Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Taller para la busqueda de empleo

720 vues

Publié le

Modelo Curriculum

Publié dans : Formation
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Taller para la busqueda de empleo

 1. 1. 7DOOHU SDUD OD E~VTXHGD GH HPSOHR HVWLQDWDULRV $OXPQRV GH WR DxR (VSHFLDOLGDG RQVWUXFFLRQHVqUz RQFHSWR +XPDQR MVFRQFHSWRKXPDQR#JPDLOFRP
 2. 2. 7DOOHU SDUD OD E~VTXHGD GH HPSOHR™ -XOLHWD 6QHLEUXP™ /LFHQFLDGD HQ 5HODFLRQHV GHO 7UDEDMR™ $VHVRUD GH 55++ GH $SPH™ (VSHFLDOLVWD HQ 6HOHFFLyQ GH 3HUVRQDO DSDFLWDFLyQ RQVXOWRUtD HQ 55++™ RFHQWH GH OD PDWHULD $GPLQLVWUDFLyQ GH 3HUVRQDO iWHGUD $DOD )DFXOWDG GH (( 8%$
 3. 3. ™ 5HIHUHQWH GHO iUHD GH (PSOHRV DSDFLWDFLyQ HVDUUROOR GH )UHVHQLXV 0HGLFDO DUH $UJHQWLQD 6$™ /tGHU GH 3URHFWR GH OD RQVXOWRUD (GJDUGR 9LVxXN $VRFLDGRV XHQWDV D FDUJR $FLQGDU *UXSR ,56$ +HQNHO +HZOHWW 3DFNDUG /D 0HULGLRQDO /DERUDWRULRV $QGUyPDFR /DERUDWRULRV 5RFKH 1HVWOp :DWHUV 5LFRK $UJHQWLQD 7DUMHWD $XWRPiWLFD 7HFKLQW 7HOHIyQLFD 717 9LWWDO 6RFRUUR 0pGLFR :DO0DUW HQWUH RWURV
 4. 4. 7DOOHU SDUD OD E~VTXHGD GH HPSOHR1RUPDV GH FRQYLYHQFLDHOXODUHV DSDJDGRV$SHUWXUD SDUD HO DSUHQGL]DMH (VSDFLR GH GLiORJR
 5. 5. 7DOOHU SDUD OD E~VTXHGD GH HPSOHR2EMHWLYRV™ $GTXLULU KHUUDPLHQWDV SDUD DUPDU HO XUUtFXOXP 9LWDH™ 6DEHU TXp WHQHU HQ FXHQWD DO PRPHQWR GH OHHU XQ DYLVR ODERUDO™ RPSUHQGHU OD LPSRUWDQFLD GH SUHSDUDUVH SDUD OD HQWUHYLVWD
 6. 6. 7DOOHU SDUD OD E~VTXHGD GH HPSOHR7HPDULR™ ¢yPR HVWi FRPSXHVWR HO PHUFDGR ODERUDO™ ¢yQGH EXVFDU HPSOHR™ ¢yPR OHHU XQ DYLVR ODERUDO™ ¢yPR DUPDU HO 9™ 7LSV SDUD SUHVHQWDUVH D XQD HQWUHYLVWD GH WUDEDMR
 7. 7. 7DOOHU SDUD OD E~VTXHGD GH HPSOHR¢$ TXp VH GHQRPLQD 0HUFDGR /DERUDO /XJDU GRQGH VH HQFXHQWUDQ OD RIHUWD OD GHPDQGD GH WUDEDMR 5HJXODGR SRU HO (VWDGR D WUDYpV GHO GHUHFKR ODERUDO
 8. 8. 7DOOHU SDUD OD E~VTXHGD GH HPSOHR¢yPR HVWi FRPSXHVWR HO PHUFDGR ODERUDO 3HUVRQDV 6HOHFWRUHV DQGLGDWRV 2UJDQL]DFLRQHV 0HGLRV GH GLIXVLyQ
 9. 9. 7DOOHU SDUD OD E~VTXHGD GH HPSOHR¢yQGH EXVFDU HPSOHR™ %XVFDGRUHV www.bumeran.com.ar www.zonajobs.com.ar www.computrabajo.com.ar www.empleos.clarin.com™ %ROVDV GH WUDEDMR GH 8QLYHUVLGDGHV ROHJLRV RQVHMRV GHO UXEUR HWF™ 5HIHULGRV™ )RURV )DFHERRN
 10. 10. 7DOOHU SDUD OD E~VTXHGD GH HPSOHR™ 3UHVHQWDFLyQ HVSRQWiQHD™ 3iJLQDV ZHE GH HPSUHVDV™ $YLVRV HQ GLDULRV DJUXSDGRV FODVLILFDGRV™ $JHQFLDV RQVXOWRUDV GH 55++
 11. 11. 7DOOHU SDUD OD E~VTXHGD GH HPSOHR¢yPR OHHU XQ DYLVR ODERUDO
 12. 12. 7DOOHU SDUD OD E~VTXHGD GH HPSOHR
 13. 13. 7DOOHU SDUD OD E~VTXHGD GH HPSOHR
 14. 14. 7DOOHU SDUD OD E~VTXHGD GH HPSOHR
 15. 15. 7DOOHU SDUD OD E~VTXHGD GH HPSOHR
 16. 16. 7DOOHU SDUD OD E~VTXHGD GH HPSOHR¢yPR DUPDU HO 9 ™ 6HU %UHYH HVWDU DFWXDOL]DGR ™ RQWHQHU LQIRUPDFLRQ FLHUWD ™ )RUPDWR HVWiQGDU 7LPHV 1HZ 5RPDQ $ULDO 9HUGDQD 7DKRPD ™ $UFKLYR HQ IRUPDWR ZRUG 3)
 17. 17. 7DOOHU SDUD OD E~VTXHGD GH HPSOHR¢yPR DUPDU HO 9™ )RWR [™ 1 $ IHFKD GH QDFLPLHQWR 1, GLUHFFLyQ WHOpIRQR FHOXODU PDLO™ 2EMHWLYR 3URIHVLRQDO ,QVHUWDUPH HQ XQD JUDQ HPSUHVD HQ HO VHFWRU GH«
 18. 18. ™ 3HUILO 3URIHVLRQDO ± 2ULHQWDGR D UHVXOWDGRV IOH[LEOH $XWRQyPR 5HVROXWLYR
 19. 19. ™ HVWDFDU ORJURV DFDGpPLFRV 3DUWLFLSp GH ODV ROLPStDGDV«
 20. 20. 7DOOHU SDUD OD E~VTXHGD GH HPSOHR¢yPR DUPDU HO 9™ ([SHULHQFLD ODERUDO VL WHQpV
 21. 21. RUGHQDGD FURQROyJLFDPHQWH GHVGH OR PiV DFWXDO D OR PiV DQWLJXR™ HWDOODU WUDEDMRV GH YROXQWDULDGR HPSUHQGLPLHQWRV™ )RUPDFLyQ (VWXGLRV™ ,GLRPDV™ 2WURV FRQRFLPLHQWRV XUVRV VHPLQDULRV YLQFXODGRV D WX SHUILO
 22. 22. 7DOOHU SDUD OD E~VTXHGD GH HPSOHR¢yPR DUPDU HO 9 /D FDUWD GH SUHVHQWDFLyQ /D FDUWD GH SUHVHQWDFLyQ (OHPHQWR PX LPSRUWDQWH $FRPSDxD DO 9™ 7UDWDU GH GLULJLUOD D DOJXLHQ HQ SDUWLFXODU D 55++™ 6HxDODU ORV SXQWRV PiV LPSRUWDQWHV GHO 9 %UHYH UHV~PHQ
 23. 23. 7DOOHU SDUD OD E~VTXHGD GH HPSOHR¢yPR DUPDU HO 9 /D FDUWD GH SUHVHQWDFLyQ$WHQFLyQ 5HVSRQVDEOH GH 55++ 6HOHFFLyQ 6U 0LJXHO tD] 7HQJR HO DJUDGR GH GLULJLUPH D 8G D ILQ GH DFHUFDUOH PL 9 SDUD HYHQWXDOHVE~VTXHGDV DFRUGHV D PL SHUILO UHVSRQGLHQGR D OD E~VTXHGD TXH HVWiQ OOHYDQGR DFDER 5() DGLVWD SXEOLFDGR HQ « HO GtD««6R HVWXGLDQWH GH $UTXLWHFWXUD FXHQWR FRQ XQD YDOLRVD H[SHULHQFLD««0H RULHQWR D RFXSDU SRVLFLRQHV HQ HO VHFWRU GH ««« 6R XQD SHUVRQD IOH[LEOHRULHQWDGR D UHVXOWDGRV« HWF4XHGDQGR D OD HVSHUD GH SRGHU SURIXQGL]DU HVWD LQIRUPDFLyQ GH PDQHUD SHUVRQDO/R VDOXGRRUGLDOPHQWH-XDQ 3HUH]7HO HO MXDQSHUH]#WHUUDFRP
 24. 24. 7DOOHU SDUD OD E~VTXHGD GH HPSOHR/D HQWUHYLVWD ¢4Xp HV XQD HQWUHYLVWD ODERUDO™ +HUUDPLHQWD XWLOL]DGD SDUD OD VHOHFFLyQ GH SHUVRQDO™ 8QD GH ODV LQVWDQFLDV FRQ PiV SHVR SDUD OD VHOHFFLyQ™ LiORJR HQWUH HO HQWUHYLVWDGRU HO HQWUHYLVWDGR
 25. 25. 7DOOHU SDUD OD E~VTXHGD GH HPSOHR/D HQWUHYLVWD 7LSRV GH HQWUHYLVWD 7HOHIyQLFD LUHFWD /LEUH *UXSDO 0L[WD 0~OWLSOH 3DQHO
 26. 26. 7DOOHU SDUD OD E~VTXHGD GH HPSOHR/D HQWUHYLVWD ¢4Xp KDFHU DQWHV GH LU ™ ,QYHVWLJDU OD HPSUHVD HVWXGLR FRQVXOWRUD ™ (OHJLU OD YHVWLPHQWD DGHFXDGD ™ 6DEHU FXiOHV VRQ QXHVWURV DWULEXWRV ™ 5HOHHU H LPSULPLU HO 9 HQYLDGR ™ +DFHU XQ UROHSODLQJ GH HQWUHYLVWD
 27. 27. 7DOOHU SDUD OD E~VTXHGD GH HPSOHR/D HQWUHYLVWD (Q OD HQWUHYLVWD ¢TXp 6, TXp 1R6t ™ 6RVWHQHU OD PLVPD LQIRUPDFLyQ TXH VH GHWDOOy HQ HO 9 ™ 0RVWUDU XQ YDORU GLIHUHQFLDO ™ (VFXFKDU DFWLYDPHQWH ™ 8WLOL]DU XQD DGHFXDGD FRPXQLFDFLyQ YHUEDO QR YHUEDO1R ™ 1R HV HO OXJDU SDUD PDQLIHVWDU QXHVWURV SUREOHPDV ™ 1R PHQWLU QR H[DJHUDU
 28. 28. 7DOOHU SDUD OD E~VTXHGD GH HPSOHR/D HQWUHYLVWD 3UHJXQWDV IUHFXHQWHV« ™ ¢4Xp WH LQWHUHVy GHO DYLVR SDUD SRVWXODUWH ™ ¢3RU TXp HOHJLVWH HVWXGLDU HVWD FDUUHUD ™ ¢XiOHV VRQ WXV IRUWDOH]DV GHELOLGDGHV ™ ¢yPR WH YHV GH DFi D WUHV DxRV
 29. 29. 7DOOHU SDUD OD E~VTXHGD GH HPSOHR2WUDV ,QVWDQFLDV«‰ 3VLFRWpFQLFR ‰ 3UXHEDV ‰ ([iPHQHV WpFQLFDV GH LGLRPD‰ 3UHRFXSDFLRQDO
 30. 30. 7DOOHU SDUD OD E~VTXHGD GH HPSOHR ¢XGDV ¢3UHJXQWDV
 31. 31. 7DOOHU SDUD OD E~VTXHGD GH HPSOHRe[LWRV HQ HVWH QXHYR FDPLQR TXH OHV WRFD WUDQVLWDU *UDFLDV SRU SDUWLFLSDU

×