Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

20.01.2015 г. препознавање на буква а

  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

20.01.2015 г. препознавање на буква а

  1. 1. OOU " Stra{o Pinxur" Oddelenski nastavnik: Изабела Пашоска Datum: 20.01.2015 вторник Dnevna operativna podgotovka Oddelenie: I v Nastavna tema Podgotovka za po~etno ~itawe i pi{uvawe Nastaven predmet Nastavna sodr`ina br. na ~as Makedonski jazik Prepoznavawe golema pe~atna bukva A 102 Tip na ~as *obrabotka na nov materijal Konkretni celi: *da se osposobi za vizuelno prepoznavawe na golemite pe~atni bukvi od makedonskoto kirilsko pismo, da se pottikne kon razlikuvawe i pravilno izgovarawe glasovi vo razli~na mestopolo`ba vo zborot- na po~etokot, na sredina i na krajot od zborot, da se razviva kreativnoto mislewe, da se vovedat vo pravilno koristewe na makedonskiot jazik za razbirawe, razmisluvawe, u~ewe i tvorewe; da umeat da usvojat i koristat ~ekori i tehniki za ~itawe so razbirawe, da steknat povisoko nivo na mislewe, da se razvijat ve{tinite za razbirawe, kriti~ko mislewe, razvoj na vokabularot, steknuvawe ve{tini na fonolo{ka svest O~ekuvani rezultati/ ishodi: *vizuelno prepoznava golemi pe~atni bukvi od makedonskoto kirilsko pismo, razlikuva i pravilno izgovara glasovi vo razli~na mestopolo`ba vo zborot- na po~etokot, na sredina i na krajot od zborot, razviva kreativno mislewe, pravilno koristewe na makedonskiot jazik za razbirawe, razmisluvawe, u~ewe i tvorewe; koristat ~ekori i tehniki za ~itawe so razbirawe, steknuva povisoko nivo na mislewe, razviva ve{tini za razbirawe, kriti~ko mislewe, razvoj na vokabularot, steknuva ve{tini na fonolo{ka svest Nastavni formi * individualna * grupna * zaedni~ka rabota Nastavni tehniki: * Nastavnikot ~ita na glas, Igra ,,[trak,, Redewe zborovi Nastavni metodi *govorna (monolo{ki, dijalo{ki, diskusija) *metoda na rabota so tekst *metoda na igra *metoda na poka`uvawe *demonstrativna *ilustrativna metoda *metoda na prakti~na rabota *metoda na samostojna rabota *analiti~ko sinteti~ka metoda Nastavni sredstva i pomagala *pribir za rabota *nastaven list *kniga za deca -tekst Nela i bukvata A *ilustracii *slikovnica Na bukva na bukva... *yid od zborovi, hameri i sliki od u~ilnicata *pomo{ni nastavni sredstva Mesto na realizacija: u~ilnica Aktivnosti i nasoki od prethodniot ~as Наставникот заедно со учениците креира работна атмосфера и работна дисциплина и накусо проверува колку учениците се подготвени за часот според насоките од претходниот час на тој начин се поттикнуваат учениците одговорно да се однесуваат кон наставата.Проверката се прави преку Govorna igra: Sinxir~e -asocijacija -u~enicite naredeni vo krug, ka`uvaat zborovi {to go sodr`at glasot A i pravat sinxir ORGANIZACIJA I AKTIVNOSTI NA ^ASOT Aktivnosti na nastavnikot Aktivnosti na u~enikot Voveden del Vovedna akt *Voveduvawe na u~enicite vo rabotata na ~asot preku igrata - [trak so cel u~enicite na zabaven na~in niz igra da gi nau~at ve{tinite na fonolo{kata svest Nastavnikot ka`uva zborovi vo koi glasot se nao|a na po~etokot, vo sredinata i na krajot. -Motivira i pottiknuva na razmisluvawe so naso~eni pra{awa, ja najavuva celta i aktivnostite od ~asot. *Igrata im pomaga na u~enicite da gi odredat zaedni~kite glasovi na po~etokot, sredinata i na krajot od zborovite. -U~enicite sledat i odgovaraat na barawata od nastavnikot. go opredeluvaat mestoto na glasot i pravat ,,{trak,, Glaven del U~e~ko pou~uva~ka akt * Primena na strategijata nastavnikot ~ita naglas. Nastavnikot go istaknuva naslovot i go ~ita tekstot poleka, no razbirlivo i prirodno -Postavuva nekolku informativni pra{awa za sodr`inata na tekstot. -Nastavnikot izdeluva karakteristi~ni zborovi ili re~enica ja zapi{uva na tabla, se vr{i vizuelna i akusti~na analiza na zborot ili na re~enicata, postapka za voo~uvawe na novite glasovi i bukvi Nastavnikot ja poka`uva novata bukva, go demonstrira pravilnoto pi{uvawe na golemata bukva odnosno gi objasnuva elementite od koj taa se sostoi Nastavnikot gi zapoznava u~enicite so tehnikata za rabota i gi pottiknuva vo iska`uvaweto sopstveno mislewe. -Pottiknuva na razmisluvawe vodi kus razgovor so pomo{ na prigodni pra{awa,naso~uva u~enicite da sostavat re~enici so ni`ewe zborovi -Nastavnikot gi pottiknuva u~enici da zemat aktivno u~estvo pri samostojnata rabota so sopstveni razmisluvawa, idei i iska`uvawa -U~enicite u~estvuvaat vo podgotvitelniot razgovor, aktivno slu{aat, sledat, razmisluvaat, vnimatelno go slu{aat ~itaweto od nastavnikot i odgovaraat na pra{awata -Se iska`uvaat za do`ivuvawata i sodr`inata, postavuvaat pra{awa i odgovaraat na postavenite pra{awa. izgovor i voo~uvawe na glasovite vo site tri pozicii na zborot preku igra. -U~enicite spored planiranite i zadadeni instrukcii od strana na nastavnikot gi voo~uvaat barawata za dadenata aktivnost aktivno slu{aat, individualno i timski rabotat, sintetiziraat podatoci, nadgraduvaat znaewa gi primenuvaat vo izvr{uvaweto na dadenite zadol`enija i gi spodeluvaat so drugite u~enici,so cel razbirawe i razvoj na ve{tinite za kriti~ko mislewe. -U~enicite ja primenuvaat tehnikata Redewe zborovi, prezentiraat analiziraat i donesuvaat zaklu~oci se samoocenuvaat Zavr{en del Evaluativna akt -Nastavnikot gi deli vo grupi, dava nasoki za govornata igra, nadgleduva, ja sledi celokupnata rabota na u~enicite, koordinira i po potreba pomaga, motivira bez da go naru{i tekot na ~asot. *Povratna informacija za srabotenite aktivnosti nastavnikot dobiva preku zaedni~ka rabota so analiza, prezentacija na zada~ite. Aktivnosti za naredniot ~as: -U~estvuvaat vo govornata igra na daden zbor formiraat re~enici, dodavaj}i novi zborovi koi se nadovrzuvaat na site prethodno ka`ani -Prakti~no primenuvaat razni vidovi re~enici (pra{alni, raskazni, potvrdni, odre~ni) prezentiraat, *U~enicite preku usna informacija gi istaknuvaat zaklu~ocite i sopstvenite razmisluvawa. Primeneti pokazateli za vrednuvawe i ocenuvawe-na~in na proveruvawe *usni odgovori na pra{awa postaveni od nastavnikot - razgovor-dijalog *usni odgovori na pra{awa postaveni od u~enicite- razgovor-dijalog *prakti~ni izvedbi *govorni ve`bi * nastavni listovi *usni prezentacii *proektna rabota *testovi izgotveni od nastavnikot *vo tekot na nastavata redovno se vrednuva i celokupnata aktivnost, motiviranost, posvetenost vo rabotata, anga`iranost, kreativnost, zainteresiranost, samostojnost i to~nost vo rabotata kako i timskata rabota Sledewe i vrednuvawe na u~enicite: samoocenuvawe, usna povratna informacija-~ek lista Refleksija: Na ~asot postavenite obrazovni celi i o~ekuvani rezultati se postignati. Primenata na metodite,tehnikite,formite i sredstvata pridonesoa za efektivnosta na ~asot. Site aktivnosti na u~enicite se prosledeni so usna povratna informacija i u~enicite se vklu~eni vo procesot na samoocenuvawena sopstvenata rabota. U~enicite rabotea so golem interes i so naso~uvawe od nastavnikot mo{ne uspe{no gi izvr{ija aktivnostite, me|usebno komuniciraa, aktivno se vklu~uvaa vo diskusiite, vo re{avaweto problemski situacii, vr{ej}i analiza i sinteza, izveduvaj}i soodvetni zaklu~oci. INSTRUMENT ZA SLEDEWE NA POSTIGNUVAWATA NA U^ENICITE -Podgotovka za po~etno ~itawe i pi{uvawe OOU"Stra{o Pinxur"- Skopje
  2. 2. I oddelenie Datum: 20.01.2015 Nastavnik: Изабела Пашоска Nastavna sodr`ina: Prepoznavawe na bukva Nastavna tema: Podgotovka za po~etno ~itawe i pi{uvawe Ime i prezime inicijalna medijalna finalna Povrzuva ilustraciii so bukva Prepoznava bukva vo zbor Prepoznava bukva vo re~enica Crta i ka`uva zborovi {to po~nuvaat na bukvata Pi{uva elementi od bukvata vo fiksiran prostor (gore,dolu levo,desno) 1. Иса Алими 2. Лука Андов 3. Мила Грозданова 4. Петар Димовски 5. Стефан Ѓорѓески 6. Амани Емини 7. Магбера Ибраими 8. Фадиљ Исламовиќ 9. Викторија Јаневска 10. Лео Јовановски 11. Теона Колевска 12. Војче Крстевски 13. Мила Лазаревска 14. Ангела Методиева 15.Марија Мијоска 16. Накшије Саити 17. Ева Стојаноска 18.Дурим Сурдарај 19. АњаТрајкова 20. Филип Трајчевски 21. Лука Фрањевски 22.Таркан Хусеини 23.Сузана Красниќ Legenda: • To~no i precizno prepoznava, imenuva, sfa}a, umee + + • Delumno prepoznava, imenuva, sfa}a, umee + • So pottiknuvawe od strana na nastavnikot + - • So pote{kotii prepoznava, imenuva, sfa}a, umee - Prilog 1 Igrata ,,[trak,, e zabaven na~in so koj niz igra im se pomaga na decata da gi nau~at ve{tinite na fonolo{kata svest, odnosno deka govorot i pi{aniot jazik imaat glasovi koi se oddelni od zna~eweto. Igrata im pomaga na u~enicite da gi odredat zaedni~kite glasovi na po~etokot, sredinata i na krajot od zborovite.
  3. 3. Nastavnikot ka`uva zborovi vo koi glasot se nao|a na po~etokot, vo sredinata i na krajot, a u~enicite go opredeluvaat mestoto na glasot i pravat ,,{trak,, Pr.Nastavnikot gi izgovara ananas-avion, antena- avtobus, tava-raka; breza-staza; obraz-mraz; den-no} i dr. a u~enicite sledat i odgovaraat na barawata od nastavnikot. Prilog ARTIKULACIJA NA GLASOT
  4. 4. datum: 20. 01. 2015god. NASTAVEN LIST PREPOZNAVAWE GOLEMA PE^ATNA BUKVA 1. Povrzi gi slikite {to po~nuvaat so bukvata vo kvadratot. ___________________________________________________________________________ 2. Kade go slu{a{ glasot A :na po~etokot na zborot, na sredinata ili na krajot na zborot. Oboj go kvadrat~eto so sina boja. ___________________________________________________________________________ 3. Zaokru`i ja bukvata A. 4. Nacrtaj ne{to {to po~nuva na bukvata A ANA I ENA OSTANAA SAMI. TATO I MAMA SE NA SAEM. STASAA NENA I TINA. SITE SE NASMEANI. _______________________________________________________________ 5. Oboj tolku kruk~iwa kolku {to ima bukvi A vo zborot! BABA ANA METLA MASA ___________________________________________________________________________ Prodol`i kako {to e zapo~nato! _________________________________________________________________________________________ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- _________________________________________________________________________________________ A
  5. 5. Tehnika: Redewe zborovi Nastavnik: Изабела Пашоска Ime i prezime:__________________________ A Zborovi vo koi glasot se izgovara na po~etokot Zborovi vo koi glasot se izgovara vo sredina Zborovi vo koi glasot se izgovara na kraj od zborot Inicijalna Medijalna Finalna
  6. 6. Legenda: - Ученикот: Успешно совладува Има потреба од помош Има потешкотии ЛЕГЕНДА Познавање(сеќавање на претходно наученото) Сваќање(разбирање на значењето на матерјалот) Примена(користење на наученото во нови конкретни ситуации)
  7. 7. Legenda: - Ученикот: Успешно совладува Има потреба од помош Има потешкотии ЛЕГЕНДА Познавање(сеќавање на претходно наученото) Сваќање(разбирање на значењето на матерјалот) Примена(користење на наученото во нови конкретни ситуации)

×