Publicité

Fungsi komposisi

Guru à SDIT Busro Al-karim
26 Feb 2014
Fungsi komposisi
Fungsi komposisi
Fungsi komposisi
Prochain SlideShare
Matematika xi ipa-2 kelompok 2Matematika xi ipa-2 kelompok 2
Chargement dans ... 3
1 sur 3
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Fungsi komposisi

  1. A. Pilihlah jawaban yang tepat pada soal-soal berikut! 1. 2. 3. Manakah diantara relasi berikut yang merupakan fungsi (pemetaan) ? A. { (1,-2), (1,-3), (1,0), (1,2) } B. { (-3,0), (-2,5), (-1,4), (0,1), (2,5), (-3,7) } C. {(a,2), (b,3), (c,3), (d,2), (a,3)} D. {(1,1), (2,4), (3,9), (4,16)} E. { (x,3), (x,4), (x,5) } Diketahui himpunan-himpunan berikut: A={udara, darat, laut}, B = {gajah, capung, hiu}, P = {Ani, Nia, Avi, Via}, Q = {Ari, Rian, Rio}. Di antara fungsifungsi yang dinyatakan sebagai himpunan pasangan berurutan berikut, manakah yang merupakan fungsi surjektif? A. f : B A, f = { (gajah, udara), (hiu, laut), (capung, udara)} B. g : Q P, g = { (Ari, Ani), (Rian, Nia), (Rio, Avi)} C. h : P B, h = { (Ani, gajah), (Nia,hiu), (Avi,capung), (Via,hiu)} D. i : A Q, i = { (udara, Ari), (darat, Rio), (laut,Rio)} E. j : Q  B, j = { (Ari, gajah), (Rian, gajah), (Rio, gajah) } Misalkan A = himpunan bilangan prima yang kurang dari 10 dan B = himpunan bilangan Asli yang kurang dari 10. Pasangan terurut berikut ini yang merupakan fungsi injektif adalah... A. {(2,2), (3,1), (5,1), (7,1)} B. {(2,1), (3,2), (5,1), (7,2)} C. {(2,1), (3,2), (5,3), (7,4)} D. {(2,4), (3,4), (5,4), (7,4)} E. {(2,2), (3,3), (5,5), (7,5)} http://pentingnya-latihan.blogspot.com/ 4. Fungsi f (x) = terdefinisi pada himpunan .... A. { x| x ≤ 3} D. { x| x > 3} B. { x| x ≥ 3} E. { x| x < - 3} C. { x| x ≤ - 3} 5. Diketahui fungsi-fungsi f = { (0,2), (3,4), (4,-1), (5,-2), (6,2)} dan g= {(-2,1), (-1,0), (2,6), (4,7)}. Fungsi komposisi (gof) adalah .... A. {(0,6), (3,7), (4,0), (5,1), (6,6)} B. {(-2,1), (3,0), (4,6), (5,7), (6,1)} C. {(1,5), (0,4), (2,2), (4,1)} D. {(1,5), (0,4), (6,0), (6,6), (7,3)} E. {(2,0), (4,3), (-1,4), (-2,5), (2,6)} 6. Diketahui fungsi f(x) = 2x2 – 3x + 4 dan g(x) = x + 2. Fungsi komposisi (f o g) (x) = .... A. 2x2 + 5x B. 2X2 – 5x C. 2X2 + 5x + 6 D. 2X2 + 5x – 6 E. 2X2 – 5x – 6 7. Diketahui f(x) = 5x + 4 dan g(x) = 2x2 – x + 8. Rumus komposisi fungsi (fog) (x) = .... A. 50x2 + 75x + 44 B. 50x2 – 75 x + 44 C. 10x2 + 5x + 44 D. 10x2 – 5x + 44 E. 10x2 – 5x – 44 8. Ditentukan f(x) = 3x + 7 dan g(x) = . Nilai (fog)(1) sama dengan .... A. 7 D. 19 B. 12 E. 23 C. 14
  2. 9. Diketahui h(x) = fog (x). Jika h(x) = 2x2 + 4x – 5 dan g(x) = x + 2 maka f(x) = .... A. 2x2 – 4x – 5 B. 2x2 – 4x – 3 C. 2x2 – 2x – 1 D. 2x2 – 2x + 1 E. 2x2 + 6x – 5 10. Diketahui g(f(x)) = f(g(x)). Jika f(x) = 2x + p dan g(x) = 3x + 120, maka nilai p = .... A. 30 D. 120 B. 60 E. 150 C. 90 11. Diketahui f(x) = x+1 dan fog (x) = 3x2 + 4. Rumus g(x) yang benar adalah …. A. g (x) = 3x +4 B. g(x) = 3x + 3 C. g(x) = 3x2 + 4 D. g(x) = 3(x2+ 1) E. g(x) = 3(x2 + 3) 12. Diketahui g(x) = . Invers dari fungsi g adalah .... A. g-1(x) = ¼ (3 – 4x) B. g-1(x) = ¼ ( 3 + 4x ) C. g-1(x) = ½ (3 + 4x) D. g-1(x) = - ½ (3 – 4x ) E. g-1(x) = - ½ (3 + 4x ) 13. Jika diketahui bahwa f(x) = 2x, g(x) = 3-5x, maka (gof)-1 = .... A. 3 (6 + x) /11 B. 6 (3 + x) / 11 C. (3 – x ) / 10 D. (6 – x)/10 E. 6(6 – x) /11 14. Jika fog (x) = 4x2 + 8x – 3 dan g(x) = 2x + 4, maka f-1 (x) = …. A. x + 9 B. 2 + C. x2 – 4x – 3 D. 2 + E. 2 + http://pentingnya-latihan.blogspot.com/ 15. Jika f (x – 1) = x2 + x – 1, maka f (x +1) sama dengan .... A. x2 + 3x + 1 B. x2 + 2x + 1 C. x2 + 5x + 5 D. x2 + 4x + 6 E. x2 + 5x – 1 16. Fungsi f : R  R didefinisikan dengan f (x) = Nilai (f o f o f) (2) sama dengan .... A. -10 C. -6 E. 7 B. -9 D. -3 17. Diketahui (fog) (x) = 3x – 2 dan g-1 (x) = x + 2. Aturan untuk f (x) sama dengan .... A. 3x – 2 D. 6x – 2 B. 3x + 4 E. 6x + 4 C. 6x + 2 18. Ditentukan : ( f-1 o g-1) (x) = 3x – 4 dan f(x) = 3 – 5x. Maka g (2) = .... A. 7/5 D. -5/3 B. 3/5 E. -5/7 C. 3/4 19. Jika diketahui f(x) = 5x – 2, g(x) = x2 + 6, dan h(x) = -x2, maka (f o g o h) (x) = .... A. 5x4 – 32 B. 5x4 – 28 C. 5x4 + 28 D. x4 + 28 E. 28 – 5x4 20. Jika f(x) = 2 – x, g(x) = x2 + 1, dan h(x) = 3x, maka (h o g o f) (3) = .... A. -80 B. -6 C. 6 D. 80 E. 81
  3. B. Kerjakanlah soal-soal berikut dengan langkah-langkah dan jawaban yang benar dan tulisan yang dapat dibaca ! 1. Sebutkan perbedaan fungsi dan relasi! 2. Fungsi mempunyai 3 sifat, sebutkan! Jelaskan masing-masing perbedaan sifat yang satu dengan yang lainnya. 3. Diketahui f(x) = + 3 dan g(x) = x2 + 4x + 4. Rumus fungsi (fog) (x) = .... 4. Diketahui f(x) = ; x ≠ -7/2. Invers dari f (x) adalah .... 5. Diketahui f(x) = 2x – 3 dan (fog) (x) = 12x2 – 38x + 32. Rumus fungsi f(x)= ... http://pentingnya-latihan.blogspot.com/
Publicité