Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Sunčana Pešak: Permakultura i hrana

Nakon ljetne pauze Društvo bibliotekara Istre nastavilo je s aktivnostima u okviru projekta Zelena knjižnica s predavanjem Permakultura i hrana koje je održala Sunčana Pešak u Sveučilišnoj knjižnici u Puli 20. rujna 2012. godine u 16,30 sati. (40 korisnika)

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

Sunčana Pešak: Permakultura i hrana

 1. 1. PERMAKULTURNI PRISTUP HRANI
 2. 2. :: PERMAKULTURA PERMAKULTURA - PERMANENTNA AGRI – KULTURA • Briga za okoliš i oĉuvanje ţivota u svoj njegovoj cjelovitosti • Briga za ljude • Pravedna raspodjela, postavljanje granica ljudskoj populaciji i konzumaciji • kreiranje ţivotnog i proizvodnog sustava utemeljenog na sinergiji njegovih elemenata po uzoru na prirodne ekosustave • Stvaranje uravnoteţenog ljudskog okoliša – cjeloviti pristup • Praktiĉnost
 3. 3. :: PROBLEMI – BRIGA ZA OKOLIŠ ZAUZIMANJE PROSTORA I ZAGAĐENJA DEGRADACIJA TLA EKOLOŠKI OTISAK • zbijanje • zauzimanje sve većih • zakiseljavanje površina na štetu • poremeĉen ekosustav prirodnih ekosustava organizama u tlu • sve veće površine • erozija potrebne za saniranje zagaĊenja • zauzimanje poljoprivrednog ZAGAĐENJA zemljišta izgradnjom • teški metali industrijskih objekata i prometnica • otrovne kemikalije (pesticidi i mineralna gnojiva, • energetska petrokemikalije…) neuĉinkovitost • otpad • ovisnost o fosilnim gorivima • zagaĊenje zraka radi prometa
 4. 4. :: PROBLEMI – BRIGA ZA LJUDE I RASPODJELA RESURSA ĈOVJEK ILI KOTAĈIĆ STROJA SVJETSKA POLITIKA NERAVNOTEŽA NA GLADI TRŽIŠTU I PONIŽAVANJE RADNIKA • 80% siromašnih i pothranjenih u svijetu su • trţišni mehanizmi koji potiĉu ljudi sa sela okrupnjavanje, gomilanje • drastiĉno opada broj kapitala u rukama malog broja seljaka ljudi, uvoz-izvoz • bacanje hrane u • velik broj posrednika u lancu od “razvijenim” zemljama proizvoĊaĉa do potrošaĉa • sve niţa cijena rada • nedostupnost resursa mladima • zanemarivanje prava ţena • Narušena etika • Upitna kvaliteta finalnog proizvoda i narušavanje zdravlja potrošaĉa
 5. 5. :: BORBA ZA PREHRAMBENI SUVERENITET PREHRAMBENI SUVERENITET • pravo naroda da demokratski utvrde vlastite sustave prehrane i poljoprivredne proizvodnje bez ugrožavanja drugih ljudi ili okoliša • pravo na zdravu i kulturološki prikladnu hranu proizvedenu ekološkim i održivim metodama • u središte stavlja potrebe onih koji proizvode, distribuiraju i konzumiraju hranu, a ne potrebe kapitala i korporacija
 6. 6. :: BORBA ZA PREHRAMBENI SUVERENITET VIA CAMPESINA – PUTEVIMA SELJAKA - BORBA ZA: PRIJETNJE: • očuvanje poljoprivrede na • poljoprivreda kao jedan od malim obiteljskim gospodarstvima najvedih zagađivača • glad u svijet u kao posljedica • prehrambeni lanac s ljudskim licem nepravilne raspodjele, a ne manjkavosti proizvodnje • hranu kao pravo, a ne kao robu; poljoprivredu kao stil života, a • politika u službi kapitala ne biznis • zanemarivanje ljudskih prava i loši uvjeti rada u proizvodnji, preradi i distribuciji hrane • damping, land grabbing • privatizacija, pretvaranje u robu i patentiranje osnovnih resursa i tradicijskog naslijeđa • zagađenja radi industrije i transporta…
 7. 7. :: BORBA ZA PREHRAMBENI SUVERENITET CILJEVI ODRŢIVOG RAZVOJA LOKALNIH ZAJEDNICA U HRVATSKOJ 1. Raditi na jaĉanju socijalne pravde, povjerenja i suradnje u lokalnim zajednicama, poticati na preuzimanje inicijativa i udruţivanje 2. Promijeniti imidţ sela i odnos prema proizvodnji 3. Oĉuvati obiteljska gospodarstva 4. Jaĉati vlastitu proizvodnju 5. Jaĉati ekološku proizvodnju
 8. 8. :: POMAK KA ODRŢIVOSTI ŠTO MOŢEMO PODUZETI ODRŽIVA PROIZVODNJA: ODRŽIVA POTROŠNJA: • uzgajati što više hrane što bliže • kuhati zdrave obroke od sezonskog lokalnog povrda i voda, kuhinji – mali energetski izbjegavati hranu “iz vredice” i učinkovitiji sustavi uvozne proizvode • ekološki uzgoj • smanjiti potrošnju mesa • briga o tlu • kupovati od lokalnih proizvođača • štednja vode uz što manje posrednika • kupnjom podržavati lokalne • očuvanje i razvoj biološke ekološke proizvođače raznolikosti i genetske • izbjegavati supermarkete i raznolikosti kultiviranih vrsta restorane brze hrane • poštivanje posebnosti lokalnog • smanjiti (ukinuti) otpad krajolika i kulture • podržati odgovorne proizvođače (fair trade) • njegovati život u zajednici i štednju resursa dijeljenjem i razmjenjivanjem; trajna edukacija
 9. 9. :: POMAK KA ODRŢIVOSTI PRINCIPI PERMAKULTURNOG DIZAJNA • Racionalnost i štednja resursa • Svaki element ima više funkcija • Svaku funkciju podržava više elemenata – raznolikost • Svaki element potpomaže druge elemente • Učinkovito planiranje energije – razmještaj elemenata prema zonama • Oblikovanje u humanim mjerilima i proporcijama
 10. 10. :: POMAK KA ODRŢIVOSTI PROIZVODNJA NA KUĆNOM PRAGU I ŠTEDNJA ENERGIJE ZONIRANJEM • hrana raste što bliţe tanjuru • ZONA 0 – uzgoj zaĉinskog bilja na prozorskoj dasci • ZONA 1 – zaĉinske gredice, mali vrtovi uz kuću, staklenik, kompostište • ZONA 2 – veći vrt, košnice pĉela, voćnjak • ZONA 3 – uzgoj na njivama • ZONA 4 – livade, pašnjaci, gospodarske šume • ZONA 5 – divlja staništa
 11. 11. :: POMAK KA ODRŢIVOSTI PRIRODA KAO UZOR • U prirodi je sve povezano i umreţeno • Otpad ne postoji, a resursi kruţe • Biljke i ţivotinje ţive u harmoniĉnim zajednicama (raznolikost, partnerstvo, dinamiĉna ravnoteţa) • Tlo je uvijek prekriveno • Šumski vrt
 12. 12. :: POMAK KA ODRŢIVOSTI BRIGA O TLU • odrţavanje ţivota u tlu - u jednom gramu tla moţe biti nekoliko milijardi ţivih bića • humus je kljuĉ plodnosti – kompostiranje organskog otpada, drvena sjeĉka, karton, glistinac • odrţavanje ravnomjerne vlaţnosti i zadrţavanje hranjiva • zaštita od isušivanja pokrivanjem (malĉiranjem) – karton, slama, vuna, lišće… • zelena gnojidba – ukopavanje biljnih ostataka • korištenje ţivotinja za prorahljivanje
 13. 13. :: POMAK KA ODRŢIVOSTI MUDRO POSTUPANJE S VODOM • zadrţavanje vode u ekosustavu – terasiranje, jarci (swale) • ĉuvanje i korištenje kišnice u kućanstvu i za zalijevanje • zalijevanje proĉišćenim sivim vodama iz kućanstva • zalijevanje kasno naveĉer ili rano u jutro • zalijevanje kap po kap
 14. 14. :: POMAK KA ODRŢIVOSTI ZAŠTITA OD BURE I PREVIŠE SUNCA • ĉuvanje prirodnih poteza vegetacije na rubovima parcela • zasjenjivanje – pergole iznad gredica, visoke biljke na gredicama orijentiranim sjever-jug, kljuĉ-gredice • sadnja stablašica u grabe napunjene organskim materijalom
 15. 15. :: POMAK KA ODRŢIVOSTI POVEĆANJE PRODUKTIVNOSTI NA MANJIM POVRŠINAMA • raznolikost vrsta • mješovite gredice • harmoniĉno povezivanje uz korištenje sinergijskih efekata • vrtovi u maslinicima i voćnjacima
 16. 16. :: POMAK KA ODRŢIVOSTI OĈUVANJE I RAZVOJ BIOLOŠKE I GENETSKE RAZNOLIKOSTI ZAŠTITA PRIRODNIH STANIŠTA • zaštita šuma, prirodnih vodotoka, retencijskih podruĉja, moĉvara… • povećanje rubnih podruĉja ekosustava (obala, ţivica, šumskih rubova…) • nadoknaĊivanje uništenih skloništa divljih vrsta OĈUVANJE STARIH SORATA I PASMINA KULTIVIRANIH VRSTA • stare sorte i pasmine odrţavale su se stoljećima u narodu i dio su baštine • ĉesto su bolje prilagoĊene uvjetima malog gospodarstva, otpornije na bolesti, imaju razna ljekovita svojstva…
 17. 17. :: PROMJENA ODOZDO – NEKA RJEŠENJA GRUPE SOLIDARNE RAZMJENE • GSRijeda – djeluje od 2011, okuplja oko dvadesetak stalnih članova i stotinjak simpatizera; osim poticanja ekološke proizvodnje direktnom kupovinom ekoloških proizvoda održavaju zajednički vrt i niz radionica • GSR – Karlovac – osnovan 2011. na inicijativu članova grupe GSRijeda • Roda - GSR i GSR Pula – osnovane 2012. kroz projekt “Fine niti lokalnih razvoja” uz pomod članova GAS-a Calci kraj Pise
 18. 18. :: PROMJENA ODOZDO – NEKA RJEŠENJA JAVNI URBANI VRTOVI • Pula, Varaţdin, Ivanić Grad, Virovitica • školski vrtovi / mali vrt u vrtiću
 19. 19. :: PROMJENA ODOZDO – NEKA RJEŠENJA SLOW FOOD I FAIRTRADE INICIJATIVE • Slow food Dubrovnik – inicijativa Convivium osnovana 2011. i priznata od Slow food pokreta • usmjerena je na pomoć i potporu malim tradicijskim proizvoĊaĉima, edukaciju mladih na teme zdrave prehrane i zaštite okoliša, te na oĉuvanje lokalne gastronomske baštine • filmski festival Kinookus posvećen hrani 8 i 9. 9. 2012. • sajam Ĉovjek na Zemlji • Fairtrade - Bale
 20. 20. :: PROMJENA ODOZDO – NEKA RJEŠENJA UČENJE KROZ VOLONTERIZAM - WWOOF • meĊunarodna mreţa organskih farmi koje primaju volontere • rad za hranu i smještaj

×