Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
‫ד‬"‫אדם‬ ‫ר‬‫רויטר‬ ‫קינן‬ ‫נגה‬
‫הסיכויים‬ ‫כל‬ ‫כנגד‬
*‫פתרון‬ ‫המצריכים‬ ‫משמעותיים‬ ‫אתגרים‬ ‫עוד‬ ‫לישראל‬:
‫נמוך‬ ‫חציוני‬ ‫שכר‬,‫נדלן‬ ‫מחירי‬,‫בירוקרטיה‬,‫ועוד‬ ‫ביטחון‬ ...
‫מנכ‬"‫ל‬‫ומייסד‬‫חיסונים‬‫פיננסים‬,‫חברת‬‫ניהול‬‫הסיכונים‬‫הפיננסיים‬
‫הגדולה‬‫בישראל‬–‫מלווה‬‫מאות‬‫חברות‬‫בינלאומיות‬‫ו...
‫הצלחה‬‫כלכלית‬
•‫כלכליות‬ ‫הצלחות‬,‫העובדות‬:
o‫התוצר‬ ‫צמיחת‬
o‫גמישות‬‫המשק‬ ‫ויציבות‬
o‫תוצר‬ ‫חוב‬ ‫יחס‬
o‫העבודה‬ ‫ב...
‫ב‬ ‫צמח‬ ‫הישראלי‬ ‫המשק‬-20‫האחרונות‬ ‫השנים‬
‫בכ‬-180%‫בכ‬ ‫רק‬ ‫עלה‬ ‫ישראל‬ ‫תושבי‬ ‫מספר‬ ‫בעוד‬-45%.
‫מ‬ ‫ליותר‬ ‫ה...
5.63
11.86
15.02 16.25
21.62
26.65
29.51
32.86
35.46
38
3.16
5.86
8.1
4.66
7.67
9.61
10.9 12.11
13.96
15.97
0
5
10
15
20
2...
$0
$10,000
$20,000
$30,000
$40,000
$50,000
$60,000
$70,000
$80,000
$90,000
$100,000
‫מט‬ ‫יתרות‬"‫של‬ ‫בהיקף‬ ‫ח‬
‫מ‬ ‫יות...
‫קומץ‬ ‫מתוך‬ ‫אחת‬ ‫היא‬ ‫ישראל‬
‫מפותחות‬ ‫מדינות‬‫יחס‬ ‫בהן‬
‫לתוצר‬ ‫החוב‬‫מתכווץ‬
"‫שיעור‬‫התעסוקה‬‫בישראל‬
‫הואץ‬‫בקצב‬‫המהיר‬‫ביותר‬
‫מקרב‬‫חברות‬‫ה‬-OECD"
OECD Report 2014
68.5
69.0
69.5
70.0
70.5
71.0...
‫הטכנולוגי‬ ‫היתרון‬
‫מ‬ ‫אחת‬ ‫היא‬ ‫ישראל‬-8‫בלבד‬ ‫מדינות‬,
‫לחלל‬ ‫לוויינים‬ ‫המשגרות‬.‫כל‬7‫המדינות‬
‫בהרבה‬ ‫גדולות‬...
Cloud Solutions Architect, Cloud Platform Engineer, Application developer,
Nanotechnologist, Integrator of ecological cons...
‫י‬‫אומן‬‫שראל‬
‫הרשקו‬‫אברהם‬
‫אריה‬‫ורשל‬ ‫יונת‬ ‫עדה‬
‫דניאל‬‫כהנמן‬
‫מיכאל‬‫לויט‬
‫אהרון‬‫צ‬'‫חנובר‬
‫דן‬‫שכטמן‬
‫פרס‬...
‫בעולם‬ ‫שני‬ ‫מקום‬
‫המשקיעים‬ ‫בביטחון‬
‫סיכון‬ ‫ההון‬ ‫בקרנות‬
‫מקום‬1‫החדשנות‬ ‫בהיקף‬ ‫בעולם‬
‫מקום‬1‫ביזמות‬ ‫בעולם‬
IMD competitiveness yearbook, 2014
‫דופן‬ ‫יוצאת‬ ‫בצורה‬ ‫גבוהה‬...
‫של‬ ‫הגלובלי‬ ‫ליתרון‬ ‫הסיבות‬‫ישראל‬:*
•‫מהגרים‬ ‫של‬ ‫דורות‬ ‫ארבעה‬ ‫עד‬ ‫שלושה‬
‫העולם‬ ‫מכל‬ ‫שהגיעו‬,‫נרחב‬ ‫ידע‬ ...
86‫ב‬ ‫נסחרות‬ ‫ישראליות‬ ‫חברות‬-NASDAQ
‫ארה‬ ‫אחרי‬ ‫ביותר‬ ‫הגבוה‬ ‫המספר‬"‫וסין‬ ‫ב‬
‫מ‬ ‫יותר‬ ‫פועלות‬ ‫בישראל‬-300‫...
‫המו‬ ‫הסכמי‬"‫ישראל‬ ‫את‬ ‫מציבים‬ ‫הבינלאומיים‬ ‫פ‬
‫הטכנולוגית‬ ‫העולם‬ ‫במת‬ ‫על‬
ISRAEL
‫רוסיה‬
‫סינגפור‬
‫סלובקיה‬
‫סלובניה‬
‫דרום‬
‫אפריקה‬
‫קוריאה‬‫ספרד‬‫שבדיה‬‫שוויץ‬‫טאיוואן‬‫תאילנד‬‫טורקיה‬‫בריטניה...
‫בישראל‬,
•‫ביותר‬ ‫הצעירה‬ ‫האוכלוסייה‬‫ב‬-OECD.
(‫של‬ ‫חציוני‬ ‫גיל‬31‫לעומת‬42)
•‫ה‬ ‫האוכלוסייה‬-3‫ההשכלה‬ ‫ברמת‬ ‫בעו...
‫מתחילת‬‫ה‬ ‫המאה‬-21,
‫עלייה‬‫של‬10%‫במגזר‬ ‫בילודה‬‫החילוני‬
‫של‬ ‫ירידה‬16%‫במגזר‬ ‫בילודה‬‫הערבי‬
‫של‬ ‫ירידה‬15%‫במגז...
‫ושיעורי‬ ‫למשק‬ ‫ערך‬ ‫תביא‬ ‫ההשתתפות‬ ‫בשיעורי‬ ‫העלייה‬‫והעוני‬ ‫השוויון‬ ‫אי‬
‫וערבים‬ ‫חרדים‬ ‫יהודים‬ ‫שיותר‬ ‫ככל‬...
‫לישראל‬,‫המדבר‬ ‫גבול‬ ‫על‬ ‫אשר‬,‫בתולדותיה‬ ‫לראשונה‬ ‫יש‬,‫צרכיה‬ ‫מכפי‬ ‫מים‬ ‫יותר‬.
‫אותם‬ ‫לייצא‬ ‫יכולה‬ ‫היא‬,‫ש...
‫תוך‬ ‫אנרגטית‬ ‫לעצמאות‬ ‫תגיע‬ ‫ישראל‬4‫שנים‬
‫ותוך‬7‫אנרגיה‬ ‫ליצואנית‬ ‫להפוך‬ ‫תוכל‬ ‫שנים‬*
‫ב‬-30‫הבאות‬ ‫השנים‬*,
...
‫העולמי‬ ‫הסחורות‬ ‫בשוק‬ ‫המחירים‬ ‫צניחת‬‫ובעיקר‬‫מחיר‬ ‫ירידת‬
‫הנפט‬‫יתרמו‬‫אחר‬ ‫משק‬ ‫מכל‬ ‫יותר‬ ‫כמעט‬ ‫הישראלית‬ ...
‫התחבורה‬ ‫מהפכת‬
‫מגמות‬:‫בפריפריה‬ ‫השקעה‬
40
90
140
190
240
290
340
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Km.
CBS Dat...
‫התחבורה‬ ‫מהפכת‬
‫מגמות‬:‫ציבורית‬ ‫בתחבורה‬ ‫השקעה‬
30,000
32,000
34,000
36,000
38,000
40,000
42,000
44,000
46,000
48,00...
‫מרכזיים‬ ‫אתגרים‬ ‫שני‬:
‫ומדד‬ ‫העוני‬ ‫שיעורי‬‫ג‬'‫יני‬(‫שוויון‬ ‫אי‬)
‫העברה‬ ‫תשלומי‬ ‫לפני‬
‫העברה‬ ‫תשלומי‬ ‫אחרי‬
...
‫חדשות‬ ‫אפשרויות‬ ‫מפתיחת‬ ‫כתוצאה‬ ‫גם‬ ‫ישתפרו‬ ‫הללו‬ ‫המדדים‬
‫הישראלי‬ ‫העבודה‬ ‫בשוק‬
"‫סך‬‫ההשקעה‬‫בכבישים‬‫בין‬‫ה...
‫נוספים‬ ‫עיקריים‬ ‫אתגרים‬
‫בירוקרטיה‬,‫ונדל‬ ‫מחיה‬ ‫מחירי‬"‫ביטחון‬ ‫על‬ ‫גבוהות‬ ‫והוצאות‬ ‫ן‬
‫אשדוד‬,‫המוסיקלית‬ ‫המ...
‫סטטיסטיקה‬ ‫הינו‬ ‫האנושי‬ ‫הפיתוח‬ ‫מדד‬
‫הבאים‬ ‫הרכיבים‬ ‫את‬ ‫בחשבון‬ ‫הלוקחת‬:
•‫חיים‬ ‫תוחלת‬
•‫חינוך‬
•‫הכנסה‬
*‫ד...
‫העתיד‬ ‫של‬ ‫המקום‬
‫יעקב‬‫מזיכרון‬‫מבט‬,‫צילום‬:‫מס‬‫אלי‬
‫לפי‬‫ה‬ ‫של‬ ‫מחקר‬-Economist‫הבריטי‬
‫במקום‬ ‫ישראל‬‫ה‬-20‫ש...
‫ד‬"‫רויטר‬ ‫אדם‬ ‫ר‬
‫מנכ‬"‫פיננסים‬ ‫חיסונים‬ ‫ל‬
‫קינן‬ ‫נגה‬
‫יו‬"‫פורום‬ ‫ר‬CFO
‫ותעסוקה‬ ‫לצמיחה‬ ‫החברות‬ ‫ראשי‬ ‫פ...
‫הסיבה‬‫העיקרית‬‫להפקת‬‫מצגת‬‫זו‬‫היא‬‫להציג‬‫ולהסביר‬‫את‬‫הפלא‬‫הזה‬‫שכל‬‫כך‬‫הרבה‬
‫אנשים‬‫בעולם‬‫מתעניינים‬‫בו‬:‫מדינה‬...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

sur

ישראל  אי של הצלחה - המצגת הכלכלית Slide 1 ישראל  אי של הצלחה - המצגת הכלכלית Slide 2 ישראל  אי של הצלחה - המצגת הכלכלית Slide 3 ישראל  אי של הצלחה - המצגת הכלכלית Slide 4 ישראל  אי של הצלחה - המצגת הכלכלית Slide 5 ישראל  אי של הצלחה - המצגת הכלכלית Slide 6 ישראל  אי של הצלחה - המצגת הכלכלית Slide 7 ישראל  אי של הצלחה - המצגת הכלכלית Slide 8 ישראל  אי של הצלחה - המצגת הכלכלית Slide 9 ישראל  אי של הצלחה - המצגת הכלכלית Slide 10 ישראל  אי של הצלחה - המצגת הכלכלית Slide 11 ישראל  אי של הצלחה - המצגת הכלכלית Slide 12 ישראל  אי של הצלחה - המצגת הכלכלית Slide 13 ישראל  אי של הצלחה - המצגת הכלכלית Slide 14 ישראל  אי של הצלחה - המצגת הכלכלית Slide 15 ישראל  אי של הצלחה - המצגת הכלכלית Slide 16 ישראל  אי של הצלחה - המצגת הכלכלית Slide 17 ישראל  אי של הצלחה - המצגת הכלכלית Slide 18 ישראל  אי של הצלחה - המצגת הכלכלית Slide 19 ישראל  אי של הצלחה - המצגת הכלכלית Slide 20 ישראל  אי של הצלחה - המצגת הכלכלית Slide 21 ישראל  אי של הצלחה - המצגת הכלכלית Slide 22 ישראל  אי של הצלחה - המצגת הכלכלית Slide 23 ישראל  אי של הצלחה - המצגת הכלכלית Slide 24 ישראל  אי של הצלחה - המצגת הכלכלית Slide 25 ישראל  אי של הצלחה - המצגת הכלכלית Slide 26 ישראל  אי של הצלחה - המצגת הכלכלית Slide 27 ישראל  אי של הצלחה - המצגת הכלכלית Slide 28 ישראל  אי של הצלחה - המצגת הכלכלית Slide 29 ישראל  אי של הצלחה - המצגת הכלכלית Slide 30 ישראל  אי של הצלחה - המצגת הכלכלית Slide 31 ישראל  אי של הצלחה - המצגת הכלכלית Slide 32 ישראל  אי של הצלחה - המצגת הכלכלית Slide 33
Prochain SlideShare
הבסיס החברתי להצלחת ישראל
Suivant
Télécharger pour lire hors ligne et voir en mode plein écran

5 j’aime

Partager

Télécharger pour lire hors ligne

ישראל אי של הצלחה - המצגת הכלכלית

Télécharger pour lire hors ligne

על אף כל האתגרים, מצבו של המשק הישראלי טוב, וצפוי שיהיה אף טוב יותר. המצגת מראה כי למשק הישראלי ארבעה יתרונות יחסיים ושלוש מהפכות בהתהוות. לכשיגיעו כל אלו לאפקט המלא שלהם, צפויה כלכלת ישראל להגיע להצלחה גדולה אף יותר מההצלחה הנוכחית.

Livres associés

Gratuit avec un essai de 30 jours de Scribd

Tout voir

ישראל אי של הצלחה - המצגת הכלכלית

 1. 1. ‫ד‬"‫אדם‬ ‫ר‬‫רויטר‬ ‫קינן‬ ‫נגה‬ ‫הסיכויים‬ ‫כל‬ ‫כנגד‬
 2. 2. *‫פתרון‬ ‫המצריכים‬ ‫משמעותיים‬ ‫אתגרים‬ ‫עוד‬ ‫לישראל‬: ‫נמוך‬ ‫חציוני‬ ‫שכר‬,‫נדלן‬ ‫מחירי‬,‫בירוקרטיה‬,‫ועוד‬ ‫ביטחון‬ ‫הוצאות‬
 3. 3. ‫מנכ‬"‫ל‬‫ומייסד‬‫חיסונים‬‫פיננסים‬,‫חברת‬‫ניהול‬‫הסיכונים‬‫הפיננסיים‬ ‫הגדולה‬‫בישראל‬–‫מלווה‬‫מאות‬‫חברות‬‫בינלאומיות‬‫וישראליות‬. adam@immunities.co.il ‫יו‬"‫ר‬‫פורום‬CFO‫המאגד‬‫את‬‫סמנכ‬"‫לי‬‫הכספים‬‫של‬‫החברות‬‫המובילות‬ ‫במשק‬.‫מייסדת‬‫וחברת‬‫נשיאות‬‫פורום‬‫ראשי‬‫החברות‬‫לצמיחה‬ ‫ותעסוקה‬,‫בו‬‫חברים‬‫בעלים‬,‫יו‬"‫רים‬‫ומנכ‬"‫לים‬‫של‬‫החברות‬‫המובילות‬. kainan@iel-forum.org
 4. 4. ‫הצלחה‬‫כלכלית‬ •‫כלכליות‬ ‫הצלחות‬,‫העובדות‬: o‫התוצר‬ ‫צמיחת‬ o‫גמישות‬‫המשק‬ ‫ויציבות‬ o‫תוצר‬ ‫חוב‬ ‫יחס‬ o‫העבודה‬ ‫בכוח‬ ‫והשתתפות‬ ‫תעסוקה‬ •‫הישראליים‬ ‫היתרונות‬ ‫ארבעת‬: o‫הטכנולוגי‬ o‫היזמי‬ o‫הגלובלי‬ o‫הדמוגרפי‬ •‫בהתהוות‬ ‫מהפיכות‬ ‫שלוש‬: o‫המדבר‬ ‫על‬ ‫הניצחון‬ o‫האנרגטית‬ o‫התחבורתית‬ •‫האתגרים‬ •‫העתיד‬
 5. 5. ‫ב‬ ‫צמח‬ ‫הישראלי‬ ‫המשק‬-20‫האחרונות‬ ‫השנים‬ ‫בכ‬-180%‫בכ‬ ‫רק‬ ‫עלה‬ ‫ישראל‬ ‫תושבי‬ ‫מספר‬ ‫בעוד‬-45%. ‫מ‬ ‫ליותר‬ ‫הגיע‬ ‫הישראלי‬ ‫התוצר‬-300‫דולרים‬ ‫מיליארדי‬. ‫כ‬ ‫של‬ ‫לנפש‬ ‫תוצר‬-35‫ישראל‬ ‫את‬ ‫מעמיד‬ ‫בשנה‬ ‫דולר‬ ‫אלף‬ ‫ה‬ ‫במקום‬-24‫מבין‬187‫מדינות‬. ‫אביב‬‫תל‬,‫צילום‬:‫מסר‬‫אלי‬
 6. 6. 5.63 11.86 15.02 16.25 21.62 26.65 29.51 32.86 35.46 38 3.16 5.86 8.1 4.66 7.67 9.61 10.9 12.11 13.96 15.97 0 5 10 15 20 25 30 35 40 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* GDPGrowth Accumulated GDP Growth Rate Israel OECD Total ‫בשנת‬2000‫בנק‬ ‫פרסם‬‫ישראל‬‫תחזית‬‫שאם‬ ‫של‬ ‫לתוצר‬ ‫נגיע‬ ‫נכון‬ ‫נפעל‬750‫מיליארדי‬₪ ‫תוך‬15‫שנים‬. ‫בפועל‬,‫בשנת‬2015‫ל‬ ‫הגיע‬ ‫הריאלי‬ ‫התוצר‬- 875‫מיליארדי‬₪,‫ב‬ ‫הגבוה‬ ‫שיעור‬-16% ‫הזו‬ ‫מהתחזית‬. ‫התוצר‬ ‫צמיחת‬
 7. 7. $0 $10,000 $20,000 $30,000 $40,000 $50,000 $60,000 $70,000 $80,000 $90,000 $100,000 ‫מט‬ ‫יתרות‬"‫של‬ ‫בהיקף‬ ‫ח‬ ‫מ‬ ‫יותר‬-90‫מיליארד‬$ ‫ישראל‬ ‫את‬ ‫מעמידות‬ ‫עם‬ ‫המדינות‬ ‫כאחת‬ ‫הגבוהות‬ ‫לנפש‬ ‫הרזרבות‬ ‫בעולם‬. ‫נוספת‬ ‫אינדיקציה‬ ‫זוהי‬ ‫פיננסית‬ ‫ליציבות‬. ‫לעתיד‬ ‫בנוגע‬:‫הישראלי‬ ‫היצוא‬ ‫של‬ ‫הגמישות‬ ‫רמת‬ ‫בתחומי‬ ‫ברובן‬ ‫שמתמחות‬ ‫חברות‬ ‫מאלפי‬ ‫המורכב‬ ‫נישה‬,‫ענפי‬ ‫והתת‬ ‫הענפי‬ ‫הפיזור‬ ‫וכן‬,‫מאפשרים‬ ‫העולמית‬ ‫ההאטה‬ ‫עם‬ ‫יותר‬ ‫טוב‬ ‫להתמודד‬ ‫למשק‬.
 8. 8. ‫קומץ‬ ‫מתוך‬ ‫אחת‬ ‫היא‬ ‫ישראל‬ ‫מפותחות‬ ‫מדינות‬‫יחס‬ ‫בהן‬ ‫לתוצר‬ ‫החוב‬‫מתכווץ‬
 9. 9. "‫שיעור‬‫התעסוקה‬‫בישראל‬ ‫הואץ‬‫בקצב‬‫המהיר‬‫ביותר‬ ‫מקרב‬‫חברות‬‫ה‬-OECD" OECD Report 2014 68.5 69.0 69.5 70.0 70.5 71.0 71.5 72.0 72.5 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 201… 2013 2014 Dataextractedon30Jan2016from OECD.Stat ‫העבודה‬ ‫בכח‬ ‫ההשתתפות‬ ‫שיעור‬ Israel OECD countries 3.0 5.0 7.0 9.0 11.0 13.0 15.0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 201… 2013 2014 ‫האבטלה‬ ‫שיעור‬ Israel OECD countries *‫מדידה‬ ‫שיטת‬ ‫שינוי‬
 10. 10. ‫הטכנולוגי‬ ‫היתרון‬ ‫מ‬ ‫אחת‬ ‫היא‬ ‫ישראל‬-8‫בלבד‬ ‫מדינות‬, ‫לחלל‬ ‫לוויינים‬ ‫המשגרות‬.‫כל‬7‫המדינות‬ ‫בהרבה‬ ‫גדולות‬ ‫האחרות‬:‫ארה‬"‫ב‬,‫רוסיה‬, ‫סין‬,‫הודו‬,‫יפן‬,‫בריטניה‬,‫צרפת‬. ‫במועסקים‬ ‫עולמית‬ ‫מובילה‬ ‫היא‬ ‫ישראל‬ ‫במו‬"‫לנפש‬ ‫פ‬,‫עם‬140‫כל‬ ‫על‬10,000. ‫ארה‬"‫עם‬ ‫השני‬ ‫במקום‬ ‫ב‬85. ‫מקום‬1‫מו‬ ‫על‬ ‫בהוצאה‬ ‫בעולם‬"‫פ‬ ‫מקום‬1‫סייבר‬ ‫באבטחת‬ ‫מקום‬2‫מדעי‬ ‫במחקר‬ ‫מקום‬2‫חינוך‬ ‫על‬ ‫ציבורית‬ ‫בהוצאה‬* ‫מקום‬3‫העבודה‬ ‫בכוח‬ ‫במהנדסים‬ IMD competitiveness yearbook, 2014 *‫של‬ ‫הנתון‬ ‫ובין‬ ‫זה‬ ‫נתון‬ ‫בין‬ ‫להבחין‬ ‫יש‬ ‫לתלמיד‬ ‫הוצאה‬,‫יותר‬ ‫נמוכה‬ ‫שהינה‬
 11. 11. Cloud Solutions Architect, Cloud Platform Engineer, Application developer, Nanotechnologist, Integrator of ecological construction, CRM database Administrator, Database Architect ,Director of Health Information Network ,Machine Learning Engineer, Webmaster ,Application Support Analyst ,Marcom Professional, Director of Visual Communication, PHP Developer, Cyber Expert, Website Protection Expert, Application Infrastructure Engineer, Full Stack Developer, SW Developer, Community manager, Blog Manager, Cyber researcher, Bio-informatician... ‫זו‬‫אחת‬‫הסיבות‬‫שהאבטלה‬‫בישראל‬‫תישאר‬‫נמוכה‬.‫האתגר‬ ‫הוא‬‫לקשר‬‫אוכלוסיות‬‫נוספות‬‫לסביבה‬‫הטכנולוגית‬. ‫ורובוטיקה‬ ‫למיכון‬ ‫מהיר‬ ‫בקצב‬ ‫מקצועות‬ ‫שמאבד‬ ‫בעולם‬, ‫מהיר‬ ‫בקצב‬ ‫לגמרי‬ ‫חדשים‬ ‫מקצועות‬ ‫מייצר‬ ‫הישראלי‬ ‫ההייטק‬ ‫יותר‬:
 12. 12. ‫י‬‫אומן‬‫שראל‬ ‫הרשקו‬‫אברהם‬ ‫אריה‬‫ורשל‬ ‫יונת‬ ‫עדה‬ ‫דניאל‬‫כהנמן‬ ‫מיכאל‬‫לויט‬ ‫אהרון‬‫צ‬'‫חנובר‬ ‫דן‬‫שכטמן‬ ‫פרס‬ ‫בזוכי‬ ‫בעולם‬ ‫שלישי‬ ‫מקום‬‫טיורינג‬Turing ‫המחשב‬ ‫במדעי‬. 30%‫פרס‬ ‫מזוכי‬‫גדל‬Gödel‫למחקרים‬‫תיאורטיים‬ ‫המחשב‬ ‫במדעי‬ ‫דופן‬ ‫יוצאי‬. 8‫פרס‬ ‫זוכי‬‫נובל‬‫הגדול‬ ‫הזוכים‬ ‫מספר‬ ‫בעלת‬ ‫כמדינה‬ ‫ישראל‬ ‫את‬ ‫מעמידים‬ ‫לנפש‬ ‫ביותר‬,‫ה‬ ‫המאה‬ ‫מתחילת‬-21!‫פי‬50‫העולמית‬ ‫באוכלוסייה‬ ‫ממשקלה‬ ‫ויותר‬.
 13. 13. ‫בעולם‬ ‫שני‬ ‫מקום‬ ‫המשקיעים‬ ‫בביטחון‬ ‫סיכון‬ ‫ההון‬ ‫בקרנות‬
 14. 14. ‫מקום‬1‫החדשנות‬ ‫בהיקף‬ ‫בעולם‬ ‫מקום‬1‫ביזמות‬ ‫בעולם‬ IMD competitiveness yearbook, 2014 ‫דופן‬ ‫יוצאת‬ ‫בצורה‬ ‫גבוהה‬ ‫יזמית‬ ‫פעילות‬ ‫בישראל‬. ‫יצוא‬ ‫מוטת‬ ‫והיא‬ ‫הזדמנויות‬ ‫לנצל‬ ‫היא‬ ‫ברובה‬ ‫הפעילות‬ ‫מטרת‬. GEM – Global Entrepreneurship Monitor 2013 5.3 7.1 8.6 11 9.5 6.9 13.8 9.2 5.3 10 67.1 8.59 1112121314 24 ‫הגלובלי‬ ‫היזמות‬ ‫מדד‬2013 Total early stage entrepreneurial activity Entrepreneurial Intention Total early stage entrepreneurial activity – ‫שיעור‬‫בני‬18-64‫באוכלוסייה‬‫שיוזמים‬‫או‬‫בעלים‬/‫שותפים‬‫של‬‫עסק‬‫חדש‬ Entrepreneurial Intention – ‫שיעור‬‫בני‬18-64‫באוכלוסייה‬‫שמתעתדים‬‫להקים‬‫עסק‬‫חדש‬‫בשלוש‬‫השנים‬‫הקרובות‬
 15. 15. ‫של‬ ‫הגלובלי‬ ‫ליתרון‬ ‫הסיבות‬‫ישראל‬:* •‫מהגרים‬ ‫של‬ ‫דורות‬ ‫ארבעה‬ ‫עד‬ ‫שלושה‬ ‫העולם‬ ‫מכל‬ ‫שהגיעו‬,‫נרחב‬ ‫ידע‬ ‫בעלי‬ ‫זרות‬ ‫ובתרבויות‬ ‫בשפות‬ •‫העולם‬ ‫ברחבי‬ ‫פרושים‬ ‫יהודים‬ •‫ונועזת‬ ‫מפותחת‬ ‫יזמית‬ ‫תרבות‬ •‫יצוא‬ ‫על‬ ‫טווח‬ ‫ארוך‬ ‫מיקוד‬ •‫תרבות‬"‫הנודד‬ ‫היהודי‬" •‫ותיירים‬ ‫תרמילאים‬ ‫של‬ ‫גבוה‬ ‫שיעור‬. *‫לגלובלי‬ ‫יהפוך‬ ‫אם‬ ‫רק‬ ‫יצליח‬ ‫ומבודד‬ ‫קטן‬ ‫משק‬. ‫יעקב‬‫ומיתיה‬‫לקוחות‬ ‫עם‬ ‫רויטר‬ ‫מונגולים‬,‫ה‬ ‫בשנות‬-20‫המאה‬ ‫של‬ ‫הקודמת‬.
 16. 16. 86‫ב‬ ‫נסחרות‬ ‫ישראליות‬ ‫חברות‬-NASDAQ ‫ארה‬ ‫אחרי‬ ‫ביותר‬ ‫הגבוה‬ ‫המספר‬"‫וסין‬ ‫ב‬ ‫מ‬ ‫יותר‬ ‫פועלות‬ ‫בישראל‬-300‫חברות‬ ‫מובילות‬ ‫בינלאומיות‬,‫בישראל‬ ‫בחרו‬ ‫אשר‬ ‫מו‬ ‫מרכזי‬ ‫לבניית‬"‫פ‬ ‫לדוגמה‬, Facebook, Microsoft, IBM, Intel, Google, Apple, HP, Cisco, Motorola, Philips, Applied Materials, EMC, Siemens. ‫בישראל‬ ‫המפותחים‬ ‫והשירותים‬ ‫התוצרים‬ ‫כל‬ ‫לעולם‬ ‫מיועדים‬.‫הניסוי‬ ‫שדה‬ ‫רק‬ ‫היא‬ ‫ישראל‬.
 17. 17. ‫המו‬ ‫הסכמי‬"‫ישראל‬ ‫את‬ ‫מציבים‬ ‫הבינלאומיים‬ ‫פ‬ ‫הטכנולוגית‬ ‫העולם‬ ‫במת‬ ‫על‬
 18. 18. ISRAEL ‫רוסיה‬ ‫סינגפור‬ ‫סלובקיה‬ ‫סלובניה‬ ‫דרום‬ ‫אפריקה‬ ‫קוריאה‬‫ספרד‬‫שבדיה‬‫שוויץ‬‫טאיוואן‬‫תאילנד‬‫טורקיה‬‫בריטניה‬ ‫אוקראינ‬ ‫ה‬ ‫ארה‬"‫ב‬ ‫אוזבקיסטן‬ ‫ויטנאם‬ ISRAEL ‫דנמרק‬ ‫אסטוניה‬ ‫אתיופיה‬ ‫פינלנד‬ ‫יוון‬ ‫גיאורגיה‬ ‫גרמניה‬‫רומניה‬ ‫הונגריה‬ ‫הודו‬ ‫אירלנד‬ ‫איטליה‬ ‫ג‬'‫מאיקה‬ ISRAEL ‫יפן‬ ‫לטביה‬ ‫ליטא‬ ‫לוכסמבורג‬ ‫מלטה‬ ‫מכסיקו‬ ‫מולדובה‬ ‫הולנד‬ ‫נורבגיה‬ ‫פנמה‬ ‫פיליפינים‬ ‫פולין‬ ‫פורטוגל‬ ‫ישראל‬ ‫אוסטריה‬ ‫בלרוס‬ ‫בלגיה‬ ‫ברזיל‬ ‫בולגריה‬ ‫קנדה‬ ‫סין‬ ‫קרואטיה‬ ‫צכיה‬ ‫נרחב‬ ‫בהיקף‬ ‫בינלאומיים‬ ‫מס‬ ‫הסכמי‬ ‫לישראל‬
 19. 19. ‫בישראל‬, •‫ביותר‬ ‫הצעירה‬ ‫האוכלוסייה‬‫ב‬-OECD. (‫של‬ ‫חציוני‬ ‫גיל‬31‫לעומת‬42) •‫ה‬ ‫האוכלוסייה‬-3‫ההשכלה‬ ‫ברמת‬ ‫בעולם‬ •‫הגירה‬ ‫בעלת‬‫חיובית‬ •‫המדינות‬ ‫מכל‬ ‫לאישה‬ ‫ביותר‬ ‫הגבוה‬ ‫הפריון‬ ‫המפותחות‬.
 20. 20. ‫מתחילת‬‫ה‬ ‫המאה‬-21, ‫עלייה‬‫של‬10%‫במגזר‬ ‫בילודה‬‫החילוני‬ ‫של‬ ‫ירידה‬16%‫במגזר‬ ‫בילודה‬‫הערבי‬ ‫של‬ ‫ירידה‬15%‫במגזר‬ ‫בילודה‬‫החרדי‬ ‫לאומי‬ ‫דתי‬ ‫מגזר‬-‫שינוי‬ ‫ללא‬
 21. 21. ‫ושיעורי‬ ‫למשק‬ ‫ערך‬ ‫תביא‬ ‫ההשתתפות‬ ‫בשיעורי‬ ‫העלייה‬‫והעוני‬ ‫השוויון‬ ‫אי‬ ‫וערבים‬ ‫חרדים‬ ‫יהודים‬ ‫שיותר‬ ‫ככל‬ ‫יקטנו‬‫ישראליים‬‫העבודה‬ ‫לשוק‬ ‫יצטרפו‬ ‫הפוטנציאל‬ ‫מלוא‬ ‫את‬ ‫וינצלו‬‫שלהם‬. ‫בשנת‬2015, •‫מספר‬‫ל‬ ‫קפץ‬ ‫העבודה‬ ‫בכוח‬ ‫המשתתפים‬ ‫החרדים‬ ‫הגברים‬- 49%‫לעומת‬32%‫בשנת‬2005. •‫בקרב‬‫נשים‬‫חרדיות‬,‫מ‬ ‫עלה‬ ‫ההשתתפות‬ ‫שיעור‬-40%‫ל‬- 71%(‫הממוצע‬ ‫ההשתתפות‬ ‫שיעור‬‫נשים‬ ‫של‬‫עומד‬ ‫בישראל‬ ‫על‬58%.) •‫חל‬‫העבודה‬ ‫בשוק‬ ‫ישראל‬ ‫ערביי‬ ‫בהשתתפות‬ ‫גידול‬, ‫נשים‬ ‫בקרב‬ ‫במיוחד‬‫ערביות‬,‫מ‬-23%‫עשור‬ ‫לפני‬‫ל‬-32%.
 22. 22. ‫לישראל‬,‫המדבר‬ ‫גבול‬ ‫על‬ ‫אשר‬,‫בתולדותיה‬ ‫לראשונה‬ ‫יש‬,‫צרכיה‬ ‫מכפי‬ ‫מים‬ ‫יותר‬. ‫אותם‬ ‫לייצא‬ ‫יכולה‬ ‫היא‬,‫שלום‬ ‫לצרכי‬ ‫בהם‬ ‫להשתמש‬,‫לטבע‬ ‫מים‬ ‫והשבת‬ ‫חקלאית‬ ‫צמיחה‬. ‫כמעט‬100%‫ענקיים‬ ‫התפלה‬ ‫ממתקני‬ ‫מגיעים‬ ‫העירוניים‬ ‫מהמים‬,‫בעולם‬ ‫מהגדולים‬. ‫של‬ ‫פנטסטי‬ ‫בשיעור‬ ‫קולחין‬ ‫מי‬ ‫בהשבת‬ ‫עולמית‬ ‫מובילה‬ ‫הינה‬ ‫ישראל‬90% (‫עם‬ ‫השני‬ ‫במקום‬ ‫אוסטרליה‬22%.)
 23. 23. ‫תוך‬ ‫אנרגטית‬ ‫לעצמאות‬ ‫תגיע‬ ‫ישראל‬4‫שנים‬ ‫ותוך‬7‫אנרגיה‬ ‫ליצואנית‬ ‫להפוך‬ ‫תוכל‬ ‫שנים‬* ‫ב‬-30‫הבאות‬ ‫השנים‬*, ‫תגמולים‬ ‫לקבל‬ ‫צפויה‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬, ‫בהיקף‬ ‫הגז‬ ‫מתגליות‬ ‫ומיסים‬ ‫תמלוגים‬ ‫של‬ ‫מוערך‬80‫מיליארדי‬$ *‫הזו‬ ‫התחזית‬‫תלויה‬‫ביהמ‬ ‫ובפסיקת‬ ‫הממשלה‬ ‫בהתנהלות‬"‫ש‬‫העליון‬
 24. 24. ‫העולמי‬ ‫הסחורות‬ ‫בשוק‬ ‫המחירים‬ ‫צניחת‬‫ובעיקר‬‫מחיר‬ ‫ירידת‬ ‫הנפט‬‫יתרמו‬‫אחר‬ ‫משק‬ ‫מכל‬ ‫יותר‬ ‫כמעט‬ ‫הישראלית‬ ‫לכלכלה‬ (‫ע‬"‫פ‬‫של‬ ‫ניתוח‬BLOOMBERG‫מסוף‬2014)
 25. 25. ‫התחבורה‬ ‫מהפכת‬ ‫מגמות‬:‫בפריפריה‬ ‫השקעה‬ 40 90 140 190 240 290 340 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Km. CBS Data. ‫פחות‬‫למרכז‬ ‫יותר‬‫ולירושלים‬ ‫לדרום‬‫רבתי‬ ‫יותר‬ ‫הרבה‬‫ולאזור‬ ‫לצפון‬‫חיפה‬
 26. 26. ‫התחבורה‬ ‫מהפכת‬ ‫מגמות‬:‫ציבורית‬ ‫בתחבורה‬ ‫השקעה‬ 30,000 32,000 34,000 36,000 38,000 40,000 42,000 44,000 46,000 48,000 50,000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 ‫מסילות‬(‫באלפים‬ ‫נוסעים‬) 350,000 400,000 450,000 500,000 550,000 600,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 ‫אוטובוסים‬(‫ק‬ ‫באלפי‬ ‫נסיעה‬ ‫טווח‬"‫מ‬) ‫התורכי‬‫הרכבת‬‫גשר‬,‫שבע‬‫באר‬
 27. 27. ‫מרכזיים‬ ‫אתגרים‬ ‫שני‬: ‫ומדד‬ ‫העוני‬ ‫שיעורי‬‫ג‬'‫יני‬(‫שוויון‬ ‫אי‬) ‫העברה‬ ‫תשלומי‬ ‫לפני‬ ‫העברה‬ ‫תשלומי‬ ‫אחרי‬ ‫העברה‬ ‫תשלומי‬ ‫אחרי‬ ‫השוויון‬ ‫אי‬ ‫במדדי‬ ‫שיפור‬ Taub Center 0 10 20 30 40 50 60 70 Ultra Orthodox Jews Israeli Arabs Others 57 50 13 70 57 27 ‫העוני‬ ‫לקו‬ ‫מתחת‬ ‫הבית‬ ‫משקי‬ ‫שיעור‬ after before tax and transfers ‫ורצופה‬ ‫מתמשכת‬ ‫מעלייה‬ ‫כתוצאה‬ ‫ישתפרו‬ ‫הללו‬ ‫המדדים‬ ‫המהווים‬ ‫ישראליים‬ ‫וערבים‬ ‫חרדים‬ ‫של‬ ‫העבודה‬ ‫בכוח‬ ‫בהשתתפות‬ ‫העוני‬ ‫לקו‬ ‫מתחת‬ ‫הבית‬ ‫משקי‬ ‫עיקר‬ ‫את‬
 28. 28. ‫חדשות‬ ‫אפשרויות‬ ‫מפתיחת‬ ‫כתוצאה‬ ‫גם‬ ‫ישתפרו‬ ‫הללו‬ ‫המדדים‬ ‫הישראלי‬ ‫העבודה‬ ‫בשוק‬ "‫סך‬‫ההשקעה‬‫בכבישים‬‫בין‬‫השנים‬1992–2004 ‫העלתה‬‫את‬‫השכר‬‫הממוצע‬‫של‬‫הגברים‬‫בשיעור‬ ‫של‬10%"‫בנק‬‫ישראל‬ ‫מרכזיים‬ ‫אתגרים‬ ‫שני‬: ‫ומדד‬ ‫העוני‬ ‫שיעורי‬‫ג‬'‫יני‬(‫שוויון‬ ‫אי‬)
 29. 29. ‫נוספים‬ ‫עיקריים‬ ‫אתגרים‬ ‫בירוקרטיה‬,‫ונדל‬ ‫מחיה‬ ‫מחירי‬"‫ביטחון‬ ‫על‬ ‫גבוהות‬ ‫והוצאות‬ ‫ן‬ ‫אשדוד‬,‫המוסיקלית‬ ‫המזרקה‬
 30. 30. ‫סטטיסטיקה‬ ‫הינו‬ ‫האנושי‬ ‫הפיתוח‬ ‫מדד‬ ‫הבאים‬ ‫הרכיבים‬ ‫את‬ ‫בחשבון‬ ‫הלוקחת‬: •‫חיים‬ ‫תוחלת‬ •‫חינוך‬ •‫הכנסה‬ *‫דצמבר‬2015
 31. 31. ‫העתיד‬ ‫של‬ ‫המקום‬ ‫יעקב‬‫מזיכרון‬‫מבט‬,‫צילום‬:‫מס‬‫אלי‬ ‫לפי‬‫ה‬ ‫של‬ ‫מחקר‬-Economist‫הבריטי‬ ‫במקום‬ ‫ישראל‬‫ה‬-20‫של‬ ‫בעולם‬"‫להיוולד‬ ‫כדאי‬ ‫היכן‬." ‫בוגר‬ ‫כאדם‬ ‫בהן‬ ‫לחיות‬ ‫ביותר‬ ‫הטובות‬ ‫המדינות‬ ‫תהיינה‬ ‫מי‬ ‫להראות‬ ‫שמטרתו‬ ‫מחקר‬ ‫בשנת‬2030‫בריאות‬ ‫במונחי‬,‫ברחוב‬ ‫ללכת‬ ‫וביטחון‬ ‫שגשוג‬(‫ללכת‬ ‫בטוח‬ ‫בישראל‬ ‫העולם‬ ‫מדינות‬ ‫ברוב‬ ‫מאשר‬ ‫יותר‬ ‫הערים‬ ‫ברחובות‬)‫בריטניה‬ ‫לפני‬ ‫וזאת‬,‫צרפת‬,‫איטליה‬ ‫ואפילו‬‫יפן‬.
 32. 32. ‫ד‬"‫רויטר‬ ‫אדם‬ ‫ר‬ ‫מנכ‬"‫פיננסים‬ ‫חיסונים‬ ‫ל‬ ‫קינן‬ ‫נגה‬ ‫יו‬"‫פורום‬ ‫ר‬CFO ‫ותעסוקה‬ ‫לצמיחה‬ ‫החברות‬ ‫ראשי‬ ‫פורום‬
 33. 33. ‫הסיבה‬‫העיקרית‬‫להפקת‬‫מצגת‬‫זו‬‫היא‬‫להציג‬‫ולהסביר‬‫את‬‫הפלא‬‫הזה‬‫שכל‬‫כך‬‫הרבה‬ ‫אנשים‬‫בעולם‬‫מתעניינים‬‫בו‬:‫מדינה‬‫שהצליחה‬‫כנגד‬‫כל‬‫הסיכויים‬.‫מדינה‬‫שהיא‬‫חוף‬ ‫מבטחים‬‫ליהודים‬‫מכל‬‫קצווי‬‫תבל‬,‫שבמהלך‬‫מאבק‬‫הקמתה‬‫יצרה‬‫מהפכה‬‫בחקלאות‬, ‫ניצחה‬‫את‬‫המדבר‬,‫בנתה‬‫תעשיות‬‫ביטחוניות‬‫שהגיעו‬‫לפתרונות‬‫חריגים‬‫דוגמת‬ "‫כיפת‬‫ברזל‬".‫מדינה‬‫שמייצגת‬‫את‬‫התופעה‬‫הקרויה‬"‫אומת‬‫הסטארט‬-‫אפ‬".‫מדינה‬ ‫המשיגה‬‫שיעורי‬‫צמיחה‬‫מתמשכים‬,‫אשר‬‫מאז‬‫המשבר‬‫הכלכלי‬‫של‬2008,‫הינם‬ ‫במקום‬‫השלישי‬‫מכל‬‫מדינות‬‫ה‬-OECD.‫כמו‬‫כן‬‫מדינה‬‫שנפגעה‬‫כנראה‬‫הכי‬‫פחות‬ ‫מהמשבר‬‫ההוא‬.‫המדינה‬‫השלישית‬‫הכי‬‫משכילה‬‫בעולם‬,‫שהפיקה‬‫מתחילת‬‫המאה‬ ‫ה‬-21‫את‬‫המספר‬‫הגבוה‬‫ביותר‬‫של‬‫זוכי‬‫פרסי‬‫נובל‬‫ביחס‬‫לגודל‬‫האוכלוסייה‬.‫אחת‬ ‫משמונה‬‫מדינות‬‫שמשגרות‬‫לוויינים‬‫לחלל‬,‫שהקימה‬‫את‬‫השירותים‬‫החשאיים‬‫החזקים‬ ‫ביותר‬,‫מודיעין‬,‫צבא‬‫וחיל‬‫אוויר‬‫מהטובים‬‫והמסורים‬‫בעולם‬.‫מדינה‬‫שמשקיעה‬‫במו‬"‫פ‬ ‫יותר‬‫מכל‬‫מדינה‬‫אחרת‬,‫למרות‬‫מחסור‬‫כרוני‬‫במשאבים‬,‫כאשר‬‫מסביבה‬‫מדינות‬ ‫הצוללות‬‫לכאוס‬‫והתפוררות‬‫תחת‬"‫החורף‬‫האסלמי‬".‫ארץ‬‫של‬‫הישגים‬‫גדולים‬ ‫במוסיקה‬,‫בספרות‬‫ובאדריכלות‬.‫מדינה‬‫שהמגמות‬‫הכלכליות‬‫והדמוגרפיות‬‫בה‬‫הן‬ ‫אופטימיות‬‫ועל‬‫אף‬‫כל‬‫אתגריה‬‫הרבים‬-‫היא‬"‫אי‬‫של‬‫הצלחה‬",‫בהווה‬‫ובעתיד‬. ‫ישראל‬ ‫מדינת‬.
 • UdiTammar

  Mar. 31, 2018
 • udisa

  Feb. 15, 2018
 • eyaltamuz

  Jan. 8, 2018
 • YuvalKedar

  Jan. 7, 2018
 • MichaelYakovlev2

  Sep. 10, 2017

על אף כל האתגרים, מצבו של המשק הישראלי טוב, וצפוי שיהיה אף טוב יותר. המצגת מראה כי למשק הישראלי ארבעה יתרונות יחסיים ושלוש מהפכות בהתהוות. לכשיגיעו כל אלו לאפקט המלא שלהם, צפויה כלכלת ישראל להגיע להצלחה גדולה אף יותר מההצלחה הנוכחית.

Vues

Nombre de vues

3 265

Sur Slideshare

0

À partir des intégrations

0

Nombre d'intégrations

16

Actions

Téléchargements

26

Partages

0

Commentaires

0

Mentions J'aime

5

×