς ο χειρισμός τέτοιων προβλημάτων προβαίνει εις βάρος του διδακτικού και μαθησιακού χρόνου (Cohen, McCabe, Michelli & Pickeral, 2009), (γ) στην αύξηση των πιθανοτήτων για δημιουργία προβλημάτων μάθησης (π.χ., Al Otaiba & Fuchs, 2002∙ Morgan, Farkas, Tufis, & Sperling, 2008), καθώς ερευνητικά δεδομένα καταδεικνύουν τη στενή σχέση μεταξύ των προβλημάτων συμπεριφοράς και μάθησης (π.χ., Al Otaiba & Fuchs, 2002∙ Morgan, Farkas, Tufis, & Sperling, 2008) και τονίζουν πως τα παιδιά με προβλήματα συμπεριφοράς είναι πολύ πιθανόν να εκδηλώσουν προβλήματα μάθησης και το αντίθετο .
 4. Τις τελευταίες δεκαετίες πολλαπλές κοινωνικές αλλαγές έρχονται να αμφισβητήσουν το σεβασμό για τα πρόσωπα κύρους, το σχολείο έχει δεχτεί πολλές επικρίσεις ως θεσμός, και ο μαθητικός πληθυσμός χαρακτηρίζεται από μεγάλη ποικιλομορφία
 5. ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΕΧΟΥΝ
 6. Κλίμα τάξης είναι η όλη ατμόσφαιρα της τάξης, που διαμορφώνεται από τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικού, μαθητών μεταξύ τους και επηρεάζει την ψυχοσυναισθηματική, κοινωνική και γνωστική ανάπτυξη των μαθητών. Το κλίμα της τάξης είναι ένα διάχυτο συναίσθημα που κάποιος δεν μπορεί να το μετρήσει εύκολα, αλλά μπορεί να το νιώσει γρήγορα, όταν βρεθεί σε μία τάξη για μικρό χρονικό διάστημα. Κάθε τάξη δημιουργεί το δικό της κλίμα, όπου εκπαιδευτικοί και μαθητές επηρεάζουν και επηρεάζονται από αυτό.
 7. Η θεωρία της κοινωνικής μάθησης (π.χ. Albert Bandura) υποστηρίζει ότι οι άνθρωποι μαθαίνουν μέσα από τις κοινωνικές διαπροσωπικές σχέσεις τους και πιο συγκεκριμένα μέσω της παρατήρησης, της μίμησης, του παραδειγματισμού και των αντιδράσεων των άλλων στη συμπεριφορά τους
 8. Οι καλές διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών στο γυμνάσιο παίζουν μεγάλο ρόλο στην απόφαση των μαθητών για συνέχιση της φοίτησής τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Παρατηρείται ότι η ενθάρρυνση των μαθητών από τους εκπαιδευτικούς έχει αξιοσημείωτο αντίκτυπο στα μελλοντικά εκπαιδευτικά τους αποτελέσματα, γεγονόςπου θα πρέπει να το γνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί, για να κινητοποιηθούν αντιστοίχως .
 9. Εύκολη τάξη δεν υπάρχει.
 10. Έχει φροντίζει ο εκπ. Να κυλάει ομαλά το μάθημα;
 11. Οι μικρές καθημερινές ρου τίνες π.χ. πως παραδίδουμε την εργασία μας είναι ρυθμίσεις που μπορεί να είναι δευτερεύουσες και διεκπεραιωτικές, παράγουν όμως εστίες για διατάραξης της τάξης και για προβληματα στη διαχείριση της τάξης. θα πρέπει να είναι καλορυθμισμένες και προβλέψιμες , δουλεμένες με συστηματική διδασκαλία., με ενημέρωση , να επανερχόμαστε π.χ περιμένουμε να ησυχάσουν και μετά ξεκινάμε μια δραστηριότητα, δίνουμε οδηγίες γραπτώς , επιτηρούμε τη δραστηριότητα καθώς εξελίσσεται ΚΑΛΟ ΚΛΙΜΑ ΣΤΗ ΤΑΞΗ. ΚΑΛΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΡΟΥΤΙΝΑΣ ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΤΗ ΚΑΙ ΌΧΙ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ. ΚΆΘΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΕΊΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΆΘΕ ΤΑΞΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΟΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ
 12. 1. Παρεμβαινει ένας εκπαιδευτικός τότε κσι τόσο όσο είναι απολύτος αναγκαίο για να πετύχει το σκοπό του. 2. οι στρατηγικεσ που επιλεγει ένας εκπαιδευτικός πρ΄΄επει να είναι ιεραρχημένες δηλαδη να ξεκινουν από μη λεκτικές έμμεσες παρεμβάσεις 5 1.1 Μη λεκτικές παρεμβάσεις Οι μη λεκτικές παρεμβάσεις είναι έμμεσης φύσης και στηρίζονται στις αρχές της ελάχιστης και της προοδευτικής παρέμβασης, κατά την οποία ο εκπαιδευτικός αρχίζει με έμμεσες παρεμβάσεις, παιδοκεντρικές και λιγότερο περιοριστικές και προχωρεί σταδιακά, όταν οι πρώτες δεν αποδώσουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα, σε πιο άμεσες υποδείξεις, δασκαλοκεντρικές και περισσότερο περιοριστικές 1.1.1 Προγραμματισμένη αγνόηση 1.1.2 Παραγλωσσική επιτίμηση 1.1.3 Έλεγχος δια της Εγγύτητος 1.1.4 Έλεγχος δια του Αγγίγματος--Στην κλίμακα της προοδευτικότητας των παρεμβάσεων του εκπαιδευτικού, οι λεκτικές παρεμβάσεις έρχονται ευθύς μετά τις μη-λεκτικές παρεμβάσεις και είναι άμεσης και όχι έμμεσης φύσης, όπως οι μη λεκτικές ο εκπαιδευτικός πρέπει να περιορίζεται στις επισημάνσεις και τις υποδείξεις του, χωρίς περιττές ερωτήσεις και αιτιολογήσεις για τα αυτονόητα, που συχνά δίνουν την ευκαιρία στους μαθητές για «φτηνές» δικαιολογίες, διαμαρτυρίες και αντιπαραθέσεις, οι οποίες σε τελική ανάλυση διακόπτουν τη ροή του μαθήματος και χαλούν το γενικότερο κλίμα Έμμεση υπόδειξη του αναμενόμενου Αναφορά του ονόματος του άτακτου μαθητή Υποβολή ερώτησης στον άτακτο μαθητή Χιούμορ Ανάδειξη των επιπτώσεων της αταξίας Προβολή των θετικών επιπτώσεων μιας αποδεκτής συμπεριφοράς Ευγενής απαίτηση για τερματισμό της παρεκτροπής Επισήμανση της κακής χρήσης των υλικών Υπενθύμιση των κανόνων Επίπληξη και διαταγή για επαναφορά στην τάξη--
 13. ΕΊΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΙΑ ΜΙΑΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ , ΚΑΘΩΣ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ. ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ ΌΤΑΝ Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΈΝΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΣΕ ΜΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ ΩΣ ΠΗΓΗ.
 14. Ο εκπαιδευτικός μπορει να κάνει τις επιλογές του αναλογα με τη φυση και την ενταση του προβλήματος, αναλογα με την ηλικία και αλλους παράγοντες. Οι προσεγγισεις έχουν τον ίδιο σκοπό την αναπτυξη της επιθυμητης συμπεριφοράς εξαληψη ανεπιθυμητων. Σκεψη και κατανοηση – ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
 15. ΒΟΗΘΑΕΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΑ ΔΟΥΝ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗΥ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΆ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ - Ε
 16. Στηρίζεται στην εν συναίσθηση και το ενδιαφέρον για τον μαθητή.
 17. Είναι ένας τρόπος να επηρεάσουμε την προβληματική κατάσταση εστιάζοντας την προσοχή μας σε κάποιο μέρος του οικοσυστήματος που δεν σχετίζεται άμεσα με το πρόβλημα