Dalibor nenadic

Иван Каплановић
Иван КаплановићКо сме,тај може,ко не зна за страх,тај иде напред
1
Srednja škola ,,Sveti Ahilije” Arilje
Projekat elektriĉne instalacije,
prizemne kuće
OBJEKAT: Prizemna kuća
LOKACIJA: Arilje
ODGOVORNI PROJEKTANT: Dalibor Nenadic
UĈENIK: Dalibor Nenadic PROFESOR: Milan
Popović
2
SADRZAJ:
1. Projektni zadatak…………………………..……str.3
2. Propisi i standardi……………………………….str.4
3. Tehniĉki opis……………………………………..str.5
4. Zaštitne mere……………………………...……..str.6
5. Tehniĉki uslovi…………………………………...str.7 I 8
6. Fotometrijski proraĉun……………….…………str.9
7. Proraĉun dovodnog kabla……………………….str.15
8. Proraĉun preseka provodnika i pada
napona….str.16
9. Predmer i predraĉun radova I specifikacija
materijala.……………………………………………str.18
10. Jednopolna šema razvodne table…………..str.21
11. Izgled razvodnog ormara i dispozicija
opreme………………………………………………..str.22
12. Osnova kuće sa instalaciom osvetljenj…….str.23
13. Osnova kuće sa instalaciom termike…..…….str.24
14. GraĊevinska osnova …………………………...str.25
3
PROJEKTNI ZADATAK
Predmet:Izrada glavnog projekta elektriĉne instalacije kuće.
Podaci kojima raspolažem:
1. Opsti deo
1.1. Investitor: Siniša Ðurić
1.2. Predmet projektovanja: elektriĉna instalacija kuće
1.3. Rok poĉetka gradnje:odmah po dobijanju tehniĉke
dokumentacije
2. Tehnĉiki podaci:
2.1. Građevinska osnova kuće
2.2.Vrsta prikljuĉka:nadzemni
2.3.Sistem napajanja:TN-C
Projektovanje uraditi prema važećem zakonu o izgradnji
objekta i prema važećim standardima i propisima za ovu vrstu
instalacije.U projektu predvideti telefonski iantenski prikljuĉak.
Dana: Mar. 2013.god. Za investitora: Dalibor Nenadic
PROPISI I STANDARDI
4
1. Zakon o izgradnji objekta ( Sluzbeni glasnik SRS br. 44/95, 24/96).
2. Zakon o zaštiti od požara ( Sl. Glasnik SRS br. 53/82).
3. Zakon o zaštiti na radu ( Sl. Glasnik SRS br.42/91).
4. Pravilnik o analizi uticaja objekta, radova na životnu okolinu (Sl. Glasnik.)
5. Pravilnik o tehničkim normativima za el. instalacije niskog napona (Sl.list)
6. Izmene i dopune Pravilnika o tehničkim normativima za ( Sl. List SRJ
br.28/95).
7. Pravilnik o tehničkim normativima za zastitu objekta od a. pražnjenja
(Sl. List SRJ br.11/96) JUS IEC 1024 1, JUS IEC 1024 1-1, JUS N.B4 803.
8. Standard JUS N.B2.730 – Opšte karakteristike i klasifikacija.
9. Standard JUS N.B2.741 – Zaštita od električnog udara sa komentarom.
10. Standard JUS N.B2.742 – Zaštita od toplotnog dejstva.
11. Standard JUS N.B2.743 i 743/1 – Zaštita od prekomernih struja.
12. Standard JUS N.B2.751 – Izbor i postavljanje el. opreme u zavisnosti
od spoljašnih uslova.
13. Standard JUS N.B2.754 –Uzemljenje i Zaštitni provodnici.
14. Standard JUS N.B2.761 – Metoda merenja el. otpornosti zidova i podova.
15. Standard JUS N.B2.762 – Merenje otpornosti temeljnog uzemljivača.
16. Standard JUS N.B2.763-Merenje impedance petlje kvara.
17. Standard JUS N.B2.771-Prostorije sa kadom I tusem.
18. Standard JUS N.A.5.070 – Stepen Zaštite el. opreme ostvaren pomoću
zaštitnih kućišta.
TEHNICKI OPIS
5
Napajanje elektricnom energijom
Napajanje objekta elektricnom energijom vrsi se kablovski sa distributivne nisko
naponske mreze,preko kablovskog prikljucnog ormana
3x100A,postavljenog na fasadi objekta,sa ugradjenim niskonaponskim I
visokoucinskim osiguracima NV 100/35A i glavnog razvodnog ormana
GRO),lociranog u objektu neposredno kraj ulaza na mestu prikazanom na planu
instalacija.Blize uslove za prikljucenje objekta na mrezu odredice nadlezna
elektrodistributivna organizacija.Napojni vodovi i unutrasnji razvod
U objektu je predvidjen glavni razvodni orman(GRO) u kome je smestena
oprema: tri glavna osiguraca za napajanje(3x63A),brojilo za merenje utroska
elektricne energije.Predvidjena je razvodna tabla za napajanje sprata kuce i
ostavljen je dovoljan broj rezervnih osiguraca za prosirenje elektricne instalacije
zavisno od potreba investitora.Glavni razvodni orman je uzidni.Napojni vodovi za
ove table tipa PP00 polozeni su kroz montazne panele,a njihov presek je
odredjen na osnovu ocekivanog maksimalnog opterecenja. Razvodjenje kablova
vrsi se delom u rebrastim plasticnim cevima od samogasivog materijala,u
montaznim panelima,a delom po tavanu u POK kanalnim kutijama izradjenim od
samogasive plastike montiranim na,posebno za tu namenu postavljenoj
dasci,koja se postavlja po donjem pojasu resetkastog krovnog nosaca.
Merenje utroska elektricne energije Merenje se vrsi pomocu trofaznog statickog
visetarifnog brojila 3x230/400V 5-40A,50Hz ugradjenog u glavni razvodni orman. Za
prebacivanje tarifa predvidjen je uklopni sat koji mora biti bazdaren.
Instalacija osvetljenja i prikljucnicaInstalacija osvetljenja i prikljucnica
izvedena je provodnicima tipa PP00 preseka i broja zila naznacenog u grafickom delu projekta.
Provodnici su polozeni u zidove. Za prikljucenje pojedinih monofaznih i trofaznih prijemnika
predvidjen je dovoljan broj monofaznih i trofaznih prikljucnica sa zastitnim kontaktom “suko”.
Kako je u svakoj sobi predvidjena po jedna prikljucnica napojena posbnim kablom. Prikljucenja
bojlera predvidjeno je provodnicima tipa PP00 3x2.5 mm2 polozenim u zid.Opste osvetljenje
predvidjeno je inkadescentnim svetiljkama odabranim prema fotometrijskom proracunu.
Telefonska instalacija Za prikljucak telefona predvidjena je telefonska instalacija
izvedena telekomunikacionim provodnicima provucenim kroz PVC instalacionu cev postavljenu
vertikalno do ulaza u objekat..Telefonski prikljucak nije predmet ovog projekta i izvesce se
prema uslovima nadlezne PTT organizacije.
Antenska instalacija Radi omogucavanja prijema zemaljskih i satelitskih TV i radio
programa predvidjena je kombinovana antenska prikljucnica sa antenskim kablom
impedanse 75Ω tipa TV-SAT uvucenim u instalacionu PVC cev postavljenu vertikalno
do tavana. Izbor antene i uredjaja za zemaljsku i satelitsku televiziju nije predmet ovog
projekta.
6
ZAŠTITNE MERE
1.Zaštita od direktnog dodira, izvedena je postavljanjem opreme u
odgovarajući orman.
2. Zaštita od indirektnog dodira izvedena je automatskim isključenjem
napajanja..U TN-C sistemu koji je primenjen u ovom projektu koji kroz ceo
sistem ima razdvojen neutralni i zaštitni provodnik.
3.Dopunsko izjednačenje potencijala sastoji se u povezivanju svih
jednovremeno pristupačnih provodnih delova opreme(vodovodne
instalacije,instalacije centralnog grejanja,satelitske antene,kućiste ormana
sa opremom)na zaštitni provodnik.Izvodi se obavezno u kupatilu preko
sabirnice za izjednačenje potencijala.Sistem izjednačenja potencijala se
povezuje sa zaštitnim provodnicima celokupne opreme uključujući i
priključnice.
4. Zaštita od atmosferskog pražnjenja izvedena je gromobranskom
instalaciom zgrade koja nije predmet ovog projekta.
Površina objekta je:
P=12∙7=84m²
D² π/4=84
D=10,33m
Otpornost uzemljivača :
Ra=100 Ωm /2∙10,33m=4,84 Ω
7
TEHNIĈKI USLOVI
1. Ovi tehnički uslovi sastavni su deo projekta i kao takvi obavezuju investitora i
izvodjača pri izgradnji objekta.
2. Izvodjenje električne instalacij mora se izvesti prema tekstualnom i grafičkom
delu ovog projekta i vazećim propisima.
3. Za sve izmene i odstupanja od projekta, kako u pogledu tehnčkog rešenja,
tako i u pogledu izbora materijala, mora se imati saglasnost projektanta.
4. Sav materijal koji se ugradjuje mora odgovarati standardima i biti prvoklasnog
kvaliteta.
5. Sve radove pri izradi, ispitivanju, i puštanju u rad moraju izvoditi samo stručno
osposobljena lica.
6. Svi radovi i postupci koji u projektu nisu detaljno opisani, izvode se prema
odgovarajućim tehničkim pravilima i primenjuju ispravna tehnička rešenja i
odgovarajući propisi.
7. Energetski kablovi za napajanje moraju biti bez prekida (nenastavljani ) i
ispitani.
8. Vodove seći tek kada se na licu mesta prema definitivnoj dispoziciji opreme i
mesta priključka odredi stvarna duzina.
9. Kablovi i instalacioni provodnici položeni u instalacione cevi u zidu ili kablovi
položeni neposredno u malter I ispod maltera moraju se voditu vertikalno i ( ili )
horizontalno tako da budu paralelni sa ivicama prostorije.
10. Polaganje kablova kroz zid ili pod vrši se kroz cevi koje su predhodno
postavljene.
11. Prilikom polaganja kablova mora se voditi računa da se ne oštecuju.Na
mestima gde kablovi menjaju pravac moraju se praviti blage krivine čiji
poluprečnik ne sme biti manji od petnaestostrukog prečnika kabla.
12. Kablovi polozeni neposredno pod malter i u zid moraju po celoj duzini biti
pokriveni malterom debljine 4 mm.
13. Kod paralelnog polaganja vodova razmak dva voda mora biti najmanje 10
mm.
14. Vodovi se horizontalno polažu na 30 cm od tavanice i najmanje 200 cm iznad
poda.
8
15. Izolovani provodnici i kablovi ne smeju se nastavljati u instalacionim cevima i
instalacionim kanalima.
16. Spajanje i nastavljanje vodova dozvoljeno je samo u razvodnim kutijama sa
odgovarajućim spojnicama.
17. Elektro-energetske instalacije moraju biti odvojene od instalacija slabe struje
svim svojim delovima.Horizontalno polaganje vodova mora biti 10 cm od tavanice
s tim da rastojanje od energetskih vodova bude 20 cm.Ukoliko je nemoguće
izbeći ukrštanje energetskih i kablova slabe struje,onda to treba uraditi pod
pravim uglom sa medjusobnim rastojanjem od 10 mm a u protivnom postaviti
izolacioni uložak debljine 3 mm.
18. Prekidače postaviti na 1.5 m od poda i to pored vrata na strani gde se i
otvaraju.
19. Utičnice postaviti na visini od 0.4-0.8 m od poda(u niši na 1 m od poda).
20. U svakom strujnom krugu neutralni provodnik mora se razlikovati bojom
od faznih provodnika.
21. Zaštitni provodnik treba da bude žuto-zelene boje.
22. Provodnik žuto -zelene boje ne sme se koristiti u druge svrhe osim za
zaštitu.
23. Postavljanje razvodnih kutija vrsi se na minimalnom rastojanju od 6 cm ili u
skladu sa posebnim okolnostima.
24. Kroz jednu instalacionu razvodnu kutiju ne mogu se postaviti provodnici iz
različitih strujnih krugova.
25. Prekidači i osigurači postavljaju se samo u fazne provodnike.
26. Zabranjeno je prekidanje nultog i zaštitnog provodnika.
9
FOTOMETRJISKI PRORAĈUN
Za postizanje odredjene srednje osvetljenosti Esr na radnoj ravni čija je površina
A,treba izracunati.
Potreban svetlosni fluks svetlosnih izvora u prostoriji,sa primenom sledećih obrazaca:
u=
gde je:
u Lm -ukupa svetlosni fluks
E Lx -odabrana svetlost prema tablici
A m² -radna površina koju treba osvetliti
p 1.25 -koeficijent slabljenja,zavisi od čistoce i starenja svetiljki(faktor planiranja) .
B-Stepen iskorišćenja osvetljenosti
k-indeks prostorije
r- Prostorni stepen iskorišćenja
LB-Stepen iskorišćenja svetiljke
Indeks prostorije objedinjuje uticaj dimenzija prostorije i radne ravni zavisi od visine
prostorije h,širine prostorije a,od dužine prostorije b ,i od visine radne ravni(0.85).
k = gde je h-visina vešanja svetiljki
10
FOTOMETRISKI PRORAĈUN
DEĈIJA SOBA
Sistem osvetljenja je:direktan.
Za ovu prostoriju usvajamo osvetljaj Esr=100lx.
Dimenzije prostorije su a=2,5m,b=4m i h=2m,povrsina je 10 m².Zidovi i tavanica su bele
boje,a radna ravan je na visini 0.80m od poda,faktor planiranja je p=1.25.
k= k= k=0,769
Stepen refleksije plafona:e1- e =70
Stepen refleksije zidova:e2- e =50
Stepen refleksije poda:e3- e =30
Biram sijalicu od 100w svetlosnog fluksa LE =1250lm. (prizmatična armatura) LB u
%=0,65 r u %=0.59 B= LB * r=0,65 * 0,59=0,38
u= u=3289lm
n= = =2,63 ( LE-Svetlosni fluks jedne svetiljke)
Za ovu prostoriju usvajamo 3.sijalice sa uzarenim vlaknom,snage 100w.
11
FOTOMETRISKI PRORAĈUN
KUHINJA
Sistem osvetljenja je:direktan.
Za ovu prostoriju usvajamo osvetljaj Esr=500 lx
Dimenzije prostorije su a=3,75m,b=3,25m i h=2m,povrsina je 6,31m².Zidovi i tavanica su
bele boje,a radna ravan je na visini 0.80m od poda,faktor planiranja je p=1.25.
k= k= k=0,45
Stepen refleksije poda:e1- e =70
Stepen refleksije zidova:e2- e =50
Stepen refleksije poda:e3- e =30
Biram sijalicu od 100w svetlosnog fluksa LE = 1250lm. (užarenim vlaknom) LB u
%=0,65 ru%=0,41 B= LB * r=0,65 * 0.41=0.266
u= u=10378lm
n= = =8,320 ( LE-Svetlosni fluks jedne svetiljke)
Za ovu prostoriju usvajamo 9 sijalica sa užarenim vlaknom snage 100w..
12
FOTOMETRISKI PRORAĈUN
DNEVNA SOBA
Sistem osvetljenja je:direktan.
Za ovu prostoriju usvajamo osvetljaj Esr=200 lx
Dimenzije prostorije su a=8,5m,b=2,5m i h=2m,povrsina je 21,25m².Zidovi i tavanica su
bele boje,a radna ravan je na visini 0.80m od poda,faktor planiranja je p=1.25.
k= k= k=0,96
Stepen refleksije poda:e1- e =70
Stepen refleksije zidova:e2- e =50
Stepen refleksije poda:e3- e =30
Biram sijalicu od 100w svetlosnog fluksa LE =1250lm. (užarenim vlaknom) LB u
%=0,65 r u %=0,59 B= LB * r=0,65 * 0.59=0,38
u= u=6990lm
n= = =5,592 ( LE-Svetlosni fluks jedne svetiljke)
Za ovu prostoriju usvajamo 6 sijalica sa užarenim vlaknom snage 100w.
13
FOTOMETRISKI PRORAĈUN
KUPATILO
Sistem osvetljenja je:direktan.
Za ovu prostoriju usvajamo osvetljaj Esr=100lx.
Dimenzije prostorije su a=3,5m,b=2,5m i h=2m, povrsina je
8,75m².Zidovi i tavanica su bele boje, a radna ravan je na visini 0.80m od
poda,faktor planiranja je p=1.25
k= k= k=0,729
Faktor refleksije je isti kao I u ostalim prostorijama.
Biram sijalicu od 100w svetlosnog fluksa LE =1250lm. (sijalica sa
uzarenim vlaknom)
LB u %=0.65 r u %=0.59 B= LB * r=0.65 * 0.59=0.38
u= u=2878lm
n= = =2,3
( LE-Svetlosni fluks jedne svetiljke)
Za ovu prostoriju usvajamo 3 sijalice sa uzarenim vlaknom,snage 100w .
14
FOTOMETRISKI PRORAĈUN
HODNIK
Sistem osvetljenja je:direktan.
Za ovu prostoriju usvajamo osvetljaj Esr=100lx.
Dimenzije prostorije su a=12,5m,b=2m i h=2 m, povrsina je
25m².Zidovi i tavanica su bele boje, a radna ravan je na visini 0.80m od
poda,faktor planiranja je p=1.25
k= k= k=0,862
(Faktor refleksije je isti kao u ostalim prostorijama)
Biram sijalicu od 100w svetlosnog fluksa LE =1250lm. (sa užarenim
vlaknom) LB u %=0.65 r u %=0,59 B= LB * r=0.65*0.59=0.38
u= u=8223lm
n= = =6,57
( LE-Svetlosni fluks jedne svetiljke)
Za ovu prostoriju usvajamo 7 sijalica sa užarenim vlaknom snage 100w.
OSTAVA
Za ovu prostoriju usvajamo 1 Sijalicu od 100w
15
FOTOMETRISKI PRORAĈUN
SPAVAĆA SOBA
Sistem osvetljenja je:direktan.
Za ovu prostoriju usvajamo osvetljaj Esr=100lx.
Dimenzije prostorije su a=4,5m,b=2,5m i h=2 m, povrsina je
11,25m².Zidovi i tavanica su bele boje, a radna ravan je na visini 0.80m od
poda,faktor planiranja je p=1.25
k= k= k=0,803
(Faktor refleksije je isti kao u ostalim prostorijama)
Biram sijalicu od 100w svetlosnog fluksa LE =1250lm. (sa užarenim
vlaknom) LB u %=0.65 r u %=0,59 B= LB * r=0.65*0.59=0.38
u= u=3700lm
n= = =2,96
( LE-Svetlosni fluks jedne svetiljke)
Za ovu prostoriju usvajamo 3 sijalice sa užarenim vlaknom snage 100w.
16
PRORAĈUN DOVODNOG KABLA
Pinst= 32800w k = 0.6
Pj =k*Pinst =33800*0,6=19700w
I=Pj/1.73*U*cosφ = 29,98A Usvajam I= 35A
Biram dovodni kabal PP00 5x4mm2
.Duzina kabla je 10m.
Pad napona pri ovom preseku kabla je:
u%=100·q·lPj/sU²
u%=100·0.017·10·19700/4·380² u%=0,667%
Pad napona je 0,667 %,sto spada u granice dozvoljenog.
PRORAĈUN PRESEKA PROVODNIKA I PROVERA PADA
NAPONA
Posmatrajmo najudaljeniju trofaznu uticnicu.
Instalisana snaga je Pinst= 6000w,a faktor jednovremenosti je k=1 pa je jednovremena snaga
Pj=6000*1=6000w;udaljenost uticnice je L=12,95m
Za izracunavanje preseka provodnika primenjuje se obrazac:
s·u =100·q·LPj/U² s·5=100·0.017·12,95·6000/144400 s=0,182 mm²
L=12,95m
Pj=6000w
Usvajam provodnik PP00 preseka 2.5mm².Trajna dozvoljena struja ovog provodnika je 35A
cime je ispunjen i termicki uslov jer je struja:
I=Pj/Ucos 3 I=6000/380* 3 I=9,12 A
Usvajam osigurac od 10 A.Pad napona pri ovom preseku provodnika je:
s·u%=100·q·LPj/ U² 0,18* u%=100 0,017 12,95 6000/144400
u%=5,08%
17
PRORAĈUN PRESEKA PROVODNIKA I PROVERA PADA
NAPONA
Posmatrajmo najudaljeniju monofaznu uticnicu.
Instalisana snaga je Pinst=2000w,a faktor jednovremenosti je k=1 pa je jednovremena
snaga Pj=2000x1=2000w;udaljenost do prve uticnice je L1=14,1m,a od prve do druge
L2=2m
Za izracunavanje preseka provodnika primenjuje se obrazac:
s·u =100·q·2 (LPj)/U²
s·5=100·0.017·2(14,1∙1000+2∙1000)/48400
s=1,13mm²
L1=14,1m L2=2m
P1=1000w P2=1000w
Usvajam provodnik PP00 preseka 2.5mm².Trajna dozvoljena struja ovog provodnika je 25A
cime je ispunjen i termicki uslov jer je struja:
I=Pj/Ucos
I=2000/220=9.09A
Usvajam osigurac od 10A.
Pad napona pri ovom preseku provodnika je: s·u%=100·q·LPj/U² u%=0,21 %
18
PRORAĈUN PRESEKA PROVODNIKA I PROVERA PADA
NAPONA
Posmatrajmo najnepovoljniji slucaj za el.osvetljenje.
Instalisana snaga je Pinst=1200w,a faktor jednovremenosti je k=1 pa je jednovremena
snaga Pj=1200x1=1200w;udaljenost do prvog cvora je L1=3m,a od prvog do drugog je
L2=6m,
a udaljenost od drugog cvora do zadnje sijalice je L3=5m.
Za izracunavanje preseka provodnika primenjuje se obrazac:
s·u =100·q·2 (LPj)/U²
s·3=100·0.017·2·(4∙100+4∙100+4∙100)/48400
s=0.13mm²
L1=3m L2=6m ` L3=5m
P1=4*100w P2=4·100w P3=4*100w
Usvajam provodnik PP00 preseka 1.5mm².Trajna dozvoljena struja ovog provodnika je
20A
cime je ispunjen i termicki uslov jer je struja: I=P/Ucos I=1200/220=4,45 A
Usvajam osigurac od 10A.
Pad napona pri ovom preseku provodnika je:
s·u%=100·q·2 (LPj)/U²
u%=0,26%
19
SPECIFIKACIJA MATERIJALA
1. Elektricno brojlo;trofazno;visetarifno(5-40A) kom. 1 x 5.500.00 din.
(Elektro distribucija Arulje)
2. Gibljivo crevo 25 m x 15......375.00 din.
(Elektro oprema Astra,Arilje)
3. Podnozje osiguraca EZ 35A. kom. 12 x 90..1808.00 din.
(Elektro oprema Astra,Arilje)
4. Kalibarski prsten 35A kom 3x16…..48din.
(Elektro oprema Astra,Arilje)
5. Kalibarski prsten 16A kom. 4x 16..64.00 din.
(Elektro oprema Astra,Arilje)
6. Kalibarski prsten 10A kom. 5x 16...80.00 din.
(Elektro oprema Astra,Arilje)
7. Kapa osiguraca EZ 35A kom. 12 x 35...420.00 din.
(Elektro oprema Astra,Arilje)
8. Topljivi umetak 35A kom. 3x16.…49.00 din.
(Elektro oprema Astra,Arilje)
9. Topljivi umetak 16A kom. 4 x 16...64.00 din.
(Elektro oprema Astra,Arilje)
10. Topljivi umetak 10A kom. 4x16...64.00 din.
(Elektro oprema Astra,Arilje)
11.Prekidac serijski(za u zid) kom. 7 x 95….665.00 din.
(Elektro oprema Astra,Arilje)
12.Prikljucnica suko monofazna kom. 9x 80….720.00 din.
(Elektro oprema Astra,Arilje)
13 .Prikljucnica suko trofazna kom. 1 x 110…..110.00 din.
(Elektro oprema Astra,Arilje)
20
14.Prikljucnica za telefon kom. 1 x 50…….50.00 din.
(Elektro oprema Astra,Arilje)
15.Prikljucnica za TV-antenu kom. 1 x 640…….640.00 din.
(Elektro oprema Astra,Arilje)
16.Prikljucnica sa poklopcom kom. 1 x 70…….70.00 din.
(Elektro oprema Astra,Arilje)
17.Razvodna kutija 100x100mm kom. 7x 22…..154.00 din.
(Elektro oprema Astra,Arilje)
18.Kabal PP00n 5x4mm² 10m 90.....990.00 din.
(Elektro oprema Astra,Arilje)
19.Kabal PP00n 3x2.5mm² 80m 30.....2400.00 din.
(Elektro oprema Astra,Arilje)
20.Kabal PP00n 3x1.5mm² 80m 23.....1840.00 din.
(Elektro oprema Astra,Arilje)
21.Kabal PP00n 5x2.5mm² 15m 45.....675.00 din.
(Elektro oprema Astra,Arilje)
22.Izolir traka kom. 3 60…..180.00 din.
(Elektro oprema Astra,Arilje )
23.Gips 35kg 20….750.00din.
(Elektro oprema Astra,Arilje)
24.Pesak(sitni) 0.25m3
896.00…….896.00 din.
(Drina-Uzice)
25.Tipl(plasticni) Ф8 kom. 20 x 6…..180.00 din.
(Elektro oprema Astra,Arilje)
21
26.Razvodna tabla 300x300mm kom 1 x 750.00….750.00din.
(Elektro oprema Astra,Arilje)
27.Sijalice sa uzarenim vlaknom 100w kom. 38x
30.00….1140.00din.
(Elektro oprema Astra,Arilje)
Cena materijala iznosi: 20682.din.
Zbog promena cena dodajemo 50%,
cime dobijamo da je ukupna cena materijala:41384 din
22
JEDNOPOLNA ŠEMA RAZVODNE TABLE
23
IZGLED RAZVODNOG ORMANA
DISPOZICIJA OPREME NA RAZVODNOJ TABLI
24
JEDNOPOLNA ŠEMA INSTALACIJE OSVETLJENJA
25
OSNOVA STANA SA INSTALACIOM TERMIKE
26
GRAÐEVINSKA OSNOVA

Recommandé

Ozonski omotac par
Ozonski omotacOzonski omotac
Ozonski omotackolemajstor123
8.7K vues15 diapositives
Oпасности и заштита од струјног удара par
Oпасности и заштита од струјног удараOпасности и заштита од струјног удара
Oпасности и заштита од струјног удараAnđela Bulatović
3.5K vues12 diapositives
Polinom sa jednom_promenljivom par
Polinom sa jednom_promenljivomPolinom sa jednom_promenljivom
Polinom sa jednom_promenljivomJelena Dobrivojevic
10.9K vues9 diapositives
Narkomanija par
Narkomanija Narkomanija
Narkomanija dr Šarac
3.2K vues16 diapositives
Електротехнички апарати и уређаји у домаћинству par
Електротехнички апарати и уређаји у домаћинствуЕлектротехнички апарати и уређаји у домаћинству
Електротехнички апарати и уређаји у домаћинствуGordana Babic
29.6K vues34 diapositives
Pretvaranje mjernih jedinica par
Pretvaranje mjernih jedinicaPretvaranje mjernih jedinica
Pretvaranje mjernih jedinicaIvana Kapetanović
16.7K vues2 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Instalacije u stanu par
Instalacije u stanuInstalacije u stanu
Instalacije u stanuHamdo Hasanović
1.8K vues11 diapositives
Anoreksija , bulimija par
Anoreksija , bulimija  Anoreksija , bulimija
Anoreksija , bulimija Anja Sreckovic
6.2K vues14 diapositives
Sastavljanje stujnih kola par
Sastavljanje stujnih kolaSastavljanje stujnih kola
Sastavljanje stujnih kolaSlavka Čičak
40.6K vues27 diapositives
Racun mesanja par
Racun mesanjaRacun mesanja
Racun mesanjaJelena Dobrivojevic
20.6K vues4 diapositives
Materijali i instalacije par
Materijali i instalacijeMaterijali i instalacije
Materijali i instalacijeSale960
2.5K vues15 diapositives
Kratkovidost par
KratkovidostKratkovidost
KratkovidostEna Horvat
882 vues25 diapositives

Tendances(20)

Materijali i instalacije par Sale960
Materijali i instalacijeMaterijali i instalacije
Materijali i instalacije
Sale9602.5K vues
Elektricno delovanje ogledi par marinamj
Elektricno delovanje  oglediElektricno delovanje  ogledi
Elektricno delovanje ogledi
marinamj1.4K vues
Narkomanija par Tamara
NarkomanijaNarkomanija
Narkomanija
Tamara 470 vues
Међумолекулске интеракције и водонична веза par Tanja Milanović
Међумолекулске интеракције и водонична везаМеђумолекулске интеракције и водонична веза
Међумолекулске интеракције и водонична веза
Tanja Milanović2.2K vues
Električne instalacije i signalni uredjaji par igoriv
Električne instalacije i signalni uredjajiElektrične instalacije i signalni uredjaji
Električne instalacije i signalni uredjaji
igoriv11K vues
Teže povrede obaveza učenika par Selma Lovric
 Teže povrede obaveza učenika Teže povrede obaveza učenika
Teže povrede obaveza učenika
Selma Lovric2.7K vues

En vedette

Projekat el postrojenja par
Projekat el postrojenjaProjekat el postrojenja
Projekat el postrojenjaZvonko Gašparović
8.4K vues11 diapositives
3. sistemi zastita par
3.  sistemi zastita3.  sistemi zastita
3. sistemi zastitaJordan Atanasov
11.3K vues30 diapositives
08 informacija o_stanju_i_razvojnim_mogucnostima_turizma_na_podrucju_obz_i_ra... par
08 informacija o_stanju_i_razvojnim_mogucnostima_turizma_na_podrucju_obz_i_ra...08 informacija o_stanju_i_razvojnim_mogucnostima_turizma_na_podrucju_obz_i_ra...
08 informacija o_stanju_i_razvojnim_mogucnostima_turizma_na_podrucju_obz_i_ra...Miroslav Varga
1.9K vues88 diapositives
Kablovi i električne instalacije par
Kablovi i električne instalacijeKablovi i električne instalacije
Kablovi i električne instalacijegworks
984 vues1 diapositive
10 gromobranska zastita par
10 gromobranska zastita10 gromobranska zastita
10 gromobranska zastitaWizard TM
4.1K vues25 diapositives
Standardni instalacioni elementi par
Standardni instalacioni elementiStandardni instalacioni elementi
Standardni instalacioni elementiSlavka Čičak
24.8K vues31 diapositives

En vedette(20)

08 informacija o_stanju_i_razvojnim_mogucnostima_turizma_na_podrucju_obz_i_ra... par Miroslav Varga
08 informacija o_stanju_i_razvojnim_mogucnostima_turizma_na_podrucju_obz_i_ra...08 informacija o_stanju_i_razvojnim_mogucnostima_turizma_na_podrucju_obz_i_ra...
08 informacija o_stanju_i_razvojnim_mogucnostima_turizma_na_podrucju_obz_i_ra...
Miroslav Varga1.9K vues
Kablovi i električne instalacije par gworks
Kablovi i električne instalacijeKablovi i električne instalacije
Kablovi i električne instalacije
gworks984 vues
10 gromobranska zastita par Wizard TM
10 gromobranska zastita10 gromobranska zastita
10 gromobranska zastita
Wizard TM4.1K vues
Standardni instalacioni elementi par Slavka Čičak
Standardni instalacioni elementiStandardni instalacioni elementi
Standardni instalacioni elementi
Slavka Čičak24.8K vues
Опасност и заштита од струен удар par Marija Nedelkovska
Опасност и заштита од струен ударОпасност и заштита од струен удар
Опасност и заштита од струен удар
Marija Nedelkovska10.5K vues
USAGE AND ADJUSTMENT OF AUTOMATICS AND PROTECTIVE RELAYS ON RAILWAYS par Dženan Ćelić
USAGE AND ADJUSTMENT OF AUTOMATICS AND PROTECTIVE RELAYS ON RAILWAYSUSAGE AND ADJUSTMENT OF AUTOMATICS AND PROTECTIVE RELAYS ON RAILWAYS
USAGE AND ADJUSTMENT OF AUTOMATICS AND PROTECTIVE RELAYS ON RAILWAYS
Dženan Ćelić556 vues
struja par pcmc123
strujastruja
struja
pcmc1231.3K vues
“Principles of designing electrical installations in business and residential... par Faris Karić
“Principles of designing electrical installations in business and residential...“Principles of designing electrical installations in business and residential...
“Principles of designing electrical installations in business and residential...
Faris Karić3.9K vues
Komenzacija reaktivne elektricne energije par zornik
Komenzacija reaktivne elektricne energijeKomenzacija reaktivne elektricne energije
Komenzacija reaktivne elektricne energije
zornik10.9K vues
заштита од струен удар par Jovanka Ivanova
заштита од струен ударзаштита од струен удар
заштита од струен удар
Jovanka Ivanova4.5K vues
NEW APPROACH OF DESIGNING AND EXPLOATATION OF ELECTRICAL TRACTION SUBSTATIONS par Dženan Ćelić
NEW APPROACH OF DESIGNING AND EXPLOATATION OF ELECTRICAL TRACTION SUBSTATIONSNEW APPROACH OF DESIGNING AND EXPLOATATION OF ELECTRICAL TRACTION SUBSTATIONS
NEW APPROACH OF DESIGNING AND EXPLOATATION OF ELECTRICAL TRACTION SUBSTATIONS
Dženan Ćelić382 vues
CALCULATION OF MAGNETIC AND ELECTRIC FIELDS OF A SINGLE RAIL TRACK AND INFLUE... par Dženan Ćelić
CALCULATION OF MAGNETIC AND ELECTRIC FIELDS OF A SINGLE RAIL TRACK AND INFLUE...CALCULATION OF MAGNETIC AND ELECTRIC FIELDS OF A SINGLE RAIL TRACK AND INFLUE...
CALCULATION OF MAGNETIC AND ELECTRIC FIELDS OF A SINGLE RAIL TRACK AND INFLUE...
Dženan Ćelić317 vues
Baterijski sistem paljenje par igoriv
Baterijski sistem paljenjeBaterijski sistem paljenje
Baterijski sistem paljenje
igoriv8.5K vues
Prezentacija (1) par igoriv
Prezentacija (1)Prezentacija (1)
Prezentacija (1)
igoriv2.5K vues

Dalibor nenadic

 • 1. 1 Srednja škola ,,Sveti Ahilije” Arilje Projekat elektriĉne instalacije, prizemne kuće OBJEKAT: Prizemna kuća LOKACIJA: Arilje ODGOVORNI PROJEKTANT: Dalibor Nenadic UĈENIK: Dalibor Nenadic PROFESOR: Milan Popović
 • 2. 2 SADRZAJ: 1. Projektni zadatak…………………………..……str.3 2. Propisi i standardi……………………………….str.4 3. Tehniĉki opis……………………………………..str.5 4. Zaštitne mere……………………………...……..str.6 5. Tehniĉki uslovi…………………………………...str.7 I 8 6. Fotometrijski proraĉun……………….…………str.9 7. Proraĉun dovodnog kabla……………………….str.15 8. Proraĉun preseka provodnika i pada napona….str.16 9. Predmer i predraĉun radova I specifikacija materijala.……………………………………………str.18 10. Jednopolna šema razvodne table…………..str.21 11. Izgled razvodnog ormara i dispozicija opreme………………………………………………..str.22 12. Osnova kuće sa instalaciom osvetljenj…….str.23 13. Osnova kuće sa instalaciom termike…..…….str.24 14. GraĊevinska osnova …………………………...str.25
 • 3. 3 PROJEKTNI ZADATAK Predmet:Izrada glavnog projekta elektriĉne instalacije kuće. Podaci kojima raspolažem: 1. Opsti deo 1.1. Investitor: Siniša Ðurić 1.2. Predmet projektovanja: elektriĉna instalacija kuće 1.3. Rok poĉetka gradnje:odmah po dobijanju tehniĉke dokumentacije 2. Tehnĉiki podaci: 2.1. Građevinska osnova kuće 2.2.Vrsta prikljuĉka:nadzemni 2.3.Sistem napajanja:TN-C Projektovanje uraditi prema važećem zakonu o izgradnji objekta i prema važećim standardima i propisima za ovu vrstu instalacije.U projektu predvideti telefonski iantenski prikljuĉak. Dana: Mar. 2013.god. Za investitora: Dalibor Nenadic PROPISI I STANDARDI
 • 4. 4 1. Zakon o izgradnji objekta ( Sluzbeni glasnik SRS br. 44/95, 24/96). 2. Zakon o zaštiti od požara ( Sl. Glasnik SRS br. 53/82). 3. Zakon o zaštiti na radu ( Sl. Glasnik SRS br.42/91). 4. Pravilnik o analizi uticaja objekta, radova na životnu okolinu (Sl. Glasnik.) 5. Pravilnik o tehničkim normativima za el. instalacije niskog napona (Sl.list) 6. Izmene i dopune Pravilnika o tehničkim normativima za ( Sl. List SRJ br.28/95). 7. Pravilnik o tehničkim normativima za zastitu objekta od a. pražnjenja (Sl. List SRJ br.11/96) JUS IEC 1024 1, JUS IEC 1024 1-1, JUS N.B4 803. 8. Standard JUS N.B2.730 – Opšte karakteristike i klasifikacija. 9. Standard JUS N.B2.741 – Zaštita od električnog udara sa komentarom. 10. Standard JUS N.B2.742 – Zaštita od toplotnog dejstva. 11. Standard JUS N.B2.743 i 743/1 – Zaštita od prekomernih struja. 12. Standard JUS N.B2.751 – Izbor i postavljanje el. opreme u zavisnosti od spoljašnih uslova. 13. Standard JUS N.B2.754 –Uzemljenje i Zaštitni provodnici. 14. Standard JUS N.B2.761 – Metoda merenja el. otpornosti zidova i podova. 15. Standard JUS N.B2.762 – Merenje otpornosti temeljnog uzemljivača. 16. Standard JUS N.B2.763-Merenje impedance petlje kvara. 17. Standard JUS N.B2.771-Prostorije sa kadom I tusem. 18. Standard JUS N.A.5.070 – Stepen Zaštite el. opreme ostvaren pomoću zaštitnih kućišta. TEHNICKI OPIS
 • 5. 5 Napajanje elektricnom energijom Napajanje objekta elektricnom energijom vrsi se kablovski sa distributivne nisko naponske mreze,preko kablovskog prikljucnog ormana 3x100A,postavljenog na fasadi objekta,sa ugradjenim niskonaponskim I visokoucinskim osiguracima NV 100/35A i glavnog razvodnog ormana GRO),lociranog u objektu neposredno kraj ulaza na mestu prikazanom na planu instalacija.Blize uslove za prikljucenje objekta na mrezu odredice nadlezna elektrodistributivna organizacija.Napojni vodovi i unutrasnji razvod U objektu je predvidjen glavni razvodni orman(GRO) u kome je smestena oprema: tri glavna osiguraca za napajanje(3x63A),brojilo za merenje utroska elektricne energije.Predvidjena je razvodna tabla za napajanje sprata kuce i ostavljen je dovoljan broj rezervnih osiguraca za prosirenje elektricne instalacije zavisno od potreba investitora.Glavni razvodni orman je uzidni.Napojni vodovi za ove table tipa PP00 polozeni su kroz montazne panele,a njihov presek je odredjen na osnovu ocekivanog maksimalnog opterecenja. Razvodjenje kablova vrsi se delom u rebrastim plasticnim cevima od samogasivog materijala,u montaznim panelima,a delom po tavanu u POK kanalnim kutijama izradjenim od samogasive plastike montiranim na,posebno za tu namenu postavljenoj dasci,koja se postavlja po donjem pojasu resetkastog krovnog nosaca. Merenje utroska elektricne energije Merenje se vrsi pomocu trofaznog statickog visetarifnog brojila 3x230/400V 5-40A,50Hz ugradjenog u glavni razvodni orman. Za prebacivanje tarifa predvidjen je uklopni sat koji mora biti bazdaren. Instalacija osvetljenja i prikljucnicaInstalacija osvetljenja i prikljucnica izvedena je provodnicima tipa PP00 preseka i broja zila naznacenog u grafickom delu projekta. Provodnici su polozeni u zidove. Za prikljucenje pojedinih monofaznih i trofaznih prijemnika predvidjen je dovoljan broj monofaznih i trofaznih prikljucnica sa zastitnim kontaktom “suko”. Kako je u svakoj sobi predvidjena po jedna prikljucnica napojena posbnim kablom. Prikljucenja bojlera predvidjeno je provodnicima tipa PP00 3x2.5 mm2 polozenim u zid.Opste osvetljenje predvidjeno je inkadescentnim svetiljkama odabranim prema fotometrijskom proracunu. Telefonska instalacija Za prikljucak telefona predvidjena je telefonska instalacija izvedena telekomunikacionim provodnicima provucenim kroz PVC instalacionu cev postavljenu vertikalno do ulaza u objekat..Telefonski prikljucak nije predmet ovog projekta i izvesce se prema uslovima nadlezne PTT organizacije. Antenska instalacija Radi omogucavanja prijema zemaljskih i satelitskih TV i radio programa predvidjena je kombinovana antenska prikljucnica sa antenskim kablom impedanse 75Ω tipa TV-SAT uvucenim u instalacionu PVC cev postavljenu vertikalno do tavana. Izbor antene i uredjaja za zemaljsku i satelitsku televiziju nije predmet ovog projekta.
 • 6. 6 ZAŠTITNE MERE 1.Zaštita od direktnog dodira, izvedena je postavljanjem opreme u odgovarajući orman. 2. Zaštita od indirektnog dodira izvedena je automatskim isključenjem napajanja..U TN-C sistemu koji je primenjen u ovom projektu koji kroz ceo sistem ima razdvojen neutralni i zaštitni provodnik. 3.Dopunsko izjednačenje potencijala sastoji se u povezivanju svih jednovremeno pristupačnih provodnih delova opreme(vodovodne instalacije,instalacije centralnog grejanja,satelitske antene,kućiste ormana sa opremom)na zaštitni provodnik.Izvodi se obavezno u kupatilu preko sabirnice za izjednačenje potencijala.Sistem izjednačenja potencijala se povezuje sa zaštitnim provodnicima celokupne opreme uključujući i priključnice. 4. Zaštita od atmosferskog pražnjenja izvedena je gromobranskom instalaciom zgrade koja nije predmet ovog projekta. Površina objekta je: P=12∙7=84m² D² π/4=84 D=10,33m Otpornost uzemljivača : Ra=100 Ωm /2∙10,33m=4,84 Ω
 • 7. 7 TEHNIĈKI USLOVI 1. Ovi tehnički uslovi sastavni su deo projekta i kao takvi obavezuju investitora i izvodjača pri izgradnji objekta. 2. Izvodjenje električne instalacij mora se izvesti prema tekstualnom i grafičkom delu ovog projekta i vazećim propisima. 3. Za sve izmene i odstupanja od projekta, kako u pogledu tehnčkog rešenja, tako i u pogledu izbora materijala, mora se imati saglasnost projektanta. 4. Sav materijal koji se ugradjuje mora odgovarati standardima i biti prvoklasnog kvaliteta. 5. Sve radove pri izradi, ispitivanju, i puštanju u rad moraju izvoditi samo stručno osposobljena lica. 6. Svi radovi i postupci koji u projektu nisu detaljno opisani, izvode se prema odgovarajućim tehničkim pravilima i primenjuju ispravna tehnička rešenja i odgovarajući propisi. 7. Energetski kablovi za napajanje moraju biti bez prekida (nenastavljani ) i ispitani. 8. Vodove seći tek kada se na licu mesta prema definitivnoj dispoziciji opreme i mesta priključka odredi stvarna duzina. 9. Kablovi i instalacioni provodnici položeni u instalacione cevi u zidu ili kablovi položeni neposredno u malter I ispod maltera moraju se voditu vertikalno i ( ili ) horizontalno tako da budu paralelni sa ivicama prostorije. 10. Polaganje kablova kroz zid ili pod vrši se kroz cevi koje su predhodno postavljene. 11. Prilikom polaganja kablova mora se voditi računa da se ne oštecuju.Na mestima gde kablovi menjaju pravac moraju se praviti blage krivine čiji poluprečnik ne sme biti manji od petnaestostrukog prečnika kabla. 12. Kablovi polozeni neposredno pod malter i u zid moraju po celoj duzini biti pokriveni malterom debljine 4 mm. 13. Kod paralelnog polaganja vodova razmak dva voda mora biti najmanje 10 mm. 14. Vodovi se horizontalno polažu na 30 cm od tavanice i najmanje 200 cm iznad poda.
 • 8. 8 15. Izolovani provodnici i kablovi ne smeju se nastavljati u instalacionim cevima i instalacionim kanalima. 16. Spajanje i nastavljanje vodova dozvoljeno je samo u razvodnim kutijama sa odgovarajućim spojnicama. 17. Elektro-energetske instalacije moraju biti odvojene od instalacija slabe struje svim svojim delovima.Horizontalno polaganje vodova mora biti 10 cm od tavanice s tim da rastojanje od energetskih vodova bude 20 cm.Ukoliko je nemoguće izbeći ukrštanje energetskih i kablova slabe struje,onda to treba uraditi pod pravim uglom sa medjusobnim rastojanjem od 10 mm a u protivnom postaviti izolacioni uložak debljine 3 mm. 18. Prekidače postaviti na 1.5 m od poda i to pored vrata na strani gde se i otvaraju. 19. Utičnice postaviti na visini od 0.4-0.8 m od poda(u niši na 1 m od poda). 20. U svakom strujnom krugu neutralni provodnik mora se razlikovati bojom od faznih provodnika. 21. Zaštitni provodnik treba da bude žuto-zelene boje. 22. Provodnik žuto -zelene boje ne sme se koristiti u druge svrhe osim za zaštitu. 23. Postavljanje razvodnih kutija vrsi se na minimalnom rastojanju od 6 cm ili u skladu sa posebnim okolnostima. 24. Kroz jednu instalacionu razvodnu kutiju ne mogu se postaviti provodnici iz različitih strujnih krugova. 25. Prekidači i osigurači postavljaju se samo u fazne provodnike. 26. Zabranjeno je prekidanje nultog i zaštitnog provodnika.
 • 9. 9 FOTOMETRJISKI PRORAĈUN Za postizanje odredjene srednje osvetljenosti Esr na radnoj ravni čija je površina A,treba izracunati. Potreban svetlosni fluks svetlosnih izvora u prostoriji,sa primenom sledećih obrazaca: u= gde je: u Lm -ukupa svetlosni fluks E Lx -odabrana svetlost prema tablici A m² -radna površina koju treba osvetliti p 1.25 -koeficijent slabljenja,zavisi od čistoce i starenja svetiljki(faktor planiranja) . B-Stepen iskorišćenja osvetljenosti k-indeks prostorije r- Prostorni stepen iskorišćenja LB-Stepen iskorišćenja svetiljke Indeks prostorije objedinjuje uticaj dimenzija prostorije i radne ravni zavisi od visine prostorije h,širine prostorije a,od dužine prostorije b ,i od visine radne ravni(0.85). k = gde je h-visina vešanja svetiljki
 • 10. 10 FOTOMETRISKI PRORAĈUN DEĈIJA SOBA Sistem osvetljenja je:direktan. Za ovu prostoriju usvajamo osvetljaj Esr=100lx. Dimenzije prostorije su a=2,5m,b=4m i h=2m,povrsina je 10 m².Zidovi i tavanica su bele boje,a radna ravan je na visini 0.80m od poda,faktor planiranja je p=1.25. k= k= k=0,769 Stepen refleksije plafona:e1- e =70 Stepen refleksije zidova:e2- e =50 Stepen refleksije poda:e3- e =30 Biram sijalicu od 100w svetlosnog fluksa LE =1250lm. (prizmatična armatura) LB u %=0,65 r u %=0.59 B= LB * r=0,65 * 0,59=0,38 u= u=3289lm n= = =2,63 ( LE-Svetlosni fluks jedne svetiljke) Za ovu prostoriju usvajamo 3.sijalice sa uzarenim vlaknom,snage 100w.
 • 11. 11 FOTOMETRISKI PRORAĈUN KUHINJA Sistem osvetljenja je:direktan. Za ovu prostoriju usvajamo osvetljaj Esr=500 lx Dimenzije prostorije su a=3,75m,b=3,25m i h=2m,povrsina je 6,31m².Zidovi i tavanica su bele boje,a radna ravan je na visini 0.80m od poda,faktor planiranja je p=1.25. k= k= k=0,45 Stepen refleksije poda:e1- e =70 Stepen refleksije zidova:e2- e =50 Stepen refleksije poda:e3- e =30 Biram sijalicu od 100w svetlosnog fluksa LE = 1250lm. (užarenim vlaknom) LB u %=0,65 ru%=0,41 B= LB * r=0,65 * 0.41=0.266 u= u=10378lm n= = =8,320 ( LE-Svetlosni fluks jedne svetiljke) Za ovu prostoriju usvajamo 9 sijalica sa užarenim vlaknom snage 100w..
 • 12. 12 FOTOMETRISKI PRORAĈUN DNEVNA SOBA Sistem osvetljenja je:direktan. Za ovu prostoriju usvajamo osvetljaj Esr=200 lx Dimenzije prostorije su a=8,5m,b=2,5m i h=2m,povrsina je 21,25m².Zidovi i tavanica su bele boje,a radna ravan je na visini 0.80m od poda,faktor planiranja je p=1.25. k= k= k=0,96 Stepen refleksije poda:e1- e =70 Stepen refleksije zidova:e2- e =50 Stepen refleksije poda:e3- e =30 Biram sijalicu od 100w svetlosnog fluksa LE =1250lm. (užarenim vlaknom) LB u %=0,65 r u %=0,59 B= LB * r=0,65 * 0.59=0,38 u= u=6990lm n= = =5,592 ( LE-Svetlosni fluks jedne svetiljke) Za ovu prostoriju usvajamo 6 sijalica sa užarenim vlaknom snage 100w.
 • 13. 13 FOTOMETRISKI PRORAĈUN KUPATILO Sistem osvetljenja je:direktan. Za ovu prostoriju usvajamo osvetljaj Esr=100lx. Dimenzije prostorije su a=3,5m,b=2,5m i h=2m, povrsina je 8,75m².Zidovi i tavanica su bele boje, a radna ravan je na visini 0.80m od poda,faktor planiranja je p=1.25 k= k= k=0,729 Faktor refleksije je isti kao I u ostalim prostorijama. Biram sijalicu od 100w svetlosnog fluksa LE =1250lm. (sijalica sa uzarenim vlaknom) LB u %=0.65 r u %=0.59 B= LB * r=0.65 * 0.59=0.38 u= u=2878lm n= = =2,3 ( LE-Svetlosni fluks jedne svetiljke) Za ovu prostoriju usvajamo 3 sijalice sa uzarenim vlaknom,snage 100w .
 • 14. 14 FOTOMETRISKI PRORAĈUN HODNIK Sistem osvetljenja je:direktan. Za ovu prostoriju usvajamo osvetljaj Esr=100lx. Dimenzije prostorije su a=12,5m,b=2m i h=2 m, povrsina je 25m².Zidovi i tavanica su bele boje, a radna ravan je na visini 0.80m od poda,faktor planiranja je p=1.25 k= k= k=0,862 (Faktor refleksije je isti kao u ostalim prostorijama) Biram sijalicu od 100w svetlosnog fluksa LE =1250lm. (sa užarenim vlaknom) LB u %=0.65 r u %=0,59 B= LB * r=0.65*0.59=0.38 u= u=8223lm n= = =6,57 ( LE-Svetlosni fluks jedne svetiljke) Za ovu prostoriju usvajamo 7 sijalica sa užarenim vlaknom snage 100w. OSTAVA Za ovu prostoriju usvajamo 1 Sijalicu od 100w
 • 15. 15 FOTOMETRISKI PRORAĈUN SPAVAĆA SOBA Sistem osvetljenja je:direktan. Za ovu prostoriju usvajamo osvetljaj Esr=100lx. Dimenzije prostorije su a=4,5m,b=2,5m i h=2 m, povrsina je 11,25m².Zidovi i tavanica su bele boje, a radna ravan je na visini 0.80m od poda,faktor planiranja je p=1.25 k= k= k=0,803 (Faktor refleksije je isti kao u ostalim prostorijama) Biram sijalicu od 100w svetlosnog fluksa LE =1250lm. (sa užarenim vlaknom) LB u %=0.65 r u %=0,59 B= LB * r=0.65*0.59=0.38 u= u=3700lm n= = =2,96 ( LE-Svetlosni fluks jedne svetiljke) Za ovu prostoriju usvajamo 3 sijalice sa užarenim vlaknom snage 100w.
 • 16. 16 PRORAĈUN DOVODNOG KABLA Pinst= 32800w k = 0.6 Pj =k*Pinst =33800*0,6=19700w I=Pj/1.73*U*cosφ = 29,98A Usvajam I= 35A Biram dovodni kabal PP00 5x4mm2 .Duzina kabla je 10m. Pad napona pri ovom preseku kabla je: u%=100·q·lPj/sU² u%=100·0.017·10·19700/4·380² u%=0,667% Pad napona je 0,667 %,sto spada u granice dozvoljenog. PRORAĈUN PRESEKA PROVODNIKA I PROVERA PADA NAPONA Posmatrajmo najudaljeniju trofaznu uticnicu. Instalisana snaga je Pinst= 6000w,a faktor jednovremenosti je k=1 pa je jednovremena snaga Pj=6000*1=6000w;udaljenost uticnice je L=12,95m Za izracunavanje preseka provodnika primenjuje se obrazac: s·u =100·q·LPj/U² s·5=100·0.017·12,95·6000/144400 s=0,182 mm² L=12,95m Pj=6000w Usvajam provodnik PP00 preseka 2.5mm².Trajna dozvoljena struja ovog provodnika je 35A cime je ispunjen i termicki uslov jer je struja: I=Pj/Ucos 3 I=6000/380* 3 I=9,12 A Usvajam osigurac od 10 A.Pad napona pri ovom preseku provodnika je: s·u%=100·q·LPj/ U² 0,18* u%=100 0,017 12,95 6000/144400 u%=5,08%
 • 17. 17 PRORAĈUN PRESEKA PROVODNIKA I PROVERA PADA NAPONA Posmatrajmo najudaljeniju monofaznu uticnicu. Instalisana snaga je Pinst=2000w,a faktor jednovremenosti je k=1 pa je jednovremena snaga Pj=2000x1=2000w;udaljenost do prve uticnice je L1=14,1m,a od prve do druge L2=2m Za izracunavanje preseka provodnika primenjuje se obrazac: s·u =100·q·2 (LPj)/U² s·5=100·0.017·2(14,1∙1000+2∙1000)/48400 s=1,13mm² L1=14,1m L2=2m P1=1000w P2=1000w Usvajam provodnik PP00 preseka 2.5mm².Trajna dozvoljena struja ovog provodnika je 25A cime je ispunjen i termicki uslov jer je struja: I=Pj/Ucos I=2000/220=9.09A Usvajam osigurac od 10A. Pad napona pri ovom preseku provodnika je: s·u%=100·q·LPj/U² u%=0,21 %
 • 18. 18 PRORAĈUN PRESEKA PROVODNIKA I PROVERA PADA NAPONA Posmatrajmo najnepovoljniji slucaj za el.osvetljenje. Instalisana snaga je Pinst=1200w,a faktor jednovremenosti je k=1 pa je jednovremena snaga Pj=1200x1=1200w;udaljenost do prvog cvora je L1=3m,a od prvog do drugog je L2=6m, a udaljenost od drugog cvora do zadnje sijalice je L3=5m. Za izracunavanje preseka provodnika primenjuje se obrazac: s·u =100·q·2 (LPj)/U² s·3=100·0.017·2·(4∙100+4∙100+4∙100)/48400 s=0.13mm² L1=3m L2=6m ` L3=5m P1=4*100w P2=4·100w P3=4*100w Usvajam provodnik PP00 preseka 1.5mm².Trajna dozvoljena struja ovog provodnika je 20A cime je ispunjen i termicki uslov jer je struja: I=P/Ucos I=1200/220=4,45 A Usvajam osigurac od 10A. Pad napona pri ovom preseku provodnika je: s·u%=100·q·2 (LPj)/U² u%=0,26%
 • 19. 19 SPECIFIKACIJA MATERIJALA 1. Elektricno brojlo;trofazno;visetarifno(5-40A) kom. 1 x 5.500.00 din. (Elektro distribucija Arulje) 2. Gibljivo crevo 25 m x 15......375.00 din. (Elektro oprema Astra,Arilje) 3. Podnozje osiguraca EZ 35A. kom. 12 x 90..1808.00 din. (Elektro oprema Astra,Arilje) 4. Kalibarski prsten 35A kom 3x16…..48din. (Elektro oprema Astra,Arilje) 5. Kalibarski prsten 16A kom. 4x 16..64.00 din. (Elektro oprema Astra,Arilje) 6. Kalibarski prsten 10A kom. 5x 16...80.00 din. (Elektro oprema Astra,Arilje) 7. Kapa osiguraca EZ 35A kom. 12 x 35...420.00 din. (Elektro oprema Astra,Arilje) 8. Topljivi umetak 35A kom. 3x16.…49.00 din. (Elektro oprema Astra,Arilje) 9. Topljivi umetak 16A kom. 4 x 16...64.00 din. (Elektro oprema Astra,Arilje) 10. Topljivi umetak 10A kom. 4x16...64.00 din. (Elektro oprema Astra,Arilje) 11.Prekidac serijski(za u zid) kom. 7 x 95….665.00 din. (Elektro oprema Astra,Arilje) 12.Prikljucnica suko monofazna kom. 9x 80….720.00 din. (Elektro oprema Astra,Arilje) 13 .Prikljucnica suko trofazna kom. 1 x 110…..110.00 din. (Elektro oprema Astra,Arilje)
 • 20. 20 14.Prikljucnica za telefon kom. 1 x 50…….50.00 din. (Elektro oprema Astra,Arilje) 15.Prikljucnica za TV-antenu kom. 1 x 640…….640.00 din. (Elektro oprema Astra,Arilje) 16.Prikljucnica sa poklopcom kom. 1 x 70…….70.00 din. (Elektro oprema Astra,Arilje) 17.Razvodna kutija 100x100mm kom. 7x 22…..154.00 din. (Elektro oprema Astra,Arilje) 18.Kabal PP00n 5x4mm² 10m 90.....990.00 din. (Elektro oprema Astra,Arilje) 19.Kabal PP00n 3x2.5mm² 80m 30.....2400.00 din. (Elektro oprema Astra,Arilje) 20.Kabal PP00n 3x1.5mm² 80m 23.....1840.00 din. (Elektro oprema Astra,Arilje) 21.Kabal PP00n 5x2.5mm² 15m 45.....675.00 din. (Elektro oprema Astra,Arilje) 22.Izolir traka kom. 3 60…..180.00 din. (Elektro oprema Astra,Arilje ) 23.Gips 35kg 20….750.00din. (Elektro oprema Astra,Arilje) 24.Pesak(sitni) 0.25m3 896.00…….896.00 din. (Drina-Uzice) 25.Tipl(plasticni) Ф8 kom. 20 x 6…..180.00 din. (Elektro oprema Astra,Arilje)
 • 21. 21 26.Razvodna tabla 300x300mm kom 1 x 750.00….750.00din. (Elektro oprema Astra,Arilje) 27.Sijalice sa uzarenim vlaknom 100w kom. 38x 30.00….1140.00din. (Elektro oprema Astra,Arilje) Cena materijala iznosi: 20682.din. Zbog promena cena dodajemo 50%, cime dobijamo da je ukupna cena materijala:41384 din
 • 23. 23 IZGLED RAZVODNOG ORMANA DISPOZICIJA OPREME NA RAZVODNOJ TABLI
 • 25. 25 OSNOVA STANA SA INSTALACIOM TERMIKE