Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

araling panlipunan III

24 034 vues

Publié le

Publié dans : Formation

araling panlipunan III

  1. 1. Gaudete Study Center, Inc. 3rd Quarter AralingPanlipunan III T. Justine Pangalan:____________________________ I. Petsa:_____________ Tukuyinangsumusunodnakasagutansamgatanong: _________ 1. ito ay kaugalianngmga Hindu na kung saanangbyuda ay sumasamasakamatayanngkaniyangasawasapammagitanngpagsusunogsasarili. _________ 2. angtawagsamgasundalong Indian. _________ 3. angdigmaangnagbigay – wakassapamumunong East Indies Company. _________ 4. emperadornanagwikangganito :”walakamingpangangailangangnagmulasaBritanya.” _________ 5. anglupaingmalapitsaGwangzhounainangkinngBritanya. _________ 6. angpangkatngTsinonalumalabansamgakanluranin. _________ 7. angkasunduan kung saandalawangdaunganng Japan angnabuksansaAmerika. _________ 8. labanan kungsaannatalosaunangpagkakataonangmgaEuropeosakamayngisangAsyano. _________ 9. angtinaguriangpinakamatapangna Sea Dog saPanahonni Reyna Elizabeth I. _________ 10. anglabanannoong 1571 sarehiyong Mediterranean na kung saannataloangpwersang Ottoman. _________ 11. tinawagsiyangtagapagtanggolngsimbahangkatoliko. _________ 12. angdinastiyangkinabibilanganni Haring Philip II. _________ 13. angpulutongnasundalo, artillery at mgasasakyangpandigmangEspanya. _________ 14. angkasulatannanagbibigaykalayaansapananampalatayasamgaHuhuenotssapanahonni Charles. _________ 15. ang Bourbon ay mgaProtestantesamantalangangmgakatoliko ay kinabibilangannina. _________ 16. angpangunahing minister sapananalapisapanahonni Haring Louis XIII ay si__. _________ 17. angtinawagna haring arawngPransiya. _________ 18. “akoang Estado” saPransiya. _________ 19. angpinunongpransiya kung saannaganapanggintongpanahonngkulturangPranses. _________ 20. angsimbolongkarangyaanngPransiya. II. Pagtapat – tapatin. Hanapinsahanay B angnaglalarawansamgasalitananasahanay A. isualtlamangangletrangtamangsagot. A B ________1. Dinastiyang Tudor a. Tinanggapnina William at Mary ________2. Cavalier b. Walang dugong digmaan ________3. Roundhead c. PinalakasangmonarkiyangPransiya ________4. Glorious Revolution d. PanahonngrebolusyonsaInglatera ________5. Bill of Rights e. Pwersangtaongbayan ________6. Petition of Rights f. Pinamumunuanni Oliver Cromwell ________7. Act of supremacy g. Ginawaangharibilangpinunongsimbahang Anglican ________8. Gobyernong Commonwealth h. Angnilagdaanni Charles I ________9. Parliamento i. Pwersangtagasuportanghari _______10. Dinastiyang Stuart j. AngkongresongIngaltera III. Punanangpatlangngwastongkasagutan. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. IV. Kung ang Austria ay mgakatoliko, _____________________ namanangPrusya. Anglupaingnaismakamtanng Austria at Prusya ay ang ______________________. Angkasunduangnagbigaywakassa 30 years of war ____________________. Angumangkinng Silesia na nagging daansa War on Austrian Succession ay si _______________. Angmayamanglalawiganngmga Hapsburg nainangkinngPrusya ay ang ____________________. AngpamilyangmulasaPrusyana nag – ambisyongpag – isahinangmgaestadong Aleman ay ang _____. Angrepublikang Czech ngayon ay dating kilalabilang _______________. Angpamilyangnamunosa Austria ay angmga____________________. Magbigayngpinakamahalagangbunga o epektongmgasumusunodnapangyayari.
  2. 2. 1. Sa kaugaliang Hindi pagangbyudaangasawangbabae _______________________________________________________________________________ 2. Paggamitnglangisngbaboy at bakasa cartridge sa India _______________________________________________________________________________ 3. Paglabanng Japan sa Russia dahilsa Korea _____________________________________________________________________________ 4. Pagsugodng Invincible Armada _______________________________________________________________________________ 5. Pagbitiw at pagpasoksa monastery ni Charles V. _______________________________________________________________________________ 6. Pagpapatayongpalasyong Versailles. _______________________________________________________________________________ 7. Nagkainitanangprotestante at katolikosaarawngst.Bartolomew _______________________________________________________________________________ 8. Pagbuwagni Charles I saParlamentongIngaltera. _______________________________________________________________________________ 9. Roundhead VS Cavalier _______________________________________________________________________________ 10. Pagpasoksa confinement ni Frederick II nangmalamannasiya ay mahiligsasining _______________________________________________________________________________ V. Bumuong opinion sapagtugonsamgakatanungansaibaba. 1. Ihambingangpananawnina Hobbes, Rosseau, at Locke. Paanonasasalaminangpagkakaiba – ibang pang – unawanilasapag – uugalingtao? Ipakitaitosapamamagitanng Chart. _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ 2. Nang sinabini Patrick Henry ang :”give me liberty or give me death” anoangnaisniyangipahiwatig? _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ 3. Gumawangperspektibo: “ anumangedukasyon, at gaano man katapangangisangkatutubo, naniniwalaakongwalangranggoangmaipagkakaloobsakaniya, paramasabingkapantayniyaangisangopisyalna Briton.”_______________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ ______

×